Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov"

Transkript

1 Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Formou bloků či (a) víkendových výjezdů, témata drog, sebepoznávání, hodnotový žebříček, sebemotivaci, vztahy ve třídě i mimo ni apod. Vzdělávací semináře pro pedagogy na témata s drogami ve školách spojená: co dělat při nálezu drogy ve třídě, jak naložit s dítětem, které přišlo do školy pod vlivem drogy, jak identifikovat žáka s drogovým problémem a jak jeho problém řešit v součinnosti s rodinou a státními orgány apod. Práce se třídou jako celkem Zorganizování seznamovacích a adaptačních programů pro nově utvořenou třídu např. v prvním ročníku střední školy, pro třídu již existující. Program je sestaven tak, aby zajistil potřebné seznámení kolektivu, ale také aby předcházel pozdějšímu sociopatogennímu chování ve třídě. Jinou oblastí je práce se třídou v případě šikany a její řešení, problémové třídy obecně, kázeňské problémy ve třídě apod.. Semináře pro pedagogy Jednorázový seminář, nebo pravidelná setkávání na jedno či více vybraných témat dle zájmu vyučujících. Semináře a školení o tom, co dělat v případě šikany ve třídě, o problémových třídách obecně, kázeňských problémech ve třídě, jak podporovat plaché dítě, typologii problémových jedinců, týmové práci s kolegy apod.. OS Spirála Vyšný 39 Český Krumlov Web: Program: Komplexní program prevence Cílová skupina: třídní kolektivy základních a středních škol Cílové oblasti, na něž se program zaměřuje: osobnostní a sociální rozvoj žáků v rámci třídního kolektivu, podpora ke zdravému životnímu stylu nácvik sociálních dovedností a rozšíření osobních kompetencí žáků, především efektivnější komunikaci a řešení konfliktů, podpora zdravého sebevědomí schopnost spolupráce a kooperace, podpora soudržnosti kolektivu sblížení třídního učitele a třídního kolektivu, zaangažování třídního učitele jako sociálního managera třídy, podpora pro další samostatnou práci ve třídě monitoring a analýza klimatu třídy, následná práce na změně postojů a posilování pozitivního klimatu třídy, zvláště pak v problémových třídách. Program je koncipován jako dlouhodobý, kdy v každém ročníku školy se řeší konkrétní témata, dle věku žáků a zakázce školy/třídy. V každém období práce se třídou je konkrétní část věnována drogovým tématům, se kterými se žák už setkal, seznámil nebo muže setkat. Projekt se snaží s žáky tvořit kognitivní mapy rozhodování a rozhodnutí. Děje se tak prostřednictvím projektivních metod, kdy je žák nenásilnou, hravou formou vtažen do problému a je zároveň hlavní postavou v tvořeném příběhu. To vše s cílem prevence rizikového chování a to jak v oblasti drogové, tak v oblastech ostatních sociálně patologických

2 jevů. Program je obecně založen na myšlence, že ke zdravému životnímu stylu, a k osvojení pozitivního sociálního chování nestačí jen slovní nabádání a verbální předávání informací, ale je třeba cílovou skupiny aktivně zapojit a to lze jedině přímým sebezkušenostním prožitkem, který je spíše internalizován a využíván v běžných životních situacích. Program: POBYTOVÉ AKCE Občanské sdružení Spirála nabízí organizaci pobytových akcí pro žáky /studenty, zaměřené jak na prevenci rizikového chování (RCH) tak na smysluplné využívání volného času. V přirozeném prostředí se setkávají lidé z různorodého sociálního prostředí s odlišným rodinným zázemím, z různých škol. V rámci jedné třídy se mohou sejít žáci nadprůměrní, s dobrým zázemím i žáci s průměrným až podprůměrným prospěchem, ne vždy akceptující sociální normy, s nízkým pocitem zodpovědnosti. O to důležitější je zprostředkovat jim pozitivní zážitky a umožnit prožitek úspěchu v jiném prostředí, než je prostředí školní. Aktivity jsou přizpůsobené konkrétnímu kolektivu a požadavkům jednotlivých škol. Nejvýznamnějším prostředkem bude zážitková pedagogika a sociální učení důraz klademe na vlastní aktivitu žáků, učení osobní zkušeností a vlastní prožitek zprostředkovaný zejména hrou a poskytnutím zpětné vazby od skupiny, a komunitní přístup. Z forem her upřednostňujeme především hry inscenační, kde účastník rozvíjí svou osobnost a poznává vlastní limity i možnosti, simulační hry umožňující prožití určité sociální role vč. tréninku dovedností k řešení situace v reálném prostředí a iniciativní hry, v nichž je uplatněn problémový přístup. Začlenit je nutné i relaxační techniky. Jsou realizovány aktivity zaměřené na specifickou (zejména prevenci šikany-agresivního chování, ale i ostatních RCH) a obecnou prevenci RCH, i na volnočasové aktivity, které jsou pro tuto věkovou skupinu atraktivní Hlavními cíli tedy jsou: seznámení se spolužáky i třídním učitelem, adaptace na nový kolektiv vč. nové životní situace rozvoj sociálních dovedností (spolupráce v týmu, schopnost asertivity, komunikační dovednosti ), sebereflexe, sebepoznání poznání vlastních hranic prohloubení empatie obecná a specifická prevence RCH umět převzít odpovědnost za sebe i jiné včetně pozitivních a negativních důsledků, schopnost dodržovat pravidla, a to i tehdy, pokud mne aktuálně nikdo nekontroluje, schopnost jasně a otevřeně sdělit, co očekávám, s čím jsem spokojen, co mi vadí. Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Preventivně informační oddělení Preventivně informační skupina Český Krumlov por. Bc. Michaela Pavlíčková tisková mluvčí PČR Český Krumlov Tel: Mobil: Pro MŠ bezpečnost dětí (obecně kde si smím hrát, kde smím jezdit na kole, smím jít na zmrzlinu s cizím člověkem, dopravní značky, atd) Pro ZŠ - 1.tř. bezpečnost dětí (obecně kde si smím hrát, kde smím jezdit na kole, smím jít na zmrzlinu s cizím člověkem, dopravní značky, atd) 2. tř. Ajax (doprava chodec, cyklista), šikana, bezpečnost dětí tř. doprava (chodec, cyklista, vybavení kola), šikana, bezpečnost, Policie ČR (beseda o práci policistů) tř. šikana, doprava, trestní zákon, svědectví, (beseda o práci policistů) + DVD Malá policejní akademie

