ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak"

Transkript

1 ROK 1959 Zapoal pod dojmem výboj dlouho lovenstva do vesmíru. SSSR vypustil 2. ledna raketu, která obhla kolem msíce a stala se obžnicí slunce. Epochální úspch lidstva znamená také zasažení msíce kosmickou raketou, vypuštnou rovnž v SSSR. A jestliže pi vypuštní první družice naši obané pochybovali o skutenosti tohoto inu, dnes pochybnosti mizí, roste dvra k SSSR a zklamání k USA. Se zájmem byla sledována cesta s Chrušova do Ameriky a snahy o likvidaci studené války. MNV Velkým kladem pro naši obec je, že pedseda MNV Metodj ervený je zamstnancem ONV jako instruktor pro národní výbory. MNV se zúastoval soutže s Horní a Dolní Bevou, Hutiskem a Solancem. Ze 4 soutží získal náš MNV 1. umístní 3krát. Dobe pracovaly komise : pro výstavbu obce, školská a sociáln zdravotní. Tato rozdlovala z fondu podprné pée doplkové potebným dchodcm podpory ve výši 100 Ks. V neinnosti byly komise finanní a pro vnitní obchod. OB Osvtová beseda za rok 1959 poádala 6 podnik zemdlských, 2 podniky z pírodních vd, 20 podnik ze zdravotnictví, 9 podnik ze spoleenských vd a 10 ostatních. Celkem bylo poádáno 47 akcí. Promítání film v Bacov a U mostu bylo pevzato kulturn propaganím oddlením Jednoty LSD ve Valašském Meziíí. Vliv televise se pociuje i v návštv film v Knhyních. Jako novinka je pokusná produkce Beskydského divadla z Nového Jiína na Zavadilce. Sehrálo tu Dámu s kaméliemi a Smrt pichází každý msíc. Výbor žen Velmi agilní je výbor žen. Vláda SR se rozhodla, že vždy na MDŽ budou pedány matkám estné odznaky mateství. Odznak III. stupn obdrží matka do 5 dtí, odznak II. stupn matka do 10 dtí a odznak I. stupn matka pes 10 dtí. Odznak III. stupn udluje MNV, odznak II. stupn ONV a odznak I. stupn KNV. Je nutno ocenit postavení ženy matky, nebo tato, a slabší tlesn vykonává rovnocennou práci s mužem v továrn neb jinde a pak místo odpoinku vede domácnost a peuje o dti. Mateský odznak Výbor žen za kulturních vložek škol v Bacov, U mostu a v Knhyních a hudby OB pipravil dstojné a slavnostní udlení estného odznaku 67 matkám s pohoštním. Odznak II. stupn obdrželo u ONV ve Valašském Meziíí 27 matek a odznak I. stupn u KNV v Gottwaldov obdržely : Anežka Kachtíková 69, Ludmila Paenicová ís. 70, Františka Peteková 116, Anna Kamasová 278, Julie Valová 343, Anna Peteková 42, Kristína Bártková 39.

