Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, učební plány, IVP... 5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 7 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 7 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova, finanční gramotnost... 8 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 13, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky, která trvale zastupuje ředitelku v plném rozsahu její řídící činnosti: Zástupkyně ředitelky školy: Výchovná poradkyně: Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, Ing. Milada Pazderníková Mgr. Eva Anna Drastichová Mgr. Renáta Šebestová Mgr. Renáta Šebestová (má pouze v náplni práce) Školní speciální pedagog: ---- Školní psycholog: ---- Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Martina Hubálková, DiS. Ing. Tomáš Kozelek Bc. Martina Komárková Mgr. Eva Anna Drastichová Charakteristika školy: viz níže 3

4 Charakteristika školy ZŠ Nový svět byla slavnostně otevřena 3. září Škola vznikla z iniciativy občanského sdružení Montessori Opava, v němž se angažovali jak rodiče budoucích žáků, tak pedagogové. Opavští zastupitelé myšlenku na založení první Montessori základní školy v Moravskoslezském kraji podpořili a umožnili tak její vznik. Škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení 6. ledna Cílem Montessori pedagogiky je výchova svobodných, zodpovědných občanů, kteří se dokáží plně realizovat a zapojit do společnosti. Klíčem k tomuto cíli je individuální tempo výuky přizpůsobené potřebám jednotlivých žáků, respekt k osobnosti žáka a určitá míra svobodné volby činností v závislosti na osobnostní vyspělosti žáka. Typická je podpora vnitřní motivace. Žáci jsou proto vedeni nejen k plánování práce, ale i k jejímu hodnocení. Zpětná vazba učitele má podobu slovního hodnocení. Podmínkou k naplnění těchto cílů je aktivní celoživotní vzdělávání pedagogů a úzká spolupráce s rodiči. Umístění školy, klima a estetické podmínky: Základní škola Nový svět, Opava, p. o. sídlí v pronajatých prostorách Slezského gymnázia. Škola má samostatný vchod a od učeben gymnázia je oddělena. Celá budova je po rekonstrukci a proběhly zde rozsáhlé stavební úpravy, takže škola vyhovuje současným trendům. Montessori učebna je vybavena klimatizační jednotkou a nastavitelným nábytkem. Ke sportovním a rekreačním aktivitám či pro výuku tělesné výchovy využívají žáci tělocvičnu gymnázia, zahradu i vnitřní dvorek. Učebnice a učební pomůcky: Žáci pracují s pomůckami, na kterých pochopí nové učivo nebo si ho s jejich pomocí procvičují. Ke své práci dále používají standardní pracovní sešity, vytvořené pracovní listy, popř. připravené pracovní sešitky. Samy si také své výstupní materiály zakládají do portfolií. Děti mají i další vybavení: počítače, flipchart tabuli, přehrávače CD, drobné hudební nástroje. Hygienické podmínky, stravování: Žáci i zaměstnanci mají k dispozici běžné hygienické vybavení. Stravování zajišťuje školní jídelna výdejna přímo v budově školy. Zázemí pro učitele: Učitelé mají k dispozici kabinet, kde je umístěn počítač s připojením na internet a tiskárnami (barevnou i černobílou). Opatření pro zabezpečení školy a bezpečnost žáků a učitelů: Škola je vybavena elektronickým zabezpečovacím a docházkovým systémem. Žáci mohou využívat také nabídky školní družiny, která je otevřena ráno od 6.30 hodin a po vyučování do hodin. V rámci volnočasových aktivit mají možnost hry na flétnu a výuky angličtiny. V odpoledních dílničkách si také mohli vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky. 4

5 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, učební plány, IVP Základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Učíme se v souvislostech, Montessori program (zpracován dle RVP ZV) Škola v souladu se zápisem v školském rejstříku vyučuje obor vzdělávání C/01 Základní škola v 1. až 5. ročníku (I. stupeň). Ve školním roce 2012/2013 měla škola pouze 1 třídu, a to I. (1., 2.). Počet žáků se v průběhu školního roku měnil, maximální počet dětí ve třídě dosáhl 20, minimální 17. Ve školním roce 2012/2013 byl ve třídě integrován 1 žák s PAS, s kterým pracovala asistentka pedagoga. V únoru 2013 byl přijat k diagnostickému pobytu do ZŠ pro tělesně postižené (Dostojevského, Opava), kam také koncem května 2013 přestoupil. Třída je koncipována jako věkově heterogenní skupina, k 30. červnu 2013 ji tvořilo šestnáct žáků 1. ročníku a jeden žák 2. ročníku. Práce ve věkově smíšených skupinách je jedním ze základních principů Montessori systému výuky. Vede děti ke spolupráci a podporuje vzájemné přirozené učení. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, rozvoj logického myšlení, pochopení mezipředmětových souvislostí, práci s pomůckami a Kosmickou výchovu. Ve školním roce 2012/2013 v I. třídě probíhalo tzv. párové vyučování. Výuku vedly dvě učitelky, které se dětem mohly individuálně věnovat. 5

