TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě"

Transkript

1 TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise

2 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání.... NT2 nabídka učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nadbytek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nedostatek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po absolventech vysokých škol.... NT2 poptávka po učitelích RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po vzdělávání.... NT2 potřeba profesní přípravy.... NT2 trh vzdělávání.. NT1 filozofie výchovy.. NT1 sociologie výchovy.. NT1 srovnávací pedagogika.. RT pedagogika.. RT znalec v oblasti vzdělávání (11) pedagogika.. NT1 teorie učení.. RT pedagogické vědy výsledky výzkumu.. NT1 inovace ve vzdělávání.... RT pilotní projekt výzkum.. NT1 pedagogický výzkum.... RT znalec v oblasti vzdělávání (11).. RT historické hledisko.. RT měření.. RT metodologie.. RT výzkumné středisko vzdělávací principy.. NT1 integrace studentů.... NT2 posilování sebeodpovědnosti studentů.... NT2 pozitivní diskriminace RT sociální nerovnost (15).... RT inkluzivní vzdělávání (03).. NT1 interkulturní vzdělávání.... RT Evropská maturita (09).... RT Mezinárodní maturita (09).... RT mezinárodní škola (06).. NT1 koedukace.. NT1 kontinuita vzdělávání.. NT1 mezinárodní dimenze.... NT2 evropská dimenze.... RT globalizace vzdělávání (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 1

3 .... RT studium mezinárodních vztahů (07).. NT1 povinné vzdělávání.... RT délka povinného vzdělávání (04).... RT základní vzdělávání (02).. NT1 právo na vzdělání.. NT1 rodičovská volba.... RT volba školy (09).. NT1 rovnost příležitostí.. NT1 svoboda vzdělávání vzdělávání.. RT financování vzdělávání (05).. RT školská správa (04).. RT učení (08).. RT výuka (08).. RT vzdělávací instituce (06).. RT vzdělávací obsah (07).. RT vzdělávací politika (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 2

4 02 - Systémy vzdělávání celoživotní učení.. NT1 formální vzdělávání.... NT2 školní vzdělávání.. NT1 informální učení.... RT výchova v rodině.... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 neformální vzdělávání.... RT audit dovedností (09).... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 vzdělávání mimo školu.... NT2 distanční vzdělávání NT3 e-learning NT4 obsah e-learningu NT5 elektronický učební materiál RT výukový software (06) (13) RT vzdělávací obsah (07) RT otevřená univerzita (06).... NT2 domácí vzdělávání.... NT2 výchova v rodině RT informální učení.... NT2 výuka v nemocnici.... RT informální učení.... RT neformální vzdělávání.. RT návrat ke vzdělávání.. RT vzdělávání dospělých model vzdělávání učitelů.. NT1 následný model.. NT1 souběžný model.. RT vzdělávání učitelů obor vzdělávání.. NT1 odborné vzdělávání a profesní příprava.... RT odborná složka vzdělávání (07).... RT odborná škola (06).... RT profesní kvalifikace (09).... RT typ profesní přípravy.. NT1 technické vzdělávání (09).. NT1 všeobecné vzdělávání.. RT přechod mezi obory vzdělávání (04) přechod mezi úrovněmi vzdělávání.. NT1 přechod z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z preprimárního na primární vzdělávání.. NT1 přechod z primárního na nižší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z vyššího sekundárního na terciární vzdělávání typ profesní přípravy.. NT1 alternační profesní příprava.. NT1 další profesní rozvoj.... NT2 profesní příprava při zaměstnání.... RT učící se organizace (11).. NT1 počáteční profesní příprava TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 3

