Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Škola a školské zařízení - členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání ve škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti škol Závěr...40 Strana 2 (celkem 40)

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, se sídlem Karoliny Světlé 135, Kolín I. Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO IZO ředitelství školy Kontakty telefon fax www Ředitelka školy Mgr. Daniela Křepelková telefon , Statutární zástupce ředitelky školy Mgr. Ludmila Hlaváčková telefon , Strana 3 (celkem 40)

4 Seznam členů školské rady: Při Střední zdravotnické škole: MUDr. Václav Navrátil - jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) bytem Čelakovského 444, Kolín V. JUDr. Karel Molnár - jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) bytem Masarykova 820, Kolín II. Helena Jelínková - zástupce zletilých žáků Družební 955 Zruč nad Sázavou, MUDr. Eva Blažková,CSc. - zástupce nezletilých žáků (do ) U Kostela 168 Ratboř, Lucie Kasanová - zástupce nezletilých žáků (od ) Vávrova 812 Kolín Mgr. Jitka Svárovská - zástupce pedagogických pracovníků školy Rimavské Soboty 906 Kolín II, PhDr. Jana Vančová - zástupkyně pedagogických pracovníků školy předsedkyně školské rady SŠ bytem Kunětická 373, Kolín IV Při Vyšší odborné škole zdravotnické: Ing. Jaromíra Červenková - zástupkyně pedagogických pracovníků školy předsedkyně školské rady VOŠ bytem Příčná 257, Nová Ves, Kolín Strana 4 (celkem 40)

5 PharmDr. Eva Kopáčková - jmenována zřizovatelem školy (do ) (Radou Středočeského kraje) bytem Na Rozcestí 69, Zibohlavy, Kolín MUDr. Pavel Lebeda - jmenován zřizovatelem školy (od ) (Radou Středočeského kraje) Karoliny Světlé 147 Kolín I, Romana Tržická - zástupce studentů Kamenné Zboží 24 Nymburk, Při poslední změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení byly do vzdělávací nabídky školy zapsány obory, pro které byly schváleny rámcové vzdělávací programy, přičemž stávající nahrazované obory vzdělání se označují jako obory dobíhající. Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne začala škola poskytovat od vzdělávání podle školního vzdělávacího programu v oboru M/01 Zdravotnický asistent. Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne nabývá účinnosti od , kdy škola začala poskytovat vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v oborech M/01 Laboratorní asistent a M/04 Zdravotnické lyceum. Strana 5 (celkem 40)

6 2. Charakteristika školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, s domovem mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín, Na Petříně 230, 231 byla ve školním roce 2012/2013 samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/2991/2001 byla vydána dne 18. září 2001; nová zřizovací listina ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.června 2005 č.j. 9118/2005/ŠKO a Dodatku č.2 ze dne č.j /2008/ KUSK a ve znění usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu 2009 nabyla účinnosti dnem 30. listopadu 2009 ). Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Výuka probíhá v jedné budově školy, ul. Karoliny Světlé 135, umístěné v centru města. Výměra podlahové plochy učeben, kabinetů, laboratoří a tělocvičny je celkem 1577 m 2 výměra chodeb, WC, kotelny a skladů je 695 m 2. Budova školy je majetkem Středočeského kraje předaném k hospodaření škole. Domov mládeže je začleněným zařízením školy poskytujícím žákům a studentům výchovu a ubytování. Ubytování je zajištěno ve dvou propojených budovách domova mládeže, ul. Na Petříně č.p. 230 a 231 s maximální kapacitou celkem 57 lůžek. Budovy jsou ve vlastnictví Středočeského kraje předané k hospodaření škole. Škola i domov mládeže jsou umístěny ve starých budovách ze začátku 20. století, které prošly v I. polovině 90 tých let celkovou rekonstrukcí a jsou dle finančních možností udržovány. V současné době je třeba vyměnit okna v budově školy. Okna jsou původní a špatně těsní. Výměnou oken by v budoucnu došlo k úspoře finančních prostředků za energie. Současných patnáct tříd školy má k dispozici 8 kmenových učeben. Pro každý studijní obor jsou vybudovány odborné komplexy se specificky zařízenými a speciálně vybavenými laboratořemi a odbornými učebnami, které pokrývají požadavky vyučovaných předmětů. Ve škole se nachází 2 odborné učebny ošetřovatelství, 1 laboratoř pro výuku laboratorních asistentů, 1 galenická laboratoř pro výuku farmaceutických asistentů, 1 chemická laboratoř, 1 učebna pro výuku jazyků, 1 učebna psychologie, 1 učebna výpočetní techniky pro 12 žáků, tělocvična, posilovna, váhovna-přístrojovna, sklad chemikálií a materiálů pro výuku a tyto kabinety: somatologie, jazyků, ošetřovatelství, chemie, fyziky a farmaceutický kabinet. K dispozici je studovna a školní knihovna s počtem knihovních jednotek (knih, učebnic, kazet). Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány následující akce a opravy: - vymalování učeben č. 48, 49 (2.patro budovy školy). Akce byla financována z prostředků z příjmů z pronájmů - vymalování učebny č. 50 (2. patro budovy školy). Akce financována z provozních prostředků. Strana 6 (celkem 40)

