SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) není pro MSP v České republice zákonnou povinností, je materiál zpracován jako instruktáž s cílem představit ucelený materiál aplikovatelný ve firmách tohoto segmentu. Jeho součástí jsou mimo jiné v České republice užívané zkratky, termíny a definice pro oblast BOZP, odkazy na evropskou legislativu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), právní rámec v naší zemi včetně odkazu na příslušné paragrafy Zákoníku práce. Školení je rozděleno do tří základních celků : A. Výklad k legislativě a oblasti rizik ( jejich stanovení, kategorizace, vyhodnocení, dále praktické návody a příklady řešení z firem, kde mají příslušný systém již zaveden ) B. Postupné kroky při realizaci politiky BOZP v podmínkách MSP C. Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Součástí materiálů jsou i vhodné odkazy na specializované firmy, které mohou pro podniky provádět komplexní služby v oblasti BOZP, kontrolovat zajištění požární ochrany apod. 2

3 oddíl A. Aktualizovaný seznam právních předpisů ČR a norem ČSN Vyhláška č. 393/2004 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. Vyhláška č. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B. Vyhláška č. 367/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie. Vyhláška č. 366/2004 Sb.o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. Vyhláška č. 363/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek... Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a druhá euronovela zákoníku práce První změnou v hlavě páté části druhé zákoníku práce bude novela ustanovení 132b zákoníku práce. Odstavec I bude nyní tohoto znění: Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. 3

4 Co k němu dodat? Jak známo první euronovela zákoníku práce zakotvila preventivní činnost prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance jako novum. Důvodem byla skutečnost, že rámcová směrnice EEC o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i všechny na ni navazující dílčí směrnice kladou na prevenci rizik mimořádný důraz. V zákoníku práce se proto nově založila povinnost zaměstnavatele provádět úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou, pokud k tomu nemá sám způsobilost. Odborně způsobilá osoba měla být buď zaměstnavatel sám nebo zaměstnavatelem placený zaměstnanec, jehož pracovní náplní bude provádět jménem zaměstnavatele úkoly v prevenci rizik. Již tehdy se ale zdůrazňovalo, že ustavení odborně způsobilé osoby však v žádném případě nesnižuje odpovědnost zaměstnavatele za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť tato povinnost přísluší všem vedoucím zaměstnancům zaměstnavatele, kteří řídí a kontrolují práci, a kteří jsou oprávněni k jejímu výkonu dávat pokyny v souladu s ustanovením 132 odst. 3 zákoníku práce. Řada zaměstnavatelů však upozorňovala na skutečnost, že není sama natolik odborně způsobilá, aby se mohla považovat za osobu odborně způsobilou v prevenci rizik a že nemá zaměstnance, kteří by tuto činnost pro ni mohli provádět. Byl proto zejména ze strany zaměstnavatelů tlak na to, aby si mohly úkoly v prevenci rizik zajišťovat prostřednictvím odborně způsobilých osob, které mají v této oblasti i příslušné vzdělání. Nakonec toto řešení se jeví asi i jako optimální. Zaměstnavatel dnes bude mít v podstatě tři možná řešení buď si tuto činnost bude zajišťovat sám, nebo svým zaměstnancem nebo si zajistí odborně způsobilou osobu. V podstatě se asi v praxi nejčastěji rozhodne s ohledem na skutečnost, co je pro něj z hlediska velikosti jeho firmy a rizikovosti práce na jeho pracovištích finančně nejvýhodnější. K tomu je třeba jen dodat, že podle ustanovení 132 zákoníku práce odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výhradně zaměstnavatel. Jeho odpovědnost je jednoznačná, plná a nezastupitelná. Odborně způsobilá osoba pouze bude plnit úkoly v prevenci rizik pro zaměstnavatele. Právní odpovědnost za jejich výkon i za plnění všech ostatních povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však nese zaměstnavatel sám. Dotyčný zaměstnanec, byť bude mít statut odborně způsobilé osoby, která provádí úkoly v prevenci rizik, může ve svých důsledcích nést pouze obecnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli. 4

