VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014

2 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní personální údaje 6) Majetek 7) Opravy a udržování 8) Rozpočet 9) Výsledek hospodaření 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let ) Aktiva a pasiva 12) Dary 13) Mimorozpočtové prostředky 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 2

3 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ 1) Základní údaje o organizaci Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě Adresa: Olomoucká 305/88, Opava IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Internetové stránky: 2) Zřízení organizace a) Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, Praha 2. b) Psychiatrická léčebna v Opavě byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP s účinností od na dobu neurčitou. c) Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 ze dne došlo ke změně názvu organizace z Psychiatrická léčebna v Opavě na Psychiatrická nemocnice v Opavě. d) Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě, jejíž úplné znění ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 bylo vydáno v Praze dne 29. března 2013, č. j X/2013. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. července e) Bližší vymezení úkolů organizace určuje Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě byl vydán dne ) Organizační struktura a) Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Ředitel je statutární orgán oprávněný jednat jménem organizace ve všech záležitostech. b) Řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci úseků, kterými jsou: - náměstek ředitele ekonomicko-obchodní, - náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu, - náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči, - náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. c) Řediteli jsou přímo podřízeni další zaměstnanci, kterými jsou: - vedoucí oddělení sekretariátu ředitele, - interní auditor, - podnikový právník, - zaměstnanec BOZP. 3

4 d) V přímé podřízenosti náměstka ředitele ekonomicko-obchodního jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení pro styk s pojišťovnami, - vedoucí oddělení práce a mezd, - vedoucí oddělení finanční účtárny, - vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování, - vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Horní Holčovice. e) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení provozně-technického, - vedoucí oddělení IT, - vedoucí oddělení ostatního provozu, - vedoucí oddělení stravovacího provozu, - vedoucí oddělení hygieny a úklidu. f) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení AB, C, D, E, F, G, H, I primáři, - vedoucí oddělení stomatologie, - vedoucí oddělení psychologů vedoucí psycholog, - vedoucí oddělení klinické biochemie, - vedoucí oddělení rehabilitace. g) V přímé podřízenosti náměstka pro ošetřovatelskou péči jsou tito zaměstnanci: - manažer kvality ošetřovatelské péče, - vrchní sestry, - vedoucí oddělení sociálních pracovnic. 4) Předmět činnosti Psychiatrická nemocnice v Opavě zajišťuje poskytování komplexní zdravotní péče zejména v oborech psychiatrie a adiktologie pro spádové území Moravskoslezského kraje i nad rámec tohoto území. Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v oborech dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace, resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu, drogových závislostí, toxikomanií a patologického hráčství. Odborná péče je rovněž poskytována v oborech anesteziologie a intenzívní medicíny, neurologie, rehabilitace a fyzikální léčby, radiologie, vnitřního lékařství, zubního lékařství a léčby návykových nemocí. V nelékařských zdravotnických oborech zabezpečuje odbornou zdravotní péči v oborech klinické psychologie, klinické biochemie a ošetřovatelské péče. Diferencovaná péče je zajištěna prostřednictvím specializovaných otevřených nebo uzavřených oddělení. Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje tyto formy zdravotní péče: a) lůžková péče: - akutní standardní péče, - následná péče, - dlouhodobá péče, 4

5 b) ambulantní péče: - primární péče, - specializovaná péče, - stacionární péče, c) léčebně rehabilitační péče, d) ošetřovatelská péče. 5) Základní personální údaje a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,41 61 let a více ,29 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,47 do 10 let ,07 do 15 let ,77 do 20 let ,09 nad 20 let ,61 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,00 základní vzdělání ,45 vyučen ,41 střední odborné vzdělání ,49 úplné střední vzdělání ,55 vyšší odborné vzdělání ,28 bakalářské vzdělání ,02 magisterské vzdělání ,81 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 5

