1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis : Domov senior Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: ; domov se zvláštním režimem identifikátor služby: Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, Tachov identifikátor služby:

2 2. INNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov senior Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy Kapacita k Po et klient k z toho: muži ženy V roce p ijato propušt no zem elo Pr m rný po et klient v roce Po et klient dle stupn závislosti: Stupe I Stupe II Stupe III Stupe IV V ková skladba klient : - ve v ku let ve v ku let ve v ku nad 85 let Pr m rný v k Úrove bydlení po et pokoj - jednol žkové pokoje dvoul žkové pokoje t íl žkové pokoje ty l žkové pokoje

3 Výše úhrad za ubytování dle typ pokoj /v K / Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov senior Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 l žkový pokoj s WC a sprchou 192,00 205,00-1 l žkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 l žkový pokoj bez WC a sprchy /jen se st ešním oknem/ 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dva jednol žkové 1 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj ,00 172,00 /167,00/ l žkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 l žkový pokoj se spole ným WC a sprchou pro dvoul žk. a jednol žkový pokoj 157, l žkový pokoj bez WC a se sprchou 2 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) , ,00 162,00 3 l žkový pokoj s WC a sprchou 145,00-3 l žkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 145,00 4 l žkový pokoj bez WC a sprchy ,00 3

4 Vybavenost prostor k ubytování a spole nému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, sk íní s trezorkem, polohovacími a výškov nastavitelnými postelemi, k dispozici je za ízení pro komunikaci s ošet ujícím personálem. Klient si mže doplnit vybavení pokoje svými pedm ty s ohledem na velikost pokoje. K zajišt ní pé e o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací za ízení pro imobilní klienty, polohovací pom cky, výškov nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory ur ené k užívání klient m jsou bezbariérové a p ístupné imobilním uživatel m. DS Panorama Spole enská místnost II. P. P. Vstupní hala Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

5 Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Po et jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelní ku, pitný režim, výdej jídel je va ena strava normální, dietní žlu níková, diabetická a diabetická žlu níková ,- K 140,- K Pro klienty je zajiš ována celodenní strava odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou p ipravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí p ímé pé e, referent stravování, vedoucí kucha ka. Pokud je v domov ustanoven výbor osob m že se jednání zú astnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdn, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ní terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna eny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt n pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umíst ny ve spole ných prostorách. Imobilním klient m jsou nápoje dováženy p ímo na pokoj. Strava se podává v jídeln a imobilním klient m v pokoji v combisetu. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

6 2.2. Zdravotnická a ošet ovatelská pé e Domov senior Panorama DS Panenská Ošet ovatelská pé e je poskytována vlastními zam stnanci - po et zam stnanc /úvazek Úkony ošet ovatelské pé e a jejich po et Pé e o ránu (kód 06629) Vyšet ení p ístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Katetrizace (kód 06631) Aplikace lé ebné terapie injekce (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukon ení odborné zdravotní pé e (kód 06611) Komplex-odb r biologického materiálu (kód 06621) Ošet ovatelská intervence (kód 06613) DS Kurojedy 10/10 7/7 6/ Rehabilita ní pé e je zajiš ována prost ednictvím kvalifikovaných zam stnanc, fyzioterapeut. - po et zam stnanc /úvazek 1/1 1/1 1/1 Jsou poskytovány innosti: - individuální a skupinová pé e, využití p ístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou provád ny masáže, áste ná vodolé ba, kineziologické rozbory, trénink pam ti, lé ebná t lesná výchova, návšt vy canisterapeutického týmu apod. Léka i zajiš ující pé i o klienty Domovy pravideln navšt vují prakti tí léka i na základ uzav ených smluv o poskytování léka ské pé e. V domovech jsou vybavené ordinace. V p ípad pot eby odesílá praktický léka klienty k odborným léka m jiných zdravotnických za ízení (ambulantních nebo l žkových). úvazek léka 3,5 hod. týdn 6,5 hod. týdn 5 hod. týdn Po et ošet ených klient -v domov, mimo domov

