Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra. P r a h a 7. V Praze dne 12. října 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra. P r a h a 7. V Praze dne 12. října 2011"

Transkript

1 V Praze dne 12. října 2011 Ministerstvo vnitra České republiky k rukám pana ministra vnitra P r a h a 7 Závěrečná zpráva poradní komise ministra vnitra k hledání systémových úspor v Policii ČR Vážený pane ministře, na základě Vašeho pokynu č.40 ke zřízení poradní komise Vám předkládám závěrečnou zprávu o naší činnosti společně s návrhy na systémové změny a vyčíslení úspor v následujícím období. Předkládaný materiál navrhuje zásadní úspory zjm. v pracovních místech policistů a nedotýká se přímého výkonu služby. Komise předpokládá, že její návrhy přezkoumají resortní odborníci a pokud nepůjdou některé záměry komise realizovat, předloží Vám svá stanoviska s řádným zdůvodněním. Komise se zabývala i některými ekonomickými činnostmi a možnou změnou organizace práce některých útvarů. Komise předkládá svou zprávu v době ekonomických otřesů celé Evropské unie vědoma si nutnosti úspor ve státním rozpočtu v následujících rocích. Zároveň si je vědoma narůstajícího sociálního napětí v naší republice a volí proto cestu snížení nákladů u nevýkonných složek a zachování dostatečného počtu policistů vykonávajících službu přímé bezpečnostní povahy. Komise navrhuje posoudit možnost využití části uspořených policejních míst na zpětné posílení základního výkonu služby v ulicích tam, kde plošnými škrty došlo ke snížení bezpečnosti občanů včetně případného zřízení stálé pořádkové jednotky na severu Čech. Komise si rozdělila oblasti, ve kterých hodlala hledat úspory, do následujících směrů: 1. Systemizace pracovních míst územních odborů, městských, obvodních a krajských ředitelství 2. Systemizace a další organizace celorepublikových útvarů vč. cizinecké policie a letecké služby 3. Systemizace pracovních míst policejního prezidia 4. Policejní školství 5. Ekonomika policie K uvedeným oblastem jsou zpracovány materiály s konkrétními údaji, jež jsou přílohou této zprávy. 1

2 Ad1) Systemizace pracovních míst územních odborů, městských, obvodních a krajských ředitelství V oblasti personální je nutno předeslat, že přestože na úrovni krajů a bývalých okresů byly vytvořeny tzv. vzorové systemizace a naopak na úrovni policejního prezidia a útvarů s celostátní působností zásadně ne, v praxi žádný pořádek v této oblasti není. V posledních letech zesílila tendence povyšovat nevýkonné složky na úkor výkonných, byla povinně zřizována další policejní místa vedoucích personálních pracovišť, psychologů, desítek tiskových mluvčí, různých koordinátorů, krizových důstojníků apod. Stejný nepořádek je i v oblasti občanských pracovníků, nebylo v silách komise rozebrat stejným úhlem pohledu jako policisty i občanská pracovní místa, doporučujeme nechat optimalizovat i všechny pracovní místa občanských zaměstnanců od PT 8 výše. Dojde se tak k poznání, že stejně velké krajské ředitelství má 6 pracovníků ochrany utajovaných informací oproti 16 u sousedního, rozdílné jsou počty lidí na OIKT, ekonomice a dalších směrech. I zde by mělo být určeno, na jaké množství práce má být kolik úředníků jako horní maximum. Jde o mzdové prostředky a náklady na objekty a provoz u stovek lidí a i tyto peníze jsou čerpány z našeho rozpočtu. Samostatnou kapitolou je plošné snížení stavů policistů o 15% tak, jak bylo nařízeno v loňském roce. Dodnes nebyla vytvořena nová systemizace respektující toto snížení a tak komise pracovala s personálními údaji k a s obsazenými tabulkami k tomuto