SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F boldog. mn ~abb, ~an šťastný. 7 Boldog vagyok. 7 Az angolok nem úgy írják a szavakat, ahogy mondják.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F boldog. mn ~abb, ~an šťastný. 7 Boldog vagyok. 7 Az angolok nem úgy írják a szavakat, ahogy mondják."

Transkript

1 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F boldog mn ~abb, ~an šťastný Boldog vagyok. Jsm šťastný. ahogy jak (vztažné příslovc) Az angolok nm úgy írják a szavakat, ahogy mondják. Angličané npíší slova tak, jak j říkají. antropológia fn ~ k, ~ t, ~ ja antropologi Kulturális antropológiát tanulok. Studuji kulturní antropologii. árul vmit i ~ni, ~t, ~j prodávat něco Autókat árulok. Prodávám auta. átlagos mn ~abb, ~an průměrný gy átlagos nap průměrný dn autókrskdő fn ~k, ~t, ~j obchodník s auty Autókrskdőként dolgozom. Pracuji jako obchodník s auty. bmgy vhova/vhonnan i bmnni, bmnt, mnj b vjít někam/odněkud Bmgyk az irodába. Vjdu do kanclář. bül az autóba i ~ni, ~t, ülj b nasdnout do auta Bülök az autóba. Nasdnu do auta. bvásárol i ~ni, ~t, vásárolj b nakoupit Munka után bvásárolok. Po práci nakoupím. birtokos mn přivlastňovací birtokos szmélyjl přivlastňovací osobní gramatický znak cég fn ~k, ~t, ~ firma Van gy cégm. Egy cégnél dolgozom. Mám firmu. Pracuju v jdné firmě. csörög i ~ni, csörgött, ~j řinčt Csörög az óra. Řinčí hodiny. döntés fn ~k, ~t, ~ rozhodnutí nhéz döntés těžké rozhodnutí döntési mn rozhodovací döntési szabadság rozhodovací svoboda éjjl (= éjszaka) fn ~k, ~t, ~ v noci Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 1

2 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Éjjl gy óra van. J jdna hodina v noci. légdtln vmivl mn ~bb, ~ül nspokojný s něčím Elégdtln vagyok a munkámmal. Jsm nspokojný s mojí prací. légdtt vmivl mn ~bb, ~n spokojný s něčím Elégdtt vagyok a munkámmal. Jsm spokojný s mojí prací. légdttség fn ~t, ~ spokojnost lőny fn ~ök, ~t, ~ výhoda, plus A munkám lőny, hogy sok szabadnapot kapok. Výhodou mé prác j to, ž dostanu hodně volných dní. lválik i lválni, lvált, válj l oddělit s, odloučit s, rozvést s Az igkötő lválik. Slovsná přdpona s odlučuj. mlt fn ~k, ~t, ~ patro Flmgyk az lső mltr. érdkl vkit vmi Sok magyart érdkl, mlyik foglalkozások népszrűk külföldön. Vyjdu na první patro. i ~ni, ~t, ~j zajímat někoho něco Hodně Maďarů zajímá, ktrá zaměstnání jsou populární v zahraničí. érzés fn ~k, ~t, ~ cit, cítění, pocit Jó érzés, hogy... J to dobrý pocit, ž... szprantó mn ~ul spranto fárasztó mn ~bb, ~an únavný A munkám lég fárasztó. Moj prác j dost únavná. flkl i ~ni, ~t, klj fl vstát Hétkor klk fl. Vstávám v sdm hodin. flmgy vhova/vhonnan i flmnni, flmnt, mnj fl vyjít někam/odněkud Flmgyk az lső mltr. Vyjdu do prvního patra. flöltözik i flöltözni, flöltözött, öltözz fl obléct s fiztés fn ~k, ~t, ~ plat Magas fiztésm van. Mám vysoký plat. frusztráló mn ~bb, ~(a)n frustrující fürdő (= fürdőszoba) fn ~k, ~t, ~j koupl, lázň, kouplna gyógyít vkit/vmit i ~ani, ~ott, gyógyíts léčit někoho/něco Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 2

