V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007."

Transkript

1 DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem

2 Obsah 1. Charakteristika a struktura zařízení: 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení 1.2 Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů 1.4 Personální a organizační zabezpečení 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 2.1 Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 2.2 Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty 2.3 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 3.1 Organizace výchovných činností 3.2 Organizace vzdělávání dětí 3.3 Organizace zájmových činností 3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v zařízení 4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin nebo výchovných skupin 4.2 Ubytování dětí 4.3 Materiální zabezpečení 4.4 Finanční prostředky dětí 4.5 Systém stravování 4.6 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení 4.7 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 4.8 Péče o děti zadržené na útěku z jiných zařízení záchytové pracoviště 5. Práva a povinnosti dětí 5.1 Systém hodnocení a opatření ve výchově Opatření ve výchově 2

3 5.1.2 Systém hodnocení 5.2 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 5.3 Organizace dne (pracovní dny, volné dny) 5.4 Pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení) 5.5 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty, předávání věcí) 5.6 Spoluspráva dětí 5.7 Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 5.8 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 5.9 Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 7.1 Vydaní rozhodnutí 7.2 Způsob odvolání 8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví 8.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence 8.2 Prevence rizik při pracovních činnostech 8.3 Postup při úrazech dětí 8.4 Postup při onemocnění dětí 8.5 Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní 3

4 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení Název školského zařízení: Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je příspěvkovou organizací, která je zřizována MŠMT ČR. Organizace je registrována pod IČO: Zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č.j /04-21 ze dne s účinností od Statutární zástupce: PaedDr. Jan Toman, ředitel tel: , , fax: internetové stránky: odloučená pracoviště školského zařízení: 1. Praha 4, Rakovského 3138 pobytové oddělení tel: Praha 4, Rakovského 3138 ambulantní oddělení tel: Příbram VIII, Školní 129 ambulantní oddělení tel: Praha 12, Nad Belárií 184 oddělení dlouhodobých pobytů tel: Praha 4, Na Dlouhé mezi 13 oddělení pro nezletilé matky s dětmi tel:

5 Školské zařízení sdružuje: 1. Diagnostický ústav 2. Středisko výchovné péče 3. Školní jídelna 5

6 1.2 Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 6

7 1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Účel a působnost organizace je vymezena zák. č. 109/2002 Sb., vyhláškou 438/2006 Sb., a vyhláškou 458/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Diagnostický ústav Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá dívky po dokončení povinné školní docházky na základě rozhodnutí soudu, nebo na základě žádosti osob odpovědných za výchovu. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů nebo vrací zpět do péče osob odpovědných za výchovu ( 7, zák.č. 109/2002 Sb.) Ve zvláště odůvodněných případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, umisťuje dítě mimo zařízení do smluvní rodiny ( 5, odst.1). Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly: a) diagnostické - spočívající ve vyšetření dítěte formou pedagogických, psychologických, sociálně právních a zdravotních činností b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sebepojetí, sociálních vztazích a v chování dítěte, d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní péči, e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů 7

8 ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti. Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (program rozvoje osobnosti). Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálněprávní ochrany na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče ( 5, odst.4 zákona 109/2002 Sb.). Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-právní ochrany, nebo osoba odpovědná za výchovu, pravomocné rozhodnutí, nebo předběžné opatření soudu, nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení, nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování. Diagnostický ústav poskytuje nezbytnou péči dětem zadrženým na útěku od osob odpovědných za výchovu, a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče Diagnostický ústav smluvně zajišťuje spolupráci se smluvními rodinami Středisko výchovné péče 8

9 1. Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy. 2. Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání. 3. Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem formou: a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let, nebo b) celodenních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, nebo c) internátních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu; internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle výsledků ambulantní péče. V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb se dětem poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle 27 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb., na základě smlouvy mezi střediskem a osobou odpovědnou za výchovu. Úkolem středisek výchovné péče je především: 1. Nabídnout klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji okamžitou všestranně preventivní péči a speciálně pedagogickou pomoc a radu a předcházet tak dalším vážnějším výchovným poruchám a odstraňovat či zmírňovat již vzniklé poruchy chování. 2. Rozvíjet spolupráci s rodinou klienta, přispívat k podpoře či obnově jejích funkcí a k ochraně práv dítěte. 3. Poskytovat speciálně pedagogické a psychologické služby zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznávání, rozvoj prosociálních forem chování, na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji, nápravu problémů v učení a chování a dalších problémů ve vývoji a vzdělávání. 4. Poskytovat speciálně pedagogické poradenské služby pedagogickým a jiným odborným pracovníkům v oblasti péče o výchovně ohrožené děti a mládež. 5. Poskytovat speciálně pedagogickou a poradenskou pomoc dětem a mládeži propuštěné z ústavní a ochranné výchovy při její integraci do společnosti do doby ukončení přípravy na povolání. 9

