Simulační výuka komunikačních dovedností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulační výuka komunikačních dovedností"

Transkript

1 Simulační výuka komunikačních dovedností Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 1. Úvod Obor simulační medicína představuje důležitou součást moderního vzdělávání a tréninku zdravotnických profesionálů a je samozřejmou součástí vzdělávání na zahraničních středních a vysokých školách. Lékaři a zdravotní sestry se na výkon budoucího povolání připravují nejen v reálných situacích během povinných praxí v nemocnicích (nejčastější způsob výuky v našich podmínkách), ale také pomocí situací simulovaných, ve kterých si lze vyzkoušet nové teoretické znalosti a dovednosti v bezpečném prostředí výukového zařízení. Simulační výuka v medicíně se zaměřuje nejen na nácvik reálných situací souvisejících s diagnostikou a léčbou (např. diferenciální diagnostika infarktu a panické ataky), ale také na oblast komunikace s pacientem a jeho příbuznými. Námi využívaný model simulační výuky se nachází na hranici běžné školní výuky a praxe v reálném prostředí zdravotnického zařízení. Je doplněním obou stávajících forem výuky a umožňuje lépe propojit teorii s praxí díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od lektorů - psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob. Zkušenost nabytá ze simulované situace umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky (studenta) tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se, v rámci ochrany sebe i pacienta, neadekvátním reakcím. 2. Co je to simulační výuka Simulace je napodobení věcí, stavů nebo procesů, které jsou v reálném světě skutečné. Cílem vlastního aktu simulace jakékoli skutečnosti je obvykle potřeba zobrazení klíčových vlastností či způsobů chování daných systémů. Výhodou je možnost poučení se z chyb, kterých se lze bez vážného dopadu dopustit. Proto simulace představují důležitou součást výuky zdravotnického personálu a jsou samozřejmou součástí vzdělávání na zahraničních středních i vysokých školách. Simulace ve výuce zdravotnického personálu používá přístup učení se z chyb, který pohlíží na chyby jako na příležitost motivující k dalšímu vzdělávání a na rozdíl od dosavadní praktické výuky, chyby neohrožují pacienta (koncept error free medicine ). Výrazně se tak zvyšuje bezpečnost pacientů, účinnost stanovené léčby či zavádění nejmodernějších metod do klinické praxe. Námět pro diskusi: Proč si myslíte, že je komunikace v medicíně tolik důležitá? Je třeba od studentů získat několik názorů, které podporují tento předpoklad (prevence zásadních komunikačních chyb sester v kontaktu s pacientem). Pocit, že se studenti podílejí na něčem důležitém, smysluplném a využitelném pro praxi, bude zvyšovat motivaci k následující práci. 2

3 Příklad: Jako velmi dobrý příklad, který je pro studenty srozumitelný, je výcvik pilotů dopravních a vojenských letadel. Cvičení na letovém simulátoru nabízí možnost aplikace teoretických znalostí budoucího pilota při simulaci reálného letu, přičemž je pilot nucen využít znalostí z mnoha oblastí studia. Chyba pilota má obvykle fatální důsledky a stovky hodin výcviku ve cvičných podmínkách představují důležitou prevenci možných neštěstí. Paralela se vzděláváním v medicíně je nasnadě. Námět pro diskusi: Na tomto místě je možné rozvést krátkou skupinovou diskusi o výhodách simulační výuky v medicíně a stejně tak o důsledcích chyb v komunikaci pro pacienta a zdravotnické zařízení (komunikace v diagnostice, forenzní důvody, stížnosti, pověst nemocnice, dopad nesprávné komunikace na psychický stav pacienta a psychosomatický rozměr onemocnění, atd.). 3. Pozadí simulační výuky Podrobněji se nyní podíváme na jednotlivé stavební kameny simulační výuky, kterým je třeba před realizací věnovat pozornost. Při přípravě celé etudy je třeba definovat si tři základní oblasti. Situaci (Důvod setkání), pacienta (S kým se setkává) a scénář (Průběh setkání s peripetiemi a konflikty). Konkrétně pak představíme několik typických situací, pacientů a scénářů, a přiblížíme samotný proces simulační výuky na konkrétních příkladech. Základní pojmy SITUACE obecněji definovaná situace (např. situace, kdy sestra vchází po příjmu sejmout anamnézu, nebo situace sdělování nepříjemné zprávy pacientovi nebo příprava pacienta na operaci). PACIENT popis pacienta, jeho osobnostní struktury, jeho potíží, tedy proměnných, které ovlivňují a motivují jeho chování. Standardizovaný pacient Klíčovým nástrojem simulační medicíny je tzv. standardizovaný pacient. Standardizovaný pacient je zdravá osoba (v ideálním případě profesionální herec), která je trénovaná k tomu, aby dokázala předvést fyzické a emoční charakteristiky reálného pacienta. Setkání s takovým pacientem v tréninkových podmínkách slouží jako hodnotný nástroj pro učení se novým dovednostem v bezpečných podmínkách simulované situace. SCÉNÁŘ jasně formulovaný obsah simulačních bloků pro daný typ pacienta, který obsahuje: písemný popis: o nemoci/stavu/zdravotního postižení, o situace, zadaného úkolu, o pokyny pro komunikaci s daným typem pacienta, další informace (typické chování pacienta, specifičnost stavu), zkouška s hercem (SP) pod vedením psychologů a odborníků, úprava scénáře vycházející z dotazníkových šetření a rozborů audiovizuálních záznamů. 3