5 Ustanovení 132b zákoníku práce o odborně způsobilé osobě má totiž bezprostřední vazbu na ustanovení 132a zákoníku práce o prevenci rizik. V ustanovení 132a odst. 1 zákoníku práce máme totiž zdůrazněno, že zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik, v odstavci 2 téhož ustanovení máme pojem prevence rizik definován. Stanoví se v něm totiž, že prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Tato definice je v naprostém souladu s definicí, kterou používá rámcová směrnice EEC o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podle článku 3 písm. d) této směrnice se totiž pod pojmem prevence rizik rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocením a řízením rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část tohoto procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Proto i v následujících odstavcích 132a zákoníku práce ukládá zákonodárce zaměstnavateli povinnosti, jak při vyhledávání rizik a zjišťování jejich příčin a zdrojů, tak při přijímání opatření k jejich odstranění. I tato ustanovení jsou přesnou transposicí rámcové směrnice EEC o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, konkrétně jejího článku 6 odstavců 1 a 2. Zákon přímo neukládá zaměstnavateli, jakým způsobem má ono vyhodnocování rizik provádět. Záleží proto na zaměstnavateli samotném, jakou formu si zvolí. To vše bude záviset mimo jiné na velikosti zaměstnavatele, rizikovosti jeho pracovních činností a také na jeho potřebách. V každém případě je však třeba i tuto povinnost zaměstnavatele chápat jako pracovněprávní povinnost, za jejíž porušení může být příslušnými kontrolními orgány uložena sankce. Naprosto stejně je to pak i s výše popsaným ustanovením 132b zákoníku práce a s volbou zaměstnavatele, jakým způsobem si zajistí provádění úkolů v prevenci rizik. Druhá euronovela toto ustanovení maximálně zliberalizovala, takže zaměstnavatel si může zvolit postup, 5

6 který je mu nejoptimálnější a který je pro něj i finančně nejvýhodnější. Jednoho si ale musí neustále vědom a to skutečnosti, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech svých pracovištích odpovídá jen on sám a že tuto odpovědnost nemůže na nikoho přenést. Druhou změnou, kterou přinese druhá euronovela zákoníku práce, je změna v ustanovení 134d zákoníku práce, který jak známo, stanoví zakázané práce. V tomto ustanovení byl legislativní rozpor s ustanovením předchozím, tedy 134c zákoníku práce, který v odstavci 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly vždy prováděny v kontrolovaných pásmech. Ustanovení 134d zákoníku práce pak azbest jmenoval mezi řadu karcinogenů, s kterými se nesmí pracovat vůbec. Aby byl tento věcný i legislativní rozpor odstraněn došlo ustanovení 134d zákoníku práce k několika změnám. Za prvé byl azbest vypuštěn z výčtu karcinogenů obsažených ve větě první 134d, tedy z výčtu chemikálií, s kterými se nesmí pracovat vůbec a byla zrušena věta třetí. Za stávajícího textu ustanovení 134d byl pak učiněn odstavec první, aby mohly být doplněny další odstavce. Druhý odstavec pak zní: Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahující azbest. Toto ustanovení v návrhu euronovely označené jako bod 29 má však odloženou účinnost a podle čl. IV zákona nabývá účinnosti až 1. ledna Nakonec je do ustanovení 134d doplněn třetí odstavec tohoto znění: Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použité tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší než 1g/m3 obsahujících azbest, jsou zakázány. Tento odstavec ale nabude účinnosti hned spolu s účinností zákona. Nové ustanovení 134d zákoníku práce bude tedy znít: (1) Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4- aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi, 4- nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylů, a práce s přípravky obsahujícími více než 0,1% 6

