1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis : Domov senior Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: ; domov se zvláštním režimem identifikátor služby: Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, Tachov identifikátor služby:

2 2. INNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov senior Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy Kapacita k Po et klient k z toho: muži ženy V roce p ijato propušt no zem elo Pr m rný po et klient v roce Po et klient dle stupn závislosti: Stupe I Stupe II Stupe III Stupe IV V ková skladba klient : - ve v ku let ve v ku let ve v ku nad 85 let Pr m rný v k Úrove bydlení po et pokoj - jednol žkové pokoje dvoul žkové pokoje t íl žkové pokoje ty l žkové pokoje

3 Výše úhrad za ubytování dle typ pokoj /v K / Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov senior Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 l žkový pokoj s WC a sprchou 192,00 205,00-1 l žkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 l žkový pokoj bez WC a sprchy /jen se st ešním oknem/ 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dva jednol žkové 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj ,00 172,00 /167,00/ l žkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj 157, l žkový pokoj bez WC a se sprchou 2 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) , ,00 162,00 3 l žkový pokoj s WC a sprchou 145,00-3 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 145,00 4 l žkový pokoj bez WC a sprchy ,00 3

4 Vybavenost prostor k ubytování a spole nému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, sk íní s trezorkem, polohovacími a výškov nastavitelnými postelemi, k dispozici je za ízení pro komunikaci s ošet ujícím personálem. Klient si mže doplnit vybavení pokoje svými pedm ty s ohledem na velikost pokoje. K zajišt ní pé e o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací za ízení pro imobilní klienty, polohovací pom cky, výškov nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory ur ené k užívání klient m jsou bezbariérové a p ístupné imobilním uživatel m. DS Panorama Spole enská místnost II. P. P. Vstupní hala Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

5 Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Po et jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelní ku, pitný režim, výdej jídel je va ena strava normální, dietní žlu níková, diabetická a diabetická žlu níková ,- K 140,- K Pro klienty je zajiš ována celodenní strava odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou p ipravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí p ímé pé e, referent stravování, vedoucí kucha ka. Pokud je v domov ustanoven výbor osob m že se jednání zú astnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdn, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ní terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna eny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt n pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umíst ny ve spole ných prostorách. Imobilním klient m jsou nápoje dováženy p ímo na pokoj. Strava se podává v jídeln a imobilním klient m v pokoji v combisetu. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

6 2.2. Zdravotnická a ošet ovatelská pé e Domov senior Panorama DS Panenská Ošet ovatelská pé e je poskytována vlastními zam stnanci - po et zam stnanc /úvazek Úkony ošet ovatelské pé e a jejich po et Pé e o ránu (kód 06629) Vyšet ení p ístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Katetrizace (kód 06631) Aplikace lé ebné terapie injekce (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukon ení odborné zdravotní pé e (kód 06611) Komplex-odb r biologického materiálu (kód 06621) Ošet ovatelská intervence (kód 06613) DS Kurojedy 10/10 7/7 6/ Rehabilita ní pé e je zajiš ována prost ednictvím kvalifikovaných zam stnanc, fyzioterapeut. - po et zam stnanc /úvazek 1/1 1/1 1/1 Jsou poskytovány innosti: - individuální a skupinová pé e, využití p ístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou provád ny masáže, áste ná vodolé ba, kineziologické rozbory, trénink pam ti, lé ebná t lesná výchova, návšt vy canisterapeutického týmu apod. Léka i zajiš ující pé i o klienty Domovy pravideln navšt vují prakti tí léka i na základ uzav ených smluv o poskytování léka ské pé e. V domovech jsou vybavené ordinace. V p ípad pot eby odesílá praktický léka klienty k odborným léka m jiných zdravotnických za ízení (ambulantních nebo l žkových). úvazek léka 3,5 hod. týdn 6,5 hod. týdn 5 hod. týdn Po et ošet ených klient -v domov, mimo domov

