PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace"

Transkript

1 PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 8 Pracoviště: Jihlava Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , , roční úvazek 5, 4 pracovníků (ředitelka,sociální pracovnice, psychologové- manželští a rodinní poradci a kliničtí psychologové, ekonomicko - provozní pracovníci) Žďár nad Sázavou Horní 22, Žďár nad Sázavou, tel. a fax , roční úvazek 3, pracovníků (vedoucí, psychologové manželští a rodinní poradci ) Třebíč Karlovo náměstí 3/41, Třebíč, tel , roční úvazek 2,7 prac. ( vedoucí, psychologové manželští a rod. poradci, sociální pracovnice) Pelhřimov Solní ulice 1814, Pelhřimov, tel , , roční úvazek,8 prac. (psycholog-manželský a rodinný poradce, klinický psycholog) Havlíčkův Brod smluvní vztah Dobrovského 2925,58 1 Havlíčkův Brod, tel , 5 hod./týdně (psycholog-manželský a rodinný poradce, klinický psycholog) Intervenční centrum Pod Příkopem 4, Jihlava, tel./ fax , , roční úvazek 1,97 pracovníků (sociální pracovnice, asistentka) Ředitelka : PhDr. Mgr. Olga Hinková 1

2 I. V Ě C N É P L N Ě N Í H L A V N Í H O Ú K O L U P o s l á n í Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o. poskytuje veřejnou službu formou odborného sociálního poradenství a krizové pomoci Intervenční centrum. Je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které ambulantní formou poskytuje sociální službu zaměřenou na manželské a rodinné poradenství, terapii lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, životní či existenciální tísni a terénní, ambulantní formou služby Intervenčního centra osobám ohroženým domácím násilím. Odborní pracovníci Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje Vysočina klientům pomáhají odstraňovat příčiny, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských, mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému, hledají s nimi východiska a řešení jejich problému a situace. Zaměřují se zvláště na manželství ohrožené rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na mezigenerační vztahy v rodinách, na pomoc lidem v krizových situacích včetně pomoci při výskytu domácího násilí aj.. V nutných případech poskytují krizovou intervenci, složité případy řeší za spolupráce s jinými institucemi a orgány. Zabývají se expertizní činností formou psychologického vyšetření. Zařízení vzniklo 1. ledna 24 sloučením Psychocentra Jihlava manželské a rodinné poradny, Rodinné poradny ve Žďáře nad Sázavou a Manželské a rodinné poradny v Třebíči. Pro zabezpečení poskytovaných služeb v bývalém okrese Havlíčkův Brod zařízení uzavřelo smluvní vztahy s privátním psychologem, v bývalém okrese Pelhřimov je služba zajištěna interním pracovníkem zařízení. Smyslem sloučení malých organizací v jednu bylo vytvoření jednotné koncepce manželského a rodinného poradenství v kraji Vysočina, sjednocení odborné činnosti tak, aby odpovídala standardům kvality sociálních služeb v dané oblasti. Výhodou je pak vzájemná kooperace a doplňování mezi jednotlivými pracovišti včetně širších možností nabízených služeb. Zároveň je zajištěna přirozená vztahová síť mezi odbornými pracovníky a klienty, kteří mohou služeb transparentně využívat v rámci celého kraje Vysočina. Organizace rozšířila svoji činnost od 1. ledna 27, a to poskytování služeb Intervenčního centra, které se v roce 28 stalo samostatným pracovištěm. Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina je organizačně, ekonomicky i metodicky řízeno z pracoviště Jihlava. S t r u k t u r a o r g a n i z a c e Úsek řízení Úsek ekonomický, správní, personální a administrativně provozní Odborné úseky : A. Odborné sociální poradenství (pracoviště Jihlava,Třebíč, Žďár n.s., Pelhřimov, Havl.Brod) a) psychologická činnost : manželské a rodinné poradenství, terapie včetně dalších terapeutických technik b) sociálně právní činnost B. Intervenční centrum (pracoviště Jihlava s působností kraje Vysočina ) a) sociálně právní činnost b) koordinační činnost Organizační schéma a personální zajištění v roce 28 příloha č. 1 ( počáteční stav k ), příloha č. 2 ( stav k ) 2

