Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra. P r a h a 7. V Praze dne 12. října 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra. P r a h a 7. V Praze dne 12. října 2011"

Transkript

1 V Praze dne 12. října 2011 Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra P r a h a 7 Závěrečná zpráva poradní komise ministra vnitra k hledání systémových úspor v Policii ČR Vážený pane ministře, na základě Vašeho pokynu č.40 ke zřízení poradní komise Vám předkládám závěrečnou zprávu o naší činnosti společně s návrhy na systémové změny a vyčíslení úspor v následujícím období. Předkládaný materiál navrhuje zásadní úspory zjm. v pracovních místech policistů a nedotýká se přímého výkonu služby. Komise předpokládá, že její návrhy přezkoumají resortní odborníci a pokud nepůjdou některé záměry komise realizovat, předloží Vám svá stanoviska s řádným zdůvodněním. Komise se zabývala i některými ekonomickými činnostmi a možnou změnou organizace práce některých útvarů. Komise předkládá svou zprávu v době ekonomických otřesů celé Evropské unie vědoma si nutnosti úspor ve státním rozpočtu v následujících rocích. Zároveň si je vědoma narůstajícího sociálního napětí v naší republice a volí proto cestu snížení nákladů u nevýkonných složek a zachování dostatečného počtu policistů vykonávajících službu přímé bezpečnostní povahy. Komise navrhuje posoudit možnost využití části uspořených policejních míst na zpětné posílení základního výkonu služby v ulicích tam, kde plošnými škrty došlo ke snížení bezpečnosti občanů včetně případného zřízení stálé pořádkové jednotky na severu Čech. Komise si rozdělila oblasti, ve kterých hodlala hledat úspory, do následujících směrů: 1. Systemizace pracovních míst územních odborů, městských, obvodních a krajských ředitelství 2. Systemizace a další organizace celorepublikových útvarů vč. cizinecké policie a letecké služby 3. Systemizace pracovních míst policejního prezidia 4. Policejní školství 5. Ekonomika policie K uvedeným oblastem jsou zpracovány materiály s konkrétními údaji, jež jsou přílohou této zprávy. 1

2 Ad1) Systemizace pracovních míst územních odborů, městských, obvodních a krajských ředitelství V oblasti personální je nutno předeslat, že přestože na úrovni krajů a bývalých okresů byly vytvořeny tzv. vzorové systemizace a naopak na úrovni policejního prezidia a útvarů s celostátní působností zásadně ne, v praxi žádný pořádek v této oblasti není. V posledních letech zesílila tendence povyšovat nevýkonné složky na úkor výkonných, byla povinně zřizována další policejní místa vedoucích personálních pracovišť, psychologů, desítek tiskových mluvčí, různých koordinátorů, krizových důstojníků apod. Stejný nepořádek je i v oblasti občanských pracovníků, nebylo v silách komise rozebrat stejným úhlem pohledu jako policisty i občanská pracovní místa, doporučujeme nechat optimalizovat i všechny pracovní místa občanských zaměstnanců od PT 8 výše. Dojde se tak k poznání, že stejně velké krajské ředitelství má 6 pracovníků ochrany utajovaných informací oproti 16 u sousedního, rozdílné jsou počty lidí na OIKT, ekonomice a dalších směrech. I zde by mělo být určeno, na jaké množství práce má být kolik úředníků jako horní maximum. Jde o mzdové prostředky a náklady na objekty a provoz u stovek lidí a i tyto peníze jsou čerpány z našeho rozpočtu. Samostatnou kapitolou je plošné snížení stavů policistů o 15% tak, jak bylo nařízeno v loňském roce. Dodnes nebyla vytvořena nová systemizace respektující toto snížení a tak komise pracovala s personálními údaji k a s obsazenými tabulkami k tomuto datu. Od do konce roku však odejde dalších více než 1000 policistů. Všechny kraje na jaře 2011 povinně odeslaly na policejní prezidium své návrhy nových systemizací po plošném snížení o uvedených 15%, bude proto nutné porovnat údaje komise s těmito návrhy, které nemáme k dispozici a které dosud nejsou ani schváleny. Pokud tedy jde o faktickou optimalizaci počtů tzv. nevýkonných policistů, komise pracovala s třemi kategoriemi krajských ředitelství dle velikosti a rozsahu úkolů a určila tedy 6 nových ředitelství, která jsou zároveň nejmenší a nemají útvary, jako jsou OKTE, zásahová jednotka či operativní dokumentace, jako kraje kategorie třetí, pracovně nazvané dcery. Do kategorie druhé zařadila krajská ředitelství, tzv. matky a do kategorie první zařadila Prahu. Podle těchto kritérií pak stanovovala maximální množství nevýkonných funkcí. I u matek je ale rozdíl v počtu policistů a OP a lze uvést, že je lze rozdělit na polovinu, u větších je proto v materiálech u druhé kategorie uvažované možné navýšení funkcí /střední Čechy, Ostrava a Brno/. Stejně tak rozdělila i územní odbory dle velikosti do třech kategorií a to územní odbor do 250 policistů jako třetí kategorie, územní odbor od 250 do 400 policistů jako druhou kategorii a územní odbor nad 400 policistů jako kategorii první. Obvodní ředitelství Praha I-IV a Městská ředitelství Brno a Ostrava srovnala dle velikosti vedle sebe a zbývající Městské ředitelství Plzeň jako zdaleka nejmenší přiřadila k největším územním odborům. Poté komise rozebrala všechny útvary shora popsané a snažila se optimalizovat počty policistů na pracovištích v nepřímém výkonu služby. Komise zásadně nevstupovala do organizace práce u základních útvarů pořádkové, dopravní, kriminální policie, cizinecké policie či sl. kynologie. Neřešila ani výkonné útvary krajských ředitelství. Ostatní podrobila optimalizaci dle daných kategorií s tím, že v žádném případě neohrozila řídící či kontrolní činnost na všech stupních řízení. 2