7 Hospitalizace ve zdravotnických za ízení Po et dn hospitalizací v roce Po et klient odkázaných na invalidní vozík Po et klient zcela ležících Skladba klient z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální Další formy sociální pé e a aktivit domov Domovy mají zpracovány socioterapeutické innosti, volno asové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny r zné innosti, nap. trénink pam ti, kavárni ka, filmový klub, ru ní práce, organizování karetních her apod. K velké oblib klient pat í pravidelné návšt vy canisterapeutických tým. Využíváno je vybavení pro p im ené sportovní aktivity klient a hraní spole enských her. U klient jsou ve velké oblib vzájemné návšt vy mezi jednotlivými domovy a po ádání r zných sout ží, zejména v domostní sout že a kvízy. Krom t chto program se koná v domovech ada dalších kulturních a spole enských akcí - p ednášky, besedy, výlety, vystoupení d tských a jiných zájmových organizací apod. Pravideln docházejí zástupci r zných církví dle požadavk klient. Klienti mohou využívat služeb kade nic a pedikérek, které do domov pravideln docházejí. V domovech je zajišt n prodej smíšeného zboží, nejmén 1 x za týden a prodej od v. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klient m jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspo ádané prost edí, ve kterém jsou osloveny selektivn nebo najednou všechny smysly klient, je to místo odpo inku, relaxace, ale i aktivity, klid, út k od okolních, stresujících podn t, uvoln ní, kontakt, sounáležitost a pot šení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporu ováno je využití pro klienty p evážn upoutané na l žko. Dále je vhodná pro klienty trpící d sledky moderní spole nosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navšt vují pravideln 1 x m sí n žáci ze ZŠ Kostelní v Tachov v rámci projektu Propojení mezigenera ního vztahu. Projekt probíhá v rámci ob anské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyu ovací hodin. Jedná se hlavn o vzájemný kontakt žák a klient domova, p edávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigenera ního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravideln navšt vují d ti z D tského domova v Tachov a hrají s klienty spole enské hry v rámci projektu Most p es generace. 7

8 Domov senior Panorama Turnaj ve spole enských hrách Canisterapie Pe ení cukroví Domov pro seniory Panenská Pletení pomlázek Seniorské zpívání Mikulášská nadílka Domov pro seniory Kurojedy Sportovní odpoledne Pov st O P imd Mikulášská nadílka 8

9 2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov Po et p ípad celkem 98 Po et konzultací celkem 132 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala p evážn sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. P evažující zakázkou klient z stává psychologická a sociální pomoc v p edrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními d sledky. V roce 2014 narostl po et jednotlivých konzultací k jednomu vedenému p ípadu, z ehož je možné usuzovat na rozši ující se problematiku, která je na konzultacích ešena. Klienti v tšinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství v etn delegace k následným dopl kovým službám. Druhou nejvýznamn jší oblastí v innosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc pi ešení rodinných vztah, a to p evážn v období, kdy v rodin dospívají adolescenti nebo dochází ke konflikt m mezi rodi i a mladými dosp lými, kte í z stávají žít v primární rodin. Stabilní sou ástí innosti rodinné poradny z stává obdobn jako v minulých letech psychologické poradenství p i vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klient, i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradn vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je ur ena výhradn pro pot eby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy in no se souhlasem klienta. V p ípad, že se klient rozhodne z stávat v anonymit, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit nemá jakýkoliv vliv na ší i poskytovaných služeb. Psycholog p sobí v poradn jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby. 9

10 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH INNOSTÍ 3. 1 Finan ní vztah mezi z izovatelem a organizací Neinvesti ní dotace z kapitoly MPSV státního rozpo tu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní p sobností - Plze ský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nep íznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši tis. K. V této výši byla vy erpána. Neinvesti ní p ísp vek na provoz byl v roce 2014 poskytnut z izovatelem v celkové výši tis. K, na základ schválení usnesením Rady PK. 2317/14 ze dne Zdroje financování 11% 24% 9% 56% Z innosti organizace Dotace MPSV P ísp vek na provoz od z izovatele Úhrady od zdravotních pojiš oven Investi ní písp vek od zizovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 K na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkaz vým r u projektu Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská Náklady organizace Neinvesti ní náklady za rok 2014 pedstavují ástku tis. K, tj. 100 % plánovaných náklad a byly vynaloženy na úhradu náklad souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném zn ní a na zajišt ní hospodárného provozu všech za ízení i pé e o sv ený majetek v souladu s platnými p edpisy. Vy íslení náklad, v etn náklad na l žko, je uvedeno v p íloze. 1. Investi ní náklady byly vynaloženy v celkové výši tis. K, viz p íloha. 2. Komentá : Materiálové náklady: = tis. K V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prost edky poskytované zam stnanc m, úklidové, hygienické, prací a kancelá ské prost edky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do po izovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = tis. K. Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatel elektrické energie vzešlých z výb rového ízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. 10

