ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak"

Transkript

1 ROK 1959 Zapoal pod dojmem výboj dlouho lovenstva do vesmíru. SSSR vypustil 2. ledna raketu, která obhla kolem msíce a stala se obžnicí slunce. Epochální úspch lidstva znamená také zasažení msíce kosmickou raketou, vypuštnou rovnž v SSSR. A jestliže pi vypuštní první družice naši obané pochybovali o skutenosti tohoto inu, dnes pochybnosti mizí, roste dvra k SSSR a zklamání k USA. Se zájmem byla sledována cesta s Chrušova do Ameriky a snahy o likvidaci studené války. MNV Velkým kladem pro naši obec je, že pedseda MNV Metodj ervený je zamstnancem ONV jako instruktor pro národní výbory. MNV se zúastoval soutže s Horní a Dolní Bevou, Hutiskem a Solancem. Ze 4 soutží získal náš MNV 1. umístní 3krát. Dobe pracovaly komise : pro výstavbu obce, školská a sociáln zdravotní. Tato rozdlovala z fondu podprné pée doplkové potebným dchodcm podpory ve výši 100 Ks. V neinnosti byly komise finanní a pro vnitní obchod. OB Osvtová beseda za rok 1959 poádala 6 podnik zemdlských, 2 podniky z pírodních vd, 20 podnik ze zdravotnictví, 9 podnik ze spoleenských vd a 10 ostatních. Celkem bylo poádáno 47 akcí. Promítání film v Bacov a U mostu bylo pevzato kulturn propaganím oddlením Jednoty LSD ve Valašském Meziíí. Vliv televise se pociuje i v návštv film v Knhyních. Jako novinka je pokusná produkce Beskydského divadla z Nového Jiína na Zavadilce. Sehrálo tu Dámu s kaméliemi a Smrt pichází každý msíc. Výbor žen Velmi agilní je výbor žen. Vláda SR se rozhodla, že vždy na MDŽ budou pedány matkám estné odznaky mateství. Odznak III. stupn obdrží matka do 5 dtí, odznak II. stupn matka do 10 dtí a odznak I. stupn matka pes 10 dtí. Odznak III. stupn udluje MNV, odznak II. stupn ONV a odznak I. stupn KNV. Je nutno ocenit postavení ženy matky, nebo tato, a slabší tlesn vykonává rovnocennou práci s mužem v továrn neb jinde a pak místo odpoinku vede domácnost a peuje o dti. Mateský odznak Výbor žen za kulturních vložek škol v Bacov, U mostu a v Knhyních a hudby OB pipravil dstojné a slavnostní udlení estného odznaku 67 matkám s pohoštním. Odznak II. stupn obdrželo u ONV ve Valašském Meziíí 27 matek a odznak I. stupn u KNV v Gottwaldov obdržely : Anežka Kachtíková 69, Ludmila Paenicová ís. 70, Františka Peteková 116, Anna Kamasová 278, Julie Valová 343, Anna Peteková 42, Kristína Bártková 39.

