Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Žižkova 3, Nový Jičín , tel: , IČO: Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Dne: Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín

2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ.4 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V.A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů..5 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2013/2014 z hlediska jejího odborného zaměření..6 V. C. Přehled provedených kontrol IVP... 7 VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ..7 VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH.8 VII. A. Rozsah činností v oblasti prevence a jejich personální zajištění... 8 VII. B. Metodická činnost v oblasti prevence VII. C. Metodické a informační materiály VII. D. Intervenční činnost ke konkrétním projevům rizikového chování VII. E. Další odborné aktivity v oblasti prevence...11 VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Aktivity v oblasti péče o mimořádně kognit. nadané děti ve šk.r.2013/ VIII. B. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů VIII. C. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13 VIII. D. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13 IX. PREZENTACE PPP NA VEŘEJNOSTI X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK X. A. Výnosy X. B. Náklady. 15 X. C. Čerpání finančních prostředků v rámci projektů a dotací..16 X. D. Doplňková činnost. 16 X. E. Výsledek hospodaření 17 XI. VÝSLEDKY INSPEKCE XII. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 Výroční zpráva o činnosti PPP Nový Jičín za školní rok 2013/2014 Tato výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE a) Název zařízení: Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (dle zřizovací listiny) b) Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: IČ: Zřizovatel: školské zařízení příspěvková organizace Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2398 ze dne 5. září 2012) c) Ředitel zařízení: Mgr. Jiří Novák d) Odloučená pracoviště: 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i dvou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj. PPP zajišťuje odbornou psychologickou, speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou 2

4 měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě skupinových metodických schůzek, individuálních konzultací a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na výukové potíže, případně na jiné problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také terapeutické a poradenské služby. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence rizikového chování ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě již zjištěného výskytu projevů rizikového chování. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ. Jeden pracovník je v tabulce vzhledem ke svému kompletnímu VŠ vzdělání v obou odbornostech (spec. pedagog / psycholog) i obojímu pracovnímu zařazení započítáván z hlediska pracovních úvazků jako půl psycholog a půl speciální pedagog. Přehled změn v přepočtu pracovních úvazků/pracovníků (jako fyz.osob) - srovnání šk. roku 2012/2013 a šk. roku 2013/2014 Odbornost Šk.rok 2012/2013 Šk.rok 2013/2014 Psycholog 5,5/6 (z toh 1 ve fci.řeď.) 6,0/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,5/5 4,6/5 * viz. poznámka Metodik prevence soc.patol. jevů 1,0/1 1,0/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 0,6/2 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 13,6/16* viz. poznámka 14,2/16 Externí pracovník domovník (OON) 0,3/1 0,3/1 * V červenci 2014 došlo k odchodu jednoho pracovníka, zaměstnaného na 0,6 úvazku jako speciální pedagog. Protože byl však tento pracovník po 95% školního roku 2013/2014 na uvedené pozici zaměstnán, je zde za tento školní rok započítán. Od srpna 2014 je tedy počet speciálních pedagogů 4,0/4 a celkový počet zaměstnanců je 13,6/15 Odborní pracovníci PPP N. Jičín jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. V roce 2013/2014 absolvovali odborní pracovníci PPP v rámci prohlubování jejich kvalifikace vzdělávací kursy menšího rozsahu. Tyto krátkodobé kursy a semináře byly zaměřeny na problematiku rozvoje kognitivních schopností (metoda FIE), na rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina, na problematiku poradensko terapeutické práce podle principů kognitivně behaviorální terapie, na problematiku poradenství pro výchovné problémy podle Adleriánské individuální terapie. Ředitel PPP absolvoval také školení k aktuálním změnám v právních předpisech významných pro oblast školství, pracovně právních vztahů a pro problematiku veřejných zakázek. 3

