1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis : Domov senior Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: ; domov se zvláštním režimem identifikátor služby: Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, Tachov identifikátor služby:

2 2. INNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov senior Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy Kapacita k Po et klient k z toho: muži ženy V roce p ijato propušt no zem elo Pr m rný po et klient v roce Po et klient dle stupn závislosti: Stupe I Stupe II Stupe III Stupe IV V ková skladba klient : - ve v ku let ve v ku let ve v ku nad 85 let Pr m rný v k Úrove bydlení po et pokoj - jednol žkové pokoje dvoul žkové pokoje t íl žkové pokoje ty l žkové pokoje

3 Výše úhrad za ubytování dle typ pokoj /v K / Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov senior Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 l žkový pokoj s WC a sprchou 192,00 205,00-1 l žkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 l žkový pokoj bez WC a sprchy /jen se st ešním oknem/ 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dva jednol žkové 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj ,00 172,00 /167,00/ l žkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj 157, l žkový pokoj bez WC a se sprchou 2 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) , ,00 162,00 3 l žkový pokoj s WC a sprchou 145,00-3 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 145,00 4 l žkový pokoj bez WC a sprchy ,00 3

4 Vybavenost prostor k ubytování a spole nému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, sk íní s trezorkem, polohovacími a výškov nastavitelnými postelemi, k dispozici je za ízení pro komunikaci s ošet ujícím personálem. Klient si mže doplnit vybavení pokoje svými pedm ty s ohledem na velikost pokoje. K zajišt ní pé e o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací za ízení pro imobilní klienty, polohovací pom cky, výškov nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory ur ené k užívání klient m jsou bezbariérové a p ístupné imobilním uživatel m. DS Panorama Spole enská místnost II. P. P. Vstupní hala Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

5 Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Po et jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelní ku, pitný režim, výdej jídel je va ena strava normální, dietní žlu níková, diabetická a diabetická žlu níková ,- K 140,- K Pro klienty je zajiš ována celodenní strava odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou p ipravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí p ímé pé e, referent stravování, vedoucí kucha ka. Pokud je v domov ustanoven výbor osob m že se jednání zú astnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdn, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ní terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna eny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt n pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umíst ny ve spole ných prostorách. Imobilním klient m jsou nápoje dováženy p ímo na pokoj. Strava se podává v jídeln a imobilním klient m v pokoji v combisetu. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

6 2.2. Zdravotnická a ošet ovatelská pé e Domov senior Panorama DS Panenská Ošet ovatelská pé e je poskytována vlastními zam stnanci - po et zam stnanc /úvazek Úkony ošet ovatelské pé e a jejich po et Pé e o ránu (kód 06629) Vyšet ení p ístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Katetrizace (kód 06631) Aplikace lé ebné terapie injekce (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukon ení odborné zdravotní pé e (kód 06611) Komplex-odb r biologického materiálu (kód 06621) Ošet ovatelská intervence (kód 06613) DS Kurojedy 10/10 7/7 6/ Rehabilita ní pé e je zajiš ována prost ednictvím kvalifikovaných zam stnanc, fyzioterapeut. - po et zam stnanc /úvazek 1/1 1/1 1/1 Jsou poskytovány innosti: - individuální a skupinová pé e, využití p ístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou provád ny masáže, áste ná vodolé ba, kineziologické rozbory, trénink pam ti, lé ebná t lesná výchova, návšt vy canisterapeutického týmu apod. Léka i zajiš ující pé i o klienty Domovy pravideln navšt vují prakti tí léka i na základ uzav ených smluv o poskytování léka ské pé e. V domovech jsou vybavené ordinace. V p ípad pot eby odesílá praktický léka klienty k odborným léka m jiných zdravotnických za ízení (ambulantních nebo l žkových). úvazek léka 3,5 hod. týdn 6,5 hod. týdn 5 hod. týdn Po et ošet ených klient -v domov, mimo domov

