1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů"

Transkript

1 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura Úvod do problematiky I přesto, že je v české legislativě jasně zakotven požadavek rovného zacházení s muži a ženami včetně oblasti odměňování za práci, nerovnost v platech mužů a žen je bohužel stále přetrvávajícím faktem. V České republice je tato nerovnost ve srovnání se západoevropskými členy Evropské unie ještě patrnější, což je zapříčiněno historickým vývojem. V 50. letech 20. století se hospodářská politika v Československu zaměřila na mobilizaci všech disponibilních zdrojů pracovních sil, tedy i žen. V této době začal být zaváděn tzv. dvoupříjmový model rodiny, ženy však i přes požadavek právní rovnosti vydělávaly zhruba o třetinu méně než muži a jejich příjem byl v rodině vnímán jako dodatečný. 1 Transformační proces po roce 1989 znamenal pro trh práce výrazné změny, platy žen však nadále zůstávají výrazně pod úrovní platů mužů. Je však třeba zdůraznit, že nerovnost v odměňování není plně potlačena v žádném evropském státě. Z tohoto 1 KOZELSKÝ, Tomáš a David PRUŠVIC. Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře: (podle speciálního šetření ISPV v roce 2004). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007, 37, [9], 8 s. ISBN

2 důvodu Evropská unie věnuje problematice principu rovnosti zvýšenou pozornost již řadu let Základní pojmy Rovnost - rovnost jako politický princip se objevuje již ve starověkém Řecku, a to například v pracích Aristotela. Rovnost lidí tak, jak ji známe dnes, vyplývá především z osvícenské filozofie. Významný myslitel tehdejší doby John Locke řekl: lidé jsou od přirozenosti všichni svobodní, rovní a nezávislí. Také dnes již notoricky známé heslo Velké francouzské revoluce liberté, égalité, fraternité 3, zdůrazňuje požadavek rovnosti. Deklarace práv ženy a občanky, vydaná během Velké francouzské revoluce, stanoví: Žena se narodila svobodná a právem muži rovná Má-li žena právo vystoupit na popraviště, musí mít také právo vystoupit na řečnickou tribunu. Zakotvení požadavku rovnosti v právních řádech se však konečně formuluje až s nástupem demokracie jakožto moderního společenského zřízení. 4 Pozor rovnost neznamená stejnost! Diskriminace - slovo diskriminace pochází z latinského slova discriminare - rozlišovat, činit rozdíly mezi. V současné době je však pojem diskriminace spojován spíše s něčím negativním, což původním významem myšleno nebylo. Pojmem diskriminace, jak jej vnímáme dnes, obvykle značí určité znevýhodnění jednotlivce či skupiny na základě diskriminačního znaku (pohlaví, rasa, věk apod.). Štangrová (2010, s. 48) uvádí následující definici: Diskriminace představuje jednání, které je způsobilé snižovat důstojnost jednotlivce, a proto je základní povinností každé společnosti založené na ideálu demokracie a rovnosti takovému nanejvýš zavrženíhodnému zacházení zabránit. Diskriminace se v zásadě člení na 2 BOUČKOVÁ, Pavla, Michal HUBÁLEK a Adam KŘÍSTEK. Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního přístupu k odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zaměstnavatele. Praha: Otevřená společnost, 2007, 51 s. ISBN Překládáno jako: svoboda, rovnost, bratrství. 4 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, xv, 240 s. ISBN

3 dva druhy, a to diskriminaci negativní a pozitivní. Negativní diskriminace se dále dělí na diskriminaci přímou a nepřímou. 5 Šikana - v zásadě lze rozlišit dvě formy šikany na pracovišti, a to mobbing - šikana ze strany spolupracovníků a bossing - šikana ze strany vedoucích. Obrana bývá v praxi často velmi obtížná. 6 Mzda - mzda je dle zákoníku práce odměnou za práci v pracovním poměru. Jedná se o peněžité plnění či plnění peněžité hodnoty, které je poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Od platu se liší tím, že je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat je vyplácen jen zaměstnancům v zákonem určených institucích, především státním zaměstnancům Legislativní úprava Pro oblast pracovního práva je v ČR stěžejní Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 16 tohoto zákona stanoví: (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. (2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo 5 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 230 s. ISBN WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 155 s. ISBN V tomto modulu budou pojmy plat a mzda užívány jako synonyma. 3

4 vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu. 17 pak dodává, že právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon. Zákaz diskriminace je v ČR zakotven také v zákoně č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, tzv. antidiskriminační zákon. Tento zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. Rovněž objasňuje základní pojmy související s diskriminací. 2 tohoto zákona stanoví: Odst. 2: Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Odst. 3: Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Odst. 4: Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. 3 dále objasňuje: (1) Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Česká republika, jako členský stát Evropské unie, je povinna dbát na dodržování a prosazování práva EU na svém území prostřednictvím národních soudů. Jak uvádí Havelková 8, v evropském právu byl princip rovného odměňování zakotven již v Římské smlouvě o založení EHS z roku Odst. 1 článku 141 Smlouvy stanoví: 8 HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2007, 157 s. ISBN

5 Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci Plán rovnosti žen a mužů Cílem kvalitně zpracovaného plánu rovnosti žen a mužů v organizaci je, jak uvádějí Acklofová a kol. (2003), napomoci vytvoření situace, při které ženy a muži dostávají stejnou mzdu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, při které nedochází k sexuálnímu obtěžování, při které zaměstnanci mohou sladit profesní a rodinný život, při které ženy a muži zaujímají pracovní místa, která si zvolili podle svého zájmu a ne na základě svého pohlaví, a při které zkušenostem a dovednostem všech pracovníků se dostane řádného ocenění. 5

