VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014

2 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní personální údaje 6) Majetek 7) Opravy a udržování 8) Rozpočet 9) Výsledek hospodaření 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let ) Aktiva a pasiva 12) Dary 13) Mimorozpočtové prostředky 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 2

3 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ 1) Základní údaje o organizaci Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě Adresa: Olomoucká 305/88, Opava IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Internetové stránky: 2) Zřízení organizace a) Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, Praha 2. b) Psychiatrická léčebna v Opavě byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP s účinností od na dobu neurčitou. c) Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 ze dne došlo ke změně názvu organizace z Psychiatrická léčebna v Opavě na Psychiatrická nemocnice v Opavě. d) Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě, jejíž úplné znění ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 bylo vydáno v Praze dne 29. března 2013, č. j X/2013. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. července e) Bližší vymezení úkolů organizace určuje Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě byl vydán dne ) Organizační struktura a) Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Ředitel je statutární orgán oprávněný jednat jménem organizace ve všech záležitostech. b) Řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci úseků, kterými jsou: - náměstek ředitele ekonomicko-obchodní, - náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu, - náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči, - náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. c) Řediteli jsou přímo podřízeni další zaměstnanci, kterými jsou: - vedoucí oddělení sekretariátu ředitele, - interní auditor, - podnikový právník, - zaměstnanec BOZP. 3

4 d) V přímé podřízenosti náměstka ředitele ekonomicko-obchodního jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení pro styk s pojišťovnami, - vedoucí oddělení práce a mezd, - vedoucí oddělení finanční účtárny, - vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování, - vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Horní Holčovice. e) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení provozně-technického, - vedoucí oddělení IT, - vedoucí oddělení ostatního provozu, - vedoucí oddělení stravovacího provozu, - vedoucí oddělení hygieny a úklidu. f) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení AB, C, D, E, F, G, H, I primáři, - vedoucí oddělení stomatologie, - vedoucí oddělení psychologů vedoucí psycholog, - vedoucí oddělení klinické biochemie, - vedoucí oddělení rehabilitace. g) V přímé podřízenosti náměstka pro ošetřovatelskou péči jsou tito zaměstnanci: - manažer kvality ošetřovatelské péče, - vrchní sestry, - vedoucí oddělení sociálních pracovnic. 4) Předmět činnosti Psychiatrická nemocnice v Opavě zajišťuje poskytování komplexní zdravotní péče zejména v oborech psychiatrie a adiktologie pro spádové území Moravskoslezského kraje i nad rámec tohoto území. Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v oborech dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace, resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu, drogových závislostí, toxikomanií a patologického hráčství. Odborná péče je rovněž poskytována v oborech anesteziologie a intenzívní medicíny, neurologie, rehabilitace a fyzikální léčby, radiologie, vnitřního lékařství, zubního lékařství a léčby návykových nemocí. V nelékařských zdravotnických oborech zabezpečuje odbornou zdravotní péči v oborech klinické psychologie, klinické biochemie a ošetřovatelské péče. Diferencovaná péče je zajištěna prostřednictvím specializovaných otevřených nebo uzavřených oddělení. Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje tyto formy zdravotní péče: a) lůžková péče: - akutní standardní péče, - následná péče, - dlouhodobá péče, 4

5 b) ambulantní péče: - primární péče, - specializovaná péče, - stacionární péče, c) léčebně rehabilitační péče, d) ošetřovatelská péče. 5) Základní personální údaje a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,41 61 let a více ,29 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,47 do 10 let ,07 do 15 let ,77 do 20 let ,09 nad 20 let ,61 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,00 základní vzdělání ,45 vyučen ,41 střední odborné vzdělání ,49 úplné střední vzdělání ,55 vyšší odborné vzdělání ,28 bakalářské vzdělání ,02 magisterské vzdělání ,81 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 5