3 Český červený kříž - oblastní spolek ( OS ČČK ) Sídliště Vyšný Český Krumlov Tel., fax: Programy primární prevence: Školení HAIV/AIDS Den plný prevence-1denní akce pro žáky ZŠ z celého okresu zaměřená na prohlubování znalostí v poskytování. 1. pomoci pořádaná společně s Městskou policií (prevence kriminality), HZS, Vodní záchrannou službou. ACET Josef Nadrchal lektor - poradce mobil: NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PREVENTIVNÍ PÉČE Sex, AIDS a vztahy: Rizikové chování dospívajících, vliv drog, okolí a médií na chování a rozhodování. Přednáška je součástí mezinárodní kampaně ACET (AIDS-Care-Education-Training). Odborný garant přednášky je Doc. MUDr Hamanová, Csc. Přátelství a láska: Samota, hledání partnera, budování vztahů, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou. Odborný garant přednášky je Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc. Prostituce a promiskuita: Dívčí a chlapecká prostituce, nezdravé sexuální chování. Současné metody kuplířů. Zákony a paragrafy. Šikana: Agrese (fyzická, psychická, sexuální a kyber-šikana) a její prevence. Součástí přednášky jsou sociální hry a nácvik chování. Řešení šikany v problematickém kolektivu: Terapeutický program pro ohrožený kolektiv. Kouření: Kouření jako důsledek psychické manipulace. Finanční a zdravotní důsledky. Závislosti: Princip vzniku závislostí, lehké drogy. Sekty: Praktiky novodobých sekt (náboženských i nenáboženských) a jejich nebezpečí pro mladé. Hlavní znaky sekt. Pohoda: Večery her, diskuzí, filmů a dalších zajímavostí ve školách, internátech, klubech a centrech mladých. Biblické příběhy: Pro první stupeň ZŠ. Seznámení se základními příběhy Bible zábavnou formou (hry, flanelografy). Vytvoření plánu preventivní péče: Návaznost jednotlivých přednášek a vytvoření celoročního programu pro školu.

