Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem"

Transkript

1 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondřej Volf autorizované osoby pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. srpen 2009

2 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelé: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č.p. 8, Rožmitál pod Třemšínem Mgr. Eva Chvojková autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/214/05 ze dne ) Jesenická 33, Plzeň Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (rozhodnutí č.j. 630/905/05 ze dne ) Kontakt: T: E: Konzultace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Mgr. Lenka Jeřábková) V Prusinách dne 20. srpna podpis Eva Chvojková Rozdělovník: 3 výtisky: zadavatel 1 výtisk: zpracovatel 2

3 Obsah 1 ÚVOD ÚDAJE O KONCEPCI ÚDAJE O EVL A PO Identifikace dotčených lokalit Popis dotčených lokalit Popis dotčených předmětů ochrany VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Vyhodnocení variant Vyhodnocení možných kumulativních vlivů Vyhodnocení přeshraničních vlivů ZÁVĚR...21 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ...22 SEZNAM PŘÍLOH...23 POUŽITÉ ZKRATKY

4 1 ÚVOD Předložené hodnocení je vypracováno podle ustanovení 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem významně negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Hodnocena je koncepce Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem (dále ZÚP RPT) ve fázi návrhu, vypracovaná ing. arch. Hanou Vokrouhleckou. Návrh zadání změny územního plánu byl předložen k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje, který ve svém stanovisku ze dne pod č.j /2008/KUSK nevyloučil vliv předložené koncepce na lokality Natura Z tohoto důvodu podléhá koncepce vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Hodnocení je zpracováno na základě objednávky Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem. 4

5 2 ÚDAJE O KONCEPCI Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpracovatelka: Ing. arch. Hana Vokrouhlecká, Čajkovského 7, Praha 3 Schvaluje: zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem Obsah koncepce: Změna č. 3 obsahuje nové vymezení 22 funkčních ploch. Pro tyto plochy platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce k územnímu plánu města Rožmitál pod Třemšínem. Funkční plochy se zařazují do zastavitelných ploch. Tab. 1 Nově vymezené funkční plochy Kód Objekt Umístění Popis 3a Výrobní plocha Zalány Skladování zemědělských produktů a dřeva 3b Plochy skladovací a výrobní Rožmitál p.t. Rozšíření stávajícího výrobně-skladovacího areálu NERAK 3e Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. Penzion 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3g Plochy pro zalesnění Rožmitál p.t. Zalesnění 3h Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3j Plocha se smíšenou funkcí Hutě p.t. Zastavitelná plocha 3l Plocha rekreace hromadné Skuhrov Kemp pro cyklisty 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Bydlení 3n Plocha pro bydlení Zalány Bydlení 3o Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. Bydlení 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. Bydlení 3u Plocha pro bydlení Voltuš Bydlení Výstavba seníku 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. Stavba kůlny 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. Bydlení 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy Stavba seníku pro skladování píce a steliva 5

6 Odkanalizování ploch bude provedeno do nepropustných jímek na vyvážení, napojení na elektrickou energii bude ze stávající rozvodné sítě. Obr. 1 Zákres ploch a EVL (včetně navržených) Rožmitál pod Třemšínem 6

7 3 ÚDAJE O EVL A PO Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle nařízení vlády 132/2005 Sb. (celkem 863 lokalit). Byl novelizován nařízením vlády 301/2007 doplněny lokality v panonské biogeografické oblasti (po novele celkem 879). AOPK ČR připravila podklady pro mezirezortní připomínkové řízení se zapracovanými připomínkami ze všech fázích předjednávání. Celkem je k doplnění navrženo 274 nových lokalit 245 zcela nových EVL a 29 EVL v překryvu s původními lokalitami dle nařízení vlády 132/2005 Sb., resp. NV 301/2007 Sb., u 176 stávajících evropsky významných lokalit se mění např. hranice, předmět ochrany nebo dochází pouze k minoritním změnám. Během roku 2009 by mělo dojít k doplnění těchto lokalit do národního seznamu. Při přípravě koncepčních dokumentů je třeba vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru zvažovat i tyto lokality. Ptačí oblasti se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků, uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 39 ptačích oblastí. 3.1 Identifikace dotčených lokalit Pro hodnocení dle 45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako dotčené, pokud: jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin) jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace) 7