7 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005% polychlorovaných bifenylů. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci nepotřebných zásob, odpadů a zařízení, která obsahují tyto látky a přípravky, a práce při zneškodňování uvedených látek, pokud vznikají jako nežádoucí původní látka při zpracování jiné látky nebo přípravku. (2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest. (3) Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použité tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší než 1 g/cm3 obsahujících azbest, jsou zakázány. Důvodem přijetí této právní úpravy, tedy nového odstavce 2 a 3 v 134d zákoníku práce, je obnovení všeobecného zákazu prací s azbestem ke dni 1. ledna Datum 1. ledna 2005 bylo zvoleno v souladu s článkem 2 směrnice Komise Evropského společenství, který ukládá členským státům přijmout k tomuto datu zákonné opatření zakazující uvádění veškerých forem azbestu a výrobků jej obsahujících na trh, jakož i jejich používání. Navržená legisvakance by měla být přiměřená pro ekonomicky únosné změny výrobních programů u výrobců, kteří dosud se zpracováním azbestu kalkulovali. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/18/ES přitom ukládá členským státům povinnost uvést v účinnost opatření stanovující mimo jiné všeobecný zákaz prací s azbestem do 15. dubna Nakonec třetí změna, která nás v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci může z druhé euronovely zákoníku práce zajímat, je změna ustanovení 202 odst. 2 zákoníku práce, kde se na konci tečka mění na středník a vkládá věta za středníkem to se vztahuje i na náhradu na výživu pozůstalých. Takže ustanovení 202 odst. 2 zákoníku práce bude znít: Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; to se vztahuje i na náhradu na výživném pozůstalých. 7

8 Tato změna byla do zákona též vložena až na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. Její podstata spočívá v tom, že až do nedávné doby se vykládalo, že náhrada na výživu pozůstalých podle ustanovení 199 zákoníku práce se vypočítává vždy jen k okamžiku smrti zamřelého a v průběhu jejího poskytování se výše této náhrady nemění s jedinou výjimkou, kterou byla novela zákoníku práce provedená zákonem č. 74/1994 Sb., která také v přechodných a závěrečných ustanoveních zdůraznila, že k 1.červnu 1994 se provede přepočet i u těchto náhrad. Jinak ale valorizační předpisy, které byla na základě 202 odst. 2 zákoníku práce vydány, se náhrady na výživu pozůstalých netýkaly. Podstatný zásah do toho výkladu však učinil Ústavní soud v nálezu publikovaném pod č. 192/1999 Sb., ve kterém deklaroval, jak zdůraznil, ústavně konformní interpretaci ustanovení 202 odst. 2 zákoníku práce a dospěl k závěru, že existuje propojení ustanovení 195 a 199 odst. 2 zákoníku práce, které vede k závěru, že valorizace náhrady podle 195 zákoníku práce má za následek i zvýšení částky vymezující náhradu na výživu pozůstalých. V praxi má tento nález vést k tomu, že se budou při každé valorizaci průměrného výdělku rozhodného pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku ve smyslu ustanovení 195 zákoníku práce provádět i valorizace náhrady na výživu pozůstalých. Nevalorizuje se ale průměrný výdělek dosažený zemřelým před smrtí, ale valorizují se celkové částky náhrady na výživu pozůstalých. Tento závěr je v Nálezu Ústavního soudu odůvodněn takto: Náhrada za ztrátu na výdělku se stanoví přesně stanoveným způsobem výpočtu ( 195 zákoníku práce), odvisícím od přesně kvantifikovaných parametrů, v důsledku čehož je možné ji valorizací bez dalšího upravovat. Na rozdíl od ní náhrada nákladů na výživu pozůstalých je určena řadou apriori přesně nekvantifikovatelných, uvážení vyžadujících parametrů (obdobně jako je tomu u institutu výživného v občanském právu), v důsledku čehož je smysluplné valorizovat pouze celkovou částku pro náhradu nákladů na výživu všech pozůstalých. Takto interpretovanému smyslu a účelu analyzovaných obou právních institutů odpovídá i ústavně konformní interpretace dotčených ustanovení 199 odst. 2, 195 a 202 odst. 2 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že přestože tento Nález Ústavního soudu byl publikován již v roce 1999, praxe si ho neosvojila a i podle zkušeností autorky článku se náhrady na výživu pozůstalých zatím v převážné většině případů nevalorizují. Z tohoto důvodu, aby přímo v zákoně bylo 8