4 Městská policie Český Krumlov náměstí Svornosti Český Krumlov Telefon: Fax: Policie ( , SŠ) - policejní složky - městská policie - strážník - náplň práce - postup orgánů činných v trestním řízení - práce se situačními obrázky Bezpečně na cestě do školy a ze školy ( ) Pravidla správného chování ve čtyřech základních rizikových oblastech - dopravní provoz - styk s cizími lidmi - styk s cizími zvířaty - co dělat v případě, že se ztratíš Umíš svědčit? ( , SŠ) Zábavnou formou se naučí děti i dospělí, jak se chovat v případě, že se stanou svědky trestného činu a jaké údaje je potřebné předat policii, aby měla větší šanci pachatele co nejrychleji dopadnout. Drogy ( , SŠ) 1. program - používání a zneužívání psychotropních látek, legalizace drog, prevence - mechanizmus vzniku drogové závislosti - co droga dává a co bere - proč chápeme drogu jako závažný společenský problém - různé pohledy na nebezpečnost drog 2. program - test vědomostí pro různé věkové skupiny mezi devátým až osmnáctým rokem a následná diskuse k testovým otázkám 3. program Kouření - historie, současnost, zdravotní rizika, budoucnost, preventivní plán ČR Alkoholismus 4. program Nedrogové závislosti Právo ( , SŠ) - právo a morálka - prameny práva - právní řád a systém práva (možno i jako jednotlivá témata) Proč potřebujeme zákony ( , SŠ) - vymezení pojmů přestupek a trestný čin - důležitost pravidel v každodenním životě - co je zákon - náš právní systém - práce se situačními obrázky Právní řád a právní systém v ČR (druhý stupeň ZŠ, SŠ) Hlavní světové právní systémy (druhý stupeň ZŠ, SŠ) - jejich hlavní znaky a rozšíření Ústavní systém ČR, Ústava (druhý stupeň ZŠ, SŠ) Základní práva a svobody ( , SŠ) - přehled základních práv a svobod, jejich hodnota - něco historie - zásahy do práv a svobod jednotlivce - ilustrační příběhy - oblasti práv a svobod - praktický dopad do policejní práce Přestupkový zákon (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

5 - vymezení pojmu přestupek, rozdíl mezi trestným činem a přestupkem - sankce - vybrané skutkové podstaty - pravomoci městské policie - praktické cvičení Trestní právo (druhý stupeň ZŠ, SŠ) - neznalost neomlouvá - vymezení pojmu trestný čin - znaky trestného činu - skutková podstata - formy zavinění - formy spolupachatelství - pokus trestného činu - přitěžující a polehčující okolnosti - krajní nouze a nutná obrana - tresty - zvláštní ustanovení pro mladistvé - trestní řízení (možno upravit podle domluvy) Právnická povolání (2. stupeň ZŠ, SŠ) - orgány činné v trestním řízení, advokáti, notáři a další instituce - kompetence a podmínky pro výkon Pracovní smlouva (9., SŠ) - na konkrétním příkladu nástupu na prázdninovou brigádu si žáci osvojí základní znalosti Reklamace ( ) Než dostaneš občanský průkaz (nejlépe 8.) - právní odpovědnost od 15. roku, od 18. roku - právní odpovědnost: dospělost - co a kde musím zařídit - výběr z příslušných zákonů Šikana (ZŠ, SŠ) -vymezení pojmu - právní úprava - postup v případě výskytu Sexualita a zákon (9. třída, SŠ) - sexualita regulovaná zákonem - vybrané skutkové podstaty Obchod s lidmi ( třída ZŠ, SŠ) - co je černý trh, neobchodovanější druhy zboží - komu hrozí nebezpečí - jak se chránit a bránit Sekty ( třída ZŠ, SŠ) - co je to sekta - jak ji rozpoznat - jak působí - sekty na české scéně Rasismus - kde se bere - rasy bílé, žluté a černé - co rozhoduje o kvalitě člověka - extremismus Dopravní výchova - podle dohody: děti do 10 let - chodci děti 10 a více let cyklisté

6 Pedagogicko - psychologická poradna České Budějovice pracoviště Český Krumlov Kaplická 19 Český Krumlov tel: Mgr. Jakub Průcha metodik prevence Cílem nabízených programů je metodická pomoc škole (TU) při realizaci specifické, nespecifické, indikované primární prevence dle schválených standardů MŠMT. Sekundární, terciální prevence a volný čas tvoří další nabídku metodické pomoci MP PPP, cíleně pro TU škol a školských zařízení. A. Vztahy chování 1. Rizikové chování dětí (1. stupeň ZŠ) Zdravé a bezpečné způsoby jednání, zodpovědnost za svá rozhodnutí a chování, zvládání krizových situací 2. Rozvoj komunikačních dovedností (1+2. stupeň, SŠ) Komunikační kompetence je jednou z nejdůležitějších životních dovedností, která jedince provází po celý život. Čím lépe dokáže jedinec komunikovat, tím úspěšnější bude v jakékoli činnosti. Pro úspěšné zařazení do života společnosti je třeba tuto kompetenci neustále rozvíjet Program A. souvisí s tématy RCH - Antisemitismus, rasismus, xenofobie, homofonie, extremismus, sebepoškozování, intolerance, kyberšikana, šikana, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, poruchy příjmu potravy. Na těchto tématech je možné se individuálně domluvit a zaměřit v rámci setkávání se třídou. V případě hlubších/závažnějších odhalených problémů se program překlápí do Intervenčního programu. B. Intervenční program pro třídu Intervenční program je určený pro třídy, které mají problémy v oblasti narušených vztahů mezi žáky. Cíle programu jsou: Diagnostika klimatu třídy Otevření konkrétní problémové oblasti, pojmenovávání hledání řešení Posouzení potenciálu třídního kolektivu pro práci na daném problému Navození a posílení prosociálního chování žáků Navržení možných dalších způsobů řešení, včetně metodické pomoci třídnímu učiteli pro další práci se třídou Program pro rodiče (D.) informace o realizovaném programu C. Závislostní chování užívání zneužívání Tematické oblasti: Užívání x zneužívání Alkoholismus, tabakismus Nedrogové závislost (PC, MT, TV, Gambling, netolismus, bankaholismus, sázkařství a sázení ) D. Program pro rodiče v rámci prováděného programu pro třídu E. Program pro rodiče EXTRA v rámci vzděláváni v tématech RCH F. Program pro učitele vzdělávání v tématech RCH

