PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace"

Transkript

1 PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 8 Pracoviště: Jihlava Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , , roční úvazek 5, 4 pracovníků (ředitelka,sociální pracovnice, psychologové- manželští a rodinní poradci a kliničtí psychologové, ekonomicko - provozní pracovníci) Žďár nad Sázavou Horní 22, Žďár nad Sázavou, tel. a fax , roční úvazek 3, pracovníků (vedoucí, psychologové manželští a rodinní poradci ) Třebíč Karlovo náměstí 3/41, Třebíč, tel , roční úvazek 2,7 prac. ( vedoucí, psychologové manželští a rod. poradci, sociální pracovnice) Pelhřimov Solní ulice 1814, Pelhřimov, tel , , roční úvazek,8 prac. (psycholog-manželský a rodinný poradce, klinický psycholog) Havlíčkův Brod smluvní vztah Dobrovského 2925,58 1 Havlíčkův Brod, tel , 5 hod./týdně (psycholog-manželský a rodinný poradce, klinický psycholog) Intervenční centrum Pod Příkopem 4, Jihlava, tel./ fax , , roční úvazek 1,97 pracovníků (sociální pracovnice, asistentka) Ředitelka : PhDr. Mgr. Olga Hinková 1

2 I. V Ě C N É P L N Ě N Í H L A V N Í H O Ú K O L U P o s l á n í Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o. poskytuje veřejnou službu formou odborného sociálního poradenství a krizové pomoci Intervenční centrum. Je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které ambulantní formou poskytuje sociální službu zaměřenou na manželské a rodinné poradenství, terapii lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, životní či existenciální tísni a terénní, ambulantní formou služby Intervenčního centra osobám ohroženým domácím násilím. Odborní pracovníci Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje Vysočina klientům pomáhají odstraňovat příčiny, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských, mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému, hledají s nimi východiska a řešení jejich problému a situace. Zaměřují se zvláště na manželství ohrožené rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na mezigenerační vztahy v rodinách, na pomoc lidem v krizových situacích včetně pomoci při výskytu domácího násilí aj.. V nutných případech poskytují krizovou intervenci, složité případy řeší za spolupráce s jinými institucemi a orgány. Zabývají se expertizní činností formou psychologického vyšetření. Zařízení vzniklo 1. ledna 24 sloučením Psychocentra Jihlava manželské a rodinné poradny, Rodinné poradny ve Žďáře nad Sázavou a Manželské a rodinné poradny v Třebíči. Pro zabezpečení poskytovaných služeb v bývalém okrese Havlíčkův Brod zařízení uzavřelo smluvní vztahy s privátním psychologem, v bývalém okrese Pelhřimov je služba zajištěna interním pracovníkem zařízení. Smyslem sloučení malých organizací v jednu bylo vytvoření jednotné koncepce manželského a rodinného poradenství v kraji Vysočina, sjednocení odborné činnosti tak, aby odpovídala standardům kvality sociálních služeb v dané oblasti. Výhodou je pak vzájemná kooperace a doplňování mezi jednotlivými pracovišti včetně širších možností nabízených služeb. Zároveň je zajištěna přirozená vztahová síť mezi odbornými pracovníky a klienty, kteří mohou služeb transparentně využívat v rámci celého kraje Vysočina. Organizace rozšířila svoji činnost od 1. ledna 27, a to poskytování služeb Intervenčního centra, které se v roce 28 stalo samostatným pracovištěm. Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina je organizačně, ekonomicky i metodicky řízeno z pracoviště Jihlava. S t r u k t u r a o r g a n i z a c e Úsek řízení Úsek ekonomický, správní, personální a administrativně provozní Odborné úseky : A. Odborné sociální poradenství (pracoviště Jihlava,Třebíč, Žďár n.s., Pelhřimov, Havl.Brod) a) psychologická činnost : manželské a rodinné poradenství, terapie včetně dalších terapeutických technik b) sociálně právní činnost B. Intervenční centrum (pracoviště Jihlava s působností kraje Vysočina ) a) sociálně právní činnost b) koordinační činnost Organizační schéma a personální zajištění v roce 28 příloha č. 1 ( počáteční stav k ), příloha č. 2 ( stav k ) 2