6 d) Čerpání prostředků na platy v roce 2013 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč Rozdíl v % Mzdové náklady celkem, z toho: ,50 - platy zaměstnanců ,36 - ostatní osobní náklady ,66 - náhrada mzdy za DPN ,96 Zákonné sociální pojištění ,06 Zákonné sociální náklady - FKSP ,16 Jiné sociální pojištění ,33 Průměrný plat ,58 Průměrný počet zaměstnanců 715,95 747,58 31,63 4,42 e) Vývoj průměrného platu v letech Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem f) Počet zaměstnanců k Kategorie zdravotních pracovníků Počet fyzických osob Přepočtený počet zaměstnanců Lékaři 63,00 45,99 Všeobecné sestry 252,00 248,26 Ostatní s odbornou způsobilostí 16,00 15,70 S odbornou a speciální způsobilostí 22,00 20,30 Zdravotní pracovníci pod dohledem 168,00 167,13 Ostatní odborní pracovníci 12,00 11,44 Technicko-hospodářští pracovníci 45,00 43,66 Provozní pracovníci 168,00 165,56 Celkem 746,00 718,04 6

7 g) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Průměrný počet zaměstnanců Celkový plat v Kč Průměrný plat v Kč Lékaři 45, Všeobecné sestry 253, Ostatní s odbornou způsobilostí 11, S odbornou a speciální způsobilostí 20, Zdravotní pracovníci pod dohledem 176, Ostatní odborní pracovníci 12, Technicko-hospodářští pracovníci 44, Provozní pracovníci 181, Celkem 747, h) Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2013 Průměrný hrubý měsíční plat Kč i) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013 Údaj o pohybu zaměstnanců Počet Nástupy 57 Odchody 148 6) Majetek Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je alokován takto: a) V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě o rozloze 20 ha se nachází 76 budov a staveb, z toho: - 33 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 41 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. b) V areálu detašovaného střediska Psychiatrické nemocnice v Opavě v Horních Holčovicích o rozloze 11 ha se nachází 21 budov a staveb, z toho: - 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 10 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří a rovněž vzhledem k prostorovému uspořádání budov a staveb pavilónového typu je nezbytně nutná modernizace těchto objektů, jejich přizpůsobení aktuálním potřebám, a to včetně modernizace komplexní infrastruktury areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. 7

8 Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří rovněž s dlouhodobým nehmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila 613 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem zpracovaným dle základních legislativních pravidel, kterými jsou: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, c) český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, který stanoví základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v pořizovací ceně ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč náhradní zdroj správní budova v Opavě, b) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj správní budova v Opavě, c) ,00 Kč náhradní zdroj DS Horní Holčovice, d) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj DS Horní Holčovice, e) ,00 Kč server pro stravovací provoz. Technické zhodnocení majetku bylo v roce 2013 realizováno v celkové hodnotě ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč napojení NN trafostanice, b) ,00 Kč napojení NN kabelové vedení elektrické energie, c) ,00 Kč napojení NN rozvod elektrické energie, d) ,00 Kč stavební úpravy pavilon 20, e) 9 000,00 Kč zrcadlová stěna pavilon rehabilitace, f) ,00 Kč podlahová úprava zahradní pavilon, g) ,00 Kč zabezpečovací zařízení telefonní ústředna. 7) Opravy a udržování Na opravy a udržování majetku bylo v roce 2013 vynaloženo ,55 Kč, z toho: a) ,17 Kč na opravy a udržování budov a staveb takto: Opravy a udržování budov a staveb v roce 2013 Kč Správní budova ,58 Stravovací provoz ,43 Prádelna ,67 Doprava 2 858,62 Údržba 1 200,32 Telefonní ústředna ,06 Sklady 6 635,64 Vrátnice 4 529,03 8

