TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě"

Transkript

1 TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise

2 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání.... NT2 nabídka učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nadbytek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 nedostatek učitelů RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po absolventech vysokých škol.... NT2 poptávka po učitelích RT učitelské povolání (11).... NT2 poptávka po vzdělávání.... NT2 potřeba profesní přípravy.... NT2 trh vzdělávání.. NT1 filozofie výchovy.. NT1 sociologie výchovy.. NT1 srovnávací pedagogika.. RT pedagogika.. RT znalec v oblasti vzdělávání (11) pedagogika.. NT1 teorie učení.. RT pedagogické vědy výsledky výzkumu.. NT1 inovace ve vzdělávání.... RT pilotní projekt výzkum.. NT1 pedagogický výzkum.... RT znalec v oblasti vzdělávání (11).. RT historické hledisko.. RT měření.. RT metodologie.. RT výzkumné středisko vzdělávací principy.. NT1 integrace studentů.... NT2 posilování sebeodpovědnosti studentů.... NT2 pozitivní diskriminace RT sociální nerovnost (15).... RT inkluzivní vzdělávání (03).. NT1 interkulturní vzdělávání.... RT Evropská maturita (09).... RT Mezinárodní maturita (09).... RT mezinárodní škola (06).. NT1 koedukace.. NT1 kontinuita vzdělávání.. NT1 mezinárodní dimenze.... NT2 evropská dimenze.... RT globalizace vzdělávání (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 1

3 .... RT studium mezinárodních vztahů (07).. NT1 povinné vzdělávání.... RT délka povinného vzdělávání (04).... RT základní vzdělávání (02).. NT1 právo na vzdělání.. NT1 rodičovská volba.... RT volba školy (09).. NT1 rovnost příležitostí.. NT1 svoboda vzdělávání vzdělávání.. RT financování vzdělávání (05).. RT školská správa (04).. RT učení (08).. RT výuka (08).. RT vzdělávací instituce (06).. RT vzdělávací obsah (07).. RT vzdělávací politika (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 2

4 02 - Systémy vzdělávání celoživotní učení.. NT1 formální vzdělávání.... NT2 školní vzdělávání.. NT1 informální učení.... RT výchova v rodině.... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 neformální vzdělávání.... RT audit dovedností (09).... RT vzdělávání mimo školu.. NT1 vzdělávání mimo školu.... NT2 distanční vzdělávání NT3 e-learning NT4 obsah e-learningu NT5 elektronický učební materiál RT výukový software (06) (13) RT vzdělávací obsah (07) RT otevřená univerzita (06).... NT2 domácí vzdělávání.... NT2 výchova v rodině RT informální učení.... NT2 výuka v nemocnici.... RT informální učení.... RT neformální vzdělávání.. RT návrat ke vzdělávání.. RT vzdělávání dospělých model vzdělávání učitelů.. NT1 následný model.. NT1 souběžný model.. RT vzdělávání učitelů obor vzdělávání.. NT1 odborné vzdělávání a profesní příprava.... RT odborná složka vzdělávání (07).... RT odborná škola (06).... RT profesní kvalifikace (09).... RT typ profesní přípravy.. NT1 technické vzdělávání (09).. NT1 všeobecné vzdělávání.. RT přechod mezi obory vzdělávání (04) přechod mezi úrovněmi vzdělávání.. NT1 přechod z nižšího na vyšší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z preprimárního na primární vzdělávání.. NT1 přechod z primárního na nižší sekundární vzdělávání.. NT1 přechod z vyššího sekundárního na terciární vzdělávání typ profesní přípravy.. NT1 alternační profesní příprava.. NT1 další profesní rozvoj.... NT2 profesní příprava při zaměstnání.... RT učící se organizace (11).. NT1 počáteční profesní příprava TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 3