3 C í l s o c i á l n í ch s l u ž e b Cílem poskytovaných služeb Psychocentrem - manželskou a rodinnou poradnou kraje Vysočina je umožnit lidem v nepříznivé psycho-sociální situaci týkající se jednotlivce, páru a rodiny, využívat regionálního pracoviště k zachování stability v běžném partnerském a rodinném životě, k zabránění vyloučení z přirozeného společenství. Z á s a d y p o s k y t o v a n ý ch s l u ž e b O D B O R N O S T Poskytované sociální služby jsou prováděny odbornými pracovníky, kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům ( 11 zákona č. 18/26 Sb. o sociálních službách v platném znění). B E Z P L A T N O S T Poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle 72 zákona č. 18/26 Sb. o sociálních službách),jsou pro klienty bezplatné. D U V Ě R N O S T A B E Z P E Č Í Poskytovatelé sociální služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu. Toto ukládá 1 zákona č. 18/26 Sb.,o sociálních službách, v platném znění a Zákoník práce. Výjimky stanovuje platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů. R E S P E K T A N E S T R A N N O S T Poskytovatelé respektují osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektují jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele. P O D P O R A Poskytovatelé podporují aktivní podíl klientů na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství. N E Z Á V I S L O S T Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získává finanční prostředky na činnost. Hlavní zásady a principy poskytování odborného sociálního poradenství a služeb intervenčního centra včetně práv a povinností uživatelů i poskytovatelů jsou podrobně rozpracovány v základních dokumentech organizace, ve směrnicích, vnitřních pravidlech, metodikách a Standardech kvality rozpracovaných pro organizaci. C í l o v á s k u p i n a Uživatel sociální služby je pro poskytovatele klientem, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci vlivem krize, obtíží v osobním, manželském, partnerském, rodinném životě. Klientem sociálních služeb se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče. Věkově nejsou služby zařízení omezeny. Služba je realizována v provozní době stanovené pro jednotlivá pracoviště. 3

4 A. Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 55/26 Sb. Hlavní cíle pro odborné sociální poradenství poskytované formou manželského, rodinného poradenství a terapie: 1. Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti. 2. Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu. 3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři. 4. Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace. Stanovených cílů zařízení dosahuje prostřednictvím komplexu služeb : 1. Základní sociální poradenství Obsahem základního sociální poradenství je informování o poskytované, navazující službě, o běžně dostupných zdrojích pomoci a o možnosti spolupráce s blízkými osobami.. Služba základního sociálního poradenství je poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem uživatele s odborným pracovníkem zařízení formou informací v elektronické, v tištěné podobě ( informační brožura, výpis z Provozního řádu a Základní informace pro klienty dostupné v čekárnách pracovišť a přiložené k Záznamovému archu). 2. Odborné sociální poradenství a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, vedení terapeutických a tréninkových skupin, spolupráce s návaznými institucemi. b) Sociálně terapeutické činnosti - psychologické (manželské a rodinné) poradenství, psychoterapie a psychoterapeutické vedení včetně pomocných psychoterapeutických technik, sociální poradenství a socioterapie, techniky mediace, psychologická diagnostická činnost formou psychologického vyšetření. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí : 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (sociálně právní a psychologické intervence). 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (psychologické a sociální vedení, podpůrná krizové intervence, techniky mediace, tréninky specifických dovedností osvětová, edukativní, přednášková činnost, spolupráce s návaznými institucemi). Specifikace cílových skupin pro odborné sociální poradenství 1. Rodiny s dítětem/dětmi: a) Klientem je rodina v celé mezigenerační šíři (párová, rodinná problematika ). b) Klientem je rodina s dítětem/dětmi, jejichž psychosomatický vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace (rodinná, sociální problematika ). 2. Osoby v krizi: Klientem je jednotlivec, popř. partneři se sníženou schopností řešit svou nepříznivou situaci vlastními prostředky bez vnější podpory a pomoci (osobní, párová problematika ). 3. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy: Klientem jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace. 4. Osoby ohrožené domácím násilím: Osoby vystavené psychickému či fyzickému násilí v rámci své rodiny (individuální, párová, rodinná, sociální problematika), jimž bylo odborné sociální poradenství doporučeno Intervenčním centrem či jinými návaznými organizacemi ( pomoc je poskytována v následné péči). 4

