Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Škola a školské zařízení - členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání ve škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti škol Závěr...40 Strana 2 (celkem 40)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, se sídlem Karoliny Světlé 135, Kolín I. Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO IZO ředitelství školy Kontakty telefon fax www Ředitelka školy Mgr. Daniela Křepelková telefon , Statutární zástupce ředitelky školy Mgr. Ludmila Hlaváčková telefon , Strana 3 (celkem 40)

4 Seznam členů školské rady: Při Střední zdravotnické škole: MUDr. Václav Navrátil - jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) bytem Čelakovského 444, Kolín V. JUDr. Karel Molnár - jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) bytem Masarykova 820, Kolín II. Helena Jelínková - zástupce zletilých žáků Družební 955 Zruč nad Sázavou, MUDr. Eva Blažková,CSc. - zástupce nezletilých žáků (do ) U Kostela 168 Ratboř, Lucie Kasanová - zástupce nezletilých žáků (od ) Vávrova 812 Kolín Mgr. Jitka Svárovská - zástupce pedagogických pracovníků školy Rimavské Soboty 906 Kolín II, PhDr. Jana Vančová - zástupkyně pedagogických pracovníků školy předsedkyně školské rady SŠ bytem Kunětická 373, Kolín IV Při Vyšší odborné škole zdravotnické: Ing. Jaromíra Červenková - zástupkyně pedagogických pracovníků školy předsedkyně školské rady VOŠ bytem Příčná 257, Nová Ves, Kolín Strana 4 (celkem 40)

5 PharmDr. Eva Kopáčková - jmenována zřizovatelem školy (do ) (Radou Středočeského kraje) bytem Na Rozcestí 69, Zibohlavy, Kolín MUDr. Pavel Lebeda - jmenován zřizovatelem školy (od ) (Radou Středočeského kraje) Karoliny Světlé 147 Kolín I, Romana Tržická - zástupce studentů Kamenné Zboží 24 Nymburk, Při poslední změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení byly do vzdělávací nabídky školy zapsány obory, pro které byly schváleny rámcové vzdělávací programy, přičemž stávající nahrazované obory vzdělání se označují jako obory dobíhající. Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne začala škola poskytovat od vzdělávání podle školního vzdělávacího programu v oboru M/01 Zdravotnický asistent. Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne nabývá účinnosti od , kdy škola začala poskytovat vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v oborech M/01 Laboratorní asistent a M/04 Zdravotnické lyceum. Strana 5 (celkem 40)

6 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, s domovem mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín, Na Petříně 230, 231 byla ve školním roce 2012/2013 samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/2991/2001 byla vydána dne 18. září 2001; nová zřizovací listina ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.června 2005 č.j. 9118/2005/ŠKO a Dodatku č.2 ze dne č.j /2008/ KUSK a ve znění usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu 2009 nabyla účinnosti dnem 30. listopadu 2009 ). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Výuka probíhá v jedné budově školy, ul. Karoliny Světlé 135, umístěné v centru města. Výměra podlahové plochy učeben, kabinetů, laboratoří a tělocvičny je celkem 1577 m 2 výměra chodeb, WC, kotelny a skladů je 695 m 2. Budova školy je majetkem Středočeského kraje předaném k hospodaření škole. Domov mládeže je začleněným zařízením školy poskytujícím žákům a studentům výchovu a ubytování. Ubytování je zajištěno ve dvou propojených budovách domova mládeže, ul. Na Petříně č.p. 230 a 231 s maximální kapacitou celkem 57 lůžek. Budovy jsou ve vlastnictví Středočeského kraje předané k hospodaření škole. Škola i domov mládeže jsou umístěny ve starých budovách ze začátku 20. století, které prošly v I. polovině 90 tých let celkovou rekonstrukcí a jsou dle finančních možností udržovány. V současné době je třeba vyměnit okna v budově školy. Okna jsou původní a špatně těsní. Výměnou oken by v budoucnu došlo k úspoře finančních prostředků za energie. Současných patnáct tříd školy má k dispozici 8 kmenových učeben. Pro každý studijní obor jsou vybudovány odborné komplexy se specificky zařízenými a speciálně vybavenými laboratořemi a odbornými učebnami, které pokrývají požadavky vyučovaných předmětů. Ve škole se nachází 2 odborné učebny ošetřovatelství, 1 laboratoř pro výuku laboratorních asistentů, 1 galenická laboratoř pro výuku farmaceutických asistentů, 1 chemická laboratoř, 1 učebna pro výuku jazyků, 1 učebna psychologie, 1 učebna výpočetní techniky pro 12 žáků, tělocvična, posilovna, váhovna-přístrojovna, sklad chemikálií a materiálů pro výuku a tyto kabinety: somatologie, jazyků, ošetřovatelství, chemie, fyziky a farmaceutický kabinet. K dispozici je studovna a školní knihovna s počtem knihovních jednotek (knih, učebnic, kazet). Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány následující akce a opravy: - vymalování učeben č. 48, 49 (2.patro budovy školy). Akce byla financována z prostředků z příjmů z pronájmů - vymalování učebny č. 50 (2. patro budovy školy). Akce financována z provozních prostředků. Strana 6 (celkem 40)