5 IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2013/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu v tomto statistickém ukazateli o 247 potenciálních klientů (v roce 2012/2013 to bylo , v roce 2011/2012 pak potenciálních klientů). Za školní rok 2013/2014 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. V předchozím školním roce 2012/2013 to bylo dětí. - V tomto výkonověstatistickém parametru došlo meziročně tedy naopak (paradoxně) k mírnému nárůstu, což má pravděpodobně souvislost s dočasným posílením odborných pracovníků v odbornosti speciální pedagog o 0,6 úvazku oproti předchozímu roku 2012/2013. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka: Poznámka: mezi děti z mateřských škol byly v rámci této přehledové tabulky přiřazeny i předškolní děti, které MŠ nenavštěvovaly, ale věkově k této skupině náleží těchto dětí bylo celkem 33 Komentář: Při srovnání s předchozím školním rokem je rozložení zachováno respektive došlo k velmi nepatrnému (o 1%) posunu poměru mezi počtem klientů z MŠ (nárůst) a klientů ze ZŠ (pokles): Klientů v předškolním věku v loni bylo 31%, klientů za základních škol bylo v loni 61% (klientů ze středních škol zůstává jako v loni 8%). 4

6 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V. A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů: Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet vyřízených žádostí za sledovaný rok (2 227) a celkového počtu klientů za stejné období (2 007) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (cca 2-3%)může mít během školního roku podány i dvě žádosti (obvykle se jedná o náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem v tomto rozdílu počtu žádostí a počtu klientů je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů je většina žádostí o služby okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi, ale přesto se mezi žádosti o spolupráci započítávají.(školy jako instituce mezi klienty neevidujeme) Komentář: Z uvedených typů žádostí o spolupráci jednoznačně vyplývají priority, které jsou kladeny na činnost poradny ze strany klientů a školních institucí. Z hlediska frekvence hlavních důvodů žádostí je to především diagnostika a odborná péče u specifických poruch učení a jiných příčin výukových obtíží (včetně odborných posudků středoškoláků se specifickými vzdělávacími potřebami pro účely maturitních zkoušek) a dále pak posuzování školní zralosti u předškoláků. U celkového počtu žádostí vyřízených v sledovaném školním roce došlo ve srovnání s minulým šk. rokem k lehkému nárůstu (o 8%) souvislost je zde pravděpodobně s již výše popsaným nárůstem celkového počtu klientů v sledovaném školním roce a se skutečností, že PPP disponovala (oproti předchozímu školnímu roku 2012/2013) o 0,6 pracovního úvazku vyšším počtem odborných pracovníků. Ve struktuře rozložení počtu žádostí podle jejich dominantních důvodů nedošlo ve srovnání s minulými roky k podstatné proporcionální změně. Jako významnější jednodimenzionální změnu lze snad konstatovat relativně již výraznější nárůst žádostí o posouzení školní zralosti (o 12%). Tento nárůst ale zřejmě stále ještě sleduje populační křivku zvýšené porodnosti v předchozích 6 letech a není způsobován jinými systémovými proměnnými. 5