9 expresis verbis stanoveno, že valorizovat se musí i náhrada na výživu pozůstalých, bylo předmětné ustanovení 202 odst. 2 Zákoníku práce doplněno větou za středníkem, jak shora uvedeno. ZDROJ: Dandová, E.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a druhá euronovela zákoníku práce Problematika rizik Základní povinnosti při hodnocení rizik Zaměstnavatel na každém pracovišti má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech aspektech spojených s prací. Účelem provádění hodnocení rizik je umožnit zaměstnavateli učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků. Tato opatření zahrnují : - prevenci pracovních rizik - poskytování informací pracovníkům - poskytování výcviku zaměstnancům Organizace a prostředky k provedení potřebných opatření mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných opatřeních k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad: - omezování vzniku rizik - odstraňování rizik u zdroje jejich původu - přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 9

10 omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví - nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy - nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky - omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a dalších škodlivých faktorů na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu - plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivů pracovního prostředí - přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany - provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem Hodnocení rizik je třeba přezkoumat vždy, když se zavádí změna, která by mohla změnit vnímání rizika na pracovišti, např. v souvislosti s novými procesy, novým zařízením nebo materiály, se změnou organizace práce atd. Hodnocení rizik obsahuje následující kroky: - identifikace rizik - identifikace pracovníků - odhad existujících rizik - úvaha,zda je možné riziko odstranit, pokud ne posoudit, zda je třeba zavést další opatření k prevenci nebo odstranění rizik Identifikace rizik: Tento proces by měl být založen na - pozorování prostředí pracoviště - identifikace a posouzení úkolů vykonávaných na pracovišti - pozorování probíhající práce (kontrola postupů ) - posouzení vnějších faktorů, které by mohli ovlivnit pracoviště - zkoumání psychologických, sociálních a fyzikálních faktorů, které by mohly přispět ke vzniku stresu při práci Identifikace osob, které mohou být vystaveny nebezpečí: 10

11 - pracovníci ve výrobě i obslužných - pracovníci pomocných a servisních činností - pracovníci cizích firem - samostatně podnikající fyzické osoby - studenti, učni, zaškolovací pracovníci - techničtí pracovníci a management - hosté - pohotovostní služby Mezi zvláště vnímavé pracovníky patří: - pracovníci se sníženou pracovní schopností - mladiství a starší pracovníci - těhotné ženy - pracovníci bez nebo s malými zkušenostmi - pracovníci užívající léky, které zvyšují nebezpečí úrazu Riziko vyplývající z nebezpečí by mělo být stanoveno odhadem závažnosti následku (škody) a pravděpodobnosti, že k tomuto následku dojde.hodnocení rizik se může vykonat v různých formách, což záleží na získaných informacích, možností posuzovatelů, ale i účelu posuzovaných rizik, druhu ohrožení apod. Hodnocení rizik může být: - kvalitativní při hodnocení se používá slovní vyjádření různého stupně pravděpodobnosti a důsledků. Používá se hlavně k získání všeobecného přehledu o rizikách tehdy, když se jedná o jednoduchý provoz nebo když chybí číselné údaje pro kvantitativní hodnocení - polokvantitativní hodnocení používá kvalitativně popsané stupnice, které mají přiděleny číselné hodnoty, jejichž kombinací se určí míra rizika. Je ideální metodou pro posuzování rizik na pracovišti. Slouží jako východisko k bezpečnostním opatřením v provozu (např. bodová metoda). - kvantitativní hodnocení používá numerické hodnoty pravděpodobnosti (1x za cyklů, 1 úraz na pracovníků apod.) a důsledku nežádoucího jevu (hodnota v korunách, stupeň poškození zdraví, politické škody, ekologické apod.). Používá se při přísném a důsledném 11