7 - oprava výmalby v posilovně a oprava čalounění posilovacích strojů - vybavení učebny č. 49 (2. patro budovy školy) novým školním nábytkem - 1. června 2012 byla fyzicky zahájena realizace projektu,,modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín, financovaného z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy a kofinancovaného Středočeským krajem. Jednalo se o modernizaci učeben a pořízení technologií, které odpovídají současným požadavkům na výuku. Termín fyzického ukončení projektu byl stanoven na 30. září Slavnostní zakončení projektu se uskutečnilo dne Ve školní budově ani v domově mládeže není jídelna. Stravování je smluvně zajištěno ve školní jídelně Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín a v jídelně Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště Kolín. Praktická výuka pro obor Zdravotnický asistent byla ve školním roce 2013/2014 smluvně zajištěna v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Pracoviště odborného praktického vyučování byla na šesti odděleních této nemocnice pro celkový počet 60 žáků oboru Zdravotnický asistent. Ostatní oddělení umožňovala odborným učitelkám i žákyním exkurze a pořádání seminářů. Výuka tématu,,ošetřování nemocných v terénní zdravotní péči ve čtvrtých ročnících oboru Zdravotnický asistent probíhala v 25 zdravotnických zařízeních (ordinacích praktických lékařů). Pro souvislou červnovou praxi třetích ročníků byla podepsána rámcová pracovní smlouva s Oblastní nemocnicí Kolín pro 20 žáků oboru Zdravotnický asistent a 18 žáků oboru Laboratorní asistent. 4 žáci oboru Laboratorní asistent absolvovali souvislou praxi v dalších 2 zdravotnických zařízeních. Pro odbornou praxi studentů oboru Diplomovaný farmaceutický asistent bylo smluvně zabezpečeno 30 lékáren. Vzdělávací program školy tvořily ve školním roce 2013/2014 tyto obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou : OBOR - ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/007 Dálkové studium - výuka v pátém ročníku dálkového studia probíhala podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod čj / s platností od počínaje 1. ročníkem OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01 Denní studium - výuka v prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č.j. SZŠ a VOŠZ-KO/474/2010 s platností počínaje 1.ročníkem Strana 7 (celkem 40)

8 OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Dálkové studium M/01 - výuka druhého ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č. j. SZŠ a VOŠZ-KO/52/2012 s platností od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. OBOR - ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Denní studium M/005 - výuka čtvrtého ročníku probíhala podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. OBOR - ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM M/04 Denní studium - výuka prvního, druhého a třetího ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č.j. SZŠ a VOŠZ- KO/433/2011 s platností od počínaje 1. ročníkem OBOR - LABORATORNÍ ASISTENT Denní studium M/005 - výuka čtvrtého ročníku probíhala podle učebního plánu schváleného podle MŠMT ČR dne pod čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. OBOR - LABORATORNÍ ASISTENT Denní studium M/01 - výuka druhého ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č. j. SZŠ a VOŠZ-KO/51/2012 s platností od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. Obor vyššího odborného studia: DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT N/1. Denní studium - škola podala dne žádost o akreditaci vzdělávacího programu, rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne byla udělena akreditace vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent platná do 30. listopadu V lednu 2010 byla podána žádost o prodloužení platnosti akreditace. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 812/ ze dne 15.března 2010 byla platnost akreditace pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent prodloužena do 31.prosince Strana 8 (celkem 40)