4 AKCE (s využitím divadelní terminologie) Expozice úvodní situace, instrukce pro herce (navození úvodní atmosféry, první repliky vyřčené hercem). Témata (úkoly, etudy, konflikty) jednotlivé dílčí střety v rámci scénáře. To, co tam bude herec vnášet obsahově např. pokus o tělesný kontakt, telefonování atd. Výhodou je, že témata lze obměňovat, mohou reagovat na konkrétní zkušenosti z praxe. Etudy jsou křižovatky, kde se právě dle toho, jak je student adekvátně zvládá, rozhoduje, zda další vývoj situace bude směřovat do krize nebo do katarze. Krize zdravotník nezareaguje adekvátně, pacient udržuje nežádoucí projevy (depresivní pacient se stahuje, případně pláče, agresivní pacient zůstává v pozičním konfrontačním modu atd.) Katarze zdravotník volí styl komunikace, který pacientovi umožňuje posun potřebným směrem. Spolupracuje, odpovídá na otázky, přistupuje na záměr zdravotníka (např. sejmout anamnézu) atd. 4. Simulační výuka ve FNUSA Výuka komunikačních dovedností, která probíhala v rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe byla zaměřena zejména na přímý prožitek a získání konkrétní zkušenosti v předem připravené (simulované) situaci. Díky vhodně zvoleným metodám, spolupráci s profesionálními herci a využití moderní audiovizuální technologie, dochází k posilování jejich komunikačních dovedností tak, aby odpovídaly vysokým nárokům kladeným na poskytování ošetřovatelské péče. Simulační výuka probíhala formou čtyřhodinových bloků v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Zahrnovala teoretické uvedení do problematiky a praktický výcvik. Zajišťoval ji tým psychologů, profesionálních herců a realizační tým ICRC. Simulační výuka byla realizována ve dvou bězích. V rámci prvního běhu měli studenti možnost si procvičit komunikaci s žoviálním, agresivním, depresivním, popř. hysterickým pacientem či pacientem s obsedantně kompulzivními rysy. Na první běh navazoval s určitým časovým odstupem (2 měsíce) běh druhý. V rámci něj si studenti zopakovali komunikaci s výše uvedenými typy pacientů a navíc byl druhý běh rozšířen o další komunikační témata osoba ohrožená domácím násilím, handicapovaný pacient (sluchově a zrakově) a pacient senior. Někteří studenti prošli simulační výukou pouze 1x. V tomto případě si studenti vyzkoušeli komunikaci s pacienty procvičovanými na prvním běhu simulační výuky. 4