2 Kurs šití Výbor žen uspoádal kurs pletení a kurs šití, který vedla Kvaová z Hutiska. VŽ navštívil a obdaroval Františku Petekovou u píležitosti jejich 90 narozenin. Ve spolupráci se Sborem pro obanské záležitosti pipravila dstojné Uvítání do života novorozenc s pohoštním matek. Finanní prostedky získávaly poádáním zábavních podnik. Ponvadž Eliška Rohelová se odsthovala do Ostravy, stala se novou pedsedkyní Anna Peteková 312. K sl. ervený kíž, místní skupina má 68 len, 37 nositel odznak PZO a 6 zdravotních hlídek. V organisaci pracuje místní léka MUDr. estmír Vykysalý a zdravotní instruktor Jindich Kysuan. Soudružky z Knhy obtav navštvují školení. Sraz družin byl uskutenn 5ktrát. Obeslán byl i okresní sraz ve Valašském Meziíí. Pi treningu motocyklových závod bylo postaveno 15 zdravotník, pi 6 denní motocyklové soutži hlídkovalo 15 zdravotník. Zdravotní pednášky ml MUDr. estmír Vykysalý. O zhoubných nádorech a MUDr. Jan Kavan o ledvinových a srdeních chorobách. Na zásah lidových hygienik bylo vymalováno pohostinství na Nové a opraveny záchody v hotelu v Knhyních. 28 oban je vedeno jako dárci krve. V listopadu byl uspoádán zdravotnický veer s cenným programem. Sokol sted Sokol sted obce má 137 len. Pedseda je Josef Ze, jednatel Vladislav Bernátek, pokladník Josef Fárek, náelník Jaroslav Kantor, náelnice Jaroslava Vachnová. Úspšn byla na hišti uspoádána Spartakiáda za pomoci okolních jednot. Cviily všechny kategorie. Zvláš pkné bylo vystoupení 60 žen, které cviily Rozsévaku. II. Spartakiáda se nacviovala ve spolkové místnosti v hotelu Beva. Tlesná výchova nalezla pochopení i u starších len, kteí cviili s tyemi. Byli to zejména Josef Ze, Josef Vachn, František Rudolf aj. Jednota uspoádala : karnevalovou noc na Zavadilce. Sokol Knhyn Sokol v Knhyních ítá 200 len vetn dorostu a žactva. Ženy nacviovaly Spartakiádu na hotelu Beva, ve stedu obce, kterážto jednota má patronát nad knhyským Sokolem. Tlovýchova se provozovala v hotelu u Skokan a na hišti. Za své innosti uvádí knhyský Sokol 2 estrády a okresní lyžaské žákovské závody. Náelník je Bedich Vank, náelnice Marie Ondryášová a pedseda Ondej Galan. Znaná ást oban každou takka letní nedli se zájmem sledovala fotbalové zápasy ve stedu obce na hišti. V okresním mítku se naši fotbalisté umístili ve III. tíd na 9. míst.

3 MJPO sted V místní Jednot požární ochrany ve stedu obce je organisováno 68 muž a 28 žen. Pedseda je Chrbját František, jednatel Jan Dcký, velitel Zdenek Mikulenka, zbrojí Jan Bernatský, pokladník Jaroslav Fiurášek. Jednota se umístila v okrskové soutži v Dolní Bev na 3. míst. Nyní postrádá ženy a mládež. MJPO Knhyn Místní jednota požární ochrany v Knhyních má 70 len, ženské družstvo i 10 žák dorostu, které nacvioval Jan Žíla, editel školy. Na okrskové soutži v Dolní Bev se jednota umístila na 6. míst. Požárníci vykonávali hlídku pi tradiních 5. Letnicích mládeže na Pústevnách. Svazarm Svazarm ítá 58 len. Starostou byl Ze Josef mladší, po nm pevzal funkci František Mitáš, nadporuík v záloze z Knhy, vedoucí výcviku branc. Hospodáem je etnický staešina Miroslav Pavlín, který steží 1 malorážku a nkolik vzduchovek. Cvien bývá pravideln na Horní Bev, Stelecké družstvo pravideln stílelo. 15 závodník se zúastnilo terénního závodu motocyklového, kde byli i cizí úastníci z okolních vesnic. SSP Odboka svazu sl. sovtského pátelství, jehož pedsedou je len SNB Miroslav Pavlín, uspoádala pednášku o Lotyšsku a Estonsku a druhou o sovtské Gruzii. Pednášel úastník cesty po tchto zemích známý ovocná, uitel Lux. Tento též opt pednášel o ovocnáství. V obci je registrováno 16 šachist vetn náhradník. Umístili se v krajské soutži na 4. míst. Mateská škola Jako sociální zaízení z dvod vzniku JZD v naší obci byla zízena mateská škola. Umístna byla ve škole U mostu, kde zabrala tlocvinu, jídelnu a kuchy školní. První editelka, Helena Holáková z Kunovic u Valašského Meziíí s uitelkou Vrou Sekerovou z Holešova vypravily školu potebným zaízením, jako nábytek, hraky, lehátka na spaní atd. 29. záí byla pro rodie beseda ve škole U mostu, pi které byly promítnuty filmy o mateské škole a rodie si pak prohlédli zaízení a vybavení školy. Pesto mli k mateské škole nedvru. Pihlášeno bylo žák ve vku od 3 do 6 let.

