TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě"

Transkript

1 TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise

2 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání.... NT2 nabídka učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nadbytek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nedostatek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po absolventech vysokých škol.... NT2 poptávka po učitelích RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po vzdělávání.... NT2 potřeba profesní přípravy.... NT2 trh vzdělávání.. NT1 filozofie výchovy.. NT1 sociologie výchovy.. NT1 srovnávací pedagogika.. RT pedagogika.. RT znalec v oblasti vzdělávání (11) pedagogika.. NT1 teorie učení.. RT pedagogické vědy výsledky výzkumu.. NT1 inovace ve vzdělávání.... RT pilotní projekt výzkum.. NT1 pedagogický výzkum.... RT znalec v oblasti vzdělávání (11).. RT historické hledisko.. RT měření.. RT metodologie.. RT výzkumné středisko vzdělávací principy.. NT1 integrace studentů.... NT2 posilování sebeodpovědnosti studentů.... NT2 pozitivní diskriminace RT sociální nerovnost (15).... RT inkluzivní vzdělávání (03).. NT1 interkulturní vzdělávání.... RT Evropská maturita (09).... RT Mezinárodní maturita (09).... RT mezinárodní škola (06).. NT1 koedukace.. NT1 kontinuita vzdělávání.. NT1 mezinárodní dimenze.... NT2 evropská dimenze.... RT globalizace vzdělávání (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 1

3 .... RT studium mezinárodních vztahů (07).. NT1 povinné vzdělávání.... RT délka povinného vzdělávání (04).... RT základní vzdělávání (02).. NT1 právo na vzdělání.. NT1 rodičovská volba.... RT volba školy (09).. NT1 rovnost příležitostí.. NT1 svoboda vzdělávání vzdělávání.. RT financování vzdělávání (05).. RT školská správa (04).. RT učení (08).. RT výuka (08).. RT vzdělávací instituce (06).. RT vzdělávací obsah (07).. RT vzdělávací politika (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 2

4 02 - Systémy vzdělávání celoživotní učení.. NT1 formální vzdělávání.... NT2 školní vzdělávání.. NT1 informální učení.... RT výchova v rodině.... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 neformální vzdělávání.... RT audit dovedností (09).... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 vzdělávání mimo školu.... NT2 distanční vzdělávání NT3 e-learning NT4 obsah e-learningu NT5 elektronický učební materiál RT výukový software (06) (13) RT vzdělávací obsah (07) RT otevřená univerzita (06).... NT2 domácí vzdělávání.... NT2 výchova v rodině RT informální učení.... NT2 výuka v nemocnici.... RT informální učení.... RT neformální vzdělávání.. RT návrat ke vzdělávání.. RT vzdělávání dospělých model vzdělávání učitelů.. NT1 následný model.. NT1 souběžný model.. RT vzdělávání učitelů obor vzdělávání.. NT1 odborné vzdělávání a profesní příprava.... RT odborná složka vzdělávání (07).... RT odborná škola (06).... RT profesní kvalifikace (09).... RT typ profesní přípravy.. NT1 technické vzdělávání (09).. NT1 všeobecné vzdělávání.. RT přechod mezi obory vzdělávání (04) přechod mezi úrovněmi vzdělávání.. NT1 přechod z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z preprimárního na primární vzdělávání.. NT1 přechod z primárního na nižší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z vyššího sekundárního na terciární vzdělávání typ profesní přípravy.. NT1 alternační profesní příprava.. NT1 další profesní rozvoj.... NT2 profesní příprava při zaměstnání.... RT učící se organizace (11).. NT1 počáteční profesní příprava TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 3

