Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Žižkova 3, Nový Jičín , tel: , IČO: Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Dne: Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín

2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ.4 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V.A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů..5 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2013/2014 z hlediska jejího odborného zaměření..6 V. C. Přehled provedených kontrol IVP... 7 VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ..7 VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH.8 VII. A. Rozsah činností v oblasti prevence a jejich personální zajištění... 8 VII. B. Metodická činnost v oblasti prevence VII. C. Metodické a informační materiály VII. D. Intervenční činnost ke konkrétním projevům rizikového chování VII. E. Další odborné aktivity v oblasti prevence...11 VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Aktivity v oblasti péče o mimořádně kognit. nadané děti ve šk.r.2013/ VIII. B. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů VIII. C. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13 VIII. D. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13 IX. PREZENTACE PPP NA VEŘEJNOSTI X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK X. A. Výnosy X. B. Náklady. 15 X. C. Čerpání finančních prostředků v rámci projektů a dotací..16 X. D. Doplňková činnost. 16 X. E. Výsledek hospodaření 17 XI. VÝSLEDKY INSPEKCE XII. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 Výroční zpráva o činnosti PPP Nový Jičín za školní rok 2013/2014 Tato výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE a) Název zařízení: Pedagogicko - psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (dle zřizovací listiny) b) Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: IČ: Zřizovatel: školské zařízení příspěvková organizace Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2398 ze dne 5. září 2012) c) Ředitel zařízení: Mgr. Jiří Novák d) Odloučená pracoviště: 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i dvou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj. PPP zajišťuje odbornou psychologickou, speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou 2

4 měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě skupinových metodických schůzek, individuálních konzultací a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na výukové potíže, případně na jiné problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také terapeutické a poradenské služby. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence rizikového chování ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě již zjištěného výskytu projevů rizikového chování. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ. Jeden pracovník je v tabulce vzhledem ke svému kompletnímu VŠ vzdělání v obou odbornostech (spec. pedagog / psycholog) i obojímu pracovnímu zařazení započítáván z hlediska pracovních úvazků jako půl psycholog a půl speciální pedagog. Přehled změn v přepočtu pracovních úvazků/pracovníků (jako fyz.osob) - srovnání šk. roku 2012/2013 a šk. roku 2013/2014 Odbornost Šk.rok 2012/2013 Šk.rok 2013/2014 Psycholog 5,5/6 (z toh 1 ve fci.řeď.) 6,0/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,5/5 4,6/5 * viz. poznámka Metodik prevence soc.patol. jevů 1,0/1 1,0/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 0,6/2 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 13,6/16* viz. poznámka 14,2/16 Externí pracovník domovník (OON) 0,3/1 0,3/1 * V červenci 2014 došlo k odchodu jednoho pracovníka, zaměstnaného na 0,6 úvazku jako speciální pedagog. Protože byl však tento pracovník po 95% školního roku 2013/2014 na uvedené pozici zaměstnán, je zde za tento školní rok započítán. Od srpna 2014 je tedy počet speciálních pedagogů 4,0/4 a celkový počet zaměstnanců je 13,6/15 Odborní pracovníci PPP N. Jičín jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. V roce 2013/2014 absolvovali odborní