7 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2013/2014 z hlediska jejího odborného zaměření. Přehled činnosti poradny z hlediska typu poskytnutých služeb a počtu setkání, či úkonů v rámci dané služby shrnuje následující tabulka: Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety došlo k mírnému nárůstu celkového počtu výkonů (o 3,3%) i k dílčím změnám ve struktuře v jednotlivých oblastech výkonů - služeb. Z porovnání s předchozími údaji o nárůstu počtu žádostí (nárůst o 8%) lze konstatovat, že nárůst počtu výkonů zcela proporcionálně nesleduje nárůst počtu žádostí. Jako velmi pravděpodobné vysvětlení lze vnímat skutečnost, že v rámci stávající personální kapacity již nebylo možno ve výkonech kopírovat počet žádostí stejným nárůstem a ani podobným rozložením výkonů jako v letech předchozích. Došlo tedy k snížení výkonů v oblasti, kterou lze do jisté míry regulovat nabídkou ze strany PPP dle kapacitních personálních možností, a to je poskytování poradensko-terapeutické péče. Toto snížení je výrazně patrné při srovnání této oblasti výkonů s předchozím rokem, kdy bylo vykázáno v této oblasti 476 výkonů (letos 280) došlo zde tedy k poklesu o 79%! Jinak řečeno to znamená, že zvýšený počet nároků na diagnostiku museli psychologové kompenzovat nižší nabídkou poradensko terapeutických intervencí (tedy menším počtem setkání s menším počtem klientů, kteří přicházejí s výchovnými a osobnostními problémy). V mírnější míře je toto oslabení v intervenční oblasti patrné také u poskytnuté metodické intervence pro školy opět zde zátěž zvýšeným počtem žádostí (a nároků primárně na diagnostickou činnost) je kompenzována na úkor možností metodické práce s pedagogy v konkrétních individuálních případech či otázkách (oslabení ve výkonech z loňských 290 na letošních 249). Z déledobého hlediska lze již hovořit o trvalejším trendu, kdy dochází k nesouladu mezi klesajícím (statistickým) počtem potenciálních klientů a na druhé straně mezi rostoucím počtem žádostí v reálné poradenské praxi. Tento trend pak vzhledem k způsobu financování personálního zajištění poraden vede k jednostrannému nárůstu jednorázové diagnostické činnosti na úkor potřebné činnosti intervenční tedy především poradenské, terapeutické a metodické služby (které jsou obvykle vícečetné a alespoň nezbytně krátkodobě navazující na jednorázové diagnostické vyšetření u jednoho a téhož klienta). Je zde tedy z hlediska 6

8 systémového nastavení poradenské péče v MS kraji poměrně vážná otázka, nakolik dále vycházet při posuzování potřebnosti personálního zajištění poradenské péče v PPP pouze ze statistických údajů o tzv. potenciální klientele. Její statistika, zdá se, totiž déledobě nekopíruje zcela přiměřeně míru vytíženosti poraden skutečnými počty žádostí ze školského terénu. V. C. Přehled provedených kontrol IVP: Kontroly IVP dle 6 Vyhlášce č. 73/2005 Sb. (specifická metodicko kontrolní činnost proto je uváděna zvlášť): Kontroly IVP ve školách a srovnání s předchozími čtyřmi lety IVP žáků v r. 2005/2006 v r. 2006/2007 v r. 2007/2008 v r. 2008/2009 v r. 2009/2010 rok 2010/2011 rok 2011/2012 rok 2012/2013 rok 2013/ Komentář k tabulce Kontroly IVP: Po roce 2005/2006 nová školská legislativa vyvolala zvýšenou poptávku po kontrolních vyšetřeních, a to především u starších žáků druhého stupně s diagnózou VPU. Komplikovanější správní úkony spojené s integrací žáků motivovaly školy ke snaze omezit počet těchto žáků oproti předchozímu legislativnímu období. Kalendářní roky 2005 a 2006 byly proto také poznamenány vlnou zvýšených požadavků na kontrolní diagnostiku. Ve školním roce 2006/2007 již došlo k určitému zklidnění a začal se projevovat snížený počet žáků integrovaných s podporou IVP (tedy důsledek předchozí kontrolní diagnostiky a nově nastavených kritérií systému). Tuto skutečnost dokládá zřetelně meziroční snížení počtu žáků s IVP viz. tabulka výše. Výše popsaný trend byl ze strany PPP N. Jičín systémově podporován jako trend k zefektivnění integrační péče o žáky s nejvýraznějšími specifickými obtížemi v učení či v chování. Jeho součástí bylo včasné vyřazování starších žáků druhého stupně z často již neefektivní nápravné péče (porucha bývá v tomto období obvykle již do