2 Kurs šití Výbor žen uspoádal kurs pletení a kurs šití, který vedla Kvaová z Hutiska. VŽ navštívil a obdaroval Františku Petekovou u píležitosti jejich 90 narozenin. Ve spolupráci se Sborem pro obanské záležitosti pipravila dstojné Uvítání do života novorozenc s pohoštním matek. Finanní prostedky získávaly poádáním zábavních podnik. Ponvadž Eliška Rohelová se odsthovala do Ostravy, stala se novou pedsedkyní Anna Peteková 312. K sl. ervený kíž, místní skupina má 68 len, 37 nositel odznak PZO a 6 zdravotních hlídek. V organisaci pracuje místní léka MUDr. estmír Vykysalý a zdravotní instruktor Jindich Kysuan. Soudružky z Knhy obtav navštvují školení. Sraz družin byl uskutenn 5ktrát. Obeslán byl i okresní sraz ve Valašském Meziíí. Pi treningu motocyklových závod bylo postaveno 15 zdravotník, pi 6 denní motocyklové soutži hlídkovalo 15 zdravotník. Zdravotní pednášky ml MUDr. estmír Vykysalý. O zhoubných nádorech a MUDr. Jan Kavan o ledvinových a srdeních chorobách. Na zásah lidových hygienik bylo vymalováno pohostinství na Nové a opraveny záchody v hotelu v Knhyních. 28 oban je vedeno jako dárci krve. V listopadu byl uspoádán zdravotnický veer s cenným programem. Sokol sted Sokol sted obce má 137 len. Pedseda je Josef Ze, jednatel Vladislav Bernátek, pokladník Josef Fárek, náelník Jaroslav Kantor, náelnice Jaroslava Vachnová. Úspšn byla na hišti uspoádána Spartakiáda za pomoci okolních jednot. Cviily všechny kategorie. Zvláš pkné bylo vystoupení 60 žen, které cviily Rozsévaku. II. Spartakiáda se nacviovala ve spolkové místnosti v hotelu Beva. Tlesná výchova nalezla pochopení i u starších len, kteí cviili s tyemi. Byli to zejména Josef Ze, Josef Vachn, František Rudolf aj. Jednota uspoádala : karnevalovou noc na Zavadilce. Sokol Knhyn Sokol v Knhyních ítá 200 len vetn dorostu a žactva. Ženy nacviovaly Spartakiádu na hotelu Beva, ve stedu obce, kterážto jednota má patronát nad knhyským Sokolem. Tlovýchova se provozovala v hotelu u Skokan a na hišti. Za své innosti uvádí knhyský Sokol 2 estrády a okresní lyžaské žákovské závody. Náelník je Bedich Vank, náelnice Marie Ondryášová a pedseda Ondej Galan. Znaná ást oban každou takka letní nedli se zájmem sledovala fotbalové zápasy ve stedu obce na hišti. V okresním mítku se naši fotbalisté umístili ve III. tíd na 9. míst.

3 MJPO sted V místní Jednot požární ochrany ve stedu obce je organisováno 68 muž a 28 žen. Pedseda je Chrbját František, jednatel Jan Dcký, velitel Zdenek Mikulenka, zbrojí Jan Bernatský, pokladník Jaroslav Fiurášek. Jednota se umístila v okrskové soutži v Dolní Bev na 3. míst. Nyní postrádá ženy a mládež. MJPO Knhyn Místní jednota požární ochrany v Knhyních má 70 len, ženské družstvo i 10 žák dorostu, které nacvioval Jan Žíla, editel školy. Na okrskové soutži v Dolní Bev se jednota umístila na 6. míst. Požárníci vykonávali hlídku pi tradiních 5. Letnicích mládeže na Pústevnách. Svazarm Svazarm ítá 58 len. Starostou byl Ze Josef mladší, po nm pevzal funkci František Mitáš, nadporuík v záloze z Knhy, vedoucí výcviku branc. Hospodáem je etnický staešina Miroslav Pavlín, který steží 1 malorážku a nkolik vzduchovek. Cvien bývá pravideln na Horní Bev, Stelecké družstvo pravideln stílelo. 15 závodník se zúastnilo terénního závodu motocyklového, kde byli i cizí úastníci z okolních vesnic. SSP Odboka svazu sl. sovtského pátelství, jehož pedsedou je len SNB Miroslav Pavlín, uspoádala pednášku o Lotyšsku a Estonsku a druhou o sovtské Gruzii. Pednášel úastník cesty po tchto zemích známý ovocná, uitel Lux. Tento též opt pednášel o ovocnáství. V obci je registrováno 16 šachist vetn náhradník. Umístili se v krajské soutži na 4. míst. Mateská škola Jako sociální zaízení z dvod vzniku JZD v naší obci byla zízena mateská škola. Umístna byla ve škole U mostu, kde zabrala tlocvinu, jídelnu a kuchy školní. První editelka, Helena Holáková z Kunovic u Valašského Meziíí s uitelkou Vrou Sekerovou z Holešova vypravily školu potebným zaízením, jako nábytek, hraky, lehátka na spaní atd. 29. záí byla pro rodie beseda ve škole U mostu, pi které byly promítnuty filmy o mateské škole a rodie si pak prohlédli zaízení a vybavení školy. Pesto mli k mateské škole nedvru. Pihlášeno bylo žák ve vku od 3 do 6 let.