4 Vyuování s celodenním provozem zaalo poátkem íjna. Ve škole se vailo a dti obdržely 1 celý obd a 2 svainy (dopoledne a odpoledne). Rodie uhrazují pouze píspvek ve výši 2,50 na jedno dít na 1 den. Ostatní výlohy hradí stát. Roní náklad mimo osobních náklad inil Ks. Je to veliká pomoc pro pracující matky a výhoda pro dti které tu rostou v blahobytu pod odborným vedením. S dtmi takto pipravenými se nepomrn lépe pracuje pi nástupu na národní školu. Doprava žák do stední školy Na popud MNV byla zvýhodnna doprava žák autobusem do osmileté stední školy v Horní Bev. Dosud je odvážel autobus na Horní Bevu v 6.30 hodin. Nyní je odváží kopivnický autobus ped 8 hodinou. Je to výhoda pro žáky zvlášt z Bacova, nebo nejvzdálenjší mají až 5 km k autobusu. Sbor pro obanské záležitosti Nový orgán je v obci komise pro mládež, která má bdít nad správnou výchovou mládeže. lenové jsou zvlášt editelé škol. Díve tuto funkci vykonávala školská komise. Nová instituce je též aktiv pi MNV, Sbor pro obanské záležitosti, který má jménem kolektivu, státu projevovat obanm úast v jejich radostech a žalostech pi nejdležitjších životních událostech jako je zrození, svatba, smrt, životní jubilea, apod. Dosavad tak iní církev a pro obany bez církevní píslušnosti to iní Sbor pro obanské záležitosti. Za úkol má provádt Vítání do života novorozenc, úast na svatbách gratulací nebo kulturními vložkami pi svatebním obadu, kondolencí pi úmrtí nebo poádáním pohbu s proslovy a zpvy, návštvami pi význaných jubilejích, jako padesátiny, sedmdesátiny a jiné narozeniny, pi zlatých svatbách apod. Náš Sbor plánuje též pohovory se snoubenci za úasti pedagoga, lékae a právníka. Pedsedou je Bedich Vašek, editel školy v Bacov, lenové : editelé škol, Milada Kysuanová, Anna Peteková 312, Jiina Lanczová, porodní asistentka, Jiina Vašutová. Uspoádáno bylo Vítání do života pro novorozenc. Slavnost se zahájila pedsedou aktivu, pak následovaly básn pionýr, slavnostní projev pedsedy MNV, sólové písn uitelky Markéty Novákové z ozdravovny, sólo pro housle a klavír a hudba Osvtové besedy. Rodie pak podepisovali pamtní knihu. Novorozenci byli obdarováni vkladem 20 Ks ve spoiteln, památkovým obrázkem a kytikou. Náklad na tyto dary nesl Výbor žen. Vzorný uitel MNV gratuloval editeli Jindichu Kysuanovi k jmenování vzorným uitelem. Po Ann Ondryášové, která odešla do dchodu nastoupila v naší obci nová porodní asistentka Jiina Lanczová, která pišla od Valašských Klobúk. Ubytována je v Kristkov vile pod Zavadilkou. BSP Odborová dlnická organisace pinesla novinku : Brigáda socialistické práce, která má pomáhat zvýšení a zkvalitnní produkce. Do BSP vstupují nadšení a obtaví pracovníci, kteí mají zájem na vyšší úrovni výroby. V naší obci je lenem BSP Bedich Mikuda z Knhy. Aktuální problém dlník je pestavba mezd na základ zvýšení kvalifikace. Dnešní dlníci kdysi jako dti mnoho zameškávali obecnou školu pro pasení krav i pomoc na poli. Pesto, že

