MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her. Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her. Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vyuţití netradičních sportovních her na základní škole Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Petr Starec, Ph.D. Vypracovala: Bc. Zuzana Malačková Brno, 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu pouţité literatury. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v knihovně Fakulty sportovních studií a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 20. listopadu 2010 Bc. Zuzana Malačková 2

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce PeadDr. Petru Starcovi, Ph.D. za cenné rady a odborné vedení, které mi poskytl při zpracování mé diplomové práce. 3

4 OBSAH ÚVOD NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ HRY Obecná charakteristika dětí středního věku Charakteristika věkového období Psychologicko-sociální vývoj Pedagogická charakteristika Netradiční sportovní hry brankového typu Korfbal Tchoukball Frisbee ultimate Netradiční sportovní hry síťového typu Faustball Indiaca Ringo VYUŢITÍ NETRADIČNÍCH SPORTŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Příprava výzkumného vzorku Cíl a úkol práce Metoda práce Charakteristika výzkumného vzorku Organizace práce VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE Zpracování a vyhodnocení dotazníků Zásobník cvičení ZÁVĚR VÝZKUMU A ZÁVĚR PRO PRAXI Závěr výzkumu Závěr pro praxi SEZNAM POUŢITÉ LITERATURA 71 PŘÍLOHY RESUMÉ SUMARRY 4

5 ÚVOD Vyuţití netradičních sportovních her se stalo tématem mé diplomové práce, jelikoţ mám k netradičním sportům blízko. Sama jsem hráčka a bývalá reprezentantka korfbalu, který se řadí téţ mezi netradiční sportovní hry, a kterým se bude, mimo jiné, moje diplomová práce zabývat. Námět na vytvoření přehledu vybraných netradičních her a zjištění, zda učitelé tělesné výchovy na základních školách tyto hry vyučují, vznikl v době, kdy jsem jako účastnice pedagogické praxe na základní škole vyučovala hodiny tělesné výchovy. Zde jsem se s touto problematikou často setkávala. Cílem mé diplomové práce je popis základních pravidel, nastínění charakteristiky a historie vybraných netradiční sportovní her, zjištění, zda se učitelé netradičním sportům věnují v hodinách tělesné výchovy, popř. v zájmových krouţcích. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. Teoretická část je věnována charakteristice středního školního věku a vývoji dítěte v tomto období, které je rozděleno na fázi prepuberty a puberty. Dále kapitola popisuje vybrané netradiční sportovní hry, jejich historii a organizaci, základní pravidla a charakteristiku. V přehledu jsou uvedeny takové sportovní hry, které jsou rozšířeny mezinárodně a pečují o ně mezinárodní organizace. Při zpracování teoretické části diplomové práce byla vyuţita analýza odborné literatury. Část praktická je věnována přípravě samotného výzkumného šetření, jehoţ cílem bylo zmapování, zda učitelé tělesné výchovy základních škol vybrané netradiční sportovní hry znají, zda byli seznámeni s jejich základními pravidly, popřípadě je vyuţívají ve svých hodinách tělesné výchovy. Součástí se stal také zásobník cvičení, který obsahuje šest cvičení vztahujících se ke kaţdému netradičnímu sportu. 5

6 1. NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ HRY 1.1 Obecná charakteristika dětí středního věku Charakteristika věkového období Střední školní věk, nazývaný téţ pubescence, je přechodným obdobím mezi dětstvím a dospíváním. Vývojové vymezení tohoto období je snadné z hlediska vztahu ke školskému systému, obtíţněji jej však můţeme stanovit z hlediska průběhu pubescentních změn (Vilímová, 2002). Ne všichni autoři studované literatury se shodují na věkovém vymezení. Zpravidla se však uvádí věkové rozmezí od 11 do 15 let věku dítěte. Toto vymezení je pouze orientační, nástup a konec pubescence je velice individuální. V této fázi ţivota dochází k velké řadě změn jak v tělesném, tak i v duševním vývoji člověka. Celé období pubescence můţeme rozdělit na období prebuperty a puberty. Období prepuberty začíná prvními známkami pohlavního dozrávání. Je to poměrně krátká vývojová fáze charakterizovaná tím, ţe se v ní naznačují změny, které se výrazně projeví aţ v pubertě. Rozvíjejí se druhotné pohlavní znaky a tělo postupně získává proporce dospělého člověka. Zvyšuje se produkce hormonů i činnost endokrinních ţláz. V důsledku tohoto hormonálního působení dochází ke znatelným tělesným změnám. Typickým projevem je zrychlený růst, zejména končetin. Růstové změny se projevují nerovnoměrně. Končetiny rostou do délky, trup po nějakou dobu zůstává dětský (Klindová, Rybárová, 1986). Nerovnoměrný vývoj má za následek špatnou motoriku a koordinaci pohybu těla. Zejména u dětí, které doposud pravidelně nesportovaly, dochází ke zhoršení koordinace a sníţení přesnosti a plynulosti pohybů. I přesto představuje tato fáze z hlediska sportovní činnost vhodnou dobu pro motorické učení. Jak uvádí Čačka (2000) v období puberty se dítě musí během několika let proměnit tělesně, fyziologicky, psychicky i společensky na dospělého člověka se zformovanou a vyhraněnou osobností. Období nástupu, stejně tak i průběh a ukončení puberty mohou být různé podle pohlaví, klimatických podmínek 6

