V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007."

Transkript

1 DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem

2 Obsah 1. Charakteristika a struktura zařízení: 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení 1.2 Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů 1.4 Personální a organizační zabezpečení 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 2.1 Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 2.2 Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty 2.3 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 3.1 Organizace výchovných činností 3.2 Organizace vzdělávání dětí 3.3 Organizace zájmových činností 3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v zařízení 4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin nebo výchovných skupin 4.2 Ubytování dětí 4.3 Materiální zabezpečení 4.4 Finanční prostředky dětí 4.5 Systém stravování 4.6 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení 4.7 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 4.8 Péče o děti zadržené na útěku z jiných zařízení záchytové pracoviště 5. Práva a povinnosti dětí 5.1 Systém hodnocení a opatření ve výchově Opatření ve výchově 2

3 5.1.2 Systém hodnocení 5.2 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 5.3 Organizace dne (pracovní dny, volné dny) 5.4 Pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení) 5.5 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty, předávání věcí) 5.6 Spoluspráva dětí 5.7 Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 5.8 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 5.9 Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 7.1 Vydaní rozhodnutí 7.2 Způsob odvolání 8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví 8.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence 8.2 Prevence rizik při pracovních činnostech 8.3 Postup při úrazech dětí 8.4 Postup při onemocnění dětí 8.5 Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní 3

4 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení Název školského zařízení: Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je příspěvkovou organizací, která je zřizována MŠMT ČR. Organizace je registrována pod IČO: Zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č.j /04-21 ze dne s účinností od Statutární zástupce: PaedDr. Jan Toman, ředitel tel: , , fax: internetové stránky: odloučená pracoviště školského zařízení: 1. Praha 4, Rakovského 3138 pobytové oddělení tel: Praha 4, Rakovského 3138 ambulantní oddělení tel: Příbram VIII, Školní 129 ambulantní oddělení tel: Praha 12, Nad Belárií 184 oddělení dlouhodobých pobytů tel: Praha 4, Na Dlouhé mezi 13 oddělení pro nezletilé matky s dětmi tel:

5 Školské zařízení sdružuje: 1. Diagnostický ústav 2. Středisko výchovné péče 3. Školní jídelna 5

6 1.2 Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 6

7 1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Účel a působnost organizace je vymezena zák. č. 109/2002 Sb., vyhláškou 438/2006 Sb., a vyhláškou 458/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Diagnostický ústav Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá dívky po dokončení povinné školní docházky na základě rozhodnutí soudu, nebo na základě žádosti osob odpovědných za výchovu. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů nebo vrací zpět do péče osob odpovědných za výchovu ( 7, zák.č. 109/2002 Sb.) Ve zvláště odůvodněných případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, umisťuje dítě mimo zařízení do smluvní rodiny ( 5, odst.1). Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly: a) diagnostické - spočívající ve vyšetření dítěte formou pedagogických, psychologických, sociálně právních a zdravotních činností b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sebepojetí, sociálních vztazích a v chování dítěte, d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní péči, e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů 7

8 ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti. Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (program rozvoje osobnosti). Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálněprávní ochrany na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče ( 5, odst.4 zákona 109/2002 Sb.). Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-právní ochrany, nebo osoba odpovědná za výchovu, pravomocné rozhodnutí, nebo předběžné opatření soudu, nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení, nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování. Diagnostický ústav poskytuje nezbytnou péči dětem zadrženým na útěku od osob odpovědných za výchovu, a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče Diagnostický ústav smluvně zajišťuje spolupráci se smluvními rodinami Středisko výchovné péče 8