3 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Az orvos btgkt gyógyít. Lékař léčí nmocné. gyűjt vmit i ~ni, ~ött, gyűjts shromažďovat něco, sbírat něco Információt gyűjtök. Shromažďovat informac. hatalmas mn ~abb, ~an mohutný, mocný hatalmas mtropolisz mohutná mtropol határozatlan mn ~abb, ~ul nurčitý határozatlan ragozás nurčité časování határozott mn ~abb, ~an určitý határozott ragozás určité časování hátrány fn ~ok, ~t, ~a nvýhoda, minus A munkám hátránya, hogy kvst krsk. Nvýhodou mé prác j, ž málo vydělávám. hazaér i ~ni, ~t, érj haza přijít domů, dorazit domů Ötkor érk haza. Domů přijdu v pět. hgycsúcs fn ~ok, ~ot, ~a vrchol(k) hory hrcg fn ~k, ~t, ~ kníž, princ A kis hrcg Malý princ hiányzik vkink vmi/vki i hiányozni, hiányzott, hiányozz scházt někomu něco/někdo Zitának hiányzik Déns. Zitě schází Déns. igkötő fn ~k, ~t, ~j slovsná přdpona így tak, takto, takhl Ez így van. Takhl to j. ismrős fn ~ök, ~t, ~ známý Egy ismrősömtől tudom, hogy... Od jdnoho známého vím, ž... kanapé fn ~k, ~t, ~ja kanap karrirlhtőség fn ~k, ~t, ~ možnost kariéry A cégmnél vannak karrirlhtőségk. V mé firmě jsou možnosti na kariéru. katasztrófa fn ~ k, ~ t, ~ ja katastrofa Kész katasztrófa, ha... J učiněnou katastrofou, když... krs (pénzt) i ~ni, ~tt, krss vydělávat (pníz) Sokat/Kvst krsk. Vydělávám hodně/málo. későn mn pozdě Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 3

4 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol Zita későn fkszik l. Zita jd spát pozdě. kész mn ~n hotový, připravný, učiněný Kész katasztrófa, ha... J učiněnou katastrofou, když... kijön vhonnan/vhova i kijönni, kijött, gyr ki vyjít odněkud/někam Kijövök az irodából. Vyjdu z kanclář. kimgy vhova i kimnni, kimnt, mnj ki vyjít někam Kimgyk a parkolóba. Vyjdu na parkoviště. kiszáll vhonnan i ~ni, ~t, szállj ki vysdnout odněkud Kiszállok az autóból. Vysdnu z auta. kommunikáció fn ~k, ~t, ~ja komunikac A kommunikáció nagyon fontos az éltbn. Komunikac j v životě vlmi důlžitá. körül kolm, okolo Hét körül klk fl. Vstanu okolo sdmé. kötőhang fn ~ok, ~ot, ~ja spojovací samohláska középhgység fn ~k, ~t, ~ střdohoří latin mn ~ul latinský lfkszik i lfküdni, lfküdt, fküdj l lhnout si Tízkor fkszm l. Lhnu si v dst. lmgy vhova/vhonnan i lmnni, lmnt, mnj l sjít někam/odněkud Lmgyk a parkolóba. Sjdu na parkoviště. lül (vhova) i ~ni, ~t, ülj l posadit s (někam) Lülök. Lülök a kanapéra. Posadím s. Posadím s na kanap. magántanár fn ~ok, ~t, ~a soukromý učitl Magántanárnál tanulok angolul. Anglicky s učím u soukromého učitl. mgáll i ~ni, ~t, állj mg zastavit s Mgáll az élt. Život s zastaví. mgint zas, zas Délután mgint tlfonálok. mgoldás Mgoldást krsk. Odpoldn zas zatlfonuju. fn ~ok, ~t, ~a řšní Hldám řšní. Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 4