3 C í l s o c i á l n í ch s l u ž e b Cílem poskytovaných služeb Psychocentrem - manželskou a rodinnou poradnou kraje Vysočina je umožnit lidem v nepříznivé psycho-sociální situaci týkající se jednotlivce, páru a rodiny, využívat regionálního pracoviště k zachování stability v běžném partnerském a rodinném životě, k zabránění vyloučení z přirozeného společenství. Z á s a d y p o s k y t o v a n ý ch s l u ž e b O D B O R N O S T Poskytované sociální služby jsou prováděny odbornými pracovníky, kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům ( 11 zákona č. 18/26 Sb. o sociálních službách v platném znění). B E Z P L A T N O S T Poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle 72 zákona č. 18/26 Sb. o sociálních službách),jsou pro klienty bezplatné. D U V Ě R N O S T A B E Z P E Č Í Poskytovatelé sociální služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu. Toto ukládá 1 zákona č. 18/26 Sb.,o sociálních službách, v platném znění a Zákoník práce. Výjimky stanovuje platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů. R E S P E K T A N E S T R A N N O S T Poskytovatelé respektují osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektují jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele. P O D P O R A Poskytovatelé podporují aktivní podíl klientů na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství. N E Z Á V I S L O S T Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získává finanční prostředky na činnost. Hlavní zásady a principy poskytování odborného sociálního poradenství a služeb intervenčního centra včetně práv a povinností uživatelů i poskytovatelů jsou podrobně rozpracovány v základních dokumentech organizace, ve směrnicích, vnitřních pravidlech, metodikách a Standardech kvality rozpracovaných pro organizaci. C í l o v á s k u p i n a Uživatel sociální služby je pro poskytovatele klientem, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci vlivem krize, obtíží v osobním, manželském, partnerském, rodinném životě. Klientem sociálních služeb se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče. Věkově nejsou služby zařízení omezeny. Služba je realizována v provozní době stanovené pro jednotlivá pracoviště. 3

4 A. Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 18/26 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 55/26 Sb. Hlavní cíle pro odborné sociální poradenství poskytované formou manželského, rodinného poradenství a terapie: 1. Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti. 2. Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu. 3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři. 4. Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace. Stanovených cílů zařízení dosahuje prostřednictvím komplexu služeb : 1. Základní sociální poradenství Obsahem základního sociální poradenství je informování o poskytované, navazující službě, o běžně dostupných zdrojích pomoci a o možnosti spolupráce s blízkými osobami.. Služba základního sociálního poradenství je poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem uživatele s odborným pracovníkem zařízení formou informací v elektronické, v tištěné podobě ( informační brožura, výpis z Provozního řádu a Základní informace pro klienty dostupné v čekárnách pracovišť a přiložené k Záznamovému archu). 2. Odborné sociální poradenství a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, vedení terapeutických a tréninkových skupin, spolupráce s návaznými institucemi. b) Sociálně terapeutické činnosti - psychologické (manželské a rodinné) poradenství, psychoterapie a psychoterapeutické vedení včetně pomocných psychoterapeutických technik, sociální poradenství a socioterapie, techniky mediace, psychologická diagnostická činnost formou psychologického vyšetření. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí : 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (sociálně právní a psychologické intervence). 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (psychologické a sociální vedení, podpůrná krizové intervence, techniky mediace, tréninky specifických dovedností osvětová, edukativní, přednášková činnost, spolupráce s návaznými institucemi). Specifikace cílových skupin pro odborné sociální poradenství 1. Rodiny s dítětem/dětmi: a) Klientem je rodina v celé mezigenerační šíři (párová, rodinná problematika ). b) Klientem je rodina s dítětem/dětmi, jejichž psychosomatický vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace (rodinná, sociální problematika ). 2. Osoby v krizi: Klientem je jednotlivec, popř. partneři se sníženou schopností řešit svou nepříznivou situaci vlastními prostředky bez vnější podpory a pomoci (osobní, párová problematika ). 3. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy: Klientem jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace. 4. Osoby ohrožené domácím násilím: Osoby vystavené psychickému či fyzickému násilí v rámci své rodiny (individuální, párová, rodinná, sociální problematika), jimž bylo odborné sociální poradenství doporučeno Intervenčním centrem či jinými návaznými organizacemi ( pomoc je poskytována v následné péči). 4