12 hodnocení rizik, hlavně při konstruování strojů, při používání nebezpečných látek apod. Abychom mohli určit hodnotu rizika, je potřeba správně odhadnout jeho parametry - pravděpodobnost a důsledek. Stanovení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události (nehody) Posuzovatelé mají udělat odborný odhad, tj. stanovit, jaká je pravděpodobnost, že nehoda vznikne. Pravděpodobnost může být vyjádřená buď poměrnými hodnotami častá - příležitostná - řídká, nebo číslem vyjadřujícím, že se nehoda vyskytne jednou za určitý počet jevů nebo časových jednotek. V praxi a odborné literatuře se používá i pojem četnost výskytu ohrožení případně negativního jevu. Obsahový rozdíl mezi pravděpodobností a četností není žádný, rozdíl je jen ve formě vyjádření.pravděpodobnost se vyjadřuje všeobecněji, např. v % a může mít funkční závislost. Četnost vyjadřuje intenzitu výskytu ohrožení, které se určily na základě analýzy vyhodnocených nebo předpokládaných negativních jevů. Je možné vyjádřit ji celým číslem: např znamená, že negativní jev se vyskytl 1x z celkového počtu jevů. Při praktických postupech v posuzování rizika je účelnější používat četnost. Při posuzování pravděpodobnosti vzniku poškození je třeba vzít v úvahu již přijatá bezpečnostní opatření. Dobrou pomůckou jsou zde bezpečnostní předpisy a doporučení (publikovaná např. v BTP - bezpečnostně technické požadavky). Pro stanovení pravděpodobnosti poškození je třeba vzít v úvahu: - počet exponovaných osob - frekvence a trvání expozice - možnost selhání služeb (např. dodávky elektřiny, vody aj.) - možnost selhání zařízení, technických komponent a bezpečnostních zařízení - expozice vlivu částic - nebezpečné jednání (neúmyslné chyby, opomenutí a porušení předpisů a pracovních postupů) zaměstnanců, kteří nemusejí vědět o nebezpečí, nemusejí mít znalosti, schopnosti, zkušenosti pro výkon 12

13 činnosti, podcení riziko - podcení důležitost pracovních postupů pro bezpečnost Závažnost případné nežádoucí události, nehody Závažnost nehody vyjadřuje stupeň poškození, škody. Při odhadování závažnosti nehody je třeba vycházet: - ze závažnosti úrazu nebo poškození zdraví - smrtelný, těžký, lehký úraz, choroba z povolání - z rozsahu poškození - jedna osoba, více osob, hmotná škoda,poškození životního prostředí Přitom je třeba brát v úvahu faktory, které ovlivňují možné následky nehody: - druh zranění - lehké, těžké, smrtelné - počet ohrožených osob - rozsah ohrožení životního prostředí - finanční ztráta zahrnující i všechny náklady na obnovení provozu ztrátu trhu - ztrátu image Při hodnocení rizika bereme v úvahu možnost ohrožení všech lidí, kteří mohou být exponováni nebezpečným podmínkám. Proto je nebezpečí závažnější, je-li ohrožen větší počet lidí. Ale někdy závažné riziko může být spojeno s výkonem činnosti pouze jedné osoby, např. údržba nepřístupných částí zdvihacího zařízení. Vyhodnocení rizika, rozhodnutí o přijatelnosti rizika Rizika jsou posuzována z hlediska možných následků pravděpodobnosti těchto následků. Přitom bereme v úvahu vždy ty nejzávažnější možné následky.možné následky jsou vyjádřeny ve čtyřech kategoriích: - zanedbatelné - lehká poranění nevyžadující ošetření; vzniklá škoda nepřevyšuje částku 10 tis.kč, výpadek výroby je menší než 1 den 13