10 6. Po dobu práce s klientem úzce spolupracovat s jeho kmenovou školou. 7. Úzce spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, s výchovnými poradci škol, školními metodiky prevence, orgány sociálně právní ochrany dítěte a dalšími odbornými institucemi, dle potřeb péče o jednotlivé klienty. 1.4 Personální a organizační zabezpečení 10

11 Základní ustanovení 1. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je příspěvkovou organizací. 2. V čele ústavu je ředitel (vedoucí organizace), kterého jmenuje, stanoví plat a odvolává MŠMT ČR. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jedná jeho jménem a zastupuje ústav v plném rozsahu jeho působnosti. 3. Diagnostický ústav plní úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 109/2002 Sb. a dalších zákonů upravujících provoz organizace. Organizace řízení 1. K zabezpečení komplexní péče o klienty a k zajištění odpovídajícího chodu ústavu jsou v DÚ zřízeny jednotlivé úseky (dle organizační struktury). 2. Ředitel DÚ a SVP může v souladu s rozvojem ústavních kapacit a dalších poskytovaných služeb, s racionálním využíváním pracovních sil a efektivním řízením vytvářet v DÚ další nezbytné pracovní úseky. 3. V čele každého úseku je kvalifikovaný vedoucí. 4. Vedení úseků lze z důvodů efektivity sdružovat. Orgány řízení 1. Orgány řízení DÚ a SVP jsou ředitel DÚ a SVP a zástupci ředitele a vedoucí jednotlivých úseků. 2. Poradním orgánem ředitele je porada vedení a pedagogická rada. Ředitel 1. Ředitel DÚ a SVP zabezpečuje zejména tyto činnosti: - řídí, organizuje a kontroluje činnost DÚ a SVP a vytváří předpoklady pro rozvoj pracovní iniciativy pracovníků DÚ a SVP - zajišťuje důsledné dodržování právních norem a organizaci řízení v činnosti DÚ, řádnou správu a ochranu majetku 2. Jmenuje, stanoví plat, odvolává zástupce a vedoucí úseků. 3. Přijímá, stanoví plat a propouští pracovníky DÚ a SVP a rozhoduje o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 11

12 4. Jmenuje a odvolává členy porady vedení a svolává a řídí její jednání. 5. Zabezpečuje spolupráci a výměnu zkušeností s jinými odbornými pracovišti. Další práva a povinnosti ředitelů vyplývají zejména ze zákona č. 109/2002 Sb., 217/2001 Sb., 218/2001/Sb., 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zástupce ředitele pro zabezpečení hlavní činnosti (HČ) 1. Zastupuje ředitele v případě jeho nepřítomnosti. 2. Plní úkoly organizace a řízení úseku přímé péče o klienty, odpovídá za kvalitu a efektivitu práce na úseku HČ. 3. Navrhuje změny v metodách práce a personální zajištění činnosti. 4. Odpovídá za příslušnou dokumentaci a výkaznictví. 5. Je přímo podřízen řediteli. Vedoucí pracovních úseků a oddělení Vedoucí úseku jsou přímo podřízení zástupci ředitele (pokud jsou jmenováni) DÚ a SVP. Vykonávají zejména tyto činnosti: 1. Řídí, organizují a kontrolují v rozsahu své působnosti práci na svěřeném úseku. 2. Dbají na dodržování pracovní kázně, navrhují odměny a úpravy základních platů podřízených pracovníků. 3. Zajišťují důsledné dodržování právních norem, příkazů a pokynů ředitele DÚ a SVP a dbají o to, aby podřízení pracovníci byli s nimi včas a dostatečně seznámeni. 4. Uplatňují pokrokové metody práce, vypracovávají podklady a návrhy nových koncepcí a rozvoje svěřeného úseku v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a zkušenostmi obdobných pracovišť. 5. Navrhují pracovní postupy k plnění nových, složitých nebo nenadálých úkolů. 6. Pečují o odborný růst podřízených zaměstnanců. 7. Úzce spolupracují s vedoucími ostatních úseků. 8. Navrhují personální změny. 9. Odpovídají za uplatňování odpovídající (schválené, zákonné) metodiky práce. 12