6 Postup pro vypracování plánu rovnosti: 9 1) šetření o rovnosti žen a mužů na pracovišti - přehled o aktuální situaci, především je třeba prošetřit: a. údaje o počtu žen a mužů na různých pozicích v organizaci b. pracovní prostředí a jeho vhodnost a uzpůsobenost pro muže a ženy (šatny, sprchy, oblečení, nástroje) c. firemní statistiky podle pohlaví - úrazy, nemocnost apod. d. psychosociální pracovní prostředí e. kategorie rozvržení pracovní doby na pracovišti f. počty dní strávených na rodičovské dovolené, při ošetřování člena rodiny a jejich porovnání u mužů a žen g. počty dní strávených na odborných školeních, studiem a další možnosti osobního rozvoje a jejich porovnání u mužů a žen h. odhad potřeby pracovních sil během roku 2) Plán rovnosti a. Měřitelné cíle v oblasti pracovních podmínek, přijímání pracovníků, odměňování atd. b. Konkrétní opatření pro každou oblast politiky - termíny, odpovědnost za provedení! c. Popis diferencí v platech mužů a žen u různých kategorií zaměstnanců a akční plán rovného odměňování 3) Vyhodnocení provedených opatření a promítnutí hodnocení do budoucích plánů. Praktický příklad: Mapování: Zkontrolujte vhodnost pracovního prostředí pro muže a ženy. Např. jsou pracovní stoly a židle vhodné pro muže i ženy. Mají všichni vhodné ochranné oblečení? Opatření k napravení nedostatků: Nákup vhodných ochranných oděvů a vybavení pro muže i ženy. Je třeba stanovovat dlouhodobé i krátkodobé cíle! 9 Zpracováno dle: ACKLOF, C., a kol. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha, s. 6

7 1.1.5 Praktické příklady Př1: O místo údržbáře se uchází tři muži a jedna žena, všichni splňují stejné kvalifikační předpoklady. Žena není na přijímací pohovor pozvána, neboť se zaměstnavatel domnívá, že se na uvedenou pozici žena prostě nehodí. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? A pokud ano, tak o jaký druh? Odp.: Ano jedná se o diskriminaci, žena je diskriminována z důvodu pohlaví. V tomto případě jde o příklad diskriminace přímé. Př2: Zaměstnavatel zaměstnává ženy výslovně pouze na částečný pracovní úvazek, přičemž jim vyplácí nižší hodinovou mzdu než zaměstnancům - mužům, kteří pracují na plný úvazek. Tuto skutečnost zaměstnavatel odůvodňuje tím, že preferuje zaměstnance, kteří pracují na plný úvazek. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? A pokud ano, tak o jaký druh? Odp.: Ano, jedná se o diskriminaci, v tomto případě o nepřímou. Př3: Praktický příklad diskriminace v zaměstnání Již tři roky pracovali Marek a Klára u společnosti ABC, oba na pozici recepční. Do společnosti nastoupili společně po ukončení studia na stejné střední škole - byli to spolužáci. Marek a Klára se na recepci střídali a jejich pracovní náplň byla totožná. Na jednom firemním večírku si Marek po pár sklenkách vína začal stěžovat na výši svého platu. Kláru jeho projev zaskočil, jelikož její plat nedosahoval ani 2/3 Markova platu, což se jí nezdálo v pořádku. Klára se rozhodla situaci řešit a obrátila se na osobní oddělení. Tam byli poměrně vstřícní, ale v počátku odmítali, že by se jednalo o chybu. V prvé řadě začalo osobní oddělení kontrolovat délku praxe a dosažené vzdělání Kláry a Marka. Nenašli však žádné skutečnosti, jež by mohly rozdíl ve mzdách opodstatnit. Klára se současně obrátila také na odbory, kde se dozvěděla, že současný stav je za výše uvedených skutečností protiprávní. Článek 157 Smlouvy o fungování EU totiž zaručuje stejnou mzdu za stejnou práci bez rozdílu pohlaví. Pokud neexistuje jiné logické vysvětlení, proč je Klářina mzda nižší než Markova, může se Klára domáhat nápravy soudní cestou, pokud by společnost ABC nechtěla sama napravit chybu okamžitě. Odbory Kláru rovněž upozornily, že pokud se prokáže pochybení na straně společnosti ABC, má Klára právo nejen na vyrovnání mzdy, ale také na vrácení její poměrné části za posledních tři roky, kdy u ABC pracuje a kdy k pochybení patrně docházelo. 7

8 1.1.6 Literatura, zajímavé články, odkazy Knižní zdroje: KOZELSKÝ, Tomáš a David PRUŠVIC. Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře: (podle speciálního šetření ISPV v roce 2004). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007, 37, [9], 8 s. ISBN BOUČKOVÁ, Pavla, Michal HUBÁLEK a Adam KŘÍSTEK. Metodika hodnocení kritérií nediskriminačního přístupu k odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zaměstnavatele. Praha: Otevřená společnost, 2007, 51 s. ISBN KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, xv, 240 s. ISBN ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 230 s. ISBN WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 155 s. ISBN HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2007, 157 s. ISBN ACKLOF, C., a kol. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha, s. Internetové zdroje 8

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase Mgr. Lucie Otáhalová, Mgr. Pavel Čižinský V květnu tohoto roku zamítla Poslanecká sněmovna po více než ročním projednávání tzv. antidiskriminační zákon.

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více