VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014

2 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní personální údaje 6) Majetek 7) Opravy a udržování 8) Rozpočet 9) Výsledek hospodaření 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let ) Aktiva a pasiva 12) Dary 13) Mimorozpočtové prostředky 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 2

3 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ 1) Základní údaje o organizaci Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě Adresa: Olomoucká 305/88, Opava IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Internetové stránky: 2) Zřízení organizace a) Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, Praha 2. b) Psychiatrická léčebna v Opavě byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP s účinností od na dobu neurčitou. c) Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 ze dne došlo ke změně názvu organizace z Psychiatrická léčebna v Opavě na Psychiatrická nemocnice v Opavě. d) Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě, jejíž úplné znění ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j X/2013 bylo vydáno v Praze dne 29. března 2013, č. j X/2013. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. července e) Bližší vymezení úkolů organizace určuje Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě byl vydán dne ) Organizační struktura a) Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Ředitel je statutární orgán oprávněný jednat jménem organizace ve všech záležitostech. b) Řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci úseků, kterými jsou: - náměstek ředitele ekonomicko-obchodní, - náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu, - náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči, - náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. c) Řediteli jsou přímo podřízeni další zaměstnanci, kterými jsou: - vedoucí oddělení sekretariátu ředitele, - interní auditor, - podnikový právník, - zaměstnanec BOZP. 3

4 d) V přímé podřízenosti náměstka ředitele ekonomicko-obchodního jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení pro styk s pojišťovnami, - vedoucí oddělení práce a mezd, - vedoucí oddělení finanční účtárny, - vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování, - vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Horní Holčovice. e) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení provozně-technického, - vedoucí oddělení IT, - vedoucí oddělení ostatního provozu, - vedoucí oddělení stravovacího provozu, - vedoucí oddělení hygieny a úklidu. f) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení AB, C, D, E, F, G, H, I primáři, - vedoucí oddělení stomatologie, - vedoucí oddělení psychologů vedoucí psycholog, - vedoucí oddělení klinické biochemie, - vedoucí oddělení rehabilitace. g) V přímé podřízenosti náměstka pro ošetřovatelskou péči jsou tito zaměstnanci: - manažer kvality ošetřovatelské péče, - vrchní sestry, - vedoucí oddělení sociálních pracovnic. 4) Předmět činnosti Psychiatrická nemocnice v Opavě zajišťuje poskytování komplexní zdravotní péče zejména v oborech psychiatrie a adiktologie pro spádové území Moravskoslezského kraje i nad rámec tohoto území. Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v oborech dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace, resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu, drogových závislostí, toxikomanií a patologického hráčství. Odborná péče je rovněž poskytována v oborech anesteziologie a intenzívní medicíny, neurologie, rehabilitace a fyzikální léčby, radiologie, vnitřního lékařství, zubního lékařství a léčby návykových nemocí. V nelékařských zdravotnických oborech zabezpečuje odbornou zdravotní péči v oborech klinické psychologie, klinické biochemie a ošetřovatelské péče. Diferencovaná péče je zajištěna prostřednictvím specializovaných otevřených nebo uzavřených oddělení. Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje tyto formy zdravotní péče: a) lůžková péče: - akutní standardní péče, - následná péče, - dlouhodobá péče, 4

5 b) ambulantní péče: - primární péče, - specializovaná péče, - stacionární péče, c) léčebně rehabilitační péče, d) ošetřovatelská péče. 5) Základní personální údaje a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,41 61 let a více ,29 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,47 do 10 let ,07 do 15 let ,77 do 20 let ,09 nad 20 let ,61 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,00 základní vzdělání ,45 vyučen ,41 střední odborné vzdělání ,49 úplné střední vzdělání ,55 vyšší odborné vzdělání ,28 bakalářské vzdělání ,02 magisterské vzdělání ,81 Celkem ,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 5