7 a dědičných dispozic, závisí však také na způsobu výţivy a zdravotních podmínkách jednotlivce. V současnosti se hranice biologického zrání stále sniţuje a horní hranice dospívání zvyšuje. Dobová akcelerace vývoje se nejvýrazněji projevuje ve větších hmotnostních a výškových přírůstcích v posledních několika desetiletí. Je to období pronikavých změn ve vývoji osobnosti a značných problémů v rodinné i školní výchově. V pubertě probíhají podstatné biologické změny. Rychle roste především kosterní a svalová soustava. Postupně se tempo růstu zpomaluje a postava se začíná přibliţovat tvarům těla dospělých muţů a ţen (Čáp, Mareš, 2007) Tělesný vývoj Mezi 11. aţ 15. rokem, tedy pubescencí, prochází děti obdobím pohlavního dospívání a nového začleňování osobnosti do společnosti. Růstové změny se neprojevují rovnoměrně v celém organismu. Končetiny rostou rychleji neţ trup a růst do výšky je intenzivnější neţ do šířky (Vilímová, 2002). V důsledku toho se mění celkový vzhled dítěte. Na jejich změněné somatické znaky reagují osoby nejbliţšího prostředí, ale i ostatní. Tím více si uvědomují změny, které nastávají, a pokoušejí se s nimi vyrovnat. I kdyţ lidé hodnotí změny kladně, jsou to přeci jen změna, a tím také zátěţ. Navíc mnoho dospívajících vnímají své somatické změny negativně (Čáp, Mareš, 2007). Zrychlený tělesný růst organismu, narušuje pohybovou uhlazenost. Pohyby jsou nesouměrné, tvrdé, nešikovné, trhavé. Děti nevědí co dělat s rukama, co s nohama. Charakteristický je tělesný i duševní neklid, který je předzvěstí velkých růstových a duševních změn (Klindové, Rybárová, 1986). Zvláště pak u mladistvých, kteří se nevěnují pravidelně pohybové aktivitě, mohou vzniknout problémy s regulací svalového úsilí a vnímáním polohových změn, protoţe se nestačí rychle přizpůsobit aktuálním změnám svého těla. Následkem těchto změn je vedle zhoršených koordinačních schopností i sníţená přesnost a plynulost pohybů. Pubescenti tyto změny nepříjemně proţívají, sniţuje to jejich sebevědomí 7

8 a sebejistotu a vyvolává komplexy méněcennosti. Ke konci tohoto období se tyto diskoordinační projevy omezují (Vilímová, 2002). Damborská a Koch (1969) uvádí, ţe období vytáhlosti je spojeno i se sníţenou tělesnou výkonností. V prvním období dospívání začíná zrychlený tělesný růst, který způsobuje, ţe dítě v pohybových činnostech projevuje snadněji unavitelnost. Intenzivně pracují ţlázy s vnitřní sekrecí, zejména ţlázy pohlavní, dochází k rychlejšímu růstu srdce, mírně se zvyšuje krevní tlak, kosti a svalstvo nerostou rovnoměrně. V důsledku nerovnoměrně prokrveného svalstva a mnohdy i nepravidelné činnosti srdce vzniká u dospívající mládeţe únava. To by mělo být také dostatečným důvodem k omezení psychického a fyzického přetěţování. Zvýšená unavenost zapříčiňuje, ţe dospívající navzdory své psychofyzické zralosti nepodávají takové výkony, jakých jsou schopni (Čačka, 2000). Ve všech pohybových schopnostech se rozdíly ve výkonnosti z hlediska pohlaví prohlubují. Hodnocení průběhu vývoje kondičních pohybových schopností naznačuje, ţe se jejich růst v celém období u chlapců zlepšuje. U děvčat sice výkonnost také postupně roste, avšak tato tendence se postupně zpomaluje, později ustává. Po této fázi mládeţ dospívá a dosud dětská těla nabývají typických ţenských a muţských forem. Vlivem hormonální činnosti se dotvářejí prvotní pohlavní znaky, především se však rozvíjejí druhotné pohlavní znaky. Zvlášť patrné je to u dívek, u kterých pozorujeme spíše nárůst podkoţního tuku a jeho rozloţení po těle. Ţenské tělo se zaobluje, ochlupují se typické části muţského i ţenského těla. U chlapců spíše sledujeme výrazný nárůst svalové hmoty. Projevem začátku pohlavního zrání je první menstruace mezi dvanáctým aţ šestnáctým rokem, u chlapců noční poluce mezi patnáctým aţ šestnáctým rokem a trvá do dosaţení reprodukční schopnosti. Typickým projevem muţské puberty je i mutace (Vilímová, 2002). Erotické vtahy a sex jsou organickou součástí lidského ţivota a vzbuzují zájem od dětství. Postupně se zvyšuje, kdyţ mladistvý sám pohlavně dospívá. První zkušenosti v této oblasti jsou často rozčarováním. Společnost se chová rozporuplně. Na jedné straně vydává přísné zákazy, na straně druhé však poskytuje mnoţství erotické a sexuální stimulace. Pubescenti věnují zvýšenou pozornost svému zevnějšku. Mladiství srovnávají svůj vzhled s ideálem, coţ můţe 8