7 - oprava výmalby v posilovně a oprava čalounění posilovacích strojů - vybavení učebny č. 49 (2. patro budovy školy) novým školním nábytkem - 1. června 2012 byla fyzicky zahájena realizace projektu,,modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín, financovaného z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy a kofinancovaného Středočeským krajem. Jednalo se o modernizaci učeben a pořízení technologií, které odpovídají současným požadavkům na výuku. Termín fyzického ukončení projektu byl stanoven na 30. září Slavnostní zakončení projektu se uskutečnilo dne Ve školní budově ani v domově mládeže není jídelna. Stravování je smluvně zajištěno ve školní jídelně Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín a v jídelně Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště Kolín. Praktická výuka pro obor Zdravotnický asistent byla ve školním roce 2013/2014 smluvně zajištěna v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Pracoviště odborného praktického vyučování byla na šesti odděleních této nemocnice pro celkový počet 60 žáků oboru Zdravotnický asistent. Ostatní oddělení umožňovala odborným učitelkám i žákyním exkurze a pořádání seminářů. Výuka tématu,,ošetřování nemocných v terénní zdravotní péči ve čtvrtých ročnících oboru Zdravotnický asistent probíhala v 25 zdravotnických zařízeních (ordinacích praktických lékařů). Pro souvislou červnovou praxi třetích ročníků byla podepsána rámcová pracovní smlouva s Oblastní nemocnicí Kolín pro 20 žáků oboru Zdravotnický asistent a 18 žáků oboru Laboratorní asistent. 4 žáci oboru Laboratorní asistent absolvovali souvislou praxi v dalších 2 zdravotnických zařízeních. Pro odbornou praxi studentů oboru Diplomovaný farmaceutický asistent bylo smluvně zabezpečeno 30 lékáren. Vzdělávací program školy tvořily ve školním roce 2013/2014 tyto obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou : OBOR - ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/007 Dálkové studium - výuka v pátém ročníku dálkového studia probíhala podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod čj / s platností od počínaje 1. ročníkem OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01 Denní studium - výuka v prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č.j. SZŠ a VOŠZ-KO/474/2010 s platností počínaje 1.ročníkem Strana 7 (celkem 40)

8 OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Dálkové studium M/01 - výuka druhého ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č. j. SZŠ a VOŠZ-KO/52/2012 s platností od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. OBOR - ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Denní studium M/005 - výuka čtvrtého ročníku probíhala podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne pod čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. OBOR - ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM M/04 Denní studium - výuka prvního, druhého a třetího ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č.j. SZŠ a VOŠZ- KO/433/2011 s platností od počínaje 1. ročníkem OBOR - LABORATORNÍ ASISTENT Denní studium M/005 - výuka čtvrtého ročníku probíhala podle učebního plánu schváleného podle MŠMT ČR dne pod čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. OBOR - LABORATORNÍ ASISTENT Denní studium M/01 - výuka druhého ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu schváleného ředitelkou školy dne pod č. j. SZŠ a VOŠZ-KO/51/2012 s platností od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem. Obor vyššího odborného studia: DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT N/1. Denní studium - škola podala dne žádost o akreditaci vzdělávacího programu, rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne byla udělena akreditace vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent platná do 30. listopadu V lednu 2010 byla podána žádost o prodloužení platnosti akreditace. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 812/ ze dne 15.března 2010 byla platnost akreditace pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent prodloužena do 31.prosince Strana 8 (celkem 40)