značné míry kompenzovaná, dospívající děti v tomto věku již ve většině případů nejsou motivovány k provádění další nápravy, což provází také omezený rejstřík reedukační nabídky pro starší žáky náprava pak bývá v důsledku toho často spíše formální nebo mívá ráz doučování, což není jejím cílem). U těchto žáků (vyřazených z tvrdých integračních opatření) zůstává obvykle doporučeno individuální zohlednění v souladu s jejich přetrvávajícími obtížemi a individuálními vzdělávacími potřebami (v souladu se školským zákonem). Díky tomuto přístupu není systém péče o integrované žáky zbytečně zatěžován neúměrnou byrokracií (správní řízení apod.) a již neefektivními pedagogickými opatřeními. Počty žáků, kteří byli vyučováni dle IVP klesly výrazně především mezi školními roky 2005/2006 a 2007/2008. V roce 2008/2009 se tento trend zastavil a došlo k lehkému nárůstu počtu kontrolovaných IVP i počtu žáků, kterým jsou IVP ve školách zpracovávány. V následujících školních 7

9 letech až do r. 2010/2011 bylo možno sledovat již jen mírně klesající trend v obou sledovaných parametrech. Tento pokles v roce 2011/2012 již ale dále nepokračoval a došlo dokonce nepatrnému navýšení (cca 2%). Mírný nárůst bylo pak možno sledovat také v školním roce 2012/2013. V hodnoceném školním roce 2013/2014 již k dalšímu nárůstu počtu žáků s IVP nedošlo, došlo pouze k mírnému nárůstu počtu zpracovávaných IVP (jeden žák může mít i více IVP například pro speciálně pedagogickou nápravnou péči a pak ještě pro výuku jazyků apod.) U sledovaného lehkého nárůstu v minulých letech (letos pouze udrženého ) se do jisté míry může jednat o průmět změny početního rozložení žáků na prvním a druhém stupni ZŠ (ve prospěch nárůstu počtu žáků na prvním stupni, u kterých bývají IVP obecně doporučovány častěji). VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2012/2013 se na řešení konkrétních případů z oblasti výchovného poradenství podíleli jednotliví odborní pracovníci poradny, a to dle své odbornosti a svých obvodů. Nikdo z odborných pracovníků nebyl tedy pověřen jako ústřední metodik výchovného poradenství. Tato praxe byla ověřena v předchozích letech a ukázala se jako nejpřijatelnější, a to jak vzhledem k personálním možnostem PPP, tak i vzhledem k současným potřebám škol. Nadále je využívána funkce metodika poradenství pro studijní a profesní orientaci, která byla v naší poradně zřízena ve školním roce 2003/2004. Tento pracovník s odborností psycholog má na starosti organizaci provádění vyšetření studijních orientací a metodickou pomoc v oblasti volby další studijní cesty a profesní kariéry s výchovnými poradci všech škol a s příslušným oddělením úřadu práce. Společné metodické schůzky s výchovnými poradci ZŠ, které probíhají pravidelně po zahájení školního roku zajišťuje ředitel PPP s podporou zástupce speciálních pedagogů PPP N. Jičín. VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH VII. A. Úvod: Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti její působnosti. Metodik prevence PPP zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování. VII. B. Metodická činnost: Na začátku školního roku 2013/2014 byly všem školám zaslány návrhy struktury Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování, kterými se mohou školy, v zájmu vytvoření efektivních preventivních programů, inspirovat. Školám byla rovněž nabídnuta metodická pomoc při jejich tvorbě a nabídnuta možnost osobních konzultací. V průběhu školního roku 2013/2014 proběhlo jedno kolo skupinových setkání školních metodiků prevence a metodika prevence PPP. Toto setkání bylo koncipováno nově jako konference k tématu primární prevence rizikového chování a uskutečnilo se v přednáškové místnosti Územního odboru Policie ČR v Novém Jičíně. Účastníci setkání byli pozvanými lektory seznámeni s několika tématy z oblasti prevence rizikového chování: vedení obtížného rozhovoru s rodiči, aktuality z Moravskoslezského kraje v oblasti prevence rizikového chování a informace o spolupráci škol s orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Metodik prevence PPP Nový Jičín seznámil posluchače s tím, jak 8