5 5. Cílová skupina Cílovou skupinou byli v našem případě studenti středních zdravotnických škol. Měli možnost procvičit si komunikaci s různými typy pacientů a získat tak větší jistotu pro výkon svého budoucího povolání. Maximální počet účastníků v jednom výukovém bloku byl 10 osob. 6. Prostory simulačního centra Prostory pro simulační výuku komunikačních dovedností se nachází ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jedná se o tři vzájemně propojené místnosti (standardní nemocniční pokoj, místnost pro debriefing a místnost pro návštěvy). Všechny místnosti jsou účelně vybaveny špičkovou audiovizuální technikou, nemocničními lůžky, nábytkem apod. Situace, která probíhá ve standardním nemocničním pokoji, je zaznamenávána dvěma kamerami. Danou simulaci sledují ostatní účastníci v debriefingové místnosti. V místnosti pro návštěvy lze sledovat simulace i debriefing. 7. Lektor simulační výuky V ideálním případě by měl být lektorem simulační výuky vždy externí pracovník anebo expert, který se specializuje jen na výuku. Tento požadavek platí zejména o simulační výuce komunikace ve zdravotnických zařízeních. Jako kontraindikaci vnímáme přítomnost vedoucích pracovníků během výuky (vrchní a staniční sestra, pedagog). Simulační výuka nemá sloužit jako nástroj kontroly a hodnocení, ale jako příležitost a bezpečný prostor pro učení se novým věcem. Často referovanou zkušeností zdravotníků je, že byly výsledky podobných vzdělávacích výcviků v komunikačních dovednostech později použity v osobních sporech na oddělení. Pokud simulační výuka probíhá na půdě školy nebo univerzity, je lektorem obvykle učitel odborného předmětu (psychologie). Vždy je nutné zvážit, mají-li studenti k učiteli důvěru. Schopnost rozpoznat připravenost skupiny k práci a stejně tak schopnost studenty pro práci pozitivně motivovat považujeme za základní schopnosti pedagoga, který bude studenty simulační výukou provázet. 8. Simulovaná situace Situace je inspirována pracovní realitou sestry a ukotvuje etudu do pokud možno co nejvíce reálného kontextu. Nese v sobě důvod komunikačního setkání zdravotníka s pacientem, tedy to za jakým účelem vstupuje sestra do interakce (co potřebuje řešit, sdělit). V podstatě je to i vstupní instrukce pro sestru od lektorů před vstupem do pokoje. Situace by měla vycházet z praxe a měla by být něčím, s čím se sestra může setkávat naprosto běžně a je jí to důvěrně známé (sejmutí ošetřovatelské anamnézy) nebo to může být naopak situace méně obvyklá, která je však nějakým způsobem náročná a jejíž expozice v rámci simulační výuky umožní zažít takovou komunikaci a sebe sama v ní (komunikace s příbuzným, sdělení fatální zprávy atd.). Náročnost celé etudy pro zdravotníka samozřejmě není dána jen tím, zda situace je více či méně běžná, ale ovlivňuje ji i typ pacienta a konfliktů, které vnáší a samozřejmě i zkušenost a osobnostní dispozice samotné sestry. 5

6 Výčet situací je otevřený a je možno připravit scénář na téměř každé komunikační setkání, které přináší pracovní život zdravotníka. A to nejen s pacienty, ale třeba i s lékaři. Také komunikace v rovině sestra lékař může být stresující, zatěžující, provázená pocitem, že nevím jak na to, necítím se v tom dobře. I tato interakce je tedy vhodná pro simulaci, reflexi celého komunikačního procesu a jeho problematických bodů, zvážení možností sebepodpory. Z možných situací vybíráme např.: Sejmutí ošetřovatelské anamnézy po příjmu. Podávání stravy. Úprava lůžka. Předoperační příprava pacienta. Komunikace nějaké pro pacienta nepříjemné situace, změny, se kterou nepočítal (stěhování na jiný pokoj, odložení zákroku z důvodu nemoci lékaře atd.). Úzkost a strach prožívající pacient v terminálním stadiu. Sdělení nepříznivé zprávy příbuznému (příbuzným). Komunikace s lékařem (nesouhlas s nějakým jeho stanoviskem). V počátečních blocích simulační výuky jsme vycházeli z jedné, poměrně jednoduše strukturované situace sejmutí ošetřovatelské anamnézy po příjmu. Šlo nám o postižení a uvědomění si určitých obecnějších komunikačních mechanismů, které mohou vyprovokovat svým chováním určité typy pacientů, nikoli o nějakou specifickou situaci, kterou by bylo třeba trénovat. Variabilitu v interakci tak zajišťovaly různé typy pacientů a různý přístup ze strany sester. Koncentrace na čistou (či běžnou, přirozenou) komunikaci ( soft skills ), namísto komunikace odborné či vázané na nějakou extra vědomost, zkušenost ( hard skills ) umožnila dobře podchytit přirozená témata, která sestry zažívají v kontaktu s takovým či oním chováním. To, že reflektují v rámci reakce na pacienta i své zážitky z mimoprofesního života, z různých společenských kontaktů atd. je pro samotnou práci žádoucí. Podporuje to přirozenou integritu. Není cílem, aby v roli sestry byla někým jiným, tlačila se do nějakého žádoucího chování. Cílem je, aby i v roli sestry dokázala projevit své autentické emoce, svoji energii, názory, ovšem v intencích dané role. Další rozvoj v komunikačních dovednostech nemůže začít jinde než na uvědomění si toho jaký styl, jaké způsoby, obranné mechanismy atd. používá při komunikaci ve svém životě napříč všemi možnými situacemi. A právě vědomý náhled, uvědomění si úskalí i pozitiv svého bezděčného stylu komunikace, je jedním z hlavních cílů simulační medicíny. Je to jakýsi první krok, za kterým teprve může následovat nabídka nějakých alternativních postupů a strategií. Teprve když si (nejen) zdravotník uvědomí limity svého přístupu, vzniká potřeba zkoušet to i jinak. Teprve pak je motivován ke změně. Tyto limity si nejlépe uvědomí v zážitku, v bezprostřední zkušenosti (necítí se v tom dobře, nedosáhl v komunikaci svého, dosáhl svého, ale popudil druhou stranu atd.) A takový bezprostřední zážitek je možný na praxi anebo právě v simulační etudě. 6