6 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 5 3,198 Nepedagogičtí zaměstnanci 3 0,5 z toho zaměstnanci výdejny stravy 0 0 (podle čtvrtletního výkazu P1-04 k ) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2012/ Kč Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2012/ Kč Ve škole působily dvě učitelky, jedna vychovatelka a jedna asistentka pedagoga. Ředitelka školy, jedna učitelka a asistentka pracovaly na zkrácený úvazek. Pro výuku v Montessori třídě je nezbytný Diplomový kurz akreditovaný MŠMT ČR, jehož cílem je poskytnout teoretické základy a praktické dovednosti didaktického a metodického charakteru. Absolventi kurzu jsou tak schopni pracovat s dětmi podle principů pedagogického a výchovného systému Montessori. Obě působící učitelky učitelky jsou absolventky tohoto kurzu. 6

7 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k (údaje platné k 30. červnu 2013) Zápis dětí pro školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 8. a 9. února 2013 K zápisu přišlo 11 dětí, přijato bylo 11. Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Opava i pediatra byla dvěma chlapcům rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka. V dalším období požádali o přestup do ZŠ Nový svět rodiče další žákyně. Do 1. třídy v září 2013 tedy nastoupí 10 žáků. Bohužel je škola v očích veřejnosti často vnímána jako škola speciální. V reakci na toto zjištění byl vypracován marketingový plán pro příští školní rok, jehož cílem je přiblížit Montessori pedagogiku veřejnosti a především rodičům budoucích žáků. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ V současné době nemá škola žádnou 9. třídu. 7

8 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Procento Stupeň chování Počet žáků z celkového počtu žáků d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka Výsledky vzdělávání žáků už po prvním roce existence školy potvrzují, že Montessori systém výuky umožňuje dětem individuální tempo rozvoje. Mnozí žáci tak v některých oblastech (matematika, český jazyk) procvičují učivo vyššího ročníku. Také zpětné vazby od žáků i jejich rodičů potvrzují spokojenost s tímto způsobem výuky, který podporuje zájem žáků o učivo a dění ve škole, vede k rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a umožňuje dětem již od prvního ročníku do hloubky zkoumat jimi zvolená témata z oblasti Kosmické výchovy. V letošním školním roce se jednalo například o sopečnou činnost, planety Sluneční soustavy, elektřinu, horniny a nerosty. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova, finanční gramotnost Prevence sociálně patologických jevů je přirozenou součástí Montessori pedagogiky. Děti si za pomoci pedagogů stanoví pravidla pro společné soužití ve třídě, a ta pak dodržují. Pravidla jsou viditelně umístěna ve třídě (v nižších ročnících se může jednat o fotografie). V případě méně závažných, běžných problémů zkouší žáci s pomocí pravidel řešit situaci nejprve sami, pokud se nedaří najít společné řešení, požádají o pomoc pedagoga. Elipsa: Žáci mají možnost společně prodiskutovat jakékoliv problémy na tzv. elipse kde se společně s učiteli schází každé ráno před začátkem výuky. Elipsu může svolat během dne každý, kdo potřebuje řešit nějakou nenadálou situaci. 8