5 .. NT1 profesně zaměřený kurs.. NT1 rekvalifikace.. NT1 učňovská příprava.... NT2 odborná praxe.. NT1 základní profesní příprava.. RT odborné vzdělávání a profesní příprava vzdělávací stupeň.. NT1 ročník.. NT1 studijní cyklus vzdělávací systém.. NT1 jednotná struktura vzdělávání.... RT nižší sekundární úroveň.... RT primární vzdělávání.. NT1 nabídka alternativního vzdělávání.. NT1 nápravná výchova.... RT kriminalita (10).... RT speciální vzdělávací potřeby (03).... RT speciální vzdělávání (03).. NT1 soukromé školství.... RT soukromá škola (06).. NT1 veřejné školství.. NT1 vzdělávání dospělých.... RT audit dovedností (09).... RT celoživotní učení.... RT gramotnost dospělých (10).. NT1 základní vzdělávání.... RT minimální kompetence (10).... RT povinné vzdělávání (01) vzdělávací úroveň.. NT1 postobligatorní vzdělávání.. NT1 postsekundární neterciární vzdělávání.. NT1 preprimární vzdělávání.... NT2 denní péče o děti.... NT2 preprimární úroveň orientovaná na vzdělávání.... RT preprimární instituce (06).... RT preprimární vzdělávací instituce (06).. NT1 primární vzdělávání.... RT jednotná struktura vzdělávání.... RT primární škola (06).. NT1 sekundární vzdělávání.... NT2 nižší sekundární úroveň RT jednotná struktura vzdělávání.... NT2 vyšší sekundární úroveň.... RT sekundární škola (06).. NT1 vysokoškolské vzdělávání.... NT2 bakalářské studium RT bakalář (09).... NT2 postgraduální studium NT3 doktorské studium NT3 magisterské studium RT magistr (09).... RT akademický rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 4

6 .... RT dospělý student (11).... RT vysoká škola (06) vzdělávání učitelů.. NT1 další vzdělávání učitelů.. NT1 přípravné vzdělávání učitelů.... NT2 kvalifikační fáze.... NT2 pedagogická praxe.. RT instituce pro vzdělávání učitelů (06).. RT model vzdělávání učitelů.. RT učitel (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 5

7 03 - Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami postižení.. NT1 mentální postižení.... NT2 autismus.... NT2 řečové postižení.. NT1 tělesné postižení.... NT2 smyslové postižení NT3 sluchové postižení RT odezírání NT3 zrakové postižení RT slepecké písmo.. RT osoby s postižením.. RT speciální vzdělávací potřeby.. RT terapie speciální vzdělávací potřeby.. NT1 porucha učení.... NT2 obtíže při čtení.. RT nápravná výchova (02).. RT postižení.. RT speciální vzdělávání speciální vzdělávání.. NT1 inkluzivní vzdělávání.... RT integrace studentů (01).. NT1 podpora žáků při učení.... NT2 podpora při učení jazyka RT student s cizím mateřským jazykem (11).... RT podpůrná třída.. NT1 speciální školství.... RT speciální škola (06).. RT nápravná výchova (02).. RT speciální škola (06).. RT speciální vzdělávací potřeby terapie.. NT1 ergoterapie.. NT1 fyzioterapie.. NT1 logopedie.. NT1 psychoterapie.. RT postižení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 6

8 04 - Vzdělávací politika a školská správa mobilita.. NT1 volný pohyb.... NT2 mobilita studentů NT3 zahraniční studium.... NT2 pracovní mobilita NT3 mobilita učitelů.. RT uznávání dokladů o vzdělání (09).. RT výměnná návštěva (08) přenos.. NT1 přechod mezi obory vzdělávání.... RT obor vzdělávání (02).. NT1 přeložení učitele.... RT učitel (11).. NT1 přenos kreditů.... NT2 Evropský systém pro přenos kreditů (12).... RT kreditní systém.. NT1 přenos znalostí.... RT znalost (08).. NT1 přesun financí.... RT financování (05) řídící orgán.. NT1 rada školy.. NT1 rada třídy.. NT1 správní rada školy řízení školy.. NT1 interní předpis.... NT2 školní řád RT školní kázeň (10).. NT1 personální řízení.... NT2 přijímání učitelů RT přijímání zaměstnanců (16).... NT2 zařazení zaměstnance NT3 přeřazení zaměstnance.. NT1 vyřizování stížností.. NT1 zrušení vyučovací hodiny školská správa.. NT1 dozor.... RT správa (14).... RT správa věcí veřejných (14).. NT1 hodnocení vzdělávacího systému.. NT1 organizace vyučování.... NT2 akademický rok RT délka akademického roku RT vysokoškolské vzdělávání (02).... NT2 organizace školního roku NT3 období výuky NT3 prázdniny RT volný čas (07).... NT2 školní den TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 7