7 Cílem simulační medicíny tak není primárně ukazovat jak se to má dělat, jak to dělají autority atd., ale pomoci uvědomit si jak to dělám já, porozumět tomu, jaké toto chování může mít důsledky a získat inspiraci k tomu dělat to případně i jinak, uplatňovat jiné strategie. 9. Pacient Role pacienta se v našem případě ujal profesionální herec a na jiném místě zmiňujeme pozitiva této varianty. Zde se zaměříme na pozadí toho, jak a s jakým záměrem byly jednotlivé role vytvářeny a na specifika konkrétních pacientů, které jsme rozpracovali pro simulační výuku. Z interakcí studentů v projektu právě s těmito pacienty jsme pak získali poměrně bohatý materiál zdokumentovaný i na videonahrávkách. S opatrností tak můžeme činit i určité závěry a zobecnění o tom, který pacient je pro začínající sestry problematický a v čem a jaké jsou typické reakce na něj, případně které jsou nejčastější chyby atd. U tvorby role pacienta byla opět, tak jako u situací prvotním impulsem praxe. Po konzultaci se zdravotníky, odbornými garanty projektu, pedagogy a sestrami jsme vytipovali několik typických pacientů, kteří jsou z různého důvodu problematičtí. Nakonec jsme zvolili pro první bloky simulační výuky triádu: Žoviální pacient. Depresivní pacient. Agresivní pacient. Tito tři pacienti byli všeobecně vnímáni jako komunikačně nároční partneři a současně se ve svých projevech dobře doplňovali, mnohdy vzájemně polaritními projevy (agresivní invazivní x depresivní stahující se, žoviální pozitivní x agresivní negativní, žoviální povídavý x depresivní mlčenlivý atp.) Byli tedy pestří a při jejich prostřídání v rámci jednoho bloku simulační výuky to bylo cenné pro didaktické shrnutí, kdy bylo možné stavět jednotlivé projevy a pacienty do kontextu a kontrastu. Zvolené typy pacientů byly vhodné pro poukázání na určité základní pojmy z teoretického backgroundu jako je kontakt, kontaktová hranice, sebepodpora, externí podpora, obranné reakce atd. Pacienty a jejich chování jsme pak definovali v kombinaci rysového a situačního přístupu. Rysový přístup popisuje určité trvalejší charakteristiky, rysy v chování a prožívání člověka, které jsou pro něj typické a týkají se například: Převládajícího emočního ladění. Energie (temperament). Intrapunitivita x extrapunitivita (tendence přičítat vinu spíše sobě nebo spíše druhým či externím podmínkám). 7