3 Jak vyplývá z přiložených materiálů, lze hovořit o úsporách k , což jsou zrušená pracovní místa u funkcí zbytných či snížené pracovní třídy a tím i hodnosti u míst, kde v minulosti došlo ke zbytečnému nadhodnocení složitosti plněných úkolů. Komise i velmi pečlivě posuzovala, zda musí všechny činnosti, které jsou prováděny v policii řešit policisté ve služebním poměru, a navrhuje řadu činností tzv. zcivilnit. V rámci organizačních změn a sociálních dopadů navrhuje komise určit dobu zcivilnění těchto pracovních míst do konce roku 2012 s tím, že všechna takto určená místa budou označena a nebude možno je nadále obsazovat policistou, policisté, kteří na těchto takto označených místech pracují, pak budou mít rok na to, aby se bud zcivilnili anebo v té době se přesunuli na jiná policejní místa uvnitř mateřských útvarů. Fakticky jde o celý ekonomický úsek včetně náměstků ředitelů, personální úseky, krizové řízení, ochranu osobních údajů, analyticko-právní úseky na kancelářích ředitelů, ochrana objektů, řidiči vozící kurýrní poštu atd. Pokud jde o řídící mechanismy, komise navrhuje na malých krajích ponechat jen funkci ředitele a jednoho náměstka pro službu, náměstka pro ekonomiku zcivilnit. U větších krajů a Prahy komise navrhuje ponechat dva náměstky, pro vnější službu a SKPV, ekonomický náměstek opět zcivilněn. Zásadně se redukují počty různých vrchních komisařů a komisařů, u vedoucích PIO, operačních odborů a odboru zbraní stejně jako oddělení sl. kynologie se navrhuje snížení platových tříd a tím i hodností. Ruší se desítky příplatků za vedení. Ruší se zástupci vedoucích odborů a omezují počty ostatních nevýkonných policistů. U všech se uvádí slovo max. jako horní možná hranice počtu, nebrání se služebním funkcionářům na uvedené funkce zařazovat menší počet lidí. U ostatních krajů se postupuje přiměřeně k velikosti. Se stejnou logikou byly posouzeny jednotlivé kategorie územních odborů a obvodních a městských ředitelství. Takto provedená optimalizace přináší následující úspory: Zrušením policejních míst bez náhrady dojde k úspoře 588 pracovních míst, z toho 5x PT 10, 31x PT 9, 212x PT 8, 84x PT 7, 221x PT 6, 1x PT 5 a 32x PT 4, z toho je 56 míst s PV. Úspora u těchto zrušených pracovních míst je min. 270 mil. Kč ročně ve mzdách policistů. Další úspory v řádech milionů korun ročně se generují z úspor kanceláří, energií, používání sl. aut, telefonů atd. Navrhovaných policejních míst ke zcivilnění v průběhu roku 2012 je 851, z toho 13x PT 10, 153x PT 8, 234x PT 7, 257x PT 6, 94x PT 5,22x PT 4, 36x PT 3 a 62x PT 2. Úspora na mzdách policistů je min. 345 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti vykonávat tyto činnosti občanskými zaměstnanci, i zde je ale nutné posouzení skutečných potřeb počtů dle množství práce, nelze o uvedené úspoře hovořit jako o absolutním čísle. Část takto ušetřených peněz bude nutno přesunout do platu občanů, zcivilněním některých profesí, např. počítačových odborníků či právníků bude nutno počítat s vyšším platem občana, než je nyní udávaný průměr cca ,-Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení platových tříd z PT 9 na PT 8 u 48 míst, z PT 8 na PT 7 u 102 míst a z PT 7 na PT 6 u 11 míst. Celkem jde o 161 pracovních míst policistů, kde dochází ke snížení třídy a tím i hodnosti. 3

