Psychologie spolenosti Role ženy v souasné spolenosti. PhDr.Mgr.Zuzana Hubinková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie spolenosti Role ženy v souasné spolenosti. PhDr.Mgr.Zuzana Hubinková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze hubzuz@vse."

Transkript

1 Psychologie spolenosti Role ženy v souasné spolenosti PhDr.Mgr.Zuzana Hubinková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Tématické okruhy: Historie aktivního zapojení žen na trhu práce emancipace a feministické hnutí Ženy v pracovním procesu Zmny v rodinných vzorcích Žena jako komerní symbol krásy

3 1. HISTORIE AKTIVNÍHO ZAPOJENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE EMANCIPACE A FEMINISTICKÉ HNUTÍ Feministické hnutí v 19.století bojovalo za práva žen: - právo na vzdlání, - právo na majetek, - právo volit.

4 Emancipace v 19.století Pojem emancipace pvodn vyjadoval vymanní se žen z mužské nadvlády

5 Rovnost muž a žen vstoupil v eskoslovensku v platnost zákon, který uril, že muž a žena jsou si ve všem rovni stejná práva a povinnosti

6 Tabulka 1. - Nkterá významná data ženského hnutí ve svt ROK ZEM ŽENSKÉ HNUTÍ 1776 USA (New Jersey) Volební právo pro ženy (zrušeno 1806) 1789 Francie V dob revoluce žádají ženy volební právo 1809 USA (Connecticut) Poprvé vdaná žena má právo napsat záv 1830 Švýcarsko Univerzita v Zürichu jako první v Evrop pijímá ženy ke studiu 1872 Švédsko Ženy starší 25 let rozhodují o svém satku bez souhlasu rodi Anglie Ženy rozhodují o svém jmní, které pinesly do manželství 1880 Švýcarsko Univerzita v Zürichu prvníeška absolvovala medicínu 1889 Nový Zéland První trvalé volební právo pro ženy 1890 echy (Rak-Uher) Minerva- první díví stední škola v Rakousku Uhersku 1897 echy (Rak-Uher) Filozofická fakulta UK v Praze pijímá ženy jako ádné studentky 1919 eskoslovensko Ženy získaly volební právo 1918 eskoslovensko 106 Ústavy eskoslovenské republiky zrušil výsady pohlaví 1945 Anglie Britská královna matka jako první žena pijala VŠ diplom na Univerzit Cambridge na slavnostní promoci spolu s muži 1945 Chorvatsko (JSFR) Ženy získaly volební právo 1971 Švýcarsko Ženy získaly volební právo 1977 Nmecko (SRN) Zrušen pedpis zaruující manželovi právo rozhodovat o zamstnanoti své ženy

7 Manželky vysokých politických pedstavitel Manželka eského prezidenta Ing. Livie Klausová

8 Mgr. Zdenka uchnilová poslankyn za eškou i slovenskou menšinu v Saboru Chorvatské republiky Ženy v politice

9 Dvody zvýšení ženské zamstnanosti po druhé svtové válce: v dob války byly zamstnány ženy ve vtší míe a po válce se v menší míe vracely do domácností, zjednodušila se v práce v domácnosti - tj. mechanizace pístroj a prostedk v domácnosti, které uspoily as, rozvoj služeb,

10 Dvody zvýšení ženské zamstnanosti po nastaly zmny ve výrobních procesech - tj.mechanizace a automatizace výroby, snížení tžké fyzické práce, kratší pracovní doba, rozvoj nevýrobních sfér, sousteování obyvatelstva do velkých mst, zlepšila se dostupnost vzdlání, spolenost zahájila cestu kontrolované porodnosti (tj. menší poet dtí). druhé svtové válce:

11 2. ŽENY V PRACOVNÍM PROCESU Celosvtov ženská práce nebývala a asto i dnes není zcela rovnomrn doceována ve srovnání s prací mužskou - tato diskriminace je potlaována zákony Platy ženy se pohybují mezi 70-80% plat muž - nejvíce je to patrné u žen s nižším vzdláním