8 V extrémních projevech jsme se pak inspirovali klinickým obrazem některých poruch osobnosti s jejich typickými obrannými mechanismy a způsobem jakým operují se světem a sami se sebou. 10. Scénáře V rámci přípravy simulační výuky byla vytvořena baterie scénářů, která byla v průběhu výuky na základě požadavků ze strany studentů i pedagogů partnerských škol doplňována. Příklady zpracovaných scénářů: agresivní, depresivní, žoviální pacient, pacient s obsedantně-kompulzivními rysy, pacientky s hysteriónskými rysy, osoba ohrožená domácím násilím, postižený pacient (sluchové/ zrakové postižení), dětský a geriatrický pacient. 11. Struktura bloku simulační výuky Struktura bloku: úvodní přednáška, 5-8 minut vlastní simulované situace, okamžitý rozbor simulované situace, opakovaní simulace v případě potřeby/požadavku, ukončení bloku simulační výuky Úvodní přednáška teoretický rámec simulační medicíny Cílem úvodní přednášky je studenty podrobně seznámit s formou a obsahem simulační výuky, nejen s teoretickými východisky tohoto specifického způsobu výuky. Je třeba jasně definovat hranice situace, které jsou jedinečné pro každé zařízení (škola, nemocnice), ve kterém bude výuka probíhat. Hranicemi máme na mysli přesný popis posloupnosti výuky a její časové nároky. Časové nároky na úvodní přednášku a diskusi budou variovat v závislosti na mnoha faktorech, jako je např. předchozí zkušenost studentů s tímto druhem výuky, důvěra ve skupině a vzájemná podpora mezi studenty, schopnost pedagoga studenty pozitivně motivovat pro práci a v neposlední řadě také implicitní nároky na výkon a negativní hodnocení za neúspěch. Důležitým tématem je také bezpečí studentů a ustanovení základních pravidel důvěry, které se ukazuje být nezbytné pro plné a autentické zapojení se studentů do výuky. Nejčastější reakcí studentů v úvodní fázi výuky je strach, úzkost, stud a obava ze ztrapnění se před spolužáky či pedagogem. Je třeba mít na paměti, že jde o zcela přirozené pocity. Objevují se u většiny z nás v situacích, které jsou pro nás nové a se kterými nemáme předchozí zkušenost. Těmto pocitům je třeba věnovat náležitou 8

9 pozornost. Volný rozhovor o konkrétních strach nahánějících představách studentů představuje důležitou součást přípravy na samotnou výuku. Délka diskuse samozřejmě závisí na atmosféře ve skupině, soudržnosti kolektivu, schopnosti vzájemné podpory mezi studenty a také na schopnosti pedagoga vytvořit ve skupině atmosféru důvěry a bezpečí (nikdo nebude negativně hodnocen, nikdo nebude zostuzen). Rozhovor je zdrojem informací nejen o konkrétních obavách studentů (jak dlouho budu s pacientem mluvit; kdo všechno mě uvidí; kdo všechno bude mít přístup k videozáznamu výuky; co budu dělat, když mě v kontaktu s pacientem nenapadne nic, co bych mohl/a říci), ale také o mnohem hlubších nejistotách, které máme obvykle spojené se situacemi zaměřenými na výkon (strach ze selhání). Zodpovězení konkrétních otázek souvisejících se simulační výukou vede obvykle k částečné redukci úzkosti a obav. Studenty je třeba ujistit, že cílem simulační výuky není podat perfektní a bezchybný výkon. Právě naopak, chyby a nesnáze jsou žádoucí a jen skrze ně se lze dále učit a rozvíjet. Cvičná situace poskytuje příležitost potkat se sám se sebou, se svým osobitým způsobem komunikování, se svými komunikačními limity a lépe pak a v bezpečném prostředí pochopit, co nás během nesnadných situací s pacientem ovlivňuje a jak se v podobných situacích zachovat. Je nezbytné zdůraznit, že nikdo z učitelů ani spolužáků nebude studenty negativně hodnotit. O setkání s pacientem se nebude hovořit jako o dobrém anebo špatném. Jde mnohem více o hledání momentů, které komunikaci s pacientem podpořily a které naopak vedly k problematické interakci. V žádném případě studenty nepřesvědčujeme, aby se nebáli a nestyděli. Naopak, respektujeme jejich obavy jako přirozenou reakci na novou situaci. Studenty do práce nenutíme. Věříme, že dostatečně bezpečné a podpůrné prostředí dodá některým studentům odvahu zkoušet nové věci a ti pak strhnou do práce i ostatní. Samotné přihlížení a následná zpětná vazba na práci někoho jiného je sama o sobě výukou. Je potřeba respektovat a přijmout skutečnost, že v každé skupině studentů může být někdo, pro koho představuje vystoupení před ostatními enormní zátěž. Doporučujeme takového studenta raději ponechat v roli pozorovatele. Samotná výuka by se pro něj mohla stát zbytečně traumatizujícím zážitkem. Dosavadní zkušenosti autorů tohoto textu ukazují, že většina studentů potřebuje pro aktivní účast ve výuce alespoň základní informace o jejím průběhu. Během úvodního výkladu se studentů opakovaně ptáme, jestli již mají dost informací a je-li možné se simulací začít. Je to pro vás srozumitelné? Je něco, co ještě potřebujete vědět? Je tu už teď někdo, kdo by chtěl začít? Je tu někdo, kdo váhá? Je tu někdo, kdo už teď ví, že si to určitě zkusit nechce? Za důležité považujeme tzv. pravidlo mlčenlivosti. Na začátku výuky studenty požádáme, aby se o ničem, co se během výuky stane, nemluvilo za zdmi výukové místnosti. K tomu by se měl zavázat i pedagog sedící v místnosti pro návštěvy a vyvarovat se vyprávění o reakcích konkrétních lidí během výuky např. svým kolegům. Je samozřejmě možné hovořit o samotné výuce, jejím průběhu, ale nikdy ne o určitých osobách, jejich výkonu a jejich reakcích. Setkání s pacientem před kamerou a zraky 9