5 .. NT1 profesně zaměřený kurs.. NT1 rekvalifikace.. NT1 učňovská příprava.... NT2 odborná praxe.. NT1 základní profesní příprava.. RT odborné vzdělávání a profesní příprava vzdělávací stupeň.. NT1 ročník.. NT1 studijní cyklus vzdělávací systém.. NT1 jednotná struktura vzdělávání.... RT nižší sekundární úroveň.... RT primární vzdělávání.. NT1 nabídka alternativního vzdělávání.. NT1 nápravná výchova.... RT kriminalita (10).... RT speciální vzdělávací potřeby (03).... RT speciální vzdělávání (03).. NT1 soukromé školství.... RT soukromá škola (06).. NT1 veřejné školství.. NT1 vzdělávání dospělých.... RT audit dovedností (09).... RT celoživotní učení.... RT gramotnost dospělých (10).. NT1 základní vzdělávání.... RT minimální kompetence (10).... RT povinné vzdělávání (01) vzdělávací úroveň.. NT1 postobligatorní vzdělávání.. NT1 postsekundární neterciární vzdělávání.. NT1 preprimární vzdělávání.... NT2 denní péče o děti.... NT2 preprimární úroveň orientovaná na vzdělávání.... RT preprimární instituce (06).... RT preprimární vzdělávací instituce (06).. NT1 primární vzdělávání.... RT jednotná struktura vzdělávání.... RT primární škola (06).. NT1 sekundární vzdělávání.... NT2 nižší sekundární úroveň RT jednotná struktura vzdělávání.... NT2 vyšší sekundární úroveň.... RT sekundární škola (06).. NT1 vysokoškolské vzdělávání.... NT2 bakalářské studium RT bakalář (09).... NT2 postgraduální studium NT3 doktorské studium NT3 magisterské studium RT magistr (09).... RT akademický rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 4

6 .... RT dospělý student (11).... RT vysoká škola (06) vzdělávání učitelů.. NT1 další vzdělávání učitelů.. NT1 přípravné vzdělávání učitelů.... NT2 kvalifikační fáze.... NT2 pedagogická praxe.. RT instituce pro vzdělávání učitelů (06).. RT model vzdělávání učitelů.. RT učitel (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 5

7 03 - Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami postižení.. NT1 mentální postižení.... NT2 autismus.... NT2 řečové postižení.. NT1 tělesné postižení.... NT2 smyslové postižení NT3 sluchové postižení RT odezírání NT3 zrakové postižení RT slepecké písmo.. RT osoby s postižením.. RT speciální vzdělávací potřeby.. RT terapie speciální vzdělávací potřeby.. NT1 porucha učení.... NT2 obtíže při čtení.. RT nápravná výchova (02).. RT postižení.. RT speciální vzdělávání speciální vzdělávání.. NT1 inkluzivní vzdělávání.... RT integrace studentů (01).. NT1 podpora žáků při učení.... NT2 podpora při učení jazyka RT student s cizím mateřským jazykem (11).... RT podpůrná třída.. NT1 speciální školství.... RT speciální škola (06).. RT nápravná výchova (02).. RT speciální škola (06).. RT speciální vzdělávací potřeby terapie.. NT1 ergoterapie.. NT1 fyzioterapie.. NT1 logopedie.. NT1 psychoterapie.. RT postižení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 6

8 04 - Vzdělávací politika a školská správa mobilita.. NT1 volný pohyb.... NT2 mobilita studentů NT3 zahraniční studium.... NT2 pracovní mobilita NT3 mobilita učitelů.. RT uznávání dokladů o vzdělání (09).. RT výměnná návštěva (08) přenos.. NT1 přechod mezi obory vzdělávání.... RT obor vzdělávání (02).. NT1 přeložení učitele.... RT učitel (11).. NT1 přenos kreditů.... NT2 Evropský systém pro přenos kreditů (12).... RT kreditní systém.. NT1 přenos znalostí.... RT znalost (08).. NT1 přesun financí.... RT financování (05) řídící orgán.. NT1 rada školy.. NT1 rada třídy.. NT1 správní rada školy řízení školy.. NT1 interní předpis.... NT2 školní řád RT školní kázeň (10).. NT1 personální řízení.... NT2 přijímání učitelů RT přijímání zaměstnanců (16).... NT2 zařazení zaměstnance NT3 přeřazení zaměstnance.. NT1 vyřizování stížností.. NT1 zrušení vyučovací hodiny školská správa.. NT1 dozor.... RT správa (14).... RT správa věcí veřejných (14).. NT1 hodnocení vzdělávacího systému.. NT1 organizace vyučování.... NT2 akademický rok RT délka akademického roku RT vysokoškolské vzdělávání (02).... NT2 organizace školního roku NT3 období výuky NT3 prázdniny RT volný čas (07).... NT2 školní den TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 7