9 být nepříznivé. Dívky i chlapci věnují zvýšenou pozornosti svému vzhledu, účesu a také oblečení. Změny biologické, psychologické i sociální v době dospívání vedou k otřesení dosavadní jistoty mladistvých, kteří nyní hledají vlastní identitu (Čáp, Mareš, 2007) Psychologicko-sociální vývoj Fyziologické změny ovlivňují přímo i nepřímo řadu duševních procesů. Období pubescence je období, kdy se mění vztah pubescenta k sobě samému, k rodičům, ke škole a k příslušníkům stejného i druhého pohlaví. Většina dětí jsou jiţ samostatná a nepotřebují téměř ţádnou pomoc, jsou stále méně závislá na rodičích. Ve škole se snaţí být hodné, dobře se učit, líbit se kamarádům, nicméně ještě se jim to často nedaří. Myšlení dětí staršího školního věku se vyznačuje tím, ţe se rozvíjí abstraktní myšlení a paměť a stále lépe zobecňují, dovedou samostatně myslet. Mění se postupy a chování ţáka v učebních situacích. Zvyšuje se rychlost učení a sniţuje počet potřebných opakování (Damborská, Koch, 1969). S věkem se začínají doţadovat větší svobody. Vadí jim, kdyţ za ně rozhoduje někdo jiný. Stále více u nich sílí snaha výrazněji zasahovat do výběru ostatních zájmů a cílů. Přestávají se jiţ omezovat jen na pasivní přebírání názorů autorit a snaţí se pozvolna v rámci svých moţností o stále samostatnější úsudky. Proto se mezi sebou často nedohodnou. Usměrňujícím faktorem se však stává mínění ostatních kamarádů (Čačka, 2000). Důleţitým vývojovým úkolem je začleňování mladistvého do skupiny vrstevníků, navazování širších i trvalejších kamarádských vztahů. Mladiství získávají zkušenosti v sociální interakci a komunikaci s vrstevníky jiţ na vyšší úrovni neţ v předchozích obdobích. Učí se navazovat komunikaci a vztah, dívat se na svět očima druhého, vcítit se do něho, přihlíţet k jeho potřebám, vzájemně si pomáhat, spolupracovat a tím upevňovat a udrţovat vztah. V tom je důleţitá příprava pro navazování a udrţování vztahů partnerských i vztahů v pracovní 9

10 skupině v následujících obdobích. Stále více se zapojuje do ţivota společnosti (Čáp, Mareš, 2007). Děti se začínají od rodičů citově odpoutávat a stále častěji se přizpůsobují kamarádům. Jsou rozumově vyspělejší a přemýšlejí o různých otázkách ţivota hlavně o sobě, o své budoucnosti a chtějí samy sebe utvářet podle ideálů, které hledají. Mají velké starosti se svým pohlavním dospíváním. To vše způsobuje, ţe dočasně ztrácejí svou vyrovnanost a ţe jsou citově vzrušivější. Kolísají mezi rozpustilostí a smutkem, nevázaným smíchem a pláčem, jsou nevypočitatelné a dostávají se často do konfliktů se sociálním prostředím, které jim nerozumí (Damborská, Koch, 1969). Podle internetových zdrojů hormonální změny ovlivňují psychiku pubescenta. V organismu jiţ probíhají změny zvyšující labilitu mladistvého a ten reaguje se zvýšenou citlivostí a podráţděností na případné konflikty v rodině, ve škole i ve vztazích s vrstevníky. K tomu dále přistupuje pocit ztráty jistoty, tlak okolí a další faktory. Ve vztahu k dospělým bývá často uzavřenější, ve svém chování impulzivnější, nepředvídatelný a silně vztahovačný. Převládá strach z výsměchu kamarádů, z nespokojenosti rodičů a učitelů, z neúspěchu v učení a ve společnosti. Přibliţně ve věku 8 aţ 13 let se u dívek, ale i u chlapců projevuje pečovatelské chování k malým dětem. Pravděpodobně jde o instinktivní projev, který můţe plnit důleţitou funkci psychické přípravy pro budoucí rodičovství. Také se projevuje silná motivace ke komunikaci se zvířaty. Kontakt se zvířetem doplňuje mladistvému jeho komunikaci s lidmi. V mnoha případech vztah ke zvířeti kompenzuje nedostatek v emočních vztazích mezi lidmi. Je to zátěţové období pro dospělé i pro mladistvé, ale vyplývá ze zákonitého chodu vývoje osobnosti. Aby se dítě stalo zralou, samostatnou a odpovědnou osobností, potřebuje se osvobodit od závislosti na rodině (Čáp, Mareš, 2007). 10

11 1.1.4 Pedagogická charakteristika Jak uvádí Dovalil a kol. (2008) sport není pouze samotný výkon, ale zahrnuje i řadu úkolů sportovní výchovy. Přispění k rozvoji osobnosti sportovce a přizpůsobení se nárokům sportovního ţivota je cílem sportovní výchovy. Podle Vališové a Kasíkové (2007) je jejím záměrem rozvoj spolupráce a respektování druhých. Sportem vedeme děti k utváření potřebných návyků jako reţimu dne, správné ţivotosprávě, hygieně a regeneraci. Dále podněcujeme ţáky k tvořivému myšlení a logickému uvaţování. Snahou je vytváření etických základů v duchu fair play a rozvíjení všestrannosti. Pohybová aktivita mládeţe závisí a podřizuje se dosaţenému růstu a vývoji organizmu. Je zapotřebí si uvědomit, ţe kaţdý z nás je ovlivněný genetikou, výchovou i prostředím, ve kterém ţije, a proto je zapotřebí přistupovat ke kaţdému jedinci individuálně. Stavíme se ke kaţdému jako k jedinečné osobnosti se specifickými rysy. Střední školní věk je bouřlivým obdobím přinášející mnoho emocí a změn v organizmu dítěte, které je nutno respektovat. Z tohoto důvodu by měl být přístup k dětem taktní a diskrétní (Linc, Havlíčková, 1982). Respektování zákonitostí ontogeneze se odráţí i ve znalostech senzitivního období. Senzitivní období je časový úsek vhodný pro trénink určitých aktivit spojených s rozvojem pohybových schopností. Vedle období zvýšeného vnímání rozlišujeme u dětí kalendářní a biologický věk. Kalendářní věk je doba, která uplynula od narození jedince, kdeţto věk biologický nám stanovuje reálný dosaţený stupeň vývoje (Jeřábek, 2008). Puberta a prepuberta je období, kdy většina dětí mají záporný vztah k tělesným cvičením a pohybu vůbec. Proto by měla pohybová aktivita působit pozitivně na dětský organismus, a vytvářet tak budoucí kladný vztah ke sportu. Velkou motivací pro děti je hra, přinášející jim radost a zábavu, a pomocí které provádí děti pohybovou činnost spontánně. Pravidelné cvičení by se mělo stát kaţdodenní součástí ţivota. (Linc, Havlíčková, 1982). Od školního roku 2007/2008 vstoupil v platnosti na všech základních školách Rámcový vzdělávací program, které určuje, co a jak se ve školách daného typu bude vyučovat. Tyto programy rozdělují učivo do vzdělávacích oblastí. Jednou 11