5 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol mgtalál vmit i ~ni, ~t, találj mg najít něco Itt mindnt mgtalálok. Tady najdu všchno. mindannyian všichni Mindannyian szrtjük a magyar nylvt. Všichni mám rádi maďarštinu. mióta? odkdy?, jak dlouho? Mióta tanulsz magyarul? Odkdy s učíš maďarsky? motiváció fn ~k, ~t, ~ja motivac motivál vkit i ~ni, ~t, ~j motivovat někoho mozijgy fn ~k, ~t, ~ lístk do kina multinacionális mn ~abb, ~an nadnárodní multinacionális cég nadnárodní firma munkalhtőség fn ~k, ~t, ~ pracovní přílžitost munkanélküli fn ~k, ~t, ~j nzaměstnaný Munkanélküli vagyok. Jsm nzaměstnaný. munkaszünti nap fn ~ok, ~ot, ~ja dn pracovního klidu napló fn ~k, ~t, ~ja dník Naplót írok. Píšu si dník. ngatívum fn ~ok, ~ot, ~a ngativum néni fn ~k, ~t, ~j tta Margit néni tta Margit nvl vkit i ~ni, ~t, ~j vychovávat někoho Gyrkt nvlk. Vychovávám děti. nylvtanulás fn ~t, ~a studium jazyka/jazyků olvasás fn ~t, ~a čtní, čtba Az olvasás sgít a nylvtanulásban. Čtní pomáhá při studiu jazyků. optikus fn ~ok, ~t, ~a optik, optička oroszóra fn ~ k, ~ t, ~ ja hodina ruštiny Tgnap volt az lső oroszórám. Včra jsm měl(a) první hodinu ruštiny. óta Március óta tanulok latinul. od (časově do minulosti) Od břzna s učím latinu. Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 5

6 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol ösztöndíj fn ~ak, ~at, ~a stipndium Ösztöndíjjal vagyok Tokióban. Jsm na stipndium v Tokiu. pilóta fn ~ k, ~ t, ~ ja pilot pozitívum fn ~ok, ~ot, ~a pozitivum przntáció fn ~k, ~t, ~ja przntac Przntációt tartok. Mám/ukazuji przntaci. próbál i ~ni, ~t, ~j pokoušt s, zkoušt Próbálok sgítni másoknak. Pokouším s pomáhat druhým. pszichológia fn ~ k, ~ t, ~ ja psychologi sms fn ~k, ~t, ~ sms strsszs mn ~bb, ~n strsující A munkám strsszs. Moj prác j strsující. szak fn ~ok, ~ot, ~ja obor antropológia szak obor antropologi szakdolgozat fn ~ok, ~ot, ~a diplomová prác A szakdolgozatomat írom. Píšu svoji diplomovou práci. szakos mn studnt nějakého oboru Antropológia szakos gytmista vagyok. Jsm studntm oboru antropologi na univrzitě. szmélyjl fn ~k, ~t, ~ osobní gramatický znak birtokos szmélyjl přivlastňovací osobní gramatický znak szmsztr fn ~k, ~t, ~ smstr Egy szmsztrt Tokióban töltök. Trávím jdn smstr v Tokiu. szféra fn ~ k, ~ t, ~ ja sféra üzlti szféra obchodní sféra szkájpol vkivl i ~ni, ~t, ~j skypovat s někým Zitával szkájpolok. Skypuju s Zitou. szláv mn ~ul slovanský szláv nylvk slovanské jazyky szünt fn ~k, ~t, ~ přstávka, pauza Egy óra szüntt tartunk. Mám hodinovou přstávku. tanítónő fn ~k, ~t, ~j učitlka (na prvním stupni ZŠ) Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška 6

7 MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol trasz fn ~ok, ~t, ~a trasa Kimgyk a traszra. Vyjdu na trasu. trmékmndzsr fn ~k, ~t, ~ produktový manažr tsztl vmit i ~ni, ~t, ~j tstovat něco Programokat tsztlk. Tstuji programy. tulajdonnév fn ~nvk, ~nkt, ~nv vlastní jméno újságcikk fn ~k, ~t, ~ novinový článk Egy újságcikkt olvasok. Čtu jdn novinový článk. unió fn ~k, ~t, ~ja uni Európai Unió Evropská uni ügyfél fn ~flk, ~flt, ~fl klint Ügyflkkl tárgyalok. Jdnám s klinty. vállalkozó fn ~k, ~t, ~ja podnikatl valószínűlg pravděpodobně Ez valószínűlg igaz. To j pravděpodobně pravda. vzt vmit Egy cégt vztk. Autót vztk. i ~ni, ~tt, vzss řídit něco, vést něco Vdu jdnu firmu. Řídím auto. zuhanyozik Rggl zuhanyozom. i zuhanyozni, zuhanyozott, zuhanyozz sprchovat s Ráno s sprchuji. Szita Szilvia és Plcz Katalin Jiří Januška

SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno 3 akkor e tehdy, tenkrát, tak, pak 3 alacsony. mn ~abb, ~an nízký

SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno 3 akkor e tehdy, tenkrát, tak, pak 3 alacsony. mn ~abb, ~an nízký MagyarOK 1.: szólista a. fjzthz / slovníčk k. kapitol SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F ablak fn ~ok, ~ot, ~(j)a okno akkor thdy, tnkrát, tak, pak alacsony mn ~abb, ~an nízký Ki az az alacsony férfi? Kdo j

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A

Lekce 15. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující cvičení na procvičení odvozených slov. Schéma 15A Lekce 15 Str. 147/cv. 1 K otázce číslo 2: Šťastní nemusí být jen lidé na třech fotografiích vlevo. Studenti můžou dostat za úkol vymyslet, proč je někdo chudý šťastnější než bohatý. Str. 147/po cv. 2 Rozšiřující

Více

Modul 10. Sebevzdělávání. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 10. Sebevzdělávání. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 10 Sebevzdělávání Prezentace modulu Petr se chce přihlásit do kurzu češtiny v jazykové škole v Praze. Požádá o pomoc svého kamaráda Pavla. V jazykové škole dostane informace o všech kurzech a seznámí

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR!

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem Čas je to, co nám chybí, když se příliš mnoho

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni A2 podle

Více

Poznámka: Tyto webové stránky je samozřejmě možné používat i pro opakování otázek ze cvičení 55/4.

Poznámka: Tyto webové stránky je samozřejmě možné používat i pro opakování otázek ze cvičení 55/4. Lekce 14 Komunikace: Studenti se naučí základní komunikaci týkající se jejich profese a zaměstnání. Budou umět stručně hovořit o svém životopise. Seznámí se se slovní zásobou týkající se různých profesí,

Více

Modul 10. Sebevzdělávání. Obrázek. Video. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 10. Sebevzdělávání. Obrázek. Video. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 10 Sebevzdělávání Obrázek Video Prezentace modulu Petr se chce přihlásit do kurzu češtiny v jazykové škole v Praze. Poţádá o pomoc svého kamaráda Pavla. V jazykové škole dostane informace o všech

Více

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla.

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla. 75 Sebeprosazení Sebeprosazení 81 Jak vypadá rozhodování Cíl Vím, co je to rozhodování Vím, jak to vypadá, když se člověk rozhoduje Zahraji teď Evu a vy mi pak řeknete, co dělala. Lektor nebo pomocník

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

Žabža, Hartman, Záruba a spol. vám poradí, kam investovat své těžce vydělané peníze

Žabža, Hartman, Záruba a spol. vám poradí, kam investovat své těžce vydělané peníze Speciální letní dvojčíslo N.7 ČERVENEC - SRPEN 2015 CENA 149 Kč Žabža, Hartman, Záruba a spol. vám poradí, kam investovat své těžce vydělané peníze + Velký rozhovor s Ondřejem Bartošem z Credo Ventures

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

KOUČOVÁNÍ NA ČVUT. seznam koučů

KOUČOVÁNÍ NA ČVUT. seznam koučů KOUČOVÁNÍ NA ČVUT seznam koučů Marek Šmejkal Koučink je profesionální rozhovor, při kterém kouč vede klienta k rozvíjení schopností a nalezení vlastního řešení. Kouč Vám neříká, co máte dělat, co je správné

Více

Ševčík. Roman. V rybářské síti. O nábytku, který má břink a fortel str. 1, 10 11

Ševčík. Roman. V rybářské síti. O nábytku, který má břink a fortel str. 1, 10 11 z á ř í 2 0 1 0 / 9 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Roman Ševčík V rybářské síti Markéta Bartíková Do rybářské sítě chytili

Více