Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem"

Transkript

1 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. srpen 2009

2 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelé: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č.p. 8, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Eva Chvojková autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/214/05 ze dne ) Jesenická 33, Plzeň Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/905/05 ze dne ) Kontakt: T: E: Konzultace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Mgr. Lenka Jeřábková) V Prusinách dne 20. srpna podpis Eva Chvojková Rozdělovník: 3 výtisky: zadavatel 1 výtisk: zpracovatel 2

3 Obsah 1 ÚVOD ÚDAJE O KONCEPCI ÚDAJE O EVL A PO Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Popis dotčených předmětů ochrany VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Vyhodnocení variant Vyhodnocení možných kumulativních vlivů Vyhodnocení přeshraničních vlivů ZÁVĚR...21 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ...22 SEZNAM PŘÍLOH...23 POUŽITÉ ZKRATKY

4 1 ÚVOD Předložené hodnocení je vypracováno podle ustanovení 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Hodnocena je koncepce Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem (dále ZÚP RPT) ve fázi návrhu, vypracovaná ing. arch. Hanou Vokrouhleckou. Návrh zadání změny územního plánu byl předložen k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje, který ve svém stanovisku ze dne pod č.j /2008/KUSK nevyloučil vliv předložené koncepce na lokality Natura Z tohoto důvodu podléhá koncepce vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Hodnocení je zpracováno na základě objednávky Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem. 4

5 2 ÚDAJE O KONCEPCI Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpracovatelka: Ing. arch. Hana Vokrouhlecká, Čajkovského 7, Praha 3 Schvaluje: zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem Obsah koncepce: Změna č. 3 obsahuje nové vymezení 22 funkčních ploch. Pro tyto plochy platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce k územnímu plánu města Rožmitál pod Třemšínem. Funkční plochy se zařazují do zastavitelných ploch. Tab. 1 Nově vymezené funkční plochy Kód Objekt Umístění Popis 3a Výrobní plocha Zalány Skladování zemědělských produktů a dřeva 3b Plochy skladovací a výrobní Rožmitál p.t. Rozšíření stávajícího výrobně-skladovacího areálu NERAK 3e Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. Penzion 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3g Plochy pro zalesnění Rožmitál p.t. Zalesnění 3h Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3j Plocha se smíšenou funkcí Hutě p.t. Zastavitelná plocha 3l Plocha rekreace hromadné Skuhrov Kemp pro cyklisty 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Bydlení 3n Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3o Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3u Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení Výstavba seníku 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. Stavba kůlny 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy Stavba seníku pro skladování píce a steliva 5

6 Odkanalizování ploch bude provedeno do nepropustných jímek na vyvážení, napojení na elektrickou energii bude ze stávající rozvodné sítě. Obr. 1 Zákres ploch a EVL (včetně navržených) Rožmitál pod Třemšínem 6

7 3 ÚDAJE O EVL A PO Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle nařízení vlády 132/2005 Sb. (celkem 863 lokalit). Byl novelizován nařízením vlády 301/2007 doplněny lokality v panonské biogeografické oblasti (po novele celkem 879). AOPK ČR připravila podklady pro mezirezortní připomínkové řízení se zapracovanými připomínkami ze všech fázích předjednávání. Celkem je k doplnění navrženo 274 nových lokalit 245 zcela nových EVL a 29 EVL v překryvu s původními lokalitami dle nařízení vlády 132/2005 Sb., resp. NV 301/2007 Sb., u 176 stávajících evropsky významných lokalit se mění např. hranice, předmět ochrany nebo dochází pouze k minoritním změnám. Během roku 2009 by mělo dojít k doplnění těchto lokalit do národního seznamu. Při přípravě koncepčních dokumentů je třeba vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru zvažovat i tyto lokality. Ptačí oblasti se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků, uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 39 ptačích oblastí. 3.1 Identifikace dotčených lokalit Pro hodnocení dle 45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako dotčené, pokud: jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin) jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace) 7

8 Na území sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem a EVL Kotelský potok (viz obrázek 2). Tyto lokality bylo vyhodnoceny jako dotčené. Dále je navržena k doplnění do národního seznamu lokalita Niva Kotelského potoka (rozšíření EVL Kotelský potok) a EVL Třemšín a Hřebence. Ovlivnění dalších lokalit se nepředpokládá (EVL Bezděkovský lom a navržená lokalita Teslíny leží mimo k.ú. Rožmitál p. T., nebudou dotčeny realizací záměrů obsažených v koncepci). Obr. 2 Mapa dotčených EVL dle národního seznamu 8