10 rozlišit preventivní programy zaměřené na symptomy (vnější projevy) rizikového chování od programů zaměřených na řešení příčin, které jej způsobují. Posluchači se také dozvěděli, podle jakých principů mohou poznat efektivní přístupy a více si uvědomovat možná rizika přístupů méně efektivních. V průběhu školního roku zorganizoval metodik prevence PPP také 5 skupinových setkání školních psychologů, která byla zaměřená na prevenci rizikových forem chování. Na programu většiny setkání se podíleli samotní školní psychologové. Ve svých příspěvcích se zaměřili na způsoby posílení spolupráce s rodiči i žáky, na užitečné reakce dospělých na nevhodné chování dětí a na realizaci preventivního programu pro žáky zaměřeného na bezpečné chování v internetovém prostředí. Metodik prevence PPP Nový Jičín seznámil školní psychology s různými možnostmi vedení adaptačních kurzů pro žáky. Některé aktivity byly účastníkům předány zážitkovou formou. Součástí všech setkání bylo řešení aktuálních případů školních psychologů týkajících se prevence rizikových forem chování formou balintovské skupiny. Metodik prevence PPP realizoval pro zaměstnance škol vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku prevence rizikového chování. Kurzu o řešení školního šikanování z pohledu právních předpisů se zúčastnily 4 pedagogických kolektivů, kurzu v problematice řešení školního šikanování bylo proškoleno 10 učitelských kolektivů a v oblasti efektivního řešení problémů ve škole v souvislosti se zneužíváním návykových látek 2 kolektivy. VII. C. Metodické a informační materiály: V průběhu školního roku byly školním metodikům prevence zaslány, mimo jiné, tyto informace týkající se prevence rizikového chování: Nový Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT / s přílohami. Elektronická publikace Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu pro ZŠ, kterou vydala Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. pozvánka na 6. krajskou konferenci k prevenci rizikových forem chování, která se konala října 2013 v Malenovicích. Nabídka zdarma absolvovat proškolení v metodice prevence užívání návykových látek Unplugged, které bylo realizováno v průběhu školního roku 2013/2014. Pozvánka na seminář Společně proti extremismu, který se konal v budově KÚ MSK v Ostravě. Nabídka vzdělávání Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách. Jeho součástí byly tři vzdělávací programy zaměřené na budování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách, řešení etnických konfliktů ve školách a metodiku her pro sociální rozvoj a výchovu dětí a mládeže. Nabídka absolvovat akreditované vzdělávání Přístupy pedagoga k dětem a dospívajícím s poruchami chování vyžadující pedopsychiatrickou péči. Informace o programu Web Rangers, který je realizován o.s. E-bezpečí a brožura Jak správně nastavit účet na Facebooku pro lepší soukromí. Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů na témata: Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků, Jak přistupovat k žákům s rizikovým závislostním chováním, Jak přistupovat k žákům s rizikovým chováním a psychiatrickým onemocněním. Nabídka zaslání dokumentárních DVD o drogové problematice z cyklu Jeden svět na školách, vydaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Nabídka akreditovaného vzdělávání o.s. Ave, týkajících se problematiky závislostí, šikany, komunikace a člověka v krizi. Informace o soutěži Požární ochrana očima dětí, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 9