13 10. Zpracovávají dokumentaci: 1. Roční plán práce: 1.1. Plán čerpání dovolených 1.2. Plán zabezpečení letního provozu 1.3. Plán výjezdů Plán supervizí Plán dalšího vzdělávání Plán porad 1.7. Plán kontrol 1.8. Plán hospitací 2. Zápisy o kontrolách 3. Zápisy z porad 4. Čtvrtletní zprávy o činnosti (hodnocení) 5. Roční zprávy 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu. Spolupráce s rodiči je realizována zejména v těchto aktivitách: 13

14 1. Žádost rodičů o diagnostický pobyt je doplněna popisem vývoje konfliktů včetně určité katarse. 2. Diagnostický rozhovor před přijetím dívky. 3. Návštěvy každou neděli ve stanovených hodinách. 4. Analyticko-instruktážní rozhovory při návštěvách. 5. Možnost telefonického rozhovoru a písemného kontaktu. 6. Poradenský rozhovor zejména před propuštěním. 7. Katamnestické sledování,pomoc rodině při podmíněném propuštění a propuštění. 8. Návštěvy v rodinách. 9. Zprostředkování další psychosociální pomoci a podpory dalšími institucemi. 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 14

15 2.1. Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení Koncepce přijetí k diagnostickému pobytu Do DÚ jsou přijímány děti na základě: - rozhodnutí soudu - na vlastní žádost nezletilé - na žádost osob odpovědných za výchovu Žádost osob odpovědných za výchovu. obsahuje podrobný popis vývoje výchovné situace, chování nezl., informace o způsobu vzdělávání, užívání návykových látek, vývoje chování a dalších závažných okolnostech. Smlouva kodifikuje plnou součinnost a spolupráci osob odpovědných za výchovu a dále jejich povinností, včetně způsobu úhrady příspěvku. Za sestavení nezbytné dokumentace, sepsání dohod a předání základních informací odpovídá vedoucí úseku sociální péče a diagnostiky. Základní informace zaznamenávají samostatní odborní pracovníci do vstupní diagnostické zprávy. Samostatní odborní pracovníci v průběhu adaptační fáze doporučí směr a reedukační přístup ve spolupráci s vedoucím oddělení, sestaví základní individuální plán, který je průběžně upravován a rozvíjen za aktivní spolupráce klientky. Za sestavení individuálního plánu odpovídá psycholog. Úkolem DÚ a obsahem pobytu je vedle speciálně pedagogické diagnostiky především otevření vstřícné komunikace, koncepce vztahů, obnova a úprava vztahů k rodičům a rodině, pozitivní motivace a zahájení reedukace se závěrem kvalifikovaného doporučení metod a prostředků další péče. Přijetí klientky - rozsah nezbytné dokumentace je stanoven zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozsah osobních věcí klientky potřebných k pobytu je definován délkou přiměřeně ročnímu období 15

16 - cenné předměty, elektronika, el. spotřebiče, mobilní telefony jsou vraceny zákonným zástupcům, resp. uloženy v depozitu ústavu - poučení - práva a povinnosti klientek a seznámení s vnitřním řádem stvrzují klientky svým podpisem - při přijetí na žádost zákonných zástupců (popř. na vlastní žádost)z tvrdí zákonný zástupce (popř. klientka) podpisem závaznost respektování všech pravidel a norem DÚ - pedagogický pracovník ústavu provede vstupní rozhovor, seznámí s prostředím, ubytováním, provede o rozhovoru záznam Přijímání, přemísťování a propuštění zabezpečují jednotliví pracovníci úseku sociální péče a diagnostiky a úseku psychologické a etopedické péče a diagnostiky pověření vedoucími úseků Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty Za spolupráci s kompetentními orgány a institucemi v oblasti péče o nezl. klientky odpovídá vedoucí úseku sociální péče a diagnostiky. Jde zejména o závazné poskytování informací, vzájemnou spolupráci při zabezpečení zájmu dítěte. 2.3 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Katamnestické sledování a následná péče 16