pracovníci PPP v rámci prohlubování jejich kvalifikace vzdělávací kursy menšího rozsahu. Tyto krátkodobé kursy a semináře byly zaměřeny na problematiku rozvoje kognitivních schopností (metoda FIE), na rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina, na problematiku poradensko terapeutické práce podle principů kognitivně behaviorální terapie, na problematiku poradenství pro výchovné problémy podle Adleriánské individuální terapie. Ředitel PPP absolvoval také školení k aktuálním změnám v právních předpisech významných pro oblast školství, pracovně právních vztahů a pro problematiku veřejných zakázek. 3

5 IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2013/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu v tomto statistickém ukazateli o 247 potenciálních klientů (v roce 2012/2013 to bylo , v roce 2011/2012 pak potenciálních klientů). Za školní rok 2013/2014 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. V předchozím školním roce 2012/2013 to bylo dětí. - V tomto výkonověstatistickém parametru došlo meziročně tedy naopak (paradoxně) k mírnému nárůstu, což má pravděpodobně souvislost s dočasným posílením odborných pracovníků v odbornosti speciální pedagog o 0,6 úvazku oproti předchozímu roku 2012/2013. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka: Poznámka: mezi děti z mateřských škol byly v rámci této přehledové tabulky přiřazeny i předškolní děti, které MŠ nenavštěvovaly, ale věkově k této skupině náleží těchto dětí bylo celkem 33 Komentář: Při srovnání s předchozím školním rokem je rozložení zachováno respektive došlo k velmi nepatrnému (o 1%) posunu poměru mezi počtem klientů z MŠ (nárůst) a klientů ze ZŠ (pokles): Klientů v předškolním věku v loni bylo 31%, klientů za základních škol bylo v loni 61% (klientů ze středních škol zůstává jako v loni 8%). 4

6 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V. A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů: Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet vyřízených žádostí za sledovaný rok (2 227) a celkového počtu klientů za stejné období (2 007) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (cca 2-3%)může mít během školního roku podány i dvě žádosti (obvykle se jedná o náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem v tomto rozdílu počtu žádostí a počtu klientů je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů je většina žádostí o služby okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi, ale přesto se mezi žádosti o spolupráci započítávají.(školy jako instituce mezi klienty neevidujeme) Komentář: Z uvedených typů žádostí o spolupráci jednoznačně vyplývají priority, které jsou kladeny na činnost poradny ze strany klientů a školních institucí. Z hlediska frekvence hlavních důvodů žádostí je to především diagnostika a odborná péče u specifických poruch učení a jiných příčin výukových obtíží (včetně odborných posudků středoškoláků se specifickými vzdělávacími potřebami pro účely maturitních zkoušek) a dále pak posuzování školní zralosti u předškoláků. U celkového počtu žádostí vyřízených v sledovaném školním roce došlo ve srovnání s minulým šk. rokem k lehkému nárůstu (o 8%) souvislost je zde pravděpodobně s již výše popsaným nárůstem celkového počtu klientů v sledovaném školním roce a se skutečností, že PPP disponovala (oproti předchozímu školnímu roku 2012/2013) o 0,6 pracovního úvazku vyšším počtem odborných pracovníků. Ve struktuře rozložení počtu žádostí podle jejich dominantních důvodů nedošlo ve srovnání s minulými roky k podstatné proporcionální změně. Jako významnější jednodimenzionální změnu lze snad konstatovat relativně již výraznější nárůst žádostí o posouzení školní zralosti (o 12%). Tento nárůst ale zřejmě stále ještě sleduje populační křivku zvýšené porodnosti v předchozích 6 letech a není způsobován jinými systémovými proměnnými. 5