9 3.2 Popis dotčených lokalit Evropsky významná lokalita Rožmitál pod Třemšínem Kód: CZ Rozloha: 56,8823 ha Poloha: Území cca 1,5 km jižně od Rožmitálu pod Třemšínem, západně od komunikace Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem. Území se nachází na úpatí kóty Štěrbina (753 m n. m.). Je tvořeno mozaikou lesů, luk, mokřadů a rybníků. Lokalita zahrnuje pět vodních nádrží různého charakteru, které představují reprodukční prostředí čolka velkého. Některé rybníčky jsou poměrně eutrofní s výskytem Typha latifolia, jiné jsou mezotrofní s výskytem Utricularia australis a Batrachium aquatile. Louky jsou vlhké, většinou kosené, většinou se silně antropicky ovlivněnou druhovou skladbou. Jedná se o bezkolencové (T1.9) a pcháčové (T1.5) louky. Místy se vyskytují luční lada a také přechody do smilkových trávníků. Vyskytuje se zde bohatá populace Trollius altissimus. Lesy jsou převážně jehličnaté borové nebo smrkové, většinou s řidším podrostem a s vtroušenými enklávami podmáčených olšin a vrbových porostů. V místech s řidším zápojem jsou porosty vysokostébelných ostřic. Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus) Kvalita a význam: V době vyhlášení lokalita patřila z hlediska početnosti mezi nejvýznamnější lokality druhu v ČR. Představuje soubor stanovišť, které v původním stavu poskytovaly optimální podmínky pro existenci druhu. Větší množství vhodných vodních nádrží se jevilo jako dostatečná záruka pro udržení stabilní populace druhu. Hrubé zásahy do vodního prostředí provedené v minulých letech zapříčinily aktuální výrazné zhoršení stavu populace čolka velkého. 9

10 Evropsky významná lokalita Kotelský potok Kód: CZ Rozloha: 30, 9675 ha Tok Kotelského potoka (Skalice) od pramenů k Podzámeckému rybníku v Rožmitále pod Třemšínem a jeho levobřežního přítoku Nový potok. Území 15 km jihozápadně od Příbrami, západně od Rožmitálu pod Třemšínem. Kotelský potok je přirozeným vodním tokem s bohatě meandrujícím korytem a množstvím bočních stálých i periodických ramen. Koryto je široké přibližně dva metry, v mělkých proudných úsecích je kamenito-písčitý substrát, především v relativně hlubokých tůních (i více než metr) a meandrujících částech toku vznikají četné hlinito-písčité náplavy. Nový potok měl v minulosti ve spodním toku koryto regulované napřímením (bez použití dláždění a opevnění), v současnosti se blíží přirozenému stavu, který je výše proti proudu. Koryto je široké okolo 1,5 m a má kamenité dno s většími balvany, místy jsou vytvořeny jemné náplavy. Proudné úseky se střídají s menšími tůněmi. Kotelský potok protéká širokou nivou s převažujícím porostem olše lepkavé. Kořeny přesahující do koryta vytvářejí úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Nový potok je lemován pobřežními porosty olší, jejichž kořeny nabízejí v korytu také úkryty pro vodní faunu. Na potoky a litorály rybníků navazují mimořádně hodnotné porosty mokřadních luk a lad (již mimo vymezenou lokalitu v navržené EVL Niva Kotelského potoka). Předmět ochrany: mihule potoční (Lampetra planeri) Kvalita a význam: Velmi početná populace mihule potoční obývá Kotelský potok od Podzámeckého rybníka ve Starém Rožmitále k pramenům, včetně Nového potoka, jenž se vlévá nad Starým Rožmitálem, jedná se o unikátní biotop druhu. Toku hrozí regulace toku (především v místech přirozených meandrů s tůněmi), komunální znečištění (z Hutí pod Třemšínem i dětských táborů), migrační bariéry (např. pod můstkem mezi Hutěmi pod Třemšínem a Věšínem), rybářské obhospodařování (složení a početnost obsádky, rybniční hospodaření) a omezení průtoku hlavním korytem. Převzato dle 10

11 Navržená Evropsky významná lokalita Niva Kotelského potoka Kód: CZ Rozloha: 186,8443 ha Navrhovaná lokalita by rozšířila stávající EVL Kotelský potok o navazující luhy a luční porosty v nivě Kotelského potoka. Předměty ochrany: Mihule potoční (Lampetra planeri) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Obr. 3 Mapa navržené EVL Niva Kotelského potoka 11

