Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12"

Transkript

1

2

3 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře NS-V1 Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-V2 Hodinový výdělek podle věkových kategorií NS-V3 Hodinový výdělek podle platové třídy NS-V4 Hodinový výdělek podle vzdělání NS-V5 Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R NS-V6 Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání NS-V8 Hodinový výdělek podle pohlaví Hrubý měsíční plat NS-M0 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-M5 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba NS-T5 Průměrná měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Dodatek technický popis šetření 1. Koncepce šetření Základní soubor Struktura souboru RSCP nepodnikatelské sféry Vstupní údaje Sběr dat Nejdůležitější vstupní údaje Klasifikace a číselníky Nejdůležitější sledované veličiny Hodinový výdělek... 42

4 3.2 Hrubý měsíční plat Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba Přehled používaných tabulek Kvalita údajů Přehled publikovaných tabulek podle použitých vah Definice vybraných pojmů... 45

5

6

7 Úvod Úvod Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU Structure of Earnings Survey, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Šetření je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (viz příloha Vyhlášky č. 476/2006 Sb., částka 156, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007) a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE-EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. (www.trexima.cz). Nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků RSCP je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře probíhá šetření se čtvrtletní periodou a ve sféře nepodnikatelské je prováděno s periodou pololetní. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace. Výsledkové publikace jednotlivých krajů ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici na internetových stránkách Integrovaného portálu MPSV totožné publikace najdete na stránkách Monitorováním výdělků a pracovní doby zaměstnanců na úrovni České republiky se zabývá Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Výsledková publikace ve formátu Excel a ve formátu PDF je k dispozici na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz) v sekci Příjmy a životní úroveň. Kompletní přehled šetřených zaměstnání lze získat na internetové adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí děkuje všem respondentům šetření za přípravu vstupních dat pro šetření. Svědomitý přístup respondentů a dodržování termínů pro předání dat umožňují pravidelně uveřejňovat tuto publikaci. 7

8

9

10

11 Výsledková část RSCP-NS Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Tato publikace přináší charakteristiky hodinového výdělku, hrubého měsíčního platu a pracovní doby získané za nepodnikatelskou sféru šetření RSCP (RSCP-NS). V RSCP se zařazují do nepodnikatelské sféry ekonomické subjekty, které odměňují platem, viz 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci KZAM-R), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění podle okresů, ve kterých dílčí jednotky působí. Výsledky podle krajů jsou v tomto smyslu výsledky získané pracovištní metodou. Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP-NS je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou. Respondenty šetření RSCP-NS jsou aktivní ekonomické subjekty (ES) nepodnikatelské sféry, které jsou definovány Automatizovaným rozpočtovým informačním systémem (ARIS). Na základě systému ARIS, který je spravován Ministerstvem financí, se zjišťuje způsob odměňování a příslušnost ekonomického subjektu k nepodnikatelské sféře. Zdrojem dat platového statistického šetření RSCP pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je provozován Ministerstvem financí. Informační systém o platech pokrývá celou nepodnikatelskou sféru a do RSCP předává údaje jako plošné šetření. 11

12 Výsledková část RSCP-NS Popis publikovaných tabulek Tabulky v publikaci jsou rozděleny podle sledovaného ukazatele do tří základních okruhů. Tabulky přinášející charakteristiky hodinového výdělku jsou označeny NS-Vx, kde NS značí nepodnikatelskou sféru a x je pořadové číslo tabulky. Charakteristiky hrubého měsíčního platu, struktury platu a průměrné placené doby jsou obsaženy v tabulkách se značením NS-Mx a charakteristiky měsíční odpracované a neodpracované doby v tabulkách se značením NS-Tx. Hlavním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně a pracovní doby za jednotlivá zaměstnání podle klasifikace KZAM-R, obsažené v tabulkách NS-V5, NS-M5 a NS-T5. Tyto tabulky obsahují ta zaměstnání, která jsou ve své podskupině zaměstnání (čtyřmístný KZAM-R) zastoupena alespoň třemi ekonomickými subjekty a zároveň deseti zaměstnanci. Uvedené počty organizačních jednotek a zaměstnanců ukazují na zastoupení v souboru ISPV-NS. V ostatních tabulkách jsou počty zaměstnanců uváděny v % a jejich účelem je přiblížit relativní zastoupení publikovaných kategorií. Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách: 1. decil První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. 1. kvartil První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. Medián Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. 9. decil Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. Průměr Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický průměr sledovaného znaku. Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách: "Neuvedeno" Symbol "Neuvedeno" označuje kategorii zaměstnanců, u které nebyl uveden kód příslušné třídící charakteristiky. "*" Symbol "*" označuje položku vstupních dat vypočítanou, ale nezveřejnitelnou z důvodu nedostatečného počtu vstupních hodnot (méně než 3 ekonomické subjekty a 10 zaměstnanců). 12