5 .. NT1 profesně zaměřený kurs.. NT1 rekvalifikace.. NT1 učňovská příprava.... NT2 odborná praxe.. NT1 základní profesní příprava.. RT odborné vzdělávání a profesní příprava vzdělávací stupeň.. NT1 ročník.. NT1 studijní cyklus vzdělávací systém.. NT1 jednotná struktura vzdělávání.... RT nižší sekundární úroveň.... RT primární vzdělávání.. NT1 nabídka alternativního vzdělávání.. NT1 nápravná výchova.... RT kriminalita (10).... RT speciální vzdělávací potřeby (03).... RT speciální vzdělávání (03).. NT1 soukromé školství.... RT soukromá škola (06).. NT1 veřejné školství.. NT1 vzdělávání dospělých.... RT audit dovedností (09).... RT celoživotní učení.... RT gramotnost dospělých (10).. NT1 základní vzdělávání.... RT minimální kompetence (10).... RT povinné vzdělávání (01) vzdělávací úroveň.. NT1 postobligatorní vzdělávání.. NT1 postsekundární neterciární vzdělávání.. NT1 preprimární vzdělávání.... NT2 denní péče o děti.... NT2 preprimární úroveň orientovaná na vzdělávání.... RT preprimární instituce (06).... RT preprimární vzdělávací instituce (06).. NT1 primární vzdělávání.... RT jednotná struktura vzdělávání.... RT primární škola (06).. NT1 sekundární vzdělávání.... NT2 nižší sekundární úroveň RT jednotná struktura vzdělávání.... NT2 vyšší sekundární úroveň.... RT sekundární škola (06).. NT1 vysokoškolské vzdělávání.... NT2 bakalářské studium RT bakalář (09).... NT2 postgraduální studium NT3 doktorské studium NT3 magisterské studium RT magistr (09).... RT akademický rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 4

6 .... RT dospělý student (11).... RT vysoká škola (06) vzdělávání učitelů.. NT1 další vzdělávání učitelů.. NT1 přípravné vzdělávání učitelů.... NT2 kvalifikační fáze.... NT2 pedagogická praxe.. RT instituce pro vzdělávání učitelů (06).. RT model vzdělávání učitelů.. RT učitel (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 5

7 03 - Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami postižení.. NT1 mentální postižení.... NT2 autismus.... NT2 řečové postižení.. NT1 tělesné postižení.... NT2 smyslové postižení NT3 sluchové postižení RT odezírání NT3 zrakové postižení RT slepecké písmo.. RT osoby s postižením.. RT speciální vzdělávací potřeby.. RT terapie speciální vzdělávací potřeby.. NT1 porucha učení.... NT2 obtíže při čtení.. RT nápravná výchova (02).. RT postižení.. RT speciální vzdělávání speciální vzdělávání.. NT1 inkluzivní vzdělávání.... RT integrace studentů (01).. NT1 podpora žáků při učení.... NT2 podpora při učení jazyka RT student s cizím mateřským jazykem (11).... RT podpůrná třída.. NT1 speciální školství.... RT speciální škola (06).. RT nápravná výchova (02).. RT speciální škola (06).. RT speciální vzdělávací potřeby terapie.. NT1 ergoterapie.. NT1 fyzioterapie.. NT1 logopedie.. NT1 psychoterapie.. RT postižení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 6

8 04 - Vzdělávací politika a školská správa mobilita.. NT1 volný pohyb.... NT2 mobilita studentů NT3 zahraniční studium.... NT2 pracovní mobilita NT3 mobilita učitelů.. RT uznávání dokladů o vzdělání (09).. RT výměnná návštěva (08) přenos.. NT1 přechod mezi obory vzdělávání.... RT obor vzdělávání (02).. NT1 přeložení učitele.... RT učitel (11).. NT1 přenos kreditů.... NT2 Evropský systém pro přenos kreditů (12).... RT kreditní systém.. NT1 přenos znalostí.... RT znalost (08).. NT1 přesun financí.... RT financování (05) řídící orgán.. NT1 rada školy.. NT1 rada třídy.. NT1 správní rada školy řízení školy.. NT1 interní předpis.... NT2 školní řád RT školní kázeň (10).. NT1 personální řízení.... NT2 přijímání učitelů RT přijímání zaměstnanců (16).... NT2 zařazení zaměstnance NT3 přeřazení zaměstnance.. NT1 vyřizování stížností.. NT1 zrušení vyučovací hodiny školská správa.. NT1 dozor.... RT správa (14).... RT správa věcí veřejných (14).. NT1 hodnocení vzdělávacího systému.. NT1 organizace vyučování.... NT2 akademický rok RT délka akademického roku RT vysokoškolské vzdělávání (02).... NT2 organizace školního roku NT3 období výuky NT3 prázdniny RT volný čas (07).... NT2 školní den TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 7