6 d) Čerpání prostředků na platy v roce 2013 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč Rozdíl v % Mzdové náklady celkem, z toho: ,50 - platy zaměstnanců ,36 - ostatní osobní náklady ,66 - náhrada mzdy za DPN ,96 Zákonné sociální pojištění ,06 Zákonné sociální náklady - FKSP ,16 Jiné sociální pojištění ,33 Průměrný plat ,58 Průměrný počet zaměstnanců 715,95 747,58 31,63 4,42 e) Vývoj průměrného platu v letech Kategorie zdravotních pracovníků Lékaři Všeobecné sestry Ostatní s odbornou způsobilostí S odbornou a speciální způsobilostí Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Technicko-hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Celkem f) Počet zaměstnanců k Kategorie zdravotních pracovníků Počet fyzických osob Přepočtený počet zaměstnanců Lékaři 63,00 45,99 Všeobecné sestry 252,00 248,26 Ostatní s odbornou způsobilostí 16,00 15,70 S odbornou a speciální způsobilostí 22,00 20,30 Zdravotní pracovníci pod dohledem 168,00 167,13 Ostatní odborní pracovníci 12,00 11,44 Technicko-hospodářští pracovníci 45,00 43,66 Provozní pracovníci 168,00 165,56 Celkem 746,00 718,04 6

7 g) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Průměrný počet zaměstnanců Celkový plat v Kč Průměrný plat v Kč Lékaři 45, Všeobecné sestry 253, Ostatní s odbornou způsobilostí 11, S odbornou a speciální způsobilostí 20, Zdravotní pracovníci pod dohledem 176, Ostatní odborní pracovníci 12, Technicko-hospodářští pracovníci 44, Provozní pracovníci 181, Celkem 747, h) Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2013 Průměrný hrubý měsíční plat Kč i) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013 Údaj o pohybu zaměstnanců Počet Nástupy 57 Odchody 148 6) Majetek Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je alokován takto: a) V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě o rozloze 20 ha se nachází 76 budov a staveb, z toho: - 33 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 41 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. b) V areálu detašovaného střediska Psychiatrické nemocnice v Opavě v Horních Holčovicích o rozloze 11 ha se nachází 21 budov a staveb, z toho: - 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 10 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří a rovněž vzhledem k prostorovému uspořádání budov a staveb pavilónového typu je nezbytně nutná modernizace těchto objektů, jejich přizpůsobení aktuálním potřebám, a to včetně modernizace komplexní infrastruktury areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. 7

8 Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří rovněž s dlouhodobým nehmotným majetkem, jehož pořizovací cena k činila tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k činila 613 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem zpracovaným dle základních legislativních pravidel, kterými jsou: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, c) český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, který stanoví základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v pořizovací ceně ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč náhradní zdroj správní budova v Opavě, b) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj správní budova v Opavě, c) ,00 Kč náhradní zdroj DS Horní Holčovice, d) ,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj DS Horní Holčovice, e) ,00 Kč server pro stravovací provoz. Technické zhodnocení majetku bylo v roce 2013 realizováno v celkové hodnotě ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč napojení NN trafostanice, b) ,00 Kč napojení NN kabelové vedení elektrické energie, c) ,00 Kč napojení NN rozvod elektrické energie, d) ,00 Kč stavební úpravy pavilon 20, e) 9 000,00 Kč zrcadlová stěna pavilon rehabilitace, f) ,00 Kč podlahová úprava zahradní pavilon, g) ,00 Kč zabezpečovací zařízení telefonní ústředna. 7) Opravy a udržování Na opravy a udržování majetku bylo v roce 2013 vynaloženo ,55 Kč, z toho: a) ,17 Kč na opravy a udržování budov a staveb takto: Opravy a udržování budov a staveb v roce 2013 Kč Správní budova ,58 Stravovací provoz ,43 Prádelna ,67 Doprava 2 858,62 Údržba 1 200,32 Telefonní ústředna ,06 Sklady 6 635,64 Vrátnice 4 529,03 8