5 S t a t i s t i c k ý v ý k a z za rok 28 Počet případů: pracoviště: Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Nové případy Vedené případy celkem: z toho s problematikou: osobní párovou rodinnou sociální Vedené případy -domácí násilí Vedené případy -sociálně právní ochrana dětí Vedené případyrozvodová mediace Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Grafické znázornění podílu pracovišť na celkovém počtu nových případů 915 5

6 Počet provedených konzultací ( = intervence, min. 3 min.přímé práce s klientem): Problematika Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem osobní párová rodinná sociální Souhrnně: Sledované jevy Počet konz. k probl. DN Počet konz. k SPOD Počet konz. k (po)roz.mediaci Jihlava Žďár Pelhřimov Třebíč T Havl.Brod osobní párová rodinná sociální Grafické znázornění podílu pracovišť a problematik na celkovém počtu konzultací Celkový počet návštěvníků : Pracoviště Celkem přišlo Unikátních mužů žen dětí jiných osob ke konzultacím (jednou evidovaní) Jihlava Třebíč Žďár n.s Pelhřimov Havl.Brod součty

7 Další aktivity: Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Počet zaslaných zpráv(soudy,úřady) Počet internetových intervencí Počet telefonických intervencí Zajištění stáží Jiné (terén.služby,exkurze škol,klubové a propagační akce Uzavřené případy s kódy způsob uzavření : Uzavřené případy 1 poz. 2 část. 3 neg. celkem přeruš. 5 předáno 6 nehod. 7 nedop. 8 dopor. Jihlava Třebíč Žďár n.s Havl. Brod Pelhřimov Celkem % % 4 5 % 822 1% Uzavřené případy dle problematik a s kódy způsobem uzavření : Kód/probl. I.-osobní II.-párová III.-rodinná IV.-sociální Celkem 1 poz. 143 ( 68%) 186 ( 59%) 153 ( 74%) 61 ( 69%) část. 59 ( 28%) 114 ( 36%) 43 ( 21%) 23 ( 26%) neg. 8 ( 4%) 16 ( 5%) 11 ( 5%) 5 ( 5%) 4 Celkem (1%) 316 (1%) 27 (1%) 89 (1%) přeruš předáno nehod nedop. 8 dopor Celkem

8 Komentář k plnění hlavních cílů odborného sociálního poradenství : V roce 28 bylo celkem vedeno 2 88 případů, z toho 915 nových, bylo provedeno 7 4 konzultací intervencí, uzavřeno bylo případů. Ve vztahu k plnění hlavních cílů odborného sociálního poradenství v roce 28 jsou relevantní údaje o způsobu uzavřených případů s kódy 1(pozitivně), 2(částečně), 3 (negativně). Způsob uzavření s kódy 4-8 nemají pro vyhodnocení základních cílů vypovídající hodnotu. Z celkového počtu 822 uzavřených případů s kódy 1-3 bylo uzavřeno 66 % s dosažením osobního cíle klientů, 29 % případů dosáhlo částečného řešení cíle, 5 % případů lze hodnotit jako nevyřešené. 1. V 68 % z uzavřených případů bylo dosaženo posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti ( cíl č. 1 ). 2. V 59 % z uzavřených případů bylo dosaženo stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu ( cíl č. 2). 3. V 74 % z uzavřených případů bylo dosaženo posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři ( cíl č. 3). 4. V 69% byla naplněna pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace (cíl č. 4). Hodnotící dotazníky, připomínky, stížnosti klientů : Dotazníky Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Pozitivní připomínky Negativ. připomínky Stížnosti Celkové zhodnocení připomínek a podnětů za rok 28 : Celkem bylo evidováno 26 připomínek a podnětů formou anonymních dotazníků vhozených do schránek umístěných v čekárně na jednotlivých pracovištích. Všechny vhozené dotazníky byly s kladným vyjádřením klientů. Byly evidovány 4 stížnosti, a to 2 na pracovišti Jihlava (podané ředitelce organizace) a 2 na pracovišti Třebíč (podané vedoucí pracoviště). Jejich způsob vyřízení se řídil směrnicí Podávání a vyřizování stížností a způsob vyřízení je k dispozici v deskách umístěných v čekárně na pracovišti Jihlava, Třebíč. Iniciátoři kontaktů s Psychocentrem- MRP kraje Vysočina (nové případy): žena muž oba partneři příbuzní instituce jiní celkem 42(44%) 14(15%) 43(4%) 26(3%) 254(28%) 5(6%) 915(1%) 8