4 Vyuování s celodenním provozem zaalo poátkem íjna. Ve škole se vailo a dti obdržely 1 celý obd a 2 svainy (dopoledne a odpoledne). Rodie uhrazují pouze píspvek ve výši 2,50 na jedno dít na 1 den. Ostatní výlohy hradí stát. Roní náklad mimo osobních náklad inil Ks. Je to veliká pomoc pro pracující matky a výhoda pro dti které tu rostou v blahobytu pod odborným vedením. S dtmi takto pipravenými se nepomrn lépe pracuje pi nástupu na národní školu. Doprava žák do stední školy Na popud MNV byla zvýhodnna doprava žák autobusem do osmileté stední školy v Horní Bev. Dosud je odvážel autobus na Horní Bevu v 6.30 hodin. Nyní je odváží kopivnický autobus ped 8 hodinou. Je to výhoda pro žáky zvlášt z Bacova, nebo nejvzdálenjší mají až 5 km k autobusu. Sbor pro obanské záležitosti Nový orgán je v obci komise pro mládež, která má bdít nad správnou výchovou mládeže. lenové jsou zvlášt editelé škol. Díve tuto funkci vykonávala školská komise. Nová instituce je též aktiv pi MNV, Sbor pro obanské záležitosti, který má jménem kolektivu, státu projevovat obanm úast v jejich radostech a žalostech pi nejdležitjších životních událostech jako je zrození, svatba, smrt, životní jubilea, apod. Dosavad tak iní církev a pro obany bez církevní píslušnosti to iní Sbor pro obanské záležitosti. Za úkol má provádt Vítání do života novorozenc, úast na svatbách gratulací nebo kulturními vložkami pi svatebním obadu, kondolencí pi úmrtí nebo poádáním pohbu s proslovy a zpvy, návštvami pi význaných jubilejích, jako padesátiny, sedmdesátiny a jiné narozeniny, pi zlatých svatbách apod. Náš Sbor plánuje též pohovory se snoubenci za úasti pedagoga, lékae a právníka. Pedsedou je Bedich Vašek, editel školy v Bacov, lenové : editelé škol, Milada Kysuanová, Anna Peteková 312, Jiina Lanczová, porodní asistentka, Jiina Vašutová. Uspoádáno bylo Vítání do života pro novorozenc. Slavnost se zahájila pedsedou aktivu, pak následovaly básn pionýr, slavnostní projev pedsedy MNV, sólové písn uitelky Markéty Novákové z ozdravovny, sólo pro housle a klavír a hudba Osvtové besedy. Rodie pak podepisovali pamtní knihu. Novorozenci byli obdarováni vkladem 20 Ks ve spoiteln, památkovým obrázkem a kytikou. Náklad na tyto dary nesl Výbor žen. Vzorný uitel MNV gratuloval editeli Jindichu Kysuanovi k jmenování vzorným uitelem. Po Ann Ondryášové, která odešla do dchodu nastoupila v naší obci nová porodní asistentka Jiina Lanczová, která pišla od Valašských Klobúk. Ubytována je v Kristkov vile pod Zavadilkou. BSP Odborová dlnická organisace pinesla novinku : Brigáda socialistické práce, která má pomáhat zvýšení a zkvalitnní produkce. Do BSP vstupují nadšení a obtaví pracovníci, kteí mají zájem na vyšší úrovni výroby. V naší obci je lenem BSP Bedich Mikuda z Knhy. Aktuální problém dlník je pestavba mezd na základ zvýšení kvalifikace. Dnešní dlníci kdysi jako dti mnoho zameškávali obecnou školu pro pasení krav i pomoc na poli. Pesto, že