8 Na území sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem a EVL Kotelský potok (viz obrázek 2). Tyto lokality bylo vyhodnoceny jako dotčené. Dále je navržena k doplnění do národního seznamu lokalita Niva Kotelského potoka (rozšíření EVL Kotelský potok) a EVL Třemšín a Hřebence. Ovlivnění dalších lokalit se nepředpokládá (EVL Bezděkovský lom a navržená lokalita Teslíny leží mimo k.ú. Rožmitál p. T., nebudou dotčeny realizací záměrů obsažených v koncepci). Obr. 2 Mapa dotčených EVL dle národního seznamu 8

9 3.2 Popis dotčených lokalit Evropsky významná lokalita Rožmitál pod Třemšínem Kód: CZ Rozloha: 56,8823 ha Poloha: Území cca 1,5 km jižně od Rožmitálu pod Třemšínem, západně od komunikace Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem. Území se nachází na úpatí kóty Štěrbina (753 m n. m.). Je tvořeno mozaikou lesů, luk, mokřadů a rybníků. Lokalita zahrnuje pět vodních nádrží různého charakteru, které představují reprodukční prostředí čolka velkého. Některé rybníčky jsou poměrně eutrofní s výskytem Typha latifolia, jiné jsou mezotrofní s výskytem Utricularia australis a Batrachium aquatile. Louky jsou vlhké, většinou kosené, většinou se silně antropicky ovlivněnou druhovou skladbou. Jedná se o bezkolencové (T1.9) a pcháčové (T1.5) louky. Místy se vyskytují luční lada a také přechody do smilkových trávníků. Vyskytuje se zde bohatá populace Trollius altissimus. Lesy jsou převážně jehličnaté borové nebo smrkové, většinou s řidším podrostem a s vtroušenými enklávami podmáčených olšin a vrbových porostů. V místech s řidším zápojem jsou porosty vysokostébelných ostřic. Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus) Kvalita a význam: V době vyhlášení lokalita patřila z hlediska početnosti mezi nejvýznamnější lokality druhu v ČR. Představuje soubor stanovišť, které v původním stavu poskytovaly optimální podmínky pro existenci druhu. Větší množství vhodných vodních nádrží se jevilo jako dostatečná záruka pro udržení stabilní populace druhu. Hrubé zásahy do vodního prostředí provedené v minulých letech zapříčinily aktuální výrazné zhoršení stavu populace čolka velkého. 9

10 Evropsky významná lokalita Kotelský potok Kód: CZ Rozloha: 30, 9675 ha Tok Kotelského potoka (Skalice) od pramenů k Podzámeckému rybníku v Rožmitále pod Třemšínem a jeho levobřežního přítoku Nový potok. Území 15 km jihozápadně od Příbrami, západně od Rožmitálu pod Třemšínem. Kotelský potok je přirozeným vodním tokem s bohatě meandrujícím korytem a množstvím bočních stálých i periodických ramen. Koryto je široké přibližně dva metry, v mělkých proudných úsecích je kamenito-písčitý substrát, především v relativně hlubokých tůních (i více než metr) a meandrujících částech toku vznikají četné hlinito-písčité náplavy. Nový potok měl v minulosti ve spodním toku koryto regulované napřímením (bez použití dláždění a opevnění), v současnosti se blíží přirozenému stavu, který je výše proti proudu. Koryto je široké okolo 1,5 m a má kamenité dno s většími balvany, místy jsou vytvořeny jemné náplavy. Proudné úseky se střídají s menšími tůněmi. Kotelský potok protéká širokou nivou s převažujícím porostem olše lepkavé. Kořeny přesahující do koryta vytvářejí úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Nový potok je lemován pobřežními porosty olší, jejichž kořeny nabízejí v korytu také úkryty pro vodní faunu. Na potoky a litorály rybníků navazují mimořádně hodnotné porosty mokřadních luk a lad (již mimo vymezenou lokalitu v navržené EVL Niva Kotelského potoka). Předmět ochrany: mihule potoční (Lampetra planeri) Kvalita a význam: Velmi početná populace mihule potoční obývá Kotelský potok od Podzámeckého rybníka ve Starém Rožmitále k pramenům, včetně Nového potoka, jenž se vlévá nad Starým Rožmitálem, jedná se o unikátní biotop druhu. Toku hrozí regulace toku (především v místech přirozených meandrů s tůněmi), komunální znečištění (z Hutí pod Třemšínem i dětských táborů), migrační bariéry (např. pod můstkem mezi Hutěmi pod Třemšínem a Věšínem), rybářské obhospodařování (složení a početnost obsádky, rybniční hospodaření) a omezení průtoku hlavním korytem. Převzato dle 10