17 1. DÚ provádí katamnestické sledování po ukončení diagnostického pobytu, zejména po převedení do ambulantní formy péče. 2. Po předběžné dohodě lze klientky po ukončení pobytu zapojit do spolupráce v rámci nadstavbových programů DÚ. 3. U pobytů realizovaných na základě dohody je katamnestické sledování podmíněno souhlasem zainteresovaných stran. 4. K následné péči využívá DÚ spolupráce s řadou specializovaných pracovišť, zejména jiných organizací v oblasti školské, zdravotnické, sociální. 5. Po ukončení pobytu je klientkám a jejich zákonným zástupcům poskytována ambulantní a poradenská péče a podpora. Za vedení a administraci této péče odpovídá vedoucí úseku speciálně pedagogické a psychologické péče a diagnostiky. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 17

18 3.1 Organizace výchovných činností Pobyt v diagnostickém ústavu je organizován v systému řady prostupných oddělení, resp. diagnostických tříd, kde dochází k plnění strukturovaných úkolů. Pobyt tak má svoji vnější a vnitřní dynamiku. Úkoly výchovy a vzdělávání jsou propojeny do interaktivního celku umožňujícího individualizaci práce a přizpůsobení tempa a metod dané struktuře skupiny. Po ukončení vstupního lékařského vyšetření je dívka zařazena do diagnostické třídy A, ve které setrvá do splnění úkolů stanovených pro odd. A a úkolů v individuálním plánu, zásadně však po dobu maladaptačních projevů v chování. Návrh na přeřazení do u jednotlivých klientek do dalších diagnostických tříd podává vedoucí oddělení na základě dosažení cílů vymezených individuálním plánem a plnění požadavků pro dané oddělení. Přeřazení do oddělení B,C jsou projednávána na komunitním setkání (spolusprávě). Rozhodnutí o přeřazení připraví vedoucí vychovatel, schválí ředitel. Rozhodnutí je uloženo do osobního spisu. Přeřazení do oddělení M, D Do oddělení M jsou dívky přeřazovány na základě konziliárního doporučení pedagogické rady rozhodnutím ředitele, zpravidla po 12. týdnu těhotenství. Oddělení M je určeno pro nastávající matky a matky s dětmi, oddělení je umístěno ve zvláštní budově. Provozní řád odd. M obsahuje specifická opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví. Oddělení D je určeno dětem s programem dlouhodobého pobytu naplněného studijními úkoly. Umístěny jsou zde klientky, u nichž by aktuální umístění do jiných zařízení ohrozilo profesní nebo osobnostní vývoj. O umístění rozhoduje ředitel na základě konziliárního vyjádření pedagogické rady. V závěru pobytu je změna orientace osobnosti stabilizována, motivační struktura osobnosti posilována, jsou připravovány a zabezpečovány perspektivní opatření a závěry. Jsou zkompletovány odborné zprávy. Přechod mezi odděleními je oboustranně prostupný. Projeví-li se například v chování dívky hrubé porušení kázně, morálních principů 18

19 apod., je toto posuzováno zpravidla jako maladaptační recidiva, nesplnění cílů oddělení a následuje přeřazení do předchozího oddělení. Činnost v diagnostických třídách (výchovných skupinách) respektuje vnější podmínky vyplývající ze specifik vnitřní struktury diagnostického pobytu. Aktivity diagnostické třídy (skupiny) A jsou orientovány do interiéru ústavu, pobyt mimo budovu má spíše hygienický charakter. Všechna činnost je přímo vedena pracovníky DÚ, převažuje skupinová činnost. Činnost v diagnostické třídě B je připravována zejména v rámci objektu DÚ, mimo objekt výhradně ve skupině za přítomnosti odpovědného pracovníka DÚ a v rámci programu. Okolnosti podmiňující zařazení do diagnostické třídy C i celková orientace činnosti tohoto oddělení vytváří předpoklad pro realizaci aktivit částečně i mimo objekt zařízení, úkoly vyplývající z individuálního plánu může plnit klientka dle individuálního posouzení zcela samostatně. Týdenní program 19

