Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem"

Transkript

1 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. srpen 2009

2 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelé: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č.p. 8, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Eva Chvojková autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/214/05 ze dne ) Jesenická 33, Plzeň Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/905/05 ze dne ) Kontakt: T: E: Konzultace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Mgr. Lenka Jeřábková) V Prusinách dne 20. srpna podpis Eva Chvojková Rozdělovník: 3 výtisky: zadavatel 1 výtisk: zpracovatel 2

3 Obsah 1 ÚVOD ÚDAJE O KONCEPCI ÚDAJE O EVL A PO Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Popis dotčených předmětů ochrany VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Vyhodnocení variant Vyhodnocení možných kumulativních vlivů Vyhodnocení přeshraničních vlivů ZÁVĚR...21 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ...22 SEZNAM PŘÍLOH...23 POUŽITÉ ZKRATKY

4 1 ÚVOD Předložené hodnocení je vypracováno podle ustanovení 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Hodnocena je koncepce Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem (dále ZÚP RPT) ve fázi návrhu, vypracovaná ing. arch. Hanou Vokrouhleckou. Návrh zadání změny územního plánu byl předložen k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje, který ve svém stanovisku ze dne pod č.j /2008/KUSK nevyloučil vliv předložené koncepce na lokality Natura Z tohoto důvodu podléhá koncepce vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Hodnocení je zpracováno na základě objednávky Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem. 4

5 2 ÚDAJE O KONCEPCI Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpracovatelka: Ing. arch. Hana Vokrouhlecká, Čajkovského 7, Praha 3 Schvaluje: zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem Obsah koncepce: Změna č. 3 obsahuje nové vymezení 22 funkčních ploch. Pro tyto plochy platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce k územnímu plánu města Rožmitál pod Třemšínem. Funkční plochy se zařazují do zastavitelných ploch. Tab. 1 Nově vymezené funkční plochy Kód Objekt Umístění Popis 3a Výrobní plocha Zalány Skladování zemědělských produktů a dřeva 3b Plochy skladovací a výrobní Rožmitál p.t. Rozšíření stávajícího výrobně-skladovacího areálu NERAK 3e Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. Penzion 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3g Plochy pro zalesnění Rožmitál p.t. Zalesnění 3h Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3j Plocha se smíšenou funkcí Hutě p.t. Zastavitelná plocha 3l Plocha rekreace hromadné Skuhrov Kemp pro cyklisty 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Bydlení 3n Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3o Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3u Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení Výstavba seníku 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. Stavba kůlny 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy Stavba seníku pro skladování píce a steliva 5

6 Odkanalizování ploch bude provedeno do nepropustných jímek na vyvážení, napojení na elektrickou energii bude ze stávající rozvodné sítě. Obr. 1 Zákres ploch a EVL (včetně navržených) Rožmitál pod Třemšínem 6

7 3 ÚDAJE O EVL A PO Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle nařízení vlády 132/2005 Sb. (celkem 863 lokalit). Byl novelizován nařízením vlády 301/2007 doplněny lokality v panonské biogeografické oblasti (po novele celkem 879). AOPK ČR připravila podklady pro mezirezortní připomínkové řízení se zapracovanými připomínkami ze všech fázích předjednávání. Celkem je k doplnění navrženo 274 nových lokalit 245 zcela nových EVL a 29 EVL v překryvu s původními lokalitami dle nařízení vlády 132/2005 Sb., resp. NV 301/2007 Sb., u 176 stávajících evropsky významných lokalit se mění např. hranice, předmět ochrany nebo dochází pouze k minoritním změnám. Během roku 2009 by mělo dojít k doplnění těchto lokalit do národního seznamu. Při přípravě koncepčních dokumentů je třeba vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru zvažovat i tyto lokality. Ptačí oblasti se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků, uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 39 ptačích oblastí. 3.1 Identifikace dotčených lokalit Pro hodnocení dle 45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako dotčené, pokud: jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin) jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace) 7

8 Na území sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem a EVL Kotelský potok (viz obrázek 2). Tyto lokality bylo vyhodnoceny jako dotčené. Dále je navržena k doplnění do národního seznamu lokalita Niva Kotelského potoka (rozšíření EVL Kotelský potok) a EVL Třemšín a Hřebence. Ovlivnění dalších lokalit se nepředpokládá (EVL Bezděkovský lom a navržená lokalita Teslíny leží mimo k.ú. Rožmitál p. T., nebudou dotčeny realizací záměrů obsažených v koncepci). Obr. 2 Mapa dotčených EVL dle národního seznamu 8