6 d) Čerpání prostředků na platy v roce 2013 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč Rozdíl v % Mzdové náklady celkem, z toho: ,50 - platy zaměstnanců ,36 - ostatní osobní náklady ,66 - náhrada mzdy za DPN ,96 Zákonné sociální pojištění ,06 Zákonné sociální náklady - FKSP ,16 Jiné sociální pojištění ,33 Průměrný plat ,58 Průměrný počet zaměstnanců 715,95 747,58 31,63 4,42 e) Vývoj průměrného platu v letech Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem f) Počet zaměstnanců k Kategorie zdravotních pracovníků Počet fyzických osob Přepočtený počet zaměstnanců Lékaři 63,00 45,99 Všeobecné sestry 252,00 248,26 Ostatní s odbornou způsobilostí 16,00 15,70 S odbornou a speciální způsobilostí 22,00 20,30 Zdravotní pracovníci pod dohledem 168,00 167,13 Ostatní odborní pracovníci 12,00 11,44 Technicko-hospodářští pracovníci 45,00 43,66 Provozní pracovníci 168,00 165,56 Celkem 746,00 718,04 6

7 g) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Průměrný počet zaměstnanců Celkový plat v Kč Průměrný plat v Kč Lékaři 45, Všeobecné sestry 253, Ostatní s odbornou způsobilostí 11, S odbornou a speciální způsobilostí 20, Zdravotní pracovníci pod dohledem 176, Ostatní odborní pracovníci 12, Technicko-hospodářští pracovníci 44, Provozní pracovníci 181, Celkem 747, h) Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2013 Průměrný hrubý měsíční plat Kč i) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013 Údaj o pohybu zaměstnanců Počet Nástupy 57 Odchody 148 6) Majetek Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je alokován takto: a) V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě o rozloze 20 ha se nachází 76 budov a staveb, z toho: - 33 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 41 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. b) V areálu detašovaného střediska Psychiatrické nemocnice v Opavě v Horních Holčovicích o rozloze 11 ha se nachází 21 budov a staveb, z toho: - 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 10 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří a rovněž vzhledem k prostorovému uspořádání budov a staveb pavilónového typu je nezbytně nutná modernizace těchto objektů, jejich přizpůsobení aktuálním potřebám, a to včetně modernizace komplexní infrastruktury areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. 7

8 Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří rovněž s dlouhodobým nehmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila 613 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem zpracovaným dle základních legislativních pravidel, kterými jsou: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, c) český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, který stanoví základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v pořizovací ceně ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč náhradní zdroj správní budova v Opavě, b) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj správní budova v Opavě, c) ,00 Kč náhradní zdroj DS Horní Holčovice, d) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj DS Horní Holčovice, e) ,00 Kč server pro stravovací provoz. Technické zhodnocení majetku bylo v roce 2013 realizováno v celkové hodnotě ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč napojení NN trafostanice, b) ,00 Kč napojení NN kabelové vedení elektrické energie, c) ,00 Kč napojení NN rozvod elektrické energie, d) ,00 Kč stavební úpravy pavilon 20, e) 9 000,00 Kč zrcadlová stěna pavilon rehabilitace, f) ,00 Kč podlahová úprava zahradní pavilon, g) ,00 Kč zabezpečovací zařízení telefonní ústředna. 7) Opravy a udržování Na opravy a udržování majetku bylo v roce 2013 vynaloženo ,55 Kč, z toho: a) ,17 Kč na opravy a udržování budov a staveb takto: Opravy a udržování budov a staveb v roce 2013 Kč Správní budova ,58 Stravovací provoz ,43 Prádelna ,67 Doprava 2 858,62 Údržba 1 200,32 Telefonní ústředna ,06 Sklady 6 635,64 Vrátnice 4 529,03 8