9 NT3 přestávka NT3 vyučovací hodina RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní rok NT3 vyučovací doba RT délka školního roku RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní týden.... NT2 učební plán NT3 pružný učební plán.. NT1 plán dovolených.. NT1 počet studentů na učitele.. NT1 rozmístění studentů.. NT1 rozmístění škol.. RT vzdělávání (01) vzdělávací politika.. NT1 akreditace.... NT2 uznání předchozího vzdělání RT předchozí vzdělání (08).. NT1 bezplatné vzdělávání.... RT financování vzdělávání (05).. NT1 délka akademického roku.... RT akademický rok.. NT1 délka povinného vzdělávání.... RT povinné vzdělávání (01).. NT1 délka studia.. NT1 délka školního roku.... RT školní rok.. NT1 demokratizace vzdělávání.. NT1 jazyková politika (14).... NT2 vyučovací jazyk.. NT1 plánování (14).... NT2 plánování ve školství NT3 plán rozvoje školy.. NT1 podpora mobility.. NT1 politika založená na důkazech.. NT1 prioritní oblast.. NT1 prognóza.. NT1 přístup ke vzdělávání.... NT2 omezený přístup.... NT2 volný přístup.... NT2 vstup do školy NT3 přijímací řízení NT4 numerus clausus NT4 podmínky pro přijetí RT věk vstupu do školy NT3 zápis.. NT1 reforma (14).... NT2 školská reforma.... RT návrh reformy.. NT1 uzavření školy.. NT1 zřízení školy.... RT budova školy (06).. RT školský orgán (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 8

10 .. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 9

11 05 - Financování vzdělávání financování.. NT1 financování vzdělávání.... RT bezplatné vzdělávání (04).... RT přidělení prostředků (16).... RT vzdělávání (01).. NT1 investice.. RT metoda financování.. RT přesun financí (04).. RT výdaje na vzdělávání finanční zdroje.. NT1 dar.. NT1 poplatky.... NT2 školné.... NT2 zápisné.... RT nesubvencovaná soukromá škola (06).... RT škola požadující školné (06).. NT1 soukromé zdroje.... NT2 příspěvek rodičů.... NT2 sponzorství.. NT1 veřejné prostředky metoda financování.. NT1 bloková dotace.. NT1 financování na osobu.. NT1 financování podle výkonu.. NT1 poukázka na vzdělávání.. RT financování podpůrná opatření.. NT1 finanční podpora.... NT2 daňová úleva.... NT2 finanční podpora rodiny.... NT2 příspěvek na vzdělávání.... NT2 půjčka RT úroková míra.... NT2 stipendium.. NT1 materiální podpora.. NT1 podpora závislá na příjmech řízení financí.. NT1 finanční kontrola výdaje na vzdělávání.. NT1 výdaje na osobu.. RT financování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 10

12 06 - Školy nebo výchovně-vzdělávací zařízení budova školy.. NT1 prostorové uspořádání.... NT2 přístupnost pro postižené.. RT zřízení školy (04) školní život.. NT1 školní doprava.. NT1 školní stravování třída.. NT1 počet žáků ve třídě.. RT řízení třídy (08) údržba a opravy.. RT pracovníci údržby (11) vybavení.. NT1 audiovizuální vybavení.... RT audiovizuální program (08).... RT didaktické prostředky (08).. NT1 informačně-technologické vybavení (13).... NT2 hardware (13) NT3 počítač (13) NT4 domácí počítač (13) RT didaktické prostředky (08).... NT2 server (13).... NT2 software (13) NT3 výukový software (13) RT elektronický učební materiál (02) RT uživatelská přívětivost (13).... RT kompatibilita (13).. NT1 nábytek.. NT1 sportovní vybavení výchovně-vzdělávací zařízení.. NT1 informační středisko.... RT informace (13).. NT1 kino.. NT1 knihovna.... RT knihovník (11).. NT1 komunitní centrum.. NT1 kulturní středisko.. NT1 muzeum.. NT1 odborná učebna.... NT2 jazyková učebna.. NT1 sportovní zařízení.. NT1 školní areál.. NT1 ubytování.... NT2 ubytování studentů RT internátní škola RT student (11).. NT1 učebna.. NT1 zařízení pro volný čas TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 11