12 Navržená Evropsky významná lokalita Třemšín a Hřebence Kód: CZ Rozloha: 167,9784 ha Skalnatý hřbet v okolí vrcholů Třemšín (827 m n.m.) a Hřebence (787 m n.m.) s četnými skalními výchozy, suťovými lesy a bučinami. Předměty ochrany: 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích a sutích Obr. 4 Mapa navržené EVL Třemšín a Hřebence 12

13 3.3 Popis dotčených předmětů ochrany Byly identifikovány dotčené předměty ochrany, které mohou být ovlivněny realizací záměrů obsažených v koncepci: Tab. 2 Identifikace dotčených předmětů ochrany EVL Předmět ochrany Dotčený Zdůvodnění Rožmitál pod Třemšínem čolek velký ano Plocha 3g se nachází přímo v EVL, zalesnění patří k činnostem, které negativně ovlivňují biotop čolka velkého. Kotelský potok mihule potoční ano Plocha 3m je umístěna na břehu Kotelského potoka. Znečištění vody v souvislosti s obytnou funkcí může ovlivnit biotop mihule potoční. Niva Kotelského potoka mihule potoční ano dtto stanoviště 6410 ne Žádná z ploch v ÚP není v územním stanoviště 6430 ne střetu s předměty ochrany ani nehrozí riziko ovlivnění přenosem složkami žp. stanoviště 6510 ne stanoviště 91E0 Třemšín a Hřebence stanoviště 8220 ne stanoviště 9110 stanoviště 9180 ne ne ne Čolek velký (Triturus cristatus) Ekologie a biologie Čolek velký má těžiště výskytu v nižších polohách, v rámci ČR byl nalezen ve výškách m.n.m. Obývá zejména hlubší vodní nádrže různých velikostí jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v rybnících, tůních, jezírkách, v lomech a pískovnách, vzácněji i v zatopených příkopech, požárních nádržích i koupalištích. Populace čolků se nacházejí v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4-5 měsíců. Mimo toto období dospělí čolci vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Samice klade vajíčka na vodní rostliny a různé předměty. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a přibližně po 3 i více měsících se proměňují v čolky. Čolci zimují v zemních úkrytech: v sutích a puklinách 13

14 skal, v opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a také na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. Celkové rozšíření Čolek velký je rozšířen ve většině střední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrově, v jižní Francii a Irsku. Rozšíření v ČR Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit značně zredukován. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Ohrožení Hlavní příčinou úbytku čolků velkých je především mizení vhodných biotopů v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V poslední době se zvyšuje význam nešetrného rybářského hospodaření na rybnících a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Nelze pominout ani faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.). Zhoršená kvalita vody je další příčinou snížení četnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý Populace v EVL Rožmitál pod Třemšínem: Dle údajů AOPK ČR z doby zařazení do národního seznamu (2005) byla populace velmi početná (stovky až tisíce jedinců) a stabilizovaná. Zdálo se, že větší počet reprodukčních nádrží, jejich rozdílný charakter (rozložení různých rizik) a kvalitní terestrické zázemí zaručují velmi dobrou prognózu lokality do budoucna. Již v té době však dvě reprodukční nádrže vysychaly (1. periodicky, 2. měla porušenou hráz). Dle aktuálních údajů AOPK ČR z monitoringu lokality v roce 2008 a vlastního terénního šetření v červenci 2009 zjištěno, že v došlo k zarybnění 2 tůní a severní tůň vyschla v důsledku prokopané hráze. Došlo k závažné degradaci biotopu předmětu 14

15 ochrany z původních 5 reprodukčních nádrží zůstaly pouze 2. Je výrazně zhoršena reprodukční úspěšnost populace. Pokud nedojde k rychlému zlepšení stavu, tak pravděpodobně dojde i k zániku populace. Mihule potoční (Lampetra planeri) Ekologie a biologie Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. Celkové rozšíření Žije v severozápadní části Evropy (včetně Velké Británie a části Skandinávie). Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Rozšíření v ČR Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací. Ohrožení Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. Péče o druh Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý 15

16 Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční na svém původním areálu ještě stále přetrvávají lokality, kde nepříznivě působí znečištění vody, nevhodné úpravy toku, těžba substrátu dna, nadměrná rybí osádka, velmi nízké letní průtoky, nesprávná činnost malých vodních elektráren. Upraveno dle 16