9 Byty ,25 Přístřešky, ubytovny ,05 Oddělení AB ,89 DS Horní Holčovice ,97 Oddělení C ,86 Oddělení D ,51 Oddělení E ,87 Oddělení F ,02 Oddělení G ,38 Oddělení H ,22 Oddělení I ,37 Žurnál 5 606,78 Oddělení biochemické laboratoře ,59 Oddělení stomatologie 4 852,95 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 6 763,30 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična ,67 Odborné ambulance 2 944,05 Interní ambulance 2 021,91 Psychologická ambulance ,72 Pracoviště sociálních pracovníků 474,32 Škola 2 631,75 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,39 Celkem ,17 b) ,78 Kč na opravy a udržování strojů a zařízení takto: Opravy a udržování strojů a zařízení v roce 2013 Kč Stravovací provoz ,00 Prádelna ,41 Doprava ,70 Parková četa 4 592,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení C ,65 Oddělení D 2 517,10 Oddělení F ,50 Oddělení G 4 593,50 Oddělení H 639,00 Oddělení I 8 821,00 Oddělení biochemické laboratoře ,57 Oddělení stomatologie ,00 Oddělení rehabilitace - vodoléčba a fyzioterapie 2 396,00 Odborné ambulance 3 623,00 Interní ambulance 51,00 Laboratorní a zdravotnická technika 1 171,35 Celkem ,78 9

10 8) Rozpočet c) ,10 Kč na opravy a udržování ostatní takto: Opravy a udržování ostatní v roce 2013 Kč Správní budova ,50 Stravovací provoz 2 932,90 Prádelna ,90 Sklady 133,00 Parková četa ,80 Byty 859,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení AB ,00 Oddělení C ,50 Oddělení D 6 563,00 Oddělení E 4 447,00 Oddělení F ,00 Oddělení G 5 057,00 Oddělení H 6 305,50 Oddělení I 5 379,00 Žurnál 1 241,00 Oddělení biochemické laboratoře 859,00 Oddělení stomatologie 1 248,00 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 1 513,00 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična 1 708,00 Pracoviště sociálních pracovníků 968,50 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,50 Zahradnictví 553,00 Celkem ,10 Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Opavě byl pro rok 2013 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily ,00 Kč. Skutečné náklady a výnosy byly vykázány ve výši ,17 Kč. Na úhradu potřeb nezajištěných výnosy bylo pro rok 2013 rozpočtováno čerpání rezervního fondu v objemu tis. Kč. 10

11 9) Výsledek hospodaření Účet Ukazatel Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění rozpočtu Rozdíl S - R NÁKLADY CELKEM , ,17 96, , Spotřeba materiálu, z toho: , ,59 88, ,41 - Léky , ,31 94, ,69 - SZM , ,36 96, , Spotřeba energie , ,32 97, , Aktivace oběžného majetku , ,60 58, , Opravy a udržování , ,96 97, , Cestovné , ,00 155, , Náklady na reprezentaci , ,53 112, , Ostatní služby , ,63 85, , Mzdové náklady , ,00 99, , Zákonné sociální pojištění , ,00 98, , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné sociální náklady , ,64 126, , Daň z nemovitosti 4 380, ,00 100,00 0, Jiné daně a poplatky 0, , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, , , Jiné pokuty a penále 0, , , Prodaný materiál 2 000, , , , Manka a škody 0, , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,10 48, , Náklady z vyřazených pohledávek , ,27 169, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 74, , Ostatní náklady z činnosti , ,70 18, ,30 VÝNOSY CELKEM , ,17 96, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,95 0, , Výnosy z prodeje služeb , ,39 97, , Výnosy z pronájmu , ,20 99, , Jiné pokuty a penále 0, , , Výnosy z vyřazených pohledávek 1 000,00 0,00 0, , Čerpání fondů , ,69 30, , Ostatní výnosy z činnosti , ,45 108, , Úroky 9 600, ,49 23, , Výnosy vládních institucí z transferů 0, , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 11