9 B. Krizová pomoc služby Intervenčního centra dle 6 zákona č. 18/26 Sb., v platném znění a dle zákona č. 29/27 Sb. Konkrétní cíle pro Intervenční centrum : Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti, a to zvláště v indikovaných případech při uplatnění institutu vykázání či zákazu vstupu či bez jeho využití. Posílení a stabilizace rodinných vztahů (v indikovaných případech ), pomoc při řešení rodinných problémů. Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace. Pomoc při zajištění osobního bezpečí. Intervenční centrum - v podmínkách Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje Vysočina obsahují základní činnosti : a) Sociálně terapeutické činnosti - krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu. b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí Služba je realizována v pracovní dny v běžné pracovní době. Doba pracovní pohotovosti je stanovena na den pracovního volna nebo klidu v době od 8, hod. do 12, hod. tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonné lhůty 48 hodin pro kontakt s osobou ohroženou domácím násilím. Specifikace cílových skupin pro Intervenční centrum Osoby ohrožené výskytem domácím násilím : 1. Jde o osoby, které se dostaly do přímého ohrožení života, zdraví, svobody, případně došlo k zvlášť závažnému útoku proti jejich lidské důstojnosti, a to z důvodu výskytu domácího násilí a nejsou schopny tuto situaci vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče a je uplatněn institut vykázání. 2. Klientem jsou lidé, kteří se snaží řešit svízelnou sociální situaci způsobenou výskytem domácí násilí, ale nejsou v přímém ohrožení života či zdraví a není uplatněn institut vykázání. Služby intervenčního centra jsou poskytovány všem osobám ohroženým domácím násilím bez ohledu na jejich zdravotní limity. Intervenční centrum(dále IC) se v roce 28 zabývalo činností ve třech oblastech: 1)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách došlo k vykázání. 2)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách nedošlo k vykázání. 3)Koordinace spolupráce a vzájemná informovanost mezi IC a dalšími subjekty v oblasti pomoci osobám ohroženým. 9

10 Počet uživatelů služeb v roce 28 oproti roku 27 výrazně vzrostl. Jedná se zejména o nárůst počtu uživatelů služeb, kteří IC navštívili, aniž by v jejich domácnosti došlo k vykázání. Celkový počet kontaktů s uživateli služeb IC v roce , z toho 197 osobních kontaktů, 416 telefonických, internetových aj.. Celkový počet klientů : Spis založen 8 Spis nezaložen XY 25 Klientů z roku 27 6 V rámci vykázaní 26 CELKEM 137 klientů 1)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách došlo k vykázání. Počet vykázání : 26 Počet ohrožených osob : 26 Počet dětí, které žijí v rodinách, kde došlo k vykázání : 32 Celkový počet kontaktů a konzultací s osobami ohroženými po vykázání : 147 Rodinný vztah mezi osobou ohroženou a osobou násilnou vykázání podle okresů Do 2 let Manželé 13 Mezigenerační 5 Druh/družka 3 Jiný 3 Bývalí manželé 2 Jihlava 4 Pelhřimov 6 Žďár nad Sázavou 8 Havlíčkův Brod 4 Třebíč 4 Věk osob ohrožených Počty Komentář : Ve všech případech vykázání byly osobami ohroženými ženy, osobami násilnými byli muži. Třináct vykázání bylo v případě manželských párů, pět v rámci mezigeneračního násilí. V jednom případě došlo k vykázání v rodině, kde proběhlo vykázání již v roce 27. Pomoc byla poskytována v rámci telefonických konsultací, osobních konsultací v IC nebo v místě bydliště osoby ohrožené. Významnou pomoc při zajištění bezpečí osoby ohrožené, případně jejích nezletilých dětí, představuje možnost požádat soud o vydání tzv. předběžného opatření v době vykázání. Jedná se o další zákaz vstupu do obydlí a navíc zákaz kontaktování osoby ohrožené osobou násilnou na měsíc, případně až na rok. IC ve třiceti případech asistovalo při vypracování návrhů na předběžného opatření nebo prodloužení tohoto předběžného opatření. Podání předběžného opatření 76b k Okresnímu soudu počet Okresní soud vyhověl 27 Okresní soud nevyhověl 2 Intervenčnímu centru není známo 1 CELKEM podaných předběžných opatření 3 1