9 Byty ,25 Přístřešky, ubytovny ,05 Oddělení AB ,89 DS Horní Holčovice ,97 Oddělení C ,86 Oddělení D ,51 Oddělení E ,87 Oddělení F ,02 Oddělení G ,38 Oddělení H ,22 Oddělení I ,37 Žurnál 5 606,78 Oddělení biochemické laboratoře ,59 Oddělení stomatologie 4 852,95 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 6 763,30 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična ,67 Odborné ambulance 2 944,05 Interní ambulance 2 021,91 Psychologická ambulance ,72 Pracoviště sociálních pracovníků 474,32 Škola 2 631,75 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,39 Celkem ,17 b) ,78 Kč na opravy a udržování strojů a zařízení takto: Opravy a udržování strojů a zařízení v roce 2013 Kč Stravovací provoz ,00 Prádelna ,41 Doprava ,70 Parková četa 4 592,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení C ,65 Oddělení D 2 517,10 Oddělení F ,50 Oddělení G 4 593,50 Oddělení H 639,00 Oddělení I 8 821,00 Oddělení biochemické laboratoře ,57 Oddělení stomatologie ,00 Oddělení rehabilitace - vodoléčba a fyzioterapie 2 396,00 Odborné ambulance 3 623,00 Interní ambulance 51,00 Laboratorní a zdravotnická technika 1 171,35 Celkem ,78 9

10 8) Rozpočet c) ,10 Kč na opravy a udržování ostatní takto: Opravy a udržování ostatní v roce 2013 Kč Správní budova ,50 Stravovací provoz 2 932,90 Prádelna ,90 Sklady 133,00 Parková četa ,80 Byty 859,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení AB ,00 Oddělení C ,50 Oddělení D 6 563,00 Oddělení E 4 447,00 Oddělení F ,00 Oddělení G 5 057,00 Oddělení H 6 305,50 Oddělení I 5 379,00 Žurnál 1 241,00 Oddělení biochemické laboratoře 859,00 Oddělení stomatologie 1 248,00 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 1 513,00 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična 1 708,00 Pracoviště sociálních pracovníků 968,50 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,50 Zahradnictví 553,00 Celkem ,10 Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Opavě byl pro rok 2013 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily ,00 Kč. Skutečné náklady a výnosy byly vykázány ve výši ,17 Kč. Na úhradu potřeb nezajištěných výnosy bylo pro rok 2013 rozpočtováno čerpání rezervního fondu v objemu tis. Kč. 10

11 9) Výsledek hospodaření Účet Ukazatel Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění rozpočtu Rozdíl S - R NÁKLADY CELKEM , ,17 96, , Spotřeba materiálu, z toho: , ,59 88, ,41 - Léky , ,31 94, ,69 - SZM , ,36 96, , Spotřeba energie , ,32 97, , Aktivace oběžného majetku , ,60 58, , Opravy a udržování , ,96 97, , Cestovné , ,00 155, , Náklady na reprezentaci , ,53 112, , Ostatní služby , ,63 85, , Mzdové náklady , ,00 99, , Zákonné sociální pojištění , ,00 98, , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné sociální náklady , ,64 126, , Daň z nemovitosti 4 380, ,00 100,00 0, Jiné daně a poplatky 0, , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, , , Jiné pokuty a penále 0, , , Prodaný materiál 2 000, , , , Manka a škody 0, , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,10 48, , Náklady z vyřazených pohledávek , ,27 169, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 74, , Ostatní náklady z činnosti , ,70 18, ,30 VÝNOSY CELKEM , ,17 96, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,95 0, , Výnosy z prodeje služeb , ,39 97, , Výnosy z pronájmu , ,20 99, , Jiné pokuty a penále 0, , , Výnosy z vyřazených pohledávek 1 000,00 0,00 0, , Čerpání fondů , ,69 30, , Ostatní výnosy z činnosti , ,45 108, , Úroky 9 600, ,49 23, , Výnosy vládních institucí z transferů 0, , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 11