9 Teambuilding: V prvních měsících školního roku 2012/2013 probíhaly v hodinách tělocviku také aktivity zaměřené na rozvoj a podporu týmové spolupráce. Ta je přirozeně rozvíjena i v dalších výukových předmětech: Děti často pracují formou skupinové práce. Žák, který má učivo zvládnuto, může pomoci spolužákovi, který si dané téma teprve osvojuje. Školní výlet: K prohloubení vztahů ve třídě přispěl i pobyt mimo školu spojený se sportovními aktivitami a přespáním. Žofka: Pozitivní vliv na atmosféru ve třídě a zvýšení empatie žáků má také třídní zvířátko, jedná se o suchozemskou želvu Žofku. Žáci si na pořízení zvířete sami vydělali pomocí prodejních akcí, na nichž zpeněžili nejrůznějších výrobky. Procvičili si tak také svoji schopnost plánovat a zacházet s penězi. Ověřili si cenu vlastní práce. Sehnali také potřebné vybavení k chovu želvy a trvale o ni pečují. Výchova ke zdraví, sexuální výchova v rámci KV: V rámci Kosmické výchovy mají žáci možnost projevit zájem o nejrůznější témata ze svého života. Proto byly v letošním školním roce již v první třídě zařazeny i tematické celky týkající se například rané sexuální výchovy nebo prevence pití alkoholu či užívání drog. Environmentální výchova: Environmentální výchovu a ekologii zařazujeme pravidelně do hodin výuky Kosmické výchovy. Žáci mají možnost prohlubovat a zdokonalovat v této oblasti své znalosti a dovednosti. Zabývají se ochranou životního prostředí, ochranou přírody, podmínkami pro život, oběhem vody v přírodě, hygienou, člověkem a jeho zdravím a zdravou výživou. Pracují s encyklopediemi i internetem. Učí se, jak svým chováním ovlivňují své zdraví i své okolí. Ve škole jsou umístěny i malé kontejnery na tříděný odpad. V sobotu 21. dubna 2013 se žáci ZŠ Nový svět zúčastnili Dne Země pořádaného Magistrátem města Opavy. Akce se konala v Janáčkových sadech. Pro veřejnost si připravili výrobu recyklovaného papíru a další aktivity s pomůckami Montessori přiřazování modelů zvířat na mapu světa k lokalitám jejich typického výskytu a přiřazování pojmů k modelům povrchu Země. Od začátku školního roku 2013/14 se škola zapojí do projektu MZ Ovoce do škol. 9

10 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Montessori - Matematika ve výukových předmětech 1 Respektovat a být respektován 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Montessori Kosmická výchova 1 Proč a jak bádat s dětmi základy BOV 1 Jedeme na výlet školení BOZ 1 Metodická poradna pro ředitele ZŠ 1 Učící se škola 1 Vzdělávání pedagožek probíhalo v souladu s plánem DVPP a plánem osobního rozvoje. Absolvované kurzy byly organizovány především KVIC Nový Jičín a Montessori ČR. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou V souvislosti s zápisem dětí do 1. třídy proběhl v prosinci 2012 Den otevřených dveří s ukázkou výuky. Zájemci měli možnost promluvit si s ředitelkou školy i učitelkami, vyzkoušet si práci s pomůckami a zhlédnout autentickou ukázku výuky. Návštěvu výuky umožňuje škola celoročně. Škola se rovněž prezentuje pomocí vlastních webových stránek, článků v tisku (viz příloha č. 6, 7 a 8). V prvním dubnovém týdnu natáčela ve škole Česká televize. Záběry z I. třídy byly součástí krátké reportáže o budoucnosti Montessori výuky v Opavě a možném otevření mateřské školy s touto metodou výuky. b) Účast na dalších akcích Škola se zapojila do celostátní akce pořádané společností EduIn Zažij vzdělávání jinak (v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání). Jednalo se o prožitkový, interaktivní workshop s názvem Za tajemstvím sopek. Rodiče dětí navštěvujících školu, ale i zájemci z řad 10

11 veřejnosti měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak se děti v ZŠ Nový svět učí. Do programu, který se uskutečnil v pátek 31. května 2013, se zapojilo zhruba 30 dospělých a 10 dětí. Ze zpětných vazeb je patrné, že akce všechny přítomné zaujala. Zúčastnili jsme se rovněž Dne Země pořádaného Magistrátem města Opavy (viz výše). Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty sponzoři Finanční dar ,74 ostatní Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola vzdělávání ČŠI, zřizovatele či jiného kontrolního subjektu nebyla ve školním roce 2012/2013 provedena. 11

12 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2012 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: z toho aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV (tabulka zpracovaná pro závěrečný účet města 2012) b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz přílohy č. 1, 2 a 3 - zdroj ZÚ 2012: List č. 4 náklady, List č. 5 výnosy, List č. 6 hospodaření školy s finančními prostředky. c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem 0 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem 0 12