12 z nich je i oblast Člověk a zdraví a v ní je zařazen i předmět tělesná výchova. Obsah tělesné výchovy je vyučován v tematických blocích. Učivo stanové rámcovým vzdělávacím programem je školám doporučeno a dle individuálních podmínek na jeho základě škola výuku konkretizuje ve školních vzdělávacích plánech (Jeřábek, 2008). V současnosti vedou vzdělávací postupy k utváření klíčových kompetencí, které mají přispět k celkovému rozvoji osobnosti jedince. Tento proces zahrnuje zdokonalování sebe sama a maximální rozvinutí a uplatnění svého potenciálu. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti (www.scio.cz). 12

13 2.2. Netradiční sportovní hry brankového typu V minulosti vznikla řada pokusů o utřídění doposud známých sportovních odvětví a disciplín, avšak dodnes nebyla vypracována univerzální třídící soustava a sotva kdy bude zavedena. Téměř kaţdý autor třídí sportovní hry podle jiných kritérií. Náš teoretik sportovních her Stibitz má zásluhu na vytvoření soustavy sportovních her, které dělí na tři velké skupiny a kterými se nechal inspirovat i Táborský (2004). Dělí je na tři velké skupiny na sportovní hry brankové, síťové a pálkovací. V brankových hrách proti sobě bojují dvě stejně početná družstva. Předmětem boje je míč či puk a snaha soupeřících stran dopravit tento předmět do branky, nebo za metu soupeřova pole. Původ takových her spatřujeme v takzvaných zaháněných, prvotních hrách, které symbolizovaly dobývání nepřátelského území. (Musil, Pavlík, Sobotka, 1997). Táborský (2005) uvádí, ţe ve sportovních hrát brankového typu plní druţstvo, které má v drţení společný předmět, jednoznačně úlohy útočné. Jen v útoku, aţ na některé výjimky, lez získat cenné body. Těch se dosáhne dopravením předmětu hry do určeného cílového prostoru. Hrací plocha je pro obě strany společná a soupeři bojují o zisk předmětu současně. Doba utkání je limitována převáţně časem, výjimečně ziskem určeného počtu bodů. Mezi sportovní hry brankového typu zařazuje Táborský (2004) mimo jiné korfbal, tchoukball a frisbee ultimate Korfbal Tato původem holandská nekontaktní hra, občas nazývaná téţ holandská košíková, se hraje rukama na pravoúhlém hřišti. Charakteristickými znaky korbalu je společné soutěţení muţů a ţen, víceméně pravidelné střídání útočných a obraných herních rolí všemi zúčastněnými a získávání bodů vhozením míče do koše. Hlavní charakteristika sportu zahrnuje celkové dovednosti, spolupráci při hře, kontrolovaný fyzický kontakt a rovnoprávnost pohlaví. 13

14 Historie a organizace První korfbalová pravidla (korf = koš) připravil pro své ţáky amsterdamský učitel Nico Broekhuijsen jiţ v roce Ve Švédsku se seznámil s novou hrou ringböll, ve které hráli společně muţi i ţeny na hřišti o rozměru 45 x 45 m a kdy se míč házel do ocelových kruhů, vodorovně umístěných na stojanech ve výši tří metrů. Shodou okolností se v uvedené době v Nizozemí reformovalo školství, bylo zavedeno společné vyučování chlapců a dívek. Rovněţ byly zavedeny společné hodiny tělesné výchovy. Tehdy známé hry, jako košíková nebo házená, většinou neumoţňovali dívkám, aby se mohly plnohodnotně s chlapci zapojit do hry. Hra ringboll učitele inspirovala k vytvoření nové hry, kterou nazval korfbal. Korf pochází z holandštiny a znamená v překladu koš. Ţelezné obruče nahradil proutěnými koši, které umístil do výše 3,5 metrů a pravidla upravil tak, aby při hře nebyl nikdo zvýhodněn vzhledem k výšce, pohlaví nebo věku a zároveň byl zajištěn kolektivní způsob hry. Pravidla dále omezila fyzický kontakt tak, ţe hráč i míč v jeho ruce jsou vlastně nedotknutelní (korfbal [online]). Rok poté, co Nico upravil pravidla korfbalu, byla zaloţena Nizozemská korfbalová asociace. Na přelomu tisíciletí, to je kolem roku 2000, měla kolem 100 tisíc členů. Na Olympijských hrách v roce 1920 v Antverpách a v roce 1928 v Amsterdamu byl korfbal předveden jako ukázkový sport. První mezistátní utkání sehrála druţstva Belgie a Nizozemska v roce Původně se korfbal hrál pouze na venkovních hřištích v třízónové variantě, dnes jej můţeme hrát i na mnoha jiných površích, např. trávě, umělém povrchu, na pláţi. Na nejvyšší úrovni se korfbal především hraje ve sportovních halách. První oficiální utkání v hale se uskutečnilo v Nizozemsku v roce Hale se musely přizpůsobit rozměry hřiště, jeho členění na dvě zóny a počet hráčů. Dvouzónová varianta se pak zpětně přenesla na venkovní hřiště. Oficiální mezinárodní soutěţe se hrají na hřištích se dvěma zónami. International Korfball Federation (IKF) byla zaloţena ještě před druhou světovou válkou v roce K jeho dalšímu rozvoji dochází v sedmdesátých letech, kdy se celosvětově společné hodnoty přiblíţili pokrokové a inovační povaze korfbalu. První mistrovství světa bylo zorganizováno roku 1978 za účasti 14