9 3.2 Popis dotčených lokalit Evropsky významná lokalita Rožmitál pod Třemšínem Kód: CZ Rozloha: 56,8823 ha Poloha: Území cca 1,5 km jižně od Rožmitálu pod Třemšínem, západně od komunikace Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem. Území se nachází na úpatí kóty Štěrbina (753 m n. m.). Je tvořeno mozaikou lesů, luk, mokřadů a rybníků. Lokalita zahrnuje pět vodních nádrží různého charakteru, které představují reprodukční prostředí čolka velkého. Některé rybníčky jsou poměrně eutrofní s výskytem Typha latifolia, jiné jsou mezotrofní s výskytem Utricularia australis a Batrachium aquatile. Louky jsou vlhké, většinou kosené, většinou se silně antropicky ovlivněnou druhovou skladbou. Jedná se o bezkolencové (T1.9) a pcháčové (T1.5) louky. Místy se vyskytují luční lada a také přechody do smilkových trávníků. Vyskytuje se zde bohatá populace Trollius altissimus. Lesy jsou převážně jehličnaté borové nebo smrkové, většinou s řidším podrostem a s vtroušenými enklávami podmáčených olšin a vrbových porostů. V místech s řidším zápojem jsou porosty vysokostébelných ostřic. Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus) Kvalita a význam: V době vyhlášení lokalita patřila z hlediska početnosti mezi nejvýznamnější lokality druhu v ČR. Představuje soubor stanovišť, které v původním stavu poskytovaly optimální podmínky pro existenci druhu. Větší množství vhodných vodních nádrží se jevilo jako dostatečná záruka pro udržení stabilní populace druhu. Hrubé zásahy do vodního prostředí provedené v minulých letech zapříčinily aktuální výrazné zhoršení stavu populace čolka velkého. 9

10 Evropsky významná lokalita Kotelský potok Kód: CZ Rozloha: 30, 9675 ha Tok Kotelského potoka (Skalice) od pramenů k Podzámeckému rybníku v Rožmitále pod Třemšínem a jeho levobřežního přítoku Nový potok. Území 15 km jihozápadně od Příbrami, západně od Rožmitálu pod Třemšínem. Kotelský potok je přirozeným vodním tokem s bohatě meandrujícím korytem a množstvím bočních stálých i periodických ramen. Koryto je široké přibližně dva metry, v mělkých proudných úsecích je kamenito-písčitý substrát, především v relativně hlubokých tůních (i více než metr) a meandrujících částech toku vznikají četné hlinito-písčité náplavy. Nový potok měl v minulosti ve spodním toku koryto regulované napřímením (bez použití dláždění a opevnění), v současnosti se blíží přirozenému stavu, který je výše proti proudu. Koryto je široké okolo 1,5 m a má kamenité dno s většími balvany, místy jsou vytvořeny jemné náplavy. Proudné úseky se střídají s menšími tůněmi. Kotelský potok protéká širokou nivou s převažujícím porostem olše lepkavé. Kořeny přesahující do koryta vytvářejí úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Nový potok je lemován pobřežními porosty olší, jejichž kořeny nabízejí v korytu také úkryty pro vodní faunu. Na potoky a litorály rybníků navazují mimořádně hodnotné porosty mokřadních luk a lad (již mimo vymezenou lokalitu v navržené EVL Niva Kotelského potoka). Předmět ochrany: mihule potoční (Lampetra planeri) Kvalita a význam: Velmi početná populace mihule potoční obývá Kotelský potok od Podzámeckého rybníka ve Starém Rožmitále k pramenům, včetně Nového potoka, jenž se vlévá nad Starým Rožmitálem, jedná se o unikátní biotop druhu. Toku hrozí regulace toku (především v místech přirozených meandrů s tůněmi), komunální znečištění (z Hutí pod Třemšínem i dětských táborů), migrační bariéry (např. pod můstkem mezi Hutěmi pod Třemšínem a Věšínem), rybářské obhospodařování (složení a početnost obsádky, rybniční hospodaření) a omezení průtoku hlavním korytem. Převzato dle 10