20 Vzdělávací celky celodenního výchovného systému v DÚ Vychovatelé i samostatní odborní pracovníci jsou povinni dodržovat stanovený výchovný plán v šestitýdenním cyklu. Vzdělávací celky jsou součástí systému dynamické diagnostiky a intenzivní speciální výchovy v širším slova smyslu, který při respektování práv a povinností klientek i zaměstnanců vytvoří prostor pro racionální využití kapacit a času ke splnění cílů. Základem je celodenní výchovný program s integrovanými vzdělávacími celky. Současně je nutné využití některých prvků svobodné alternativní školy, a to v závislosti na specifických podmínkách diagnostického ústavu. Úkolem je v rámci reedukačního programu dovést děvčata k přehodnocení vztahu ke vzdělání, přiblížit jim formy sebevzdělávání, vést k poznání vlastních schopností, spoluvytvářet projekt individuálního profesionálního cíle, najít optimální způsob získávání vědomostí v závislosti na individuálních vlastnostech a v neposlední řadě vytvářet všeobecný koncept vědomostí a dovedností, který je základem kultury člověka. Rozložení hodinových dotací respektuje výchovná omezení v diagnostických třídách A, B, C, kde např. A má charakter uzavřeného oddělení, B a C má k dispozici exkurse a vycházky mimo objekt DÚ apod. Ověřování získaných vědomostí a dovedností v každém z celků je uzavíráno zpravidla formou krátkých didaktických testů. Výsledky nebudou klasifikovány. Integrací vzdělávacích celků do celodenního výchovného režimu dojde k integraci rolí učitel - vychovatel, vychovatel - učitel při jednotné kvalifikaci speciální pedagog. Ve vzdělávacích celcích je využito kvalifikace pedagogických pracovníků s ohledem na jejich specializace. Osnova jednotlivých předmětů předpokládá tvořivý přístup pedagogů. Klientkám navštěvujícím střední školu či učiliště bude poskytována kvalifikovaná individuální péče koordinovaná etopedem, který zajistí také přenos informací s kmenovou školou. 20

21 Týdenní program diagnostické třídy A , Pondělí duševní hygiena a duševní zdraví matematika ergoterapie ergoterapie literární výchova Úterý sociálně interakční program mravní výchova zeměpis tělesná výchova literární výchova Středa Čtvrtek sociálně psychologická propedeutika skupinové sezení český jazyk vnitřní řád DÚ zdravotní výchova výtvarná výchova komunikativní dovednosti literární výchova výtvarná výchova nauka o společnosti hodnocení týdne samospráva sociálně právní volnočasové Pátek příprava literární výchova hudební výchova aktivity Sobota pracovní výchova skupinové sezení tělesná výchova rodinná výchova volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity vaření návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova individuální pohovory 21

22 Týdenní program diagnostické třídy A , Pondělí rozvoj tvořivosti matematika ergoterapie ergoterapie literární výchova Úterý osobnostně sociální rozvoj mravní výchova výtvarná výchova komunikativní dovednosti literární výchova Středa výchova k ekologickému český jazyk dramatická nauka o společnosti literární výchova myšlení výchova Čtvrtek didaktické testy sociálně právní příprava skupinové sezení zeměpis tělesná výchova hodnocení týdne Pátek samospráva duševní hygiena hudební výchova opakování vnitřního řádu literární výchova volnočasové aktivity Sobota pracovní výchova skupinové sezení tělesná výchova rodinná výchova volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity vaření návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova individuální pohovory 22

23 Týdenní program diagnostické třídy B , Pondělí Úterý Středa český jazyk rodinná výchova sociálně interakční program nauka o společnosti reálie mravní výchova sociálně právní příprava zdravotní výchova komunikativní dovednosti tělesná výchova literární výchova dramatická výchova pracovní výchova literární výchova český jazyk pracovní výchova literární výchova Čtvrtek matematika duševní hygiena a duševní zdraví rodinná výchova ruční práce hodnocení týdne samospráva sociálně Pátek psychologická propedeutika Sobota pracovní výchova skupinové sezení reálie společenské hry dramatická Neděle zájmové aktivity zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova výtvarná výchova literární výchova výchova tělesná výchova volnočasové aktivity literární výchova 23

24 Týdenní program diagnostické třídy B , komunikační sexuální výchova estetická výchova rodinná výchova kvíz Pondělí dovednosti didaktické testy mravní výchova pracovní výchova dramatická relaxační činnosti Úterý výchova (spol. hry, autogenní trénink, zpěv) Středa Komunikativní dovednosti český jazyk zdravotní výchova pracovní výchova literární výchova Čtvrtek duševní zdraví sociální a zdravotní prevence ruční práce tělesná výchova hodnocení týdne Pátek samospráva vstupní skupinové sezení tělesná výchova výtvarná výchova volnočasové aktivity Sobota pracovní výchova volnočasové reálie rodinná výchova klub aktivity Neděle osobní korespondence zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity volnočasové aktivity literární výchova a relaxační techniky Týdenní program diagnostické třídy C 24