7 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2013/2014 z hlediska jejího odborného zaměření. Přehled činnosti poradny z hlediska typu poskytnutých služeb a počtu setkání, či úkonů v rámci dané služby shrnuje následující tabulka: Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety došlo k mírnému nárůstu celkového počtu výkonů (o 3,3%) i k dílčím změnám ve struktuře v jednotlivých oblastech výkonů - služeb. Z porovnání s předchozími údaji o nárůstu počtu žádostí (nárůst o 8%) lze konstatovat, že nárůst počtu výkonů zcela proporcionálně nesleduje nárůst počtu žádostí. Jako velmi pravděpodobné vysvětlení lze vnímat skutečnost, že v rámci stávající personální kapacity již nebylo možno ve výkonech kopírovat počet žádostí stejným nárůstem a ani podobným rozložením výkonů jako v letech předchozích. Došlo tedy k snížení výkonů v oblasti, kterou lze do jisté míry regulovat nabídkou ze strany PPP dle kapacitních personálních možností, a to je poskytování poradensko-terapeutické péče. Toto snížení je výrazně patrné při srovnání této oblasti výkonů s předchozím rokem, kdy bylo vykázáno v této oblasti 476 výkonů (letos 280) došlo zde tedy k poklesu o 79%! Jinak řečeno to znamená, že zvýšený počet nároků na diagnostiku museli psychologové kompenzovat nižší nabídkou poradensko terapeutických intervencí (tedy menším počtem setkání s menším počtem klientů, kteří přicházejí s výchovnými a osobnostními problémy). V mírnější míře je toto oslabení v intervenční oblasti patrné také u poskytnuté metodické intervence pro školy opět zde zátěž zvýšeným počtem žádostí (a nároků primárně na diagnostickou činnost) je kompenzována na úkor možností metodické práce s pedagogy v konkrétních individuálních případech či otázkách (oslabení ve výkonech z loňských 290 na letošních 249). Z déledobého hlediska lze již hovořit o trvalejším trendu, kdy dochází k nesouladu mezi klesajícím (statistickým) počtem potenciálních klientů a na druhé straně mezi rostoucím počtem žádostí v reálné poradenské praxi. Tento trend pak vzhledem k způsobu financování personálního zajištění poraden vede k jednostrannému nárůstu jednorázové diagnostické činnosti na úkor potřebné činnosti intervenční tedy především poradenské, terapeutické a metodické služby (které jsou obvykle vícečetné a alespoň nezbytně krátkodobě navazující na jednorázové diagnostické vyšetření u jednoho a téhož klienta). Je zde tedy z hlediska 6

8 systémového nastavení poradenské péče v MS kraji poměrně vážná otázka, nakolik dále vycházet při posuzování potřebnosti personálního zajištění poradenské péče v PPP pouze ze statistických údajů o tzv. potenciální klientele. Její statistika, zdá se, totiž déledobě nekopíruje zcela přiměřeně míru vytíženosti poraden skutečnými počty žádostí ze školského terénu. V. C. Přehled provedených kontrol IVP: Kontroly IVP dle 6 Vyhlášce č. 73/2005 Sb. (specifická metodicko kontrolní činnost proto je uváděna zvlášť): Kontroly IVP ve školách a srovnání s předchozími čtyřmi lety IVP žáků v r. 2005/2006 v r. 2006/2007 v r. 2007/2008 v r. 2008/2009 v r. 2009/2010 rok 2010/2011 rok 2011/2012 rok 2012/2013 rok 2013/ Komentář k tabulce Kontroly IVP: Po roce 2005/2006 nová školská legislativa vyvolala zvýšenou poptávku po kontrolních vyšetřeních, a to především u starších žáků druhého stupně s diagnózou VPU. Komplikovanější správní úkony spojené s integrací žáků motivovaly školy ke snaze omezit počet těchto žáků oproti předchozímu legislativnímu období. Kalendářní roky 2005 a 2006 byly proto také poznamenány vlnou zvýšených požadavků na kontrolní diagnostiku. Ve školním roce 2006/2007 již došlo k určitému zklidnění a začal se projevovat snížený počet žáků integrovaných s podporou IVP (tedy důsledek předchozí kontrolní diagnostiky a nově nastavených kritérií systému). Tuto skutečnost dokládá zřetelně meziroční snížení počtu žáků s IVP viz. tabulka výše. Výše popsaný trend byl ze strany PPP N. Jičín systémově podporován jako trend k zefektivnění integrační péče o žáky s nejvýraznějšími specifickými obtížemi v učení či v chování. Jeho součástí bylo včasné vyřazování starších žáků druhého stupně z často již neefektivní nápravné péče (porucha bývá v tomto období