9 1. Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy. 2. Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání. 3. Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem formou: a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let, nebo b) celodenních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, nebo c) internátních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu; internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle výsledků ambulantní péče. V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb se dětem poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle 27 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb., na základě smlouvy mezi střediskem a osobou odpovědnou za výchovu. Úkolem středisek výchovné péče je především: 1. Nabídnout klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji okamžitou všestranně preventivní péči a speciálně pedagogickou pomoc a radu a předcházet tak dalším vážnějším výchovným poruchám a odstraňovat či zmírňovat již vzniklé poruchy chování. 2. Rozvíjet spolupráci s rodinou klienta, přispívat k podpoře či obnově jejích funkcí a k ochraně práv dítěte. 3. Poskytovat speciálně pedagogické a psychologické služby zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznávání, rozvoj prosociálních forem chování, na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji, nápravu problémů v učení a chování a dalších problémů ve vývoji a vzdělávání. 4. Poskytovat speciálně pedagogické poradenské služby pedagogickým a jiným odborným pracovníkům v oblasti péče o výchovně ohrožené děti a mládež. 5. Poskytovat speciálně pedagogickou a poradenskou pomoc dětem a mládeži propuštěné z ústavní a ochranné výchovy při její integraci do společnosti do doby ukončení přípravy na povolání. 9

10 6. Po dobu práce s klientem úzce spolupracovat s jeho kmenovou školou. 7. Úzce spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, s výchovnými poradci škol, školními metodiky prevence, orgány sociálně právní ochrany dítěte a dalšími odbornými institucemi, dle potřeb péče o jednotlivé klienty. 1.4 Personální a organizační zabezpečení 10

11 Základní ustanovení 1. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je příspěvkovou organizací. 2. V čele ústavu je ředitel (vedoucí organizace), kterého jmenuje, stanoví plat a odvolává MŠMT ČR. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jedná jeho jménem a zastupuje ústav v plném rozsahu jeho působnosti. 3. Diagnostický ústav plní úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 109/2002 Sb. a dalších zákonů upravujících provoz organizace. Organizace řízení 1. K zabezpečení komplexní péče o klienty a k zajištění odpovídajícího chodu ústavu jsou v DÚ zřízeny jednotlivé úseky (dle organizační struktury). 2. Ředitel DÚ a SVP může v souladu s rozvojem ústavních kapacit a dalších poskytovaných služeb, s racionálním využíváním pracovních sil a efektivním řízením vytvářet v DÚ další nezbytné pracovní úseky. 3. V čele každého úseku je kvalifikovaný vedoucí. 4. Vedení úseků lze z důvodů efektivity sdružovat. Orgány řízení 1. Orgány řízení DÚ a SVP jsou ředitel DÚ a SVP a zástupci ředitele a vedoucí jednotlivých úseků. 2. Poradním orgánem ředitele je porada vedení a pedagogická rada. Ředitel 1. Ředitel DÚ a SVP zabezpečuje zejména tyto činnosti: - řídí, organizuje a kontroluje činnost DÚ a SVP a vytváří předpoklady pro rozvoj pracovní iniciativy pracovníků DÚ a SVP - zajišťuje důsledné dodržování právních norem a organizaci řízení v činnosti DÚ, řádnou správu a ochranu majetku 2. Jmenuje, stanoví plat, odvolává zástupce a vedoucí úseků. 3. Přijímá, stanoví plat a propouští pracovníky DÚ a SVP a rozhoduje o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 11