7 Hospitalizace ve zdravotnických za ízení Po et dn hospitalizací v roce Po et klient odkázaných na invalidní vozík Po et klient zcela ležících Skladba klient z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální Další formy sociální pé e a aktivit domov Domovy mají zpracovány socioterapeutické innosti, volno asové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny r zné innosti, nap. trénink pam ti, kavárni ka, filmový klub, ru ní práce, organizování karetních her apod. K velké oblib klient pat í pravidelné návšt vy canisterapeutických tým. Využíváno je vybavení pro p im ené sportovní aktivity klient a hraní spole enských her. U klient jsou ve velké oblib vzájemné návšt vy mezi jednotlivými domovy a po ádání r zných sout ží, zejména v domostní sout že a kvízy. Krom t chto program se koná v domovech ada dalších kulturních a spole enských akcí - p ednášky, besedy, výlety, vystoupení d tských a jiných zájmových organizací apod. Pravideln docházejí zástupci r zných církví dle požadavk klient. Klienti mohou využívat služeb kade nic a pedikérek, které do domov pravideln docházejí. V domovech je zajišt n prodej smíšeného zboží, nejmén 1 x za týden a prodej od v. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klient m jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspo ádané prost edí, ve kterém jsou osloveny selektivn nebo najednou všechny smysly klient, je to místo odpo inku, relaxace, ale i aktivity, klid, út k od okolních, stresujících podn t, uvoln ní, kontakt, sounáležitost a pot šení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporu ováno je využití pro klienty p evážn upoutané na l žko. Dále je vhodná pro klienty trpící d sledky moderní spole nosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navšt vují pravideln 1 x m sí n žáci ze ZŠ Kostelní v Tachov v rámci projektu Propojení mezigenera ního vztahu. Projekt probíhá v rámci ob anské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyu ovací hodin. Jedná se hlavn o vzájemný kontakt žák a klient domova, p edávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigenera ního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravideln navšt vují d ti z D tského domova v Tachov a hrají s klienty spole enské hry v rámci projektu Most p es generace. 7

8 Domov senior Panorama Turnaj ve spole enských hrách Canisterapie Pe ení cukroví Domov pro seniory Panenská Pletení pomlázek Seniorské zpívání Mikulášská nadílka Domov pro seniory Kurojedy Sportovní odpoledne Pov st O P imd Mikulášská nadílka 8

9 2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov Po et p ípad celkem 98 Po et konzultací celkem 132 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala p evážn sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. P evažující zakázkou klient z stává psychologická a sociální pomoc v p edrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními d sledky. V roce 2014 narostl po et jednotlivých konzultací k jednomu vedenému p ípadu, z ehož je možné usuzovat na rozši ující se problematiku, která je na konzultacích ešena. Klienti v tšinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství v etn delegace k následným dopl kovým službám. Druhou nejvýznamn jší oblastí v innosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc pi ešení rodinných vztah, a to p evážn v období, kdy v rodin dospívají adolescenti nebo dochází ke konflikt m mezi rodi i a mladými dosp lými, kte í z stávají žít v primární rodin. Stabilní sou ástí innosti rodinné poradny z stává obdobn jako v minulých letech psychologické poradenství p i vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klient, i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradn vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je ur ena výhradn pro pot eby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy in no se souhlasem klienta. V p ípad, že se klient rozhodne z stávat v anonymit, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit nemá jakýkoliv vliv na ší i poskytovaných služeb. Psycholog p sobí v poradn jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby. 9

10 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH INNOSTÍ 3. 1 Finan ní vztah mezi z izovatelem a organizací Neinvesti ní dotace z kapitoly MPSV státního rozpo tu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní p sobností - Plze ský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nep íznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši tis. K. V této výši byla vy erpána. Neinvesti ní p ísp vek na provoz byl v roce 2014 poskytnut z izovatelem v celkové výši tis. K, na základ schválení usnesením Rady PK. 2317/14 ze dne Zdroje financování 11% 24% 9% 56% Z innosti organizace Dotace MPSV P ísp vek na provoz od z izovatele Úhrady od zdravotních pojiš oven Investi ní písp vek od zizovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 K na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkaz vým r u projektu Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská Náklady organizace Neinvesti ní náklady za rok 2014 pedstavují ástku tis. K, tj. 100 % plánovaných náklad a byly vynaloženy na úhradu náklad souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném zn ní a na zajišt ní hospodárného provozu všech za ízení i pé e o sv ený majetek v souladu s platnými p edpisy. Vy íslení náklad, v etn náklad na l žko, je uvedeno v p íloze. 1. Investi ní náklady byly vynaloženy v celkové výši tis. K, viz p íloha. 2. Komentá : Materiálové náklady: = tis. K V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prost edky poskytované zam stnanc m, úklidové, hygienické, prací a kancelá ské prost edky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do po izovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = tis. K. Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatel elektrické energie vzešlých z výb rového ízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. 10