obvykle již do značné míry kompenzovaná, dospívající děti v tomto věku již ve většině případů nejsou motivovány k provádění další nápravy, což provází také omezený rejstřík reedukační nabídky pro starší žáky náprava pak bývá v důsledku toho často spíše formální nebo mívá ráz doučování, což není jejím cílem). U těchto žáků (vyřazených z tvrdých integračních opatření) zůstává obvykle doporučeno individuální zohlednění v souladu s jejich přetrvávajícími obtížemi a individuálními vzdělávacími potřebami (v souladu se školským zákonem). Díky tomuto přístupu není systém péče o integrované žáky zbytečně zatěžován neúměrnou byrokracií (správní řízení apod.) a již neefektivními pedagogickými opatřeními. Počty žáků, kteří byli vyučováni dle IVP klesly výrazně především mezi školními roky 2005/2006 a 2007/2008. V roce 2008/2009 se tento trend zastavil a došlo k lehkému nárůstu počtu kontrolovaných IVP i počtu žáků, kterým jsou IVP ve školách zpracovávány. V následujících školních 7

9 letech až do r. 2010/2011 bylo možno sledovat již jen mírně klesající trend v obou sledovaných parametrech. Tento pokles v roce 2011/2012 již ale dále nepokračoval a došlo dokonce nepatrnému navýšení (cca 2%). Mírný nárůst bylo pak možno sledovat také v školním roce 2012/2013. V hodnoceném školním roce 2013/2014 již k dalšímu nárůstu počtu žáků s IVP nedošlo, došlo pouze k mírnému nárůstu počtu zpracovávaných IVP (jeden žák může mít i více IVP například pro speciálně pedagogickou nápravnou péči a pak ještě pro výuku jazyků apod.) U sledovaného lehkého nárůstu v minulých letech (letos pouze udrženého ) se do jisté míry může jednat o průmět změny početního rozložení žáků na prvním a druhém stupni ZŠ (ve prospěch nárůstu počtu žáků na prvním stupni, u kterých bývají IVP obecně doporučovány častěji). VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2012/2013 se na řešení konkrétních případů z oblasti výchovného poradenství podíleli jednotliví odborní pracovníci poradny, a to dle své odbornosti a svých obvodů. Nikdo z odborných pracovníků nebyl tedy pověřen jako ústřední metodik výchovného poradenství. Tato praxe byla ověřena v předchozích letech a ukázala se jako nejpřijatelnější, a to jak vzhledem k personálním možnostem PPP, tak i vzhledem k současným potřebám škol. Nadále je využívána funkce metodika poradenství pro studijní a profesní orientaci, která byla v naší poradně zřízena ve školním roce 2003/2004. Tento pracovník s odborností psycholog má na starosti organizaci provádění vyšetření studijních orientací a metodickou pomoc v oblasti volby další studijní cesty a profesní kariéry s výchovnými poradci všech škol a s příslušným oddělením úřadu práce. Společné metodické schůzky s výchovnými poradci ZŠ, které probíhají pravidelně po zahájení školního roku zajišťuje ředitel PPP s podporou zástupce speciálních pedagogů PPP N. Jičín. VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH VII. A. Úvod: Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti její působnosti. Metodik prevence PPP zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování. VII. B. Metodická činnost: Na začátku školního roku 2013/2014 byly všem školám zaslány návrhy struktury Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování, kterými se mohou školy, v zájmu vytvoření efektivních preventivních programů, inspirovat. Školám byla rovněž nabídnuta metodická pomoc při jejich tvorbě a nabídnuta možnost osobních konzultací. V průběhu školního roku 2013/2014 proběhlo jedno kolo skupinových setkání školních metodiků prevence a metodika prevence PPP. Toto setkání bylo koncipováno nově jako konference k tématu primární prevence rizikového chování a uskutečnilo se v přednáškové místnosti Územního odboru Policie ČR v Novém Jičíně. Účastníci setkání byli pozvanými lektory seznámeni s několika tématy z oblasti prevence rizikového chování: vedení obtížného rozhovoru s rodiči, aktuality z Moravskoslezského kraje v oblasti prevence rizikového chování a informace o spolupráci škol s orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Metodik prevence PPP Nový Jičín seznámil posluchače s tím, jak 8