13 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V0 Výsledky ke dni Hodinový výdělek v nepodnikatelské sféře Medián hodinového výdělku ,63 Kč/hod Index mediánu hodinového výdělku zaměstnanců meziroční vůči 4. čtvrtletí ,2 % Diferenciace 1. decil - 10 % hodinových výdělků menších než... 76,37 Kč/hod 1. kvartil - 25 % hodinových výdělků menších než... 98,81 Kč/hod Medián - 50 % hodinových výdělků menších než ,63 Kč/hod 3. kvartil - 25 % hodinových výdělků větších než ,00 Kč/hod 9. decil - 10 % hodinových výdělků větších než ,68 Kč/hod Průměr hodinového výdělku... Podíl zaměstnanců s podprůměrným hodinovým výdělkem ,49 Kč/hod 56,0 % Legenda Průměr 22,44 98,81 31,82 32,37 38,68 1. decil Medián 9. decil 1. kvartil 3. kvartil Kč/hod 13

14 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V1 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM-R Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 0 Příslušníci armády 12,5 * * * * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 4,8 210,29 122,80 320,91 219,13 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27,4 150,95 108,08 216,64 159,86 3 Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 28,7 138,01 98,64 198,72 144,91 4 Nižší administrativní pracovníci 4,9 113,38 71,38 160,97 116,83 5 Provozní prac. ve službách a obchodu 10,3 96,97 65,85 170,91 107,91 6 Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,2 96,15 64,16 129,66 96,79 7 Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 0,9 98,07 74,69 125,58 100,02 8 Obsluha strojů a zařízení 2,2 102,83 66,80 151,48 107,62 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,2 70,61 54,12 101,99 75,32 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V2 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle věkových kategorií Věková kategorie Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 0,1 76,11 54,44 97,93 76, let 15,2 107,87 77,71 155,00 112, let 27,5 130,14 79,40 195,18 135, let 28,4 139,71 77,78 215,18 145, let 25,0 137,31 72,64 213,79 143,71 60 a více let 3,8 140,67 64,61 237,32 147,89 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 14

15 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V3 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle platové třídy Platová třída Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1. platová třída 0,4 60,93 46,02 84,23 64,59 2. platová třída 6,1 68,41 54,23 97,93 72,92 3. platová třída 5,0 78,23 57,65 155,40 93,55 4. platová třída 5,9 99,18 69,19 164,95 106,88 5. platová třída 4,6 106,44 72,48 200,24 127,96 6. platová třída 8,6 93,91 76,58 197,73 111,71 7. platová třída 6,4 113,03 83,84 222,81 134,95 8. platová třída 9,9 118,07 90,24 159,39 124,94 9. platová třída 18,9 131,80 104,14 165,49 134, platová třída 9,5 150,91 116,37 191,74 154, platová třída 5,1 164,98 106,03 226,70 167, platová třída 16,4 160,76 125,99 227,81 170, platová třída 1,7 227,25 152,55 338,28 239, platová třída 1,6 261,50 184,49 394,21 280, platová třída 0,0 432,74 316,94 823,47 487, platová třída 0,0 * * * * C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V4 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle vzdělání Vzdělání KKOV Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené A-C 4,6 72,74 55,14 107,33 77,90 Střední bez maturity D,E,H,J 17,7 87,76 62,23 127,19 92,39 Střední s maturitou K-M 42,9 130,99 89,38 185,01 135,10 Vyšší odborné a bakalářské N,R 5,3 139,69 95,99 215,87 149,34 Vysokoškolské T,V 27,1 164,70 120,84 258,20 180,32 neuvedeno 2,4 113,86 72,76 162,04 117,11 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 15