7 DO SVĚTA občanské sdružení Heydukova Strakonice tel: web: Mgr. Štefan Schwarc Základní ideou projektu primární prevence občanského sdružení DO SVĚTA je pomáhat s tvorbou prevence na školách, dále s volbou obsahů a konečně realizací primárně preventivních aktivit. Do uceleného obrazu aktivit v tomto projektu patří také oblast získávání finančních zdrojů, která, jak chápeme, je pro mnoho škol velmi zatěžující. Základní charakteristika aktivit odpovídá standardům v primární prevenci, tj, odbornost, dlouhodobost, interaktivnost, tvořivost, pružnost. Jedná se o tzv. specifickou prevenci tj: primární prevence specificky zaměřená na určitou oblast (např. drogy) konkrétně zaměřené preventivní aktivity (tj. nikoli "sportem proti drogám", ale přenosy informací, nácviky psychosocociálních dovedností, prožitkové techniky zaměřené na problémovou oblast, poradenství, atd.) aktivity pro specifickou cílovou skupinu (tj. skupinu nejvíce ohroženou) Snažíme se o doplnění minimálních preventivních programů školy (MPP), případně pomáháme s jejich tvorbou. Do obrazu námi zajišťovaných aktivit tedy patří také: zajištění programů externích odborníků (pracovníci odborných institucí, k-centrum, terénní programy, ped.psych.poradna, SVP, DDM, hygiena, Policie atd.), návštěvy zařízení zmíněných odborníků, adaptační programy, programy zaměřené na týmovou spolupráci, vzdělávací programy, výcvik peer-aktivistů, vedení aktivních skupin mládeže, intervenční programy pro již utvořenou "negativní" skupinu, výběrová práce pro ohroženou cílovou populaci, motivační programy pro práci v oblasti prevence, zážitkové programy např. na výletech žáků specifické programy zaměřené na oblast světa marihuany a oblast světa tanečních drog atd. Pro střední školy nabízíme navíc dvě témata posilující schopnosti v oblasti negativního vlivu médií a problematiky náboženské nesnášenlivosti. ("Triky médií." a "Tolerance, spiritualita a náboženství.") Programy se "šijí na míru" škole, mění se cílová skupina, takže naše práce také může spočívat v programech pro rodiče, či pedagogy.

8 Primární Prevence Phénix Vodňanská Prachatice realizátor Ing. Petr Šmíd Základní ideou projektu Primární prevence Phénix je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit (dvou či čtyř hodinových besed) společensky nežádoucích jevů pro žáky a studenty na základních a středních školách především v prachatickém regionu. Kontinualita tohoto programu je zaručena návazností všech témat, která by měla vaše děti v ideálním případě provázet od doby, kdy jsou právě nastupujícími žáčky prvních tříd až po období, v němž již jsou téměř dospělými studenty. Náplní těchto besed je nejen drogová problematika s ohledem na věk žáků, ale samozřejmě se nevyhýbají ani ostatním, s tím souvisejících citlivých tématů, jako jsou šikana, rasismus, výchovné problémy, poruchy příjmu potravy či sexuální život i s jeho nebezpečími, neboť toto jsou právě často důvody počátku drogové kariéry. Ovšem kromě témat souvisejících se společensky nežádoucími jevy se primární prevence Phénix zaměřuje rovněž na rozvoj a posilování sociálně relevantních dovedností, které ve velké míře pomáhají zvládat rizikové a krizové situace (tedy i situace, při nichž je riziko následného zneužití psychotropních látek). Beseda je vždy realizována zkušeným lektorem a probíhá interaktivní formou tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu besedy. Snažíme se tedy kromě stručné teorie poodhalit roušku daného tématu pomocí interaktivních her, při nichž se lektoři snaží provádět žáky daným tématem při hledání vlastního úsudku a názoru společensky žádoucím směrem. Posláním primární prevence Phénix je snaha o předcházení užívání omamných a psychotropních látek a vlivům společensky nežádoucích jevů formou interaktivních besed v rámci školního vyučování u žáků základních a studentů středních škol prachatického regionu.

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více