datu. Od do konce roku však odejde dalších více než 1000 policistů. Všechny kraje na jaře 2011 povinně odeslaly na policejní prezidium své návrhy nových systemizací po plošném snížení o uvedených 15%, bude proto nutné porovnat údaje komise s těmito návrhy, které nemáme k dispozici a které dosud nejsou ani schváleny. Pokud tedy jde o faktickou optimalizaci počtů tzv. nevýkonných policistů, komise pracovala s třemi kategoriemi krajských ředitelství dle velikosti a rozsahu úkolů a určila tedy 6 nových ředitelství, která jsou zároveň nejmenší a nemají útvary, jako jsou OKTE, zásahová jednotka či operativní dokumentace, jako kraje kategorie třetí, pracovně nazvané dcery. Do kategorie druhé zařadila krajská ředitelství, tzv. matky a do kategorie první zařadila Prahu. Podle těchto kritérií pak stanovovala maximální množství nevýkonných funkcí. I u matek je ale rozdíl v počtu policistů a OP a lze uvést, že je lze rozdělit na polovinu, u větších je proto v materiálech u druhé kategorie uvažované možné navýšení funkcí /střední Čechy, Ostrava a Brno/. Stejně tak rozdělila i územní odbory dle velikosti do třech kategorií a to územní odbor do 250 policistů jako třetí kategorie, územní odbor od 250 do 400 policistů jako druhou kategorii a územní odbor nad 400 policistů jako kategorii první. Obvodní ředitelství Praha I-IV a Městská ředitelství Brno a Ostrava srovnala dle velikosti vedle sebe a zbývající Městské ředitelství Plzeň jako zdaleka nejmenší přiřadila k největším územním odborům. Poté komise rozebrala všechny útvary shora popsané a snažila se optimalizovat počty policistů na pracovištích v nepřímém výkonu služby. Komise zásadně nevstupovala do organizace práce u základních útvarů pořádkové, dopravní, kriminální policie, cizinecké policie či sl. kynologie. Neřešila ani výkonné útvary krajských ředitelství. Ostatní podrobila optimalizaci dle daných kategorií s tím, že v žádném případě neohrozila řídící či kontrolní činnost na všech stupních řízení. 2

3 Jak vyplývá z přiložených materiálů, lze hovořit o úsporách k , což jsou zrušená pracovní místa u funkcí zbytných či snížené pracovní třídy a tím i hodnosti u míst, kde v minulosti došlo ke zbytečnému nadhodnocení složitosti plněných úkolů. Komise i velmi pečlivě posuzovala, zda musí všechny činnosti, které jsou prováděny v policii řešit policisté ve služebním poměru, a navrhuje řadu činností tzv. zcivilnit. V rámci organizačních změn a sociálních dopadů navrhuje komise určit dobu zcivilnění těchto pracovních míst do konce roku 2012 s tím, že všechna takto určená místa budou označena a nebude možno je nadále obsazovat policistou, policisté, kteří na těchto takto označených místech pracují, pak budou mít rok na to, aby se bud zcivilnili anebo v té době se přesunuli na jiná policejní místa uvnitř mateřských útvarů. Fakticky jde o celý ekonomický úsek včetně náměstků ředitelů, personální úseky, krizové řízení, ochranu osobních údajů, analyticko-právní úseky na kancelářích ředitelů, ochrana objektů, řidiči vozící kurýrní poštu atd. Pokud jde o řídící mechanismy, komise navrhuje na malých krajích ponechat jen funkci ředitele a jednoho náměstka pro službu, náměstka pro ekonomiku zcivilnit. U větších krajů a Prahy komise navrhuje ponechat dva náměstky, pro vnější službu a SKPV, ekonomický náměstek opět zcivilněn. Zásadně se redukují počty různých vrchních komisařů a komisařů, u vedoucích PIO, operačních odborů a odboru zbraní stejně jako oddělení sl. kynologie se navrhuje snížení platových tříd a tím i hodností. Ruší se desítky příplatků za vedení. Ruší se zástupci vedoucích odborů a