16 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů ,87 144,03 372,40 234, Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) ,51 193,67 384,53 276, Přednostové, tajemníci a ved.prac.okresních a obecních úřadů ,34 149,56 331,71 226, Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků ,64 170,71 322,11 250, Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích ,47 88,76 172,99 124, Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kult.,zdrav.) ,34 111,55 347,00 217, Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů ,16 136,61 297,25 214, Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení ,94 110,08 250,08 157, Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kult.,zdrav.,škol.) ,29 148,52 271,73 211, Chemici ,98 170,78 404,62 230, Projektanti a analytici výpočetních systémů ,49 133,82 189,10 164, Ostatní odborníci zabývající se výpoč. tech. jinde neuvedení ,53 109,36 188,76 152, Hlavní architekti, arch. a plánovači měst, urbanisté, doprav.sítí ,63 96,46 217,80 167, Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři ,02 136,39 198,00 171, Ostatní architekti, projekt., konstruk.a tech.inženýři (tvůr.prac.) ,50 120,97 250,15 168, Bakteriologové, biolog., ekolog., zoologové a odb.v příb.obor ,95 119,72 232,69 175, Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) ,94 142,62 391,18 259, Zubní lékaři (dentisté) ,08 107,27 280,41 179, Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci ,88 138,41 277,63 212, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ,96 122,09 221,86 168, Učitelé odborných předmětů ,91 129,44 217,21 170, Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) ,63 119,23 257,00 175, Učitelé základních škol ,39 118,63 190,12 154, Učitelé předškolní výchovy ,42 92,81 161,71 125, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciál. školách ,45 131,84 239,95 178, Učitelé odborných předmětů na speciálních školách ,38 124,08 200,78 166, Učitelé praktického vyučování na speciálních školách ,94 107,86 197,15 141, Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) ,69 115,55 190,23 153, Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) ,19 76,69 135,60 106, Učitelé pedagog. středisek a pedagogickopsycholog. poraden ,01 153,51 219,82 191, Odborní pedagogové v zaříz. pro výkon ústav.a ochran. výchovy ,82 141,80 234,83 179, Ost.odb.pedagogičtí pracov. jinde neuvedení (odb.instruktoři) ,16 114,63 283,89 174, Odb. prac. na úseku účetnictví, financí, daní, ap., hlavní účetní ,86 107,00 183,90 146, Odbor. pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí ,13 114,17 196,53 147, Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání ,29 116,09 206,75 148, Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) ,14 132,60 235,30 177, Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení ,35 113,89 195,77 152, Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) ,04 73,36 131,88 98, Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) ,31 95,18 164,84 121, Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení ,15 91,88 171,12 129, Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti ,76 107,21 229,58 162, Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové ,74 89,45 137,57 107, Filozofové, historici, politologové ,67 116,24 192,71 147, Psychologové ,50 111,74 234,55 168,94 16

17 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 2446 Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (kromě řadových) ,75 107,15 179,97 143, Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, grafici a výtvarníci ,31 87,15 169,52 122, Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,03 102,36 181,97 142, Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech ,45 110,24 158,23 130, Stavební technici ,08 109,36 191,42 153, Elektronici a technici v radiokomunikacích a telekomunikacích ,40 124,69 168,49 144, Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení ,30 107,95 171,12 135, Operátoři a obsluha výpočetní techniky ,75 90,00 200,15 144, Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení ,75 98,25 178,08 144, Obsluha lékařských zařízení ,12 110,53 170,41 137, Kolaudační technici a technici protipožární ochrany ,18 160,24 245,61 200, Bezpečnostní tech.a tech. pro kontrolu zdravotní nezávadnosti ,80 110,41 182,44 147, Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných oborech ,71 95,07 166,60 129, Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství ,89 86,75 155,96 122, Dietetici a odborníci na výživu ,33 102,66 197,28 135, Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci (vč. odb. masérů) ,50 98,04 146,57 123, Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení ,77 126,63 178,30 150, Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry ,75 111,93 175,41 143, Sestry pro péči o dítě ,26 121,60 195,40 157, Vychovatelé v družinách, domovech dětí a mládeže ,20 85,64 161,56 123, Vedoucí zájmových kroužků (z povolání) ,11 93,94 200,61 136, Pedagogové pro předškolní výchovu ,84 80,16 135,86 108, Vychovatelé na speciálních školách ,01 93,52 184,56 143, Vychovatelé školsk. zaříz. pro výkon ústavní a ochranné výchovy ,10 102,31 190,93 142, Instruktoři a mistři odborné výchovy ,00 105,70 163,00 133, Ostatní pedagogové jinde neuvedení ,19 62,54 147,87 111, Nákupčí ,56 98,73 154,34 125, Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů ,30 91,30 125,17 110, Odborné sekretářky, sekretáři ,16 79,38 154,10 109, Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočet., kalkulace ,47 95,02 165,86 129, Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky ,93 48,10 160,05 83, Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních) ,98 117,38 185,72 146, Referenti osobních oddělení ,16 111,16 192,29 148, Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,89 98,33 183,94 140, Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení ,44 88,68 131,01 109, Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělujících povolení ,86 108,27 170,99 138, Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příb. oborech ,10 141,63 229,68 191, Sociální pracovníci ,87 88,25 164,18 125, Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení ,29 77,67 122,92 96, Písařky - opisovačky, stenotypistky ,15 62,50 96,65 81, Kancelářští a manipul. prac. a obsl. zařízení na zpracování textu ,32 85,18 138,28 110, Sekretářky, sekretáři ,39 66,70 162,45 115, Nižší účetní ,36 94,48 167,26 133, Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech ,99 104,49 187,90 144,17 17