10 rozlišit preventivní programy zaměřené na symptomy (vnější projevy) rizikového chování od programů zaměřených na řešení příčin, které jej způsobují. Posluchači se také dozvěděli, podle jakých principů mohou poznat efektivní přístupy a více si uvědomovat možná rizika přístupů méně efektivních. V průběhu školního roku zorganizoval metodik prevence PPP také 5 skupinových setkání školních psychologů, která byla zaměřená na prevenci rizikových forem chování. Na programu většiny setkání se podíleli samotní školní psychologové. Ve svých příspěvcích se zaměřili na způsoby posílení spolupráce s rodiči i žáky, na užitečné reakce dospělých na nevhodné chování dětí a na realizaci preventivního programu pro žáky zaměřeného na bezpečné chování v internetovém prostředí. Metodik prevence PPP Nový Jičín seznámil školní psychology s různými možnostmi vedení adaptačních kurzů pro žáky. Některé aktivity byly účastníkům předány zážitkovou formou. Součástí všech setkání bylo řešení aktuálních případů školních psychologů týkajících se prevence rizikových forem chování formou balintovské skupiny. Metodik prevence PPP realizoval pro zaměstnance škol vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku prevence rizikového chování. Kurzu o řešení školního šikanování z pohledu právních předpisů se zúčastnily 4 pedagogických kolektivů, kurzu v problematice řešení školního šikanování bylo proškoleno 10 učitelských kolektivů a v oblasti efektivního řešení problémů ve škole v souvislosti se zneužíváním návykových látek 2 kolektivy. VII. C. Metodické a informační materiály: V průběhu školního roku byly školním metodikům prevence zaslány, mimo jiné, tyto informace týkající se prevence rizikového chování: Nový Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT / s přílohami. Elektronická publikace Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu pro ZŠ, kterou vydala Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. pozvánka na 6. krajskou konferenci k prevenci rizikových forem chování, která se konala října 2013 v Malenovicích. Nabídka zdarma absolvovat proškolení v metodice prevence užívání návykových látek Unplugged, které bylo realizováno v průběhu školního roku 2013/2014. Pozvánka na seminář Společně proti extremismu, který se konal v budově KÚ MSK v Ostravě. Nabídka vzdělávání Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách. Jeho součástí byly tři vzdělávací programy zaměřené na budování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách, řešení etnických konfliktů ve školách a metodiku her pro sociální rozvoj a výchovu dětí a mládeže. Nabídka absolvovat akreditované vzdělávání Přístupy pedagoga k dětem a dospívajícím s poruchami chování vyžadující pedopsychiatrickou péči. Informace o programu Web Rangers, který je realizován o.s. E-bezpečí a brožura Jak správně nastavit účet na Facebooku pro lepší soukromí. Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů na témata: Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků, Jak přistupovat k žákům s rizikovým závislostním chováním, Jak přistupovat k žákům s rizikovým chováním a psychiatrickým onemocněním. Nabídka zaslání dokumentárních DVD o drogové problematice z cyklu Jeden svět na školách, vydaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Nabídka akreditovaného vzdělávání o.s. Ave, týkajících se problematiky závislostí, šikany, komunikace a člověka v krizi. Informace o soutěži Požární ochrana očima dětí, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 9