13 .... NT2 hřiště.... RT činnosti ve volném čase (07) vzdělávací instituce.. NT1 instituce pro vzdělávání dospělých.. NT1 instituce pro vzdělávání učitelů.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 mobilní vzdělávací služby.. NT1 preprimární instituce.... NT2 preprimární instituce nezaměřená na vzdělávání.... NT2 preprimární vzdělávací instituce RT preprimární vzdělávání (02).... RT preprimární vzdělávání (02).. NT1 středisko profesní přípravy.. NT1 škola.... NT2 církevní škola.... NT2 dívčí škola.... NT2 Evropská škola.... NT2 chlapecká škola.... NT2 internátní škola RT ubytování studentů.... NT2 koedukovaná škola.... NT2 mezinárodní škola RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 odborná škola RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 primární škola RT primární vzdělávání (02).... NT2 sekundární škola RT sekundární vzdělávání (02).... NT2 souborná škola.... NT2 soukromá škola NT3 nesubvencovaná soukromá škola RT poplatky (05) NT3 subvencovaná soukromá škola RT soukromé školství (02).... NT2 specializovaná škola.... NT2 speciální škola RT speciální školství (03) RT speciální vzdělávání (03).... NT2 škola požadující školné RT poplatky (05).... NT2 škola s celodenním provozem.... NT2 umělecká škola NT3 hudební škola RT umění (15).... NT2 veřejná škola.... NT2 vojenská škola.... RT velikost školy RT počet studentů (13).. NT1 vysoká škola.... NT2 neuniverzitní vysoká škola.... NT2 otevřená univerzita RT distanční vzdělávání (02).... NT2 univerzita TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 12

14 NT3 fakulta NT4 vysokoškolský ústav.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 13

15 07 - Obsah vzdělávání kurikulum.. NT1 kurikulum společného základu.. NT1 skryté kurikulum.. NT1 vyučovací předmět.... NT2 hlavní předmět.... NT2 odborná složka vzdělávání RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 povinný předmět.... NT2 vedlejší předmět.... NT2 volitelný předmět tvorba kurikula.. NT1 kurikulární reforma.. RT výchovně-vzdělávací cíle (08).. RT vzdělávací obsah volný čas.. NT1 činnosti ve volném čase.... RT zařízení pro volný čas (06).. RT prázdniny (04).. RT výchova pro volný čas vzdělávací nabídka.. NT1 mimovyučovací činnosti.... NT2 mimotřídní činnost NT3 hra.. NT1 nabídka cizích jazyků.... NT2 počet vyučovaných jazyků.. RT výchovně-vzdělávací činnosti (08) vzdělávací obsah.. NT1 aplikované vědy.. NT1 cestovní ruch.. NT1 ekonomie.... NT2 manažerské vzdělávání.... NT2 výchova k podnikavosti.. NT1 environmentální výchova.... RT ochrana životního prostředí (16).. NT1 humanitní vědy.... NT2 dějiny.... NT2 filozofie.... NT2 jazyková výuka NT3 čtení NT3 gramatika NT3 mluvení NT3 poslech NT3 pravopis NT3 psaní NT3 terminologie NT3 výuka cizích jazyků RT kulturní vnoření (08) NT3 výuka mateřského jazyka RT mateřský jazyk (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 14