5 vyšli jen tuto školu, která mla stejn nižší úrove, dnes se staten potýkají s algebrou a matematikou a dosahují v dalším vzdlání pkných výsledk. Stávají se mistry a vedoucími. Nutno zaznamenat, že nap. Josef Hruška vlastní pílí dosáhl místa v pedsednictvu krajské odborné rady strojírenství. Zemdlství Za rok 1959 inily dodávky zemdlských produkt v naší obci : Vepové maso Hovzí maso Mléko Vejce Zrniny Seno Pi soupisu k 1/ se projevil úbytek krav. Plán zástavu skotu není splnn, protože zízením JZD v dolních ástech okresu a na Hané byl perušen odtamtud písun slámy, která se dovážela jako krmivo. Naši zemdlci dluží na pojistném zemdlského pojištní. Dle usnesení MNV budou tyto dluhy vymáhány u kovozemdlc zapovdí na platy a u zemdlc srážkou pi výplat za dodávky dobytka. Po založení JZD skladují se umlá hnojiva pro soukromý sektor u Františka Bernatského v Bacov. Pochlopník. 7 dává své pozemky k disposici MNV, protože nemá na nich kdo pracovat. Je to dkaz útku od pdy. O obci je 25 koní. Tžba deva z les se již dováží do Rožnova traktory. Koní se používá již jen k pibližování. Zjara i na podzim jsou kon v nepetržité práci. Majitelé koní jsou najímáni na orbu, sázení brambor i setí obilnin. Na koský potah eká celá ada uchaze. Za den práce párou koní se platí 160 Ks. Založení Jednotného zemdlského družstva (JZD) Rodí se nový svt. Již polovina lidstva takka zakotvila v socialistickém ádu, který e pechodným stadiem ke komunismu. Žijeme v pelomu djin. Staré spoleenské ády, které trvaly mnoho tisíciletí zanikají, jen tradice a návyky setrvanosti ješt psobí v povaze lidí. Nutno zvlášt jmenovat touhu po soukromém vlastnictví, egoismus, individualismus. Lidová demokracie však formou diktatury proletariátu likviduje starý svt. V naší lidové demokracii již socialistický ád ovládl všechny obory lidské innosti krom zemdlství. Ponvadž všechno souvisí se vším je neudržitelný soukromo podnikatelský ád v zemdlství. A je neudržitelný též ze stanoviska pokroku vd a techniky. XI. sjezd KS dal podnt k socialisaci zemdlství, k masovému zakládání JZD, což se také již stalo. Naše horské oblasti znamenají již jen zbytky soukromého sektoru v celostátním mítku prý již jen 20%. Postup socialismu se však ani tu nezastaví a tak v usnesení okresní konference KS bylo rozhodnuto socialisovat zemdlství letos v obcích Hutisko, Solanec, Prostední a Horní Beva. Bylo tedy rozhodnuto založil JZD v Prostední Bev o výme 200 ha krom záhumenek. Dne 2. ervna provedli okresní agronom s. Hynica, s. Molitor a len rady MNV przkum na pozemcích ve stedu zdejší obce, kde je terén ponkud rovinatý. Zjistili, že úrodnost zdejších pd je vhodná pro živoišnou produkci, chov skotu, nikoliv chov vep nebo slepic. Možno plánovat 12 prasnic, 9 pár koní : 6 pár pro práce v JZD, 3 páry po odvoz deva ze Státních les.