17 4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Byly získány podklady o výskytu předmětů ochrany dotčených EVL vrstva mapování biotopů, údaje o výskytu druhů z datového skladu, zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009). Byly provedeny dvě terénní návštěvy dotčených EVL i navržených EVL (24.7. a ), proběhly konzultace s Ing. Lenkou Jeřábkovou AOPK ČR. Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 4.2 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Hodnoceny byly jednotlivé záměry koncepce a koncepce jako celek, a to podle následující stupnice významnosti vlivů. Tab. 2 Významnost vlivů Hodnota Termín Popis -2 Významně negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. -1 Mírně negativní vliv? Možný negativní vliv Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho významnost. Vliv musí být podrobně vyhodnocen v procesu dalšího posuzování záměru. 0 Nulový vliv Koncepce nemá žádný prokazatelný vliv. + Pozitivní vliv Koncepce má pozitivní vliv. 17

18 Tab. 3 Prostorové střety ploch ÚP a dotčených EVL a celkové vyhodnocení vlivů Kód Objekt Umístění Prostorové vyhodnocení Význ. vlivu 3a Výrobní plocha Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3b 3e Plochy skladovací a výrobní Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3g Plocha zalesnění Rožmitál p.t. Plocha se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem. -2 3h Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3j 3l Plocha se smíšenou funkcí Plocha rekreace hromadné Hutě p.t. 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Plocha se nachází při okraji navržené EVL Niva Kotelského potoka. Skuhrov V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Plocha se nachází při okraji EVL Kotelský potok. -1 3n Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3o Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3u Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Byly zjištěny záměry, které mohou ovlivnit dotčené EVL. V tabulce 3 jsou uvedeny tučně, níže je slovně vyhodnocena významnost jejich vlivu na předměty ochrany. 3g plocha zalesnění Krajinu v EVL Rožmitál pod Třemšínem tvoří mozaika lesů, suchých i vlhkých luk, mokřadních stanovišť a vodních ploch, která vyhovuje biotopovým nárokům čolka obecného. V současné době je podíl lesů relativně vysoký a jejich druhové i věkové složení není vhodně strukturováno jedná se z velké části o stejnověké smrkové monokultury. Naopak rozloha otevřených lučních porostů je vzhledem k celkově malé ploše EVL dosti omezená. 18-1

19 Působením řady negativních faktorů, které jsou popsány výše (zejména likvidace biotopu pro rozmnožování viz kap. 3.3) došlo k situaci, kdy je populace předmětu ochrany v EVL v kritickém stavu. Došlo k výraznému snížení úspěšnosti až zastavení rozmnožování v důsledku celkového zhoršení kvality vodních složek ekosystému. V rámci hodnocené koncepce je navrženo zalesnění dvou v současnosti otevřených ploch. Jedna je situována do lučního prameniště lze předpokládat, že zalesnění by přineslo zásah do vodního prostředí: zastínění, ochlazení, narušení drobných pramenných stružek apod. a tím i další negativní ovlivnění podmínek biotopu předmětu ochrany. Druhá plocha představuje změnu podmínek biotopu na poměrně velké rozloze a snížení celkové diverzity stanovišť v EVL. Plánované zalesnění by v případě optimálního stavu populace předmětu ochrany v EVL pravděpodobně bylo hodnoceno jako mírně negativní. Vzhledem ke kumulaci vlivů záměru v koncepci s dalšími aktuálně působícími negativními faktory je však nutné jakékoli další zhoršování stavu lokality pro čolka velkého (v tomto případě zalesněním podstatné části současného bezlesí) hodnotit jako významně negativní. 3j plocha se smíšenou funkcí Plocha je umístěna mimo hlavní tok Kotelského potoka, který je místem výskytu mihule potoční. Nezasahuje přímo žádné ze stanovišť, které jsou předmětem ochrany navržené EVL Niva Kotelského potoka, ale může okrajově ovlivnit hydrologické podmínky stanovišť v jejím sousedství. Plocha zasahuje do pramenné oblasti jednoho z přítoků Kotelského potoka. Nelze vyloučit potenciální ovlivnění hlavního toku, jeho intenzita byla hodnocena jako nízká. Vliv plochy 3j je hodnocen jako mírně negativní. 3m plocha pro bydlení Plocha pro bydlení je umístěna v blízkosti vodoteče, která není biotopem vhodným pro výskyt mihule potoční, je však přítokem hlavního toku. Nelze vyloučit negativní ovlivnění hlavního toku znečištěním pocházejícím z aktivit na rozvojové ploše výstavba, nedostatečná likvidace odpadních vod apod. Nedojde k významnému ovlivnění biotopu mihule, v návrhu 19

