Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12"

Transkript

1

2

3 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře NS-V1 Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-V2 Hodinový výdělek podle věkových kategorií NS-V3 Hodinový výdělek podle platové třídy NS-V4 Hodinový výdělek podle vzdělání NS-V5 Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R NS-V6 Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání NS-V8 Hodinový výdělek podle pohlaví Hrubý měsíční plat NS-M0 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-M5 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba NS-T5 Průměrná měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Dodatek technický popis šetření 1. Koncepce šetření Základní soubor Struktura souboru RSCP nepodnikatelské sféry Vstupní údaje Sběr dat Nejdůležitější vstupní údaje Klasifikace a číselníky Nejdůležitější sledované veličiny Hodinový výdělek... 42

4 3.2 Hrubý měsíční plat Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba Přehled používaných tabulek Kvalita údajů Přehled publikovaných tabulek podle použitých vah Definice vybraných pojmů... 45

5

6

7 Úvod Úvod Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU Structure of Earnings Survey, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Šetření je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (viz příloha Vyhlášky č. 476/2006 Sb., částka 156, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007) a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE-EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. (www.trexima.cz). Nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků RSCP je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře probíhá šetření se čtvrtletní periodou a ve sféře nepodnikatelské je prováděno s periodou pololetní. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace. Výsledkové publikace jednotlivých krajů ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici na internetových stránkách Integrovaného portálu MPSV totožné publikace najdete na stránkách Monitorováním výdělků a pracovní doby zaměstnanců na úrovni České republiky se zabývá Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Výsledková publikace ve formátu Excel a ve formátu PDF je k dispozici na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz) v sekci Příjmy a životní úroveň. Kompletní přehled šetřených zaměstnání lze získat na internetové adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí děkuje všem respondentům šetření za přípravu vstupních dat pro šetření. Svědomitý přístup respondentů a dodržování termínů pro předání dat umožňují pravidelně uveřejňovat tuto publikaci. 7

8

9

10

11 Výsledková část RSCP-NS Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Tato publikace přináší charakteristiky hodinového výdělku, hrubého měsíčního platu a pracovní doby získané za nepodnikatelskou sféru šetření RSCP (RSCP-NS). V RSCP se zařazují do nepodnikatelské sféry ekonomické subjekty, které odměňují platem, viz 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci KZAM-R), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění podle okresů, ve kterých dílčí jednotky působí. Výsledky podle krajů jsou v tomto smyslu výsledky získané pracovištní metodou. Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP-NS je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou. Respondenty šetření RSCP-NS jsou aktivní ekonomické subjekty (ES) nepodnikatelské sféry, které jsou definovány Automatizovaným rozpočtovým informačním systémem (ARIS). Na základě systému ARIS, který je spravován Ministerstvem financí, se zjišťuje způsob odměňování a příslušnost ekonomického subjektu k nepodnikatelské sféře. Zdrojem dat platového statistického šetření RSCP pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je provozován Ministerstvem financí. Informační systém o platech pokrývá celou nepodnikatelskou sféru a do RSCP předává údaje jako plošné šetření. 11