9 3. Škola a školské zařízení - členění I. Škola - nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Počet IZO počet žáků/stud. žáků/stud. Druh/typ školy žáků/stud. 1 v DFV 2 Přepočtený počet ped. pracovníků Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola 350/ /36 215/36 25,618 zdravotnická Pozn.: Přepočtený počet pedagogických pracovníků je uveden včetně externích učitelů. 1 všechny formy vzdělávání 2DFV denní forma vzdělávání Počet žáků/stud. na přep. počet ped.p. v DFV 9,911 8,128 II. Školské zařízení nejvyšší povolený počet ubytovaných žáků/stud. a naplněnost (k ) Skutečný Nejvyšší počet Z Přepočtený IZO povolený žáků/stud. toho počet Školské zařízení počet ubyt. cizích pracovníků ubytovaných Domov mládeže /9 0 3,15 Pozn.: 32 ubytovaných tvoří žáci a studenti školy Z přepočteného počtu 3,15 pracovníků připadají : 2,425 úvazky na vychovatelky a 0,725 údrždáře na uklízečku a Strana 9 (celkem 40)

10 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Od roku 2004 probíhala transformace celého zdravotnického školství. V oborech vyučovaných ve škole nastaly postupně následující změny: - obor M/001 Všeobecná sestra byl zrušen, od byl nahrazen oborem M/007 Zdravotnický asistent, který je v současné době oborem dobíhajícím (dálková forma vzdělávání). Od probíhá výuka podle ŠVP oboru Zdravotnický asistent M/01,počínaje prvním ročníkem, v dálkové formě vzdělávání byla výuka podle ŠVP zahájena od obor M/001 Zdravotní laborant byl zrušen, od nahrazen oborem M/005 Laboratorní asistent, který je v současné době oborem dobíhajícím. Od výuka probíhá podle ŠVP oboru Laboratorní asistent M/01, počínaje prvním ročníkem - obor M/002 Farmaceutický laborant byl zrušen, jeho výuka je možná od pouze ve vyšších odborných školách. Od byla zahájena výuka ve vyšším odborném studiu oboru N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent - obor M/005 Zdravotnické lyceum byl nově zařazen od , v současné době obor dobíhající. Od probíhá výuka podle ŠVP oboru Zdravotnické lyceum M/04, počínaje prvním ročníkem I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř M/ 01 Zdravotnický asistent M/005 Zdravotnické lyceum, obor dobíhající M/04 Zdravotnické lyceum 3 23, M/005 Laboratorní asistent, obor dobíhající M/01 Laboratorní asistent 1 18, M/001 Všeobecná sestra, obor zrušen M/002 Farmaceutický laborant, obor zrušen M/001 Zdravotní laborant, obor zrušen Celkem ,5 Strana 10 (celkem 40)

11 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma studia Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř M/007 Zdravotnický asistent DK ,5 Celkem ,5 Forma vzdělávání : OFV1- ostatní formy vzdělávání, DK - dálková III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent Celkem Z celkového počtu 250 žáků střední školy bylo celkem : 6 cizích státních příslušníků, z toho - 3 z EU (ze Slovenska) 1 z Vietnamu 1 z Myanmaru 1 z Moldavské republiky Ve VOŠ nebyli cizí státní příslušníci. Z jiných krajů než ze Středočeského dojíždělo do školy celkem: 42 žáků ( z toho 29 v denní formě vzdělávání ) a 13 studentů v denní formě vzdělávání. Strana 11 (celkem 40)