12 Nákladová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Osobní náklady ,00 71, ,64 73,82 Spotřeba materiálu ,00 15, ,59 14,15 Spotřeba energie ,00 7, ,32 7,76 Ostatní služby ,00 2, ,63 2,15 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 1, ,10 0,73 Ostatní nákladové položky ,00 1, ,89 1,39 Náklady celkem ,00 100, ,17 100,00 Výnosová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Výnosy z prodeje služeb ,00 93, ,39 94,54 Ostatní výnosy z činnosti ,00 3, ,45 4,39 Čerpání fondů ,00 2, ,69 0,73 Ostatní výnosové položky ,00 0, ,64 0,34 Výnosy celkem ,00 100, ,17 100,00 Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Zdravotní pojišťovny Kód Výnosy v Kč Podíl výnosů v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ,66 52,35 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ,34 1,85 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,69 19,83 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců B, P a S ,70 1,50 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ,30 0,03 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,79 4,75 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ,02 19,68 Celkem ,50 100,00 Psychiatrická nemocnice v Opavě vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, a to bez použití zdrojů rezervního fondu rozpočtovaného pro rok 2013 v objemu tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. Na vyrovnaném výsledku hospodaření se podílí výsledek hospodaření z hlavní činnosti, který byl vykázán ve výši ztráty tis. Kč. Tato ztráta byla kompenzována výsledkem hospodaření z jiné, hospodářské činnosti, který byl vykázán ve výši zisku tis. Kč. K vybraným nákladovým a výnosovým položkám uvádíme: a) celkové náklady a výnosy byly vykázány v objemu tis. Kč, tedy s úsporou rozpočtovaných nákladů ve výši tis. Kč a adekvátním neplněním rozpočtovaných výnosů ve výši tis. Kč, 12

13 b) podíl osobních nákladů na celkových nákladech činí 73,82 %, úspora v osobních nákladech ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, c) podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 14,15 %, úspora ve spotřebě materiálu ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, d) podíl spotřeby energie na celkových nákladech činí 7,76 %, úspora ve spotřebě energie ve srovnání s rozpočtem činí 831 tis. Kč, e) podíl ostatních služeb na celkových nákladech činí 2,15 %, úspora ve spotřebě ostatních služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, f) podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech činí 0,73 %, úspora v odpisech dlouhodobého majetku ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, g) podíl výnosů z prodeje služeb na celkových výnosech činí 94,54 %, neplnění výnosů z prodeje služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, h) podíl ostatních výnosů z činnosti na celkových výnosech činí 4,39 %, překročení ostatních výnosů z činnosti ve srovnáním s rozpočtem činí tis. Kč, i) podíl čerpání fondů na celkových výnosech činí 0,73 %, neplnění čerpání fondů ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, což představuje úsporu vlastních zdrojů Psychiatrické nemocnice v Opavě. 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let a) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v Opavě Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,21 3, ,08 3, ,42 3, ,78 3, ,84 3,24 b) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v DS Horní Holčovice Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,00 3, ,83 3, ,63 4, ,79 4, ,91 3,73 c) Vývoj spotřeby plynu Období roku Spotřeba v m 2 Spotřeba v kwh 13 Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh , ,00 1, , ,04 1, , ,31 1, , ,58 1, , ,93 1,27

14 d) Vývoj spotřeby páry Období roku Spotřeba v GJ Spotřeba v Kč Cena v Kč/1GJ , ,60 526, , ,70 531, , ,30 503, , ,00 558, , ,50 563,57 e) Vývoj pacientské stravovací jednotky Období Leden 58,58 59,18 59,33 62,10 61,62 Únor 60,40 60,11 59,15 62,20 61,07 Březen 60,51 60,88 58,30 61,46 62,12 Duben 60,09 59,28 60,05 63,51 61,28 Květen 59,19 60,07 61,78 61,35 59,59 Červen 63,06 61,22 61,17 62,80 61,54 Červenec 60,95 62,52 61,20 64,46 60,70 Srpen 63,11 63,18 62,86 63,84 58,53 Září 60,90 59,89 60,51 62,98 57,02 Říjen 59,03 57,25 59,65 63,67 54,62 Listopad 60,35 59,51 58,51 60,99 53,06 Prosinec 61,07 60,41 61,79 65,54 54,53 Průměr 60,60 60,29 60,34 62,88 58,82 11) Aktiva a pasiva a) Přehled položek v tis. Kč: Rozvaha k k Rozdíl Dlouhodobý majetek Materiál na skladě Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem Jmění Fondy, z toho: Fond odměn FKSP Rezervní fond - zlepšený HV Rezervní fond - ostatní tituly FRM Výsledek hospodaření Závazky Pasiva celkem