12 Výsledková část RSCP-NS Popis publikovaných tabulek Tabulky v publikaci jsou rozděleny podle sledovaného ukazatele do tří základních okruhů. Tabulky přinášející charakteristiky hodinového výdělku jsou označeny NS-Vx, kde NS značí nepodnikatelskou sféru a x je pořadové číslo tabulky. Charakteristiky hrubého měsíčního platu, struktury platu a průměrné placené doby jsou obsaženy v tabulkách se značením NS-Mx a charakteristiky měsíční odpracované a neodpracované doby v tabulkách se značením NS-Tx. Hlavním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně a pracovní doby za jednotlivá zaměstnání podle klasifikace KZAM-R, obsažené v tabulkách NS-V5, NS-M5 a NS-T5. Tyto tabulky obsahují ta zaměstnání, která jsou ve své podskupině zaměstnání (čtyřmístný KZAM-R) zastoupena alespoň třemi ekonomickými subjekty a zároveň deseti zaměstnanci. Uvedené počty organizačních jednotek a zaměstnanců ukazují na zastoupení v souboru ISPV-NS. V ostatních tabulkách jsou počty zaměstnanců uváděny v % a jejich účelem je přiblížit relativní zastoupení publikovaných kategorií. Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách: 1. decil První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. 1. kvartil První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. Medián Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. 9. decil Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. Průměr Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický průměr sledovaného znaku. Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách: "Neuvedeno" Symbol "Neuvedeno" označuje kategorii zaměstnanců, u které nebyl uveden kód příslušné třídící charakteristiky. "*" Symbol "*" označuje položku vstupních dat vypočítanou, ale nezveřejnitelnou z důvodu nedostatečného počtu vstupních hodnot (méně než 3 ekonomické subjekty a 10 zaměstnanců). 12

13 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V0 Výsledky ke dni Hodinový výdělek v nepodnikatelské sféře Medián hodinového výdělku ,63 Kč/hod Index mediánu hodinového výdělku zaměstnanců meziroční vůči 4. čtvrtletí ,2 % Diferenciace 1. decil - 10 % hodinových výdělků menších než... 76,37 Kč/hod 1. kvartil - 25 % hodinových výdělků menších než... 98,81 Kč/hod Medián - 50 % hodinových výdělků menších než ,63 Kč/hod 3. kvartil - 25 % hodinových výdělků větších než ,00 Kč/hod 9. decil - 10 % hodinových výdělků větších než ,68 Kč/hod Průměr hodinového výdělku... Podíl zaměstnanců s podprůměrným hodinovým výdělkem ,49 Kč/hod 56,0 % Legenda Průměr 22,44 98,81 31,82 32,37 38,68 1. decil Medián 9. decil 1. kvartil 3. kvartil Kč/hod 13

14 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V1 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM-R Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 0 Příslušníci armády 12,5 * * * * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 4,8 210,29 122,80 320,91 219,13 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27,4 150,95 108,08 216,64 159,86 3 Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 28,7 138,01 98,64 198,72 144,91 4 Nižší administrativní pracovníci 4,9 113,38 71,38 160,97 116,83 5 Provozní prac. ve službách a obchodu 10,3 96,97 65,85 170,91 107,91 6 Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,2 96,15 64,16 129,66 96,79 7 Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 0,9 98,07 74,69 125,58 100,02 8 Obsluha strojů a zařízení 2,2 102,83 66,80 151,48 107,62 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,2 70,61 54,12 101,99 75,32 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V2 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle věkových kategorií Věková kategorie Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 0,1 76,11 54,44 97,93 76, let 15,2 107,87 77,71 155,00 112, let 27,5 130,14 79,40 195,18 135, let 28,4 139,71 77,78 215,18 145, let 25,0 137,31 72,64 213,79 143,71 60 a více let 3,8 140,67 64,61 237,32 147,89 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 14

15 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V3 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle platové třídy Platová třída Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1. platová třída 0,4 60,93 46,02 84,23 64,59 2. platová třída 6,1 68,41 54,23 97,93 72,92 3. platová třída 5,0 78,23 57,65 155,40 93,55 4. platová třída 5,9 99,18 69,19 164,95 106,88 5. platová třída 4,6 106,44 72,48 200,24 127,96 6. platová třída 8,6 93,91 76,58 197,73 111,71 7. platová třída 6,4 113,03 83,84 222,81 134,95 8. platová třída 9,9 118,07 90,24 159,39 124,94 9. platová třída 18,9 131,80 104,14 165,49 134, platová třída 9,5 150,91 116,37 191,74 154, platová třída 5,1 164,98 106,03 226,70 167, platová třída 16,4 160,76 125,99 227,81 170, platová třída 1,7 227,25 152,55 338,28 239, platová třída 1,6 261,50 184,49 394,21 280, platová třída 0,0 432,74 316,94 823,47 487, platová třída 0,0 * * * * C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V4 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle vzdělání Vzdělání KKOV Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené A-C 4,6 72,74 55,14 107,33 77,90 Střední bez maturity D,E,H,J 17,7 87,76 62,23 127,19 92,39 Střední s maturitou K-M 42,9 130,99 89,38 185,01 135,10 Vyšší odborné a bakalářské N,R 5,3 139,69 95,99 215,87 149,34 Vysokoškolské T,V 27,1 164,70 120,84 258,20 180,32 neuvedeno 2,4 113,86 72,76 162,04 117,11 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 15