omezují počty ostatních nevýkonných policistů. U všech se uvádí slovo max. jako horní možná hranice počtu, nebrání se služebním funkcionářům na uvedené funkce zařazovat menší počet lidí. U ostatních krajů se postupuje přiměřeně k velikosti. Se stejnou logikou byly posouzeny jednotlivé kategorie územních odborů a obvodních a městských ředitelství. Takto provedená optimalizace přináší následující úspory: Zrušením policejních míst bez náhrady dojde k úspoře 588 pracovních míst, z toho 5x PT 10, 31x PT 9, 212x PT 8, 84x PT 7, 221x PT 6, 1x PT 5 a 32x PT 4, z toho je 56 míst s PV. Úspora u těchto zrušených pracovních míst je min. 270 mil. Kč ročně ve mzdách policistů. Další úspory v řádech milionů korun ročně se generují z úspor kanceláří, energií, používání sl. aut, telefonů atd. Navrhovaných policejních míst ke zcivilnění v průběhu roku 2012 je 851, z toho 13x PT 10, 153x PT 8, 234x PT 7, 257x PT 6, 94x PT 5,22x PT 4, 36x PT 3 a 62x PT 2. Úspora na mzdách policistů je min. 345 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti vykonávat tyto činnosti občanskými zaměstnanci, i zde je ale nutné posouzení skutečných potřeb počtů dle množství práce, nelze o uvedené úspoře hovořit jako o absolutním čísle. Část takto ušetřených peněz bude nutno přesunout do platu občanů, zcivilněním některých profesí, např. počítačových odborníků či právníků bude nutno počítat s vyšším platem občana, než je nyní udávaný průměr cca ,-Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení platových tříd z PT 9 na PT 8 u 48 míst, z PT 8 na PT 7 u 102 míst a z PT 7 na PT 6 u 11 míst. Celkem jde o 161 pracovních míst policistů, kde dochází ke snížení třídy a tím i hodnosti. 3

4 Úspora na mzdě policistů je min. 2 mil. Kč ročně, jde ale zejm. o jasný signál snížení zbytečně vysokých hodností tam, kde nejsou potřeba. Závěrem je nutno podotknout, že při přípravě zcivilnění bude nutno pečlivě propočítat skutečnou potřebu platů OP na rok 2013, samozřejmě po navrhované analýze skutečných potřeb počtů občanských zaměstnanců od PT 8 výše u všech útvarů. Ad2) Systemizace a další organizace celorepublikových útvarů vč. cizinecké policie a letecké služby U celorepublikových útvarů zaujala komise následující stanovisko: - Ředitelství cizinecké policie není klasickým útvarem s celostátní působností, vymyká se však klasickému třístupňovému modelu řízení. Komise jej proto navrhuje zařadit do struktury policejního prezidia stejně, jako jsou ředitelství služeb policie dopravní či pořádkové. Nejen z ekonomických důvodů je nesprávné, aby ředitelství přímo řídilo výkon služby na jednotlivých územích krajů. Proto se navrhuje územní princip řízení výkonných útvarů tak, jak se osvědčilo v 90. letech, tedy odbory cizinecké policie řídí přímo všechny útvary dislokované na teritoriu kraje a ředitelství služby vykonává metodickou činnost. Toto opatření přinese podstatně větší využití všech policejních sil v teritoriích a tím i zlepšení bezpečnostní situace. V současné době je na ředitelství služby systemizováno 234 pracovních míst v nepřímém výkonu služby (započítáno i oddělení dokumentace), z toho 145 policejních a 89 OP. Navrhovaná změna opatření zkvalitní výkon služby ve prospěch občanů a přinese úsporu ve výši 62 pracovních míst, z toho 36 policejních a 26 OP. U policistů se ruší jako zbytná 1x PT 10, 1x PT 9, 22x PT8, 1x PT 7, 10x PT 6 a 1x PT 5. Šest míst je s příplatkem za vedení. U dalších 8 policistů jde o snížení z PT 9 na PT 8 a u 10 policistů je snížen nebo odebrán příplatek za vedení. U občanských zaměstnanců se ruší 1x PT 13, 7x PT 12, 3x PT 11, 3x PT 10 a