7 Hospitalizace ve zdravotnických za ízení Po et dn hospitalizací v roce Po et klient odkázaných na invalidní vozík Po et klient zcela ležících Skladba klient z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální Další formy sociální pé e a aktivit domov Domovy mají zpracovány socioterapeutické innosti, volno asové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny r zné innosti, nap. trénink pam ti, kavárni ka, filmový klub, ru ní práce, organizování karetních her apod. K velké oblib klient pat í pravidelné návšt vy canisterapeutických tým. Využíváno je vybavení pro p im ené sportovní aktivity klient a hraní spole enských her. U klient jsou ve velké oblib vzájemné návšt vy mezi jednotlivými domovy a po ádání r zných sout ží, zejména v domostní sout že a kvízy. Krom t chto program se koná v domovech ada dalších kulturních a spole enských akcí - p ednášky, besedy, výlety, vystoupení d tských a jiných zájmových organizací apod. Pravideln docházejí zástupci r zných církví dle požadavk klient. Klienti mohou využívat služeb kade nic a pedikérek, které do domov pravideln docházejí. V domovech je zajišt n prodej smíšeného zboží, nejmén 1 x za týden a prodej od v. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klient m jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspo ádané prost edí, ve kterém jsou osloveny selektivn nebo najednou všechny smysly klient, je to místo odpo inku, relaxace, ale i aktivity, klid, út k od okolních, stresujících podn t, uvoln ní, kontakt, sounáležitost a pot šení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporu ováno je využití pro klienty p evážn upoutané na l žko. Dále je vhodná pro klienty trpící d sledky moderní spole nosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navšt vují pravideln 1 x m sí n žáci ze ZŠ Kostelní v Tachov v rámci projektu Propojení mezigenera ního vztahu. Projekt probíhá v rámci ob anské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyu ovací hodin. Jedná se hlavn o vzájemný kontakt žák a klient domova, p edávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigenera ního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravideln navšt vují d ti z D tského domova v Tachov a hrají s klienty spole enské hry v rámci projektu Most p es generace. 7

8 Domov senior Panorama Turnaj ve spole enských hrách Canisterapie Pe ení cukroví Domov pro seniory Panenská Pletení pomlázek Seniorské zpívání Mikulášská nadílka Domov pro seniory Kurojedy Sportovní odpoledne Pov st O P imd Mikulášská nadílka 8

9 2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov Po et p ípad celkem 98 Po et konzultací celkem 132 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala p evážn sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. P evažující zakázkou klient z stává psychologická a sociální pomoc v p edrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními d sledky. V roce 2014 narostl po et jednotlivých konzultací k jednomu vedenému p ípadu, z ehož je možné usuzovat na rozši ující se problematiku, která je na konzultacích ešena. Klienti v tšinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství v etn delegace k následným dopl kovým službám. Druhou nejvýznamn jší oblastí v innosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc pi ešení rodinných vztah, a to p evážn v období, kdy v rodin dospívají adolescenti nebo dochází ke konflikt m mezi rodi i a mladými dosp lými, kte í z stávají žít v primární rodin. Stabilní sou ástí innosti rodinné poradny z stává obdobn jako v minulých letech psychologické poradenství p i vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klient, i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradn vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je ur ena výhradn pro pot eby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy in no se souhlasem klienta. V p ípad, že se klient rozhodne z stávat v anonymit, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymit nemá jakýkoliv vliv na ší i poskytovaných služeb. Psycholog p sobí v poradn jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby. 9

10 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH INNOSTÍ 3. 1 Finan ní vztah mezi z izovatelem a organizací Neinvesti ní dotace z kapitoly MPSV státního rozpo tu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní p sobností - Plze ský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nep íznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši tis. K. V této výši byla vy erpána. Neinvesti ní p ísp vek na provoz byl v roce 2014 poskytnut z izovatelem v celkové výši tis. K, na základ schválení usnesením Rady PK. 2317/14 ze dne Zdroje financování 11% 24% 9% 56% Z innosti organizace Dotace MPSV P ísp vek na provoz od z izovatele Úhrady od zdravotních pojiš oven Investi ní písp vek od zizovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 K na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkaz vým r u projektu Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská Náklady organizace Neinvesti ní náklady za rok 2014 pedstavují ástku tis. K, tj. 100 % plánovaných náklad a byly vynaloženy na úhradu náklad souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném zn ní a na zajišt ní hospodárného provozu všech za ízení i pé e o sv ený majetek v souladu s platnými p edpisy. Vy íslení náklad, v etn náklad na l žko, je uvedeno v p íloze. 1. Investi ní náklady byly vynaloženy v celkové výši tis. K, viz p íloha. 2. Komentá : Materiálové náklady: = tis. K V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prost edky poskytované zam stnanc m, úklidové, hygienické, prací a kancelá ské prost edky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do po izovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = tis. K. Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatel elektrické energie vzešlých z výb rového ízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. 10