11 Informace o preventivním projektu Právní odpovědnost dětí pro žáky osmých tříd základních škol. Projekt byl realizován Preventivně informační skupinou PČR o Oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Novém Jičíně. Informace o dvoudenním vzdělávacím programu Centra pro rodinu a sociální péči o.s. Škola osobního života výchova ke zdravé integraci sexuality. Nabídka programů o. s. E-bezpečí týkající se problematiky kyberšikany, kybergroomingu a rizik sociálních sítí. Informace o vyhlášení dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015. Nabídka absolvování studia k výkonu specializovaných činností školního metodika prevence, které realizuje o.s. Resocia Domaželice. Pozvánka na konferenci Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. Informace o zřízení Linky Ztracené dítě (tel.: , která je dostupná non stop a zdarma. Informace MPSV k řešení záškoláctví a materiál MŠMT Využití právních opatření k řešení problémového chování žáků na školách. Nabídka programů o. s. Nebuď oběť, zaměřených na minimalizaci rizik internetu a komunikačních technologií. Nabídka přednášek Bílého kruhu bezpečí (BKB) pro školní rok 2014/2015 na témata: Zákon o obětech trestných činů nová práva obětí kriminality, Trauma obětí trestného činu, BKB a pomoc obětem kriminality. Informační materiály v elektronické podobě: Zvládání emočně náročných a rizikových situací, Doporučení po zaměstnance veřejných institucí při ozbrojeném útoku a Doporučení po zaměstnance veřejných institucí při výhrůžném telefonátu. Informace o dotačním řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015, včetně termínů konání seminářů pro žadatele o dotace. VII. D. Intervenční činnost: Na začátku školního roku byly na všechny školy v okrese Nový Jičín zaslány informace o nabídce programů PPP Nový Jičín v oblasti prevence rizikového chování. Jedná se o nabídku individuálního poradenství pro děti zneužívající návykové látky a pro jejich rodiče, intervenční programy zaměřené na nápravu narušených vztahů v třídních kolektivech a individuálního poradenství pro děti dopouštějících se školního násilí či šikany a pro jejich oběti. Oproti minulým letům byla nabídka dále rozšířena o dlouhodobý primárně preventivní program pro žáky SŠ zaměřený na efektivní zvládání životních obtíží. Jedná se o ucelený, vzájemně se doplňující cyklus šesti lekcí, zaměřených na rozhodování a řešení problémů, depresivní nálady a jejich zvládání, zvládání vzteku a agrese, stres a životní styl, sebeovládání a odkládání povinností, úzkost a relaxaci. V tomto školním roce o realizaci programu projevily zájem dvě střední školy a celkem se uskutečnilo 44 jeho lekcí (viz Tab. 1: Počet služeb poskytnutých metodikem prevence PPP). Metodik prevence PPP ve školním roce 2013/2014 spolupracoval se zákonnými zástupci dětí a se školními metodiky prevence na řešení těchto forem rizikového chování: Šikanování Narušené vztahy v třídním kolektivu (jiné případy než šikana) Zneužívání návykových látek Agresivní chování Sebepoškozování Záškoláctví Počet kontaktů, týkající se jednotlivých oblastí, je uveden v Tab. 2: Důvody kontaktování metodika prevence PPP. 10

12 Tab. 1: Počet služeb poskytnutých metodikem prevence PPP Typ poskytnuté služby Počet kontaktů Konzultace s rodiči telefonicky 13 Konzultace s rodiči osobně 27 Metodická konzultace 133 Metodická schůzka skupinová 9 Poradensko-terapeutická intervence 20 Práce s třídním kolektivem 8 Konzultace jiné odborné pracoviště 27 Přednáška 1 Vedení kurzu 16 Vedení semináře - efektivní zvládání životních obtíží 44 Celkem 298 Tab. 2: Důvody kontaktování metodika prevence PPP Oblast prevence rizikového chování Počet žádostí Šikana a násilí v třídním kolektivu 19 Zneužívání návykových látek 16 Nabídka vzdělávání pro konkrétní školy dle závěrečných zpráv o plnění 9 Minimálních preventivních programů Metodické návrhy k Minimálním preventivním programům 38 Konzultace Policie ČR, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MÚ, okresní státní 4 zastupitelství Skupinové setkání školních metodiků prevence 1 Skupinové setkání školních psychologů 5 Skupinové setkání metodiků prevence PPP s krajským školským koordinátorem 3 prevence Narušené vztahy v třídním kolektivu (jiné případy než šikana) 15 Primárně preventivní program pro žáky SŠ zaměřený na efektivní zvládání 9 životních obtíží Proškolení kolektivů sboroven v problematice prevence rizikového chování 16 Přednáška pro rodiče 1 Záškoláctví 4 Agresivní chování 3 Sebepoškozování 