9 Byty ,25 Přístřešky, ubytovny ,05 Oddělení AB ,89 DS Horní Holčovice ,97 Oddělení C ,86 Oddělení D ,51 Oddělení E ,87 Oddělení F ,02 Oddělení G ,38 Oddělení H ,22 Oddělení I ,37 Žurnál 5 606,78 Oddělení biochemické laboratoře ,59 Oddělení stomatologie 4 852,95 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 6 763,30 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična ,67 Odborné ambulance 2 944,05 Interní ambulance 2 021,91 Psychologická ambulance ,72 Pracoviště sociálních pracovníků 474,32 Škola 2 631,75 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,39 Celkem ,17 b) ,78 Kč na opravy a udržování strojů a zařízení takto: Opravy a udržování strojů a zařízení v roce 2013 Kč Stravovací provoz ,00 Prádelna ,41 Doprava ,70 Parková četa 4 592,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení C ,65 Oddělení D 2 517,10 Oddělení F ,50 Oddělení G 4 593,50 Oddělení H 639,00 Oddělení I 8 821,00 Oddělení biochemické laboratoře ,57 Oddělení stomatologie ,00 Oddělení rehabilitace - vodoléčba a fyzioterapie 2 396,00 Odborné ambulance 3 623,00 Interní ambulance 51,00 Laboratorní a zdravotnická technika 1 171,35 Celkem ,78 9

10 8) Rozpočet c) ,10 Kč na opravy a udržování ostatní takto: Opravy a udržování ostatní v roce 2013 Kč Správní budova ,50 Stravovací provoz 2 932,90 Prádelna ,90 Sklady 133,00 Parková četa ,80 Byty 859,00 DS Horní Holčovice ,00 Oddělení AB ,00 Oddělení C ,50 Oddělení D 6 563,00 Oddělení E 4 447,00 Oddělení F ,00 Oddělení G 5 057,00 Oddělení H 6 305,50 Oddělení I 5 379,00 Žurnál 1 241,00 Oddělení biochemické laboratoře 859,00 Oddělení stomatologie 1 248,00 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 1 513,00 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična 1 708,00 Pracoviště sociálních pracovníků 968,50 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě ,50 Zahradnictví 553,00 Celkem ,10 Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Opavě byl pro rok 2013 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily ,00 Kč. Skutečné náklady a výnosy byly vykázány ve výši ,17 Kč. Na úhradu potřeb nezajištěných výnosy bylo pro rok 2013 rozpočtováno čerpání rezervního fondu v objemu tis. Kč. 10

11 9) Výsledek hospodaření Účet Ukazatel Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění rozpočtu Rozdíl S - R NÁKLADY CELKEM , ,17 96, , Spotřeba materiálu, z toho: , ,59 88, ,41 - Léky , ,31 94, ,69 - SZM , ,36 96, , Spotřeba energie , ,32 97, , Aktivace oběžného majetku , ,60 58, , Opravy a udržování , ,96 97, , Cestovné , ,00 155, , Náklady na reprezentaci , ,53 112, , Ostatní služby , ,63 85, , Mzdové náklady , ,00 99, , Zákonné sociální pojištění , ,00 98, , Jiné sociální pojištění 0, , , Zákonné sociální náklady , ,64 126, , Daň z nemovitosti 4 380, ,00 100,00 0, Jiné daně a poplatky 0, , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, , , Jiné pokuty a penále 0, , , Prodaný materiál 2 000, , , , Manka a škody 0, , , Odpisy dlouhodobého majetku , ,10 48, , Náklady z vyřazených pohledávek , ,27 169, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 74, , Ostatní náklady z činnosti , ,70 18, ,30 VÝNOSY CELKEM , ,17 96, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,95 0, , Výnosy z prodeje služeb , ,39 97, , Výnosy z pronájmu , ,20 99, , Jiné pokuty a penále 0, , , Výnosy z vyřazených pohledávek 1 000,00 0,00 0, , Čerpání fondů , ,69 30, , Ostatní výnosy z činnosti , ,45 108, , Úroky 9 600, ,49 23, , Výnosy vládních institucí z transferů 0, , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 11