12 4. Jmenuje a odvolává členy porady vedení a svolává a řídí její jednání. 5. Zabezpečuje spolupráci a výměnu zkušeností s jinými odbornými pracovišti. Další práva a povinnosti ředitelů vyplývají zejména ze zákona č. 109/2002 Sb., 217/2001 Sb., 218/2001/Sb., 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zástupce ředitele pro zabezpečení hlavní činnosti (HČ) 1. Zastupuje ředitele v případě jeho nepřítomnosti. 2. Plní úkoly organizace a řízení úseku přímé péče o klienty, odpovídá za kvalitu a efektivitu práce na úseku HČ. 3. Navrhuje změny v metodách práce a personální zajištění činnosti. 4. Odpovídá za příslušnou dokumentaci a výkaznictví. 5. Je přímo podřízen řediteli. Vedoucí pracovních úseků a oddělení Vedoucí úseku jsou přímo podřízení zástupci ředitele (pokud jsou jmenováni) DÚ a SVP. Vykonávají zejména tyto činnosti: 1. Řídí, organizují a kontrolují v rozsahu své působnosti práci na svěřeném úseku. 2. Dbají na dodržování pracovní kázně, navrhují odměny a úpravy základních platů podřízených pracovníků. 3. Zajišťují důsledné dodržování právních norem, příkazů a pokynů ředitele DÚ a SVP a dbají o to, aby podřízení pracovníci byli s nimi včas a dostatečně seznámeni. 4. Uplatňují pokrokové metody práce, vypracovávají podklady a návrhy nových koncepcí a rozvoje svěřeného úseku v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a zkušenostmi obdobných pracovišť. 5. Navrhují pracovní postupy k plnění nových, složitých nebo nenadálých úkolů. 6. Pečují o odborný růst podřízených zaměstnanců. 7. Úzce spolupracují s vedoucími ostatních úseků. 8. Navrhují personální změny. 9. Odpovídají za uplatňování odpovídající (schválené, zákonné) metodiky práce. 12

13 10. Zpracovávají dokumentaci: 1. Roční plán práce: 1.1. Plán čerpání dovolených 1.2. Plán zabezpečení letního provozu 1.3. Plán výjezdů Plán supervizí Plán dalšího vzdělávání Plán porad 1.7. Plán kontrol 1.8. Plán hospitací 2. Zápisy o kontrolách 3. Zápisy z porad 4. Čtvrtletní zprávy o činnosti (hodnocení) 5. Roční zprávy 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu. Spolupráce s rodiči je realizována zejména v těchto aktivitách: 13

14 1. Žádost rodičů o diagnostický pobyt je doplněna popisem vývoje konfliktů včetně určité katarse. 2. Diagnostický rozhovor před přijetím dívky. 3. Návštěvy každou neděli ve stanovených hodinách. 4. Analyticko-instruktážní rozhovory při návštěvách. 5. Možnost telefonického rozhovoru a písemného kontaktu. 6. Poradenský rozhovor zejména před propuštěním. 7. Katamnestické sledování,pomoc rodině při podmíněném propuštění a propuštění. 8. Návštěvy v rodinách. 9. Zprostředkování další psychosociální pomoci a podpory dalšími institucemi. 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 14

15 2.1. Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení Koncepce přijetí k diagnostickému pobytu Do DÚ jsou přijímány děti na základě: - rozhodnutí soudu - na vlastní žádost nezletilé - na žádost osob odpovědných za výchovu Žádost osob odpovědných za výchovu. obsahuje podrobný popis vývoje výchovné situace, chování nezl., informace o způsobu vzdělávání, užívání návykových látek, vývoje chování a dalších závažných okolnostech. Smlouva kodifikuje plnou součinnost a spolupráci osob odpovědných za výchovu a dále jejich povinností, včetně způsobu úhrady příspěvku. Za sestavení nezbytné dokumentace, sepsání dohod a předání základních informací odpovídá vedoucí úseku sociální péče a diagnostiky. Základní informace zaznamenávají samostatní odborní pracovníci do vstupní diagnostické zprávy. Samostatní odborní pracovníci v průběhu adaptační fáze doporučí směr a reedukační přístup ve spolupráci s vedoucím oddělení, sestaví základní individuální plán, který je průběžně upravován a rozvíjen za aktivní spolupráce klientky. Za sestavení individuálního plánu odpovídá psycholog. Úkolem DÚ a obsahem pobytu je vedle speciálně pedagogické diagnostiky především otevření vstřícné komunikace, koncepce vztahů, obnova a úprava vztahů k rodičům a rodině, pozitivní motivace a zahájení reedukace se závěrem kvalifikovaného doporučení metod a prostředků další péče. Přijetí klientky - rozsah nezbytné dokumentace je stanoven zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozsah osobních věcí klientky potřebných k pobytu je definován délkou přiměřeně ročnímu období 15