11 Informace o preventivním projektu Právní odpovědnost dětí pro žáky osmých tříd základních škol. Projekt byl realizován Preventivně informační skupinou PČR o Oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Novém Jičíně. Informace o dvoudenním vzdělávacím programu Centra pro rodinu a sociální péči o.s. Škola osobního života výchova ke zdravé integraci sexuality. Nabídka programů o. s. E-bezpečí týkající se problematiky kyberšikany, kybergroomingu a rizik sociálních sítí. Informace o vyhlášení dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015. Nabídka absolvování studia k výkonu specializovaných činností školního metodika prevence, které realizuje o.s. Resocia Domaželice. Pozvánka na konferenci Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. Informace o zřízení Linky Ztracené dítě (tel.: , která je dostupná non stop a zdarma. Informace MPSV k řešení záškoláctví a materiál MŠMT Využití právních opatření k řešení problémového chování žáků na školách. Nabídka programů o. s. Nebuď oběť, zaměřených na minimalizaci rizik internetu a komunikačních technologií. Nabídka přednášek Bílého kruhu bezpečí (BKB) pro školní rok 2014/2015 na témata: Zákon o obětech trestných činů nová práva obětí kriminality, Trauma obětí trestného činu, BKB a pomoc obětem kriminality. Informační materiály v elektronické podobě: Zvládání emočně náročných a rizikových situací, Doporučení po zaměstnance veřejných institucí při ozbrojeném útoku a Doporučení po zaměstnance veřejných institucí při výhrůžném telefonátu. Informace o dotačním řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015, včetně termínů konání seminářů pro žadatele o dotace. VII. D. Intervenční činnost: Na začátku školního roku byly na všechny školy v okrese Nový Jičín zaslány informace o nabídce programů PPP Nový Jičín v oblasti prevence rizikového chování. Jedná se o nabídku individuálního poradenství pro děti zneužívající návykové látky a pro jejich rodiče, intervenční programy zaměřené na nápravu narušených vztahů v třídních kolektivech a individuálního poradenství pro děti dopouštějících se školního násilí či šikany a pro jejich oběti. Oproti minulým letům byla nabídka dále rozšířena o dlouhodobý primárně preventivní program pro žáky SŠ zaměřený na efektivní zvládání životních obtíží. Jedná se o ucelený, vzájemně se doplňující cyklus šesti lekcí, zaměřených na rozhodování a řešení problémů, depresivní nálady a jejich zvládání, zvládání vzteku a agrese, stres a životní styl, sebeovládání a odkládání povinností, úzkost a relaxaci. V tomto školním roce o realizaci programu projevily zájem dvě střední školy a celkem se uskutečnilo 44 jeho lekcí (viz Tab. 1: Počet služeb poskytnutých metodikem prevence PPP). Metodik prevence PPP ve školním roce 2013/2014 spolupracoval se zákonnými zástupci dětí a se školními metodiky prevence na řešení těchto forem rizikového chování: Šikanování Narušené vztahy v třídním kolektivu (jiné případy než šikana) Zneužívání návykových látek Agresivní chování Sebepoškozování Záškoláctví Počet kontaktů, týkající se jednotlivých oblastí, je uveden v Tab. 2: Důvody kontaktování metodika prevence PPP. 10

12 Tab. 1: Počet služeb poskytnutých metodikem prevence PPP Typ poskytnuté služby Počet kontaktů Konzultace s rodiči telefonicky 13 Konzultace s rodiči osobně 27 Metodická konzultace 133 Metodická schůzka skupinová 9 Poradensko-terapeutická intervence 20 Práce s třídním kolektivem 8 Konzultace jiné odborné pracoviště 27 Přednáška 1 Vedení kurzu 16 Vedení semináře - efektivní zvládání životních obtíží 44 Celkem 298 Tab. 2: Důvody kontaktování metodika prevence PPP Oblast prevence rizikového chování Počet žádostí Šikana a násilí v třídním kolektivu 19 Zneužívání návykových látek 16 Nabídka vzdělávání pro konkrétní školy dle závěrečných zpráv o plnění 9 Minimálních preventivních programů Metodické návrhy k Minimálním preventivním programům 38 Konzultace Policie ČR, oddělení sociálně-právní ochrany dětí MÚ, okresní státní 4 zastupitelství Skupinové setkání školních metodiků prevence 1 Skupinové setkání školních psychologů 5 Skupinové setkání metodiků prevence PPP s krajským školským koordinátorem 3 prevence Narušené vztahy v třídním kolektivu (jiné případy než šikana) 15 Primárně preventivní program pro žáky SŠ zaměřený na efektivní zvládání 9 životních obtíží Proškolení kolektivů sboroven v problematice prevence rizikového chování 16 Přednáška pro rodiče 1 Záškoláctví 4 Agresivní chování 3 Sebepoškozování 