16 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů ,87 144,03 372,40 234, Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) ,51 193,67 384,53 276, Přednostové, tajemníci a ved.prac.okresních a obecních úřadů ,34 149,56 331,71 226, Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků ,64 170,71 322,11 250, Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích ,47 88,76 172,99 124, Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kult.,zdrav.) ,34 111,55 347,00 217, Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů ,16 136,61 297,25 214, Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení ,94 110,08 250,08 157, Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kult.,zdrav.,škol.) ,29 148,52 271,73 211, Chemici ,98 170,78 404,62 230, Projektanti a analytici výpočetních systémů ,49 133,82 189,10 164, Ostatní odborníci zabývající se výpoč. tech. jinde neuvedení ,53 109,36 188,76 152, Hlavní architekti, arch. a plánovači měst, urbanisté, doprav.sítí ,63 96,46 217,80 167, Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři ,02 136,39 198,00 171, Ostatní architekti, projekt., konstruk.a tech.inženýři (tvůr.prac.) ,50 120,97 250,15 168, Bakteriologové, biolog., ekolog., zoologové a odb.v příb.obor ,95 119,72 232,69 175, Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) ,94 142,62 391,18 259, Zubní lékaři (dentisté) ,08 107,27 280,41 179, Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci ,88 138,41 277,63 212, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ,96 122,09 221,86 168, Učitelé odborných předmětů ,91 129,44 217,21 170, Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) ,63 119,23 257,00 175, Učitelé základních škol ,39 118,63 190,12 154, Učitelé předškolní výchovy ,42 92,81 161,71 125, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciál. školách ,45 131,84 239,95 178, Učitelé odborných předmětů na speciálních školách ,38 124,08 200,78 166, Učitelé praktického vyučování na speciálních školách ,94 107,86 197,15 141, Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) ,69 115,55 190,23 153, Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) ,19 76,69 135,60 106, Učitelé pedagog. středisek a pedagogickopsycholog. poraden ,01 153,51 219,82 191, Odborní pedagogové v zaříz. pro výkon ústav.a ochran. výchovy ,82 141,80 234,83 179, Ost.odb.pedagogičtí pracov. jinde neuvedení (odb.instruktoři) ,16 114,63 283,89 174, Odb. prac. na úseku účetnictví, financí, daní, ap., hlavní účetní ,86 107,00 183,90 146, Odbor. pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí ,13 114,17 196,53 147, Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání ,29 116,09 206,75 148, Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) ,14 132,60 235,30 177, Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení ,35 113,89 195,77 152, Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) ,04 73,36 131,88 98, Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) ,31 95,18 164,84 121, Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení ,15 91,88 171,12 129, Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti ,76 107,21 229,58 162, Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové ,74 89,45 137,57 107, Filozofové, historici, politologové ,67 116,24 192,71 147, Psychologové ,50 111,74 234,55 168,94 16