5 S t a t i s t i c k ý v ý k a z za rok 28 Počet případů: pracoviště: Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Nové případy Vedené případy celkem: z toho s problematikou: osobní párovou rodinnou sociální Vedené případy -domácí násilí Vedené případy -sociálně právní ochrana dětí Vedené případyrozvodová mediace Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Grafické znázornění podílu pracovišť na celkovém počtu nových případů 915 5

6 Počet provedených konzultací ( = intervence, min. 3 min.přímé práce s klientem): Problematika Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem osobní párová rodinná sociální Souhrnně: Sledované jevy Počet konz. k probl. DN Počet konz. k SPOD Počet konz. k (po)roz.mediaci Jihlava Žďár Pelhřimov Třebíč T Havl.Brod osobní párová rodinná sociální Grafické znázornění podílu pracovišť a problematik na celkovém počtu konzultací Celkový počet návštěvníků : Pracoviště Celkem přišlo Unikátních mužů žen dětí jiných osob ke konzultacím (jednou evidovaní) Jihlava Třebíč Žďár n.s Pelhřimov Havl.Brod součty

7 Další aktivity: Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Počet zaslaných zpráv(soudy,úřady) Počet internetových intervencí Počet telefonických intervencí Zajištění stáží Jiné (terén.služby,exkurze škol,klubové a propagační akce Uzavřené případy s kódy způsob uzavření : Uzavřené případy 1 poz. 2 část. 3 neg. celkem přeruš. 5 předáno 6 nehod. 7 nedop. 8 dopor. Jihlava Třebíč Žďár n.s Havl. Brod Pelhřimov Celkem % % 4 5 % 822 1% Uzavřené případy dle problematik a s kódy způsobem uzavření : Kód/probl. I.-osobní II.-párová III.-rodinná IV.-sociální Celkem 1 poz. 143 ( 68%) 186 ( 59%) 153 ( 74%) 61 ( 69%) část. 59 ( 28%) 114 ( 36%) 43 ( 21%) 23 ( 26%) neg. 8 ( 4%) 16 ( 5%) 11 ( 5%) 5 ( 5%) 4 Celkem (1%) 316 (1%) 27 (1%) 89 (1%) přeruš předáno nehod nedop. 8 dopor Celkem

8 Komentář k plnění hlavních cílů odborného sociálního poradenství : V roce 28 bylo celkem vedeno 2 88 případů, z toho 915 nových, bylo provedeno 7 4 konzultací intervencí, uzavřeno bylo případů. Ve vztahu k plnění hlavních cílů odborného sociálního poradenství v roce 28 jsou relevantní údaje o způsobu uzavřených případů s kódy 1(pozitivně), 2(částečně), 3 (negativně). Způsob uzavření s kódy 4-8 nemají pro vyhodnocení základních cílů vypovídající hodnotu. Z celkového počtu 822 uzavřených případů s kódy 1-3 bylo uzavřeno 66 % s dosažením osobního cíle klientů, 29 % případů dosáhlo částečného řešení cíle, 5 % případů lze hodnotit jako nevyřešené. 1. V 68 % z uzavřených případů bylo dosaženo posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti ( cíl č. 1 ). 2. V 59 % z uzavřených případů bylo dosaženo stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu ( cíl č. 2). 3. V 74 % z uzavřených případů bylo dosaženo posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři ( cíl č. 3). 4. V 69% byla naplněna pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace (cíl č. 4). Hodnotící dotazníky, připomínky, stížnosti klientů : Dotazníky Jihlava Třebíč Žďár Havl.Brod Pelhřimov celkem Pozitivní připomínky Negativ. připomínky Stížnosti Celkové zhodnocení připomínek a podnětů za rok 28 : Celkem bylo evidováno 26 připomínek a podnětů formou anonymních dotazníků vhozených do schránek umístěných v čekárně na jednotlivých pracovištích. Všechny vhozené dotazníky byly s kladným vyjádřením klientů. Byly evidovány 4 stížnosti, a to 2 na pracovišti Jihlava (podané ředitelce organizace) a 2 na pracovišti Třebíč (podané vedoucí pracoviště). Jejich způsob vyřízení se řídil směrnicí Podávání a vyřizování stížností a způsob vyřízení je k dispozici v deskách umístěných v čekárně na pracovišti Jihlava, Třebíč. Iniciátoři kontaktů s Psychocentrem- MRP kraje Vysočina (nové případy): žena muž oba partneři příbuzní instituce jiní celkem 42(44%) 14(15%) 43(4%) 26(3%) 254(28%) 5(6%) 915(1%) 8