11 Náklady na opravy a údržbu: = tis. K, z toho opravy budov a jejich sou ástí tis. K, opravy vozidel 67 tis. K a ostatní opravy 137 tis. K editelství CSS Tachov, p. o.: vým na dve í do kotelny a skladu úklidu, vým na plynového kotle, vým na okapni ek kolem budovy, vým na ventilátoru v koteln. DS Panorama: vým na WC, vým na radiátor v jídeln v I. N.P., malování kancelá í a ásti chodeb, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, vým na cirkula ního erpadla TUV, oprava signaliza ního za ízení sestra-pacient, opravy výtah, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: Opravy WC pro zam stnance a návšt vy, malování ásti budovy, opravy výtahu, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava st echy na hospodá ské budov, vým na dve í v kulturní místnosti, vým na oken a dve í v chodb administrativní budovy, vým na povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, vým na dví ek u sk ín k na hasicí p ístroje, opravy vozidla, pracovních stroj a ostatního vybavení. DS Panenská: malování ásti budovy, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, vým na poškozeného lina v pokojích, výmna WC, oprava okap, nát r kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtah, vým na motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dve í, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = tis. K Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zam stnanc, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpe ného odpadu, išt ní lapol a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického za ízení dle platných p edpis (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regula ní stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální ást, stravování, vykazování zdravotních úkon, dokumentace klienta, zam stnanci), servis ú etního, mzdového programu a po íta, právní a ekonomické služby, náklady na zpracování plat externí firmou apod. Mzdové náklady: = tis. K Jsou vypláceny v souladu se zákonem.262/2006 Sb., zákoník práce a na ízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ ve zn ní pozd jších p edpis. V souladu s na ízení vlády. 224/2014 Sb. byly s ú inností od navýšeny platové tarify všem zam stnanc m v pr m ru o 3,5 %. Prost edky na platy byly erpány k zajišt ní jednotlivých sociálních služeb v souladu s organiza ní strukturou. Náhrady platu p i do asné pracovní neschopnosti inily 168 tis. K. Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. K byly vynaloženy za provád ní canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na innost nutri ní terapeutky v oblasti sestavování jídelní k. 11

12 Ostatní sociální náklady: = tis. K Sociální, zdravotní pojišt ní a p íd l do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových náklad, dále zahrnují zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace za pracovní úrazy, p ísp vky na stravné zam stnanc a náklady na zajišt ní pracovn léka ských služeb. V roce 2014 byly odškod ovány t i pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojiš ovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. K Zahrnují zejména náklady na pojišt ní vozidel, pojišt ní odpov dnosti provozovatele zdravotnického za ízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = tis. K Jsou ú továny v souladu se schváleným odpisovým plánem a p evád ny do investi ního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v cen po ízení do 40 tis. K : = tis. K editelství CSS Tachov, p. o. byly zakoupeny 2 po íta e, notebook, skartova, 2 kancelá ské židle, 2 mobilní telefony. V DS Panorama bylo zakoupeno 8 po íta, 15 ošet ovatelských l žek v etn antidekubitních matrací, židle s podru kami, 25 sk íní s trezorky pro klienty, stoly, šatní sk ín pro zam stnance, 2 polohovací kesla, toaletní židle, záv sná váha na vážení klient, fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotost ih, 5 koš na inkontinenci, 3 elektrické suši e rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakua ních podložek, skartova, 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelá ská židle, 2 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipula ní vozík do skladu, inhalátor apod. V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 po íta e, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí v etn no ních stolk, 5 antidekubitních matrací, 20 k esel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pom cky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehli ka, nádoby na t íd ný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakua ních podložek, vysava, 10 combiset na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartova ka, 2 úklidové vozíky, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. V DS Tachov, Panenská 2068 byly po ízeny 2 po íta e, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí v etn antidekubitních matrací, 15 k esel do chodby v II. N.P., 2 kancelá ské židle, 15 stolk se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, záv sná váha na vážení klient, tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysava, 20 evakua ních podložek, 10 combiset na rozvoz jídla, elektrický kráje do stravovacího provozu, manipula ní vozík, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. Rodinná poradna Tachov byl po ízen po íta, skartova, sedací souprava a kancelá ský nábytek Výnosy organizace Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši tis. K, což je 100 % plánovaných výnos. Úhrady za ubytování, stravování a pé i jsou stanoveny v souladu se zákonem. 108/2006 Sb., sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis. 12