17 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 2446 Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (kromě řadových) ,75 107,15 179,97 143, Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, grafici a výtvarníci ,31 87,15 169,52 122, Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,03 102,36 181,97 142, Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech ,45 110,24 158,23 130, Stavební technici ,08 109,36 191,42 153, Elektronici a technici v radiokomunikacích a telekomunikacích ,40 124,69 168,49 144, Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení ,30 107,95 171,12 135, Operátoři a obsluha výpočetní techniky ,75 90,00 200,15 144, Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení ,75 98,25 178,08 144, Obsluha lékařských zařízení ,12 110,53 170,41 137, Kolaudační technici a technici protipožární ochrany ,18 160,24 245,61 200, Bezpečnostní tech.a tech. pro kontrolu zdravotní nezávadnosti ,80 110,41 182,44 147, Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných oborech ,71 95,07 166,60 129, Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství ,89 86,75 155,96 122, Dietetici a odborníci na výživu ,33 102,66 197,28 135, Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci (vč. odb. masérů) ,50 98,04 146,57 123, Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení ,77 126,63 178,30 150, Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry ,75 111,93 175,41 143, Sestry pro péči o dítě ,26 121,60 195,40 157, Vychovatelé v družinách, domovech dětí a mládeže ,20 85,64 161,56 123, Vedoucí zájmových kroužků (z povolání) ,11 93,94 200,61 136, Pedagogové pro předškolní výchovu ,84 80,16 135,86 108, Vychovatelé na speciálních školách ,01 93,52 184,56 143, Vychovatelé školsk. zaříz. pro výkon ústavní a ochranné výchovy ,10 102,31 190,93 142, Instruktoři a mistři odborné výchovy ,00 105,70 163,00 133, Ostatní pedagogové jinde neuvedení ,19 62,54 147,87 111, Nákupčí ,56 98,73 154,34 125, Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů ,30 91,30 125,17 110, Odborné sekretářky, sekretáři ,16 79,38 154,10 109, Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočet., kalkulace ,47 95,02 165,86 129, Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky ,93 48,10 160,05 83, Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních) ,98 117,38 185,72 146, Referenti osobních oddělení ,16 111,16 192,29 148, Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,89 98,33 183,94 140, Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení ,44 88,68 131,01 109, Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělujících povolení ,86 108,27 170,99 138, Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příb. oborech ,10 141,63 229,68 191, Sociální pracovníci ,87 88,25 164,18 125, Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení ,29 77,67 122,92 96, Písařky - opisovačky, stenotypistky ,15 62,50 96,65 81, Kancelářští a manipul. prac. a obsl. zařízení na zpracování textu ,32 85,18 138,28 110, Sekretářky, sekretáři ,39 66,70 162,45 115, Nižší účetní ,36 94,48 167,26 133, Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech ,99 104,49 187,90 144,17 17

18 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 4131 Úředníci ve skladech ,94 78,17 132,00 104, Úředníci v dopravě a v přepravě (dispečeři, kontroloři apod.) ,42 93,32 137,41 114, Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci ,35 80,06 164,24 122, Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách ,66 70,66 126,43 101, Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení ,14 87,11 194,60 134, Pokladníci (v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, na poště) ,31 93,14 156,57 122, Prodavači vstupenek, jízdenek apod ,65 57,53 90,73 70, Recepční ,16 81,10 117,03 96, Telefonisté ,49 66,43 115,25 88, Informátoři ,77 68,03 129,21 104, Průvodci (turist. zájezdů, historických a kulturních památek) ,33 65,78 148,00 90, Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyn ě ,41 56,91 140,00 86, Kuchaři ,99 60,90 109,73 81, Číšníci, servírky ,60 66,00 100,94 83, Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé ,66 74,81 117,16 99, Pečovatelé a pomoc.ošetřovatelé v zaříz.soc.péče, v nemocnicích ,12 75,05 123,13 97, Pečovatelé v domácnosti ,11 71,24 112,58 91, Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení ,95 85,06 115,23 101, Maséři ,48 71,23 125,46 86, Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení ,33 64,15 88,60 75, Hasiči, požárníci ,39 135,87 207,20 165, Pracovníci bezpečnostních orgánů (např. policisté,strážníci) ,66 115,61 204,71 165, Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení ,23 74,46 127,96 105, Prodavači v obchodech ,15 61,80 77,62 71, Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic ,35 60,81 112,38 85, Zedníci, kameníci, omítkáři ,16 76,61 104,24 89, Ost. stavební dělníci hlavní stav. výroby a prac.v ost. oborech ,68 84,06 96,78 89, Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři ,00 91,57 124,66 105, Stavební a provozní elektrikáři ,39 79,10 135,89 111, Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci ,27 77,60 130,13 101, Mechanici a opraváři motorových vozidel ,62 92,09 134,78 112, Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení bez elektro j.n ,60 67,13 147,95 88, Elektromech., opraváři a seřizovači různých typů elektr. zařízení ,37 88,36 129,67 108, Dámští a pánští krejčí a kloboučníci včetně opravářů oděvů ,93 70,20 97,67 81, Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů ,32 55,34 122,30 83, Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody ,41 72,54 112,17 95, Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení textilu ,41 56,81 95,90 71, Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři ,71 82,35 125,32 105, Řidiči sanitních a rzp vozů ,42 112,59 172,23 147, Řidiči nákladních automobilů a tahačů ,29 83,45 132,39 104, Řidiči speciálních vozidel ,00 95,13 158,50 128, Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích ap ,35 54,29 86,83 69, Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů) ,36 56,98 102,46 80, Domovníci, správci domu ,34 59,53 125,10 91,42 18