9 NT3 přestávka NT3 vyučovací hodina RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní rok NT3 vyučovací doba RT délka školního roku RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní týden.... NT2 učební plán NT3 pružný učební plán.. NT1 plán dovolených.. NT1 počet studentů na učitele.. NT1 rozmístění studentů.. NT1 rozmístění škol.. RT vzdělávání (01) vzdělávací politika.. NT1 akreditace.... NT2 uznání předchozího vzdělání RT předchozí vzdělání (08).. NT1 bezplatné vzdělávání.... RT financování vzdělávání (05).. NT1 délka akademického roku.... RT akademický rok.. NT1 délka povinného vzdělávání.... RT povinné vzdělávání (01).. NT1 délka studia.. NT1 délka školního roku.... RT školní rok.. NT1 demokratizace vzdělávání.. NT1 jazyková politika (14).... NT2 vyučovací jazyk.. NT1 plánování (14).... NT2 plánování ve školství NT3 plán rozvoje školy.. NT1 podpora mobility.. NT1 politika založená na důkazech.. NT1 prioritní oblast.. NT1 prognóza.. NT1 přístup ke vzdělávání.... NT2 omezený přístup.... NT2 volný přístup.... NT2 vstup do školy NT3 přijímací řízení NT4 numerus clausus NT4 podmínky pro přijetí RT věk vstupu do školy NT3 zápis.. NT1 reforma (14).... NT2 školská reforma.... RT návrh reformy.. NT1 uzavření školy.. NT1 zřízení školy.... RT budova školy (06).. RT školský orgán (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 8

10 .. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 9

11 05 - Financování vzdělávání financování.. NT1 financování vzdělávání.... RT bezplatné vzdělávání (04).... RT přidělení prostředků (16).... RT vzdělávání (01).. NT1 investice.. RT metoda financování.. RT přesun financí (04).. RT výdaje na vzdělávání finanční zdroje.. NT1 dar.. NT1 poplatky.... NT2 školné.... NT2 zápisné.... RT nesubvencovaná soukromá škola (06).... RT škola požadující školné (06).. NT1 soukromé zdroje.... NT2 příspěvek rodičů.... NT2 sponzorství.. NT1 veřejné prostředky metoda financování.. NT1 bloková dotace.. NT1 financování na osobu.. NT1 financování podle výkonu.. NT1 poukázka na vzdělávání.. RT financování podpůrná opatření.. NT1 finanční podpora.... NT2 daňová úleva.... NT2 finanční podpora rodiny.... NT2 příspěvek na vzdělávání.... NT2 půjčka RT úroková míra.... NT2 stipendium.. NT1 materiální podpora.. NT1 podpora závislá na příjmech řízení financí.. NT1 finanční kontrola výdaje na vzdělávání.. NT1 výdaje na osobu.. RT financování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 10

12 06 - Školy nebo výchovně-vzdělávací zařízení budova školy.. NT1 prostorové uspořádání.... NT2 přístupnost pro postižené.. RT zřízení školy (04) školní život.. NT1 školní doprava.. NT1 školní stravování třída.. NT1 počet žáků ve třídě.. RT řízení třídy (08) údržba a opravy.. RT pracovníci údržby (11) vybavení.. NT1 audiovizuální vybavení.... RT audiovizuální program (08).... RT didaktické prostředky (08).. NT1 informačně-technologické vybavení (13).... NT2 hardware (13) NT3 počítač (13) NT4 domácí počítač (13) RT didaktické prostředky (08).... NT2 server (13).... NT2 software (13) NT3 výukový software (13) RT elektronický učební materiál (02) RT uživatelská přívětivost (13).... RT kompatibilita (13).. NT1 nábytek.. NT1 sportovní vybavení výchovně-vzdělávací zařízení.. NT1 informační středisko.... RT informace (13).. NT1 kino.. NT1 knihovna.... RT knihovník (11).. NT1 komunitní centrum.. NT1 kulturní středisko.. NT1 muzeum.. NT1 odborná učebna.... NT2 jazyková učebna.. NT1 sportovní zařízení.. NT1 školní areál.. NT1 ubytování.... NT2 ubytování studentů RT internátní škola RT student (11).. NT1 učebna.. NT1 zařízení pro volný čas TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 11