16 - cenné předměty, elektronika, el. spotřebiče, mobilní telefony jsou vraceny zákonným zástupcům, resp. uloženy v depozitu ústavu - poučení - práva a povinnosti klientek a seznámení s vnitřním řádem stvrzují klientky svým podpisem - při přijetí na žádost zákonných zástupců (popř. na vlastní žádost)z tvrdí zákonný zástupce (popř. klientka) podpisem závaznost respektování všech pravidel a norem DÚ - pedagogický pracovník ústavu provede vstupní rozhovor, seznámí s prostředím, ubytováním, provede o rozhovoru záznam Přijímání, přemísťování a propuštění zabezpečují jednotliví pracovníci úseku sociální péče a diagnostiky a úseku psychologické a etopedické péče a diagnostiky pověření vedoucími úseků Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty Za spolupráci s kompetentními orgány a institucemi v oblasti péče o nezl. klientky odpovídá vedoucí úseku sociální péče a diagnostiky. Jde zejména o závazné poskytování informací, vzájemnou spolupráci při zabezpečení zájmu dítěte. 2.3 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Katamnestické sledování a následná péče 16

17 1. DÚ provádí katamnestické sledování po ukončení diagnostického pobytu, zejména po převedení do ambulantní formy péče. 2. Po předběžné dohodě lze klientky po ukončení pobytu zapojit do spolupráce v rámci nadstavbových programů DÚ. 3. U pobytů realizovaných na základě dohody je katamnestické sledování podmíněno souhlasem zainteresovaných stran. 4. K následné péči využívá DÚ spolupráce s řadou specializovaných pracovišť, zejména jiných organizací v oblasti školské, zdravotnické, sociální. 5. Po ukončení pobytu je klientkám a jejich zákonným zástupcům poskytována ambulantní a poradenská péče a podpora. Za vedení a administraci této péče odpovídá vedoucí úseku speciálně pedagogické a psychologické péče a diagnostiky. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 17

18 3.1 Organizace výchovných činností Pobyt v diagnostickém ústavu je organizován v systému řady prostupných oddělení, resp. diagnostických tříd, kde dochází k plnění strukturovaných úkolů. Pobyt tak má svoji vnější a vnitřní dynamiku. Úkoly výchovy a vzdělávání jsou propojeny do interaktivního celku umožňujícího individualizaci práce a přizpůsobení tempa a metod dané struktuře skupiny. Po ukončení vstupního lékařského vyšetření je dívka zařazena do diagnostické třídy A, ve které setrvá do splnění úkolů stanovených pro odd. A a úkolů v individuálním plánu, zásadně však po dobu maladaptačních projevů v chování. Návrh na přeřazení do u jednotlivých klientek do dalších diagnostických tříd podává vedoucí oddělení na základě dosažení cílů vymezených individuálním plánem a plnění požadavků pro dané oddělení. Přeřazení do oddělení B,C jsou projednávána na komunitním setkání (spolusprávě). Rozhodnutí o přeřazení připraví vedoucí vychovatel, schválí ředitel. Rozhodnutí je uloženo do osobního spisu. Přeřazení do oddělení M, D Do oddělení M jsou dívky přeřazovány na základě konziliárního doporučení pedagogické rady rozhodnutím ředitele, zpravidla po 12. týdnu těhotenství. Oddělení M je určeno pro nastávající matky a matky s dětmi, oddělení je umístěno ve zvláštní budově. Provozní řád odd. M obsahuje specifická opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví. Oddělení D je určeno dětem s programem dlouhodobého pobytu naplněného studijními úkoly. Umístěny jsou zde klientky, u nichž by aktuální umístění do jiných zařízení ohrozilo profesní nebo osobnostní vývoj. O umístění rozhoduje ředitel na základě konziliárního vyjádření pedagogické rady. V závěru pobytu je změna orientace osobnosti stabilizována, motivační struktura osobnosti posilována, jsou připravovány a zabezpečovány perspektivní opatření a závěry. Jsou zkompletovány odborné zprávy. Přechod mezi odděleními je oboustranně prostupný. Projeví-li se například v chování dívky hrubé porušení kázně, morálních principů 18