11 Navržená Evropsky významná lokalita Niva Kotelského potoka Kód: CZ Rozloha: 186,8443 ha Navrhovaná lokalita by rozšířila stávající EVL Kotelský potok o navazující luhy a luční porosty v nivě Kotelského potoka. Předměty ochrany: Mihule potoční (Lampetra planeri) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Obr. 3 Mapa navržené EVL Niva Kotelského potoka 11

12 Navržená Evropsky významná lokalita Třemšín a Hřebence Kód: CZ Rozloha: 167,9784 ha Skalnatý hřbet v okolí vrcholů Třemšín (827 m n.m.) a Hřebence (787 m n.m.) s četnými skalními výchozy, suťovými lesy a bučinami. Předměty ochrany: 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích a sutích Obr. 4 Mapa navržené EVL Třemšín a Hřebence 12

13 3.3 Popis dotčených předmětů ochrany Byly identifikovány dotčené předměty ochrany, které mohou být ovlivněny realizací záměrů obsažených v koncepci: Tab. 2 Identifikace dotčených předmětů ochrany EVL Předmět ochrany Dotčený Zdůvodnění Rožmitál pod Třemšínem čolek velký ano Plocha 3g se nachází přímo v EVL, zalesnění patří k činnostem, které negativně ovlivňují biotop čolka velkého. Kotelský potok mihule potoční ano Plocha 3m je umístěna na břehu Kotelského potoka. Znečištění vody v souvislosti s obytnou funkcí může ovlivnit biotop mihule potoční. Niva Kotelského potoka mihule potoční ano dtto stanoviště 6410 ne Žádná z ploch v ÚP není v územním stanoviště 6430 ne střetu s předměty ochrany ani nehrozí riziko ovlivnění přenosem složkami žp. stanoviště 6510 ne stanoviště 91E0 Třemšín a Hřebence stanoviště 8220 ne stanoviště 9110 stanoviště 9180 ne ne ne Čolek velký (Triturus cristatus) Ekologie a biologie Čolek velký má těžiště výskytu v nižších polohách, v rámci ČR byl nalezen ve výškách m.n.m. Obývá zejména hlubší vodní nádrže různých velikostí jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v rybnících, tůních, jezírkách, v lomech a pískovnách, vzácněji i v zatopených příkopech, požárních nádržích i koupalištích. Populace čolků se nacházejí v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4-5 měsíců. Mimo toto období dospělí čolci vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Samice klade vajíčka na vodní rostliny a různé předměty. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a přibližně po 3 i více měsících se proměňují v čolky. Čolci zimují v zemních úkrytech: v sutích a puklinách 13

14 skal, v opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a také na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. Celkové rozšíření Čolek velký je rozšířen ve většině střední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrově, v jižní Francii a Irsku. Rozšíření v ČR Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit značně zredukován. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Ohrožení Hlavní příčinou úbytku čolků velkých je především mizení vhodných biotopů v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V poslední době se zvyšuje význam nešetrného rybářského hospodaření na rybnících a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Nelze pominout ani faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.). Zhoršená kvalita vody je další příčinou snížení četnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý Populace v EVL Rožmitál pod Třemšínem: Dle údajů AOPK ČR z doby zařazení do národního seznamu (2005) byla populace velmi početná (stovky až tisíce jedinců) a stabilizovaná. Zdálo se, že větší počet reprodukčních nádrží, jejich rozdílný charakter (rozložení různých rizik) a kvalitní terestrické zázemí zaručují velmi dobrou prognózu lokality do budoucna. Již v té době však dvě reprodukční nádrže vysychaly (1. periodicky, 2. měla porušenou hráz). Dle aktuálních údajů AOPK ČR z monitoringu lokality v roce 2008 a vlastního terénního šetření v červenci 2009 zjištěno, že v došlo k zarybnění 2 tůní a severní tůň vyschla v důsledku prokopané hráze. Došlo k závažné degradaci biotopu předmětu 14