25 , Pondělí výukové předměty nauka o společnosti reálie výtvarná výchova literární výchova individuální tělesná výchova komunikativní Úterý český jazyk studium hudební výchova dovednosti literární výchova Středa Čtvrtek Pátek didaktické testy individuální studium samospráva výchova k rodičovství zdravotní výchova sociálně právní příprava sociálně interakční program reálie reálie literární výchova tělesná výchova pracovní výchova duševní hygiena a duševní zdraví komunikativní dovednosti hodnocení týdne literární výchova Sobota pracovní výchova skupinové sezení reálie reálie volnočasové aktivity Neděle zájmové aktivity zájmové aktivity návštěvy zájmové aktivity tělesná výchova literární výchova Týdenní program diagnostické třídy D 25

26 ,30 Pondělí škola péče o zahradu údržba a úklid domácnosti příprava do školy režimové činnosti Úterý škola sportovní aktivity ind. pohovory s etopedem zátěžová terapie (13-18) Středa škola společenské aktivity -propustky, kino, výstavy... režimové činnosti režimové činnosti příprava do školy Čtvrtek škola návštěvy (15-19) zátěžová terapie (15-19) režimové činnosti oddílové hodnocení Pátek škola osobní volno, odjezdy k rodičům vaření, pracovní výchova režimové činnosti Sobota Neděle péče o zahradu ruční práce společenské aktivity -propustky, kino, výstavy režimové činnosti rodinná výchova 26

27 Týdenní program diagnostické třídy M1 Pondělí Úterý 9-10,30 10,30-11,30 13,00-14, ,30 výukové předměty vycházka rodinná výchova výtvarná výchova osobní volno ruční práce didaktické testy sociálně právní vycházka vycházka rodinná výchova osobní volno (speciální pedagog) příprava individuální pohovory vaření společenské (sociální (psycholog) hry pracovnice) poradna dívky výukové předměty vycházka dramatická osobní volno Středa výchova sociálně interakční zdravotní tělesná individuální studium rodinná výchova osobní volno Čtvrtek program (psycholog) výchova pečení ruční práce výukové předměty vycházka rodinná výchova zdravotní tělesná osobní volno Pátek výchova společenské hry Sobota pracovní výchova vycházka společenské hry osobní volno osobní volno rodinná výchova návštěvy osobní volno osobní volno Neděle vycházka 27

28 Týdenní program diagnostické třídy M2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek ,30 výukové předměty rodinná výchova vycházka výtvarná výchova osobní volno hry, soutěže, kvízy ruční práce didaktické testy zdravotní vycházka rodinná výchova osobní volno (speciální pedagog) tělesná výchova individuální vaření společenské hry pohovory (psycholog) poradna děti výukové předměty rodinná výchova vycházka pracovní výchova sociálně interakční vycházka program psychosociální hry (psycholog) výukové předměty rodinná výchova vycházka výtvarná výchova dramatická výchova rodinná výchova pečení osobní volno osobní volno ruční práce zdravotní tělesná osobní volno Pátek výchova společenské hry Sobota pracovní výchova vycházka společenské hry osobní volno osobní volno rodinná výchova návštěvy osobní volno osobní volno Neděle vycházka Programy odd. M vycházejí RVP zařízení. 28

29 3.2 Organizace vzdělávání dětí Diagnostické třídy K zajištění pedagogické diagnostiky a přiměřeného vzdělávání a plnění individuálních vzdělávacích programů jsou připravovány výukové programy diagnostických tříd. Ty jsou koncipovány jako integrovaný celodenní výchovně vzdělávací program s využitím vyšší dynamiky pracovního dne, prostoru pro individuální práci, respektování často dramatických vzdělávacích rozdílů mezi klientkami, anticipací zkušeností s nejrůznějšími typy škol a vzdělávacích systémů. Úkolem je rovněž hledání optimálního výběru další profesní přípravy a facilitace její realizace. Diagnostická třída A spojuje organizačně výchovné skupiny(a1, A2, A3, )analogicky také B, C, M., B, C, M). 29

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více