14 - lehké - poranění vyžaduje ošetření, ale zůstává bez následků na zdraví; výše vzniklé škody se pohybují v rozmezí tis.kč; výpadek výroby je 1 den až 2 týdny - těžké - poranění jsou těžká vyžadující dlouhodobé léčení, mohou zanechat trvalé následky; škoda se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 5 mil.kč; výpadek výroby je 2 týdny až 4 měsíce - kritické- poranění jsou smrtelná; značná poškození / zničen systém; výše škody přesahuje 5 mil.kč; výpadek výroby je delší než 4 měsíce Pravděpodobnost výskytu rizika je vyjádřena v šesti kategoriích: - častý výskyt - je pravděpodobný opakovaný výskyt událostí, nepřetržité ohrožení, pravděpodobnost výskytu pravděpodobný výskyt - událost vznikne několikrát během života zařízení, jedná se o časté ohrožení pravděpodobnost jevu příležitostný výskyt - jev vznikne jen někdy během života systému, zřídkavé ohrožení, jedná se spíše o náhodný výskyt; pravděpodobnost výskytu nepravděpodobný ale možný výskyt- událost není příliš pravděpodobná, ale nelze její vznik vyloučit, pravděpodobnost výskytu je menší než málo pravděpodobný výskyt- pravděpodobnost výskytu je menší než 10-5; - prakticky se výskyt událostí za dobu života systému blíží 0. - nemožný- vznik událostí je takřka fyzikálně nemožný a nemůže tedy dojít k reálnému ohrožení. Kategorizace rizik Stanovení pravděpodobnosti vzniku událostí a jejího možného následku umožní určit kategorii rizika. Níže jsou pomocí stupňů vyznačeny čtyři rizikové skupiny. Kategorie stupeň I. Rizika umístěná v této skupině představují nepřijatelné riziko. Zároveň je zde vyjádřena i nezbytnost urychleného provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnou úroveň. II. I když se jedná o závažnou a nepřijatelnou úroveň rizika není 14

15 urgentnost opatření tak závažná jako u rizik v předchozí kategorii. Bezpečnostní opatření je možno realizovat podle zpracovaného plánu. III.Riziko je přijatelné pouze se souhlasem vedení. Vedení podniku musí v tomto případě zvážit zda se mu vyplatí riskovat možné následky. V případě, že neprovede technická bezpečnostní opatření, je třeba zavést vhodná opatření organizační. IV.Zbytkové riziko je přijatelné. Nevyžaduje zvláštní opatření. V žádném případě se však nejedná o 100% bezpečnost. Proto je nezbytné i v tomto případě na existující riziko upozornit a uvést, jaká organizační, ochranná a výchovná opatření je třeba realizovat. Plán nápravných opatření Kategorie rizik je základem pro rozhodování, kam nejprve zaměřit pozornost a které problémy nejdříve řešit. Při volbě opatření by se mělo vzít v úvahu, že je-li to možné, je třeba vyloučit nebezpečí přímo u zdroje nebezpečí, např. náhrada nebezpečné chemické látky méně nebezpečnou. Nelze-li vyloučit nebezpečí je třeba ho omezit, např. užitím nízkovoltového napájení, kde je to možné, přizpůsobit práci individuálním schopnostem pracovníků a využít nové, moderní postupy pro zlepšení bezpečnosti. Vhodná je kombinace technických a organizačních opatření jako potřeba zavedení plánované údržby, nové posouzení výběru používaných surovin, látek, nástrojů a zařízení z hlediska vhodnosti, vypracování havarijních a evakuačních plánů a přijetí všech dostupných preventivních opatření. Posuzování přiměřenosti plánu nápravných opatření Plán by měl být posuzován ještě před zavedením a typické otázky jsou: - bude revidovaný řídící systém vést k dosažení přijatelné úrovni rizika - jsou vytvářena nová nebezpečí - bylo vybráno nejúčinnější řešení i z hlediska ekonomického - co si lidé dotčeni novými opatřeními o nich myslí - budou opatření uplatněna a nikoliv ignorována např. v důsledku tlaku na pracovní výkon Hodnocení rizik je neustálý proces, který musí být prováděn při všech změnách ovlivňujících existenci nebezpečí. 15