13 .... NT2 hřiště.... RT činnosti ve volném čase (07) vzdělávací instituce.. NT1 instituce pro vzdělávání dospělých.. NT1 instituce pro vzdělávání učitelů.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 mobilní vzdělávací služby.. NT1 preprimární instituce.... NT2 preprimární instituce nezaměřená na vzdělávání.... NT2 preprimární vzdělávací instituce RT preprimární vzdělávání (02).... RT preprimární vzdělávání (02).. NT1 středisko profesní přípravy.. NT1 škola.... NT2 církevní škola.... NT2 dívčí škola.... NT2 Evropská škola.... NT2 chlapecká škola.... NT2 internátní škola RT ubytování studentů.... NT2 koedukovaná škola.... NT2 mezinárodní škola RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 odborná škola RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 primární škola RT primární vzdělávání (02).... NT2 sekundární škola RT sekundární vzdělávání (02).... NT2 souborná škola.... NT2 soukromá škola NT3 nesubvencovaná soukromá škola RT poplatky (05) NT3 subvencovaná soukromá škola RT soukromé školství (02).... NT2 specializovaná škola.... NT2 speciální škola RT speciální školství (03) RT speciální vzdělávání (03).... NT2 škola požadující školné RT poplatky (05).... NT2 škola s celodenním provozem.... NT2 umělecká škola NT3 hudební škola RT umění (15).... NT2 veřejná škola.... NT2 vojenská škola.... RT velikost školy RT počet studentů (13).. NT1 vysoká škola.... NT2 neuniverzitní vysoká škola.... NT2 otevřená univerzita RT distanční vzdělávání (02).... NT2 univerzita TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 12

14 NT3 fakulta NT4 vysokoškolský ústav.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 13

15 07 - Obsah vzdělávání kurikulum.. NT1 kurikulum společného základu.. NT1 skryté kurikulum.. NT1 vyučovací předmět.... NT2 hlavní předmět.... NT2 odborná složka vzdělávání RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 povinný předmět.... NT2 vedlejší předmět.... NT2 volitelný předmět tvorba kurikula.. NT1 kurikulární reforma.. RT výchovně-vzdělávací cíle (08).. RT vzdělávací obsah volný čas.. NT1 činnosti ve volném čase.... RT zařízení pro volný čas (06).. RT prázdniny (04).. RT výchova pro volný čas vzdělávací nabídka.. NT1 mimovyučovací činnosti.... NT2 mimotřídní činnost NT3 hra.. NT1 nabídka cizích jazyků.... NT2 počet vyučovaných jazyků.. RT výchovně-vzdělávací činnosti (08) vzdělávací obsah.. NT1 aplikované vědy.. NT1 cestovní ruch.. NT1 ekonomie.... NT2 manažerské vzdělávání.... NT2 výchova k podnikavosti.. NT1 environmentální výchova.... RT ochrana životního prostředí (16).. NT1 humanitní vědy.... NT2 dějiny.... NT2 filozofie.... NT2 jazyková výuka NT3 čtení NT3 gramatika NT3 mluvení NT3 poslech NT3 pravopis NT3 psaní NT3 terminologie NT3 výuka cizích jazyků RT kulturní vnoření (08) NT3 výuka mateřského jazyka RT mateřský jazyk (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 14