9 NT3 přestávka NT3 vyučovací hodina RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní rok NT3 vyučovací doba RT délka školního roku RT přímá vyučovací činnost (11).... NT2 školní týden.... NT2 učební plán NT3 pružný učební plán.. NT1 plán dovolených.. NT1 počet studentů na učitele.. NT1 rozmístění studentů.. NT1 rozmístění škol.. RT vzdělávání (01) vzdělávací politika.. NT1 akreditace.... NT2 uznání předchozího vzdělání RT předchozí vzdělání (08).. NT1 bezplatné vzdělávání.... RT financování vzdělávání (05).. NT1 délka akademického roku.... RT akademický rok.. NT1 délka povinného vzdělávání.... RT povinné vzdělávání (01).. NT1 délka studia.. NT1 délka školního roku.... RT školní rok.. NT1 demokratizace vzdělávání.. NT1 jazyková politika (14).... NT2 vyučovací jazyk.. NT1 plánování (14).... NT2 plánování ve školství NT3 plán rozvoje školy.. NT1 podpora mobility.. NT1 politika založená na důkazech.. NT1 prioritní oblast.. NT1 prognóza.. NT1 přístup ke vzdělávání.... NT2 omezený přístup.... NT2 volný přístup.... NT2 vstup do školy NT3 přijímací řízení NT4 numerus clausus NT4 podmínky pro přijetí RT věk vstupu do školy NT3 zápis.. NT1 reforma (14).... NT2 školská reforma.... RT návrh reformy.. NT1 uzavření školy.. NT1 zřízení školy.... RT budova školy (06).. RT školský orgán (11) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 8

10 .. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 9

11 05 - Financování vzdělávání financování.. NT1 financování vzdělávání.... RT bezplatné vzdělávání (04).... RT přidělení prostředků (16).... RT vzdělávání (01).. NT1 investice.. RT metoda financování.. RT přesun financí (04).. RT výdaje na vzdělávání finanční zdroje.. NT1 dar.. NT1 poplatky.... NT2 školné.... NT2 zápisné.... RT nesubvencovaná soukromá škola (06).... RT škola požadující školné (06).. NT1 soukromé zdroje.... NT2 příspěvek rodičů.... NT2 sponzorství.. NT1 veřejné prostředky metoda financování.. NT1 bloková dotace.. NT1 financování na osobu.. NT1 financování podle výkonu.. NT1 poukázka na vzdělávání.. RT financování podpůrná opatření.. NT1 finanční podpora.... NT2 daňová úleva.... NT2 finanční podpora rodiny.... NT2 příspěvek na vzdělávání.... NT2 půjčka RT úroková míra.... NT2 stipendium.. NT1 materiální podpora.. NT1 podpora závislá na příjmech řízení financí.. NT1 finanční kontrola výdaje na vzdělávání.. NT1 výdaje na osobu.. RT financování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 10

12 06 - Školy nebo výchovně-vzdělávací zařízení budova školy.. NT1 prostorové uspořádání.... NT2 přístupnost pro postižené.. RT zřízení školy (04) školní život.. NT1 školní doprava.. NT1 školní stravování třída.. NT1 počet žáků ve třídě.. RT řízení třídy (08) údržba a opravy.. RT pracovníci údržby (11) vybavení.. NT1 audiovizuální vybavení.... RT audiovizuální program (08).... RT didaktické prostředky (08).. NT1 informačně-technologické vybavení (13).... NT2 hardware (13) NT3 počítač (13) NT4 domácí počítač (13) RT didaktické prostředky (08).... NT2 server (13).... NT2 software (13) NT3 výukový software (13) RT elektronický učební materiál (02) RT uživatelská přívětivost (13).... RT kompatibilita (13).. NT1 nábytek.. NT1 sportovní vybavení výchovně-vzdělávací zařízení.. NT1 informační středisko.... RT informace (13).. NT1 kino.. NT1 knihovna.... RT knihovník (11).. NT1 komunitní centrum.. NT1 kulturní středisko.. NT1 muzeum.. NT1 odborná učebna.... NT2 jazyková učebna.. NT1 sportovní zařízení.. NT1 školní areál.. NT1 ubytování.... NT2 ubytování studentů RT internátní škola RT student (11).. NT1 učebna.. NT1 zařízení pro volný čas TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 11

