Maturitní témata z OSZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z OSZ"

Transkript

1 Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět psychologie vznik psychologie jako samostatné vědy základní psychologické směry (behaviorismus, neobehaviorismus, psychoanalýza, tvarová psychologie, kognitivní psychologie, humanistická psychologie atd.) psychologická odvětví základní (obecná, psychologie osobnosti, vývojová, psychopatologie, sociální psychologie ) a aplikovaná (psychologie reklamy, sportu, pedagogická, forenzní atd.) konkrétní příklady metody psychologického výzkumu (experiment, rozhovor, pozorování, testové metody ) 2) Biologická determinace lidské psychiky, sociální determinace osobnosti biologické faktory (CNS, dědičnost, činnost žláz s vnitřní sekrecí, momentální stav organismu, vývoj organismu) sociální faktory (společenské zvyky, zákony, tabu; sociální vztahy; socializace primární, sekundární, resocializace; činitelé socializace) základní způsoby sociálního učení (asociace, observace, posilování, porovnávání) sociální role, konflikt rolí periodizace ontogenetického vývoje osobnosti 3) Psychické vlastnosti temperament; typologie temperamentu (Hippokrates Galénos, Jung, Eysenck, Kretschmer, Pavlov) schopnosti; stupně (vloha nadání, talent, genialita) a typy schopností (psychomotorické, intelektuální apod.; verbální, numerické apod.); inteligence charakter motivace; motivace a potřeby; motivace vnitřní a vnější příklad patologie psychických vlastností (např. patologie inteligence)

2 4) Psychické procesy I.: vnímání, myšlení podstata vnímání; počitek, vjem X představivost druhy vnímání; čidlo, receptor, podnět (zrakové, čichové, hmatové, chuťové, sluchové ) vlastnosti vnímání (předmětnost, výběrovost ) fantazie poruchy vnímání definice myšlení materiál pro myšlení (vjemy, pojmy, soudy, úsudky) základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, srovnávání ) vztah mezi myšlením a řečí 5) Psychické procesy II.: emoce, paměť, učení definice emocí znaky emocí (subjektivnost, polarita, aktuálnost, předmětnost ) nižší X vyšší city citové reakce, stavy a vztahy krátkodobá X dlouhodobá paměť; mechanická X logická paměť, bezděčná X záměrná paměť fáze paměťového procesu; zapomínání podstata učení; vědomosti a dovednosti zákonitosti efektního učení druhy učení (senzomotorické, učení poznatkům, problémové učení, sociální učení) příklad patologie emocí, paměti a učení 6) Náročné životní situace a jejich řešení frustrace, deprivace, oddálení, zmaření, konflikt stres; podstata stresu; distres a eustres; stresory; oblasti, ve kterých se stres projevuje (behaviorální, citová, somatická); stadia stresu (poplach, rezistence, vyčerpání); reakce na stres; posttraumatická stresová porucha frustrační tolerance syndrom vyhoření reakce na NŽS duševní hygiena a její metody asertivita asertivní práva a dovednosti; srovnání asertivity a agresivity, asertivity a pasivity 7) Sociologie jako věda předmět sociologie společnost tradiční, moderní a postmoderní vznik sociologie a její historický vývoj významní sociologové (Comte, Marx, Durkheim, Weber) a jejich přístup k problematice základní metody sociologie vztah sociologie k jiným vědním disciplínám

3 8) Příroda, kultura a společnost vztah přírody a společnosti, jejich vzájemné ovlivňování; mezníky vývoje vztahu člověka a přírody životní prostředí, sociální prostředí, přírodní prostředí ekologie předmět ekologie, ekologický problém, ekologický bumerang, alternativní přístup k přírodě kultura chápání pojmu kultura, znaky kultury, rozdílnost kultur úloha kultury socializace kultura masová klady a zápory subkultura 9) Skupinový charakter společnosti typy společenských skupin, jejich charakteristika teorie referenční skupiny teorie sociálního agregátu, sociální kategorie teorie davu, typy davů norma a deviace rodina jako malá sociální skupina 10) Sociální struktura, otázka rovnosti vysvětlení pojmu sociální struktura horizontální (diferenciace) členění společnosti vertikální (stratifikace) členění společnosti: teorie tříd K. Marxe; teorie sociálního statusu M. Webera; třídy v současné společnosti sociální mobilita společnost otevřená X uzavřená (ne)rovnost ve společnosti v minulosti a dnes 11) Mezinárodní vztahy a organizace subjekty na mezinárodním poli suverénní státy, velmoci, mezinárodní organizace, transnacionální organizace) mezinárodní dohody; procedura přijímaní mezinárodních smluv diplomacie (diplomatické a nediplomatické posty; úkol diplomacie) řešení konfliktů na mezinárodním poli mírová (arbitráž, mezinárodní soudy), opatření při ohrožení míru (embargo, bojkot), válečný stav (anexe, okupace, vyhlášení války, ukončení války) - EU, NATO, OSN vznik, struktura, funkce 12) Základy politologie - stát, národ - znaky, funkce; vznik státu - státní moc a autorita - občan X obyvatel státu - státní uspořádání z hlediska územního členění (unitární stát, federace, konfederace) a formy vlády (demokracie X autokracie; republika X monarchie) - demokracie pojem; principy; demokracie přímá a nepřímá; demokratické volební systémy;