11 Náklady na opravy a údržbu: = tis. K, z toho opravy budov a jejich sou ástí tis. K, opravy vozidel 67 tis. K a ostatní opravy 137 tis. K editelství CSS Tachov, p. o.: vým na dve í do kotelny a skladu úklidu, vým na plynového kotle, vým na okapni ek kolem budovy, vým na ventilátoru v koteln. DS Panorama: vým na WC, vým na radiátor v jídeln v I. N.P., malování kancelá í a ásti chodeb, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, vým na cirkula ního erpadla TUV, oprava signaliza ního za ízení sestra-pacient, opravy výtah, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: Opravy WC pro zam stnance a návšt vy, malování ásti budovy, opravy výtahu, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava st echy na hospodá ské budov, vým na dve í v kulturní místnosti, vým na oken a dve í v chodb administrativní budovy, vým na povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, vým na dví ek u sk ín k na hasicí p ístroje, opravy vozidla, pracovních stroj a ostatního vybavení. DS Panenská: malování ásti budovy, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, vým na poškozeného lina v pokojích, výmna WC, oprava okap, nát r kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtah, vým na motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dve í, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = tis. K Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zam stnanc, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpe ného odpadu, išt ní lapol a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického za ízení dle platných p edpis (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regula ní stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální ást, stravování, vykazování zdravotních úkon, dokumentace klienta, zam stnanci), servis ú etního, mzdového programu a po íta, právní a ekonomické služby, náklady na zpracování plat externí firmou apod. Mzdové náklady: = tis. K Jsou vypláceny v souladu se zákonem.262/2006 Sb., zákoník práce a na ízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ ve zn ní pozd jších p edpis. V souladu s na ízení vlády. 224/2014 Sb. byly s ú inností od navýšeny platové tarify všem zam stnanc m v pr m ru o 3,5 %. Prost edky na platy byly erpány k zajišt ní jednotlivých sociálních služeb v souladu s organiza ní strukturou. Náhrady platu p i do asné pracovní neschopnosti inily 168 tis. K. Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. K byly vynaloženy za provád ní canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na innost nutri ní terapeutky v oblasti sestavování jídelní k. 11

12 Ostatní sociální náklady: = tis. K Sociální, zdravotní pojišt ní a p íd l do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových náklad, dále zahrnují zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace za pracovní úrazy, p ísp vky na stravné zam stnanc a náklady na zajišt ní pracovn léka ských služeb. V roce 2014 byly odškod ovány t i pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojiš ovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. K Zahrnují zejména náklady na pojišt ní vozidel, pojišt ní odpov dnosti provozovatele zdravotnického za ízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = tis. K Jsou ú továny v souladu se schváleným odpisovým plánem a p evád ny do investi ního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v cen po ízení do 40 tis. K : = tis. K editelství CSS Tachov, p. o. byly zakoupeny 2 po íta e, notebook, skartova, 2 kancelá ské židle, 2 mobilní telefony. V DS Panorama bylo zakoupeno 8 po íta, 15 ošet ovatelských l žek v etn antidekubitních matrací, židle s podru kami, 25 sk íní s trezorky pro klienty, stoly, šatní sk ín pro zam stnance, 2 polohovací kesla, toaletní židle, záv sná váha na vážení klient, fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotost ih, 5 koš na inkontinenci, 3 elektrické suši e rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakua ních podložek, skartova, 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelá ská židle, 2 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipula ní vozík do skladu, inhalátor apod. V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 po íta e, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí v etn no ních stolk, 5 antidekubitních matrací, 20 k esel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pom cky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehli ka, nádoby na t íd ný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakua ních podložek, vysava, 10 combiset na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartova ka, 2 úklidové vozíky, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. V DS Tachov, Panenská 2068 byly po ízeny 2 po íta e, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí v etn antidekubitních matrací, 15 k esel do chodby v II. N.P., 2 kancelá ské židle, 15 stolk se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, záv sná váha na vážení klient, tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysava, 20 evakua ních podložek, 10 combiset na rozvoz jídla, elektrický kráje do stravovacího provozu, manipula ní vozík, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. Rodinná poradna Tachov byl po ízen po íta, skartova, sedací souprava a kancelá ský nábytek Výnosy organizace Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši tis. K, což je 100 % plánovaných výnos. Úhrady za ubytování, stravování a pé i jsou stanoveny v souladu se zákonem. 108/2006 Sb., sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis. 12