13 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 0 Veškerý nakoupený majetek je evidován ve sbírkách, případně na osobních kartách zaměstnanců. Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola umožňuje realizovat náslechy studentům Montessori kurzů, studentům pedagogických fakult a dalším zájemcům o alternativní pedagogiku. Díky projektu Internacionalizace studia učitelství, který je realizován na Julius- Maximilians-Universität Würzburg v Německu, tamní studenti rok co rok vyjíždějí do různých destinací v celé Evropě. Ve dnech 7. až 20. října 2012 zavítala třicetičlenná skupina studentů učitelství z Německa také do Opavy, kde hospitovali na různých typech základních a středních škol - mezi nimi také na ZŠ Nový svět. Návštěva Opavy vzbudila u studentů velký ohlas, proto se v říjnu roku 2013 chystá do Opavy další skupina studentů. Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Montessri Opava. Rodiče žáků ZŠ Nový svět i další zájemci o Montessori pedagogiku mají možnost účastnit se vzdělávání, které toto sdružení pořádá. Jedná se například o semináře Dr. Evy Štarkové nebo kurzu Respektovat a být respektován vedený manželi Kopřivovými, který zahrnuje výchovné postupy a komunikační dovednosti nezbytné pro realizaci partnerského přístupu k dítěti. Sdružení rovněž organizuje kurzy pro děti Montessori klubík (děti od 1,5 do 3 let), Montessori klub (3-5 let) a kurz Montessori předškolák, určený zájemcům o zápis do 1. třídy ZŠ Nový svět. Kurz vedou učitelky, které budou s dětmi v 1. třídě pracovat. 13

14 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nebyla zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jedním z nejvýznamnějších partnerů při vzdělávání jsou rodiče našich žáků. V prosinci 2012 získala škola certifikát Rodiče vítáni od společnosti EduIn, na jejíchž projektech se ZŠ Nový svět také podílí. Vzhledem k tomu, že žáci jsou hodnoceni slovně, mají rodiče možnost pravidelných měsíčních konzultací s učiteli. Zavádíme i tzv. schůzky ve třech, kdy se pedagog, rodič a žák setkávají nad portfoliem prací dítěte a společně diskutují o dosažených pokrocích, plánují další činnost, řeší případné problémy. Rodiče mají kdykoliv možnost nahlédnout do výuky. Mnozí také aktivně pomáhají například formou sponzoringu, darů nebo pomoci při výrobě pomůcek či jako doprovod při školních akcích mimo budovu školy. Rodiče také zvou děti na svá pracoviště (v letošním školním roce např. Dětské centrum Čtyřlístek). Děti naopak zvou rodiče do školy (např. při vánoční besídce nebo dílničkách ). Důležitou formou spolupráce s rodiči jsou také pravidelné písemné zpětné vazby, v nichž mají žáci i rodiče možnost vyjádřit se k činnosti školy (viz přílohy č. 4. a 5). Spolupráce s Montessori Opava Všichni rodiče jsou členy občanského sdružení Montessori Opava, jehož cílem je podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a školských zařízení. Za tím účelem sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, podporuje výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori pedagogiky, zabývá se propagační a popularizační činností. 14

15 Sdružení také zakoupilo pro školu některé pomůcky, hradí větší část nákladů na druhou učitelku ve třídě, některé náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků a přispělo také na školní výlet. Odborová organizace ve škole nepůsobila. Podklady pro výroční zprávu dodaly a na zprávě se podílely: Mgr. Eva Anna Drastichová zástupkyně statutárního orgánu Martina Procházková - účetní Ing. Milada Pazderníková ředitelka školy Poznámka: Zákonní zástupci všech dětí a pedagogové, jejichž jména jsou případně uvedena ve výroční zprávě nebo kteří jsou zachyceni na fotografiích z akcí, poskytli škole písemný souhlas se zveřejněním. Autoři fotografií zveřejněných ve výroční zprávě souhlasí s využitím těchto fotografií k propagaci školy. S výroční zprávou o činnosti školy byli zaměstnanci školy seznámeni dne Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou ZŠ dne Ing. Milada Pazderníková ředitelka školy 15

16 Přílohy 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013-1 - Obsah: I. Charakteristika školy II. Zaměstnanci základní školy a školní družiny III. Žáci školy IV. Učební plán školy V. Využívání prostor školní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více