13 .... NT2 hřiště.... RT činnosti ve volném čase (07) vzdělávací instituce.. NT1 instituce pro vzdělávání dospělých.. NT1 instituce pro vzdělávání učitelů.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 mobilní vzdělávací služby.. NT1 preprimární instituce.... NT2 preprimární instituce nezaměřená na vzdělávání.... NT2 preprimární vzdělávací instituce RT preprimární vzdělávání (02).... RT preprimární vzdělávání (02).. NT1 středisko profesní přípravy.. NT1 škola.... NT2 církevní škola.... NT2 dívčí škola.... NT2 Evropská škola.... NT2 chlapecká škola.... NT2 internátní škola RT ubytování studentů.... NT2 koedukovaná škola.... NT2 mezinárodní škola RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 odborná škola RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 primární škola RT primární vzdělávání (02).... NT2 sekundární škola RT sekundární vzdělávání (02).... NT2 souborná škola.... NT2 soukromá škola NT3 nesubvencovaná soukromá škola RT poplatky (05) NT3 subvencovaná soukromá škola RT soukromé školství (02).... NT2 specializovaná škola.... NT2 speciální škola RT speciální školství (03) RT speciální vzdělávání (03).... NT2 škola požadující školné RT poplatky (05).... NT2 škola s celodenním provozem.... NT2 umělecká škola NT3 hudební škola RT umění (15).... NT2 veřejná škola.... NT2 vojenská škola.... RT velikost školy RT počet studentů (13).. NT1 vysoká škola.... NT2 neuniverzitní vysoká škola.... NT2 otevřená univerzita RT distanční vzdělávání (02).... NT2 univerzita TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 12

14 NT3 fakulta NT4 vysokoškolský ústav.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 13

15 07 - Obsah vzdělávání kurikulum.. NT1 kurikulum společného základu.. NT1 skryté kurikulum.. NT1 vyučovací předmět.... NT2 hlavní předmět.... NT2 odborná složka vzdělávání RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).... NT2 povinný předmět.... NT2 vedlejší předmět.... NT2 volitelný předmět tvorba kurikula.. NT1 kurikulární reforma.. RT výchovně-vzdělávací cíle (08).. RT vzdělávací obsah volný čas.. NT1 činnosti ve volném čase.... RT zařízení pro volný čas (06).. RT prázdniny (04).. RT výchova pro volný čas vzdělávací nabídka.. NT1 mimovyučovací činnosti.... NT2 mimotřídní činnost NT3 hra.. NT1 nabídka cizích jazyků.... NT2 počet vyučovaných jazyků.. RT výchovně-vzdělávací činnosti (08) vzdělávací obsah.. NT1 aplikované vědy.. NT1 cestovní ruch.. NT1 ekonomie.... NT2 manažerské vzdělávání.... NT2 výchova k podnikavosti.. NT1 environmentální výchova.... RT ochrana životního prostředí (16).. NT1 humanitní vědy.... NT2 dějiny.... NT2 filozofie.... NT2 jazyková výuka NT3 čtení NT3 gramatika NT3 mluvení NT3 poslech NT3 pravopis NT3 psaní NT3 terminologie NT3 výuka cizích jazyků RT kulturní vnoření (08) NT3 výuka mateřského jazyka RT mateřský jazyk (15) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 14

16 RT jazykové dovednosti (10).... NT2 klasická studia RT latina (17) RT starořečtina (17).... NT2 lingvistika.... NT2 mediální výchova.... NT2 mravní výchova.... NT2 náboženská výchova.... NT2 novinářství.. NT1 informatika a výpočetní technika.. NT1 inženýrství.... NT2 architektura.... NT2 stavební inženýrství.. NT1 matematika.. NT1 přírodní vědy.... NT2 biologie.... NT2 fyzika.... NT2 chemie.... NT2 zeměpis.. NT1 společenské vědy.... NT2 psychologie.... NT2 výchova k občanství NT3 sociální výchova NT3 studium práv NT3 výchova k míru.. NT1 studium mezinárodních vztahů.... RT mezinárodní dimenze (01).. NT1 technologie.. NT1 umělecké vzdělávání.... NT2 dramatická výchova.... NT2 hudební výchova.... NT2 řemesla.... NT2 výtvarná výchova.... RT umění (15).. NT1 výchova pro volný čas.... RT volný čas.. NT1 zdravotnické vědy.... NT2 humánní lékařství.... NT2 sexuální výchova.... NT2 tělesná výchova.... NT2 veterinární lékařství.... NT2 výchova k bezpečnosti.... NT2 výchova ke správné výživě.... NT2 výchova ke zdraví.. RT obsah e-learningu (02).. RT tvorba kurikula.. RT vzdělávání (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 15