6 V záležitosti zízení JZD byla svolána veejná schze oban dne 22.ervna v hotelu Beva. Okresní agronom Hynica pednesl podrobný rozbor pedpokládané tržby, které mohou být docíleny za jednotlivé zemdlské produkty, potebu pracovních sil a výsledky, které mohou být dosaženy. Podle tchto propot uvádí, že výhledov bude init 1 odpracovaná jednotka Ks. Zemdlci mli mnoho námitek projevovali strach ped bídou a hladem, který JZD pinese, jakož i ped velkým poklesem zemdlské produkce, a s utvoením JZD nesouhlasili. Následovalo utvoení politické brigády, kterou vedl Bohumil Polách z Horní Bevy, vedoucí odboru pro vnitní záležitosti ONV ve Valašském Meziíí. Dále byli do pol. brigády jmenováni : pedseda MNV Metodj ervený, editelé národních škol, pedseda KS František Vašut, za nár. podnik Tesla Karel Stach a Josef Novák. Politická brigáda byla umístna v úadovn MNV v požárním dom kde byli zemdlci pedvoláváni, aby podepsali pihlášku do JZD. Navzájem se povzbuzovali, aby vydrželi v odporu. Brigáda pesvdovala a vysvtlovala zemdlcm nutnost zízení JZD. Zemdlci projevovali vtšinou obavu z malého výdlku. Dkladná znalost problému, B. Polácha a s. M. erveného a jejich umní jednat s lidmi nakonec zemdlce pro JZD získalo a nkteí se dostavili do kanceláe i 10krát. Byly to vzrušující chvíle pro zemdlce, a to zhroucení tisíciletí neobešlo se bez slzí. Vždy na té hroudi, kterou vlastnil lpla krev a pot jeho pedk i jeho vlastní. Proto pilnul k ní láskou a rozlouení s ní zpsobilo mu zející ránu, pesto, že vidl jinde lepší pracovní podmínky. Zemdlec byl svým agronomem, zootechnikem, ekonomem, mechanisátorem a suverénem. To ho jist vycviilo v pemýšlení. Musil tvrd a nelítostn bojovat s pírodou a se svými pomry. To ho jist zocelilo v tvrdého, obratného a dovedného bojovníka se životem. Již jako nemluvn byl ponechám sám sob v kolebai na poli, jako batole sám se povaloval nkde na louce i roli, jako dít uil se vytrvalosti a zodpovdnosti pi pasení dobytka, uil se na roli pracovitosti. Proto dti z rodin zemdlských se všude dobe uplatovaly a v prmyslu nebo na studiích. Ale staré musí odcházet a nové picházet. To je zákon djin a ty se nezastavují. Pichází nový lovk, lovk píštího tisíciletí, jehož existence se nám teprve nejasn rýsuje, na nmž musíme pracovat a jenž vyspje opt v nco lepšího, než bylo dosud. Oproti jiným vesnicím celá kampa probhla klidn, hladce a rychle. Po získání dostatené lenské základny bylo pikroeno k ustavující lenské schzi dne 17. srpna Poet len družstva inil 76. Schze se zúastnili : tajemník ONV s. Kramoliš, referent pro JZD s. Trachta, za byro OV KS s. Bedich Juroška, politická brigáda a hudba OB. Na schzi byli zvoleni : Pedseda : Rudolf Jureka 29 Pak pedsednictvo : František Chrbját 233, Oldich Divín 45, Ludmila Kištofová 314, Františka Fárková 122, vedoucí rostlinné výroby : Josef Mikulenka 20, vedoucí živoišné výroby Antonín Baroš 174, úetní Jaroslav Ondryáš. HTÚP hospodásko technickou úpravu pdy provedl ing. Jií Macháek z Brna. Tento také vymil lenm JZD záhumenky, pokud možno u jeho bydlišt ve výme 5 mic. Proveden byl v agrotechnické lht spolený osev ozimin a ozimé smsky místními koskými potahy i traktorem ze STS. Pak bylo pikroeno na adaptace v soukromých chlévech len pro skupinové ustájení dobytka. Vydání na adaptace inily Ks. Pomáhaly tu brigády len místní KS a místních dlník. Brigáda Výboru žen provedla hrabání listu na stelivo. Byla uzavena patronátní smlouva mezi n. p. Tesla Rožnov p. R. a místním JZD. Za patronátní závod navštvuje zdejší JZD s. Karel Stach, který je zárove instruktorem v místní organisaci KS za OV KS. Skutené spolené hospodaení a agenda JZD poala 1. íjna Jako úetní byla uvolnna n. p. Teslou Marie Bernatská. 55.