19 apod., je toto posuzováno zpravidla jako maladaptační recidiva, nesplnění cílů oddělení a následuje přeřazení do předchozího oddělení. Činnost v diagnostických třídách (výchovných skupinách) respektuje vnější podmínky vyplývající ze specifik vnitřní struktury diagnostického pobytu. Aktivity diagnostické třídy (skupiny) A jsou orientovány do interiéru ústavu, pobyt mimo budovu má spíše hygienický charakter. Všechna činnost je přímo vedena pracovníky DÚ, převažuje skupinová činnost. Činnost v diagnostické třídě B je připravována zejména v rámci objektu DÚ, mimo objekt výhradně ve skupině za přítomnosti odpovědného pracovníka DÚ a v rámci programu. Okolnosti podmiňující zařazení do diagnostické třídy C i celková orientace činnosti tohoto oddělení vytváří předpoklad pro realizaci aktivit částečně i mimo objekt zařízení, úkoly vyplývající z individuálního plánu může plnit klientka dle individuálního posouzení zcela samostatně. Týdenní program 19

20 Vzdělávací celky celodenního výchovného systému v DÚ Vychovatelé i samostatní odborní pracovníci jsou povinni dodržovat stanovený výchovný plán v šestitýdenním cyklu. Vzdělávací celky jsou součástí systému dynamické diagnostiky a intenzivní speciální výchovy v širším slova smyslu, který při respektování práv a povinností klientek i zaměstnanců vytvoří prostor pro racionální využití kapacit a času ke splnění cílů. Základem je celodenní výchovný program s integrovanými vzdělávacími celky. Současně je nutné využití některých prvků svobodné alternativní školy, a to v závislosti na specifických podmínkách diagnostického ústavu. Úkolem je v rámci reedukačního programu dovést děvčata k přehodnocení vztahu ke vzdělání, přiblížit jim formy sebevzdělávání, vést k poznání vlastních schopností, spoluvytvářet projekt individuálního profesionálního cíle, najít optimální způsob získávání vědomostí v závislosti na individuálních vlastnostech a v neposlední řadě vytvářet všeobecný koncept vědomostí a dovedností, který je základem kultury člověka. Rozložení hodinových dotací respektuje výchovná omezení v diagnostických třídách A, B, C, kde např. A má charakter uzavřeného oddělení, B a C má k dispozici exkurse a vycházky mimo objekt DÚ apod. Ověřování získaných vědomostí a dovedností v každém z celků je uzavíráno zpravidla formou krátkých didaktických testů. Výsledky nebudou klasifikovány. Integrací vzdělávacích celků do celodenního výchovného režimu dojde k integraci rolí učitel - vychovatel, vychovatel - učitel při jednotné kvalifikaci speciální pedagog. Ve vzdělávacích celcích je využito kvalifikace pedagogických pracovníků s ohledem na jejich specializace. Osnova jednotlivých předmětů předpokládá tvořivý přístup pedagogů. Klientkám navštěvujícím střední školu či učiliště bude poskytována kvalifikovaná individuální péče koordinovaná etopedem, který zajistí také přenos informací s kmenovou školou. 20