11 2)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách nedošlo k vykázání nízkoprahoví klienti. Počet nových uživatelů služeb bez vykázání v roce 27 48, v roce IC pracovalo celkem se 111 uživateli včetně šesti, kteří navštěvovali IC již v r. 27: 5 mužů a 16 žen. Počet dětí, které žijí v rodinách, kde nedošlo k vykázání : 111 Celkový počet kontaktů a konzultací s osobami ohroženými bez vykázání : 466 Jednoznačně lze konstatovat, že počet uživatelů služeb IC, kteří se obracejí na tuto službu, aniž by v jejich domácnosti došlo k vykázání, vzrostl ve srovnání s rokem 27 o 1%.. Osoby ohrožené, u kterých policie nerozhodla o vykázání, ale jsou vážným způsobem ohroženy ze strany osoby násilné, mohou také požádat soud o vydání předběžného opatření. V jedenácti případech se IC podílelo buď přímo nebo v součinnosti s jinými subjekty na vypracování návrhu na toto předběžné opatření. V 9 případech soud vyhověl, ve dvou IC nemá zprávu. 3)Koordinace spolupráce a vzájemná informovanost mezi IC a dalšími subjekty v oblasti pomoci OO. Z iniciativy IC proběhlo 5 interdisciplinárních týmů pro řešení případů domácího násilí v bývalých okresních městech kraje Vysočina (dále jen IDT). V únoru IC zorganizovalo seminář pro zástupce spolupracujících subjektů, jehož cílem bylo seznámit s novými poznatky v oblasti domácího násilí. Za spolupráce policejního pedagoga IC organizovalo přednášky na téma pomoc osobám ohroženým domácím násilím pro policisty v kraji Vysočina. Přednášky proběhly v okrese Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Vedoucí IC uskutečnila přednášky na téma pomoci osobám ohroženým domácím násilím pro učitele v okrese Jihlava a pro sociální pracovníky PL Havlíčkův Brod. Vedoucí IC uskutečnila besedu s pacienty PL Havlíčkův Brod. V průběhu roku 28 podávaly pracovnice IC zprávy o činnosti IC veřejnosti prostřednictvím médií (noviny, rozhlas). Pracovnice IC byly v častém kontaktu se zástupci spolupracujících subjektů při jednáních o pomoci v konkrétních případech domácího násilí. 11

12 Pracoviště Jihlava současní zamě stnanci: PhDr. Mgr. Olga Hinková - ředitelka organizace, psycholog PhDr. Zdeně k Větrovec psycholog Mgr. Kamila Hronová psycholog Mgr. Jana Volná, koordinátorka pro oběti DN Ivana Veselá - psycholog Jana Lálová sociální pracovnice (celkem pracovní úvazek 3,5) Milada Pokorná (úvazek,8) administrativní, ekonomicko - provozní pracovníci Pracoviště Žďár nad Sázavou současní zaměstnanci: PhDr. Ivana Šimková vedoucí pracoviště, psycholog Mgr. Jaroslava Dostálová psycholog Mgr. Šárka Dostálová psycholog (celkem pracovní úvazek 3,) Pracoviště Třebíč současní zaměstnanci: PhDr. Alena Hujerová vedoucí pracoviště, psycholog PhDr. Zuzana Mlejnková psycholog Ilona Škarabelová sociální pracovnice (celkem pracovní úvazek 2,7) Mgr. Ivana Veselá psycholog (pracopvní úvazek,2 ) PhDr. Vlastimil Sojka psycholog ( 5 hod. / týdně) Horní Žďár nad Sázavou tel. a fax: Karlovo náměstí 3O/41, Třebíč, tel Solní ulice 1814, Pelhřimov, tel Dobrovského 2925, 58 1 Havlíčkův Brod, tel C. Informovanost o službách, propagace a odborné aktivity Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina v r. 28 průběžně informovala o své činnosti odborné instituce i veřejnost : ( aktualizace je prováděna průběžně) Letáky a brožury Brozura2.pdf Panel2.pdf Leták - IC kraje Vysočina.pdf Plakát AMRP.pdf PF 28.pdf Rozhlasové vysílání, Radio Region ( 11x), PhDr. O. Hinková, Mgr. J. Volná Články v denním tisku ( MF DNES, JL, Deník Vysočina, Pelhřimovský deník, Třebíčský deník, Horácké noviny ) Prezentace zařízení : Národní týden manželství, února 28 : Dny otevřených dveří na pracovišti Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč Besedy s odborníky na téma manželství a rodina ( Třešť, Třebíč) Konference - Péče o duševní zdraví, 21. května 28, budova Krajského úřadu kraje Vysočina : prezentace a spolupráce s Centrem denních služeb VOR Dny pro rodinu 28, listopadu 28 : Odborný seminář, budova Krajského úřadu kraje Vysočina Dny otevřených dveří na pracovištích Psychocentra Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina Vás vítají na odborném semináři konaném Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace v rámci Dnů pro rodinu listopadu Pracoviště Pelhřimov odborný pracovník: Program.pdf pozvanka-8.pdf Jihlava Pracoviště Havlíčkův Brod odborný pracovník: Fotodokumentace Dnů pro rodinu 28 je uložena na pracovišti Jihlava. Odborné aktivity : - AMRP ČR, revizní komise Iva Šimková, Oblastní sdružení AMRP ČR, Olga Hinková (místopředsedkyně výboru ), Jana Lálová (členka výboru) - Sekce rodinné terapie při ČPS Č.L.S. J.E.Purkyně, Olga Hinková (tajemnice) - Vládní výbor pro prevenci DN-Olga Hinková (členka), poradní orgán MPSV pro mezinárodní únosy a adopce- Alena Hujerová - Účast odborných pracovníků na : IX. Konferenci AMRP ČR 28, Dnech rodinných terapeutů 28, Psychoanalytickém sympóziu v Opočně, konferenci Mezinárodní únosy, valných hromadách oblastního sdružení i celostátních akcích AMRP ČR, seminářích KÚ kraje Vysočina, pravidelných seminářích a poradách organizace. - Individuální a týmová supervize. 12