12 Nákladová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Osobní náklady ,00 71, ,64 73,82 Spotřeba materiálu ,00 15, ,59 14,15 Spotřeba energie ,00 7, ,32 7,76 Ostatní služby ,00 2, ,63 2,15 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 1, ,10 0,73 Ostatní nákladové položky ,00 1, ,89 1,39 Náklady celkem ,00 100, ,17 100,00 Výnosová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Výnosy z prodeje služeb ,00 93, ,39 94,54 Ostatní výnosy z činnosti ,00 3, ,45 4,39 Čerpání fondů ,00 2, ,69 0,73 Ostatní výnosové položky ,00 0, ,64 0,34 Výnosy celkem ,00 100, ,17 100,00 Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Zdravotní pojišťovny Kód Výnosy v Kč Podíl výnosů v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ,66 52,35 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ,34 1,85 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,69 19,83 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců B, P a S ,70 1,50 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ,30 0,03 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,79 4,75 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ,02 19,68 Celkem ,50 100,00 Psychiatrická nemocnice v Opavě vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, a to bez použití zdrojů rezervního fondu rozpočtovaného pro rok 2013 v objemu tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. Na vyrovnaném výsledku hospodaření se podílí výsledek hospodaření z hlavní činnosti, který byl vykázán ve výši ztráty tis. Kč. Tato ztráta byla kompenzována výsledkem hospodaření z jiné, hospodářské činnosti, který byl vykázán ve výši zisku tis. Kč. K vybraným nákladovým a výnosovým položkám uvádíme: a) celkové náklady a výnosy byly vykázány v objemu tis. Kč, tedy s úsporou rozpočtovaných nákladů ve výši tis. Kč a adekvátním neplněním rozpočtovaných výnosů ve výši tis. Kč, 12

13 b) podíl osobních nákladů na celkových nákladech činí 73,82 %, úspora v osobních nákladech ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, c) podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 14,15 %, úspora ve spotřebě materiálu ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, d) podíl spotřeby energie na celkových nákladech činí 7,76 %, úspora ve spotřebě energie ve srovnání s rozpočtem činí 831 tis. Kč, e) podíl ostatních služeb na celkových nákladech činí 2,15 %, úspora ve spotřebě ostatních služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, f) podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech činí 0,73 %, úspora v odpisech dlouhodobého majetku ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, g) podíl výnosů z prodeje služeb na celkových výnosech činí 94,54 %, neplnění výnosů z prodeje služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, h) podíl ostatních výnosů z činnosti na celkových výnosech činí 4,39 %, překročení ostatních výnosů z činnosti ve srovnáním s rozpočtem činí tis. Kč, i) podíl čerpání fondů na celkových výnosech činí 0,73 %, neplnění čerpání fondů ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, což představuje úsporu vlastních zdrojů Psychiatrické nemocnice v Opavě. 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let a) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v Opavě Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,21 3, ,08 3, ,42 3, ,78 3, ,84 3,24 b) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v DS Horní Holčovice Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,00 3, ,83 3, ,63 4, ,79 4, ,91 3,73 c) Vývoj spotřeby plynu Období roku Spotřeba v m 2 Spotřeba v kwh 13 Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh , ,00 1, , ,04 1, , ,31 1, , ,58 1, , ,93 1,27

14 d) Vývoj spotřeby páry Období roku Spotřeba v GJ Spotřeba v Kč Cena v Kč/1GJ , ,60 526, , ,70 531, , ,30 503, , ,00 558, , ,50 563,57 e) Vývoj pacientské stravovací jednotky Období Leden 58,58 59,18 59,33 62,10 61,62 Únor 60,40 60,11 59,15 62,20 61,07 Březen 60,51 60,88 58,30 61,46 62,12 Duben 60,09 59,28 60,05 63,51 61,28 Květen 59,19 60,07 61,78 61,35 59,59 Červen 63,06 61,22 61,17 62,80 61,54 Červenec 60,95 62,52 61,20 64,46 60,70 Srpen 63,11 63,18 62,86 63,84 58,53 Září 60,90 59,89 60,51 62,98 57,02 Říjen 59,03 57,25 59,65 63,67 54,62 Listopad 60,35 59,51 58,51 60,99 53,06 Prosinec 61,07 60,41 61,79 65,54 54,53 Průměr 60,60 60,29 60,34 62,88 58,82 11) Aktiva a pasiva a) Přehled položek v tis. Kč: Rozvaha k k Rozdíl Dlouhodobý majetek Materiál na skladě Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem Jmění Fondy, z toho: Fond odměn FKSP Rezervní fond - zlepšený HV Rezervní fond - ostatní tituly FRM Výsledek hospodaření Závazky Pasiva celkem