10 spolužáků a pedagogů vede často nejen k selháním, ale mnohdy také k emocionálním reakcím, za které se student následně stydí (například pláč při setkání s agresivním pacientem). Pokud bude výuka archivována v podobě videozáznamu, studenti by měli vědět, kdo má k videozáznamu přístup a v případě dalšího využití záznamů pro jiné účely (výuka), by měl student pro toto poskytnout písemný souhlas. Má samozřejmě také právo odmítnout. V době všudypřítomnosti mobilních telefonů a častých kauz jejich zneužití doporučujeme v rámci zachování bezpečí všech účastníků kontrolovat, aby studenti výuku tajně nenatáčeli Instrukce pro studenty Těsně před vstupem do místnosti simulující standardní nemocniční pokoj je studen seznámen se zadáním - Vaším úkolem je s pacientem sepsat ošetřovatelskou anamnézu. Berte prosím celou situaci velmi vážně a odpovědně. I přes to, že jde o nácvik, zkuste si představit, že jste v reálné situaci. Setkání s pacientem sami nepřerušujte, zkuste si v dané situaci poradit jen na základě vlastních zkušeností, znalostí a dovedností. Cvičnou situaci ukončuje učitel, obvykle však netrvá déle jak deset minut Akce Setkání studenta s pacientem bylo v našich podmínkách zasazeno do kontextu získání anamnestických údajů pomocí standardizovaného formuláře (jeho obsah a forma je specifická pro každé zdravotnické zařízení). Student se setkává s pacientem u lůžka a jeho cílem je získat potřebná data do anamnestického formuláře. Student není seznámen, s jakým typem pacienta se v pokoji setká (agresivní, žoviální, depresivní, atd.). Ví jen základní údaje o pohlaví, kontextu přijetí a délce trvání hospitalizace (podrobně viz kapitola Komunikační etudy). Cílem je navázat s pacientem co nejefektivnější komunikaci. Polostrukturovaný scénář dává herci možnost reagovat na podkladě předem připraveného scénáře a řídit se pokyny psychologa, který může situaci prostřednictvím bezdrátového spojení s hercem dle potřeby ovlivňovat, ale také herci ponechává prostor pro vlastní pojetí požadované role. Záznam této situace je přenášen do sousedící místnosti, kde skupina ostatních účastníků výuky spolu s psychologem akci sleduje. Audiovizuální záznam slouží také jako podklad pro zpětnou vazbu a lze jej využít i k dalšímu vzdělávání studentů. Účastníci výuky si mohou dle potřeby danou situaci několikrát vyzkoušet a pokusit se aplikovat poznatky získané v rámci zpětné vazby Debriefing Po každé cvičné situaci následuje skupinový rozhovor pod vedením lektora s cílem poskytnut potřebnou zpětnou vazbu a podněty pro hledání nových způsobů, jak lze s pacientem v určitých situacích komunikovat. Zpětnou vazbu dostane účastník nejen od psychologa, případně herce, ale od všech účastníků simulační výuky, kteří danou akci prostřednictvím audiovizuální výuky sledovali. 10