15 ochrany z původních 5 reprodukčních nádrží zůstaly pouze 2. Je výrazně zhoršena reprodukční úspěšnost populace. Pokud nedojde k rychlému zlepšení stavu, tak pravděpodobně dojde i k zániku populace. Mihule potoční (Lampetra planeri) Ekologie a biologie Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. Celkové rozšíření Žije v severozápadní části Evropy (včetně Velké Británie a části Skandinávie). Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Rozšíření v ČR Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací. Ohrožení Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. Péče o druh Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý 15

16 Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční na svém původním areálu ještě stále přetrvávají lokality, kde nepříznivě působí znečištění vody, nevhodné úpravy toku, těžba substrátu dna, nadměrná rybí osádka, velmi nízké letní průtoky, nesprávná činnost malých vodních elektráren. Upraveno dle 16

17 4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Byly získány podklady o výskytu předmětů ochrany dotčených EVL vrstva mapování biotopů, údaje o výskytu druhů z datového skladu, zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009). Byly provedeny dvě terénní návštěvy dotčených EVL i navržených EVL (24.7. a ), proběhly konzultace s Ing. Lenkou Jeřábkovou AOPK ČR. Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 4.2 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Hodnoceny byly jednotlivé záměry koncepce a koncepce jako celek, a to podle následující stupnice významnosti vlivů. Tab. 2 Významnost vlivů Hodnota Termín Popis -2 Významně negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. -1 Mírně negativní vliv? Možný negativní vliv Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho významnost. Vliv musí být podrobně vyhodnocen v procesu dalšího posuzování záměru. 0 Nulový vliv Koncepce nemá žádný prokazatelný vliv. + Pozitivní vliv Koncepce má pozitivní vliv. 17

18 Tab. 3 Prostorové střety ploch ÚP a dotčených EVL a celkové vyhodnocení vlivů Kód Objekt Umístění Prostorové vyhodnocení Význ. vlivu 3a Výrobní plocha Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3b 3e Plochy skladovací a výrobní Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3g Plocha zalesnění Rožmitál p.t. Plocha se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem. -2 3h Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3j 3l Plocha se smíšenou funkcí Plocha rekreace hromadné Hutě p.t. 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Plocha se nachází při okraji navržené EVL Niva Kotelského potoka. Skuhrov V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Plocha se nachází při okraji EVL Kotelský potok. -1 3n Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3o Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3u Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Byly zjištěny záměry, které mohou ovlivnit dotčené EVL. V tabulce 3 jsou uvedeny tučně, níže je slovně vyhodnocena významnost jejich vlivu na předměty ochrany. 3g plocha zalesnění Krajinu v EVL Rožmitál pod Třemšínem tvoří mozaika lesů, suchých i vlhkých luk, mokřadních stanovišť a vodních ploch, která vyhovuje biotopovým nárokům čolka obecného. V současné době je podíl lesů relativně vysoký a jejich druhové i věkové složení není vhodně strukturováno jedná se z velké části o stejnověké smrkové monokultury. Naopak rozloha otevřených lučních porostů je vzhledem k celkově malé ploše EVL dosti omezená. 18-1

19 Působením řady negativních faktorů, které jsou popsány výše (zejména likvidace biotopu pro rozmnožování viz kap. 3.3) došlo k situaci, kdy je populace předmětu ochrany v EVL v kritickém stavu. Došlo k výraznému snížení úspěšnosti až zastavení rozmnožování v důsledku celkového zhoršení kvality vodních složek ekosystému. V rámci hodnocené koncepce je navrženo zalesnění dvou v současnosti otevřených ploch. Jedna je situována do lučního prameniště lze předpokládat, že zalesnění by přineslo zásah do vodního prostředí: zastínění, ochlazení, narušení drobných pramenných stružek apod. a tím i další negativní ovlivnění podmínek biotopu předmětu ochrany. Druhá plocha představuje změnu podmínek biotopu na poměrně velké rozloze a snížení celkové diverzity stanovišť v EVL. Plánované zalesnění by v případě optimálního stavu populace předmětu ochrany v EVL pravděpodobně bylo hodnoceno jako mírně negativní. Vzhledem ke kumulaci vlivů záměru v koncepci s dalšími aktuálně působícími negativními faktory je však nutné jakékoli další zhoršování stavu lokality pro čolka velkého (v tomto případě zalesněním podstatné části současného bezlesí) hodnotit jako významně negativní. 3j plocha se smíšenou funkcí Plocha je umístěna mimo hlavní tok Kotelského potoka, který je místem výskytu mihule potoční. Nezasahuje přímo žádné ze stanovišť, které jsou předmětem ochrany navržené EVL Niva Kotelského potoka, ale může okrajově ovlivnit hydrologické podmínky stanovišť v jejím sousedství. Plocha zasahuje do pramenné oblasti jednoho z přítoků Kotelského potoka. Nelze vyloučit potenciální ovlivnění hlavního toku, jeho intenzita byla hodnocena jako nízká. Vliv plochy 3j je hodnocen jako mírně negativní. 3m plocha pro bydlení Plocha pro bydlení je umístěna v blízkosti vodoteče, která není biotopem vhodným pro výskyt mihule potoční, je však přítokem hlavního toku. Nelze vyloučit negativní ovlivnění hlavního toku znečištěním pocházejícím z aktivit na rozvojové ploše výstavba, nedostatečná likvidace odpadních vod apod. Nedojde k významnému ovlivnění biotopu mihule, v návrhu 19