16 RT jazykové dovednosti (10).... NT2 klasická studia RT latina (17) RT starořečtina (17).... NT2 lingvistika.... NT2 mediální výchova.... NT2 mravní výchova.... NT2 náboženská výchova.... NT2 novinářství.. NT1 informatika a výpočetní technika.. NT1 inženýrství.... NT2 architektura.... NT2 stavební inženýrství.. NT1 matematika.. NT1 přírodní vědy.... NT2 biologie.... NT2 fyzika.... NT2 chemie.... NT2 zeměpis.. NT1 společenské vědy.... NT2 psychologie.... NT2 výchova k občanství NT3 sociální výchova NT3 studium práv NT3 výchova k míru.. NT1 studium mezinárodních vztahů.... RT mezinárodní dimenze (01).. NT1 technologie.. NT1 umělecké vzdělávání.... NT2 dramatická výchova.... NT2 hudební výchova.... NT2 řemesla.... NT2 výtvarná výchova.... RT umění (15).. NT1 výchova pro volný čas.... RT volný čas.. NT1 zdravotnické vědy.... NT2 humánní lékařství.... NT2 sexuální výchova.... NT2 tělesná výchova.... NT2 veterinární lékařství.... NT2 výchova k bezpečnosti.... NT2 výchova ke správné výživě.... NT2 výchova ke zdraví.. RT obsah e-learningu (02).. RT tvorba kurikula.. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 15

17 08 - Výuka a učení (procesy a metodika) kurs.. NT1 audiovizuální program.... RT audiovizuální vybavení (06).. NT1 integrovaný kurs.. NT1 intenzivní kurs.. NT1 letní škola.. NT1 modulární kurs.. NT1 program profesní přípravy.. NT1 přípravný ročník.. NT1 seminář.. NT1 večerní kurs.. NT1 volitelný kurs.. NT1 vysokoškolský kurs.. RT osvobození od výuky.. RT program kursu.. RT struktura kursu proces učení.. NT1 podmínky učení.. NT1 strategie učení.... NT2 sebevzdělávání.. NT1 učební tempo předchozí vzdělání.. RT osobní předpoklady.. RT uznání předchozího vzdělání (04) řízení třídy.. NT1 vytváření skupin.... NT2 heterogenní třída NT3 věkově smíšená třída.... NT2 homogenní třída.. RT klima třídy.. RT třída (06) školní činnosti.. NT1 cvičení.... NT2 písemná práce.... NT2 ústní cvičení.. NT1 projektové vyučování.. NT1 řízené činnosti.. RT výchovně-vzdělávací činnosti učení.. NT1 kombinované učení.... RT počítačem podporované učení.... RT vyučovací metoda.. NT1 počítačem podporované učení.... RT kombinované učení.. NT1 rané učení.. NT1 samostatné učení.. NT1 sebevzdělávání.. NT1 skupinové vyučování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 16

18 .. RT vzdělávání (01) výchovně-vzdělávací cíle.. NT1 cíl výuky.. RT tvorba kurikula (07) výchovně-vzdělávací činnosti.. NT1 didaktická hra.... NT2 počítačová hra.. NT1 domácí příprava.. NT1 kulturní činnosti.. NT1 práce ve třídě.. NT1 praktické vyučování.. NT1 studijní cesta.. NT1 studium pod dohledem.. NT1 školní výlet.. NT1 tvůrčí činnosti.. NT1 venkovní činnosti.. NT1 výměnná návštěva.... RT mobilita (04).. RT školní činnosti.. RT vzdělávací nabídka (07) výuka.. NT1 didaktické prostředky.... NT2 metodická příručka učitele.... NT2 učebnice.... RT audiovizuální vybavení (06).... RT počítač (06) (13).. NT1 vyučovací metoda.... NT2 aktivizující metoda.... NT2 blokové vyučování.... NT2 diferencované vyučování.... NT2 frontální vyučování.... NT2 individualizovaná výuka RT tutor (11).... NT2 kulturní vnoření RT výuka cizích jazyků (07).... NT2 mezioborový přístup.... NT2 názorné vyučování.... NT2 obsahově a jazykově integrované učení.... NT2 přednáška.... NT2 tutorský systém.... RT kombinované učení.. RT autonomie učitele.. RT kvalita výuky (09).. RT přímá vyučovací činnost (11).. RT příprava na vyučování (11).. RT učitelské povolání (11).. RT vzdělávání (01) znalost.. NT1 know-how.. RT přenos znalostí (04).. RT znalostní management TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 17