17 08 - Výuka a učení (procesy a metodika) kurs.. NT1 audiovizuální program.... RT audiovizuální vybavení (06).. NT1 integrovaný kurs.. NT1 intenzivní kurs.. NT1 letní škola.. NT1 modulární kurs.. NT1 program profesní přípravy.. NT1 přípravný ročník.. NT1 seminář.. NT1 večerní kurs.. NT1 volitelný kurs.. NT1 vysokoškolský kurs.. RT osvobození od výuky.. RT program kursu.. RT struktura kursu proces učení.. NT1 podmínky učení.. NT1 strategie učení.... NT2 sebevzdělávání.. NT1 učební tempo předchozí vzdělání.. RT osobní předpoklady.. RT uznání předchozího vzdělání (04) řízení třídy.. NT1 vytváření skupin.... NT2 heterogenní třída NT3 věkově smíšená třída.... NT2 homogenní třída.. RT klima třídy.. RT třída (06) školní činnosti.. NT1 cvičení.... NT2 písemná práce.... NT2 ústní cvičení.. NT1 projektové vyučování.. NT1 řízené činnosti.. RT výchovně-vzdělávací činnosti učení.. NT1 kombinované učení.... RT počítačem podporované učení.... RT vyučovací metoda.. NT1 počítačem podporované učení.... RT kombinované učení.. NT1 rané učení.. NT1 samostatné učení.. NT1 sebevzdělávání.. NT1 skupinové vyučování TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 16

18 .. RT vzdělávání (01) výchovně-vzdělávací cíle.. NT1 cíl výuky.. RT tvorba kurikula (07) výchovně-vzdělávací činnosti.. NT1 didaktická hra.... NT2 počítačová hra.. NT1 domácí příprava.. NT1 kulturní činnosti.. NT1 práce ve třídě.. NT1 praktické vyučování.. NT1 studijní cesta.. NT1 studium pod dohledem.. NT1 školní výlet.. NT1 tvůrčí činnosti.. NT1 venkovní činnosti.. NT1 výměnná návštěva.... RT mobilita (04).. RT školní činnosti.. RT vzdělávací nabídka (07) výuka.. NT1 didaktické prostředky.... NT2 metodická příručka učitele.... NT2 učebnice.... RT audiovizuální vybavení (06).... RT počítač (06) (13).. NT1 vyučovací metoda.... NT2 aktivizující metoda.... NT2 blokové vyučování.... NT2 diferencované vyučování.... NT2 frontální vyučování.... NT2 individualizovaná výuka RT tutor (11).... NT2 kulturní vnoření RT výuka cizích jazyků (07).... NT2 mezioborový přístup.... NT2 názorné vyučování.... NT2 obsahově a jazykově integrované učení.... NT2 přednáška.... NT2 tutorský systém.... RT kombinované učení.. RT autonomie učitele.. RT kvalita výuky (09).. RT přímá vyučovací činnost (11).. RT příprava na vyučování (11).. RT učitelské povolání (11).. RT vzdělávání (01) znalost.. NT1 know-how.. RT přenos znalostí (04).. RT znalostní management TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 17

19 TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 18

20 09 - Hodnocení a poradenství certifikace.. RT certifikát.. RT hodnocení.. RT kvalifikace.. RT zkouška certifikát.. NT1 doklad o všeobecném vzdělání.. NT1 vstupní kvalifikace.. NT1 vysokoškolský diplom.... NT2 bakalář RT bakalářské studium (02).... NT2 doktorát RT disertace.... NT2 magistr RT magisterské studium (02).... NT2 společný titul RT společný studijní program (11).. NT1 závěrečné vysvědčení.... NT2 Evropská maturita RT interkulturní vzdělávání (01).... NT2 Mezinárodní maturita RT interkulturní vzdělávání (01).. RT certifikace.. RT kvalifikace hodnocení.. NT1 externí hodnocení.... NT2 hodnocení prováděné kolegy.... NT2 inspekce RT inspektorát (11).. NT1 formativní hodnocení.. NT1 hodnocení řediteli škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení ředitelů škol.... RT ředitel školy (11).. NT1 hodnocení studentů.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení studenty.... RT student (11).... RT žák (11).. NT1 hodnocení učiteli.... NT2 klasifikace.. NT1 hodnocení učitelů.. NT1 hodnocení vzdělávací instituce.. NT1 interní hodnocení.... NT2 sebehodnocení.. NT1 mezinárodní hodnocení.. NT1 průběžné hodnocení.. NT1 sumativní hodnocení.. NT1 vstupní hodnocení.. RT certifikace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 19