15 osmi reprezentačních druţstev a od roku 1987 se koná kaţdé čtyři roku. V současné době IKF sídlí v nizozemském městě Bunnik a v roce 2006 v ní bylo zapojeno jiţ 50 členských zemí z pěti kontinentů. Je to výsledek mimořádných propagačních aktivit, zejména v posledních dvaceti letech. Jakkoliv je korfbal pevně ukotven v Evropě, zvláště v průkopnických zemích Holandsku a Belgii, rozvíjí se i v ostatních zemích světa Taiwan, Jihoafrická republika, Austrálie, Turecko, Indie a dále se rozšiřuje ve Spojených státech a Číně. Od roku 1985 je korfbal pravidelně objevuje na programu Světových her, které jsou pořádány ve čtyřletých cyklech pod patronací International World Games Association (korfbal [online]). Základní pravidla Hřiště má rozměry 40 x 20 metrů a je rozděleno středovou čárou na dvě čtvercové poloviny. Hrací plocha je viditelně označena čarami o šířce 3 5 cm. Na kaţdé straně je místo trestného hodu vyznačeno ve vzdálenosti 2,5 cm od koše ve směru ke středu hřiště. Stojany košů jsou umístěny na myšlené podélné ose hřiště ve vzdálenosti 1/6 délky hřiště od koncových čar. Stojany musí být vyrobeny z kovové trubky a jsou svisle umístěny nebo zapuštěny v hrací ploše v kaţdé zóně tak, aby nevyčnívaly nad košem. Na kaţdém stojanu je připevněn směrem ke středu hřiště jeden koš ve výše 3,5 m. Koše jsou zhotoveny z plastu, popř. ratanu, mají válcovitý tvar bez dna, jejich výška je 25 cm a vnitřní průměr cm. Neexistuje odrazová plocha, proto je moţné střílet na koše ze všech stran. Korfbal se hraje s kulatým míčem, jehoţ obvod je 68 aţ 70,5 cm a hmotnost 445 aţ 475 g, tj. míčem č. 5 (Vrbata, 1997). Charakteristika hry Kaţdé druţstvo se skládá ze 4 ţen a 4 muţů, z nichţ vţdy 2 ţeny a 2 muţi z kaţdého druţstva hrají v útočné zóně a další dvě dvojice v zóně obranné. Hráčky a hráči nesmějí opustit zónu, která jim právě přísluší. Kolem jednoho koše hraje maximálně 8 hráčů. Dalších 8 hráčů čeká na výsledek hry v opačné zóně a nachází se v oddechové fázi zápasu. Během utkání se role útočníků a obránců střídají vţdy po dosaţení dvou košů. Kaţdý vstřelený koš se hodnotí vţdy jedním bodem. 15

16 Vítězí druţstvo, které vstřelí více košů. Soupeřící hráčky a hráči jsou spárováni podle pohlaví, tzn. ţena brání ţenu, muţ brání muţi. Jsou tak minimalizovány výkonnostní rozdíly. Během utkání je povoleno vystřídat dva hráče z jednoho druţstva. Jednou střídaný hráč se jiţ nemůţe do utkání vrátit (Kačer, 2001). Utkání řídí hlavní rozhodčí, pomáhá mu asistent rozhodčího a časoměřič. Hrací doba utkání je 2 x 30 min. hrubého času. Délka přestávky se pohybuje v toleranci 5 aţ 10 minut. Kaţdé druţstvo má právo na dva oddechové časy v jednom zápase, které trvají maximálně 60 sekund. Jak jiţ bylo na začátku zmíněno, korfbal se hraje rukama. Dotek míče nohou od kolena dolů je zakázán. Hráč s míčem se nesmí uvolňovat kroky, driblinkem, na místě jsou povoleny pouze obrátky. Je rovněţ moţné uplatit tzv. míč v běhu, jestli je chycení a odehrání míče spojeno v jednu plynulou krátkou akci (obdoba dvojtaktu v basketbalu). Na koš se smí střílet pouze z útočné zóny, a to jen z tak zvaného nebráněného postavení. Bráněná pozice je okamţik, kdy bránící hráč stojí mezi útočníkem a vlastním košem, je čelem k bráněnému soupeři na dosah paţe a pokouší se střelu útočníka zdviţením paţe blokovat. Koš dosaţený z takové pozice je neplatný. Tato ustanovení pravidel jednak účinně podporuje neustálý pohyb všech útočníků, jednak umoţňují úspěšnou obranu také hráčům menších postav (Táborský, 2004). Za přestupkem proti pravidlům je povaţováno braní či vyráţení míče ze soupeřovy ruky, pouţívat jakéhokoliv tělesného kontaktu, jako je vytlačování, strkání či drţení soupeře, pohybovat paţí proti soupeři, nastavovat paţe nebo nohy tak, aby to protihráče nutilo k větší oklice při uvolňování, bránit soupeři opačného pohlaví, bránit komukoliv, kdo je jiţ bráněn jiným soupeřem. Z bezpečnostních důvodů je rovněţ zakázáno chytat se stojanů koše nebo se od nich odstrkovat. Za přestupky vůči těmto ustanovením můţe být podle jejich závaţnosti nařízen volný nebo trestný hod a hráč můţe být napomenut (ţlutá karta, pro stejného hráče nejvýše dvakrát) nebo vyloučen do konce utkání (červená karta). Vhazování se provádí od středu hřiště na začátku poločasů a po obdrţení koše. Provádí ho jeden z útočících hráčů. Přímo z místa vhazování není moţné zaznamenat koš. Všichni ostatní hráči musí být vzdáleni od místa výhozu nejméně 2,5 m. 16