13 V roce 28 byla uskutečněna půdní vestavba- rekonstrukce budovy, Pod Příkopem 4, Jihlava. Byl vybudován bezbariérový přístup pro klienty a nové prostory jsou určeny pro činnost Intervenčního centra. II. ZÁVĚRY R O Z B O R U H O S P O D A Ř E N Í Podrobná zpráva o hospodaření organizace je uvedená v roční účetní uzávěrce zaslané KÚ kraje Vysočina. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 28 Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 499/7/27/ZK ze dne , usnesením Rady kraje Vysočina č. 379/1/28/RK ze dne , 428/11/28/RK ze dne a 286/4/28/ZK ze dne byly organizaci schváleny závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 28 ve výši : 1. Provozní dotace tis. Kč 2. Odvod z investičního fondu 9 tis. Kč 3. Usměrňování platů dle 5, odst. 1, písm. a) nař. vl. č. 447/2 Sb. absolutní limit tis. Kč Stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly v roce 28 dodrženy. Rozhodnutím MPSV č. 1 byla poskytnuta neinvestiční dotace na rok 28 k žádosti evidenční číslo A119/1 na program: Podpora sociálních služeb s regionální působností Kraj Vysočina účelové určení: poskytování sociálních služeb celková výše poskytnuté dotace: 6 52 tis. Kč, z toho: Ev. č. služby Název sociální služby Druh služby Poskytnutá dotace Intervenční centra krizová pomoc Psychocentrum MRP Jihlava sociální poradenství Psychocentrum MRP Žďár n/s sociální poradenství Psychocentrum MRP Třebíč sociální poradenství Psychocentrum MRP Pelhřimov sociální poradenství Psychocentrum MRP Havl.Brod sociální poradenství 58 Roční plán 28 Čerpání k Výsledek (výnosy) (náklady) MPSV dotace - sociální poradenství 4 572, tis , tis., tis. MPSV dotace - krizová pomoc IC 1 948, tis. - vráceno - nevyčerpáno - 42,7 tis ,3 tis., tis. Dotace zřizovatele 1 355, tis , tis. 1, tis. Příjmy pronájem garáže 12, tis. 12, tis., tis. Skutečné příjmy - náhrada škody od pojišťovny ( vodní havárie ) 55,8 tis. 55,8 tis., tis. Zúčtování fondů - dary ( skutečnost 8 ) 2, tis. 2, tis., tis. Celkem 7 542,1 tis ,1 tis. 1, tis. 13