19 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 9143 Školníci vč. školníků - údržbářů ,68 60,79 118,70 87, Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky ,41 51,70 114,56 75, Sběrači odpadků, popeláři ,22 47,87 89,70 66, Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů a podobných zařízení ,72 56,10 88,11 68, Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení ,23 49,05 97,84 72, Dělníci nádvorní skupiny (pomocní montéři) ,54 47,91 89,50 61, Pomocní a nekvalif. pracovníci v dopravě, ve skladech, v telek ,58 57,56 102,31 78,06 19

20 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V6 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání Kategorie zaměstnání Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod D Manuální pracovníci 16,3 78,93 57,35 131,23 87,77 T Nemanuální pracovníci 83,7 138,42 90,42 209,39 147,16 Relace D/T (%) 57,0 63,4 62,7 59,6 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 manuální pracovníci - zaměstnanci s převážně manuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 6-9 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) nemanuální pracovníci - zaměstnanci s převážně nemanuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 1-4 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V8 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle pohlaví Pohlaví Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Muž 38,2 138,56 84,60 226,56 150,13 Žena 61,8 126,22 70,83 184,78 129,67 Relace Ž/M (%) 91,1 83,7 81,6 86,4 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 20

21 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M0 Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře Medián hrubého měsíčního platu Kč/měs Diferenciace 1. decil - 10 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 1. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs Medián - 50 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 3. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs 9. decil - 10 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs Průměr hrubého měsíčního platu Kč/měs Vybrané složky hrubého měsíčního platu prémie a odměny... příplatky za přesčas... příplatky ostatní... náhrady... odměny za pohotovost... 7,9 % 0,4 % 15,6 % 10,3 % 0,5 % Průměrná placená doba ,5 hod/měs 21

22 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM - R Struktura zaměstnanců Medián % Kč/měs 0 Příslušníci armády 14,9 * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5, Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27, Techničtí (zdrav., pedag.) pracovníci 27, Nižší administrativní pracovníci 5, Provozní pracovníci ve službách a obchodu 9, Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0, Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 1, Obsluha strojů a zařízení 2, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7, C E L K E M - nepodnikatelská sféra Diferenciace hrubého měsíčního platu [Kč/měsíc] Legenda 9. decil 3. kvartil Medián 1. kvartil 1. decil Hlavní třídy KZAM-R 22

23 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Vybrané složky hrubého měsíčního platu Diferenciace 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Průměr prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost Placená doba Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs % % % % % hod/měs * * * * * * * * * * * ,9 0,1 22,9 12,0 0,7 174, ,8 0,6 11,7 13,8 0,4 176, ,4 0,4 13,2 11,7 0,4 173, ,1 0,1 13,8 10,6 0,1 175, ,0 0,5 14,6 10,9 0,3 173, ,9 2,0 11,1 9,8 1,4 182, ,2 0,7 12,9 9,8 1,4 177, ,0 1,1 17,3 9,5 1,0 176, ,5 0,2 9,1 9,7 0,1 175, ,9 0,4 15,6 10,3 0,5 176,5 100 Struktura hrubého měsíčního platu [%] Hlavní třídy KZAM-R hlavní část platu za práci prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost 23