16 RT jazykové dovednosti (10).... NT2 klasická studia RT latina (17) RT starořečtina (17).... NT2 lingvistika.... NT2 mediální výchova.... NT2 mravní výchova.... NT2 náboženská výchova.... NT2 novinářství.. NT1 informatika a výpočetní technika.. NT1 inženýrství.... NT2 architektura.... NT2 stavební inženýrství.. NT1 matematika.. NT1 přírodní vědy.... NT2 biologie.... NT2 fyzika.... NT2 chemie.... NT2 zeměpis.. NT1 společenské vědy.... NT2 psychologie.... NT2 výchova k občanství NT3 sociální výchova NT3 studium práv NT3 výchova k míru.. NT1 studium mezinárodních vztahů.... RT mezinárodní dimenze (01).. NT1 technologie.. NT1 umělecké vzdělávání.... NT2 dramatická výchova.... NT2 hudební výchova.... NT2 řemesla.... NT2 výtvarná výchova.... RT umění (15).. NT1 výchova pro volný čas.... RT volný čas.. NT1 zdravotnické vědy.... NT2 humánní lékařství.... NT2 sexuální výchova.... NT2 tělesná výchova.... NT2 veterinární lékařství.... NT2 výchova k bezpečnosti.... NT2 výchova ke správné výživě.... NT2 výchova ke zdraví.. RT obsah e-learningu (02).. RT tvorba kurikula.. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 15

17 08 - Výuka a učení (procesy a metodika) kurs.. NT1 audiovizuální program.... RT audiovizuální vybavení (06).. NT1 integrovaný kurs.. NT1 intenzivní kurs.. NT1 letní škola.. NT1 modulární kurs.. NT1 program profesní přípravy.. NT1 přípravný ročník.. NT1 seminář.. NT1 večerní kurs.. NT1 volitelný kurs.. NT1 vysokoškolský kurs.. RT osvobození od výuky.. RT program kursu.. RT struktura kursu proces učení.. NT1 podmínky učení.. NT1 strategie učení.... NT2 sebevzdělávání.. NT1 učební tempo předchozí vzdělání.. RT osobní předpoklady.. RT uznání předchozího vzdělání (04) řízení třídy.. NT1 vytváření skupin.... NT2 heterogenní třída NT3 věkově smíšená třída.... NT2 homogenní třída.. RT klima třídy.. RT třída (06) školní činnosti.. NT1 cvičení.... NT2 písemná práce.... NT2 ústní cvičení.. NT1 projektové vyučování.. NT1 řízené činnosti.. RT výchovně-vzdělávací činnosti učení.. NT1 kombinované učení.... RT počítačem podporované učení.... RT vyučovací metoda.. NT1 počítačem podporované učení.... RT kombinované učení.. NT1 rané učení.. NT1 samostatné učení.. NT1 sebevzdělávání.. NT1 skupinové vyučování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 16

18 .. RT vzdělávání (01) výchovně-vzdělávací cíle.. NT1 cíl výuky.. RT tvorba kurikula (07) výchovně-vzdělávací činnosti.. NT1 didaktická hra.... NT2 počítačová hra.. NT1 domácí příprava.. NT1 kulturní činnosti.. NT1 práce ve třídě.. NT1 praktické vyučování.. NT1 studijní cesta.. NT1 studium pod dohledem.. NT1 školní výlet.. NT1 tvůrčí činnosti.. NT1 venkovní činnosti.. NT1 výměnná návštěva.... RT mobilita (04).. RT školní činnosti.. RT vzdělávací nabídka (07) výuka.. NT1 didaktické prostředky.... NT2 metodická příručka učitele.... NT2 učebnice.... RT audiovizuální vybavení (06).... RT počítač (06) (13).. NT1 vyučovací metoda.... NT2 aktivizující metoda.... NT2 blokové vyučování.... NT2 diferencované vyučování.... NT2 frontální vyučování.... NT2 individualizovaná výuka RT tutor (11).... NT2 kulturní vnoření RT výuka cizích jazyků (07).... NT2 mezioborový přístup.... NT2 názorné vyučování.... NT2 obsahově a jazykově integrované učení.... NT2 přednáška.... NT2 tutorský systém.... RT kombinované učení.. RT autonomie učitele.. RT kvalita výuky (09).. RT přímá vyučovací činnost (11).. RT příprava na vyučování (11).. RT učitelské povolání (11).. RT vzdělávání (01) znalost.. NT1 know-how.. RT přenos znalostí (04).. RT znalostní management TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 17