17 Za běţné přestupky proti pravidlům o hraní s míčem a chování se k soupeři je nařízen re-start. Provádí se z místa, kde byl přestupek uskutečněn. Volný hod uděluje rozhodčí útočícímu druţstvu tehdy, kdyţ zjistí, ţe byl spáchán těţký přestupek. Volný hod rozehrává hráč těsně před bodem penalty. Po pokynu rozhodčího musí hráč, rozehrávající volný hod, během čtyř sekund přihrát svému spoluhráči a teprve poté můţe být vstřelen koš jedním z útočících hráčů. Ostatní hráči musí být vzdáleni 2,5 metru od rozehrávajícího hráče vně vyznačeného kruhu. Trestný hod je nařizován za přestupky, které měly za následek nedovolené zmaření moţnosti dosáhnout koš. Provádí se bez časového limitu od značky trestného hodu jako přímý hod na koš (korfbal [online]). Vyuţití ve školách Korfbalové koše i míče jsou dostupné v obchodech zaměřených na sport nebo se dají objednat na internetových stránkách. V případě, ţe škola nemá finanční prostředky na zakoupení korfbalového vybavení, je moţné vyuţít basketbalových košů i míčů, kterými disponuje téměř kaţdé škola. Podle potřeby a moţností se mohou rozměry hřiště od předepsaných rozměrů lišit, avšak pravidla o zákaze pohybu s míčem a bezkontaktní bránění útočníka pouze jedním obráncem je zapotřebí dodrţovat. Obrana jedna na jednoho dává prostor útočníkům k přihrávání, a tím se zvyšují šance na vyšší skórování. Ostatní změny pravidel je moţné provádět vzhledem k věku a počtu hráčů. Měli by však vést ke snadnějšímu dosaţení bodu, coţ je cílem hry. Korfbal je výborná průpravná hra pro jiné kolektivní míčové sporty. Hlavními prvky korfbalu je spolupráce s ostatními hráči, sólista zde nemá šanci, dále orientace v prostoru, obratnost a rychlost se změnou tempa (netradicnisporty [online]) Tchoukball Táborský (2004) popisuje tchoukball jako poměrně novou sportovní hru. Herní idea tchoukballu je zaloţena na neomezované útočné činnosti, při které se druţstvo snaţí hodit míč na kteroukoliv z obou branek (pruţných sráţedel) tak, 17

18 aby podle pravidel odraţený míč nemohl být soupeřem zachycen. Podle Bláhy (2001) je hra koncipována jako neagresivní a její princip nedovoluje, aby došlo k vzájemnému střetu soupeřících hráčů. I přes tyto faktory jde o dynamickou a rychlou hru, která vyuţívá prvky házené, volejbalu a baskické peloty. Tchoukball je vhodný pro všechny věkové kategorie a díky svým pravidlům zabezpečuje bezkontaktní způsob hry. Historie a organizace V šedesátých letech dvacátého století provedl švýcarský lékař a zakladatel tchoukballu Hermann Brandt kritickou studii nejrozšířenějších sportovních her. Setkal se s mnoha sportovci, kteří se více či méně váţně zranili při provozování sportu. Vypozoroval, ţe tato zranění pramení z provádění pohybů, které nejsou přiměřené fyziologii jednotlivců, ze vzájemných střetů hráčů v kterémkoliv sportu. Na základě provedené studie pak vytvořil pravidla nové sportovní hry, ve které jsou zapovězeny osobní kontakty a omezuje se tak nebezpečí zranění. Název tchoukball vznik na základě zvláštního zvuku, který branka vydává při inkasování bodu. Za jeho aktivitu se mu v roce 1970 dostalo ocenění od Mezinárodní federace pro tělesnou výchovu (Fédération Internationale d Education Physique FIEP). O rok později došlo k zaloţení Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) a v roce 1976 se konal první mezinárodní turnaj. Mistrovství světa jsou organizována od roku 2000 ve dvouletých cyklech (v sudých letech). V roce 2004 vykazovala FITB členství 14 národních federací, mezi které patří i Česká republika. Tchoukball je rozšířený po celém světě, převáţně pak v asijských zemích. Oblibu si získal i v některých evropských zemích, jako např. ve Švýcarku, Velké Británie, Německu, Portugalsku a Francii (tchoukball [online]). Přesto ani zde nelze hovořit o revoluční sportovní hře, které by propadla naprostá většina mladých lidí. Tchoukball však můţeme označit za zajímavý fenomén, o který je doposud naše mládeţ ochuzena. V nás se tchoukball začal rozšiřovat jako univerzitní sport prostřednictvím Katedry tělesné výchovy a sportu, Pedagogické faktulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pod vedením PeadDr. 18