4 Úspora na mzdě policistů je min. 2 mil. Kč ročně, jde ale zejm. o jasný signál snížení zbytečně vysokých hodností tam, kde nejsou potřeba. Závěrem je nutno podotknout, že při přípravě zcivilnění bude nutno pečlivě propočítat skutečnou potřebu platů OP na rok 2013, samozřejmě po navrhované analýze skutečných potřeb počtů občanských zaměstnanců od PT 8 výše u všech útvarů. Ad2) Systemizace a další organizace celorepublikových útvarů vč. cizinecké policie a letecké služby U celorepublikových útvarů zaujala komise následující stanovisko: - Ředitelství cizinecké policie není klasickým útvarem s celostátní působností, vymyká se však klasickému třístupňovému modelu řízení. Komise jej proto navrhuje zařadit do struktury policejního prezidia stejně, jako jsou ředitelství služeb policie dopravní či pořádkové. Nejen z ekonomických důvodů je nesprávné, aby ředitelství přímo řídilo výkon služby na jednotlivých územích krajů. Proto se navrhuje územní princip řízení výkonných útvarů tak, jak se osvědčilo v 90. letech, tedy odbory cizinecké policie řídí přímo všechny útvary dislokované na teritoriu kraje a ředitelství služby vykonává metodickou činnost. Toto opatření přinese podstatně větší využití všech policejních sil v teritoriích a tím i zlepšení bezpečnostní situace. V současné době je na ředitelství služby systemizováno 234 pracovních míst v nepřímém výkonu služby (započítáno i oddělení dokumentace), z toho 145 policejních a 89 OP. Navrhovaná změna opatření zkvalitní výkon služby ve prospěch občanů a přinese úsporu ve výši 62 pracovních míst, z toho 36 policejních a 26 OP. U policistů se ruší jako zbytná 1x PT 10, 1x PT 9, 22x PT8, 1x PT 7, 10x PT 6 a 1x PT 5. Šest míst je s příplatkem za vedení. U dalších 8 policistů jde o snížení z PT 9 na PT 8 a u 10 policistů je snížen nebo odebrán příplatek za vedení. U občanských zaměstnanců se ruší 1x PT 13, 7x PT 12, 3x PT 11, 3x PT 10 a dalších 12 nižších tříd. Ve finančním vyjádření jde o úsporu cca 27 mil. Kč na mzdových prostředcích ročně, významně se sníží náklady na řízení a správu daných celků z centra (přesunutí na krajská ředitelství), další úspory budou generovány na provozních výdajích včetně najíždění zbytečných tisíců kilometrů ze všech útvarů do Prahy. - Letecká služba PČR provozuje 13 vrtulníků a má přiděleno 157 pracovních míst, z toho 46 policejních. Komise navrhuje snížit počet provozovaných strojů na max. 7, snížit počet zaměstnanců na 100 a redukovat náklady na provoz na polovinu. Přestat létat pro MZ ČR záchrannou službu v Praze a přenechat ji soukromým subjektům a soustředit se jen na lety pro policii a hasiče. Předpokládaná úspora činí cca 53 mil. Kč ročně. - U klasických útvarů s celorepublikovou působností je pak zařazeno celkem 3556 policistů a 393 občanských zaměstnanců. V přímém výkonu služby je ale zařazeno jen 3016 policistů a 215 občanských pracovníků, zbytek, tedy 540 policistů a 178 občanských pracovníků je v tzv. 4