9 B. Krizová pomoc služby Intervenčního centra dle 6 zákona č. 18/26 Sb., v platném znění a dle zákona č. 29/27 Sb. Konkrétní cíle pro Intervenční centrum : Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti, a to zvláště v indikovaných případech při uplatnění institutu vykázání či zákazu vstupu či bez jeho využití. Posílení a stabilizace rodinných vztahů (v indikovaných případech ), pomoc při řešení rodinných problémů. Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace. Pomoc při zajištění osobního bezpečí. Intervenční centrum - v podmínkách Psychocentra manželské a rodinné poradny kraje Vysočina obsahují základní činnosti : a) Sociálně terapeutické činnosti - krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu. b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí Služba je realizována v pracovní dny v běžné pracovní době. Doba pracovní pohotovosti je stanovena na den pracovního volna nebo klidu v době od 8, hod. do 12, hod. tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonné lhůty 48 hodin pro kontakt s osobou ohroženou domácím násilím. Specifikace cílových skupin pro Intervenční centrum Osoby ohrožené výskytem domácím násilím : 1. Jde o osoby, které se dostaly do přímého ohrožení života, zdraví, svobody, případně došlo k zvlášť závažnému útoku proti jejich lidské důstojnosti, a to z důvodu výskytu domácího násilí a nejsou schopny tuto situaci vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče a je uplatněn institut vykázání. 2. Klientem jsou lidé, kteří se snaží řešit svízelnou sociální situaci způsobenou výskytem domácí násilí, ale nejsou v přímém ohrožení života či zdraví a není uplatněn institut vykázání. Služby intervenčního centra jsou poskytovány všem osobám ohroženým domácím násilím bez ohledu na jejich zdravotní limity. Intervenční centrum(dále IC) se v roce 28 zabývalo činností ve třech oblastech: 1)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách došlo k vykázání. 2)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách nedošlo k vykázání. 3)Koordinace spolupráce a vzájemná informovanost mezi IC a dalšími subjekty v oblasti pomoci osobám ohroženým. 9

