PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava"

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská Jihlava IČ: DIČ: CZ telefon: spojovatelka ředitelka sekretariát fax : ředitelka : MUDr. Zdeňka Drlíková Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí Praha 2 IČ: zřizovací listina vydána pod č.j /2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací. 2) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně

2 Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. 3) Personální a platové údaje Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2010 a 2009 Kategorie změna změna v % Lékaři 28,35 27,20-1,15 95,93 Farmaceuti 1,63 1, ,- ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 178,30 189, ,14 106,25 ZP-odb.způsob. 11,08 12,10 + 1,02 109,18 ZP-specializ.způsob. 7,25 7,67 + 0,42 105,79 ZPODbm (sanitáři) 88,62 101, ,18 114,88 Ostatní odbor.prac. 3,08 3,80 + 0,72 123,26 THP 26,71 27,00-0,29 101,09 Dělníci, ostatní 96,65 92,75-3,9 95,97 Celkem 441,67 463, ,72 104,92 Porovnání průměrné mzdy za roky 2010 a 2009 Kategorie nárůst Kč zvýš.% Lékaři ,9 Farmaceuti ,1 ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ,- ZP-odb.způsob ,1 ZP-specializ.způsob ,9 ZPODbm (sanitáři) ,2 Ostatní odb.prac ,4 THP ,4 Dělníci, ostatní ,- Celkem ,5-2 -

3 Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří 61 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 8,5%, což znamená nárůst o téměř 10 mil. Kč proti roku Průměrný přepočtený počet pracovníků je 463,4, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 5%, což je nárůst o 21,7 pracovníka, a to výhradně v kategorii zdravotnických pracovníků. Tento trend souvisí s naplňováním personálních normativů v souvislosti se zprovozněním nových oddělení v rámci zrekonstruovaného pavilonu. Průměrný plat dosáhl ,- Kč a meziročně se tak zvýšil o 3,5%, což je o 767,- Kč na pracovníka. V průběhu roku 2010 nedošlo k žádné zákonné platové úpravě. Dopady platových úprav u všeobecných sester z roku 2009 do hospodaření léčebny jsou eliminovány i v roce 2010 zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven. 4) údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodařila ke konci roku 2010 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činí tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uložení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov ( let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2010 činil objem použitých vlastních prostředků fondu reprodukce na pořízení investic ,- Kč z odpisů a ,- Kč z darů. Byla pořízena 2 vozidla: Škoda Roomster pro zásobování a Multicar s přídavnými nástavbami radlicí a sypačem (1,5 mil. Kč). Pro zdravotnické provozy byl pořízen zvedák, koupelové lehátko a sprchové lůžko, dále defibrilátor a EKG. Na interní oddělení byl pořízen ultrazvuk v hodnotě 1,2 mil. Kč. Instalovalo se 7 ks automatických vchodových dveří v hodnotě 1 mil. Kč. Souběžně se prováděla běžná údržba, opravy a technické zhodnocení do 40 tis. Kč hrazené z nákladů, jednalo se o opravy střech, komunikací, sociálních zařízení na lůžkových pavilonech, vodovodních rozvodů, výměnu oken apod. V roce 2010 bylo na tyto účely vynaloženo tis. Kč. Jedná se zejména o výměnu oken na pav. 4 v hodnotě cca 3 mil. Kč a ve varně (700 tis. Kč). Dále se provedla oprava výtahu na pav. 4 (1,1 mil. Kč) a oprava a rekonstrukce pav. 4 v hodnotě 2,1 mil. Kč. Od byl po zkušebním provozu zahájen provoz nového systému vytápění pořízeného metodou EPC, kdy došlo k rekonstrukci kotelny a nahrazení parních rozvodů tepla - 3 -