19 Ladislava Bláhy. Tuto osobu můţeme právem označit za zakladatele českého tchoukballu, protoţe se zaslouţil o rozšiřování výuky této hry u nás. Poprvé se český tým na mezinárodním poli představil na mistrovství Evropy 2003 v italském Rimini. Ve Švýcarku o roku později jiţ vybojovali třetí místo na mistrovství Evropy jak v kategorii ţen, tak v kategorii muţů. Jelikoţ jsou čeští hráči pravidelnými účastníky mezinárodních tchoukballových turnajů, zhostila se Česká republika i pořádání mistrovství Evropy, které se konalo n začátku července 2008 v Ústí nad Labem a zúčastnilo se jej celkem 8 zemí. V tomto šampionátu získalo druţstvo ţen 4. místo a druţstvo muţů 5. místo (netradicnisporty [online]). Základní pravidla Hraje se na obdélníkovém hřišti 40 x 20 metrů, které je rozděleno na dvě poloviny středovou čárou. Čáry jsou 5 cm široké a musí být dobře viditelné. Uprostřed koncových čar je na kaţdé straně umístěna odrazová konstrukce podobná malé trampolíně o rozměrech 100 x 100 cm, která je poloţena ke koncové čáře tak, aby odráţecí plocha svírala s podlahou úhel 60 stupňů (Táborský, 2004). Odráţecí konstrukce je tvořena kovovým rámem a odráţející sítí, která musí být vţdy dostatečně napnutá. V kaţdé polovině koncové čáry jsou do hřiště opsány půlkruhy o poloměru tří metrů, které vymezují zakázanou zónu. V tchoukballu se pouţívá míč pro házenou, dá se nahradit míčem pro volejbal. Míč musí být kulatý, vyhotovený z kůţe nebo syntetického materiálu. Jeho obvod je cm a hmotnost gramů pro muţe. Pro ţeny je stanoven míč o obvodu cm s hmotností gramů (Bláha, 2001). Charakteristika hry V tchoukballu existují dvě varianty podle počtu odráţedel monopolární a bipolární. V monopolárním tchoukballu jsou pravidla upravena pro monopolární variantu, kde se hraje pouze na jednu odrazovou konstrukci při počtu 6 hráčů v kaţdém týmu. V bipolárním tchoukballu je na hrací ploše současně devět hráčů z kaţdého druţstva a hraje se na dvě odráţení konstrukce. Tři hráči mohou 19

20 druţstvo doplnit jako střídající. Výměna hráčů se uskutečňuje bez přerušení hry jen tehdy, pokud je dosaţeno bodu (tchoukball [online]). Jak uvádí Bláha (2001) oficiální hrají doba je rozdělena na 3 x 15 minut s pětiminutovými přestávkami mezi třetinami. Útok začíná na koncové čáře hřiště. Cílem útočícího druţstva je zasáhnout některou z odráţecích ploch tak, aby se míč odrazil zpět do hřiště mimo zakázanou zónu, a nemohl být soupeřem chycen. V tomto případě získávají útočníci bod. Při nepřesné střelbě, kdy míč mine odráţecí plochu nebo se z ní odrazí mimo hřiště či do zakázané zóny, střílející hráč se dotkne konstrukce odráţedla nebo doraţeného míče, se naopak přičítá jeden bod soupeři. Na začátku utkání či po zisku bodu rozehrává druţstvo, které bod ztratilo z koncové čáry, vedle konstrukce, kde došlo k bodování. Samotné uvedení míče do hry se nezapočítává do povolené série tří nahrávek. Po rozehrání je důleţité, aby míč překonal středovou čáru. Poté lze vést útok na libovolnou odrazovou konstrukci. Vítězí druţstvo s vyšším počtem získaných bodů. Má-li hráč míč, můţe ho drţet nejvýše tři vteřiny a můţe s ním udělat maximálně tři kroky. Driblink je zakázán. Upadnutí míče na zem a dotek míče částí pod úrovní pasu jsou hodnoceny jako chyba. Hráči nesmí vstoupit do zakázané zóny (s výjimkou dopadu po střelbě). Po zisku míče se druţstvo rozhoduje, na kterou konstrukci zaútočí. Střelbě mohou předcházet nejvýše tři přihrávky. Nepodaří-li se druţstvu v tomto limitu vystřelit, musí přihrát míč na druhou polovinu hřiště a pokusit se ve stejném omezení zaútočit na druhé odráţecí konstrukci (Táborský 2004). Činnost bránícího druţstva je zúţena na zaujímání výhodného postavení pro chytání míče odráţeného od branky do pole. Útočícímu soupeři nesmí být bráněno v pohybu, při přihrávání a chytání míče a ani při střelbě. Porušení pravidel znamená předání míče soupeři, přičemţ se pokračuje volným hodem z místa přestupku. Před střeleckým pokusem na odrazovou konstrukci musí dojít k minimálně jedné přihrávce. Úmyslné fauly jsou hráčům zaznamenávány. Prohřeší-li se některý z hráčů tímto způsobem potřetí, je vyloučen do konce utkání a je zastoupen náhradníkem. Hru řídí tři rozhodčí, z toho dva řídí hru v souladu s pravidly (tchoukball [online]). 20

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov PRAVIDLA MINIVOLEJBALU V BARVÁCH Pravidla minivolejbalu v barvách doporučená II. Programovou konferencí mládeže 16. 17. listopadu 2011 v Nymburku, schválená správní radou ČVS dne 4. září 2012 a uplatněná