10 Počet uživatelů služeb v roce 28 oproti roku 27 výrazně vzrostl. Jedná se zejména o nárůst počtu uživatelů služeb, kteří IC navštívili, aniž by v jejich domácnosti došlo k vykázání. Celkový počet kontaktů s uživateli služeb IC v roce , z toho 197 osobních kontaktů, 416 telefonických, internetových aj.. Celkový počet klientů : Spis založen 8 Spis nezaložen XY 25 Klientů z roku 27 6 V rámci vykázaní 26 CELKEM 137 klientů 1)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách došlo k vykázání. Počet vykázání : 26 Počet ohrožených osob : 26 Počet dětí, které žijí v rodinách, kde došlo k vykázání : 32 Celkový počet kontaktů a konzultací s osobami ohroženými po vykázání : 147 Rodinný vztah mezi osobou ohroženou a osobou násilnou vykázání podle okresů Do 2 let Manželé 13 Mezigenerační 5 Druh/družka 3 Jiný 3 Bývalí manželé 2 Jihlava 4 Pelhřimov 6 Žďár nad Sázavou 8 Havlíčkův Brod 4 Třebíč 4 Věk osob ohrožených Počty Komentář : Ve všech případech vykázání byly osobami ohroženými ženy, osobami násilnými byli muži. Třináct vykázání bylo v případě manželských párů, pět v rámci mezigeneračního násilí. V jednom případě došlo k vykázání v rodině, kde proběhlo vykázání již v roce 27. Pomoc byla poskytována v rámci telefonických konsultací, osobních konsultací v IC nebo v místě bydliště osoby ohrožené. Významnou pomoc při zajištění bezpečí osoby ohrožené, případně jejích nezletilých dětí, představuje možnost požádat soud o vydání tzv. předběžného opatření v době vykázání. Jedná se o další zákaz vstupu do obydlí a navíc zákaz kontaktování osoby ohrožené osobou násilnou na měsíc, případně až na rok. IC ve třiceti případech asistovalo při vypracování návrhů na předběžného opatření nebo prodloužení tohoto předběžného opatření. Podání předběžného opatření 76b k Okresnímu soudu počet Okresní soud vyhověl 27 Okresní soud nevyhověl 2 Intervenčnímu centru není známo 1 CELKEM podaných předběžných opatření 3 1

11 2)Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách nedošlo k vykázání nízkoprahoví klienti. Počet nových uživatelů služeb bez vykázání v roce 27 48, v roce IC pracovalo celkem se 111 uživateli včetně šesti, kteří navštěvovali IC již v r. 27: 5 mužů a 16 žen. Počet dětí, které žijí v rodinách, kde nedošlo k vykázání : 111 Celkový počet kontaktů a konzultací s osobami ohroženými bez vykázání : 466 Jednoznačně lze konstatovat, že počet uživatelů služeb IC, kteří se obracejí na tuto službu, aniž by v jejich domácnosti došlo k vykázání, vzrostl ve srovnání s rokem 27 o 1%.. Osoby ohrožené, u kterých policie nerozhodla o vykázání, ale jsou vážným způsobem ohroženy ze strany osoby násilné, mohou také požádat soud o vydání předběžného opatření. V jedenácti případech se IC podílelo buď přímo nebo v součinnosti s jinými subjekty na vypracování návrhu na toto předběžné opatření. V 9 případech soud vyhověl, ve dvou IC nemá zprávu. 3)Koordinace spolupráce a vzájemná informovanost mezi IC a dalšími subjekty v oblasti pomoci OO. Z iniciativy IC proběhlo 5 interdisciplinárních týmů pro řešení případů domácího násilí v bývalých okresních městech kraje Vysočina (dále jen IDT). V únoru IC zorganizovalo seminář pro zástupce spolupracujících subjektů, jehož cílem bylo seznámit s novými poznatky v oblasti domácího násilí. Za spolupráce policejního pedagoga IC organizovalo přednášky na téma pomoc osobám ohroženým domácím násilím pro policisty v kraji Vysočina. Přednášky proběhly v okrese Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Vedoucí IC uskutečnila přednášky na téma pomoci osobám ohroženým domácím násilím pro učitele v okrese Jihlava a pro sociální pracovníky PL Havlíčkův Brod. Vedoucí IC uskutečnila besedu s pacienty PL Havlíčkův Brod. V průběhu roku 28 podávaly pracovnice IC zprávy o činnosti IC veřejnosti prostřednictvím médií (noviny, rozhlas). Pracovnice IC byly v častém kontaktu se zástupci spolupracujících subjektů při jednáních o pomoci v konkrétních případech domácího násilí. 11