12 Nákladová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Osobní náklady ,00 71, ,64 73,82 Spotřeba materiálu ,00 15, ,59 14,15 Spotřeba energie ,00 7, ,32 7,76 Ostatní služby ,00 2, ,63 2,15 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 1, ,10 0,73 Ostatní nákladové položky ,00 1, ,89 1,39 Náklady celkem ,00 100, ,17 100,00 Výnosová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Výnosy z prodeje služeb ,00 93, ,39 94,54 Ostatní výnosy z činnosti ,00 3, ,45 4,39 Čerpání fondů ,00 2, ,69 0,73 Ostatní výnosové položky ,00 0, ,64 0,34 Výnosy celkem ,00 100, ,17 100,00 Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Zdravotní pojišťovny Kód Výnosy v Kč Podíl výnosů v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ,66 52,35 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ,34 1,85 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,69 19,83 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců B, P a S ,70 1,50 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ,30 0,03 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,79 4,75 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna ,02 19,68 Celkem ,50 100,00 Psychiatrická nemocnice v Opavě vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, a to bez použití zdrojů rezervního fondu rozpočtovaného pro rok 2013 v objemu tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. Na vyrovnaném výsledku hospodaření se podílí výsledek hospodaření z hlavní činnosti, který byl vykázán ve výši ztráty tis. Kč. Tato ztráta byla kompenzována výsledkem hospodaření z jiné, hospodářské činnosti, který byl vykázán ve výši zisku tis. Kč. K vybraným nákladovým a výnosovým položkám uvádíme: a) celkové náklady a výnosy byly vykázány v objemu tis. Kč, tedy s úsporou rozpočtovaných nákladů ve výši tis. Kč a adekvátním neplněním rozpočtovaných výnosů ve výši tis. Kč, 12

13 b) podíl osobních nákladů na celkových nákladech činí 73,82 %, úspora v osobních nákladech ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, c) podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 14,15 %, úspora ve spotřebě materiálu ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, d) podíl spotřeby energie na celkových nákladech činí 7,76 %, úspora ve spotřebě energie ve srovnání s rozpočtem činí 831 tis. Kč, e) podíl ostatních služeb na celkových nákladech činí 2,15 %, úspora ve spotřebě ostatních služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, f) podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech činí 0,73 %, úspora v odpisech dlouhodobého majetku ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, g) podíl výnosů z prodeje služeb na celkových výnosech činí 94,54 %, neplnění výnosů z prodeje služeb ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, h) podíl ostatních výnosů z činnosti na celkových výnosech činí 4,39 %, překročení ostatních výnosů z činnosti ve srovnáním s rozpočtem činí tis. Kč, i) podíl čerpání fondů na celkových výnosech činí 0,73 %, neplnění čerpání fondů ve srovnání s rozpočtem činí tis. Kč, což představuje úsporu vlastních zdrojů Psychiatrické nemocnice v Opavě. 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let a) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v Opavě Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,21 3, ,08 3, ,42 3, ,78 3, ,84 3,24 b) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v DS Horní Holčovice Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh ,00 3, ,83 3, ,63 4, ,79 4, ,91 3,73 c) Vývoj spotřeby plynu Období roku Spotřeba v m 2 Spotřeba v kwh 13 Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh , ,00 1, , ,04 1, , ,31 1, , ,58 1, , ,93 1,27

14 d) Vývoj spotřeby páry Období roku Spotřeba v GJ Spotřeba v Kč Cena v Kč/1GJ , ,60 526, , ,70 531, , ,30 503, , ,00 558, , ,50 563,57 e) Vývoj pacientské stravovací jednotky Období Leden 58,58 59,18 59,33 62,10 61,62 Únor 60,40 60,11 59,15 62,20 61,07 Březen 60,51 60,88 58,30 61,46 62,12 Duben 60,09 59,28 60,05 63,51 61,28 Květen 59,19 60,07 61,78 61,35 59,59 Červen 63,06 61,22 61,17 62,80 61,54 Červenec 60,95 62,52 61,20 64,46 60,70 Srpen 63,11 63,18 62,86 63,84 58,53 Září 60,90 59,89 60,51 62,98 57,02 Říjen 59,03 57,25 59,65 63,67 54,62 Listopad 60,35 59,51 58,51 60,99 53,06 Prosinec 61,07 60,41 61,79 65,54 54,53 Průměr 60,60 60,29 60,34 62,88 58,82 11) Aktiva a pasiva a) Přehled položek v tis. Kč: Rozvaha k k Rozdíl Dlouhodobý majetek Materiál na skladě Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem Jmění Fondy, z toho: Fond odměn FKSP Rezervní fond - zlepšený HV Rezervní fond - ostatní tituly FRM Výsledek hospodaření Závazky Pasiva celkem