21 .. RT kvalita vzdělávání.. RT vzdělávací standard.. RT zkouška hodnotící zpráva.. NT1 audit dovedností.... RT dovednost (10).... RT kompetence (10).... RT neformální vzdělávání (02).... RT vzdělávání dospělých (02).. NT1 vysvědčení.. RT výsledek hodnocení konkurence.. NT1 konkurence mezi institucemi.... RT žebříček institucí kvalifikace.. NT1 formální kvalifikace.. NT1 profesní kvalifikace.... RT odborné vzdělávání a profesní příprava (02).. NT1 učitelská kvalifikace.. RT certifikace.. RT certifikát.. RT kvalifikační úroveň kvalita vzdělávání.. NT1 kvalita výuky.... RT výuka (08).. NT1 zajišťování kvality.. RT hodnocení.. RT vzdělávací standard metoda hodnocení.. NT1 hodnotící kritérium poradenství.. NT1 konzultace.. NT1 mentorství.. NT1 profesní poradenství.. NT1 výchovné poradenství.. RT volba profesní přípravy.. RT volba studia.. RT volba školy.. RT výchovný poradce (11) sankce.. NT1 vyloučení ze školy.. RT výsledek hodnocení standard.. NT1 evropské standardy.. NT1 osvědčená praxe.. NT1 referenční úroveň.. NT1 vzdělávací standard TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 20

22 .... RT hodnocení.... RT kvalita vzdělávání.. RT standardizace.. RT standardizovaný test uznávání dokladů o vzdělání.. RT mobilita (04).. RT přenositelnost kvalifikací.. RT rovnocennost certifikátů.. RT srovnatelnost kvalifikací.... RT dodatek k diplomu.. RT transparentnost kvalifikací výsledek hodnocení.. NT1 žebříček institucí.... RT konkurence mezi institucemi.. RT hodnotící zpráva.. RT náhrada škody.. RT sankce výsledky vzdělávání.. NT1 nedostatečný výkon.... NT2 opravná zkouška.... NT2 školní neúspěch.... RT nedokončení studia.. NT1 průběh vzdělávání.... NT2 opakování ročníku.... NT2 postup do vyššího ročníku vzdělávací dráha.. NT1 dokumentace studenta.. NT1 přerušení studia.... NT2 nedokončení studia RT nedostatečný výkon.. NT1 specializace.... NT2 technické vzdělávání (02).. NT1 volba profesní přípravy.... RT poradenství.. NT1 volba studia.... RT poradenství.. NT1 volba školy.... RT poradenství.... RT rodičovská volba (01).. NT1 znovuzařazení do školy zkouška.. NT1 konkurs.. NT1 písemná zkouška.. NT1 přijímací zkouška.. NT1 rozřazovací zkouška.. NT1 standardizovaný test.... RT standard.. NT1 test inteligence.. NT1 ústní zkouška.. NT1 závěrečná zkouška TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 21

23 .. RT certifikace.. RT hodnocení TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 22