19 TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 18

20 09 - Hodnocení a poradenství certifikace.. RT certifikát.. RT hodnocení.. RT kvalifikace.. RT zkouška certifikát.. NT1 doklad o všeobecném vzdělání.. NT1 vstupní kvalifikace.. NT1 vysokoškolský diplom.... NT2 bakalář RT bakalářské studium (02).... NT2 doktorát RT disertace.... NT2 magistr RT magisterské studium (02).... NT2 společný titul RT společný studijní program (11).. NT1 závěrečné vysvědčení.... NT2 Evropská maturita RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 Mezinárodní maturita RT interkulturní vzdělávání (01).. RT certifikace.. RT kvalifikace hodnocení.. NT1 externí hodnocení.... NT2 hodnocení prováděné kolegy.... NT2 inspekce RT inspektorát (11).. NT1 formativní hodnocení.. NT1 hodnocení řediteli škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení ředitelů škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení studentů.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení studenty.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení učiteli.... NT2 klasifikace.. NT1 hodnocení učitelů.. NT1 hodnocení vzdělávací instituce.. NT1 interní hodnocení.... NT2 sebehodnocení.. NT1 mezinárodní hodnocení.. NT1 průběžné hodnocení.. NT1 sumativní hodnocení.. NT1 vstupní hodnocení.. RT certifikace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 19

21 .. RT kvalita vzdělávání.. RT vzdělávací standard.. RT zkouška hodnotící zpráva.. NT1 audit dovedností.... RT dovednost (10).... RT kompetence (10).... RT neformální vzdělávání (02).... RT vzdělávání dospělých (02).. NT1 vysvědčení.. RT výsledek hodnocení konkurence.. NT1 konkurence mezi institucemi.... RT žebříček institucí kvalifikace.. NT1 formální kvalifikace.. NT1 profesní kvalifikace.... RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).. NT1 učitelská kvalifikace.. RT certifikace.. RT certifikát.. RT kvalifikační úroveň kvalita vzdělávání.. NT1 kvalita výuky.... RT výuka (08).. NT1 zajišťování kvality.. RT hodnocení.. RT vzdělávací standard metoda hodnocení.. NT1 hodnotící kritérium poradenství.. NT1 konzultace.. NT1 mentorství.. NT1 profesní poradenství.. NT1 výchovné poradenství.. RT volba profesní přípravy.. RT volba studia.. RT volba školy.. RT výchovný poradce (11) sankce.. NT1 vyloučení ze školy.. RT výsledek hodnocení standard.. NT1 evropské standardy.. NT1 osvědčená praxe.. NT1 referenční úroveň.. NT1 vzdělávací standard TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 20

22 .... RT hodnocení.... RT kvalita vzdělávání.. RT standardizace.. RT standardizovaný test uznávání dokladů o vzdělání.. RT mobilita (04).. RT přenositelnost kvalifikací.. RT rovnocennost certifikátů.. RT srovnatelnost kvalifikací.... RT dodatek k diplomu.. RT transparentnost kvalifikací výsledek hodnocení.. NT1 žebříček institucí.... RT konkurence mezi institucemi.. RT hodnotící zpráva.. RT náhrada škody.. RT sankce výsledky vzdělávání.. NT1 nedostatečný výkon.... NT2 opravná zkouška.... NT2 školní neúspěch.... RT nedokončení studia.. NT1 průběh vzdělávání.... NT2 opakování ročníku.... NT2 postup do vyššího ročníku vzdělávací dráha.. NT1 dokumentace studenta.. NT1 přerušení studia.... NT2 nedokončení studia RT nedostatečný výkon.. NT1 specializace.... NT2 technické vzdělávání (02).. NT1 volba profesní přípravy.... RT poradenství.. NT1 volba studia.... RT poradenství.. NT1 volba školy.... RT poradenství.... RT rodičovská volba (01).. NT1 znovuzařazení do školy zkouška.. NT1 konkurs.. NT1 písemná zkouška.. NT1 přijímací zkouška.. NT1 rozřazovací zkouška.. NT1 standardizovaný test.... RT standard.. NT1 test inteligence.. NT1 ústní zkouška.. NT1 závěrečná zkouška TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 21

23 .. RT certifikace.. RT hodnocení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 22