9 3. Škola a školské zařízení - členění I. Škola - nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Počet IZO počet žáků/stud. žáků/stud. Druh/typ školy žáků/stud. 1 v DFV 2 Přepočtený počet ped. pracovníků Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola 350/ /36 215/36 25,618 zdravotnická Pozn.: Přepočtený počet pedagogických pracovníků je uveden včetně externích učitelů. 1 všechny formy vzdělávání 2DFV denní forma vzdělávání Počet žáků/stud. na přep. počet ped.p. v DFV 9,911 8,128 II. Školské zařízení nejvyšší povolený počet ubytovaných žáků/stud. a naplněnost (k ) Skutečný Nejvyšší počet Z Přepočtený IZO povolený žáků/stud. toho počet Školské zařízení počet ubyt. cizích pracovníků ubytovaných Domov mládeže /9 0 3,15 Pozn.: 32 ubytovaných tvoří žáci a studenti školy Z přepočteného počtu 3,15 pracovníků připadají : 2,425 úvazky na vychovatelky a 0,725 údrždáře na uklízečku a Strana 9 (celkem 40)

10 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Od roku 2004 probíhala transformace celého zdravotnického školství. V oborech vyučovaných ve škole nastaly postupně následující změny: - obor M/001 Všeobecná sestra byl zrušen, od byl nahrazen oborem M/007 Zdravotnický asistent, který je v současné době oborem dobíhajícím (dálková forma vzdělávání). Od probíhá výuka podle ŠVP oboru Zdravotnický asistent M/01,počínaje prvním ročníkem, v dálkové formě vzdělávání byla výuka podle ŠVP zahájena od obor M/001 Zdravotní laborant byl zrušen, od nahrazen oborem M/005 Laboratorní asistent, který je v současné době oborem dobíhajícím. Od výuka probíhá podle ŠVP oboru Laboratorní asistent M/01, počínaje prvním ročníkem - obor M/002 Farmaceutický laborant byl zrušen, jeho výuka je možná od pouze ve vyšších odborných školách. Od byla zahájena výuka ve vyšším odborném studiu oboru N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent - obor M/005 Zdravotnické lyceum byl nově zařazen od , v současné době obor dobíhající. Od probíhá výuka podle ŠVP oboru Zdravotnické lyceum M/04, počínaje prvním ročníkem I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř M/ 01 Zdravotnický asistent M/005 Zdravotnické lyceum, obor dobíhající M/04 Zdravotnické lyceum 3 23, M/005 Laboratorní asistent, obor dobíhající M/01 Laboratorní asistent 1 18, M/001 Všeobecná sestra, obor zrušen M/002 Farmaceutický laborant, obor zrušen M/001 Zdravotní laborant, obor zrušen Celkem ,5 Strana 10 (celkem 40)

11 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma studia Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř M/007 Zdravotnický asistent DK ,5 Celkem ,5 Forma vzdělávání : OFV1- ostatní formy vzdělávání, DK - dálková III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent Celkem Z celkového počtu 250 žáků střední školy bylo celkem : 6 cizích státních příslušníků, z toho - 3 z EU (ze Slovenska) 1 z Vietnamu 1 z Myanmaru 1 z Moldavské republiky Ve VOŠ nebyli cizí státní příslušníci. Z jiných krajů než ze Středočeského dojíždělo do školy celkem: 42 žáků ( z toho 29 v denní formě vzdělávání ) a 13 studentů v denní formě vzdělávání. Strana 11 (celkem 40)