12 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 10 0 Autismus 0 0 Ve škole se vzdělávalo 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysortografie). Při práci s těmito žáky se postupuje v souladu s doporučeními pedagogickopsychologické poradny. Žáci mimořádně nadaní, ani žáci, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů se ve školním roce 2013/2014 ve škole nevzdělávali. Strana 12 (celkem 40)

13 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6.1. Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ Přijímací řízení do 1.ročníků se konalo pro obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent (čtyřletá denní forma vzdělávání) s cílem otevřít celkem 3 třídy s nejvyšším počtem 90 žáků. Přijímací řízení se konalo i do 1. ročníku pro obor Zdravotnický asistent (dálková forma vzdělávání). Kritéria stanovená ředitelkou školy pro přijetí ke vzdělávání V přijímacím řízení byly hodnoceny následující skutečnosti: a) klasifikace na vysvědčení ze základní školy b) potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Pořadí žáků bylo stanoveno podle průměru prospěchu na základní škole ve vykazovaných pololetích, tj. v 1. a 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku. Hodnocení průměrného prospěchu na základní škole bylo provedeno stupněm klasifikace v rozsahu 1 až 5. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přihl. přij. přihl. přij. poda- ných kladně vyříz. tříd M/01 Zdravotnický asistent M/04 Zdravotnické lyceum M/01 Laboratorní asistent Celkem Pozn. Počet přijatých žáků dle odevzdaných zápisových lístků Strana 13 (celkem 40)

14 II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přihl. přij. přihl. přij. poda- ných kladně vyříz. tříd M/01 Zdravotnický asistent Přijímací řízení do 1.ročníků VOŠ Kritéria stanovená ředitelkou školy pro přijetí ke vzdělávání a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou b) potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Udaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělávání (stav k ) Kód a název oboru 1. kolo -počet Další kola -počet Přihl. Přij. Přihl. Přij. Odvolání -počet Poda- ných Kladně vyříz. Počet skup N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent FV = D denní forma vzdělávání Celkem bylo k přijato ke studiu na VOŠ 18 uchazečů, ke studiu se zapsalo 11 studentů. V měsíci září 2 studentky zanechaly vzdělávání z důvodu přijetí na VŠ a 4 studentky byly přijaty ke studiu po opravných maturitních zkouškách. Celkový počet studentů k datu je 13. FV V rámci přijímacího řízení k bylo přijato celkem 92 uchazečů v denní formě vzdělávání : 74 žáků a 18 studentů, z toho z jiných krajů než ze Středočeského bylo 12 žáků v denní čtyřleté formě vzdělávání a 4 studenti ve VOŠ. Strana 14 (celkem 40)

15 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků /studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem 29 Prospěli 22 Neprospěli 7 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 23,41/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 210 Prospěli s vyznamenáním 15 Prospěli 160 Neprospěli 27 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 8 Průměrný prospěch žáků 2,51 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených (denní forma vzdělávání) 44,55/0,32 Slovně škola nehodnotí žáky v žádném vyučovaném předmětu. Nejlepších studijních výsledků dosahovala třída čtvrtého ročníku oboru Laboratorní asistent s průměrným prospěchem 2,18. Prospěchově nejslabší byla třída třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent s průměrem prospěchu 3,17. Opravné zkoušky v srpnu 2014 konalo celkem 22 žáků : - v 1. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 4 žáci z předmětů anglický jazyk, biologie, chemie - v 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent 3 žáci z předmětu anglický jazyk - ve 2.ročníku oboru Zdravotnický asistent 3 žáci z předmětů klinická propedeutika, anglický jazyk, dějepis - ve 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 3 žáci z předmětů chemie, biologie - ve 2. ročníku oboru Laboratorní asistent 2 žáci z předmětu chemie - ve 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent 4 žáci z předmětů anglický jazyk a literární výchova Strana 15 (celkem 40)