5 nevýkonu. Komise se rozhodla doporučit ministrovi vnitra zvážit možnost zcela nové organizační struktury těchto útvarů s tím, že stávající model je přežitý, dublují se ekonomické činnosti, dublují se informační systémy a neustále klesá efektivita vynaložených sil a prostředků. Komise doporučuje, aby u těchto útvarů byl stanoven závazný poměr řídících a řízených policistů, který se přiblíží stavům na krajských ředitelstvích. Podle názoru komise je nutné oprostit policejní prezidium od přímého výkonu služby a ponechat mu roli řídící a metodickou. Výkon samotných policejních činností pak komise navrhuje převést do dvou útvarů na úseku SKPV. Jednoho výkonného, který by v sobě spojil boj s organizovaným zločinem, drogami, ochranu ekonomických zájmů státu, boj proti informační kriminalitě a cílené pátrání, druhého, servisního, jež by spojil KUP, UZČ a USČ. Ostatní zbylé činnosti, působící na území celého státu, pak do třetího, kde by úzce navazovaly činnosti na úseku ochrany ústavních činitelů, sídel, presidenta republiky, pyrotechniky, potápění a kynologie. Tato nová organizace by zcela jistě přinesla úspory jak vedoucích pozic, tak servisních činností, zlepšila by práci s informacemi a podstatně by zlevnila a zkvalitnila samotný výkon služby. Bylo by proto na místě, aby vedení policie určilo komisi odborníků, která by připravila nové řešení tak, aby bylo možno v průběhu roku 2012 přejít na efektivnější práci těchto útvarů. Jako naprosto nezbytné se jeví vrátit se již v současné době ke spojení útvaru boje s organizovaným zločinem s protidrogovou centrálou, neboť jejich rozdělení na dva samostatné útvary bylo chybou, jež oslabila boj s organizovaným zločinem. Stejně tak nevhodná je existence odboru boje s hospodářskou kriminalitou na ÚOOZ při současné existenci speciálního útvaru na potírání téže kriminality. Při určování věcné příslušnosti nových útvarů pak bude nutné jasně specifikovat, kde jsou příslušné krajské útvary SKPV a kdy odpovědnost za řešení závažné kriminality věcně spadá celostátnímu útvaru, stávající řešení je nevyhovující. Speciální útvary by se měly soustředit na vyšetřování speciální kriminality. U ochranné služby je navíc nutné znovu posoudit možnost zřízení Parlamentní stráže, kdy by Poslaneckou sněmovnu a Senát konečně nestřežila represivní složka státu, ale jako všude ve vyspělých demokraciích speciální ochranná služba samotného parlamentu. To by přineslo úsporu cca 200 policistů a bylo by více než vhodným řešením i pro pokračující diskuse o velkém počtu policistů na území státu. Stejně tak je otázkou, proč policie střeží Ústavní soud a NKÚ. Soustavu soudů střeží Justiční stráž a bylo by vhodné předat jí i tento soud, u NKÚ je vůbec otázka střežení policií. Tyto změny by přinesly úspory dalších 50 policejních míst. Ve finančním vyjádření jde o částku cca 120 mil. Kč bez dalších nákladů na ubytování, auta, telefony atd. I kdyby se s přenesením činností předala i tato část rozpočtu, bylo by to vhodné řešení pro budoucnost. Při vědomí nutnosti konkrétních úspor pak komise posoudila činnosti všech celostátních útvarů a navrhuje snížení zbytných nevýkonných či řídících pozic o celkem 95 policejních míst, z toho je 28 s příplatkem za vedení a 10 OP a zcivilnění dalších 105 služebních míst. Struktura míst určených ke zrušení je následující: 7x PT 10, 20x PT 9, 39x PT 8, 1x PT 7, 18x PT 6, 5x PT 5, 3x PT 2 u PČR. Pokud jde o 105 pracovních míst určených ke zcivilnění, jde o 50x PT 8, 50x PT 6 a 5x PT 7. Finanční úspora na mzdách policistů je cca 40 mil. Kč ročně, u OP pak cca 4 mil. Kč u rušených míst. U zcivilněných míst jde o úsporu min. 40 mil. Kč ročně, opět je nutno přesně určit, 5