11 Nikdo z lektorů ani spolužáků účastníky nehodnotí. O konkrétních reakcích se nemluví jako o dobrých nebo špatných. Spíše se hledají momenty, které komunikaci s pacientem podpořily a které naopak vedly k problematické interakci. Cílem není podat perfektní a bezchybný výkon. Právě naopak, chyby a nesnáze jsou žádoucí a jen skrze ně se lze dále učit a rozvíjet. Cvičná situace poskytuje příležitost potkat se sami se sebou, se svým osobitým způsobem komunikování, se svými komunikačními limity a lépe tak v bezpečném prostředí pochopit, co jednotlivé účastníky během nesnadných situací s pacientem ovlivňuje a jak se mají v podobných situacích v budoucnu zachovat. Postup poskytování zpětné vazby studentům po simulovaném setkání s pacientem Nejprve se studenta zeptáme, jak se v daný okamžik cítí, co pro něj bylo snadné, co obtížné, co hodnotí jako problematické, jestli má nějakou představu o pacientovi a motivech jeho chování, jak si myslí, že sám ovlivnil situaci s pacientem. Nespokojíme se s jednoslovnými odpověďmi. Doptáváme se pomocí otevřených otázek. Své představy a fantazie o práci studenta s pacientem nevnášíme jako neměnné pravdy, interpretace nebo hodnocení, ale doptáváme se na ně jako na možnosti, které může student odmítnout. Cílem doptávání se v této fázi zpětné vazby je pomoci studentovi zvýšit jeho uvědomění proměnných, které v situaci hrály významnou roli. Cílem je popsat, co vše je v aktuálním poli, jak o sobě student uvažuje, jaké má představy o situaci, jaké jsou jeho zdroje sebe-podpory. Studenty v žádném případě negativně nehodnotíme, nezesměšňujeme, nepoučujeme. Příklad: Studentka uvede, že se celou dobu v kontaktu s agresivním pacientem bála cokoliv říci, aby jej ještě více neurazila nebo nerozzlobila. Prvním krokem není studentku poučovat z pozice experta o tom, co měla udělat a jak je to správné. Cílem je studentce pomoci co nejlépe prozkoumat, co vše v danou chvíli vstupovalo do hry (představy, zkušenosti, znalosti, pocity). Můžeme například zjistit, že měla studentka celou dobu kompetentní intervenci v hlavě, ale bála se jí říci. Naší prací je pak pomoci studentce lépe pochopit, proč svůj nápad potlačila a jak se zastavovala ve svobodném projevu. Ve druhé fázi zpětné vazby vyzýváme ostatní studenty, aby popsali, co v dané situaci viděli, čeho si všimli, co jim přišlo důležité, co studentka přehlédla, co by udělali jinak. Studenty povzbuzujeme, aby zůstali jen na popisné rovině. Nejde o to hledat chyby a negativně hodnotit výkon kohokoliv, ale znovu rozhojnit možnosti a nápady pro setkání s podobným pacientem. Proces znovu rozvíjíme a podporujeme pomocí otevřených otázek. Hlídáme, aby se diskuse zaměřovala jen na téma práce. Podporujeme všechny studenty, aby se do diskuse nad prací zapojili. Ve třetí fázi doplňuje svá pozorování lektor. Upozorňuje na důležité momenty, zmiňuje proměnné, na které studenti opomněli, může je dokumentovat jen slovním popisem nebo přehráním videozáznamu. Opět nehodnotí v intencích dobře nebo špatně, ale snaží se popsat vztahy mezi reakcemi pacienta a sestry. Zdůrazňuje interakční souvislosti pole a skutečnost, že daná situace je spolu výtvor, na kterém se podílí pacient i sestra. 11