11 Navržená Evropsky významná lokalita Niva Kotelského potoka Kód: CZ Rozloha: 186,8443 ha Navrhovaná lokalita by rozšířila stávající EVL Kotelský potok o navazující luhy a luční porosty v nivě Kotelského potoka. Předměty ochrany: Mihule potoční (Lampetra planeri) 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Obr. 3 Mapa navržené EVL Niva Kotelského potoka 11

12 Navržená Evropsky významná lokalita Třemšín a Hřebence Kód: CZ Rozloha: 167,9784 ha Skalnatý hřbet v okolí vrcholů Třemšín (827 m n.m.) a Hřebence (787 m n.m.) s četnými skalními výchozy, suťovými lesy a bučinami. Předměty ochrany: 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích a sutích Obr. 4 Mapa navržené EVL Třemšín a Hřebence 12

13 3.3 Popis dotčených předmětů ochrany Byly identifikovány dotčené předměty ochrany, které mohou být ovlivněny realizací záměrů obsažených v koncepci: Tab. 2 Identifikace dotčených předmětů ochrany EVL Předmět ochrany Dotčený Zdůvodnění Rožmitál pod Třemšínem čolek velký ano Plocha 3g se nachází přímo v EVL, zalesnění patří k činnostem, které negativně ovlivňují biotop čolka velkého. Kotelský potok mihule potoční ano Plocha 3m je umístěna na břehu Kotelského potoka. Znečištění vody v souvislosti s obytnou funkcí může ovlivnit biotop mihule potoční. Niva Kotelského potoka mihule potoční ano dtto stanoviště 6410 ne Žádná z ploch v ÚP není v územním stanoviště 6430 ne střetu s předměty ochrany ani nehrozí riziko ovlivnění přenosem složkami žp. stanoviště 6510 ne stanoviště 91E0 Třemšín a Hřebence stanoviště 8220 ne stanoviště 9110 stanoviště 9180 ne ne ne Čolek velký (Triturus cristatus) Ekologie a biologie Čolek velký má těžiště výskytu v nižších polohách, v rámci ČR byl nalezen ve výškách m.n.m. Obývá zejména hlubší vodní nádrže různých velikostí jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v rybnících, tůních, jezírkách, v lomech a pískovnách, vzácněji i v zatopených příkopech, požárních nádržích i koupalištích. Populace čolků se nacházejí v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4-5 měsíců. Mimo toto období dospělí čolci vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Samice klade vajíčka na vodní rostliny a různé předměty. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a přibližně po 3 i více měsících se proměňují v čolky. Čolci zimují v zemních úkrytech: v sutích a puklinách 13

14 skal, v opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a také na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně. Celkové rozšíření Čolek velký je rozšířen ve většině střední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrově, v jižní Francii a Irsku. Rozšíření v ČR Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit značně zredukován. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Ohrožení Hlavní příčinou úbytku čolků velkých je především mizení vhodných biotopů v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V poslední době se zvyšuje význam nešetrného rybářského hospodaření na rybnících a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Nelze pominout ani faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.). Zhoršená kvalita vody je další příčinou snížení četnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý Populace v EVL Rožmitál pod Třemšínem: Dle údajů AOPK ČR z doby zařazení do národního seznamu (2005) byla populace velmi početná (stovky až tisíce jedinců) a stabilizovaná. Zdálo se, že větší počet reprodukčních nádrží, jejich rozdílný charakter (rozložení různých rizik) a kvalitní terestrické zázemí zaručují velmi dobrou prognózu lokality do budoucna. Již v té době však dvě reprodukční nádrže vysychaly (1. periodicky, 2. měla porušenou hráz). Dle aktuálních údajů AOPK ČR z monitoringu lokality v roce 2008 a vlastního terénního šetření v červenci 2009 zjištěno, že v došlo k zarybnění 2 tůní a severní tůň vyschla v důsledku prokopané hráze. Došlo k závažné degradaci biotopu předmětu 14

15 ochrany z původních 5 reprodukčních nádrží zůstaly pouze 2. Je výrazně zhoršena reprodukční úspěšnost populace. Pokud nedojde k rychlému zlepšení stavu, tak pravděpodobně dojde i k zániku populace. Mihule potoční (Lampetra planeri) Ekologie a biologie Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. Celkové rozšíření Žije v severozápadní části Evropy (včetně Velké Británie a části Skandinávie). Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Rozšíření v ČR Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací. Ohrožení Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. Péče o druh Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů. Stav z hlediska ochrany: méně příznivý 15