6 kolik míst OP bude potřeba a kolik peněz z uspořených mezd těchto policistů bude nutno přesunout do mez OP. I zde vznikají další úspory v provozních výdajích, nárocích na kanceláře, auta, telefony atd. Ad3) Systemizace pracovních míst policejního prezidia Komise se domnívá, že policejní prezidium jako řídící a metodický článek je v současné ekonomické situaci policie silně naddimenzované. Komise navrhuje, aby policii řídil policejní prezident se dvěma náměstky pro SKPV a vnější službu, ekonomiku pak civilní náměstek s ekonomickým vzděláním. Úsek náměstka pro řízení lidských zdrojů by měl být zrušen, po linii personální práce by měl zůstat odbor personální práce a vzdělávání s civilními pracovními místy a pod ekonomického náměstka by měl přejít rovněž zcivilněný nově vzniklý odbor informačních a komunikačních technologií, vzniklý z několika současných pracovišť. Tak by konečně i OIKT na krajích získaly odborný řídící a metodický protějšek na centrální úrovni a ekonomický náměstek by přímo mohl řídit a rozhodovat o tocích řádově stovek milionů korun, čerpaných z rozpočtu a dosud stojících jaksi mimo ekonomiku. Navrhuje se snížení počtu tiskových mluvčí, operačních důstojníků a vnitřní kontroly, zcivilnění a redukce početních stavů pracovníků na úseku utajování, krizového řízení a ochrany osobních údajů stejně jako odboru personálního, mezinárodních vztahů či ředitelství pro zbraně a bezp. materiál. Navrhuje se zrušení jedné chovné stanice psů, jednoho výcvikového střediska pro psy a jednoho pro koně, redukce středisek výcviku potápěčů a jejich spojení do jednoho odboru s pyrotechnikou. Úspory jsou následující: Zrušení celkem 175 policejních míst bez náhrady, z toho 1x PT 11, 3x PT 10, 105x PT 9, 53x PT 8, 3x PT 7, 5x PT 6 a 5x PT 5. Dále se ruší 42 pracovních míst OP. Ve finančním vyjádření jde o částku minim. 85 mil. Kč ročně ve mzdách policistů a cca 15 mil. Kč ve mzdách občanských zaměstnanců. Při omezení počtu uvedených středisek pak na provozních penězích úspora min. 10 mil. Kč ročně. Další úspory v řádech milionů korun vzniknou u zrušených pracovních míst nepotřebou kancelářských ploch, spotřebě energií, požadavcích na auta, telefony atd. Pokud dojde k navrhovanému zcivilnění v průběhu roku 2012, navrhuje se zcivilnění dalších 86 policejních míst, z toho 1x PT 11, 3x PT 10, 42x PT 9, 33x PT 8, 2x PT 6 a 1x PT 3. Finanční úspora na mzdách policistů činí min. 45 mil. Kč, i zde bude nutno hradit mzdy pracovníků po zcivilnění. Navrhuje se snížení 1x PT 10 na PT 9, 24x snížení PT 9 na PT 8 a 4x z PT 8 na PT 7. Úspora činí cca půl milionu korun ročně, i zde jde spíše o psychologii snížení zbytečně vysokých hodností v očích nejen policejní veřejnosti. 6