dalších 12 nižších tříd. Ve finančním vyjádření jde o úsporu cca 27 mil. Kč na mzdových prostředcích ročně, významně se sníží náklady na řízení a správu daných celků z centra (přesunutí na krajská ředitelství), další úspory budou generovány na provozních výdajích včetně najíždění zbytečných tisíců kilometrů ze všech útvarů do Prahy. - Letecká služba PČR provozuje 13 vrtulníků a má přiděleno 157 pracovních míst, z toho 46 policejních. Komise navrhuje snížit počet provozovaných strojů na max. 7, snížit počet zaměstnanců na 100 a redukovat náklady na provoz na polovinu. Přestat létat pro MZ ČR záchrannou službu v Praze a přenechat ji soukromým subjektům a soustředit se jen na lety pro policii a hasiče. Předpokládaná úspora činí cca 53 mil. Kč ročně. - U klasických útvarů s celorepublikovou působností je pak zařazeno celkem 3556 policistů a 393 občanských zaměstnanců. V přímém výkonu služby je ale zařazeno jen 3016 policistů a 215 občanských pracovníků, zbytek, tedy 540 policistů a 178 občanských pracovníků je v tzv. 4

5 nevýkonu. Komise se rozhodla doporučit ministrovi vnitra zvážit možnost zcela nové organizační struktury těchto útvarů s tím, že stávající model je přežitý, dublují se ekonomické činnosti, dublují se informační systémy a neustále klesá efektivita vynaložených sil a prostředků. Komise doporučuje, aby u těchto útvarů byl stanoven závazný poměr řídících a řízených policistů, který se přiblíží stavům na krajských ředitelstvích. Podle názoru komise je nutné oprostit policejní prezidium od přímého výkonu služby a ponechat mu roli řídící a metodickou. Výkon samotných policejních činností pak komise navrhuje převést do dvou útvarů na úseku SKPV. Jednoho výkonného, který by v sobě spojil boj s organizovaným zločinem, drogami, ochranu ekonomických zájmů státu, boj proti informační kriminalitě a cílené pátrání, druhého, servisního, jež by spojil KUP, UZČ a USČ. Ostatní zbylé činnosti, působící na území celého státu, pak do třetího, kde by úzce navazovaly činnosti na úseku ochrany ústavních činitelů, sídel, presidenta republiky, pyrotechniky, potápění a kynologie. Tato nová organizace by zcela jistě přinesla úspory jak vedoucích pozic, tak servisních činností, zlepšila by práci s informacemi a podstatně by zlevnila a zkvalitnila samotný výkon služby. Bylo by proto na místě, aby vedení policie určilo komisi odborníků, která by připravila nové řešení tak, aby bylo možno v průběhu roku 2012 přejít na efektivnější práci těchto útvarů. Jako naprosto nezbytné se jeví vrátit se již v současné době ke spojení útvaru boje s organizovaným zločinem s protidrogovou centrálou, neboť jejich rozdělení na dva samostatné útvary bylo chybou, jež oslabila boj s organizovaným zločinem. Stejně tak nevhodná je existence odboru boje s hospodářskou kriminalitou na ÚOOZ při současné existenci speciálního útvaru na potírání téže kriminality. Při určování věcné příslušnosti nových útvarů pak bude nutné jasně specifikovat, kde jsou příslušné krajské útvary SKPV a kdy odpovědnost za řešení závažné kriminality věcně spadá celostátnímu útvaru, stávající řešení je nevyhovující. Speciální útvary by se měly soustředit na vyšetřování speciální kriminality. U ochranné služby je navíc nutné znovu posoudit možnost zřízení Parlamentní stráže, kdy by Poslaneckou sněmovnu a Senát konečně nestřežila represivní složka státu, ale jako všude ve vyspělých demokraciích speciální ochranná služba samotného parlamentu. To by přineslo úsporu cca 200 policistů a bylo by více než vhodným řešením i pro pokračující diskuse o velkém počtu policistů na území státu. Stejně