16 Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční na svém původním areálu ještě stále přetrvávají lokality, kde nepříznivě působí znečištění vody, nevhodné úpravy toku, těžba substrátu dna, nadměrná rybí osádka, velmi nízké letní průtoky, nesprávná činnost malých vodních elektráren. Upraveno dle 16

17 4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY NATURA Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Byly získány podklady o výskytu předmětů ochrany dotčených EVL vrstva mapování biotopů, údaje o výskytu druhů z datového skladu, zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009). Byly provedeny dvě terénní návštěvy dotčených EVL i navržených EVL (24.7. a ), proběhly konzultace s Ing. Lenkou Jeřábkovou AOPK ČR. Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 4.2 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany Hodnoceny byly jednotlivé záměry koncepce a koncepce jako celek, a to podle následující stupnice významnosti vlivů. Tab. 2 Významnost vlivů Hodnota Termín Popis -2 Významně negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. -1 Mírně negativní vliv? Možný negativní vliv Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho významnost. Vliv musí být podrobně vyhodnocen v procesu dalšího posuzování záměru. 0 Nulový vliv Koncepce nemá žádný prokazatelný vliv. + Pozitivní vliv Koncepce má pozitivní vliv. 17

18 Tab. 3 Prostorové střety ploch ÚP a dotčených EVL a celkové vyhodnocení vlivů Kód Objekt Umístění Prostorové vyhodnocení Význ. vlivu 3a Výrobní plocha Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3b 3e Plochy skladovací a výrobní Plocha se smíšenou funkcí Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3f Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3g Plocha zalesnění Rožmitál p.t. Plocha se nachází v EVL Rožmitál pod Třemšínem. -2 3h Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3i Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3j 3l Plocha se smíšenou funkcí Plocha rekreace hromadné Hutě p.t. 3m Plocha pro bydlení Starý Rožmitál Plocha se nachází při okraji navržené EVL Niva Kotelského potoka. Skuhrov V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Plocha se nachází při okraji EVL Kotelský potok. -1 3n Plocha pro bydlení Zalány V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3o Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3p Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3r Plocha pro zemědělskou výrobu Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3s Plocha pro bydlení Pňovice p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3t Plocha pro bydlení Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3u Plocha pro bydlení Voltuš V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3v Plocha zemědělské výroby Hutě p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3w Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3x Plocha pro bydlení Rožmitál p.t. V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 3z Plocha pro zemědělskou výrobu Strýčkovy V dosahu vlivů záměru se nenachází žádná EVL. 0 Byly zjištěny záměry, které mohou ovlivnit dotčené EVL. V tabulce 3 jsou uvedeny tučně, níže je slovně vyhodnocena významnost jejich vlivu na předměty ochrany. 3g plocha zalesnění Krajinu v EVL Rožmitál pod Třemšínem tvoří mozaika lesů, suchých i vlhkých luk, mokřadních stanovišť a vodních ploch, která vyhovuje biotopovým nárokům čolka obecného. V současné době je podíl lesů relativně vysoký a jejich druhové i věkové složení není vhodně strukturováno jedná se z velké části o stejnověké smrkové monokultury. Naopak rozloha otevřených lučních porostů je vzhledem k celkově malé ploše EVL dosti omezená. 18-1