7 Dne 5. prosince 1959 byl u Janík uskutenn svod dobytka a provedeno skupinové ustájení. Bylo svedeno 143 kus hovzího dobytka, z toho 51 krav. U Rud. Jureky 29 ustájeno 13 krav, na Knhyni u Fárk a Josefa Janíka 11 krav, u Oldicha Divína 12 dojnic, Antonína Baroše 4 dojnice, u Solanksých 5 dojnic, u Josefa Mikulenky 20 a Kištofové 314 ustájen mladý dobytek. Koní bylo pevzato 14, z toho 4 byli dodáni na porážku a 10 je dosud v držb. Jako koí pracují : Josef Pastorek 46, Vladislav Ondryáš, František Jureka 28, Jindich Bil i zootechnik Antonín Baroš. 1 pár koní je zamstnán na výdlek v Tesle. Budování obce Z akce Z bylo získáno Ks, na povodové škody vyplaceno ONV ,74 Ks. Provádny byly generální opravy cest do Bacova, ke zdravotnímu stedisku, do Makytí, na Adámky, na Kolaku a Skálí. Prodejna v Bacov Z podntu pedsedy MNV adaptován byl pro prodejnu Jednoty v Bacov dm. 271 nepítomného majitele Pluchy. Aby nemusili obané z Bacova až hodinu cesty docházet do stedu obce na nákupy, zízena tu byla k radosti oban prodejna Jednoty, která dobe prosperuje, protože v údolí Bacov je na 100 dlník. Tito ekají ješt na poslední pání, zízení autobusové dopravy pro dlníky. První vedoucí prodejny byla Františka Stavinohová 151, po ní Marie Mikulenková 166. Hledání lomu Zkoumám byl skalnatý vrch pod Požiskem za úelem získání kamene na drcení štrku a písku. Bylo zjištno, že tento kámen se na drcení nehodí. Proto byl najat lom v Bacov u Blinkové 53 kde je pipraven k instalaci i zakoupený starší drti. Zakoupeno bylo nákladní auto za Ks pro místní nákladní dopravu, idiem auta je s. Sobek. Rekreaní oblast V tomto roce pibylo 15 ísel dom. O místa pro veekendy jeví velký zájem obyvatelé Ostravy. Pilné ruce a záliba mšák v pírod iní z neplodných lesnatých a skalnatých hrbol vkusné zahrádky s úhlednými chatami. Nový život

8 V naší obci se uskuteuje i rekreace kolektivní. V ozdravovn Nový život, jejž editelem je Bohumil Zika se rekreují ostravské dti i dti ze zahranií jako Rakouska, Švédska, Finska, Francie i Vietnamu. V hotelu Zavadilka je rekreace závodu pesného strojírenství z Gottwaldova. V hotelu Knhyn (Skokan) je rekreace ostravských dusíkáren. Ve škole U mostu je jedenácti letka z Uherského Hradišt, v Knhyních stanový tábor hranické jedenácti letky, na Pústevnách v Tanenici jsou dlníci z NDR (nmecké demokratické republiky). Místní hospodáství Holiská provozovna v ísle 272 upadá. Proto se MNV rozhodl propustit vedoucí Ludmilu Vojkvkovou a místnost pronajat nové porodní asistentce. Zahradnictví Velký penžní obrat vykazuje zahradník František Matuš v ísle 3, který rozesílá velké množství kvtin, ke okrasných i ovocných aj. Dle pokladníka získává pro obec píjem za rok Ks. MH O nedlích na Pústevnách pracuje stále fotograf František Celba. Místní hospodáství má : Píjem ,43 Ks Vydání ,55 Ks istý výtžek ,88 Ks Hospodaení obce v r Píjem : rozpotován skutenost vydání : rozpoteno skutenost finanní reserva iní Vzácné návštvy Ks ,47 Ks Ks ,75 Ks Ks. V lét navštívil naší obec na kratší pobyt na Zavadilce japonský velvyslanec s chotí a dcerou. Zúastnil se také lidové veselice u Zavadilky. Svj rodný kraj navštívil také Plucnar z Maroka z Afriky odkud pijel pes Španlsko autem. Jako mladíek odešel do cizinecké legie pro nedostatek zamstnání. V cizinecké legii bojoval v Africe 30 let. Nyní je zástupcem editele cukrovaru. Manželce, rodilé Francouzce a dcei se u nás líbilo. Z Ruska SSSR z Krasnodaru se k nám po 44 letech pišel podívat bratr Valentína Juíka 271, Jan Juík, rusky Ivan Ivanovi Juršík. Na poátku války upadl do zajetí do Ruska, kde již zstal a oženil se. Pracoval jako stolá. Nyní je v dchodu.