tak je otázkou, proč policie střeží Ústavní soud a NKÚ. Soustavu soudů střeží Justiční stráž a bylo by vhodné předat jí i tento soud, u NKÚ je vůbec otázka střežení policií. Tyto změny by přinesly úspory dalších 50 policejních míst. Ve finančním vyjádření jde o částku cca 120 mil. Kč bez dalších nákladů na ubytování, auta, telefony atd. I kdyby se s přenesením činností předala i tato část rozpočtu, bylo by to vhodné řešení pro budoucnost. Při vědomí nutnosti konkrétních úspor pak komise posoudila činnosti všech celostátních útvarů a navrhuje snížení zbytných nevýkonných či řídících pozic o celkem 95 policejních míst, z toho je 28 s příplatkem za vedení a 10 OP a zcivilnění dalších 105 služebních míst. Struktura míst určených ke zrušení je následující: 7x PT 10, 20x PT 9, 39x PT 8, 1x PT 7, 18x PT 6, 5x PT 5, 3x PT 2 u PČR. Pokud jde o 105 pracovních míst určených ke zcivilnění, jde o 50x PT 8, 50x PT 6 a 5x PT 7. Finanční úspora na mzdách policistů je cca 40 mil. Kč ročně, u OP pak cca 4 mil. Kč u rušených míst. U zcivilněných míst jde o úsporu min. 40 mil. Kč ročně, opět je nutno přesně určit, 5

6 kolik míst OP bude potřeba a kolik peněz z uspořených mezd těchto policistů bude nutno přesunout do mez OP. I zde vznikají další úspory v provozních výdajích, nárocích na kanceláře, auta, telefony atd. Ad3) Systemizace pracovních míst policejního prezidia Komise se domnívá, že policejní prezidium jako řídící a metodický článek je v současné ekonomické situaci policie silně naddimenzované. Komise navrhuje, aby policii řídil policejní prezident se dvěma náměstky pro SKPV a vnější službu, ekonomiku pak civilní náměstek s ekonomickým vzděláním. Úsek náměstka pro řízení lidských zdrojů by měl být zrušen, po linii personální práce by měl zůstat odbor personální práce a vzdělávání s civilními pracovními místy a pod ekonomického náměstka by měl přejít rovněž zcivilněný nově vzniklý odbor informačních a komunikačních technologií, vzniklý z několika současných pracovišť. Tak by konečně i OIKT na krajích získaly odborný řídící a metodický protějšek na centrální úrovni a ekonomický náměstek by přímo mohl řídit a rozhodovat o tocích řádově stovek milionů korun, čerpaných z rozpočtu a dosud stojících jaksi mimo ekonomiku. Navrhuje se snížení počtu tiskových mluvčí, operačních důstojníků a vnitřní kontroly, zcivilnění a redukce početních stavů pracovníků na úseku utajování, krizového řízení a ochrany osobních údajů stejně jako odboru personálního, mezinárodních vztahů či ředitelství pro zbraně a bezp. materiál. Navrhuje se zrušení jedné chovné stanice psů, jednoho výcvikového střediska pro psy a jednoho pro koně, redukce středisek výcviku potápěčů a jejich spojení do jednoho odboru s pyrotechnikou. Úspory jsou následující: Zrušení celkem 175 policejních míst bez náhrady, z toho 1x PT 11, 3x PT 10, 105x PT 9, 53x PT 8, 3x PT 7, 5x PT 6 a 5x PT 5. Dále se ruší 42 pracovních míst OP. Ve finančním vyjádření jde o částku minim. 85 mil. Kč ročně ve mzdách policistů a cca 15 mil. Kč ve mzdách občanských zaměstnanců. Při omezení počtu uvedených středisek pak na provozních penězích úspora min. 10 mil. Kč ročně. Další úspory v řádech milionů korun vzniknou u zrušených pracovních míst nepotřebou kancelářských ploch, spotřebě energií, požadavcích na auta, telefony atd. Pokud dojde k navrhovanému zcivilnění v průběhu roku 2012, navrhuje se zcivilnění dalších 86 policejních míst, z toho 1x PT 11, 3x PT 10, 42x PT 9, 33x PT 8, 2x PT 6 a 1x PT 3. Finanční úspora na mzdách policistů činí min. 45 mil. Kč, i zde bude nutno hradit mzdy pracovníků po zcivilnění. Navrhuje se snížení 1x PT 10 na PT 9, 24x snížení PT 9 na PT 8 a 4x z PT 8 na PT 7. Úspora činí cca půl milionu korun ročně, i zde jde spíše o psychologii snížení zbytečně vysokých hodností v očích nejen policejní veřejnosti. 6