12 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 10 0 Autismus 0 0 Ve škole se vzdělávalo 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysortografie). Při práci s těmito žáky se postupuje v souladu s doporučeními pedagogickopsychologické poradny. Žáci mimořádně nadaní, ani žáci, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů se ve školním roce 2013/2014 ve škole nevzdělávali. Strana 12 (celkem 40)

13 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6.1. Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ Přijímací řízení do 1.ročníků se konalo pro obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent (čtyřletá denní forma vzdělávání) s cílem otevřít celkem 3 třídy s nejvyšším počtem 90 žáků. Přijímací řízení se konalo i do 1. ročníku pro obor Zdravotnický asistent (dálková forma vzdělávání). Kritéria stanovená ředitelkou školy pro přijetí ke vzdělávání V přijímacím řízení byly hodnoceny následující skutečnosti: a) klasifikace na vysvědčení ze základní školy b) potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Pořadí žáků bylo stanoveno podle průměru prospěchu na základní škole ve vykazovaných pololetích, tj. v 1. a 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku. Hodnocení průměrného prospěchu na základní škole bylo provedeno stupněm klasifikace v rozsahu 1 až 5. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přihl. přij. přihl. přij. poda- ných kladně vyříz. tříd M/01 Zdravotnický asistent M/04 Zdravotnické lyceum M/01 Laboratorní asistent Celkem Pozn. Počet přijatých žáků dle odevzdaných zápisových lístků Strana 13 (celkem 40)

14 II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přihl. přij. přihl. přij. poda- ných kladně vyříz. tříd M/01 Zdravotnický asistent Přijímací řízení do 1.ročníků VOŠ Kritéria stanovená ředitelkou školy pro přijetí ke vzdělávání a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou b) potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Udaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělávání (stav k ) Kód a název oboru 1. kolo -počet Další kola -počet Přihl. Přij. Přihl. Přij. Odvolání -počet Poda- ných Kladně vyříz. Počet skup N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent FV = D denní forma vzdělávání Celkem bylo k přijato ke studiu na VOŠ 18 uchazečů, ke studiu se zapsalo 11 studentů. V měsíci září 2 studentky zanechaly vzdělávání z důvodu přijetí na VŠ a 4 studentky byly přijaty ke studiu po opravných maturitních zkouškách. Celkový počet studentů k datu je 13. FV V rámci přijímacího řízení k bylo přijato celkem 92 uchazečů v denní formě vzdělávání : 74 žáků a 18 studentů, z toho z jiných krajů než ze Středočeského bylo 12 žáků v denní čtyřleté formě vzdělávání a 4 studenti ve VOŠ. Strana 14 (celkem 40)

15 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků /studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem 29 Prospěli 22 Neprospěli 7 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 23,41/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 210 Prospěli s vyznamenáním 15 Prospěli 160 Neprospěli 27 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 8 Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených (denní forma vzdělávání) 44,55/0,32 Slovně škola nehodnotí žáky v žádném vyučovaném předmětu. Nejlepších studijních výsledků dosahovala třída čtvrtého ročníku oboru Laboratorní asistent s průměrným prospěchem 2,18. Prospěchově nejslabší byla třída třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent s průměrem prospěchu 3,17. Opravné zkoušky v srpnu 2014 konalo celkem 22 žáků : - v 1. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 4 žáci z předmětů anglický jazyk, biologie, chemie - v 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent 3 žáci z předmětu anglický jazyk - ve 2.ročníku oboru Zdravotnický asistent 3 žáci z předmětů klinická propedeutika, anglický jazyk, dějepis - ve 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 3 žáci z předmětů chemie, biologie - ve 2. ročníku oboru Laboratorní asistent 2 žáci z předmětu chemie - ve 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent 4 žáci z předmětů anglický jazyk a literární výchova Strana 15 (celkem 40)