19 TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 18

20 09 - Hodnocení a poradenství certifikace.. RT certifikát.. RT hodnocení.. RT kvalifikace.. RT zkouška certifikát.. NT1 doklad o všeobecném vzdělání.. NT1 vstupní kvalifikace.. NT1 vysokoškolský diplom.... NT2 bakalář RT bakalářské studium (02).... NT2 doktorát RT disertace.... NT2 magistr RT magisterské studium (02).... NT2 společný titul RT společný studijní program (11).. NT1 závěrečné vysvědčení.... NT2 Evropská maturita RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 Mezinárodní maturita RT interkulturní vzdělávání (01).. RT certifikace.. RT kvalifikace hodnocení.. NT1 externí hodnocení.... NT2 hodnocení prováděné kolegy.... NT2 inspekce RT inspektorát (11).. NT1 formativní hodnocení.. NT1 hodnocení řediteli škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení ředitelů škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení studentů.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení studenty.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení učiteli.... NT2 klasifikace.. NT1 hodnocení učitelů.. NT1 hodnocení vzdělávací instituce.. NT1 interní hodnocení.... NT2 sebehodnocení.. NT1 mezinárodní hodnocení.. NT1 průběžné hodnocení.. NT1 sumativní hodnocení.. NT1 vstupní hodnocení.. RT certifikace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 19

21 .. RT kvalita vzdělávání.. RT vzdělávací standard.. RT zkouška hodnotící zpráva.. NT1 audit dovedností.... RT dovednost (10).... RT kompetence (10).... RT neformální vzdělávání (02).... RT vzdělávání dospělých (02).. NT1 vysvědčení.. RT výsledek hodnocení konkurence.. NT1 konkurence mezi institucemi.... RT žebříček institucí kvalifikace.. NT1 formální kvalifikace.. NT1 profesní kvalifikace.... RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).. NT1 učitelská kvalifikace.. RT certifikace.. RT certifikát.. RT kvalifikační úroveň kvalita vzdělávání.. NT1 kvalita výuky.... RT výuka (08).. NT1 zajišťování kvality.. RT hodnocení.. RT vzdělávací standard metoda hodnocení.. NT1 hodnotící kritérium poradenství.. NT1 konzultace.. NT1 mentorství.. NT1 profesní poradenství.. NT1 výchovné poradenství.. RT volba profesní přípravy.. RT volba studia.. RT volba školy.. RT výchovný poradce (11) sankce.. NT1 vyloučení ze školy.. RT výsledek hodnocení standard.. NT1 evropské standardy.. NT1 osvědčená praxe.. NT1 referenční úroveň.. NT1 vzdělávací standard TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 20

22 .... RT hodnocení.... RT kvalita vzdělávání.. RT standardizace.. RT standardizovaný test uznávání dokladů o vzdělání.. RT mobilita (04).. RT přenositelnost kvalifikací.. RT rovnocennost certifikátů.. RT srovnatelnost kvalifikací.... RT dodatek k diplomu.. RT transparentnost kvalifikací výsledek hodnocení.. NT1 žebříček institucí.... RT konkurence mezi institucemi.. RT hodnotící zpráva.. RT náhrada škody.. RT sankce výsledky vzdělávání.. NT1 nedostatečný výkon.... NT2 opravná zkouška.... NT2 školní neúspěch.... RT nedokončení studia.. NT1 průběh vzdělávání.... NT2 opakování ročníku.... NT2 postup do vyššího ročníku vzdělávací dráha.. NT1 dokumentace studenta.. NT1 přerušení studia.... NT2 nedokončení studia RT nedostatečný výkon.. NT1 specializace.... NT2 technické vzdělávání (02).. NT1 volba profesní přípravy.... RT poradenství.. NT1 volba studia.... RT poradenství.. NT1 volba školy.... RT poradenství.... RT rodičovská volba (01).. NT1 znovuzařazení do školy zkouška.. NT1 konkurs.. NT1 písemná zkouška.. NT1 přijímací zkouška.. NT1 rozřazovací zkouška.. NT1 standardizovaný test.... RT standard.. NT1 test inteligence.. NT1 ústní zkouška.. NT1 závěrečná zkouška TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 21

23 .. RT certifikace.. RT hodnocení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 22