18 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 4131 Úředníci ve skladech ,94 78,17 132,00 104, Úředníci v dopravě a v přepravě (dispečeři, kontroloři apod.) ,42 93,32 137,41 114, Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci ,35 80,06 164,24 122, Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách ,66 70,66 126,43 101, Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení ,14 87,11 194,60 134, Pokladníci (v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, na poště) ,31 93,14 156,57 122, Prodavači vstupenek, jízdenek apod ,65 57,53 90,73 70, Recepční ,16 81,10 117,03 96, Telefonisté ,49 66,43 115,25 88, Informátoři ,77 68,03 129,21 104, Průvodci (turist. zájezdů, historických a kulturních památek) ,33 65,78 148,00 90, Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyn ě ,41 56,91 140,00 86, Kuchaři ,99 60,90 109,73 81, Číšníci, servírky ,60 66,00 100,94 83, Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé ,66 74,81 117,16 99, Pečovatelé a pomoc.ošetřovatelé v zaříz.soc.péče, v nemocnicích ,12 75,05 123,13 97, Pečovatelé v domácnosti ,11 71,24 112,58 91, Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení ,95 85,06 115,23 101, Maséři ,48 71,23 125,46 86, Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení ,33 64,15 88,60 75, Hasiči, požárníci ,39 135,87 207,20 165, Pracovníci bezpečnostních orgánů (např. policisté,strážníci) ,66 115,61 204,71 165, Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení ,23 74,46 127,96 105, Prodavači v obchodech ,15 61,80 77,62 71, Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic ,35 60,81 112,38 85, Zedníci, kameníci, omítkáři ,16 76,61 104,24 89, Ost. stavební dělníci hlavní stav. výroby a prac.v ost. oborech ,68 84,06 96,78 89, Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři ,00 91,57 124,66 105, Stavební a provozní elektrikáři ,39 79,10 135,89 111, Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci ,27 77,60 130,13 101, Mechanici a opraváři motorových vozidel ,62 92,09 134,78 112, Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení bez elektro j.n ,60 67,13 147,95 88, Elektromech., opraváři a seřizovači různých typů elektr. zařízení ,37 88,36 129,67 108, Dámští a pánští krejčí a kloboučníci včetně opravářů oděvů ,93 70,20 97,67 81, Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů ,32 55,34 122,30 83, Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody ,41 72,54 112,17 95, Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení textilu ,41 56,81 95,90 71, Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři ,71 82,35 125,32 105, Řidiči sanitních a rzp vozů ,42 112,59 172,23 147, Řidiči nákladních automobilů a tahačů ,29 83,45 132,39 104, Řidiči speciálních vozidel ,00 95,13 158,50 128, Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích ap ,35 54,29 86,83 69, Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů) ,36 56,98 102,46 80, Domovníci, správci domu ,34 59,53 125,10 91,42 18