16 - ve 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 1. žákyně z předmětu chemie - ve 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 1. žákyně z předmětu biologie - ve 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent (dálková forma vzdělávání) 1. žák z předmětu chemie U opravných zkoušek 16 žáků prospělo, 6 žáků neprospělo. II. Výsledky maturitních zkoušek,absolutorií (bez opravných zkoušek) Žáci/Studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: M/007 Zdravotnický asistent - dálkové Prospěli Neprospěli M/005 Zdravotnické lyceum M/01 Zdravotnický asistent - denní M/005 Laboratorní asistent Celkem N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent Celkem Opravnou zkoušku v prvním termínu konalo 32 žákyň 15 vykonalo zkoušku úspěšně. Opravnou zkoušku ve druhém termínu konaly 2 žákyně 1 vykonala zkoušku úspěšně. Absolutorium 1.opravný termín konaly 3 studentky 3 úspěšně. V září konala absolutorium v řádném termínu 1 studentka 1 neúspěšně. Strana 16 (celkem 40)

17 8. Hodnocení chování žáků Chování žáků (k ) denní studium Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná Výchovná opatření v průběhu školního roku : - k bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele,10 důtek třídního učitele školy a 5 důtek ředitele školy za opakované pozdní omlouvání absence, za neomluvené hodiny a za nevhodné chování. Za účast na soutěžích, olympiádách, za dobrovolnickou činnost žáků, za osvětovou činnost a za reprezentaci školy bylo uděleno v průběhu školního roku 37 pochval třídního učitele a 40 pochval ředitelky školy. Strana 17 (celkem 40)

18 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SŠ VOŠ Pozn.: Podle dostupných informací bylo z absolventů SŠ 33 přijato ke studiu na VŠ, 9 na VOŠ, 4 absolventi jsou vedeni na ÚP, 1 absolvent studuje v přípravném ročníku na VŠ, 8 absolventů nastoupilo do zaměstnání, o ostatních absolventech nejsou údaje. Z 9 absolventek VOŠ do zaměstnání ve zdravotnictví nastoupilo 7, 1 absolventka je evidována na ÚP a 1 absolventka pokračuje ve studiu na VŠ. Během školního roku (od do ) odešlo ze školy celkem 19 žáků v denním studiu. Důvodem bylo zanechání vzdělávání na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce, nebyli klasifikováni nebo neprospěli k z více než 2 předmětů, neprospěli u opravné zkoušky nebo žáci přestoupili do jiné střední školy. Šest žáků bude opakovat ročník ve školním roce 2014/2015 v naší škole. Největší úbytek žáků byl ve třídě 1. ZA 1.ročníku oboru Zdravotnický asistent z 20 přijatých žáků, kteří zahájili v září 2013 vzdělávání, postoupilo do 2. ročníku pouhých 14 žáků. V dálkovém studiu zanechlo vzdělávání během školního roku 5 žáků. Ve VOŠ zanechalo vzdělávání během školního roku celkem 12 studentů. Strana 18 (celkem 40)

19 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent 13 den. / 0 dálk M/005 Zdravotnické lyceum M/005 Laboratorní asistent 0 0 Celkem 31 2 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců). Strana 19 (celkem 40)

20 11. Úroveň jazykového vzdělávání ve škole I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk žáků/studentů Počet skupin minimálně maximálně průměr Německý 54/6 5 SŠ/1 VOŠ 8/6 14/6 11/6 Anglický 196/25 12 SŠ/3 VOŠ 10/8 23/14 16,5/11 Ruský 51/0 4 SŠ/ 0 VOŠ 10/0 17/0 13,5/0 Pozn.: V prvních ročnících probíhá ve všech vyučovaných oborech také výuka jazyka latinského v rozsahu 2 hodiny týdně. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Německý jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk U oboru Zdravotnické lyceum se po dobu studia vyučují dva cizí jazyky: jeden hlavní v rozsahu výuky 3 až 4 hodiny týdně a druhý v rozsahu 2 hodiny týdně. Ostatní obory mají pouze jeden cizí jazyk v rozsahu výuky 3 až 4 hodiny týdně po celou dobu studia a jeho výuka navazuje na předchozí osnovy základní školy. Výuka byla zabezpečena vyučujícími s kvalifikací. Do prvních ročníků nastupují žáci s rozdílnou úrovní jazykové vybavenosti ze základních škol a mnohdy nejsou motivováni se cizí jazyk učit. V rámci projektu EU peníze středním školám byli žáci prvního ročníku oboru Zdravotnický asistent rozděleni do menších skupin na výuku cizího jazyka, s cílem zlepšit jazykové dovednosti žáků. Ve čtvrtých ročnících byl zařazen Seminář z anglického jazyka a Seminář z německého jazyka v rozsahu 2 hodiny týdně. Strana 20 (celkem 40)