20 změny č. 3 ÚP je deklarováno čištění odpadních vod z nově vzniklých objektů. Vliv plochy 3m je hodnocen jako mírně negativní. 4.3 Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Dojde k narušení celistvosti EVL Rožmitál pod Třemšínem ve vztahu k jejímu předmětu ochrany čolkovi velkému. Vliv na celistvost EVL Kotelský potok a navržené EVL Niva Kotelského potoka je hodnocen jako mírně negativní. 4.4 Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Pro eliminaci možných negativních vlivů opatření 3j a 3m lze navrhnout zajištění důsledné likvidace odpadních vod z objektů realizovaných na obou plochách. Nesmí dojít k zásahu do vodotečí na okrajích obou ploch. Pro eliminaci významně negativního vlivu hodnocené koncepce v důsledku opatření 3g lze navrhnout vyřazení tohoto opatření ze ZÚP RPT. 4.5 Vyhodnocení variant Návrh územního plánu byl předložen pouze v jedné variantě. 4.6 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů V případě čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem dochází ke kumulaci více negativních faktorů, které závažně narušují ekologické podmínky druhu. Jedná se především o nevhodný způsob rybářského hospodaření na rybnících, likvidaci jedné z vodních ploch prokopáním hráze, apod. Tyto vlivy byly zváženy při hodnocení významnosti vlivu koncepce v kapitole 4.2. a v jejich důsledku byl konstatován významně negativní vliv navrženého zalesnění na populaci čolka velkého předmětu ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem. 4.7 Vyhodnocení přeshraničních vlivů Koncepce má lokální charakter a vzhledem ke své vnitrostátní poloze nemá žádné přeshraniční negativní vlivy. 20

21 5 ZÁVĚR Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem má významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 45i zákona č. 114/1992 Sb.) na Evropsky významnou lokalitu Rožmitál pod Třemšínem. V průběhu hodnocení byl zjištěn významně negativní vliv plochy 3g na předmět ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem čolka velkého v důsledku kumulace s dalšími negativními vlivy na EVL. Dále byl zjištěn mírně negativní vliv na EVL Kotelský potok a navrženou EVL Niva Kotelského potoka. V kapitole 4.4 byla navržena doporučení pro zmírnění a eliminaci vlivů. 21

22 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Podklady Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009) Vrstva mapování biotopů (AOPK 2009) Literatura Guth a kol. (2001): Metodika mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (editoři) (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Roth P. (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s Odkazované legislativní předpisy Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení Vlády č. 600/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, včetně příloh Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetně příloh WWW informační zdroje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Ministerstvo životního prostředí - NATURA NATURA 2000 oficiální stránky

23 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Mapy ploch 3g, 3j a 3m Příloha 2 Fotodokumentace POUŽITÉ ZKRATKY AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL evropsky významná lokalita MŽP ministerstvo životního prostředí PO ptačí oblast ÚP územní plán ZOPK zákon č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 23

Změna č. 2 územního plánu obce Obecnice

Změna č. 2 územního plánu obce Obecnice Změna č. 2 územního plánu obce Obecnice Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Mgr. Ondřej

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU změna č. 3 ÚPSÚ Rožmitál pod Tř. Strana 1 (celkem 14) ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 3 návrh Textová část vypracovala : ing.arch. Hana Vokrouhlecká, č. autorizace 00586 Čajkovského