Více

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZÁKLADNÍ PŘEHLED (překlad materiálu IHF pro národní federace, červen 2016) zpracoval a přeložil J.Konečný Tento materiál je překladem dopisu, který rozeslala světová federace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Pravidla miniházené www.molten.cz 2007 Rozhodčí Pravidla miniházané Na utkání bude jmenován jeden oficiální hlavní rozhodčí, který má práva a povinnosti jako při běžném mistrovském utkání

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM UVNITŘ PROGRAMU Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 Časový harmonogram České Budějovice Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace KALEnDÁř

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Modifikovaná pravidla hry ringo

Modifikovaná pravidla hry ringo Modifikovaná pravidla hry ringo Možnosti využití: 1. v plném znění turnaje, soutěže (třídní, školní, mimoškolní a meziškolní úroveň aktivit, aktivity oficiálně organizované nějakou zastřešující sportovní

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS 2. Koordinátor: Adresa sportovní kanceláře: Mgr. Jindřich Slunečko telefon: 776 193 603 e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz. 3. Termín a

Více

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Dítě není malý dospělý! Dětství období růstu, vývoje a pohybového rozvoje jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy

Více

Pravidla ke hře Kubb

Pravidla ke hře Kubb Pravidla ke hře Kubb Úvod Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází

Více

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

PRAVIDLA TCHOUKBALLU. Předmluva. Základní pravidla

PRAVIDLA TCHOUKBALLU. Předmluva. Základní pravidla PRAVIDLA TCHOUKBALLU Předmluva Od roku 1970, kdy Dr. Hermann Brandt poprvé oficiálně představil pravidla Tchoukballu, prošla pravidla mnoha změnami. Nové změny byly přidány za účelem přizpůsobení hry tak,

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

Hra tělem v žákovských kategoriích

Hra tělem v žákovských kategoriích Hra tělem v žákovských kategoriích Posun věkové hranice a. Od roku 2005 byla v platnosti směrnice ČSLH, omezující hru tělem pro kategorii žáků 5. tříd a mladších. b. Od září 2012 se věková hranice posouvá

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji

WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji ZŠ Filosovská O.S. PRAVIDLA TURNAJE Náš zájem je, aby děti hokej bavil, a aby hra byla plynulá!! Počet hráčů: 3+1 brankář Hrací doba: 8 min. zápas - semifinále a finále

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

VÝKLAD P R A V I D E L

VÝKLAD P R A V I D E L Svaz národní házené Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel. ústředna 233017111 linka 441, E-mail narodnihazena@cstv.cz, mobil +420721820755, sekretář Luboš Dlouhý VÝKLAD

Více

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi.

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. 1 HRACÍ PLOCHA Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čárami brankovými a středová i branková

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

ultimate frisbee létat je tak snadné

ultimate frisbee létat je tak snadné ultimate frisbee létat je tak snadné projekt středoškolská liga 2014/15 létat je tak snadné Co je ultimate frisbee Ultimate Frisbee je týmový sport s létajícím diskem, který se hraje na travnatém hřišti

Více

Oficiální výklad pravidel tchoukballu

Oficiální výklad pravidel tchoukballu Oficiální výklad pravidel tchoukballu Úvod Tento dokument je oficiálním výkladem pravidel Tchoukballu od FITB. Výklad pravidel pravidel není součástí pravidel od FITB, protože: 1. výklad není vždy pravidlem,

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školení rozhodčích licence C

Školení rozhodčích licence C Školení rozhodčích licence C Pravidla stolního tenisu ČAST platnost (aktualizace) od 1. 3. 2015 Základní znalost pravidel je podmíněna samostudiem a praxí. Na školení se nikdo pravidla nenaučí. Základní

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

ŠVP - učební osnovy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - (hokej)

ŠVP - učební osnovy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - (hokej) 1 Učební osnovy 1.1 Člověk a zdraví 1.1.1 Lední hokej Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Vzdělávání v předmětu: - vychovává hráče ledního hokeje na vrcholové sportovní úrovni, - vštěpuje

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Míčové hry. Stolní tenis Badminton

Míčové hry. Stolní tenis Badminton Míčové hry Stolní tenis Badminton Ping-pong http://cs.wikipedia.org/wiki/soubo r:competitive_table_tennis.jpg Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) je bezkontaktní

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.11.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SEMINÁŘ TĚLESNÉ VÝCHOVY: Výuka v předmětu Seminář tělesné výchovy vychází ze vzdělávacího

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 7.1.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj Pořadatel: Kategorie: Místo konání: r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín: neděle 8.12.2013

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Golden Tour, Ekonoprint, Česká televize, Metropol TV, Seznam.cz

Golden Tour, Ekonoprint, Česká televize, Metropol TV, Seznam.cz Agentura I.S.C. Sports a subkomise plážové kopané FA ČR představuje pro rok 2012 nový cílevědomý projekt, který se má stát každoroční podporou stále rostoucího zájmu o beachsoccer v České republice. Akce

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli 9.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Junior Teplice,

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB pravidla zpracoval: Petr Kolář OBSAH KAPITOLA I. HŘIŠTĚ...3 1. Hřiště...3 2. Hrací pole...3 2.1. Středová čára...3 2.2. Základní čáry...3

Více

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis Míčové hry - pravidla Kopaná Stolní tenis Kopaná - pravidla http://www.nowpublic.com/s ports/good-old-soccer-game Fotbal (z anglického football, foot=noha, ball=míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra,

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

informace pro média praha 2013

informace pro média praha 2013 informace pro média praha 2013 ČESKÁ ASOCIACE LÉTAJÍCÍHO DISKU INFORMACE PRO MÉDIA 1 co je to ultimate frisbee Není s podivem, že ultimate frisbee přitahuje každoročně stovky nových hráčů po celém světě.

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více