21 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Technika aktuální vybavení školy PC=pracovní stanice Celkem Z toho k výuce Počítačová Ostatní učebna učebny Příprava výuky (pedagogičtí pracovníci) Administrativa školy Studijní účely Počet PC celkem Počet PC 50 připojených k internetu Počet PC 50 připojených do LAN Dataprojektory 7 Interaktivní 2 tabule Jiné 0 Specifikace připojení k internetu Typ bezdrátové Rychlost připojení 12 Mbps Neomezený přístup měli žáci k osmi PC stanicím připojeným na internet, které jsou umístěny ve studovně a na chodbě školy. Omezené je používání v učebně výpočetní techniky (pouze mimo výuku ve stanovených hodinách). V domově mládeže jsou k bezdrátovému příjmu internetu instalovány dvě antény (na každé budově jedna) a žáci mají ve společenské místnosti neomezeně k dispozici 2 počítače. Programové vybavení pro odborné předměty: NIS - nemocniční informační systém MEDEA LIS - laboratorní informační systém MEDEA LEKIS - lékárenský informační systém LEKIS AISLP - informační systém o léčivých přípravcích V předmětu Informační a komunikační technologie se žáci seznamují i se zdravotnickými programy, naučí se evidovat, třídit a zařazovat textové a numerické informace. V odborných předmětech potom žáci modelují praktické využití. Strana 21 (celkem 40)

22 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem interních fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 bez externích Počet žáků a studentů v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 37/31,623 9/6,675 28/24,948 25/ ,798 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pozn.: Pedagogičtí pracovníci jsou uvedeni včetně vychovatelek bez externích učitelů. Externí učitelé: počet fyzický 20/přepočtený 3,095 Pedagogičtí pracovníci interní + externí (bez vychovatelek) přepočtený stav 25,618 : z toho počet žáků a studentů na pedagoga Managment školy tvoří ředitelka Mgr. Daniela Křepelková (je statutárním zástupcem školy) a jí přímo podřízení vedoucí pracovníci: - zástupkyně ředitelky Mgr. Ludmila Hlaváčková - vedoucí vychovatelka domova mládeže p. Ivana Kokešová - vedoucí hospodářského úseku p. Blanka Markvartová Za organizaci odborného praktického vyučování v klinických oborech a za odborné a metodické vedení odborných učitelek praktického vyučování odpovídala ve školním roce 2013/2014 zástupkyni ředitelky učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Miroslava Maršíková. Jako poradní orgány jsou ve škole zřízeny: Pedagogická rada a metodické komise - společensko-vědních a jazykových předmětů - ošetřovatelství - psychologie a komunikace - přírodovědných předmětů - farmaceutických předmětů Kvalifikační předpoklady splňovalo k interních učitelů (z počtu 25). Ve vyšším odborném studiu splnili kvalifikační předpoklady všichni vyučující. Doplnění pedagogické způsobilosti externích učitelů vyučujících ve střední škole (převážně lékařů) je v současné době nereálné. Kvalita výuky touto skutečností ovlivněna není. Asistenty pedagoga škola nezaměstnává. Strana 22 (celkem 40)

23 II. Věková struktura pedagogických pracovníků bez vychovatelek (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,2 z toho žen ,2 III. Pedagogičtí pracovníci interní podle nejvyššího dosaženého vzdělání, bez vychovatelek (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe, bez vychovatelek (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Strana 23 (celkem 40)

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 21) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno Identifikátor: 600 020 690 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, 253 01 Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Gymnázium Hostivice,

Více