21 Týdenní program diagnostické třídy A , Pondělí duševní hygiena a duševní zdraví matematika ergoterapie ergoterapie literární výchova Úterý sociálně interakční program mravní výchova zeměpis tělesná výchova literární výchova Středa Čtvrtek sociálně psychologická propedeutika skupinové sezení český jazyk vnitřní řád DÚ zdravotní výchova výtvarná výchova komunikativní dovednosti literární výchova výtvarná výchova nauka o společnosti hodnocení týdne samospráva sociálně právní volnočasové Pátek příprava literární výchova hudební výchova aktivity Sobota pracovní výchova skupinové sezení tělesná výchova rodinná výchova volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity vaření návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova individuální pohovory 21

22 Týdenní program diagnostické třídy A , Pondělí rozvoj tvořivosti matematika ergoterapie ergoterapie literární výchova Úterý osobnostně sociální rozvoj mravní výchova výtvarná výchova komunikativní dovednosti literární výchova Středa výchova k ekologickému český jazyk dramatická nauka o společnosti literární výchova myšlení výchova Čtvrtek didaktické testy sociálně právní příprava skupinové sezení zeměpis tělesná výchova hodnocení týdne Pátek samospráva duševní hygiena hudební výchova opakování vnitřního řádu literární výchova volnočasové aktivity Sobota pracovní výchova skupinové sezení tělesná výchova rodinná výchova volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity vaření návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova individuální pohovory 22

23 Týdenní program diagnostické třídy B , Pondělí Úterý Středa český jazyk rodinná výchova sociálně interakční program nauka o společnosti reálie mravní výchova sociálně právní příprava zdravotní výchova komunikativní dovednosti tělesná výchova literární výchova dramatická výchova pracovní výchova literární výchova český jazyk pracovní výchova literární výchova Čtvrtek matematika duševní hygiena a duševní zdraví rodinná výchova ruční práce hodnocení týdne samospráva sociálně Pátek psychologická propedeutika Sobota pracovní výchova skupinové sezení reálie společenské hry dramatická Neděle zájmové aktivity zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova výtvarná výchova literární výchova výchova tělesná výchova volnočasové aktivity literární výchova 23

24 Týdenní program diagnostické třídy B , komunikační sexuální výchova estetická výchova rodinná výchova kvíz Pondělí dovednosti didaktické testy mravní výchova pracovní výchova dramatická relaxační činnosti Úterý výchova (spol. hry, autogenní trénink, zpěv) Středa Komunikativní dovednosti český jazyk zdravotní výchova pracovní výchova literární výchova Čtvrtek duševní zdraví sociální a zdravotní prevence ruční práce tělesná výchova hodnocení týdne Pátek samospráva vstupní skupinové sezení tělesná výchova výtvarná výchova volnočasové aktivity Sobota pracovní výchova volnočasové reálie rodinná výchova klub aktivity Neděle osobní korespondence zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity volnočasové aktivity literární výchova a relaxační techniky Týdenní program diagnostické třídy C 24

25 , Pondělí výukové předměty nauka o společnosti reálie výtvarná výchova literární výchova individuální tělesná výchova komunikativní Úterý český jazyk studium hudební výchova dovednosti literární výchova Středa Čtvrtek Pátek didaktické testy individuální studium samospráva výchova k rodičovství zdravotní výchova sociálně právní příprava sociálně interakční program reálie reálie literární výchova tělesná výchova pracovní výchova duševní hygiena a duševní zdraví komunikativní dovednosti hodnocení týdne literární výchova Sobota pracovní výchova skupinové sezení reálie reálie volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova literární výchova Týdenní program diagnostické třídy D 25

26 ,30 Pondělí škola péče o zahradu údržba a úklid domácnosti příprava do školy režimové činnosti Úterý škola sportovní aktivity ind. pohovory s etopedem zátěžová terapie (13-18) Středa škola společenské aktivity -propustky, kino, výstavy... režimové činnosti režimové činnosti příprava do školy Čtvrtek škola návštěvy (15-19) zátěžová terapie (15-19) režimové činnosti oddílové hodnocení Pátek škola osobní volno, odjezdy k rodičům vaření, pracovní výchova režimové činnosti Sobota Neděle péče o zahradu ruční práce společenské aktivity -propustky, kino, výstavy režimové činnosti rodinná výchova 26