12 Pracoviště Jihlava současní zamě stnanci: PhDr. Mgr. Olga Hinková - ředitelka organizace, psycholog PhDr. Zdeně k Větrovec psycholog Mgr. Kamila Hronová psycholog Mgr. Jana Volná, koordinátorka pro oběti DN Ivana Veselá - psycholog Jana Lálová sociální pracovnice (celkem pracovní úvazek 3,5) Milada Pokorná (úvazek,8) administrativní, ekonomicko - provozní pracovníci Pracoviště Žďár nad Sázavou současní zaměstnanci: PhDr. Ivana Šimková vedoucí pracoviště, psycholog Mgr. Jaroslava Dostálová psycholog Mgr. Šárka Dostálová psycholog (celkem pracovní úvazek 3,) Pracoviště Třebíč současní zaměstnanci: PhDr. Alena Hujerová vedoucí pracoviště, psycholog PhDr. Zuzana Mlejnková psycholog Ilona Škarabelová sociální pracovnice (celkem pracovní úvazek 2,7) Mgr. Ivana Veselá psycholog (pracopvní úvazek,2 ) PhDr. Vlastimil Sojka psycholog ( 5 hod. / týdně) Horní Žďár nad Sázavou tel. a fax: Karlovo náměstí 3O/41, Třebíč, tel Solní ulice 1814, Pelhřimov, tel Dobrovského 2925, 58 1 Havlíčkův Brod, tel C. Informovanost o službách, propagace a odborné aktivity Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina v r. 28 průběžně informovala o své činnosti odborné instituce i veřejnost : ( aktualizace je prováděna průběžně) Letáky a brožury Brozura2.pdf Panel2.pdf Leták - IC kraje Vysočina.pdf Plakát AMRP.pdf PF 28.pdf Rozhlasové vysílání, Radio Region ( 11x), PhDr. O. Hinková, Mgr. J. Volná Články v denním tisku ( MF DNES, JL, Deník Vysočina, Pelhřimovský deník, Třebíčský deník, Horácké noviny ) Prezentace zařízení : Národní týden manželství, února 28 : Dny otevřených dveří na pracovišti Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč Besedy s odborníky na téma manželství a rodina ( Třešť, Třebíč) Konference - Péče o duševní zdraví, 21. května 28, budova Krajského úřadu kraje Vysočina : prezentace a spolupráce s Centrem denních služeb VOR Dny pro rodinu 28, listopadu 28 : Odborný seminář, budova Krajského úřadu kraje Vysočina Dny otevřených dveří na pracovištích Psychocentra Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina Vás vítají na odborném semináři konaném Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace v rámci Dnů pro rodinu listopadu Pracoviště Pelhřimov odborný pracovník: Program.pdf pozvanka-8.pdf Jihlava Pracoviště Havlíčkův Brod odborný pracovník: Fotodokumentace Dnů pro rodinu 28 je uložena na pracovišti Jihlava. Odborné aktivity : - AMRP ČR, revizní komise Iva Šimková, Oblastní sdružení AMRP ČR, Olga Hinková (místopředsedkyně výboru ), Jana Lálová (členka výboru) - Sekce rodinné terapie při ČPS Č.L.S. J.E.Purkyně, Olga Hinková (tajemnice) - Vládní výbor pro prevenci DN-Olga Hinková (členka), poradní orgán MPSV pro mezinárodní únosy a adopce- Alena Hujerová - Účast odborných pracovníků na : IX. Konferenci AMRP ČR 28, Dnech rodinných terapeutů 28, Psychoanalytickém sympóziu v Opočně, konferenci Mezinárodní únosy, valných hromadách oblastního sdružení i celostátních akcích AMRP ČR, seminářích KÚ kraje Vysočina, pravidelných seminářích a poradách organizace. - Individuální a týmová supervize. 12