11 Náklady na opravy a údržbu: = tis. K, z toho opravy budov a jejich sou ástí tis. K, opravy vozidel 67 tis. K a ostatní opravy 137 tis. K editelství CSS Tachov, p. o.: vým na dve í do kotelny a skladu úklidu, vým na plynového kotle, vým na okapni ek kolem budovy, vým na ventilátoru v koteln. DS Panorama: vým na WC, vým na radiátor v jídeln v I. N.P., malování kancelá í a ásti chodeb, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, vým na cirkula ního erpadla TUV, oprava signaliza ního za ízení sestra-pacient, opravy výtah, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: Opravy WC pro zam stnance a návšt vy, malování ásti budovy, opravy výtahu, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, oprava st echy na hospodá ské budov, vým na dve í v kulturní místnosti, vým na oken a dve í v chodb administrativní budovy, vým na povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, vým na dví ek u sk ín k na hasicí p ístroje, opravy vozidla, pracovních stroj a ostatního vybavení. DS Panenská: malování ásti budovy, vým na ochranných roh a montáž ochrany st n, vým na poškozeného lina v pokojích, výmna WC, oprava okap, nát r kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtah, vým na motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dve í, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = tis. K Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zam stnanc, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpe ného odpadu, išt ní lapol a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického za ízení dle platných p edpis (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regula ní stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální ást, stravování, vykazování zdravotních úkon, dokumentace klienta, zam stnanci), servis ú etního, mzdového programu a po íta, právní a ekonomické služby, náklady na zpracování plat externí firmou apod. Mzdové náklady: = tis. K Jsou vypláceny v souladu se zákonem.262/2006 Sb., zákoník práce a na ízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ ve zn ní pozd jších p edpis. V souladu s na ízení vlády. 224/2014 Sb. byly s ú inností od navýšeny platové tarify všem zam stnanc m v pr m ru o 3,5 %. Prost edky na platy byly erpány k zajišt ní jednotlivých sociálních služeb v souladu s organiza ní strukturou. Náhrady platu p i do asné pracovní neschopnosti inily 168 tis. K. Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. K byly vynaloženy za provád ní canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na innost nutri ní terapeutky v oblasti sestavování jídelní k. 11

12 Ostatní sociální náklady: = tis. K Sociální, zdravotní pojišt ní a p íd l do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových náklad, dále zahrnují zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace za pracovní úrazy, p ísp vky na stravné zam stnanc a náklady na zajišt ní pracovn léka ských služeb. V roce 2014 byly odškod ovány t i pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojiš ovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. K Zahrnují zejména náklady na pojišt ní vozidel, pojišt ní odpov dnosti provozovatele zdravotnického za ízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = tis. K Jsou ú továny v souladu se schváleným odpisovým plánem a p evád ny do investi ního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v cen po ízení do 40 tis. K : = tis. K editelství CSS Tachov, p. o. byly zakoupeny 2 po íta e, notebook, skartova, 2 kancelá ské židle, 2 mobilní telefony. V DS Panorama bylo zakoupeno 8 po íta, 15 ošet ovatelských l žek v etn antidekubitních matrací, židle s podru kami, 25 sk íní s trezorky pro klienty, stoly, šatní sk ín pro zam stnance, 2 polohovací kesla, toaletní židle, záv sná váha na vážení klient, fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotost ih, 5 koš na inkontinenci, 3 elektrické suši e rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakua ních podložek, skartova, 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelá ská židle, 2 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipula ní vozík do skladu, inhalátor apod. V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 po íta e, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí v etn no ních stolk, 5 antidekubitních matrací, 20 k esel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pom cky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehli ka, nádoby na t íd ný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakua ních podložek, vysava, 10 combiset na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartova ka, 2 úklidové vozíky, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. V DS Tachov, Panenská 2068 byly po ízeny 2 po íta e, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí v etn antidekubitních matrací, 15 k esel do chodby v II. N.P., 2 kancelá ské židle, 15 stolk se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, záv sná váha na vážení klient, tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysava, 20 evakua ních podložek, 10 combiset na rozvoz jídla, elektrický kráje do stravovacího provozu, manipula ní vozík, 4 isti ky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. Rodinná poradna Tachov byl po ízen po íta, skartova, sedací souprava a kancelá ský nábytek Výnosy organizace Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši tis. K, což je 100 % plánovaných výnos. Úhrady za ubytování, stravování a pé i jsou stanoveny v souladu se zákonem. 108/2006 Sb., sociálních službách ve zn ní pozd jších p edpis. 12