7 Ad4) Policejní školství Policejní školství v současné době tvoří 6 vyšších policejních škol a policejní akademie. Dále pak u každého krajského ředitelství - tzv. matky je školní policejní středisko, celkem 8 středisek. Policie prošla a prochází důkladnou redukcí početních stavů a nelze předpokládat radikální navyšování stávajících stavů. Proto se domníváme, že je na místě ponechat pro Čechy policejní školu v Praze Hrdlořezech, pro Moravu v Holešově a pro speciální útvary školu v Praze Ruzyni. Ostatní školy navrhujeme zrušit, s výjimkou policejní akademie. Tato resortní vysoká škola by se měla stát skutečnou policejní školou a vychovávat zejména policejní odborníky, s omezením přijímání civilních studentů a centralizací všech odborných kvalifikačních kurzů celoživotního vzdělávání policistů. Uvedené 3 nástupní odborné školy by měly opustit myšlenku potřeby vyššího vzdělávání policistů a soustředit se na odborné předměty pro získání znalostí profesionálních policistů. U školy v Praze a Holešově pak navrhujeme vytvořit dvě školní policejní střediska s tím, že ostatních 6 bude zrušeno. I u těchto škol je nutno ale posoudit oprávněnost vysokých platových tříd, zjm. PT 10 a 9 a příplatků za vedení tak, aby odpovídaly platným normám a reálné ekonomické situaci resortu. Úspory jsou značné. Zrušením 3 škol se uspoří mzdové prostředky za 315 OP a 141 policistů, (z toho 6x v PT 10, 40 v PT 9 a 69 v PT 8) dále pak za provoz těchto objektů a jejich opravy a údržbu včetně řady automobilů. Ve finančním vyjádření lze hovořit o úspoře cca 200 mil. Kč ročně jen redukcí škol. Zrušením 6 policejních středisek pak bude ušetřeno dalších 126 policistů v PT 8, náklady na provoz 6 objektů a jejich opravy a údržbu včetně řady automobilů, ve finančním vyjádření dalších cca 80 mil. Kč. Celkem lze uspořit ve školství minimálně 280 milionů korun ročně. Ad5) Ekonomika policie K ekonomice policie je nutno uvést, že kromě mzdových a provozních prostředků se ostatnímu čerpaní financí, příliš velká pozornost nevěnovala a zatím ani moc nevěnuje. Přidělování financí na tzv. mandatorní výdaje se děje jakýmsi průměrováním minulosti a nikdo nenutí zodpovědné funkcionáře šetřit a to přesto, že jde o několik miliard korun vydávaných ročně. Naopak, velmi často jde o to, že úspora jednoho roku nese za výsledek snížení přídělu na příští rok bez ohledu na to, že ten, kdo nešetří, dostává stále stejně. Tak bylo v roce 2010 spotřebováno v policie jen za energie a teplou vodu 870 mil. Kč. Na útvarech, kde se začaly sledovat důsledně náklady na objekty, došlo k prokazatelnému snížení prostředků na provoz. Navrhujeme proto zavést přesné sledování výdajů na provoz všech objektů v policii i MV. Při rozpisu rozpočtu pak navrhujeme přidělit na útvary částku ,-Kč na zaměstnance a rok s tím, že pokud by kraj či prezidium s tímto průměrem nevystačil, bude muset prokázat oprávněnost vyšší potřeby za důkladného přezkoumání uplatňovaného nároku kontrolní skupinou složenou z auditorů ostatních útvarů. Předpokládaná úspora cca 10 % nákladů, cca.90 mil.kč V oblasti telekomunikačních služeb navrhujeme důkladnou revizi všech pevných telefonních a datových linek v celém resortu. Opakovaně je zjišťováno, že jsou hrazeny linky i na útvarech, které již utlumily činnost apod. Doporučujeme i analýzu nutnosti pevných a datových linek a nákladů na spojení (hovorné a datové okruhy) na jednotlivých územích, 7