5 vyšli jen tuto školu, která mla stejn nižší úrove, dnes se staten potýkají s algebrou a matematikou a dosahují v dalším vzdlání pkných výsledk. Stávají se mistry a vedoucími. Nutno zaznamenat, že nap. Josef Hruška vlastní pílí dosáhl místa v pedsednictvu krajské odborné rady strojírenství. Zemdlství Za rok 1959 inily dodávky zemdlských produkt v naší obci : Vepové maso Hovzí maso Mléko Vejce Zrniny Seno Pi soupisu k 1/ se projevil úbytek krav. Plán zástavu skotu není splnn, protože zízením JZD v dolních ástech okresu a na Hané byl perušen odtamtud písun slámy, která se dovážela jako krmivo. Naši zemdlci dluží na pojistném zemdlského pojištní. Dle usnesení MNV budou tyto dluhy vymáhány u kovozemdlc zapovdí na platy a u zemdlc srážkou pi výplat za dodávky dobytka. Po založení JZD skladují se umlá hnojiva pro soukromý sektor u Františka Bernatského v Bacov. Pochlopník. 7 dává své pozemky k disposici MNV, protože nemá na nich kdo pracovat. Je to dkaz útku od pdy. O obci je 25 koní. Tžba deva z les se již dováží do Rožnova traktory. Koní se používá již jen k pibližování. Zjara i na podzim jsou kon v nepetržité práci. Majitelé koní jsou najímáni na orbu, sázení brambor i setí obilnin. Na koský potah eká celá ada uchaze. Za den práce párou koní se platí 160 Ks. Založení Jednotného zemdlského družstva (JZD) Rodí se nový svt. Již polovina lidstva takka zakotvila v socialistickém ádu, který e pechodným stadiem ke komunismu. Žijeme v pelomu djin. Staré spoleenské ády, které trvaly mnoho tisíciletí zanikají, jen tradice a návyky setrvanosti ješt psobí v povaze lidí. Nutno zvlášt jmenovat touhu po soukromém vlastnictví, egoismus, individualismus. Lidová demokracie však formou diktatury proletariátu likviduje starý svt. V naší lidové demokracii již socialistický ád ovládl všechny obory lidské innosti krom zemdlství. Ponvadž všechno souvisí se vším je neudržitelný soukromo podnikatelský ád v zemdlství. A je neudržitelný též ze stanoviska pokroku vd a techniky. XI. sjezd KS dal podnt k socialisaci zemdlství, k masovému zakládání JZD, což se také již stalo. Naše horské oblasti znamenají již jen zbytky soukromého sektoru v celostátním mítku prý již jen 20%. Postup socialismu se však ani tu nezastaví a tak v usnesení okresní konference KS bylo rozhodnuto socialisovat zemdlství letos v obcích Hutisko, Solanec, Prostední a Horní Beva. Bylo tedy rozhodnuto založil JZD v Prostední Bev o výme 200 ha krom záhumenek. Dne 2. ervna provedli okresní agronom s. Hynica, s. Molitor a len rady MNV przkum na pozemcích ve stedu zdejší obce, kde je terén ponkud rovinatý. Zjistili, že úrodnost zdejších pd je vhodná pro živoišnou produkci, chov skotu, nikoliv chov vep nebo slepic. Možno plánovat 12 prasnic, 9 pár koní : 6 pár pro práce v JZD, 3 páry po odvoz deva ze Státních les.