13 Výnosy za hrazenou zdravotní pé i dle jednotlivých zdravotních pojiš oven, se kterými jsou uzav eny smlouvy o poskytování a úhrad ošet ovatelské pé e: Zdravotní pojiš ovna Po et vykázaných bod Fakturováno zdravotním pojiš ovnám Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014 VZP R (111) ,20 K ,90 K VOZP (201) ,30 K ,30 K PZP (205) ,20 K ,20 K OZP (207) ,92 K ,92 K MV R (211) ,62 K ,88 K Celkem ,24 K ,20 K V roce 2014 vzrostl po et vykázaných bod o 13 %, oproti roku V roce 2013 bylo celkem vykázáno bod. Regula ní opat ení Zdravotní pojiš ovny ministerstva vnitra R a Oborové zdravotní pojiš ovny a eské pr myslové zdravotní pojiš ovny se v lo ském roce našich domov nedotkly. Vojenská zdravotní pojiš ovna R regulaci neuplat ovala. V ástce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojiš ovny je zahrnut provedený p epo et výše p edpokládaného vyú tování dle regula ních opat ení dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnos o ástku 746 tis. K po provedeném finan ním vypo ádání p edb žných úhrad za rok Všeobecná zdravotní pojiš ovna R po mnoha jednáních na základ uzav eného Memoranda o dohod na úhradových mechanismech uzav eného mezi Asociací poskytovatel sociálních služeb R, Asociací kraj R a VZP R zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regula ními opat eními. Po podepsání dodatku provedla VZP R v m síci zá í finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok Finan ní vypo ádání p edb žných úhrad za rok 2014 bude provedeno do Vy íslení výnos z úhrad za pé i, hrazenou zdravotní pé i, za ubytování a stravování klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v p íloze Hospodá ský výsledek Hospodá ský výsledek iní ,73 K. V rámci finan ního vypo ádání za rok 2014 byl navržen p íd l ve výši zlepšeného hospodá ského výsledku do rezervního fondu organizace Mzdy a pracovníci Za rok 2014 bylo vyplaceno tis. K prost edk na platy a z toho 135 tis. K OON a 168 tis. K náhrad p i do asné pracovní neschopnosti. Pr m rný plat dosáhl v r výše ,00 K. 13