27 Týdenní program diagnostické třídy M1 Pondělí Úterý 9-10,30 10,30-11,30 13,00-14, ,30 výukové předměty vycházka rodinná výchova výtvarná výchova osobní volno ruční práce didaktické testy sociálně právní vycházka vycházka rodinná výchova osobní volno (speciální pedagog) příprava individuální pohovory vaření společenské (sociální (psycholog) hry pracovnice) poradna dívky výukové předměty vycházka dramatická osobní volno Středa výchova sociálně interakční zdravotní tělesná individuální studium rodinná výchova osobní volno Čtvrtek program (psycholog) výchova pečení ruční práce výukové předměty vycházka rodinná výchova zdravotní tělesná osobní volno Pátek výchova společenské hry Sobota pracovní výchova vycházka společenské hry osobní volno osobní volno rodinná výchova návštěvy osobní volno osobní volno Neděle vycházka 27

28 Týdenní program diagnostické třídy M2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek ,30 výukové předměty rodinná výchova vycházka výtvarná výchova osobní volno hry, soutěže, kvízy ruční práce didaktické testy zdravotní vycházka rodinná výchova osobní volno (speciální pedagog) tělesná výchova individuální vaření společenské hry pohovory (psycholog) poradna děti výukové předměty rodinná výchova vycházka pracovní výchova sociálně interakční vycházka program psychosociální hry (psycholog) výukové předměty rodinná výchova vycházka výtvarná výchova dramatická výchova rodinná výchova pečení osobní volno osobní volno ruční práce zdravotní tělesná osobní volno Pátek výchova společenské hry Sobota pracovní výchova vycházka společenské hry osobní volno osobní volno rodinná výchova návštěvy osobní volno osobní volno Neděle vycházka Programy odd. M vycházejí RVP zařízení. 28

29 3.2 Organizace vzdělávání dětí Diagnostické třídy K zajištění pedagogické diagnostiky a přiměřeného vzdělávání a plnění individuálních vzdělávacích programů jsou připravovány výukové programy diagnostických tříd. Ty jsou koncipovány jako integrovaný celodenní výchovně vzdělávací program s využitím vyšší dynamiky pracovního dne, prostoru pro individuální práci, respektování často dramatických vzdělávacích rozdílů mezi klientkami, anticipací zkušeností s nejrůznějšími typy škol a vzdělávacích systémů. Úkolem je rovněž hledání optimálního výběru další profesní přípravy a facilitace její realizace. Diagnostická třída A spojuje organizačně výchovné skupiny(a1, A2, A3, )analogicky také B, C, M., B, C, M). 29

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí Příloha č.2: Práva a povinností dětí v DDÚ Brno. Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí se řídí zák. č. 109/02 Sb.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Pisárky

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Pisárky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, PS 603 69 odloučené pracoviště: Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno tel.: 549 240 166, e-mail: info@svp-ddu-brno.cz

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 se sídlem: Na Dlouhé mezi 69/19, Praha 4 Hodkovičky IČ

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 se sídlem: Na Dlouhé mezi 69/19, Praha 4 Hodkovičky IČ Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 se sídlem: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky IČ 61 38 63 08 VNITŘNÍ ŘÁD Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád Vnitřní řád odd. IO 3: Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje Řád a režim výchovného ústavu a SVP Klíčov. Oddělení je primárně určeno pro klienty Zařízení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Pozměňovací návrh. (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

Pozměňovací návrh. (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Navrhované změny (sněmovní tisk 642) 1. V části první Čl. I se za dosavadní

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. února 2002 Parlament

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování

Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/650/2016 Sp. zn.: 020/1/005 Platnost od: 01.03.2016 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přihlašování a odhlašování a) V mateřské škole je ředitel školy, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více