6 V záležitosti zízení JZD byla svolána veejná schze oban dne 22.ervna v hotelu Beva. Okresní agronom Hynica pednesl podrobný rozbor pedpokládané tržby, které mohou být docíleny za jednotlivé zemdlské produkty, potebu pracovních sil a výsledky, které mohou být dosaženy. Podle tchto propot uvádí, že výhledov bude init 1 odpracovaná jednotka Ks. Zemdlci mli mnoho námitek projevovali strach ped bídou a hladem, který JZD pinese, jakož i ped velkým poklesem zemdlské produkce, a s utvoením JZD nesouhlasili. Následovalo utvoení politické brigády, kterou vedl Bohumil Polách z Horní Bevy, vedoucí odboru pro vnitní záležitosti ONV ve Valašském Meziíí. Dále byli do pol. brigády jmenováni : pedseda MNV Metodj ervený, editelé národních škol, pedseda KS František Vašut, za nár. podnik Tesla Karel Stach a Josef Novák. Politická brigáda byla umístna v úadovn MNV v požárním dom kde byli zemdlci pedvoláváni, aby podepsali pihlášku do JZD. Navzájem se povzbuzovali, aby vydrželi v odporu. Brigáda pesvdovala a vysvtlovala zemdlcm nutnost zízení JZD. Zemdlci projevovali vtšinou obavu z malého výdlku. Dkladná znalost problému, B. Polácha a s. M. erveného a jejich umní jednat s lidmi nakonec zemdlce pro JZD získalo a nkteí se dostavili do kanceláe i 10krát. Byly to vzrušující chvíle pro zemdlce, a to zhroucení tisíciletí neobešlo se bez slzí. Vždy na té hroudi, kterou vlastnil lpla krev a pot jeho pedk i jeho vlastní. Proto pilnul k ní láskou a rozlouení s ní zpsobilo mu zející ránu, pesto, že vidl jinde lepší pracovní podmínky. Zemdlec byl svým agronomem, zootechnikem, ekonomem, mechanisátorem a suverénem. To ho jist vycviilo v pemýšlení. Musil tvrd a nelítostn bojovat s pírodou a se svými pomry. To ho jist zocelilo v tvrdého, obratného a dovedného bojovníka se životem. Již jako nemluvn byl ponechám sám sob v kolebai na poli, jako batole sám se povaloval nkde na louce i roli, jako dít uil se vytrvalosti a zodpovdnosti pi pasení dobytka, uil se na roli pracovitosti. Proto dti z rodin zemdlských se všude dobe uplatovaly a v prmyslu nebo na studiích. Ale staré musí odcházet a nové picházet. To je zákon djin a ty se nezastavují. Pichází nový lovk, lovk píštího tisíciletí, jehož existence se nám teprve nejasn rýsuje, na nmž musíme pracovat a jenž vyspje opt v nco lepšího, než bylo dosud. Oproti jiným vesnicím celá kampa probhla klidn, hladce a rychle. Po získání dostatené lenské základny bylo pikroeno k ustavující lenské schzi dne 17. srpna Poet len družstva inil 76. Schze se zúastnili : tajemník ONV s. Kramoliš, referent pro JZD s. Trachta, za byro OV KS s. Bedich Juroška, politická brigáda a hudba OB. Na schzi byli zvoleni : Pedseda : Rudolf Jureka 29 Pak pedsednictvo : František Chrbját 233, Oldich Divín 45, Ludmila Kištofová 314, Františka Fárková 122, vedoucí rostlinné výroby : Josef Mikulenka 20, vedoucí živoišné výroby Antonín Baroš 174, úetní Jaroslav Ondryáš. HTÚP hospodásko technickou úpravu pdy provedl ing. Jií Macháek z Brna. Tento také vymil lenm JZD záhumenky, pokud možno u jeho bydlišt ve výme 5 mic. Proveden byl v agrotechnické lht spolený osev ozimin a ozimé smsky místními koskými potahy i traktorem ze STS. Pak bylo pikroeno na adaptace v soukromých chlévech len pro skupinové ustájení dobytka. Vydání na adaptace inily Ks. Pomáhaly tu brigády len místní KS a místních dlník. Brigáda Výboru žen provedla hrabání listu na stelivo. Byla uzavena patronátní smlouva mezi n. p. Tesla Rožnov p. R. a místním JZD. Za patronátní závod navštvuje zdejší JZD s. Karel Stach, který je zárove instruktorem v místní organisaci KS za OV KS. Skutené spolené hospodaení a agenda JZD poala 1. íjna Jako úetní byla uvolnna n. p. Teslou Marie Bernatská. 55.