16 Postup hodnocení rizik Základní kroky: Kategorizace/klasifikace pracovních činností: - zpracování seznamu pracovních činností prováděných v organizaci včetně jejich charakteristik, Identifikace nebezpečí: - identifikování všech závažných zdrojů nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem. Zvážení, kdo může být poškozen nebo co může být poškozeno a jak, Stanovení rizik: - provedení subjektivního odhadu rizika spojeného s každým identifikovaným nebezpečím s uvedením plánovaných nebo stávajících bezpečnostních opatření. Při tom je třeba vzít v úvahu účinnost opatření a možnost jejich selhání a možné následky, Rozhodnutí o přijatelnosti rizika: - posouzení, zda plánované nebo existující bezpečnostní opatření jsou dostatečná a zajistí udržení nebezpečí pod legislativně stanovenými limity a požadavky, Příprava nápravných opatření ke snížení rizika (jsou-li zapotřebí): - přípravu plánu zabývajícího se problémy zjištěnými v bodech 1-3. Organizace by měla zajistit, že nová a existující opatření jsou funkční a efektivní, Posouzení, zda plán nápravných opatření je odpovídající: - opětovné zhodnocení rizik s ohledem na přijatá nápravná opatření a ověření, zda riziko je přijatelné. To znamená, zda riziko bylo sníženo na nejnižší rozumně dosažitelnou mez. Má-li být hodnocení rizik prakticky využitelné, musí organizace: - stanovit pracovníka vedení odpovědného za jeho provedení a řízení - projednat jej s každým dotčeným, projednat, co je plánováno udělat a získat jejich připomínky a podporu - stanovit potřeby pro vyškolení členů hodnotitelského týmu a zavést vhodný výcvikový program, posoudit adekvátnost hodnocení rizik 16

17 - určit, zda hodnocení je vhodné a dostatečné (odpovídající) z hlediska podrobnosti a důslednosti, dokumentovat administrativní podrobnosti a podstatná zjištění. Hodnocení rizik v praxi Základní hlediska, která je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik: - návrh předběžného jednoduchého hodnocení rizik - kritéria pro kategorizaci pracovních činností a informací potřebných o každé činnosti - metody identifikování a kategorizace nebezpečí - postupy pro informační rozhodnutí o rizicích - popsání odhadnutých úrovní rizika - kriteria pro rozhodování o přijatelnosti rizika a přiměřenosti přijatých opatření - časový plán přijímání a realizace nápravných opatření - preferované metody řízení rizik - kriteria pro posuzování přiměřenosti akčního plánu Předběžné (jednoduché) hodnocení rizik Organizace by měla připravit jednoduchý způsob, který bude užit při záznamu poznatků z hodnocení rizik, který by měl zahrnovat: - pracovní činnost - nebezpečí - bezpečnostní opatření - ohrožený personál (zaměstnanci/ostatní) - pravděpodobnost škody - závažnost škody - úroveň rizika - nápravná opatření - administrativní náležitosti (např. jména hodnotitelů, datum aj.) Organizace by měla vypracovat svůj vlastní postup pro hodnocení rizik, postup zkoušek a monitorování chování pracovního systému. Kategorizace pracovních aktivit 17

18 Pro hodnocení rizik je nezbytné vypracovat seznam pracovních činností, sdružit je smysluplným způsobem do skupin a získat o nich potřebné informace. Je nezbytné zahrnout nejen činnosti, které se denně opakují, ale i ty, které se provádějí pouze občas, např. některé úkoly při údržbě. Možný způsob klasifikace pracovních činností zahrnuje: - geografické území (prostor) uvnitř/vně zařízení organizace, - stavy výrobního (pracovního) procesu a nebo poskytování služeb, - plánované a neplánované práce, - definované úkoly (např. řízení motorového vozidla). Požadavky na informace o pracovních činnostech Při posuzování nebezpečí (rizik) spojených s výkonem jednotlivých činností je důležité mít co nejúplnější informace o jejich charakteru a způsobu provádění. Informace požadované pro každou činnost zahrnují - úkoly, které mají být provedeny: jejich trvání a frekvence - lokalitu (místo), kde má být práce vykonána - kde se normálně/příležitostně úkoly vykonávají - kdo může být ovlivněn důsledky prováděné práce (návštěvníci, smluvní partneři, veřejnost aj.) - výcvik/školení, které personál k provedení úkolů absolvoval - psané pokyny/směrnice pro provádění úkolů - nástroje, které k výkonu činnosti mají být použity - výrobní/uživatelské instrukce/návody pro užití/údržbu zařízení a nástrojů - velikost, tvar, povrch, charakter a váha materiálu, se kterým má být manipulováno - vzdálenost a výška, do které má být materiál ručně přemístěn - použité služby (např. stlačený vzduch), látky a přípravky použité nebo přibírané během práce, fyzikální forma látek nebo přípravků (pěna, plyn, pára, roztok, prach, pevný stav) - obsah a doporučení z bezpečnostních listů týkajících se chemických látek nebo přípravků - požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem vztahující se k prováděné práci, užitému zařízení nebo chemické látce - bezpečnostní opatření, která by měla být použita - údaje o nehodovosti, úrazech, haváriích, poruchách aj., spojených s prováděnou činností, zařízením nebo látkou, získanými z informačních zdrojů uvnitř i vně organizace 18