8 vzhledem k rozdílnosti v řádech i často několika miliónů korun u jednotlivých útvarů. Je nutné posoudit výhodnost uzavřených smluv a hledání nového a výhodnějšího systému spojení, včetně částečného nebo převážného přechodu na mobilní operátory. Komise odhaduje úsporu v řádech desítek miliónů korun ročně. V oblasti výstrojních náležitostí navrhujeme změnit současný stav na zakázkový systém. Komise doporučuje přehodnotit způsob vystrojování a vyzbrojování policistů zařazených v nevýkonu tak, aby došlo ke snížení vybavenosti zbraněmi a výstrojními součástkami u funkcí, které je v každodenní službě nepotřebují. S tím souvisí i nutnost přehodnocení střeleckého výcviku a počtu vystřílených nábojů ročně u těchto kancelářských funkcí. V oblasti čerpání cestovních náhrad komise doporučuje pří případné novelizaci zákona o služebním poměru zkrátit dobu nároků policistů při přeložení nebo při absolvování výběrového řízení na přiměřenou dobu, a to řádově z roků na měsíce. V oblasti používaného softwarového vybavení komise navrhuje opětovné posouzení smlouvy Microsoft Enterprise s cílem zajistit pouze nezbytně potřebného rozsahu vybavení, případně posoudit možnost částečného nebo převážného přechodu na Open-source produkty (LINUX). I zde je předpokládaná úspora v řádech desítek miliónů korun. V oblasti závodního stravování doporučujeme pronájem závodních jídelen a kantýn soukromým subjektům. Úspora na mzdových prostředcích personálu, mandatorních výdajích na objektech a obnově strojního zařízení cca 80 až 100 mil. Kč v celém resortu. Vzhledem k reakcím uvnitř resortu komise upozorňuje pana ministra na fakt, že na výhody tohoto stravování dosáhne desetina zaměstnanců, ostatní se stravují ve své režii. Školící zařízení doporučujeme ponechat jedno pro Čechy a jedno pro Moravu, ostatní převést do režimu FKSP či dlouhodobě pronajmout nebo odprodat. Úspora cca 25 mil. Kč. Za nájemné bylo vyplaceno v roce mil. Kč. Doporučujeme důsledně posoudit nutnost každého pronájmu, neboť zjm. po plošném 15% snížením početních stavů je reálný předpoklad sestěhování do méně objektů. Další stovky kanceláří se uvolní v případě přijetí našich návrhů na snížení počtu nevýkonných policistů. Úspora min. 20 mil. Kč. V oblasti rezortního autoopravárenství komise navrhuje odborné posouzení výhodnosti vlastních opraven oproti servisování a opravám vozidel v mimo rezortních zařízeních, případně pronájem vlastních autoopraven. V oblasti autoprovozu je nutno znovu stanovit systemizaci dopravních prostředků po snížení počtu zaměstnanců, úspora cca 300 vozidel a s tím spojené náklady na PHM a opravy. Obdobné posouzení navrhujeme i v oblasti správy budov. Celkem lze jen v nastíněných problematikách ušetřit v řádech několika stovek miliónů korun ročně. Komise podotýká, že na svou práci měla čas 5 týdnů, nebyla proto schopna provést důkladné analýzy, domnívá se, že v rámci resortu je dostatek odborníků, kteří jsou schopni předložené návrhy na úseku ekonomických činností pečlivě posoudit. V trestním řízení se navrhuje přesunout náklady na znalecké posudky a nutnou obhajobu na státní zastupitelství a soudy i s částí našeho rozpočtu. Tyto náklady každý rok stoupají, aniž by bylo v silách policie je významně ovlivnit. Komise navrhuje řešit i přesun nákladů na správu zajištěného majetku na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo na ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak navrhujeme stanovit povinnost soudům či ministerstvu spravedlnosti uhradit policii náklady na eskortu zatčeného jinam, než k nejbližšímu věcně příslušnému soudu ( 69/4 TŘ). Závěr: 8