14 Složení zam stnanc v p ímé pé i o klienty k : i 5 sociálních pracovnic, i 23 všeobecných sester, i 3 fyzioterapeuti, i 45 pracovník v sociálních službách, i 1 psycholog s 0,2 úvazkem. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc za rok 137. K byl fyzický stav zam stnanc v po tu 137. Vzd lávání zam stnanc : K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zam stnanci vysíláni na seminá e zam ené na kvalitní provád ní pracovních inností. V roce 2014 byly vynaloženy prost edky ve výši 112 tis. K, zejména na povinné napl ování dalšího vzd lávání pracovník v p ímé pé i a sociálních pracovník v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplat ování neustále se m nící legislativy jsou dle pot eby po izovány odborné publikace a jejich aktualizace. Dle vyhlášky. 114/2002 Sb. v platném zn ní je vytvá en fond kulturních a sociálních pot eb. V roce 2014 inil p íd l 1 % z objemu vyplacených plat, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohod s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouv. V roce 2014 byly zam stnanc m poskytnuty p ísp vky na závodní stravování ve výši 279 tis. K. 4. DOPL KOVÁ INNOST Náklady 14 tis. K, výnosy 47 tis. K. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. P IJATÉ DARY Stav k P íjem Použití Z statek k DS Panorama 55,10 K ,00 K 2 088,00 K ,10 K DS Panenská ,67 K ,00 K ,00 K ,67 K DS Kurojedy 366,71 K 2 500,00 K 1 802,00 K 1 064,71 K Celkem v K ,48 K ,00 K ,00 K ,48 K Dary jsou používány p evážn na zajiš ování kulturní a zájmové innosti klient, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na ú el ur ený dárcem. 6. KONTROLNÍ INNOST CSS Tachov, p ísp vková organizace zabezpe uje vnit ní kontrolní systém na základ editelem organizace schválených plán kontrolní innosti vedoucích zam stnanc a interního auditora. Vnit ní kontrolní systém je upraven vnit ním p edpisem. 6. P i hospoda ení s finan ními prost edky je dodržován zákon. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ, ve zn ní pozd jších pedpis. V praxi jsou realizována opat ení, aby nedocházelo k porušování p edpis. 14

15

16 P íloha. 1

17

18 P íloha. 2 INVESTI NÍ NÁKLADY 2014 /v tis. K / Zdroje fondu P evod z r Odpisy Investi ní p ísp vek od Plze ského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská 76 Celkem DS PANORAMA Po ízeno z fondu rekonstrukce sklep v I. P. P. na šatny pro zam stnance 1097 rekonstukce koupelny v II. N.P. 458 rozší ení signaliza ního za ízení sestra-pacient 45 venkovní žaluzie na akna kuchyn 74 p ídržné magnety a kou ové detektory k požárním dve ím 35 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 Celkem DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým r pro projekt "Realizace úspor energ 76 TZ - upínací hák na zav šení váhy ke zvedáku 4 my ka podložních mís 115 Celkem 195 editelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P. 151 Celkem 151 CELKEM Z statek FI k Zpracovala: Šimralová Hana

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Den sociálních služeb v Kop všech služeb pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v budov poskytování sociálních služeb nevyhovující.

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. O vymezení jednotek v domě v ulici Nádražní I č. p. 694, 695 Velká Bystřice podle 4 odst. 1 zákona čís. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2016 Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb V

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 Odbor sociálních věcí Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 1. INFORMACE O

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Značka: VS-5 Datum vydání: Platnost: 31. 12. 2015 1. leden 2016 Verze: 1 Počet stran: 12 Revize:

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH : Pe ovatelská služba, organiza ní složka m sta ( kontakt) Organiza ní zajišt ní.. innost pe ovatelské služby. Finance. Domy s

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Soběsuky 95, 798 03 Plumlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 2 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 2 Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE... 3 4.1 POSLÁNÍ... 3 4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY... 3 4.3 CÍLOVÁ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Zařízení poskytující sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace

Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace 2016 Domov Slunovrat, Ostrava- Přívoz, příspěvková organizace Plán činnosti organizace v oblasti sociální péče na rok 2016 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 28. ledna 2016 OBSAH ÚVOD... 3 1. Název

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Na ízení m sta Chot bo.1/2013

Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Tržní ád Rada m sta Chot bo se na svém zasedání dne 17. dubna 2013 usnesením. 182 usnesla vydat na základ 18 odst. 1 a 3 zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2015 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská 22 252 17 Tachlovice Záv re ný ú et obce Chýnice za rok 2010 (návrh) dle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis -------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Kostelec nad Černými lesy 29. 1. 2015 Martina Volavková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Historie...

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu )

117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) íloha. 1 RM. 155/2012-52 117D613 Euroklí Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce podprogramu: Ur ená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové. rozpočtu na a schváleného zatřídění.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové. rozpočtu na a schváleného zatřídění. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Příjmy v tis. Kč Index návrhu Návrh rozpočtu 2013 Druhové Schválený Název rozpočtu na a schváleného zatřídění rozpočet 2012 rok 2013 rozpočtu 2012 v % Příjmy ze vstupního vzdělávání

Více