4 teplovodními rozvody. Garantované úspory umožňují splácení této investice po dobu 8 let. 5) Údaje o hospodaření léčebny Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2010 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: tis. Kč a z jiné činnosti: 41 tis. Kč. Celková daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob činí ,- Kč. Celkové výnosy za rok 2010 činily tis. Kč, což je stejně jako v roce Tržby od zdravotních pojišťoven činily tis. Kč, tj. 91 % všech příjmů, a meziročně tak vzrostly o 3,7 mil. Kč, což je nárůst o 1,5%. Dle úhradové vyhlášky nedošlo k navýšení platby za ošetřovací den proti roku Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění je téměř 90 %. Další významnou příjmovou položkou jsou regulační poplatky, které činily tis. Kč a proti roku 2009 jsou vyšší o 120 tis. Kč. Neuhrazené platby za regulační poplatky se pohybují v průměru na úrovni 4-5% a zkušenosti ukazují téměř nulovou šanci uvedené pohledávky vymoci. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 0,8 %, celkem činily tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 61 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 14,6 mil. Kč, což je zvýšení o 9 %. Vlivem úhrad od zdravotních pojišťoven na úrovni předchozího roku bylo možné realizovat dodavatelskou údržbu a opravy majetku, celkem ve výši 11,6 mil.kč a došlo k pořízení drobného hmotného majetku ve výši tis. Kč. Spotřeba potravin se meziročně snížila o 17,6 %, což je o 2,7 mil. Kč méně než v předcházejícím roce, přičemž počet pacientů se meziročně zvýšil o 1,5%. A to využíváním elektronických aukcí na dodavatele potravin. Elektronická výběrová řízení jsou též využívána při dodávkách materiálu, léků a zdravotnických potřeb. Velmi výrazně se snížila spotřeba energie, a to o 31 %, což je úspora proti předchozímu roku ve výši 7,3 mil. Kč. Energetické úspory jsou důsledkem zprovoznění nově zrekonstruovaného topného systému. Což má na druhé straně dopad na zvýšené odpisy o téměř 50% a zvýšené náklady na služby v podobě energetického managementu. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) /2009 výnosy celkem ,- tržby od zdrav. pojišťoven ,5 tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) ,- Náklady (v tis. Kč) /2009 náklady celkem ,8 mzdové náklady ,5 léky ,5 potraviny ,4 energie ,- dodavatelská údržba ,4 odpisy ,7-4 -

5 Struktura nákladů za rok 2010 vyjádřeno v % Osobní náklady 61,4 Služby nevýr. povahy 8,8 Energie 5,9 Potraviny 4,6 Léky 4,5 Dodavatelská údržba 4,2 Odpisy 2,9 Zdrav. Materiál 1,- Ostatní 6,7 Celkem 100,- Jiná činnost V rámci jiné činnosti bylo za rok 2010 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 41 tis. Kč, přičemž výnosy činily 570 tis. Kč a náklady 529 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 6) Dotace a příspěvky Na základě rozpisu schválených ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 nebyl léčebně poskytnut žádný příspěvek na vybrané činnosti, přičemž v předcházejícím roce léčebna obdržela ,- Kč na sociální činnost. Léčebna také neobdržela ani žádné investiční prostředky ze státního rozpočtu. 7) Závazky a pohledávky k Závazky k : tis. Kč z toho: tis. Kč nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 0 nezaplacené investiční faktury dodavatelům: 0 závazky vůči zdravotním pojišťovnám Pohledávky k : tis. Kč z toho: tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 0 za léčení cizích státních příslušníků 0 za léčení ostatních osob - 5 -

6 8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2010 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2010 činil , což je o oš. dnů více než v předcházejícím roce. Znamená to nárůst výkonů v lůžkové péči na 101,6 % předchozího roku. Průměrný denní počet pacientů byl 513, zatímco v předcházejícím roce to bylo 505. Využití lůžkového fondu v roce 2010 činí 96,8 %. Každoročně vyšší počet přijatých i propuštěných pacientů znamená zkracující se dobu hospitalizace. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami. Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2005 až Příjmy Propuštění Zemřelí celkem ukonč ošetřovací dny Prům.počet pac Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % 111 Všeobecná ZP ,- 89,6 201 Vojenská ZP ,- 2,4 205 Česká průmyslová ZP ,- 2,3 207 Oborová ZP ,- 1,2 209 ZP Škoda ,- 0, ZP Minist.vnitra ,- 3,2 213 Revírní bratrská ,- 0, Metal Aliance ,-- 0,5 228 ZP Média ,- 0,7 Celkem ,- 100,00-6 -

7 9) Dary Psychiatrická léčebna Jihlava přijímá dary pro účely zdravotní péče od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2010 činily 215 tis. Kč. Tyto dary se účtují na účet rezervního fondu a používají se na podporu zdravotní péče podle 20 odst.8 zákona č.586/92 Sb. v aktuálním znění. Hodnota dlouhodobého drobného majetku darovaného organizaci činí 17 tis. Kč. 10) Závěr Účetnictví a roční účetní závěrka je průběžně během roku konzultována s účetním poradcem. Daňová přiznání jsou též zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem. Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty Zpracovala: ing. Marie Veselá Ekonomické podklady vyhotovila: ing.iva Hejnáková V Jihlavě, MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava - 7 -

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více