24 10 - Chování a osobnost dovednost.. NT1 rozvoj dovedností.. RT audit dovedností (09).. RT kompetence chování.. NT1 nekázeň.... NT2 absentérství RT odpor ke škole.... NT2 kriminalita RT nápravná výchova (02).... NT2 násilí RT zneužívání dětí (11).... NT2 podvádění.... NT2 šikanování.. NT1 protest.. NT1 sociální chování.... NT2 docházka.... NT2 účast NT3 účast rodičů RT sdružení rodičů (11) RT vztah rodič-škola (11) NT3 účast studentů RT student (11) NT3 účast učitelů.. NT1 školní kázeň.... RT školní řád (04) kompetence.. NT1 gramotnost.... NT2 funkční gramotnost.... NT2 gramotnost dospělých RT vzdělávání dospělých (02).... NT2 informační gramotnost.... NT2 počítačová gramotnost.. NT1 jazykové dovednosti.... NT2 písemný projev.... NT2 ústní projev.... RT jazyková výuka (07).. NT1 komunikační kompetence.. NT1 minimální kompetence.... RT základní vzdělávání (02).. NT1 podnikavost.. NT1 průřezové kompetence.. NT1 předmětové kompetence.. NT1 sociální kompetence.. NT1 učení jak se učit.. NT1 základní dovednosti.. RT audit dovedností (09).. RT dovednost konflikt.. NT1 urovnání sporu TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 23

25 osobnost.. NT1 individualismus.. NT1 osobní autonomie.. NT1 sebedůvěra.. NT1 tvořivost postoj.. NT1 postoj ke škole.... NT2 odpor ke škole RT absentérství.. NT1 pružnost vývoj dítěte.. NT1 kognitivní vývoj.... NT2 inteligence NT3 kritičnost NT3 porozumění RT nadaný.... NT2 mentální věk.... NT2 řešení problémů.... NT2 usuzování RT mentální věk.. NT1 socializace.. NT1 tělesný vývoj.... NT2 pohybový vývoj TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 24

26 11 - Partneři ve výchově a vzdělávání dítě.. NT1 děti ve veřejné péči.. NT1 ohrožené dítě.. NT1 sirotek mezilidské vztahy.. NT1 vztah dospělý-dítě.. NT1 vztah rodič-dítě.. NT1 vztah rodič-škola.... NT2 informace pro rodiče (13).... RT účast rodičů (10).. NT1 vztah učitel-student meziskupinové vztahy.. NT1 mezikulturní vztahy.... RT kultura (15).. NT1 vztah profesní příprava-zaměstnání.. NT1 vztah škola-komunita.. NT1 vztah školství-průmysl mládež.. NT1 adolescent.. NT1 nekvalifikovaná mládež nepedagogičtí pracovníci.. NT1 administrativní pracovníci.... NT2 školský úředník.. NT1 hodnotitel.... NT2 certifikační orgán.... NT2 inspektorát NT3 inspektor RT inspekce (09).... NT2 zkušební komise.. NT1 knihovník.... RT knihovna (06).. NT1 kulturně-výchovný pracovník.. NT1 pedagogický psycholog.... RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 pracovníci údržby.... NT2 školník.... RT údržba a opravy (06).. NT1 pracovník s mládeží.. NT1 rektor.. NT1 řídící pracovníci.... RT ředitel školy.. NT1 vědečtí pracovníci.. NT1 vychovatel.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09).. RT pedagogický psycholog organizace.. NT1 dobrovolnická organizace TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 25

27 .. NT1 charitativní organizace.. NT1 mezinárodní organizace.. NT1 náboženská organizace.. NT1 nevládní organizace.. NT1 organizace mládeže.. NT1 sdružení.... NT2 profesní sdružení.... NT2 sdružení rodičů RT účast rodičů (10).... NT2 učitelská asociace.. NT1 studentská organizace.... RT student.. NT1 učící se organizace.... RT další profesní rozvoj (02) pedagogičtí pracovníci.. NT1 asistent.. NT1 instruktor.. NT1 tutor.... RT individualizovaná výuka (08).. NT1 učitel.... NT2 kvalifikovaný učitel.... NT2 nekvalifikovaný učitel.... NT2 ředitel školy RT hodnocení řediteli škol (09) RT hodnocení ředitelů škol (09) RT řídící pracovníci.... NT2 specializovaný učitel.... NT2 speciální pedagog.... NT2 třídní učitel.... NT2 učitel s širší aprobací.... NT2 učitel univerzalista.... NT2 učitel-praktikant.... RT přeložení učitele (04).... RT učitel-důchodce.... RT učitelské povolání.... RT vzdělávání učitelů (02).. NT1 zastupující pracovník poradenská služba.. NT1 psychologická služba.... NT2 pedagogický psycholog RT nepedagogičtí pracovníci.. NT1 výchovný poradce.... RT poradenství (09) poradní orgán.. NT1 mediátor.. NT1 podpůrné služby.... NT2 podpora učitelů.. NT1 rada pro vzdělávání pracovní doba učitele.. NT1 přímá vyučovací činnost.... RT školní rok (04) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 26