13 Výnosy za hrazenou zdravotní pé i dle jednotlivých zdravotních pojiš oven, se kterými jsou uzav eny smlouvy o poskytování a úhrad ošet ovatelské pé e: Zdravotní pojiš ovna Po et vykázaných bod Fakturováno zdravotním pojiš ovnám Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014 VZP R (111) ,20 K ,90 K VOZP (201) ,30 K ,30 K PZP (205) ,20 K ,20 K OZP (207) ,92 K ,92 K MV R (211) ,62 K ,88 K Celkem ,24 K ,20 K V roce 2014 vzrostl po et vykázaných bod o 13 %, oproti roku V roce 2013 bylo celkem vykázáno bod. Regula ní opat ení Zdravotní pojiš ovny ministerstva vnitra R a Oborové zdravotní pojiš ovny a eské pr myslové zdravotní pojiš ovny se v lo ském roce našich domov nedotkly. Vojenská zdravotní pojiš ovna R regulaci neuplat ovala. V ástce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojiš ovny je zahrnut provedený p epo et výše p edpokládaného vyú tování dle regula ních opat ení dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnos o ástku 746 tis. K po provedeném finan ním vypo ádání p edb žných úhrad za rok Všeobecná zdravotní pojiš ovna R po mnoha jednáních na základ uzav eného Memoranda o dohod na úhradových mechanismech uzav eného mezi Asociací poskytovatel sociálních služeb R, Asociací kraj R a VZP R zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regula ními opat eními. Po podepsání dodatku provedla VZP R v m síci zá í finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok Finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2014 bude provedeno do Vy íslení výnos z úhrad za pé i, hrazenou zdravotní pé i, za ubytování a stravování klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v p íloze Hospodá ský výsledek Hospodá ský výsledek iní ,73 K. V rámci finan ního vypo ádání za rok 2014 byl navržen p íd l ve výši zlepšeného hospodá ského výsledku do rezervního fondu organizace Mzdy a pracovníci Za rok 2014 bylo vyplaceno tis. K prost edk na platy a z toho 135 tis. K OON a 168 tis. K náhrad p i do asné pracovní neschopnosti. Pr m rný plat dosáhl v r výše ,00 K. 13

14 Složení zam stnanc v p ímé pé i o klienty k : i 5 sociálních pracovnic, i 23 všeobecných sester, i 3 fyzioterapeuti, i 45 pracovník v sociálních službách, i 1 psycholog s 0,2 úvazkem. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc za rok 137. K byl fyzický stav zam stnanc v po tu 137. Vzd lávání zam stnanc : K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zam stnanci vysíláni na seminá e zam ené na kvalitní provád ní pracovních inností. V roce 2014 byly vynaloženy prost edky ve výši 112 tis. K, zejména na povinné napl ování dalšího vzd lávání pracovník v p ímé pé i a sociálních pracovník v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplat ování neustále se m nící legislativy jsou dle pot eby po izovány odborné publikace a jejich aktualizace. Dle vyhlášky. 114/2002 Sb. v platném zn ní je vytvá en fond kulturních a sociálních pot eb. V roce 2014 inil p íd l 1 % z objemu vyplacených plat, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohod s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouv. V roce 2014 byly zam stnanc m poskytnuty p ísp vky na závodní stravování ve výši 279 tis. K. 4. DOPL KOVÁ INNOST Náklady 14 tis. K, výnosy 47 tis. K. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. P IJATÉ DARY Stav k P íjem Použití Z statek k DS Panorama 55,10 K ,00 K 2 088,00 K ,10 K DS Panenská ,67 K ,00 K ,00 K ,67 K DS Kurojedy 366,71 K 2 500,00 K 1 802,00 K 1 064,71 K Celkem v K ,48 K ,00 K ,00 K ,48 K Dary jsou používány p evážn na zajiš ování kulturní a zájmové innosti klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na ú el ur ený dárcem. 6. KONTROLNÍ INNOST CSS Tachov, p ísp vková organizace zabezpe uje vnit ní kontrolní systém na základ editelem organizace schválených plán kontrolní innosti vedoucích zam stnanc a interního auditora. Vnit ní kontrolní systém je upraven vnit ním p edpisem. 6. P i hospoda ení s finan ními prost edky je dodržován zákon. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ, ve zn ní pozd jších pedpis. V praxi jsou realizována opat ení, aby nedocházelo k porušování p edpis. 14

15

16 P íloha. 1

17

18 P íloha. 2 INVESTI NÍ NÁKLADY 2014 /v tis. K / Zdroje fondu P evod z r Odpisy Investi ní p ísp vek od Plze ského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská 76 Celkem DS PANORAMA Po ízeno z fondu rekonstrukce sklep v I. P. P. na šatny pro zam stnance 1097 rekonstukce koupelny v II. N.P. 458 rozší ení signaliza ního za ízení sestra-pacient 45 venkovní žaluzie na akna kuchyn 74 p ídržné magnety a kou ové detektory k požárním dve ím 35 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 Celkem DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým r pro projekt "Realizace úspor energ 76 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 my ka podložních mís 115 Celkem 195 editelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P. 151 Celkem 151 CELKEM Z statek FI k Zpracovala: Šimralová Hana

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

má odrážet charakter organizace stru hy našich uživatel Informace o službách a chystaných zm ast na Dni sociálních služeb v Kop e Škola Života ast na vernisáži Z ústavu do života vystavení ob s dotykovým

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 Bod 0. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více