24 10 - Chování a osobnost dovednost.. NT1 rozvoj dovedností.. RT audit dovedností (09).. RT kompetence chování.. NT1 nekázeň.... NT2 absentérství RT odpor ke škole.... NT2 kriminalita RT nápravná výchova (02).... NT2 násilí RT zneužívání dětí (11).... NT2 podvádění.... NT2 šikanování.. NT1 protest.. NT1 sociální chování.... NT2 docházka.... NT2 účast NT3 účast rodičů RT sdružení rodičů (11) RT vztah rodič-škola (11) NT3 účast studentů RT student (11) NT3 účast učitelů.. NT1 školní kázeň.... RT školní řád (04) kompetence.. NT1 gramotnost.... NT2 funkční gramotnost.... NT2 gramotnost dospělých RT vzdělávání dospělých (02).... NT2 informační gramotnost.... NT2 počítačová gramotnost.. NT1 jazykové dovednosti.... NT2 písemný projev.... NT2 ústní projev.... RT jazyková výuka (07).. NT1 komunikační kompetence.. NT1 minimální kompetence.... RT základní vzdělávání (02).. NT1 podnikavost.. NT1 průřezové kompetence.. NT1 předmětové kompetence.. NT1 sociální kompetence.. NT1 učení jak se učit.. NT1 základní dovednosti.. RT audit dovedností (09).. RT dovednost konflikt.. NT1 urovnání sporu TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 23

25 osobnost.. NT1 individualismus.. NT1 osobní autonomie.. NT1 sebedůvěra.. NT1 tvořivost postoj.. NT1 postoj ke škole.... NT2 odpor ke škole RT absentérství.. NT1 pružnost vývoj dítěte.. NT1 kognitivní vývoj.... NT2 inteligence NT3 kritičnost NT3 porozumění RT nadaný.... NT2 mentální věk.... NT2 řešení problémů.... NT2 usuzování RT mentální věk.. NT1 socializace.. NT1 tělesný vývoj.... NT2 pohybový vývoj TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 24

26 11 - Partneři ve výchově a vzdělávání dítě.. NT1 děti ve veřejné péči.. NT1 ohrožené dítě.. NT1 sirotek mezilidské vztahy.. NT1 vztah dospělý-dítě.. NT1 vztah rodič-dítě.. NT1 vztah rodič-škola.... NT2 informace pro rodiče (13).... RT účast rodičů (10).. NT1 vztah učitel-student meziskupinové vztahy.. NT1 mezikulturní vztahy.... RT kultura (15).. NT1 vztah profesní příprava-zaměstnání.. NT1 vztah škola-komunita.. NT1 vztah školství-průmysl mládež.. NT1 adolescent.. NT1 nekvalifikovaná mládež nepedagogičtí pracovníci.. NT1 administrativní pracovníci.... NT2 školský úředník.. NT1 hodnotitel.... NT2 certifikační orgán.... NT2 inspektorát NT3 inspektor RT inspekce (09).... NT2 zkušební komise.. NT1 knihovník.... RT knihovna (06).. NT1 kulturně-výchovný pracovník.. NT1 pedagogický psycholog.... RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 pracovníci údržby.... NT2 školník.... RT údržba a opravy (06).. NT1 pracovník s mládeží.. NT1 rektor.. NT1 řídící pracovníci.... RT ředitel školy.. NT1 vědečtí pracovníci.. NT1 vychovatel.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09).. RT pedagogický psycholog organizace.. NT1 dobrovolnická organizace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 25