19 Působením řady negativních faktorů, které jsou popsány výše (zejména likvidace biotopu pro rozmnožování viz kap. 3.3) došlo k situaci, kdy je populace předmětu ochrany v EVL v kritickém stavu. Došlo k výraznému snížení úspěšnosti až zastavení rozmnožování v důsledku celkového zhoršení kvality vodních složek ekosystému. V rámci hodnocené koncepce je navrženo zalesnění dvou v současnosti otevřených ploch. Jedna je situována do lučního prameniště lze předpokládat, že zalesnění by přineslo zásah do vodního prostředí: zastínění, ochlazení, narušení drobných pramenných stružek apod. a tím i další negativní ovlivnění podmínek biotopu předmětu ochrany. Druhá plocha představuje změnu podmínek biotopu na poměrně velké rozloze a snížení celkové diverzity stanovišť v EVL. Plánované zalesnění by v případě optimálního stavu populace předmětu ochrany v EVL pravděpodobně bylo hodnoceno jako mírně negativní. Vzhledem ke kumulaci vlivů záměru v koncepci s dalšími aktuálně působícími negativními faktory je však nutné jakékoli další zhoršování stavu lokality pro čolka velkého (v tomto případě zalesněním podstatné části současného bezlesí) hodnotit jako významně negativní. 3j plocha se smíšenou funkcí Plocha je umístěna mimo hlavní tok Kotelského potoka, který je místem výskytu mihule potoční. Nezasahuje přímo žádné ze stanovišť, které jsou předmětem ochrany navržené EVL Niva Kotelského potoka, ale může okrajově ovlivnit hydrologické podmínky stanovišť v jejím sousedství. Plocha zasahuje do pramenné oblasti jednoho z přítoků Kotelského potoka. Nelze vyloučit potenciální ovlivnění hlavního toku, jeho intenzita byla hodnocena jako nízká. Vliv plochy 3j je hodnocen jako mírně negativní. 3m plocha pro bydlení Plocha pro bydlení je umístěna v blízkosti vodoteče, která není biotopem vhodným pro výskyt mihule potoční, je však přítokem hlavního toku. Nelze vyloučit negativní ovlivnění hlavního toku znečištěním pocházejícím z aktivit na rozvojové ploše výstavba, nedostatečná likvidace odpadních vod apod. Nedojde k významnému ovlivnění biotopu mihule, v návrhu 19

20 změny č. 3 ÚP je deklarováno čištění odpadních vod z nově vzniklých objektů. Vliv plochy 3m je hodnocen jako mírně negativní. 4.3 Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit Dojde k narušení celistvosti EVL Rožmitál pod Třemšínem ve vztahu k jejímu předmětu ochrany čolkovi velkému. Vliv na celistvost EVL Kotelský potok a navržené EVL Niva Kotelského potoka je hodnocen jako mírně negativní. 4.4 Doporučení pro eliminaci a zmírnění vlivů Pro eliminaci možných negativních vlivů opatření 3j a 3m lze navrhnout zajištění důsledné likvidace odpadních vod z objektů realizovaných na obou plochách. Nesmí dojít k zásahu do vodotečí na okrajích obou ploch. Pro eliminaci významně negativního vlivu hodnocené koncepce v důsledku opatření 3g lze navrhnout vyřazení tohoto opatření ze ZÚP RPT. 4.5 Vyhodnocení variant Návrh územního plánu byl předložen pouze v jedné variantě. 4.6 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů V případě čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem dochází ke kumulaci více negativních faktorů, které závažně narušují ekologické podmínky druhu. Jedná se především o nevhodný způsob rybářského hospodaření na rybnících, likvidaci jedné z vodních ploch prokopáním hráze, apod. Tyto vlivy byly zváženy při hodnocení významnosti vlivu koncepce v kapitole 4.2. a v jejich důsledku byl konstatován významně negativní vliv navrženého zalesnění na populaci čolka velkého předmětu ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem. 4.7 Vyhodnocení přeshraničních vlivů Koncepce má lokální charakter a vzhledem ke své vnitrostátní poloze nemá žádné přeshraniční negativní vlivy. 20

21 5 ZÁVĚR Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že předložená koncepce Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem má významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 45i zákona č. 114/1992 Sb.) na Evropsky významnou lokalitu Rožmitál pod Třemšínem. V průběhu hodnocení byl zjištěn významně negativní vliv plochy 3g na předmět ochrany EVL Rožmitál pod Třemšínem čolka velkého v důsledku kumulace s dalšími negativními vlivy na EVL. Dále byl zjištěn mírně negativní vliv na EVL Kotelský potok a navrženou EVL Niva Kotelského potoka. V kapitole 4.4 byla navržena doporučení pro zmírnění a eliminaci vlivů. 21

22 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ Podklady Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rožmitál pod Třemšínem Zpráva z monitoringu čolka velkého v EVL Rožmitál pod Třemšínem (AOPK ČR 2009) Vrstva mapování biotopů (AOPK 2009) Literatura Guth a kol. (2001): Metodika mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (editoři) (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Roth P. (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s Odkazované legislativní předpisy Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit Nařízení Vlády č. 600/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, včetně příloh Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetně příloh WWW informační zdroje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Ministerstvo životního prostředí - NATURA NATURA 2000 oficiální stránky

23 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Mapy ploch 3g, 3j a 3m Příloha 2 Fotodokumentace POUŽITÉ ZKRATKY AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL evropsky významná lokalita MŽP ministerstvo životního prostředí PO ptačí oblast ÚP územní plán ZOPK zákon č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 23

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více