12 Tabulka 2a. Platová diskriminace žen Evropské unii (EUROSKOP 7/2007) ZEM EU Prmr EU eská republika 19 Bulharsko 16 Belgie 7 Estonsko 25 Dánsko 18 Finsko 20 Francie 12 Irsko 9 Itálie 9 Kypr 25 Litva 15 Lotyšsko 17 Lucembursko 14 Maarsko 11 Malta 4 Nmecko 22 Nizozemsko 18 Rozdíl v platech mezi muži a ženami (%) (prmrná hodinová mzda za rok 2005) 15 (oficiální odhad)

13 Tabulka 2 b. Platová diskriminace žen Evropské unii (EUROSKOP 7/2007) ZEM EU Prmr EU eská republika 19 Polsko 10 Portugalsko 9 Rakousko 18 Rumunsko 13 ecko 9 Slovensko 24 Slovinsko 8 Španlsko 13 Švédsko 16 Velká Británie 20 Rozdíl v platech mezi muži a ženami (%) (prmrná hodinová mzda za rok 2005) 15 (oficiální odhad)

14 Píklady zcela legálních forem malé zastoupení žen na manažerských pozicích; diskriminace menší tlak ze strany ženy pi vyjednávání o mzd pi nástupu do zamstnání; zamstnavatelé pi hodnocení výkonnosti nastavují parametry na muže (nap. ochota riskovat); zvýšení odmn mužm za ešení složitjších úkol, které ženám nejsou ani nabídnuty atd.

15 Segregace podle pohlaví Míra v jaké jsou muži a ženy koncentrováni v jednotlivých zamstnáních: Horizontální segregace - ženy pevažují v nkterých odvtvích národního hospodáství a obvykle vykonávají jiná zamstnání než muži Vertikální segregaci - v rámci pracovního trhu zastoupení muž stoupá s rostoucí úrovní ízení

16 Tabulka 3 - Deset nejastjších zamstnání pro ženy v USA, 1997 (Renzetti, 2003) Zamstnání žen Celkový poet zamstnaných žen Místa držená ženami (v %) z celkového potu všech zamstnanc Sekretáka ,7 Zdravotní sestra ,5 Pomocný zdravotnický personál ,6 Rzné pomocné administrativní síly ,8 Prodavaka za pultem ,1 Zdravotní technika i technoložka ,1 Uitelka ne VŠi univerzita ,3 Prodavaka - maloobchod, osobní služby ,6 Vedoucí obchodu nebo majitelka ,7 Strojní obsluha, krom jemné mechaniky ,8

17 Chorvatská výtvarná umlkyn Zdenka Pozai-Vujanovi, bývalý eský prezident Václav Havel a známý kroatista Dušan Karpatský (2006) Výtvarná umlkyn

18 Ženy a rekreaní sport Poátky ženské tlovýchovy v echách v 19. století SOKOL Všesokolský slet Praha 2006

19 3. ZMNY V RODINNÝCH VZORCÍCH

20 Rozpad tradiního patriarchálního vzorce chování zaal již v dob industrializace, ale zlom byl v 70. letech 20. století jedním z velkých zlomových období byl zaátek 70.let 20.století - pevýšení potu stedoškolaek nad stedoškoláky. postupn se zvyšuje i poet vysokoškolaek

21 Tabulka 4 - Podíl žen - posluchaek na eských vysokých školách (Statistická roenka eské republiky, 2005) Rok Ženy posluchaky na eských vysokých školách ( v %) , , , , , , ,1