15 b) Pohledávky z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků byly vykázány v objemu tis. Kč, z toho: - 0 tis. Kč z roku 2008, tis. Kč z roku 2009, tis. Kč z roku 2010, tis. Kč z roku 2011, tis. Kč z roku 2012, tis. Kč z roku c) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: - pohledávky po lhůtě splatnosti (bez regulačních poplatků) byly vykázány v celkové výši ,00 Kč, - závazky po lhůtě splatnosti byly vykázány ve výši 0 tis. Kč. 12) Dary Přijaté dary v roce 2013 činily celkem ,18 Kč, z toho: - finanční dary byly přijaty v hodnotě ,00 Kč, - věcné dary byly přijaty v hodnotě ,18 Kč. 13) Mimorozpočtové prostředky V roce 2013 obdržela Psychiatrická nemocnice v Opavě účelové neinvestiční finanční prostředky na realizaci akce Cesty za oponu od územně samosprávných celků v celkové výši ,00 Kč, z toho: a) ,00 Kč od Statutárního města Opava, b) ,00 Kč od Moravskoslezského kraje. 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let a) Vývoj počtu ošetřovacích dnů Období Leden Únor Březen I. čtvrtletí Duben Květen Červen II. čtvrtletí Červenec Srpen Září III. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec IV. čtvrtletí Celkem

16 b) Vývoj průměrné ošetřovací doby Období Leden 54,88 63,65 58,51 57,85 51,84 Únor 57,48 60,47 61,21 58,17 60,59 Březen 52,40 52,52 55,15 58,23 62,65 I. čtvrtletí 54,76 58,34 58,07 58,08 60,27 Duben 51,02 58,46 58,59 58,44 53,66 Květen 57,47 50,77 49,44 55,34 54,96 Červen 52,03 47,52 49,62 53,90 57,06 II. čtvrtletí 53,41 51,85 52,19 55,85 55,20 Červenec 49,56 53,55 64,00 53,22 53,39 Srpen 58,23 53,54 54,72 55,12 53,86 Září 59,06 56,72 54,23 59,38 59,78 III. čtvrtletí 55,15 54,54 57,38 55,79 55,52 Říjen 57,78 57,29 60,34 55,22 55,50 Listopad 59,06 55,26 56,46 57,73 60,35 Prosinec 56,15 62,72 54,56 69,56 63,81 IV. čtvrtletí 57,63 58,21 57,06 60,17 59,61 Celkem 55,20 55,58 56,06 57,43 57,55 c) Vývoj průměrné obložnosti Období Leden 87,00 89,22 92,92 92,90 97,26 Únor 92,62 91,91 96,75 96,10 94,29 Březen 92,50 93,67 97,57 94,89 95,23 I. čtvrtletí 90,64 91,59 95,70 94,60 95,64 Duben 91,11 92,66 93,77 95,48 95,42 Květen 93,00 91,50 93,47 91,90 97,14 Červen 94,11 93,20 98,53 92,08 96,88 II. čtvrtletí 92,74 92,44 95,20 93,14 96,49 Červenec 91,20 90,25 93,25 88,40 93,41 Srpen 88,37 91,62 91,25 86,26 91,16 Září 87,69 90,67 93,13 92,73 94,76 III. čtvrtletí 89,10 90,85 92,54 89,09 93,10 Říjen 90,01 91,75 94,25 98,39 96,21 Listopad 92,11 94,59 95,00 99,40 96,43 Prosinec 90,51 88,07 89,80 94,71 90,36 IV. čtvrtletí 90,86 91,44 92,99 97,48 94,31 Celkem 90,83 91,58 94,12 93,51 94,87 16

17 17

18

19

20

21

22

23

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více