24 10 - Chování a osobnost dovednost.. NT1 rozvoj dovedností.. RT audit dovedností (09).. RT kompetence chování.. NT1 nekázeň.... NT2 absentérství RT odpor ke škole.... NT2 kriminalita RT nápravná výchova (02).... NT2 násilí RT zneužívání dětí (11).... NT2 podvádění.... NT2 šikanování.. NT1 protest.. NT1 sociální chování.... NT2 docházka.... NT2 účast NT3 účast rodičů RT sdružení rodičů (11) RT vztah rodič-škola (11) NT3 účast studentů RT student (11) NT3 účast učitelů.. NT1 školní kázeň.... RT školní řád (04) kompetence.. NT1 gramotnost.... NT2 funkční gramotnost.... NT2 gramotnost dospělých RT vzdělávání dospělých (02).... NT2 informační gramotnost.... NT2 počítačová gramotnost.. NT1 jazykové dovednosti.... NT2 písemný projev.... NT2 ústní projev.... RT jazyková výuka (07).. NT1 komunikační kompetence.. NT1 minimální kompetence.... RT základní vzdělávání (02).. NT1 podnikavost.. NT1 průřezové kompetence.. NT1 předmětové kompetence.. NT1 sociální kompetence.. NT1 učení jak se učit.. NT1 základní dovednosti.. RT audit dovedností (09).. RT dovednost konflikt.. NT1 urovnání sporu TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 23

25 osobnost.. NT1 individualismus.. NT1 osobní autonomie.. NT1 sebedůvěra.. NT1 tvořivost postoj.. NT1 postoj ke škole.... NT2 odpor ke škole RT absentérství.. NT1 pružnost vývoj dítěte.. NT1 kognitivní vývoj.... NT2 inteligence NT3 kritičnost NT3 porozumění RT nadaný.... NT2 mentální věk.... NT2 řešení problémů.... NT2 usuzování RT mentální věk.. NT1 socializace.. NT1 tělesný vývoj.... NT2 pohybový vývoj TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 24

26 11 - Partneři ve výchově a vzdělávání dítě.. NT1 děti ve veřejné péči.. NT1 ohrožené dítě.. NT1 sirotek mezilidské vztahy.. NT1 vztah dospělý-dítě.. NT1 vztah rodič-dítě.. NT1 vztah rodič-škola.... NT2 informace pro rodiče (13).... RT účast rodičů (10).. NT1 vztah učitel-student meziskupinové vztahy.. NT1 mezikulturní vztahy.... RT kultura (15).. NT1 vztah profesní příprava-zaměstnání.. NT1 vztah škola-komunita.. NT1 vztah školství-průmysl mládež.. NT1 adolescent.. NT1 nekvalifikovaná mládež nepedagogičtí pracovníci.. NT1 administrativní pracovníci.... NT2 školský úředník.. NT1 hodnotitel.... NT2 certifikační orgán.... NT2 inspektorát NT3 inspektor RT inspekce (09).... NT2 zkušební komise.. NT1 knihovník.... RT knihovna (06).. NT1 kulturně-výchovný pracovník.. NT1 pedagogický psycholog.... RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 pracovníci údržby.... NT2 školník.... RT údržba a opravy (06).. NT1 pracovník s mládeží.. NT1 rektor.. NT1 řídící pracovníci.... RT ředitel školy.. NT1 vědečtí pracovníci.. NT1 vychovatel.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09).. RT pedagogický psycholog organizace.. NT1 dobrovolnická organizace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 25