22 Odborná asistentka na vysoké škole Mgr. Marija Vlaši a PhDr. Karel Jirásek, Ph.D.

23 Zmnila se tvá rodiny ALE stále pevažují mýty o roli otc a matek

24 Rodina zvýšil se vk prvorodiek rodina v psobení na dít nemá konkurenci rodin dnes více ohrožena

25 Zmny v život a chování jednotlivých len rodin rodiny se zmenšily došlo ke snížení porodnosti- V roce 1990 se v eské republice narodilo více 130 tisíc dtí. V roce 2000 se narodilo 90 tisíc dtí, což je skoro o jednu tetinu mén než v roce 1990 zvýšil se prmrný vk satenosti; vzrostl poet nesezdaných soužití; zvýšila se rozvodovost; zvýšil se poet znovuzaložených nových rodin; snížila se doba spolen tráveného asu v rodin -cca o více než 12 hodin týdn; citeln se prohloubily ekonomické rozdíly mezi rodinami, ale i v rámci jednotlivých rodin; zmnily se role v rodin

26 4. ŽENA JAKO KOMERNÍ SYMBOL KRÁSY Nkteré z historických i souasných idol ženské krásy

27 Gotika Šternberská madona (1390)

28 Vyšebrodská madona (14. století) Gotika

29 Gotika Madona z pražské katedrály sv. Víta (okolo roku 1400)

30 Renesance Albrecht Dürrer: Slavnost rží (16. století)

31 Baroko Bílá paní Perchta z Rožumberka (17. století)

32 František Ženíšek: Alegorie umní - tanec (19. století) 19. století

33 Národní kroje Kyjovský národní kroj Morava ( poátek 20. století)

34 Miss World 2006 Taána Kuchaová Žena = krásný pedmt...?

35 Miss World 2006 Taána Kuchaová Miss World

36 Miss World Miss World 2006 Taána Kuchaová

37 Miss Jadranu Miss Jadranu 2005 slena Kateina Sedláková z eské republiky

38 Mediální diktát vyhublých tl Mentální anorexie Mentální bulimie

39 Mentální anorexie Modeling a anorexie

40 Reklamní triky Mentální anorexie

41 Mentální anorexie Krize sebehodnocení

42 Problémy se sebepoznáním Mentální anorexie

43 Zdroje: Bahenská, M.: Poátky emancipace žen vechách, Praha, Libri, 2005 European Commission: Report on equality between womwn and men, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, Belgium, 2007 Hubinková, Z. a kol: Psychologie a sociologie ekonomického chování, Grada, Publishing,Praha, 2008 Krch, F.,D.: Poruchy píjmu potravy, 2.dopl.vyd., Praha, Grada Publishing, 2004 Lichá, K., Hoskovcová Horáková, S., Maíková, H.: Inspirace pro rovné šance, Praha Obanská inspirace, 2007 Maíková, H.: Promny souasnéeské rodiny, Praha, Sociologické nakladatelství, 2000 Matjek, Z.: Dít a rodina, Praha, SPN, 1992 Nakonený, M.: Sociální psychologie, Praha, Academia, 2000 Nmcová, M.: Moderní žena, Praha, Grada Publishing 2006 Renzetti, C. M., Curran, D. J.: Ženy, muži a spolenost, Praha, Karolinum, 2003 Somerová, O.: O em sní ženy, Praha, HAK, 2001 Šmolka, P.: Muž a žena - návod k použití, Praha, Portál, 2004 Šnýdrová, I.: Manažerka a stres, Praha, Grada Publishing, 2006

44 Dkuji Vám za pozornost a peji hezký den!

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Informační balíček. Nezaměstnanost osob nad 50 let. pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Pro osoby v rozhodovacích pozicích

Informační balíček. Nezaměstnanost osob nad 50 let. pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Pro osoby v rozhodovacích pozicích Informační balíček Nezaměstnanost osob nad 50 let pro nezaměstnané a pro osoby v rozhodovacích pozicích Pro osoby v rozhodovacích pozicích Nejohroženějšími skupinami nezaměstnaností jsou ženy mezi 19 24

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více