16 - ve 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 1. žákyně z předmětu chemie - ve 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum 1. žákyně z předmětu biologie - ve 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent (dálková forma vzdělávání) 1. žák z předmětu chemie U opravných zkoušek 16 žáků prospělo, 6 žáků neprospělo. II. Výsledky maturitních zkoušek,absolutorií (bez opravných zkoušek) Žáci/Studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: M/007 Zdravotnický asistent - dálkové Prospěli Neprospěli M/005 Zdravotnické lyceum M/01 Zdravotnický asistent - denní M/005 Laboratorní asistent Celkem N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent Celkem Opravnou zkoušku v prvním termínu konalo 32 žákyň 15 vykonalo zkoušku úspěšně. Opravnou zkoušku ve druhém termínu konaly 2 žákyně 1 vykonala zkoušku úspěšně. Absolutorium 1.opravný termín konaly 3 studentky 3 úspěšně. V září konala absolutorium v řádném termínu 1 studentka 1 neúspěšně. Strana 16 (celkem 40)

17 8. Hodnocení chování žáků Chování žáků (k ) denní studium Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná Výchovná opatření v průběhu školního roku : - k bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele,10 důtek třídního učitele školy a 5 důtek ředitele školy za opakované pozdní omlouvání absence, za neomluvené hodiny a za nevhodné chování. Za účast na soutěžích, olympiádách, za dobrovolnickou činnost žáků, za osvětovou činnost a za reprezentaci školy bylo uděleno v průběhu školního roku 37 pochval třídního učitele a 40 pochval ředitelky školy. Strana 17 (celkem 40)

18 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SŠ VOŠ Pozn.: Podle dostupných informací bylo z absolventů SŠ 33 přijato ke studiu na VŠ, 9 na VOŠ, 4 absolventi jsou vedeni na ÚP, 1 absolvent studuje v přípravném ročníku na VŠ, 8 absolventů nastoupilo do zaměstnání, o ostatních absolventech nejsou údaje. Z 9 absolventek VOŠ do zaměstnání ve zdravotnictví nastoupilo 7, 1 absolventka je evidována na ÚP a 1 absolventka pokračuje ve studiu na VŠ. Během školního roku (od do ) odešlo ze školy celkem 19 žáků v denním studiu. Důvodem bylo zanechání vzdělávání na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce, nebyli klasifikováni nebo neprospěli k z více než 2 předmětů, neprospěli u opravné zkoušky nebo žáci přestoupili do jiné střední školy. Šest žáků bude opakovat ročník ve školním roce 2014/2015 v naší škole. Největší úbytek žáků byl ve třídě 1. ZA 1.ročníku oboru Zdravotnický asistent z 20 přijatých žáků, kteří zahájili v září 2013 vzdělávání, postoupilo do 2. ročníku pouhých 14 žáků. V dálkovém studiu zanechlo vzdělávání během školního roku 5 žáků. Ve VOŠ zanechalo vzdělávání během školního roku celkem 12 studentů. Strana 18 (celkem 40)

19 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent 13 den. / 0 dálk M/005 Zdravotnické lyceum M/005 Laboratorní asistent 0 0 Celkem 31 2 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců). Strana 19 (celkem 40)

20 11. Úroveň jazykového vzdělávání ve škole I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk žáků/studentů Počet skupin minimálně maximálně průměr Německý 54/6 5 SŠ/1 VOŠ 8/6 14/6 11/6 Anglický 196/25 12 SŠ/3 VOŠ 10/8 23/14 16,5/11 Ruský 51/0 4 SŠ/ 0 VOŠ 10/0 17/0 13,5/0 Pozn.: V prvních ročnících probíhá ve všech vyučovaných oborech také výuka jazyka latinského v rozsahu 2 hodiny týdně. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Německý jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk U oboru Zdravotnické lyceum se po dobu studia vyučují dva cizí jazyky: jeden hlavní v rozsahu výuky 3 až 4 hodiny týdně a druhý v rozsahu 2 hodiny týdně. Ostatní obory mají pouze jeden cizí jazyk v rozsahu výuky 3 až 4 hodiny týdně po celou dobu studia a jeho výuka navazuje na předchozí osnovy základní školy. Výuka byla zabezpečena vyučujícími s kvalifikací. Do prvních ročníků nastupují žáci s rozdílnou úrovní jazykové vybavenosti ze základních škol a mnohdy nejsou motivováni se cizí jazyk učit. V rámci projektu EU peníze středním školám byli žáci prvního ročníku oboru Zdravotnický asistent rozděleni do menších skupin na výuku cizího jazyka, s cílem zlepšit jazykové dovednosti žáků. Ve čtvrtých ročnících byl zařazen Seminář z anglického jazyka a Seminář z německého jazyka v rozsahu 2 hodiny týdně. Strana 20 (celkem 40)