13 V roce 28 byla uskutečněna půdní vestavba- rekonstrukce budovy, Pod Příkopem 4, Jihlava. Byl vybudován bezbariérový přístup pro klienty a nové prostory jsou určeny pro činnost Intervenčního centra. II. ZÁVĚRY R O Z B O R U H O S P O D A Ř E N Í Podrobná zpráva o hospodaření organizace je uvedená v roční účetní uzávěrce zaslané KÚ kraje Vysočina. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 28 Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 499/7/27/ZK ze dne , usnesením Rady kraje Vysočina č. 379/1/28/RK ze dne , 428/11/28/RK ze dne a 286/4/28/ZK ze dne byly organizaci schváleny závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 28 ve výši : 1. Provozní dotace tis. Kč 2. Odvod z investičního fondu 9 tis. Kč 3. Usměrňování platů dle 5, odst. 1, písm. a) nař. vl. č. 447/2 Sb. absolutní limit tis. Kč Stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly v roce 28 dodrženy. Rozhodnutím MPSV č. 1 byla poskytnuta neinvestiční dotace na rok 28 k žádosti evidenční číslo A119/1 na program: Podpora sociálních služeb s regionální působností Kraj Vysočina účelové určení: poskytování sociálních služeb celková výše poskytnuté dotace: 6 52 tis. Kč, z toho: Ev. č. služby Název sociální služby Druh služby Poskytnutá dotace Intervenční centra krizová pomoc Psychocentrum MRP Jihlava sociální poradenství Psychocentrum MRP Žďár n/s sociální poradenství Psychocentrum MRP Třebíč sociální poradenství Psychocentrum MRP Pelhřimov sociální poradenství Psychocentrum MRP Havl.Brod sociální poradenství 58 Roční plán 28 Čerpání k Výsledek (výnosy) (náklady) MPSV dotace - sociální poradenství 4 572, tis , tis., tis. MPSV dotace - krizová pomoc IC 1 948, tis. - vráceno - nevyčerpáno - 42,7 tis ,3 tis., tis. Dotace zřizovatele 1 355, tis , tis. 1, tis. Příjmy pronájem garáže 12, tis. 12, tis., tis. Skutečné příjmy - náhrada škody od pojišťovny ( vodní havárie ) 55,8 tis. 55,8 tis., tis. Zúčtování fondů - dary ( skutečnost 8 ) 2, tis. 2, tis., tis. Celkem 7 542,1 tis ,1 tis. 1, tis. 13

14 Výsledek hospodaření k = +1,-- Kč Plánovaný celkový přepočtený počet zaměstnanců na rok 28 13,5 byl ve skutečnosti naplněn na 13,2 zaměstnance. Hospodaření organizace Výnosy Organizaci Psychocentrum MRP kraje Vysočina nebyly stanoveny ve finančním plánu na rok 28 výnosy. Skutečnost roku 28 výnosy z pronájmu garáže v plánované výši 12 tis. Kč byly splněny na 1%, tj. skutečnost 12 tis. Kč použito na krytí provozních výdajů souvisejících s opravami a údržbou budovy. Další výnosy neplánované plnění pojišťovny - náhrada škody způsobené vodní havárií ve výši 55,8 tis. Kč byly použity plně na odstranění škod vzniklých havárií oprava poškozené telefonní ústředny, počítačové sítě, vysoušení budovy, nákup nového poškozeného hmotného majetku. Výnosy ze zúčtování fondů v roce 28 (dary) ve výši 2 tis. Kč byly použity na nákup odborných knih v souladu s darovací smlouvou. Náklady Náklady byly ve finančním plánu na rok 28 plánovány ve výši Kč včetně mimořádných výnosů z toho plán čerpání dotace MPSV 6 52 Kč, plán čerpání dotace zřizovatele Kč, skutečné čerpání ,26 Kč po zahrnutí výnosů ve výši Kč a vrácení nevyčerpané dotace MPSV služba Intervenční centra ve výši 42 68,74 Kč je hospodářský výsledek roku Kč. Hospodaření Psychocentra MRP kraje Vysočina, příspěvkové organizace probíhalo v roce 28 v souladu s ukazateli stanovenými zřizovatelem, v rámci dotace přidělené MPSV na rok 28 na poskytování sociálních služeb a na intervenční centrum (A119/1), a dotace poskytnuté zřizovatelem, se snahou o maximálně úsporné vynakládání přidělených prostředků. Výsledkem hospodaření je v roce 28 úspora ve výši 1, tis. Kč. Hospodářská (doplňková ) činnost V souladu se Zřizovací listinou čl. IV. neprovozovala organizace v roce 28 hospodářskou činnost. Vedení majetkové evidence a inventarizace majetku, závazků a pohledávek Majetková evidence je vedena v organizaci v souladu s vnitřní Směrnicí pro vedení majetku a k provádění inventarizace majetku a závazků Psychocentra MRP kraje Vysočina ve znění pozdějších dodatků, platnou od Řádná inventarizace majetku, cenin, zásob, pohledávek a závazků byla v organizaci provedena s vyčíslením stavu k v rozsahu, jak je uloženo zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Kontrola hospodaření organizace Psychocentrum MRP kraje Vysočina přijalo Pravidla rady kraje Vysočina k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina v souladu se zákonem č. 32/21 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu 14