13 Výnosy za hrazenou zdravotní pé i dle jednotlivých zdravotních pojiš oven, se kterými jsou uzav eny smlouvy o poskytování a úhrad ošet ovatelské pé e: Zdravotní pojiš ovna Po et vykázaných bod Fakturováno zdravotním pojiš ovnám Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014 VZP R (111) ,20 K ,90 K VOZP (201) ,30 K ,30 K PZP (205) ,20 K ,20 K OZP (207) ,92 K ,92 K MV R (211) ,62 K ,88 K Celkem ,24 K ,20 K V roce 2014 vzrostl po et vykázaných bod o 13 %, oproti roku V roce 2013 bylo celkem vykázáno bod. Regula ní opat ení Zdravotní pojiš ovny ministerstva vnitra R a Oborové zdravotní pojiš ovny a eské pr myslové zdravotní pojiš ovny se v lo ském roce našich domov nedotkly. Vojenská zdravotní pojiš ovna R regulaci neuplat ovala. V ástce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojiš ovny je zahrnut provedený p epo et výše p edpokládaného vyú tování dle regula ních opat ení dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnos o ástku 746 tis. K po provedeném finan ním vypo ádání p edb žných úhrad za rok Všeobecná zdravotní pojiš ovna R po mnoha jednáních na základ uzav eného Memoranda o dohod na úhradových mechanismech uzav eného mezi Asociací poskytovatel sociálních služeb R, Asociací kraj R a VZP R zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regula ními opat eními. Po podepsání dodatku provedla VZP R v m síci zá í finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok Finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2014 bude provedeno do Vy íslení výnos z úhrad za pé i, hrazenou zdravotní pé i, za ubytování a stravování klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v p íloze Hospodá ský výsledek Hospodá ský výsledek iní ,73 K. V rámci finan ního vypo ádání za rok 2014 byl navržen p íd l ve výši zlepšeného hospodá ského výsledku do rezervního fondu organizace Mzdy a pracovníci Za rok 2014 bylo vyplaceno tis. K prost edk na platy a z toho 135 tis. K OON a 168 tis. K náhrad p i do asné pracovní neschopnosti. Pr m rný plat dosáhl v r výše ,00 K. 13

14 Složení zam stnanc v p ímé pé i o klienty k : i 5 sociálních pracovnic, i 23 všeobecných sester, i 3 fyzioterapeuti, i 45 pracovník v sociálních službách, i 1 psycholog s 0,2 úvazkem. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc za rok 137. K byl fyzický stav zam stnanc v po tu 137. Vzd lávání zam stnanc : K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zam stnanci vysíláni na seminá e zam ené na kvalitní provád ní pracovních inností. V roce 2014 byly vynaloženy prost edky ve výši 112 tis. K, zejména na povinné napl ování dalšího vzd lávání pracovník v p ímé pé i a sociálních pracovník v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplat ování neustále se m nící legislativy jsou dle pot eby po izovány odborné publikace a jejich aktualizace. Dle vyhlášky. 114/2002 Sb. v platném zn ní je vytvá en fond kulturních a sociálních pot eb. V roce 2014 inil p íd l 1 % z objemu vyplacených plat, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohod s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouv. V roce 2014 byly zam stnanc m poskytnuty p ísp vky na závodní stravování ve výši 279 tis. K. 4. DOPL KOVÁ INNOST Náklady 14 tis. K, výnosy 47 tis. K. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. P IJATÉ DARY Stav k P íjem Použití Z statek k DS Panorama 55,10 K ,00 K 2 088,00 K ,10 K DS Panenská ,67 K ,00 K ,00 K ,67 K DS Kurojedy 366,71 K 2 500,00 K 1 802,00 K 1 064,71 K Celkem v K ,48 K ,00 K ,00 K ,48 K Dary jsou používány p evážn na zajiš ování kulturní a zájmové innosti klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na ú el ur ený dárcem. 6. KONTROLNÍ INNOST CSS Tachov, p ísp vková organizace zabezpe uje vnit ní kontrolní systém na základ editelem organizace schválených plán kontrolní innosti vedoucích zam stnanc a interního auditora. Vnit ní kontrolní systém je upraven vnit ním p edpisem. 6. P i hospoda ení s finan ními prost edky je dodržován zákon. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ, ve zn ní pozd jších pedpis. V praxi jsou realizována opat ení, aby nedocházelo k porušování p edpis. 14

15

16 P íloha. 1

17

18 P íloha. 2 INVESTI NÍ NÁKLADY 2014 /v tis. K / Zdroje fondu P evod z r Odpisy Investi ní p ísp vek od Plze ského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská 76 Celkem DS PANORAMA Po ízeno z fondu rekonstrukce sklep v I. P. P. na šatny pro zam stnance 1097 rekonstukce koupelny v II. N.P. 458 rozší ení signaliza ního za ízení sestra-pacient 45 venkovní žaluzie na akna kuchyn 74 p ídržné magnety a kou ové detektory k požárním dve ím 35 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 Celkem DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým r pro projekt "Realizace úspor energ 76 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 my ka podložních mís 115 Celkem 195 editelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P. 151 Celkem 151 CELKEM Z statek FI k Zpracovala: Šimralová Hana

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více