15 b) Pohledávky z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků byly vykázány v objemu tis. Kč, z toho: - 0 tis. Kč z roku 2008, tis. Kč z roku 2009, tis. Kč z roku 2010, tis. Kč z roku 2011, tis. Kč z roku 2012, tis. Kč z roku c) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: - pohledávky po lhůtě splatnosti (bez regulačních poplatků) byly vykázány v celkové výši ,00 Kč, - závazky po lhůtě splatnosti byly vykázány ve výši 0 tis. Kč. 12) Dary Přijaté dary v roce 2013 činily celkem ,18 Kč, z toho: - finanční dary byly přijaty v hodnotě ,00 Kč, - věcné dary byly přijaty v hodnotě ,18 Kč. 13) Mimorozpočtové prostředky V roce 2013 obdržela Psychiatrická nemocnice v Opavě účelové neinvestiční finanční prostředky na realizaci akce Cesty za oponu od územně samosprávných celků v celkové výši ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč od Statutárního města Opava, b) ,00 Kč od Moravskoslezského kraje. 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let a) Vývoj počtu ošetřovacích dnů Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem

16 b) Vývoj průměrné ošetřovací doby Období Leden 54,88 63,65 58,51 57,85 51,84 Únor 57,48 60,47 61,21 58,17 60,59 Březen 52,40 52,52 55,15 58,23 62,65 I. čtvrtletí 54,76 58,34 58,07 58,08 60,27 Duben 51,02 58,46 58,59 58,44 53,66 Květen 57,47 50,77 49,44 55,34 54,96 Červen 52,03 47,52 49,62 53,90 57,06 II. čtvrtletí 53,41 51,85 52,19 55,85 55,20 Červenec 49,56 53,55 64,00 53,22 53,39 Srpen 58,23 53,54 54,72 55,12 53,86 Září 59,06 56,72 54,23 59,38 59,78 III. čtvrtletí 55,15 54,54 57,38 55,79 55,52 Říjen 57,78 57,29 60,34 55,22 55,50 Listopad 59,06 55,26 56,46 57,73 60,35 Prosinec 56,15 62,72 54,56 69,56 63,81 IV. čtvrtletí 57,63 58,21 57,06 60,17 59,61 Celkem 55,20 55,58 56,06 57,43 57,55 c) Vývoj průměrné obložnosti Období Leden 87,00 89,22 92,92 92,90 97,26 Únor 92,62 91,91 96,75 96,10 94,29 Březen 92,50 93,67 97,57 94,89 95,23 I. čtvrtletí 90,64 91,59 95,70 94,60 95,64 Duben 91,11 92,66 93,77 95,48 95,42 Květen 93,00 91,50 93,47 91,90 97,14 Červen 94,11 93,20 98,53 92,08 96,88 II. čtvrtletí 92,74 92,44 95,20 93,14 96,49 Červenec 91,20 90,25 93,25 88,40 93,41 Srpen 88,37 91,62 91,25 86,26 91,16 Září 87,69 90,67 93,13 92,73 94,76 III. čtvrtletí 89,10 90,85 92,54 89,09 93,10 Říjen 90,01 91,75 94,25 98,39 96,21 Listopad 92,11 94,59 95,00 99,40 96,43 Prosinec 90,51 88,07 89,80 94,71 90,36 IV. čtvrtletí 90,86 91,44 92,99 97,48 94,31 Celkem 90,83 91,58 94,12 93,51 94,87 16

17 17

18

19

20

21

22

23

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvodní slovo str. 3 2. Profil organizace str. 4 3. Organizační struktura str. 5 4. Základní údaje str. 6-8 5. Zdravotnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více