2 Ostatní (informační činnost, konzultace s KŠKP a odb. pracovišti, ) 11 Celkem 156 VII. E. Další odborné a metodické aktivity: Ve dnech 7. a 8. října 2013 se metodik prevence PPP zúčastnil jak jeden z pořadatelů VI. Krajské konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích. Na tuto vzdělávací akci dostali pozvánku také všichni školní metodici prevence z okresu Nový Jičín. Metodik prevence PPP vedl ve spolupráci s PPP Přerov kvalifikační kurz v Metodice prevence užívání návykových látek Unplugged jehož garantem je Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a v průběhu školního roku vedl tři supervizní setkání k této metodě. Kurz byl přístupný také učitelům a školním psychologům z okresu Nový Jičín, byli o něm předem informováni a byl pro účastníky zdarma. 11

13 V průběhu školního roku se metodik prevence zúčastnil 3 společných pracovních porad krajského školského koordinátora prevence a metodiků prevence PPP v Moravskoslezském kraji. VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Aktivity v oblasti poradenské péče o mimořádně kognitivně nadané děti ve školním roce 2013/2014: Žádosti o diagnostické a poradenské služby ze strany rodičů a škol jsou řešeny v průběhu celého školního roku. V indikovaných případech jsou ze strany PPP formulovány návrhy na úpravy vzdělávání těchto dětí, včetně návrhů na vzdělávání dle IVP, případně IVP s akcelerací ve vzdělávání do vyšších ročníků. U těchto dětí je dále sledován jejich vývoj dle domluvy s rodiči a nastaveného plánu vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla v naší PPP poskytnuta individuální poradenská podpora 26 dětem s diagnostikovaným mimořádným kognitivním nadáním. Jednalo se o 5 dětí na úrovni ISCED 0 - předškolní vzdělávání (MŠ), o 13 dětí na úrovni ISCED 1 - primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ), o 5 dětí na úrovni ISCED 2 - nižší sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií) a 3 děti na úrovni ISCED 3 - vyšší sekundární vzdělávání (střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií). Základní informace k tématu nadaných dětí pro pedagogy i rodičovskou veřejnost jsou zpřístupněné na webovém portálu naší poradny. Uvedený text má preventivně-informační i metodický význam, obsahuje také seznam dostupné literatury a webové odkazy k tématu. PPP zajišťuje také informační servis pro rodiče a učitele nadaných dětí. Zájemcům z řad rodičů i učitelů jsou rozesílány em aktuální informace týkající se podpory nadaných dětí ve výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách (např. tipy na zajímavé akce, soutěže, konference, publikace). Pokračovala také aktivita Klubu rodičů a nadaných dětí při PPP Nový Jičín, fungujícího v naší PPP od r Jedná se o podpůrnou rodičovskou skupinu mimořádně nadaných dětí a herní klub nadaných dětí pod vedením psychologů PPP. Ve školním roce 2013/14 se konalo 7 setkání. Rodiče si na těchto setkáních předávají aktuální informace o školních i zájmových aktivitách vhodných pro nadané děti, v řízených diskusích probíhá sdělování výchovných zkušeností a zkušeností s řešením problémových situací souvisejících se vzděláváním nadaných dětí. Ve stejném čase se setkávají také děti, které se věnují deskovým a logickým hrám, přičemž se podporují také jejich sociální kompetence - např. schopnost komunikace a kooperace. V návaznosti na předchozí projekt MŠ Kopřivnice Umíme si s nadáním poradit? proběhly pro učitelky MŠ Kopřivnice v lednu 2014 semináře pod vedením psychologa PPP Nový Jičín na téma nadané dítě v předškolním věku - projevy, možnosti identifikace a podpory, specifika práce. PPP Nový Jičín je již od roku 2004 zapojena do resortního projektu MŠMT, v realizaci NÚV Praha oddělení rovných příležitostí ve vzdělávání (dříve IPPP ČR) v rámci Koncepce péče o mimořádně nadané žáky (dostupné na: Konkrétně se jedná o zapojení do pracovní skupiny psychologů, regionálních koordinátorů péče o mimořádně nadané děti v PPP, při NÚV Praha. Pro 12

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více