9 Komise se snažila dojít k systémovým úsporám u těch činností policie, kde je spořit možné, aniž by došlo k ohrožení plnění základních úkolů policie. Komise navrhuje jako zbytná zrušit celkem 1167 policejních míst ve složení 1x PT 11, 22x PT 10, 203x PT 9, 521 PT 8 a 89x PT 7, ostatní jsou v nižších třídách. 110 z nich s příplatkem za vedení. Komise navrhuje zcivilnit dalších 1042 policejních míst ve složení 1x PT 11, 16x PT 10, 42x PT 9, 236x PT 8 a 239x PT 7, ostatní jsou v nižších třídách a nahradit jejich práci občanskými zaměstnanci po revizi skutečně potřebovaných počtů. Komise navrhuje u 190 policejních pracovních míst snížení platových tříd a tím i hodností, ve složení 1x z PT 10 na PT 9, 80x z PT 9 na PT 8, 106x z PT 8 na PT 7, zbytek je v nižších třídách. Komise navrhuje zrušení 443 pracovních míst občanských zaměstnanců v třídách od PT 13 do PT 6. V případě přijetí opatření k pronájmu závodních jídelen a zrušení školících zařízení se počet zbytných pracovních míst dostane nad 600 míst. Dalších cca 250 policejních pracovních míst, které nejsou v tomto materiálu dál používané lze uspořit při navrhované redukci činnosti ochranné služby v Parlamentu ČR, ÚS a NKÚ. K by uskutečnění jen navrhovaných škrtů zbytných policejních míst přineslo úsporu cca 550 mil. Kč na platech policistů a 160 mil. Kč na platech občanů. Při provedeném zcivilnění policejních míst v roce 2012 by toto zcivilnění přineslo další snížení potřeb na platy policistů o cca 430 mil. Kč. Komise upozorňuje, že část uspořených peněz by se musela převést do platů občanů vykonávajících dál zcivilněné činnosti. Komise rovněž upozorňuje na fakt, že při rušení pracovních míst v PT 8 a nižších nebude problém nabídnout policistům jiné zařazení. To neplatí u tříd vyšších. Vyčíslené úspory na mzdách policistů nemusí proto v prvním roce dosáhnout uvedené výše. V ekonomické oblasti by pak úspory v provozu policie přinesly cca 300 mil. Kč. Komise podotýká, že jde o hrubá čísla, lze však odhadnout, že celkový přínos našich návrhů je zhruba o více než 1,3 miliardy menších nároků na provoz policie vč. mezd do dalších let. Většina popisovaných úspor se bude dotýkat rozpočtu až na rok Do úspor nezapočítáváme náklady na energie při ubytování zrušených policistů a OP, tisíce metrů čtverečních ušetřených kancelářských prostor, potřeby aut, počítačů, telefonů pevných i mobilních, ošatné a další provozní potřeby těchto lidí. I tyto úspory se budou pohybovat v případě přijetí návrhů v řádech desítek milionů korun. Vážený pane ministře, komise si je vědoma závažnosti předkládaného materiálu, který v žádném případě není radikální, o všech bodech bylo rozhodováno hlasováním a byl posuzován dopad úspor na práci policie v terénu. V žádném případě nebyly podceněny řídící a kontrolní mechanismy a nebyl dotčen přímý výkon služby bezpečnostní povahy. Kromě finančních úspor jde i o dopad morální, neboť snížením několika stovek vysokých důstojnických funkcí v policejním sboru namísto plošných škrtů řadových policistů naši policisté i občané konečně poznají zájem vedení resortu a Policie ČR o bezpečnost v ulicích. S úctou Předseda komise plk. Oldřich Tomášek 9

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Modrá šance pro slušné lidi

Modrá šance pro slušné lidi Modrá šance pro slušné lidi Moderní a bezpečný stát Ivan Langer stínový ministr vnitra ODS č. 9/2004 modrá šance pro slušné lidi stínový ministr vnitra ODS www.langer.cz MUDr. Mgr. Ivan Langer se narodil

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více