19 - nalezení jakýchkoli hodnocení vztahujících se k pracovní činnosti. Identifikování zdrojů nebezpečí Identifikovat nebezpečí umožní odpověď na tři základní otázky: - existuje zdroj poškození kdo/co může způsobit škodu? - kdo/co může být poškozeno? - jak může poškození nastat? Nebezpečí, které jasně může mít pouze zanedbatelný potenciál vzniku poškození, nemusíme uvažovat. Seznam nebezpečí Pro posouzení nebezpečí je dále vhodné pro jednotlivé činnosti specifikovat charakter nebezpečí pomocí odpovědi např. na otázku: Během pracovní činnosti je nebezpečí - uklouznutí/pádu na rovině - pád z výšky/do hloubky - pád nářadí, materiálu z výšky - nedostatečná výška prostoru - spojené s manipulací s nářadím nebo materiálem - spojené s pásovou výrobou, čištěním, uváděním do provozu, výrobou, údržbou, - opravami, změnami a demontáží - spojené s dopravou vnitropodnikovou i s přepravou - požáru a výbuchu - násilnostmi vůči personálu - spojené s látkami, které mohou být vdechnuty - spojené s látkami, které mohou ohrozit zrak - spojené s látkami, které mohou uškodit stykem s pokožkou - spojené s látkami, které mohou uškodit požitím - působení energie (např. elektřina, radiace, hluk, vibrace) - ohrožení horních končetin monotónní/opakovanou jednotvárnou činností - nevhodných tepelných podmínek (např. přílišné teplo) - spojené s osvětlením - spojené s kluzkým, nerovným povrchem podlah a komunikací - spojené s nevhodnými kryty a zábradlím 19

20 - spojené s činností dodavatelů. Uvedený seznam není vyčerpávající a organizace by si měla vypracovat svůj vlastní seznam vycházející z konkrétních pracovních podmínek. 20

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Směrnice vedoucího organizace č. 5/2011

Směrnice vedoucího organizace č. 5/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice vedoucího organizace č. 5/2011 K zajištění splnění povinností organizace na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle zákona č. 262/2006Sb., 102.Sb.,

Více

Program Bezpečný podnik

Program Bezpečný podnik Program Bezpečný podnik Cílem státní politiky v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v prostředí EU trvale zvyšovat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

PREVENCE RIZIK - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

PREVENCE RIZIK - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PREVENCE RIZIK - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Prevence rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů ka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Vnitřní předpisy zaměstnavatele

Vnitřní předpisy zaměstnavatele Vnitřní předpisy zaměstnavatele a jejich význam pro BOZP konference 25. listopadu 2015 Eva Dandová, právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS dandova.eva@cmkos.cz Vnitřní předpis zaměstnavatele ( 305

Více

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Čl. 1 Úvod

Více

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 2. KÓD 3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK PŘI PRÁCI VČETNĚ STANOVENÍ NÁVRHŮ OPATŘENÍ VE SMYSLU ZÁKONÍKU PRÁCE 102 ODST. 3 a 4

VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK PŘI PRÁCI VČETNĚ STANOVENÍ NÁVRHŮ OPATŘENÍ VE SMYSLU ZÁKONÍKU PRÁCE 102 ODST. 3 a 4 PŘ kapitola č. 10_1 Příloha 3 V Praze dne 15. 2. 2012 zpracoval: Tomáš Dušek, Petr Šebesta pracovník odpovědný za tuto agendu: Petr Šebesta VYHLEDÁNÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK PŘI PRÁCI VČETNĚ STANOVENÍ NÁVRHŮ

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více