4 demokratický ekonomický systém 13) Právo základní pojmy a vztahy - právo subjektivní a objektivní, hmotné a procesní, veřejné a soukromé, vnitrostátní a mezinárodní - právní řád a právní norma; druhy právních norem; platnost, účinnost a působnost právních norem - právo a morálka, právní a mravní vědomí - právo kontinentální a angloamerické - právní vztahy, jejich vznik / změna / zánik; právní skutečnost; fyzická a právnická osoba jako účastník právního vztahu - orgány právní ochrany (policie, státní zastupitelství, soudy) 14) Trestní právo hmotné a procesní - trestný čin X přestupek - skutková podstata trestného činu, druhy trestných činů - trestnost, trestní odpovědnost; důvody vylučující trestnost - tresty a ochranná opatření v ČR; trest smrti - trestní řízení: orgány činné v trestním řízení, průběh, zásady - systém soudů v ČR - právnická povolání (soudce, státní zástupce, advokát, notář) a jejich role v trestním řízení 15) Ústavní právo - vývoj ústavnosti v českých zemích (od Rakousko-uherské ústavy po současnou ústavu; principy ústav, jejich novelizace) - Ústava ČR účinnost, členění, obsah jednotlivých částí s důrazem na: - volbu, složení a fungování Parlamentu ČR - přijímání zákonů v ČR - sestavování a fungování vlády ČR - volbu prezidenta ČR - krajskou a obecní samosprávu (obecní a krajské zastupitelstvo, samosprávní a přenesená působnost krajů a obcí) - lidská práva 16) Rodinné právo - rodina jako malá sociální skupina, její funkce; nefunkční a neúplná rodina - manželství vysvětlení pojmu, účel; vznik a zánik manželství; manželství X registrované partnerství - práva a povinnosti v rámci rodinně-právních vztahů - náhradní rodinná péče důvody, podoby - podoba a funkce rodiny v minulosti a dnes ( vyvlastnění rodiny) 17) Pracovní právo - pracovní poměr: účastníci, jejich práva a povinnosti; podstata; typy pracovních poměrů, pracovní doba - vznik pracovního poměru; pracovní smlouva a její náležitosti - mzda / plat jako odměna za práci; typy mzdy (časová, úkolová, podílová, smíšená; hrubá X čistá; nominální X reálná) - zánik pracovního poměru - úřad práce, podpora v nezaměstnanosti - psychologie práce

5 18) Ekonomie I. (mikroekonomie, vývoj ekonomického myšlení) - nabídka, poptávka a cena a jejich vzájemné vztahy - chování spotřebitele, úsilí o maximum užitku - trh: funkce, struktura, efektivnost, selhávání; kapitálový a finanční trh, trh práce - významné mezníky ekonomického myšlení ve světě od Antiky po 20. století (merkantilismus, fyziokratismus, klasická politická ekonomie, marxismus, keynesiánství, institucionalismus ) - významné mezníky českého ekonomického myšlení od Rakouska-Uherska po ekonomickou reformu v 90. letech 20. století) 19) Ekonomie II. (makroekonomie) - úloha makroekonomie; všeobecná tržní rovnováha - hospodářský růst: HDP, hospodářský cyklus - inflace - nezaměstnanost - peníze a bankovní soustava - daně - hospodářství státu: keynesiánství a neoklasická ekonomie jako základní přístupy řešící otázku zásahů státu do ekonomiky; státní rozpočet 20) Filosofie předmět, vznik, nejstarší filosofie - postavení filosofie v systému vědních oborů - vznik filosofie, vztah mytického a filosofického přístupu k světu - nejstarší filosofické systémy: Mílétská škola; Pýthágorás; Xenofanés; Herakleitos; Elejská škola; Empedokles; Anaxagoras; Atomisté; Sofisté 21) Vrcholná antická filosofie a filosofie helénského období - Sokrates, Platon, Aristoteles - Stoicismus, Skepticismus, Epikureismus 22) Křesťanská filosofie - patristika - Sv. Augustin - scholastika spor o univerzálie, významní představitelé: Anselm z Canterbury, Petr Abelard, Tomáš Akvinský, - M. Jan Hus jako představitel českého křesťanského filosofování 23) Renesanční filosofie - proměna společnosti: středověk X renesance - renesanční přírodověda: M. Koperník, G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler - renesanční úvahy o společnosti a státu: T. More, T. Campanella, E. Rotterdamský, N. Machiavelli - Francis Bacon jako představitel vrcholné renesance 24) Novověká filosofie - charakteristické znaky novověku (vztah k vědě, bohu, státu ) - racionalismus X empirismus (charakteristika, významní představitelé) - R: R. Descartes, G.W.Leibniz - E: T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume - J.A. Komenský jako představitel českého filosofického myšlení 17. století

6 25) Filosofie osvícenství a německá klasická filosofie - Encyklopedie a francouzští encyklopedisté - francouzská osvícenská teorie státu: Ch.L. de Montesquieu, J.J. Rousseau - německé osvícenství: I. Kant - německá klasická filosofie: Fichte, Schelling, Hegel 26) Vybrané filosofické směry 19. a 20. století charakteristika a představitelé - materialismus: Feuerbach, Marx, Engels - filosofie života: Nietzsche, Bergson - pozitivismus: Comte - filosofie bytí: Heidegger - fenomenologie: Husserl - existencialismus: Kierkegaard, Camus, Sartre, Jaspers

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více