24 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců Medián Kč/měs 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kulturních,zdravotn.,školských) Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních) útvarů Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kultura,zdravotnictví,školství) Chemici Projektanti a analytici výpočetních systémů Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde neuvedení Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté, dopravních sítí Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci) Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci v p říbuzných oborech Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) Zubní lékaři (dentisté) Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelé odborných předmětů Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) Učitelé základních škol Učitelé předškolní výchovy Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciálních školách Učitelé odborných předmětů na speciálních školách Učitelé praktického vyučování na speciálních školách Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) Učitelé pedagogických středisek a pedagogickopsychologických poraden Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení (odborní instruktoři) Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, daní, apod., hlavní účetní Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové Filozofové, historici, politologové Psychologové

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra kraj IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce Regionální statistika ceny práce Výsledky ke dni 10. 3. 2010 RSCP Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Průměrné hodinové výdělky P-V0 Průměrné hodinové výdělky v podnikatelské sféře České republiky... 11 P-V1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v nepodnikatelské

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 62 - odbor rozpočtu Výsledková část ISPV - ČR za 1. pololetí a celé roky (2016 až 2019) Výstupy v této části (část A) jsou

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková listopad 2010 Obsah Úvod... 3 1. Vývoj mezd v Plzeňském

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj Støedoèeský II. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš

Více

Královéhradecký. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ

Královéhradecký. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 1. ètvr tletí 2002 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003 I. ètvrtletí MPSV ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003

Více

V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 %

V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 % V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 % Medián hrubé měsíční mzdy a platu V 1. pololetí roku 2010 vzrostla hrubá měsíční mzda (resp. plat) v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V podnikatelské

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ PR rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011)

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Pojištění se vztahuje se na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli v souvislosti s pracovní činností. Jde o neúmyslné

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019 Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování (včetně provádění dopočtů) a publikace údajů o výši a struktuře

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zpracování metodologie sběru dat pro účely sledování statistiky OZP (skupina definovaná v 67 zákona č. 435/2004 Sb.), s navazujícím pilotním ověřením

Zpracování metodologie sběru dat pro účely sledování statistiky OZP (skupina definovaná v 67 zákona č. 435/2004 Sb.), s navazujícím pilotním ověřením Zpracování metodologie sběru dat pro účely sledování statistiky OZP (skupina definovaná v 67 zákona č. 435/2004 Sb.), s navazujícím pilotním ověřením a nastavením podmínek pro opakování Výzkumný ústav

Více

profese zaměstnaných v opatřeních podle ustanovení sociální pomoci nebo zákonných ustanoveních o postižených osobách,

profese zaměstnaných v opatřeních podle ustanovení sociální pomoci nebo zákonných ustanoveních o postižených osobách, KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1 pro zaměstnance, zaměstnané u členů profesního svazu zaměstnavatelů pro zdravotnické a sociální profese STAV 1. ledna 2008 2 Zahájení a rozsah platnosti Tato kolektivní smlouva vstupuje

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu...

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu... OBSAH ÚVOD...13 ČÁST I Hlavní principy...15 Systém odměňování ve veřejných službách a správě... 16 Zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům za práci v pracovním poměru plat... 17 Platové předpisy...20 Struktura

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0116.docx Autor Ing. Adam Skovajsa

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha D Metadata Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2012 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2015 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 11 2.1.23 Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 22 Informace o mzdách jsou rozděleny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_414.UCE.24 Výklad a pracovní list odměňování ve svátek, výpočet průměrného výdělku Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená ANOTACE 1. Dovolená 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby březen

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více