14 Výsledek hospodaření k = +1,-- Kč Plánovaný celkový přepočtený počet zaměstnanců na rok 28 13,5 byl ve skutečnosti naplněn na 13,2 zaměstnance. Hospodaření organizace Výnosy Organizaci Psychocentrum MRP kraje Vysočina nebyly stanoveny ve finančním plánu na rok 28 výnosy. Skutečnost roku 28 výnosy z pronájmu garáže v plánované výši 12 tis. Kč byly splněny na 1%, tj. skutečnost 12 tis. Kč použito na krytí provozních výdajů souvisejících s opravami a údržbou budovy. Další výnosy neplánované plnění pojišťovny - náhrada škody způsobené vodní havárií ve výši 55,8 tis. Kč byly použity plně na odstranění škod vzniklých havárií oprava poškozené telefonní ústředny, počítačové sítě, vysoušení budovy, nákup nového poškozeného hmotného majetku. Výnosy ze zúčtování fondů v roce 28 (dary) ve výši 2 tis. Kč byly použity na nákup odborných knih v souladu s darovací smlouvou. Náklady Náklady byly ve finančním plánu na rok 28 plánovány ve výši Kč včetně mimořádných výnosů z toho plán čerpání dotace MPSV 6 52 Kč, plán čerpání dotace zřizovatele Kč, skutečné čerpání ,26 Kč po zahrnutí výnosů ve výši Kč a vrácení nevyčerpané dotace MPSV služba Intervenční centra ve výši 42 68,74 Kč je hospodářský výsledek roku Kč. Hospodaření Psychocentra MRP kraje Vysočina, příspěvkové organizace probíhalo v roce 28 v souladu s ukazateli stanovenými zřizovatelem, v rámci dotace přidělené MPSV na rok 28 na poskytování sociálních služeb a na intervenční centrum (A119/1), a dotace poskytnuté zřizovatelem, se snahou o maximálně úsporné vynakládání přidělených prostředků. Výsledkem hospodaření je v roce 28 úspora ve výši 1, tis. Kč. Hospodářská (doplňková ) činnost V souladu se Zřizovací listinou čl. IV. neprovozovala organizace v roce 28 hospodářskou činnost. Vedení majetkové evidence a inventarizace majetku, závazků a pohledávek Majetková evidence je vedena v organizaci v souladu s vnitřní Směrnicí pro vedení majetku a k provádění inventarizace majetku a závazků Psychocentra MRP kraje Vysočina ve znění pozdějších dodatků, platnou od Řádná inventarizace majetku, cenin, zásob, pohledávek a závazků byla v organizaci provedena s vyčíslením stavu k v rozsahu, jak je uloženo zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Kontrola hospodaření organizace Psychocentrum MRP kraje Vysočina přijalo Pravidla rady kraje Vysočina k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina v souladu se zákonem č. 32/21 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu 14

15 s vyhláškou č. 416/24 Sb., v platném znění. Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne a schválena usnesením 327/12/23/RK. Na základě těchto pravidel byl vypracován a zaveden Vnitřní kontrolní systém Psychocentra MRP kraje Vysočina. Systém funguje od zřízení příspěvkové organizace dne Lze jej považovat za přiměřený a účinný pro fungování hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. Výsledky prováděných kontrol nevykazovaly žádné závady. Dodatkem č. 2 Zřizovací listiny schváleným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 414/6/25/ZK dne s účinností od není organizace povinna zřídit útvar interního auditu v rámci svého vnitřního kontrolního systému. Zřizovatel nahrazuje funkci interního auditu výkonem veřejnoprávní kontroly. V souladu s Rozhodnutím MPSV o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 27, čl. III. bod 22 byl proveden v organizaci v červnu 28 audit. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k a o způsobu účtování a použití dotace MPSV ČR byla zaslána jako povinná příloha k vyúčtování dotace na MPSV ČR. V jednom vyhotovení je založena u účetních dokladů organizace za rok 27. Dne byla provedena v organizace externí kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, pracoviště Jihlava - protokol č. 581/8 nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky pojistného. Nebyla uložena opatření k nápravě. Závěr : Hlavní úkol Psychocentra- manželské a rodinné poradny kraje Vysočina a jeho věcný záměr, tj. poskytování sociálních služeb formou manželského a rodinného poradenství a terapie a krizové pomoci Intervenční centrum, byl v roce 28 splněn. Výroční zprávu zpracovala : PhDr. Mgr. Olga Hinková ředitelka Psychocentra MRP kraje Vysočina 15

16 16

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Nádražní 469, Rakovník ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více