7 Ad4) Policejní školství Policejní školství v současné době tvoří 6 vyšších policejních škol a policejní akademie. Dále pak u každého krajského ředitelství - tzv. matky je školní policejní středisko, celkem 8 středisek. Policie prošla a prochází důkladnou redukcí početních stavů a nelze předpokládat radikální navyšování stávajících stavů. Proto se domníváme, že je na místě ponechat pro Čechy policejní školu v Praze Hrdlořezech, pro Moravu v Holešově a pro speciální útvary školu v Praze Ruzyni. Ostatní školy navrhujeme zrušit, s výjimkou policejní akademie. Tato resortní vysoká škola by se měla stát skutečnou policejní školou a vychovávat zejména policejní odborníky, s omezením přijímání civilních studentů a centralizací všech odborných kvalifikačních kurzů celoživotního vzdělávání policistů. Uvedené 3 nástupní odborné školy by měly opustit myšlenku potřeby vyššího vzdělávání policistů a soustředit se na odborné předměty pro získání znalostí profesionálních policistů. U školy v Praze a Holešově pak navrhujeme vytvořit dvě školní policejní střediska s tím, že ostatních 6 bude zrušeno. I u těchto škol je nutno ale posoudit oprávněnost vysokých platových tříd, zjm. PT 10 a 9 a příplatků za vedení tak, aby odpovídaly platným normám a reálné ekonomické situaci resortu. Úspory jsou značné. Zrušením 3 škol se uspoří mzdové prostředky za 315 OP a 141 policistů, (z toho 6x v PT 10, 40 v PT 9 a 69 v PT 8) dále pak za provoz těchto objektů a jejich opravy a údržbu včetně řady automobilů. Ve finančním vyjádření lze hovořit o úspoře cca 200 mil. Kč ročně jen redukcí škol. Zrušením 6 policejních středisek pak bude ušetřeno dalších 126 policistů v PT 8, náklady na provoz 6 objektů a jejich opravy a údržbu včetně řady automobilů, ve finančním vyjádření dalších cca 80 mil. Kč. Celkem lze uspořit ve školství minimálně 280 milionů korun ročně. Ad5) Ekonomika policie K ekonomice policie je nutno uvést, že kromě mzdových a provozních prostředků se ostatnímu čerpaní financí, příliš velká pozornost nevěnovala a zatím ani moc nevěnuje. Přidělování financí na tzv. mandatorní výdaje se děje jakýmsi průměrováním minulosti a nikdo nenutí zodpovědné funkcionáře šetřit a to přesto, že jde o několik miliard korun vydávaných ročně. Naopak, velmi často jde o to, že úspora jednoho roku nese za výsledek snížení přídělu na příští rok bez ohledu na to, že ten, kdo nešetří, dostává stále stejně. Tak bylo v roce 2010 spotřebováno v policie jen za energie a teplou vodu 870 mil. Kč. Na útvarech, kde se začaly sledovat důsledně náklady na objekty, došlo k prokazatelnému snížení prostředků na provoz. Navrhujeme proto zavést přesné sledování výdajů na provoz všech objektů v policii i MV. Při rozpisu rozpočtu pak navrhujeme přidělit na útvary částku ,-Kč na zaměstnance a rok s tím, že pokud by kraj či prezidium s tímto průměrem nevystačil, bude muset prokázat oprávněnost vyšší potřeby za důkladného přezkoumání uplatňovaného nároku kontrolní skupinou složenou z auditorů ostatních útvarů. Předpokládaná úspora cca 10 % nákladů, cca.90 mil.kč V oblasti telekomunikačních služeb navrhujeme důkladnou revizi všech pevných telefonních a datových linek v celém resortu. Opakovaně je zjišťováno, že jsou hrazeny linky i na útvarech, které již utlumily činnost apod. Doporučujeme i analýzu nutnosti pevných a datových linek a nákladů na spojení (hovorné a datové okruhy) na jednotlivých územích, 7