2 Ostatní (informační činnost, konzultace s KŠKP a odb. pracovišti, ) 11 Celkem 156 VII. E. Další odborné a metodické aktivity: Ve dnech 7. a 8. října 2013 se metodik prevence PPP zúčastnil jak jeden z pořadatelů VI. Krajské konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích. Na tuto vzdělávací akci dostali pozvánku také všichni školní metodici prevence z okresu Nový Jičín. Metodik prevence PPP vedl ve spolupráci s PPP Přerov kvalifikační kurz v Metodice prevence užívání návykových látek Unplugged jehož garantem je Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a v průběhu školního roku vedl tři supervizní setkání k této metodě. Kurz byl přístupný také učitelům a školním psychologům z okresu Nový Jičín, byli o něm předem informováni a byl pro účastníky zdarma. 11

13 V průběhu školního roku se metodik prevence zúčastnil 3 společných pracovních porad krajského školského koordinátora prevence a metodiků prevence PPP v Moravskoslezském kraji. VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Aktivity v oblasti poradenské péče o mimořádně kognitivně nadané děti ve školním roce 2013/2014: Žádosti o diagnostické a poradenské služby ze strany rodičů a škol jsou řešeny v průběhu celého školního roku. V indikovaných případech jsou ze strany PPP formulovány návrhy na úpravy vzdělávání těchto dětí, včetně návrhů na vzdělávání dle IVP, případně IVP s akcelerací ve vzdělávání do vyšších ročníků. U těchto dětí je dále sledován jejich vývoj dle domluvy s rodiči a nastaveného plánu vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla v naší PPP poskytnuta individuální poradenská podpora 26 dětem s diagnostikovaným mimořádným kognitivním nadáním. Jednalo se o 5 dětí na úrovni ISCED 0 - předškolní vzdělávání (MŠ), o 13 dětí na úrovni ISCED 1 - primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ), o 5 dětí na úrovni ISCED 2 - nižší sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií) a 3 děti na úrovni ISCED 3 - vyšší sekundární vzdělávání (střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií). Základní informace k tématu nadaných dětí pro pedagogy i rodičovskou veřejnost jsou zpřístupněné na webovém portálu naší poradny. Uvedený text má preventivně-informační i metodický význam, obsahuje také seznam dostupné literatury a webové odkazy k tématu. PPP zajišťuje také informační servis pro rodiče a učitele nadaných dětí. Zájemcům z řad rodičů i učitelů jsou rozesílány em aktuální informace týkající se podpory nadaných dětí ve výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách (např. tipy na zajímavé akce, soutěže, konference, publikace). Pokračovala také aktivita Klubu rodičů a nadaných dětí při PPP Nový Jičín, fungujícího v naší PPP od r Jedná se o podpůrnou rodičovskou skupinu mimořádně nadaných dětí a herní klub nadaných dětí pod vedením psychologů PPP. Ve školním roce 2013/14 se konalo 7 setkání. Rodiče si na těchto setkáních předávají aktuální informace o školních i zájmových aktivitách vhodných pro nadané děti, v řízených diskusích probíhá sdělování výchovných zkušeností a zkušeností s řešením problémových situací souvisejících se vzděláváním nadaných dětí. Ve stejném čase se setkávají také děti, které se věnují deskovým a logickým hrám, přičemž se podporují také jejich sociální kompetence - např. schopnost komunikace a kooperace. V návaznosti na předchozí projekt MŠ Kopřivnice Umíme si s nadáním poradit? proběhly pro učitelky MŠ Kopřivnice v lednu 2014 semináře pod vedením psychologa PPP Nový Jičín na téma nadané dítě v předškolním věku - projevy, možnosti identifikace a podpory, specifika práce. PPP Nový Jičín je již od roku 2004 zapojena do resortního projektu MŠMT, v realizaci NÚV Praha oddělení rovných příležitostí ve vzdělávání (dříve IPPP ČR) v rámci Koncepce péče o mimořádně nadané žáky (dostupné na: Konkrétně se jedná o zapojení do pracovní skupiny psychologů, regionálních koordinátorů péče o mimořádně nadané děti v PPP, při NÚV Praha. Pro 12

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více