15 b) Pohledávky z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků byly vykázány v objemu tis. Kč, z toho: - 0 tis. Kč z roku 2008, tis. Kč z roku 2009, tis. Kč z roku 2010, tis. Kč z roku 2011, tis. Kč z roku 2012, tis. Kč z roku c) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: - pohledávky po lhůtě splatnosti (bez regulačních poplatků) byly vykázány v celkové výši ,00 Kč, - závazky po lhůtě splatnosti byly vykázány ve výši 0 tis. Kč. 12) Dary Přijaté dary v roce 2013 činily celkem ,18 Kč, z toho: - finanční dary byly přijaty v hodnotě ,00 Kč, - věcné dary byly přijaty v hodnotě ,18 Kč. 13) Mimorozpočtové prostředky V roce 2013 obdržela Psychiatrická nemocnice v Opavě účelové neinvestiční finanční prostředky na realizaci akce Cesty za oponu od územně samosprávných celků v celkové výši ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč od Statutárního města Opava, b) ,00 Kč od Moravskoslezského kraje. 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let a) Vývoj počtu ošetřovacích dnů Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem

16 b) Vývoj průměrné ošetřovací doby Období Leden 54,88 63,65 58,51 57,85 51,84 Únor 57,48 60,47 61,21 58,17 60,59 Březen 52,40 52,52 55,15 58,23 62,65 I. čtvrtletí 54,76 58,34 58,07 58,08 60,27 Duben 51,02 58,46 58,59 58,44 53,66 Květen 57,47 50,77 49,44 55,34 54,96 Červen 52,03 47,52 49,62 53,90 57,06 II. čtvrtletí 53,41 51,85 52,19 55,85 55,20 Červenec 49,56 53,55 64,00 53,22 53,39 Srpen 58,23 53,54 54,72 55,12 53,86 Září 59,06 56,72 54,23 59,38 59,78 III. čtvrtletí 55,15 54,54 57,38 55,79 55,52 Říjen 57,78 57,29 60,34 55,22 55,50 Listopad 59,06 55,26 56,46 57,73 60,35 Prosinec 56,15 62,72 54,56 69,56 63,81 IV. čtvrtletí 57,63 58,21 57,06 60,17 59,61 Celkem 55,20 55,58 56,06 57,43 57,55 c) Vývoj průměrné obložnosti Období Leden 87,00 89,22 92,92 92,90 97,26 Únor 92,62 91,91 96,75 96,10 94,29 Březen 92,50 93,67 97,57 94,89 95,23 I. čtvrtletí 90,64 91,59 95,70 94,60 95,64 Duben 91,11 92,66 93,77 95,48 95,42 Květen 93,00 91,50 93,47 91,90 97,14 Červen 94,11 93,20 98,53 92,08 96,88 II. čtvrtletí 92,74 92,44 95,20 93,14 96,49 Červenec 91,20 90,25 93,25 88,40 93,41 Srpen 88,37 91,62 91,25 86,26 91,16 Září 87,69 90,67 93,13 92,73 94,76 III. čtvrtletí 89,10 90,85 92,54 89,09 93,10 Říjen 90,01 91,75 94,25 98,39 96,21 Listopad 92,11 94,59 95,00 99,40 96,43 Prosinec 90,51 88,07 89,80 94,71 90,36 IV. čtvrtletí 90,86 91,44 92,99 97,48 94,31 Celkem 90,83 91,58 94,12 93,51 94,87 16

17 17

18

19

20

21

22

23

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výroční zpráva Úvod. Roční zpráva PLHob

Výroční zpráva Úvod. Roční zpráva PLHob Výroční zpráva 2006 Úvod V uplynulém roce 2006 jsme pokračovali v procesech nastíněných v předchozím roce. Byl to také rok změn jak ve vedení léčebny, tak i na zdravotnickém úseku a dále rok pilné práce

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace

ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace Název: Česká republika - Sídlo: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 MINISTERSTVQ ZDRAVOTNICTVÍ CESKE REPUBLIKY ústřední orgán státní správy podle ustanovení 1 zákona č. 2/1 969 Sb., o zřízení ministerstev

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 1 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více