9 CO V listopadu bylo zapoato s všenárodní pípravou civilní obrany pro pípad války. Obané byli soustedni k 7 penáškám ve 3 stediscích : hotel Beva, hotel Zavadilka a hotel Knhyn, kde provádl pípravu editel Žíla, na Zavadilce editel Kysuan a v hotelu Beva soudruzi z Tesly. Snížení cen V letošním roce bylo provedeno další snížení cen, nebo neustálý rst výroby je též provázen nepetržitým snižováním životních náklad dlnických, zamstnaneckých i rolnických rodin. Produkt Cena Ks 1953 Cena Ks 1956 Cena Ks 1959 Cukr kostkový 1 kg 14,- 11,- 9,60 Máslo I. jakost 1 kg 44,- 42,- 38,- Máslo II. jakost 1 kg 42,- 38,- 34,- Housky (76 g) 1 kus 0,65 0,50 0,45 Mouka hrubá T450 1 kg 6,- 4,40 3,80 Mouka hladká T650 1 kg 5,- 3,50 3,20 Chlapecký oblek, dlouhé kalhoty : 7 let 270,- 141,- 115,- Díví šaty bavlnné : 7 9 let 70,- 35,- 28,- Polobotky chlapecké celokožené : 5 7 let 34,- 32,10 28,- Punoškové kalhoty bavlnné 2 6 let 18,- 12,- 9,- Punochy bavlnné 2 6 let 5,80 4,10 3,50 Tepláková souprava chlapecká 7 14 let 68,- 40,- 33,- Sýpkovina 140 cm šíe 70,- 35,50 25,- Košile flanelová pánská 64,- 48,50 39,- Košile z bavlnné píze 70,- 53,50 35,50 Šatovka dámská 90 cm 21,- 14,60 11,- Punochy silonové I. jakost 108,- 36,- 28,- Pracovní obuv pro muže, kožená 120,- 73,- 55,- Mýdlo jádrové 250 g 4,- 2,15 1,80 Elektrická praka VIRENA 1 800, , ,- Hodinky náramkové 960,- 530,- 360,- Prmrná dlnická mzda denn 55,10 Ks. Letos je v obci 31 televisor a 275 rozhlasových pijíma. Dchodc je 220, kteí obdrží ,04 Ks. V obci je též 13 vela, kteí plní kontingent dodávky. Neblaze psobí na vely hnojivy umlými. Poasí Jaro bylo dosti rané. Sena se posušily, ale pak pišly dešt až do polovice srpna. Od polovice srpna nepršelo až do poloviny prosince. Bylo tedy nebývalé sucho. Ve vyšších polohách vyschly prameny u školy a studny zstaly prázdné. I studna v Knhyních vyschla. Velmi tžce se oralo. Letošní rok vynikl malou úrodou brambor a neúrodou ovoce. Pozdnjší mrazy spálily stromy v rozpuku i kvetoucí borvky. Byla tedy neúroda borvek. Rovnž houby nebyly takka žádné.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná ROK 1952 Tídní boj Rok 1952 poínáme ve znamení zvýšeného tídního boje. Náš hlavní cíl je socialisace vesnice. Lidé keovit lpí na starých tradicích, zvyklostech a formách, hledí nedviv ba odmítav na nový

Více

ROK 1963. KS má 60 len. lenská schze koná nejmén 1krát msín, výborové týdn. Pedseda je František Vašut.