8 vzhledem k rozdílnosti v řádech i často několika miliónů korun u jednotlivých útvarů. Je nutné posoudit výhodnost uzavřených smluv a hledání nového a výhodnějšího systému spojení, včetně částečného nebo převážného přechodu na mobilní operátory. Komise odhaduje úsporu v řádech desítek miliónů korun ročně. V oblasti výstrojních náležitostí navrhujeme změnit současný stav na zakázkový systém. Komise doporučuje přehodnotit způsob vystrojování a vyzbrojování policistů zařazených v nevýkonu tak, aby došlo ke snížení vybavenosti zbraněmi a výstrojními součástkami u funkcí, které je v každodenní službě nepotřebují. S tím souvisí i nutnost přehodnocení střeleckého výcviku a počtu vystřílených nábojů ročně u těchto kancelářských funkcí. V oblasti čerpání cestovních náhrad komise doporučuje pří případné novelizaci zákona o služebním poměru zkrátit dobu nároků policistů při přeložení nebo při absolvování výběrového řízení na přiměřenou dobu, a to řádově z roků na měsíce. V oblasti používaného softwarového vybavení komise navrhuje opětovné posouzení smlouvy Microsoft Enterprise s cílem zajistit pouze nezbytně potřebného rozsahu vybavení, případně posoudit možnost částečného nebo převážného přechodu na Open-source produkty (LINUX). I zde je předpokládaná úspora v řádech desítek miliónů korun. V oblasti závodního stravování doporučujeme pronájem závodních jídelen a kantýn soukromým subjektům. Úspora na mzdových prostředcích personálu, mandatorních výdajích na objektech a obnově strojního zařízení cca 80 až 100 mil. Kč v celém resortu. Vzhledem k reakcím uvnitř resortu komise upozorňuje pana ministra na fakt, že na výhody tohoto stravování dosáhne desetina zaměstnanců, ostatní se stravují ve své režii. Školící zařízení doporučujeme ponechat jedno pro Čechy a jedno pro Moravu, ostatní převést do režimu FKSP či dlouhodobě pronajmout nebo odprodat. Úspora cca 25 mil. Kč. Za nájemné bylo vyplaceno v roce mil. Kč. Doporučujeme důsledně posoudit nutnost každého pronájmu, neboť zjm. po plošném 15% snížením početních stavů je reálný předpoklad sestěhování do méně objektů. Další stovky kanceláří se uvolní v případě přijetí našich návrhů na snížení počtu nevýkonných policistů. Úspora min. 20 mil. Kč. V oblasti rezortního autoopravárenství komise navrhuje odborné posouzení výhodnosti vlastních opraven oproti servisování a opravám vozidel v mimo rezortních zařízeních, případně pronájem vlastních autoopraven. V oblasti autoprovozu je nutno znovu stanovit systemizaci dopravních prostředků po snížení počtu zaměstnanců, úspora cca 300 vozidel a s tím spojené náklady na PHM a opravy. Obdobné posouzení navrhujeme i v oblasti správy budov. Celkem lze jen v nastíněných problematikách ušetřit v řádech několika stovek miliónů korun ročně. Komise podotýká, že na svou práci měla čas 5 týdnů, nebyla proto schopna provést důkladné analýzy, domnívá se, že v rámci resortu je dostatek odborníků, kteří jsou schopni předložené návrhy na úseku ekonomických činností pečlivě posoudit. V trestním řízení se navrhuje přesunout náklady na znalecké posudky a nutnou obhajobu na státní zastupitelství a soudy i s částí našeho rozpočtu. Tyto náklady každý rok stoupají, aniž by bylo v silách policie je významně ovlivnit. Komise navrhuje řešit i přesun nákladů na správu zajištěného majetku na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo na ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak navrhujeme stanovit povinnost soudům či ministerstvu spravedlnosti uhradit policii náklady na eskortu zatčeného jinam, než k nejbližšímu věcně příslušnému soudu ( 69/4 TŘ). Závěr: 8