27 .. NT1 charitativní organizace.. NT1 mezinárodní organizace.. NT1 náboženská organizace.. NT1 nevládní organizace.. NT1 organizace mládeže.. NT1 sdružení.... NT2 profesní sdružení.... NT2 sdružení rodičů RT účast rodičů (10).... NT2 učitelská asociace.. NT1 studentská organizace.... RT student.. NT1 učící se organizace.... RT další profesní rozvoj (02) pedagogičtí pracovníci.. NT1 asistent.. NT1 instruktor.. NT1 tutor.... RT individualizovaná výuka (08).. NT1 učitel.... NT2 kvalifikovaný učitel.... NT2 nekvalifikovaný učitel.... NT2 ředitel školy RT hodnocení řediteli škol (09) RT hodnocení ředitelů škol (09) RT řídící pracovníci.... NT2 specializovaný učitel.... NT2 speciální pedagog.... NT2 třídní učitel.... NT2 učitel s širší aprobací.... NT2 učitel univerzalista.... NT2 učitel-praktikant.... RT přeložení učitele (04).... RT učitel-důchodce.... RT učitelské povolání.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 zastupující pracovník poradenská služba.. NT1 psychologická služba.... NT2 pedagogický psycholog RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09) poradní orgán.. NT1 mediátor.. NT1 podpůrné služby.... NT2 podpora učitelů.. NT1 rada pro vzdělávání pracovní doba učitele.. NT1 přímá vyučovací činnost.... RT školní rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 26

28 .... RT vyučovací hodina (04).... RT výuka (08).. NT1 příprava na vyučování.... RT výuka (08) rodina.. NT1 neúplná rodina.. NT1 rodiče sociální služby.. NT1 ochrana dětí.... NT2 osvojení.... NT2 umístění dítěte.. NT1 ochrana mládeže.. RT pracovník s mládeží.. RT sociální zabezpečení (16) spolupráce.. NT1 mezinárodní spolupráce.... RT mezinárodní vztahy (14).... RT země OECD.. NT1 spolupráce mezi univerzitami.... NT2 společný studijní program RT společný titul (09).. NT1 týmová práce student.. NT1 absolvent vysoké školy.. NT1 dospělý student.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. NT1 dospělý studující.. NT1 mimořádný student.. NT1 pracující student.. NT1 student bakalářského studia.. NT1 student s cizím mateřským jazykem.... RT podpora při učení jazyka (03).... RT přistěhovalec (15).. NT1 účastník profesní přípravy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT studentská organizace.. RT studentský život.. RT ubytování studentů (06).. RT účast studentů (10).. RT žák školský orgán.. NT1 ministerstvo školství.... NT2 ministr školství.. NT1 tvůrce vzdělávací politiky.. NT1 zřizovatel.. RT vzdělávací politika (04) učitelské povolání.. RT nabídka učitelů (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 27

29 .. RT nadbytek učitelů (01).. RT návrat k učitelské profesi.. RT nedostatek učitelů (01).. RT poptávka po učitelích (01).. RT učitel.. RT výuka (08) výchova dítěte.. NT1 péče o dítě.. RT zneužívání dětí.... RT násilí (10) vztahy mezi školami.. NT1 spolupráce mezi školami.... NT2 partnerství škol.. NT1 školní korespondence žák.. NT1 absolvent školy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT student TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 28

30 12 - Evropská unie agentura Evropské unie.. NT1 Cedefop.. NT1 Evropská nadace odborného vzdělávání evropská spolupráce.. NT1 Evropský hospodářský prostor.. NT1 Evropský systém pro přenos kreditů (04).. NT1 Evropský vysokoškolský prostor.. NT1 iniciativa Evropské unie.. NT1 politika Evropské unie Evropská unie.. NT1 země EU instituce Evropské unie.. NT1 Evropská komise.... NT2 evropský komisař.. NT1 Evropská rada.. NT1 Evropský parlament.. NT1 Evropský soudní dvůr.. NT1 Evropský účetní dvůr.. NT1 Rada Evropské unie.... NT2 předsednictví Rady EU.... NT2 závěry Rady EU občanství EU orgán Evropské unie.. NT1 Eurostat.. NT1 Evropský hospodářský a sociální výbor.. NT1 Výbor regionů právo Evropské unie.. NT1 doporučení Evropské unie.. NT1 Evropská smlouva.. NT1 nařízení Evropské unie.. NT1 rezoluce Evropské unie.. NT1 rozhodnutí Evropské unie.. NT1 směrnice Evropské unie.. RT mezinárodní právo (14).. RT subsidiarita (Evropská unie) (14) rozšíření (Evropské unie).. RT kandidátská země.. RT nečlenská země EU strukturální fondy.. NT1 Evropský sociální fond TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 29

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě 2012

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě 2012 Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě 2012 Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě Vydání 2012 Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více