12 Teoretický souhrn následuje až na závěr každé jednotlivé práce se studentem. Cílem je jasně a stručně kognitivně zarámovat nově nabyté zkušenosti a zasadit je do kontextu teorie komunikace a obecných zásad vedení rozhovoru s určitým typem pacienta. Je žádoucí, na závěr studenty požádat, aby svými slovy shrnuli, co si z dané části práce odnášejí, co je nové poznání. Klíčové je nově nabyté znalosti a dovednosti aplikovat v následující simulované situaci, které se může opakovaně zúčastnit student, který dostal na svou práci zpětnou vazbu. Následující debriefing bude probíhat podle předchozích instrukcí, navíc však fokusujeme na úspěšnost aplikace a zařazení již pojmenovaných poznatků z předchozí práce. Obrázek č. 1: Postup poskytování zpětné vazby studentům po simulovaném setkání s pacientem, vlastní zpracování autora 12

13 Záznam simulované situace Celá cvičná situace se zaznamenává na kameru. Videozáznam pak slouží jako podklad pro zpětnou vazbu a dokumentaci zajímavých a poučných momentů. Po skončení bloku simulační výuky je záznam uložen na externí disk a je možné jej v případě potřeby znovu přehrát. Ukončení bloku simulační výuky V průběhu bloku simulační výuky se jednotlivé akce střídají s okamžitě navazujícími rozbory (debriefingy) proběhlých situací. Po skončení rozboru poslední simulované situace psycholog zarámuje závěrečným shrnutím celý blok simulační výuky. 13

14 12. Vybrané komunikační etudy Agresivní pacient(ka) Základní informace o typu pacienta Agresivita má vrozený základ, její intenzita a forma jsou osvojené během života člověka. Slouží k uchování psychické a fyzické integrity, pokud je však nepřiměřená, stává se problémem. Agresivitu lze rozdělit dle různých kritérií: Agresivita instrumentální je prostředkem k dosažení cíle, získaná napodobováním druhých, osvojená učením. Agresivita samoúčelná osobnostní charakteristika (impulsivita jako patologická komponenta osobnosti), člověku přináší požitek. Agresivita jako důsledek afektu často u jedinců narcisistických, na sebe zaměřených, kteří agresí reagují na zklamání, rozčilení. Agresivita reaktivní odpověď na ohrožení psychické nebo fyzické integrity např. silná bolest vyvolá agresivitu, jejímž cílem je odstranit zdroj. Agresivita může být zaměřena na sebe (sebepoškozování, odmítání jídla, bránění zdravotnickému personálu v ošetření, pokus o sebevraždu) nebo na okolí. Dlouhodobé potlačování agresivity může vést k psychosomatickým problémům. Agresivita je však reakcí stenickou posilující, je vhodné její energii využít a převést na prospěšnou aktivitu. Nezvládnutá a nepochopená agresivita v nemocničním prostředí komplikuje, až znemožňuje diagnostický, léčebný a rehabilitační proces. Je překážkou motivace a vhodné spolupráce pacientů i rodiny nemocného se zdravotnickým personálem. Pacienti se ocitají při nemoci v nestandardní situaci, mohou reagovat agresivně z mnoha příčin. Možné důvody agrese v medicínském prostředí jsou obvykle kombinací následujících okolností: strach např. ze zákroku, ze smrti, existenční obavy, úzkost ze ztráty pozice, z ohrožení, nejistoty, z neznámého, bolest, zklamání např. z málo nadějné prognózy, zklamání z očekávání, frustrace (dlouhé čekání na ošetření aj.), pocit křivdy a nespravedlnosti, vztek na osud, nadměrné a nereálné očekávání pomoci, celková zátěž, únava, vyčerpání, prožitek ponížení, zesměšnění, uražení, pocit bezmoci, 14

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí

Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí Krizová intervence Obsah Definice Kdy se s ní setkáme S čím je u klienta třeba počítat KI ve 4 krocích Aktivní naslouchání Agrese Krizová intervence u pacientů se somatickým onemocněním Debriefing Definice

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše

PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše Bc.Valentýna Křížová, ZZS Kraje Vysočina Pelhřimovský podvečer 2011 STUDENTSKÝ MARATON BISKUPICE 2011 Soutěž zaměřená na urgentní medicínu pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Lenka Špirudová pro FN Olomouc, únor 2006 Communicare est participare Communicare est multum dare (Thesaurus linquae latinae) Komunikace

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více