9 Komise se snažila dojít k systémovým úsporám u těch činností policie, kde je spořit možné, aniž by došlo k ohrožení plnění základních úkolů policie. Komise navrhuje jako zbytná zrušit celkem 1167 policejních míst ve složení 1x PT 11, 22x PT 10, 203x PT 9, 521 PT 8 a 89x PT 7, ostatní jsou v nižších třídách. 110 z nich s příplatkem za vedení. Komise navrhuje zcivilnit dalších 1042 policejních míst ve složení 1x PT 11, 16x PT 10, 42x PT 9, 236x PT 8 a 239x PT 7, ostatní jsou v nižších třídách a nahradit jejich práci občanskými zaměstnanci po revizi skutečně potřebovaných počtů. Komise navrhuje u 190 policejních pracovních míst snížení platových tříd a tím i hodností, ve složení 1x z PT 10 na PT 9, 80x z PT 9 na PT 8, 106x z PT 8 na PT 7, zbytek je v nižších třídách. Komise navrhuje zrušení 443 pracovních míst občanských zaměstnanců v třídách od PT 13 do PT 6. V případě přijetí opatření k pronájmu závodních jídelen a zrušení školících zařízení se počet zbytných pracovních míst dostane nad 600 míst. Dalších cca 250 policejních pracovních míst, které nejsou v tomto materiálu dál používané lze uspořit při navrhované redukci činnosti ochranné služby v Parlamentu ČR, ÚS a NKÚ. K by uskutečnění jen navrhovaných škrtů zbytných policejních míst přineslo úsporu cca 550 mil. Kč na platech policistů a 160 mil. Kč na platech občanů. Při provedeném zcivilnění policejních míst v roce 2012 by toto zcivilnění přineslo další snížení potřeb na platy policistů o cca 430 mil. Kč. Komise upozorňuje, že část uspořených peněz by se musela převést do platů občanů vykonávajících dál zcivilněné činnosti. Komise rovněž upozorňuje na fakt, že při rušení pracovních míst v PT 8 a nižších nebude problém nabídnout policistům jiné zařazení. To neplatí u tříd vyšších. Vyčíslené úspory na mzdách policistů nemusí proto v prvním roce dosáhnout uvedené výše. V ekonomické oblasti by pak úspory v provozu policie přinesly cca 300 mil. Kč. Komise podotýká, že jde o hrubá čísla, lze však odhadnout, že celkový přínos našich návrhů je zhruba o více než 1,3 miliardy menších nároků na provoz policie vč. mezd do dalších let. Většina popisovaných úspor se bude dotýkat rozpočtu až na rok Do úspor nezapočítáváme náklady na energie při ubytování zrušených policistů a OP, tisíce metrů čtverečních ušetřených kancelářských prostor, potřeby aut, počítačů, telefonů pevných i mobilních, ošatné a další provozní potřeby těchto lidí. I tyto úspory se budou pohybovat v případě přijetí návrhů v řádech desítek milionů korun. Vážený pane ministře, komise si je vědoma závažnosti předkládaného materiálu, který v žádném případě není radikální, o všech bodech bylo rozhodováno hlasováním a byl posuzován dopad úspor na práci policie v terénu. V žádném případě nebyly podceněny řídící a kontrolní mechanismy a nebyl dotčen přímý výkon služby bezpečnostní povahy. Kromě finančních úspor jde i o dopad morální, neboť snížením několika stovek vysokých důstojnických funkcí v policejním sboru namísto plošných škrtů řadových policistů naši policisté i občané konečně poznají zájem vedení resortu a Policie ČR o bezpečnost v ulicích. S úctou Předseda komise plk. Oldřich Tomášek 9

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

REFORMA POLICIE ČR. VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH. 82. Žofínské fórum 30. října2008

REFORMA POLICIE ČR. VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH. 82. Žofínské fórum 30. října2008 REFORMA POLICIE ČR VAŠE POLICIE v NOVÝCH PODMÍNKÁCH 82. Žofínské fórum 30. října2008 Tvář Policie ČR před Reformou nesladěnost území s VSC složitá organizační struktura zákon neodrážející společenský vývoj

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě Policie České republiky Internet ve státní správě a samosprávě IX. ročník konference plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR MŘ Brno Hradec Králové 3.- 4. 2006 Policie České republiky Počty policejních

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015

Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV-140175-23/IAK-2014 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 Část I. Roční plán

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Návrh úsporných opatření pro rok 2014

Návrh úsporných opatření pro rok 2014 , Návrh úsporných opatření pro rok 2014 Mgr. Karolína PEAKE místopředsedkyně vlády 14. září 2012 Zadání Usnesení vlády č. 399 z 6. června 2012 Úkol pro místopředsedkyni vlády připravit úsporná opatření

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku

Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku Část materiálu: IV. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce července

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání Z á p i s Ze zasedání výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 19.02.2008 od 13.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Petra Birnbaumová Název bodu:

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více