7 Dne 5. prosince 1959 byl u Janík uskutenn svod dobytka a provedeno skupinové ustájení. Bylo svedeno 143 kus hovzího dobytka, z toho 51 krav. U Rud. Jureky 29 ustájeno 13 krav, na Knhyni u Fárk a Josefa Janíka 11 krav, u Oldicha Divína 12 dojnic, Antonína Baroše 4 dojnice, u Solanksých 5 dojnic, u Josefa Mikulenky 20 a Kištofové 314 ustájen mladý dobytek. Koní bylo pevzato 14, z toho 4 byli dodáni na porážku a 10 je dosud v držb. Jako koí pracují : Josef Pastorek 46, Vladislav Ondryáš, František Jureka 28, Jindich Bil i zootechnik Antonín Baroš. 1 pár koní je zamstnán na výdlek v Tesle. Budování obce Z akce Z bylo získáno Ks, na povodové škody vyplaceno ONV ,74 Ks. Provádny byly generální opravy cest do Bacova, ke zdravotnímu stedisku, do Makytí, na Adámky, na Kolaku a Skálí. Prodejna v Bacov Z podntu pedsedy MNV adaptován byl pro prodejnu Jednoty v Bacov dm. 271 nepítomného majitele Pluchy. Aby nemusili obané z Bacova až hodinu cesty docházet do stedu obce na nákupy, zízena tu byla k radosti oban prodejna Jednoty, která dobe prosperuje, protože v údolí Bacov je na 100 dlník. Tito ekají ješt na poslední pání, zízení autobusové dopravy pro dlníky. První vedoucí prodejny byla Františka Stavinohová 151, po ní Marie Mikulenková 166. Hledání lomu Zkoumám byl skalnatý vrch pod Požiskem za úelem získání kamene na drcení štrku a písku. Bylo zjištno, že tento kámen se na drcení nehodí. Proto byl najat lom v Bacov u Blinkové 53 kde je pipraven k instalaci i zakoupený starší drti. Zakoupeno bylo nákladní auto za Ks pro místní nákladní dopravu, idiem auta je s. Sobek. Rekreaní oblast V tomto roce pibylo 15 ísel dom. O místa pro veekendy jeví velký zájem obyvatelé Ostravy. Pilné ruce a záliba mšák v pírod iní z neplodných lesnatých a skalnatých hrbol vkusné zahrádky s úhlednými chatami. Nový život

8 V naší obci se uskuteuje i rekreace kolektivní. V ozdravovn Nový život, jejž editelem je Bohumil Zika se rekreují ostravské dti i dti ze zahranií jako Rakouska, Švédska, Finska, Francie i Vietnamu. V hotelu Zavadilka je rekreace závodu pesného strojírenství z Gottwaldova. V hotelu Knhyn (Skokan) je rekreace ostravských dusíkáren. Ve škole U mostu je jedenácti letka z Uherského Hradišt, v Knhyních stanový tábor hranické jedenácti letky, na Pústevnách v Tanenici jsou dlníci z NDR (nmecké demokratické republiky). Místní hospodáství Holiská provozovna v ísle 272 upadá. Proto se MNV rozhodl propustit vedoucí Ludmilu Vojkvkovou a místnost pronajat nové porodní asistentce. Zahradnictví Velký penžní obrat vykazuje zahradník František Matuš v ísle 3, který rozesílá velké množství kvtin, ke okrasných i ovocných aj. Dle pokladníka získává pro obec píjem za rok Ks. MH O nedlích na Pústevnách pracuje stále fotograf František Celba. Místní hospodáství má : Píjem ,43 Ks Vydání ,55 Ks istý výtžek ,88 Ks Hospodaení obce v r Píjem : rozpotován skutenost vydání : rozpoteno skutenost finanní reserva iní Vzácné návštvy Ks ,47 Ks Ks ,75 Ks Ks. V lét navštívil naší obec na kratší pobyt na Zavadilce japonský velvyslanec s chotí a dcerou. Zúastnil se také lidové veselice u Zavadilky. Svj rodný kraj navštívil také Plucnar z Maroka z Afriky odkud pijel pes Španlsko autem. Jako mladíek odešel do cizinecké legie pro nedostatek zamstnání. V cizinecké legii bojoval v Africe 30 let. Nyní je zástupcem editele cukrovaru. Manželce, rodilé Francouzce a dcei se u nás líbilo. Z Ruska SSSR z Krasnodaru se k nám po 44 letech pišel podívat bratr Valentína Juíka 271, Jan Juík, rusky Ivan Ivanovi Juršík. Na poátku války upadl do zajetí do Ruska, kde již zstal a oženil se. Pracoval jako stolá. Nyní je v dchodu.