21 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Technika aktuální vybavení školy PC=pracovní stanice Celkem Z toho k výuce Počítačová Ostatní učebna učebny Příprava výuky (pedagogičtí pracovníci) Administrativa školy Studijní účely Počet PC celkem Počet PC 50 připojených k internetu Počet PC 50 připojených do LAN Dataprojektory 7 Interaktivní 2 tabule Jiné 0 Specifikace připojení k internetu Typ bezdrátové Rychlost připojení 12 Mbps Neomezený přístup měli žáci k osmi PC stanicím připojeným na internet, které jsou umístěny ve studovně a na chodbě školy. Omezené je používání v učebně výpočetní techniky (pouze mimo výuku ve stanovených hodinách). V domově mládeže jsou k bezdrátovému příjmu internetu instalovány dvě antény (na každé budově jedna) a žáci mají ve společenské místnosti neomezeně k dispozici 2 počítače. Programové vybavení pro odborné předměty: NIS - nemocniční informační systém MEDEA LIS - laboratorní informační systém MEDEA LEKIS - lékárenský informační systém LEKIS AISLP - informační systém o léčivých přípravcích V předmětu Informační a komunikační technologie se žáci seznamují i se zdravotnickými programy, naučí se evidovat, třídit a zařazovat textové a numerické informace. V odborných předmětech potom žáci modelují praktické využití. Strana 21 (celkem 40)

22 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem interních fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 bez externích Počet žáků a studentů v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 37/31,623 9/6,675 28/24,948 25/ ,798 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pozn.: Pedagogičtí pracovníci jsou uvedeni včetně vychovatelek bez externích učitelů. Externí učitelé: počet fyzický 20/přepočtený 3,095 Pedagogičtí pracovníci interní + externí (bez vychovatelek) přepočtený stav 25,618 : z toho počet žáků a studentů na pedagoga Managment školy tvoří ředitelka Mgr. Daniela Křepelková (je statutárním zástupcem školy) a jí přímo podřízení vedoucí pracovníci: - zástupkyně ředitelky Mgr. Ludmila Hlaváčková - vedoucí vychovatelka domova mládeže p. Ivana Kokešová - vedoucí hospodářského úseku p. Blanka Markvartová Za organizaci odborného praktického vyučování v klinických oborech a za odborné a metodické vedení odborných učitelek praktického vyučování odpovídala ve školním roce 2013/2014 zástupkyni ředitelky učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Miroslava Maršíková. Jako poradní orgány jsou ve škole zřízeny: Pedagogická rada a metodické komise - společensko-vědních a jazykových předmětů - ošetřovatelství - psychologie a komunikace - přírodovědných předmětů - farmaceutických předmětů Kvalifikační předpoklady splňovalo k interních učitelů (z počtu 25). Ve vyšším odborném studiu splnili kvalifikační předpoklady všichni vyučující. Doplnění pedagogické způsobilosti externích učitelů vyučujících ve střední škole (převážně lékařů) je v současné době nereálné. Kvalita výuky touto skutečností ovlivněna není. Asistenty pedagoga škola nezaměstnává. Strana 22 (celkem 40)

23 II. Věková struktura pedagogických pracovníků bez vychovatelek (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,2 z toho žen ,2 III. Pedagogičtí pracovníci interní podle nejvyššího dosaženého vzdělání, bez vychovatelek (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe, bez vychovatelek (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Strana 23 (celkem 40)

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více