19 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 9143 Školníci vč. školníků - údržbářů ,68 60,79 118,70 87, Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky ,41 51,70 114,56 75, Sběrači odpadků, popeláři ,22 47,87 89,70 66, Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů a podobných zařízení ,72 56,10 88,11 68, Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení ,23 49,05 97,84 72, Dělníci nádvorní skupiny (pomocní montéři) ,54 47,91 89,50 61, Pomocní a nekvalif. pracovníci v dopravě, ve skladech, v telek ,58 57,56 102,31 78,06 19

20 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V6 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání Kategorie zaměstnání Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod D Manuální pracovníci 16,3 78,93 57,35 131,23 87,77 T Nemanuální pracovníci 83,7 138,42 90,42 209,39 147,16 Relace D/T (%) 57,0 63,4 62,7 59,6 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 manuální pracovníci - zaměstnanci s převážně manuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 6-9 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) nemanuální pracovníci - zaměstnanci s převážně nemanuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 1-4 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V8 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle pohlaví Pohlaví Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Muž 38,2 138,56 84,60 226,56 150,13 Žena 61,8 126,22 70,83 184,78 129,67 Relace Ž/M (%) 91,1 83,7 81,6 86,4 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 20

21 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M0 Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře Medián hrubého měsíčního platu Kč/měs Diferenciace 1. decil - 10 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 1. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs Medián - 50 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 3. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs 9. decil - 10 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs Průměr hrubého měsíčního platu Kč/měs Vybrané složky hrubého měsíčního platu prémie a odměny... příplatky za přesčas... příplatky ostatní... náhrady... odměny za pohotovost... 7,9 % 0,4 % 15,6 % 10,3 % 0,5 % Průměrná placená doba ,5 hod/měs 21

22 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM - R Struktura zaměstnanců Medián % Kč/měs 0 Příslušníci armády 14,9 * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5, Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27, Techničtí (zdrav., pedag.) pracovníci 27, Nižší administrativní pracovníci 5, Provozní pracovníci ve službách a obchodu 9, Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0, Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 1, Obsluha strojů a zařízení 2, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7, C E L K E M - nepodnikatelská sféra Diferenciace hrubého měsíčního platu [Kč/měsíc] Legenda 9. decil 3. kvartil Medián 1. kvartil 1. decil Hlavní třídy KZAM-R 22

23 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Vybrané složky hrubého měsíčního platu Diferenciace 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Průměr prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost Placená doba Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs % % % % % hod/měs * * * * * * * * * * * ,9 0,1 22,9 12,0 0,7 174, ,8 0,6 11,7 13,8 0,4 176, ,4 0,4 13,2 11,7 0,4 173, ,1 0,1 13,8 10,6 0,1 175, ,0 0,5 14,6 10,9 0,3 173, ,9 2,0 11,1 9,8 1,4 182, ,2 0,7 12,9 9,8 1,4 177, ,0 1,1 17,3 9,5 1,0 176, ,5 0,2 9,1 9,7 0,1 175, ,9 0,4 15,6 10,3 0,5 176,5 100 Struktura hrubého měsíčního platu [%] Hlavní třídy KZAM-R hlavní část platu za práci prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost 23

24 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců Medián Kč/měs 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kulturních,zdravotn.,školských) Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních) útvarů Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kultura,zdravotnictví,školství) Chemici Projektanti a analytici výpočetních systémů Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde neuvedení Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté, dopravních sítí Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci) Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci v p říbuzných oborech Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) Zubní lékaři (dentisté) Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelé odborných předmětů Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) Učitelé základních škol Učitelé předškolní výchovy Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciálních školách Učitelé odborných předmětů na speciálních školách Učitelé praktického vyučování na speciálních školách Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) Učitelé pedagogických středisek a pedagogickopsychologických poraden Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení (odborní instruktoři) Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, daní, apod., hlavní účetní Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové Filozofové, historici, politologové Psychologové

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ Ke dni 28. 6. 2013 byla na webové stránky Českého statistického úřadu vložena úplná verze satelitního účtu neziskových institucí za rok 2011 včetně finančního účtu.

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12.

POKYNY. pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL. Účinnost od 1. 1. 2012. ze dne 22. 12. Český statistický úřad Registrováno ČSÚ ČV 204/12 ze dne 22. 12. 2011 IKF 694012 POKYNY pro tazatele a krajské garanty pro rok 2012 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více