28 .... RT vyučovací hodina (04).... RT výuka (08).. NT1 příprava na vyučování.... RT výuka (08) rodina.. NT1 neúplná rodina.. NT1 rodiče sociální služby.. NT1 ochrana dětí.... NT2 osvojení.... NT2 umístění dítěte.. NT1 ochrana mládeže.. RT pracovník s mládeží.. RT sociální zabezpečení (16) spolupráce.. NT1 mezinárodní spolupráce.... RT mezinárodní vztahy (14).... RT země OECD.. NT1 spolupráce mezi univerzitami.... NT2 společný studijní program RT společný titul (09).. NT1 týmová práce student.. NT1 absolvent vysoké školy.. NT1 dospělý student.... RT vysokoškolské vzdělávání (02).. NT1 dospělý studující.. NT1 mimořádný student.. NT1 pracující student.. NT1 student bakalářského studia.. NT1 student s cizím mateřským jazykem.... RT podpora při učení jazyka (03).... RT přistěhovalec (15).. NT1 účastník profesní přípravy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT studentská organizace.. RT studentský život.. RT ubytování studentů (06).. RT účast studentů (10).. RT žák školský orgán.. NT1 ministerstvo školství.... NT2 ministr školství.. NT1 tvůrce vzdělávací politiky.. NT1 zřizovatel.. RT vzdělávací politika (04) učitelské povolání.. RT nabídka učitelů (01) TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 27

29 .. RT nadbytek učitelů (01).. RT návrat k učitelské profesi.. RT nedostatek učitelů (01).. RT poptávka po učitelích (01).. RT učitel.. RT výuka (08) výchova dítěte.. NT1 péče o dítě.. RT zneužívání dětí.... RT násilí (10) vztahy mezi školami.. NT1 spolupráce mezi školami.... NT2 partnerství škol.. NT1 školní korespondence žák.. NT1 absolvent školy.. RT hodnocení studentů (09).. RT hodnocení studenty (09).. RT student TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 28

30 12 - Evropská unie agentura Evropské unie.. NT1 Cedefop.. NT1 Evropská nadace odborného vzdělávání evropská spolupráce.. NT1 Evropský hospodářský prostor.. NT1 Evropský systém pro přenos kreditů (04).. NT1 Evropský vysokoškolský prostor.. NT1 iniciativa Evropské unie.. NT1 politika Evropské unie Evropská unie.. NT1 země EU instituce Evropské unie.. NT1 Evropská komise.... NT2 evropský komisař.. NT1 Evropská rada.. NT1 Evropský parlament.. NT1 Evropský soudní dvůr.. NT1 Evropský účetní dvůr.. NT1 Rada Evropské unie.... NT2 předsednictví Rady EU.... NT2 závěry Rady EU občanství EU orgán Evropské unie.. NT1 Eurostat.. NT1 Evropský hospodářský a sociální výbor.. NT1 Výbor regionů právo Evropské unie.. NT1 doporučení Evropské unie.. NT1 Evropská smlouva.. NT1 nařízení Evropské unie.. NT1 rezoluce Evropské unie.. NT1 rozhodnutí Evropské unie.. NT1 směrnice Evropské unie.. RT mezinárodní právo (14).. RT subsidiarita (Evropská unie) (14) rozšíření (Evropské unie).. RT kandidátská země.. RT nečlenská země EU strukturální fondy.. NT1 Evropský sociální fond TESE - Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě - Vydání Ceská verze - Systematický rejstrík 29

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2009 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rejstřík 2009 Vydán dne 8. ledna 2010 Cena Kč 48, O B S A H : Částky 1 51 Moraviapress, a. s., Břeclav 2 A CHRONOLOGICKÝ REJSTŘÍK I. Chronologický

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

Digitální konvergence a podnikání v pevninském Řecku

Digitální konvergence a podnikání v pevninském Řecku Přílohy Tabulka č. 4: Seznam prioritních os regionálních operačních programů, ze kterých lze podporovat aktivity spojené s vědou a výzkumem, s částkami, které jsou pro tyto osy alokovány z fondu ERDF Země

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID BLACKBERRY WINDOWS PHONE IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentum (Cisco based)

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více