20 změny č. 3 ÚP je deklarováno čištění odpadních vod z nově vzniklých objektů. Vliv plochy 3m je hodnocen jako mírně negativní. 4.3 Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Dojde k narušení celistvosti EVL Rožmitál pod Třemšínem ve vztahu k jejímu předmětu ochrany čolkovi velkému. Vliv na celistvost EVL Kotelský potok a navržené EVL Niva Kotelského potoka je hodnocen jako mírně negativní. 4.4 Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Pro eliminaci možných negativních vlivů opatření 3j a 3m lze navrhnout zajištění důsledné likvidace odpadních vod z objektů realizovaných na obou plochách. Nesmí dojít k zásahu do vodotečí na okrajích obou ploch. Pro eliminaci významně negativního vlivu hodnocené koncepce v důsledku opatření 3g lze navrhnout vyřazení tohoto opatření ze ZÚP RPT. 4.5 Vyhodnocení variant Návrh územního plánu byl předložen pouze v jedné variantě. 4.6 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů V případě čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem dochází ke kumulaci více negativních faktorů, které závažně narušují ekologické podmínky druhu. Jedná se především o nevhodný způsob rybářského hospodaření na rybnících, likvidaci jedné z vodních ploch prokopáním hráze, apod. Tyto vlivy byly zváženy při hodnocení významnosti vlivu koncepce v kapitole 4.2. a v jejich důsledku byl konstatován významně negativní vliv navrženého zalesnění na populaci čolka velkého předmětu ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem. 4.7 Vyhodnocení přeshraničních vlivů Koncepce má lokální charakter a vzhledem ke své vnitrostátní poloze nemá žádné přeshraniční negativní vlivy. 20

21 5 ZÁVĚR Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem má významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 45i zákona č. 114/1992 Sb.) na Evropsky významnou lokalitu Rožmitál pod Třemšínem. V průběhu hodnocení byl zjištěn významně negativní vliv plochy 3g na předmět ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem čolka velkého v důsledku kumulace s dalšími negativními vlivy na EVL. Dále byl zjištěn mírně negativní vliv na EVL Kotelský potok a navrženou EVL Niva Kotelského potoka. V kapitole 4.4 byla navržena doporučení pro zmírnění a eliminaci vlivů. 21

22 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Podklady Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009) Vrstva mapování biotopů (AOPK 2009) Literatura Guth a kol. (2001): Metodika mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (editoři) (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Roth P. (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s Odkazované legislativní předpisy Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení Vlády č. 600/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, včetně příloh Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetně příloh WWW informační zdroje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Ministerstvo životního prostředí - NATURA NATURA 2000 oficiální stránky

23 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Mapy ploch 3g, 3j a 3m Příloha 2 Fotodokumentace POUŽITÉ ZKRATKY AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL evropsky významná lokalita MŽP ministerstvo životního prostředí PO ptačí oblast ÚP územní plán ZOPK zákon č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 23

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU změna č. 3 ÚPSÚ Rožmitál pod Tř. Strana 1 (celkem 14) ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 3 návrh Textová část vypracovala : ing.arch. Hana Vokrouhlecká, č. autorizace 00586 Čajkovského

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI Michala Kopečková říjen 2015 Předmět hodnocení: Zadavatel: Dodavatel Zpracovatelka:

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle 1 Natura 2000 soustava chráněných území ve všech členských zemích EU Směrnice o stanovištích: evropsky významné

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O

II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O II/305 TÝNIŠTĚ N/O ALBRECHTICE N/O Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

Návrh zadání územního plánu obce Písečná - stanovisko

Návrh zadání územního plánu obce Písečná - stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 91433/2012 V Olomouci dne 26. 10. 2012 SpZn.: KÚOK/78242/2012/OŽPZ/7288 Sp. a skart. znak:

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách

STANOVISKO. Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách Obecní úřad Bartošovice v Orl. horách Bartošovice v Orl. horách 35 517 75 Rokytnice v Orl. horách 19313/ZP/2010 - Ve 08. 12. 2010 Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Dr. Ing. Richard Veselý / 184 oddělení

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Oznámení podle přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma (jméno

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více