27 .. NT1 charitativní organizace.. NT1 mezinárodní organizace.. NT1 náboženská organizace.. NT1 nevládní organizace.. NT1 organizace mládeže.. NT1 sdružení.... NT2 profesní sdružení.... NT2 sdružení rodičů RT účast rodičů (10).... NT2 učitelská asociace.. NT1 studentská organizace.... RT student.. NT1 učící se organizace.... RT další profesní rozvoj (02) pedagogičtí pracovníci.. NT1 asistent.. NT1 instruktor.. NT1 tutor.... RT individualizovaná výuka (08).. NT1 učitel.... NT2 kvalifikovaný učitel.... NT2 nekvalifikovaný učitel.... NT2 ředitel školy RT hodnocení řediteli škol (09) RT hodnocení ředitelů škol (09) RT řídící pracovníci.... NT2 specializovaný učitel.... NT2 speciální pedagog.... NT2 třídní učitel.... NT2 učitel s širší aprobací.... NT2 učitel univerzalista.... NT2 učitel-praktikant.... RT přeložení učitele (04).... RT učitel-důchodce.... RT učitelské povolání.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 zastupující pracovník poradenská služba.. NT1 psychologická služba.... NT2 pedagogický psycholog RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09) poradní orgán.. NT1 mediátor.. NT1 podpůrné služby.... NT2 podpora učitelů.. NT1 rada pro vzdělávání pracovní doba učitele.. NT1 přímá vyučovací činnost.... RT školní rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 26

28 .... RT vyučovací hodina (04).... RT výuka (08).. NT1 příprava na vyučování.... RT výuka (08) rodina.. NT1 neúplná rodina.. NT1 rodiče sociální služby.. NT1 ochrana dětí.... NT2 osvojení.... NT2 umístění dítěte.. NT1 ochrana mládeže.. RT pracovník s mládeží.. RT sociální zabezpečení (16) spolupráce.. NT1 mezinárodní spolupráce.... RT mezinárodní vztahy (14).... RT země OECD.. NT1 spolupráce mezi univerzitami.... NT2 společný studijní program RT společný titul (09).. NT1 týmová práce student.. NT1 absolvent vysoké školy.. NT1 dospělý student.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. NT1 dospělý studující.. NT1 mimořádný student.. NT1 pracující student.. NT1 student bakalářského studia.. NT1 student s cizím mateřským jazykem.... RT podpora při učení jazyka (03).... RT přistěhovalec (15).. NT1 účastník profesní přípravy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT studentská organizace.. RT studentský život.. RT ubytování studentů (06).. RT účast studentů (10).. RT žák školský orgán.. NT1 ministerstvo školství.... NT2 ministr školství.. NT1 tvůrce vzdělávací politiky.. NT1 zřizovatel.. RT vzdělávací politika (04) učitelské povolání.. RT nabídka učitelů (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 27

29 .. RT nadbytek učitelů (01).. RT návrat k učitelské profesi.. RT nedostatek učitelů (01).. RT poptávka po učitelích (01).. RT učitel.. RT výuka (08) výchova dítěte.. NT1 péče o dítě.. RT zneužívání dětí.... RT násilí (10) vztahy mezi školami.. NT1 spolupráce mezi školami.... NT2 partnerství škol.. NT1 školní korespondence žák.. NT1 absolvent školy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT student TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 28

30 12 - Evropská unie agentura Evropské unie.. NT1 Cedefop.. NT1 Evropská nadace odborného vzdělávání evropská spolupráce.. NT1 Evropský hospodářský prostor.. NT1 Evropský systém pro přenos kreditů (04).. NT1 Evropský vysokoškolský prostor.. NT1 iniciativa Evropské unie.. NT1 politika Evropské unie Evropská unie.. NT1 země EU instituce Evropské unie.. NT1 Evropská komise.... NT2 evropský komisař.. NT1 Evropská rada.. NT1 Evropský parlament.. NT1 Evropský soudní dvůr.. NT1 Evropský účetní dvůr.. NT1 Rada Evropské unie.... NT2 předsednictví Rady EU.... NT2 závěry Rady EU občanství EU orgán Evropské unie.. NT1 Eurostat.. NT1 Evropský hospodářský a sociální výbor.. NT1 Výbor regionů právo Evropské unie.. NT1 doporučení Evropské unie.. NT1 Evropská smlouva.. NT1 nařízení Evropské unie.. NT1 rezoluce Evropské unie.. NT1 rozhodnutí Evropské unie.. NT1 směrnice Evropské unie.. RT mezinárodní právo (14).. RT subsidiarita (Evropská unie) (14) rozšíření (Evropské unie).. RT kandidátská země.. RT nečlenská země EU strukturální fondy.. NT1 Evropský sociální fond TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 29

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více