9 CO V listopadu bylo zapoato s všenárodní pípravou civilní obrany pro pípad války. Obané byli soustedni k 7 penáškám ve 3 stediscích : hotel Beva, hotel Zavadilka a hotel Knhyn, kde provádl pípravu editel Žíla, na Zavadilce editel Kysuan a v hotelu Beva soudruzi z Tesly. Snížení cen V letošním roce bylo provedeno další snížení cen, nebo neustálý rst výroby je též provázen nepetržitým snižováním životních náklad dlnických, zamstnaneckých i rolnických rodin. Produkt Cena Ks 1953 Cena Ks 1956 Cena Ks 1959 Cukr kostkový 1 kg 14,- 11,- 9,60 Máslo I. jakost 1 kg 44,- 42,- 38,- Máslo II. jakost 1 kg 42,- 38,- 34,- Housky (76 g) 1 kus 0,65 0,50 0,45 Mouka hrubá T450 1 kg 6,- 4,40 3,80 Mouka hladká T650 1 kg 5,- 3,50 3,20 Chlapecký oblek, dlouhé kalhoty : 7 let 270,- 141,- 115,- Díví šaty bavlnné : 7 9 let 70,- 35,- 28,- Polobotky chlapecké celokožené : 5 7 let 34,- 32,10 28,- Punoškové kalhoty bavlnné 2 6 let 18,- 12,- 9,- Punochy bavlnné 2 6 let 5,80 4,10 3,50 Tepláková souprava chlapecká 7 14 let 68,- 40,- 33,- Sýpkovina 140 cm šíe 70,- 35,50 25,- Košile flanelová pánská 64,- 48,50 39,- Košile z bavlnné píze 70,- 53,50 35,50 Šatovka dámská 90 cm 21,- 14,60 11,- Punochy silonové I. jakost 108,- 36,- 28,- Pracovní obuv pro muže, kožená 120,- 73,- 55,- Mýdlo jádrové 250 g 4,- 2,15 1,80 Elektrická praka VIRENA 1 800, , ,- Hodinky náramkové 960,- 530,- 360,- Prmrná dlnická mzda denn 55,10 Ks. Letos je v obci 31 televisor a 275 rozhlasových pijíma. Dchodc je 220, kteí obdrží ,04 Ks. V obci je též 13 vela, kteí plní kontingent dodávky. Neblaze psobí na vely hnojivy umlými. Poasí Jaro bylo dosti rané. Sena se posušily, ale pak pišly dešt až do polovice srpna. Od polovice srpna nepršelo až do poloviny prosince. Bylo tedy nebývalé sucho. Ve vyšších polohách vyschly prameny u školy a studny zstaly prázdné. I studna v Knhyních vyschla. Velmi tžce se oralo. Letošní rok vynikl malou úrodou brambor a neúrodou ovoce. Pozdnjší mrazy spálily stromy v rozpuku i kvetoucí borvky. Byla tedy neúroda borvek. Rovnž houby nebyly takka žádné.

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby ROK 1957 Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace V letošním roce opt byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován

Více

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce ROK 1965 20. výroí Osvobození SR retrospektiva Je jubilejní rok v nmž oslavujeme 20. výroí osvobození SR Rudou armádou. Po revoluním národním výboru ujímá se vedení obce v r. 1946 volený orgán lidu, MNV,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ROK 1966. ízení hospodáství

ROK 1966. ízení hospodáství ROK 1966 ízení hospodáství Nové ízení hospodáství. Ve dnech 9. 11. února 1966 svolala vláda SSR na pokyn UVKS celostátní konferenci pedsed krajských, okresních i mstských NV vetn tajemník strany KS. Jde

Více

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

OBDOBÍ V LETECH 1939 1945

OBDOBÍ V LETECH 1939 1945 OBDOBÍ V LETECH 1939 1945 Protektorát Je to období Protektorátu echy a Morava, období druhé svtové války. Nmci omezili svobodu tisku, svobodu shromáždní a zavedli vázané hospodáství. Pivedli Gestapo t.

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš studeným lednem s minimálním množstvím snhu. Pravé zimní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více