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Aktuální stav procesu EIA

Aktuální stav procesu EIA Aktuální stav procesu EIA 2005 Předloženo Oznámení EIA záměru 2005-2010 průzkumy území a prověřování variant; předložení Dokumentace EIA 05/2011 Dokumentace EIA vrácena ze strany MŽP k doplnění 05/2012

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek na dokumentaci o posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek je přílohou odborného

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Obdrží viz rozdělovník 5367/ZP/2008 - Ns 31.03.2008 životního prostředí a zemědělství RNDr. Tomáš Nosek / 494 ochrany přírody a krajiny tnosek@kr-kralovehradecky.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Upozornění

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Třebovka a Tichá Orlice

Třebovka a Tichá Orlice Konečné vymezení HMWB pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice Popis postupu Březen 2005 Pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice popis - 1 - Třebovka + Tichá Orlice Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda 10360000

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 Vyhodnocení vlivů Koncepce na ZADAVATEL: ZPRACOVAL: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Mgr. Zdeněk

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. odůvodnění změny 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.4 ÚPO Kunice rozhodlo Zastupitelstvo obce Kunice dne 21. června 2004. Vzhledem k jednoduchosti

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obecnický potok CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obecnický potok CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obecnický potok CZ0213817 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obecnický potok Kód lokality: CZ0213817 Kód lokality

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. ledna 2014 Č. j.: 3078/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle 1 Natura 2000 soustava chráněných území ve všech členských zemích EU Směrnice o stanovištích: evropsky významné

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Nové Hutě v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Nové Hutě v uplynulém období Stránka 1 z 7 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Nové Hutě v uplynulém období - návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihočeského kraje dle ust. 55 odst.

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Krajský úřad Středočeského kraje. číslojednací.f.~.'~~iohy. Obecní úřad Malý ÚjeZd. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Středočeského kraje. číslojednací.f.~.'~~iohy. Obecní úřad Malý ÚjeZd. Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského kraje..:........ ' Obecní úřad Malý ÚjeZd 1 7-10- 2013 číslojednací.f.~.'~~iohy. " Praha: 8. 10.2013 Číslo jednací: 14501520 13KUSK Spisová značka: SZ_1450152013KUSKlI Vyřizuje:

Více

Evropsky významná lokalita Ralsko

Evropsky významná lokalita Ralsko Příloha k veřejné vyhlášce č.j. 61642/ENV/12 z 16. 7. 2012 Kód lokality: CZ0510028 Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 143,6954 ha Evropsky významná lokalita Ralsko Typy přírodních stanovišť:

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice 2. Vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 164 v k.ú. Hůrka: pořizovatel nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Odůvodnění: plocha

Více

Zpracovatel posudku : Ing.Ivo Machar, Ph.D., držitel autorizace MŽP ČR č. 630/347/05 Mobil ,

Zpracovatel posudku : Ing.Ivo Machar, Ph.D., držitel autorizace MŽP ČR č. 630/347/05 Mobil , Posouzení vlivu záměru Odběr vody pro Lyžařský areál Suchý vrch - Červená voda z toku tiché Orlice na Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice v soustavě evropsky významných území Natura 2000 podle 45i

Více

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok Regulace toků směrová úprava, opevnění břehů a dna Zkapacitnění průtočného profilu Těžení dnových sedimentů Odběr vody OLEŠKA,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou

Změna č. 1 územního plánu Břestek. Lokalita Pod skalou RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Biologické posudky Výtisk č. 1 Změna č. 1 územního plánu Břestek Lokalita Pod skalou Hodnocení vlivu koncepce dle 45i zákona č. 114/92 Sb. Listopad 2011 Objednatel: SOLAR HOPE

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY

ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY KRAJINY ÚVOD Úpravy vodních toků v souladu s požadavky krajiny by měly být v dnešní době samozřejmostí. odborný seminář Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING. VRANÝ DATUM VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 05

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000.

Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000. Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000. Hodnocení je zpracováno podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v září 2006 Prof. RNDr. Vladimírem

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ02 STŘEDNÍ ČECHY HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI Michala Kopečková říjen 2015 Předmět hodnocení: Zadavatel: Dodavatel Zpracovatelka:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více