ROK 1963. KS má 60 len. lenská schze koná nejmén 1krát msín, výborové týdn. Pedseda je František Vašut. ROK 1963 Letošní rok je významný tím, že naplujeme usnesení XII. sjezdu KS a všem pipadá veliká úloha výchova socialistického lovka. V obci jsme mli letos 512 popisných ísel z toho 88 chat s 2 200 obyvateli.

Více

ROK 1967. Organisace obcí. Odpor proti zaazení. Hodnocení poslanc. Zrušení bacovské školy. Pemístní prodejny Bacov

ROK 1967. Organisace obcí. Odpor proti zaazení. Hodnocení poslanc. Zrušení bacovské školy. Pemístní prodejny Bacov ROK 1967 Organisace obcí Podle nové organisace obcí budou rozdleny obce na stediskové a spádové. Ve stediskových obcích bude soustedna výstavba škol, kulturních zaízení,zdravotní pée, služeb atd.; budou

Více

ROK 1962. Stav zemdlství

ROK 1962. Stav zemdlství ROK 1962 Stav zemdlství V letošním roce byla dodávka masa vymena 135 závodm, nesplnilo 72 závod. Vejce byly vymeny 168 závodm, nesplnilo 69 závod na 100%. Mléko bylo vymeno 126 závodm, nesplnilo 47 závod,

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby ROK 1957 Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace V letošním roce opt byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován

Více

ROK 1960. Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr.

ROK 1960. Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr. ROK 1960 Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr. Pomry hospodáské : A naše obec je vesnice, je obcí dlnickou a zemdlstvím se živí jen nepatrný díl našeho obyvatelstva.

Více

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce ROK 1965 20. výroí Osvobození SR retrospektiva Je jubilejní rok v nmž oslavujeme 20. výroí osvobození SR Rudou armádou. Po revoluním národním výboru ujímá se vedení obce v r. 1946 volený orgán lidu, MNV,

Více

ROK 1950. Politický život. ecké dti MNV

ROK 1950. Politický život. ecké dti MNV ROK 1950 Politický život Konec poloviny 20. století nás zastihuje v rušném vývoji spoleenského dní. Od r. 1948 jsou v obci 2 politické strany : sl. strana komunistická a sl. strana lidová. Pi slouení v

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ROK 1968. Jubilejní rok. Nákupní horeka

ROK 1968. Jubilejní rok. Nákupní horeka ROK 1968 Jubilejní rok Je jeden z nejbohatších rok na události v eských djinách. Letos slavíme 50 let trvání eskoslovenské republiky, 20 let od únorových událostí a letos vstoupila vojska varšavské smlouvy

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

ROK 1966. ízení hospodáství

ROK 1966. ízení hospodáství ROK 1966 ízení hospodáství Nové ízení hospodáství. Ve dnech 9. 11. února 1966 svolala vláda SSR na pokyn UVKS celostátní konferenci pedsed krajských, okresních i mstských NV vetn tajemník strany KS. Jde

Více

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

V. Škola v letech 1960 až 1978

V. Škola v letech 1960 až 1978 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 10.12.2005 19:00 1:00 Úast : Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Musil Jaroslav Hosté: Konený Kamil

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

ROK 1974. Úvod. Správa obce. Obyvatelé SOZ

ROK 1974. Úvod. Správa obce. Obyvatelé SOZ ROK 1974 Úvod Prostřední Bečva patří do okresu Vsetín a kraje Severomoravského. Má velmi dobré autobusové spojení s nejbližším městem Rožnov pod Radhoštěm i dalšími obcemi a městy. Rozlohou je velká 24

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více