15 s vyhláškou č. 416/24 Sb., v platném znění. Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne a schválena usnesením 327/12/23/RK. Na základě těchto pravidel byl vypracován a zaveden Vnitřní kontrolní systém Psychocentra MRP kraje Vysočina. Systém funguje od zřízení příspěvkové organizace dne Lze jej považovat za přiměřený a účinný pro fungování hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. Výsledky prováděných kontrol nevykazovaly žádné závady. Dodatkem č. 2 Zřizovací listiny schváleným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 414/6/25/ZK dne s účinností od není organizace povinna zřídit útvar interního auditu v rámci svého vnitřního kontrolního systému. Zřizovatel nahrazuje funkci interního auditu výkonem veřejnoprávní kontroly. V souladu s Rozhodnutím MPSV o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 27, čl. III. bod 22 byl proveden v organizaci v červnu 28 audit. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k a o způsobu účtování a použití dotace MPSV ČR byla zaslána jako povinná příloha k vyúčtování dotace na MPSV ČR. V jednom vyhotovení je založena u účetních dokladů organizace za rok 27. Dne byla provedena v organizace externí kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, pracoviště Jihlava - protokol č. 581/8 nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky pojistného. Nebyla uložena opatření k nápravě. Závěr : Hlavní úkol Psychocentra- manželské a rodinné poradny kraje Vysočina a jeho věcný záměr, tj. poskytování sociálních služeb formou manželského a rodinného poradenství a terapie a krizové pomoci Intervenční centrum, byl v roce 28 splněn. Výroční zprávu zpracovala : PhDr. Mgr. Olga Hinková ředitelka Psychocentra MRP kraje Vysočina 15

16 16

K O M P L E X N Í R O Z B O R

K O M P L E X N Í R O Z B O R PSYCHOCENTRUM MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz K O M P L E X N Í R O Z B O R z a r o k 2 0 0 5 Pracoviště:

Více

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, 586 1 Jihlava, tel. 56738855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 9 Pracoviště:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 1 Pracoviště:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 1 Jihlava, tel.: 567 38 855, www.psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 1 Pracoviště:

Více

PSYCHOCENTRUM. z a r o k

PSYCHOCENTRUM. z a r o k PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í z a r o k 2 0 1 2 Z P R Á V A Pracoviště:

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , www. psychocentrum.

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , www. psychocentrum. PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 Pracoviště:

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

PSYCHOCENTRUM. z a r o k Pracoviště: Jihlava Pod Příkopem 4, Jihlava, tel ,

PSYCHOCENTRUM. z a r o k Pracoviště: Jihlava Pod Příkopem 4, Jihlava, tel , PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í z a r o k 2 0 1 5 Z P R Á V A Pracoviště:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Manželská a rodinná poradna,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná.

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná. Výroční zpráva Rok 2014 Organizace Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Základní verze (prostý text) IČ 22666516 Sídlo: Jihlava, Telečská 1802/68, 586 01 Web centrumjihlava.cz (zde uvedeny další kontaktní

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Ř 2/2010 nahrazen Ř 2/2016 Změnový list dokumentu řádu č...

Ř 2/2010 nahrazen Ř 2/2016 Změnový list dokumentu řádu č... Psychocentrum manţelská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava IČ 71197435 Ř 2/2010 nahrazen Ř 2/2016 Změnový list dokumentu řádu č.... Název dokumentu

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Statutární město Pardubice Příloha k návrhu usnesení č. 1 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Úvod Občanská poradna

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více