MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll W-iX_

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_"

Transkript

1 llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll MMOPP00A0DRA Číslo organizace: 20! Závěrečný účet 2014 MAGISTRAT M~STA OPAVY Sl)ltzlllela odbor škol!lvl -29-1D6'ňJ Zp~sc. Doškl: W-iX_ tj.=...j..etrl~q,:~~=... Sk.m.lh. 1t:~,; Pfllohy... C..... I Poč. lis. J.::....-4'"" Název ~koly, ikolského zafízenl: Ztlkladní ikola Opava, Mařádkova 15- pfispěvkova organizace Adresa: Mafádkova 15, Opava IC: ~editel: Mgr. Michal Vitásek Zástupce ředitele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho ridicl činnosti : Razítko a podpis ředitele PO Kontakt A----.i~m~ kola Opava, Mařádl<ova 15 príspěv ková organizace <D Opava ICO: vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea štenclová pověřená řízením odboru školství MMO. / crk?~ STATUTÁRN( MESTO OPAVA odbor ikolstvf Magistrátu města Opavy Hornf náměstí 69, Opava

2 Organizace: IČ: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Tabulka č. 1 Účelový znak a Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanismtl Vráceno v Ukazatel p r~ běh u roku Skutečně Poskytnuto zpět na účet použito k poskytovatele k (informativní) b Neinvestiční dotace celkem , ,00 vtom: ~ř!rtl_é_n~kladtna vzděláv~ní tt-!~y ~~I~e~L. _ 17 1so ooo,pg _. ~coq _l_? _!!!o oo--" z toho: v Kč Vratka dotace p ři fina nčním vypořádání ~ a; {Jiati'iif11istnimctJ i2.-37a o--=-oo-,..., -,-oo.,-l_l--~~=--====~ -_---_ú 378 aoo,oo - - tyl{j b) OON zaměsinanctj o_o_o_o,o_o aoo c) ostatrií (po)iitni+-fksp+ ONIVJ ?Si'aoO,oo -...::! i c=. o Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žákfi se zneyýhodněním v roce 2014 Bezplatná výuka českého jazyka přizp~sobená potřebám žákfi - cizincfi z tzv. třetích zemí na rok 2014 Kompenzační učební pom~cky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 Hodnocení žákfi a škol podle výsled kll v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách Podpora Joqopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího lproqramu pro základní vzdělávání v roce 2014 Rozvojový program na podporu školních psycholog~ a školních speciálních pedagog~ ve školách a metodik~ - specialisto ve školských poradenských o,'-'- oo "'o,c::.o~ o zařízeních v roce 2014 Rozvojový program Zvýšení plat~ pedagogických pracovník~ RgS v roce , ,00 ~!± _02, Ql()()?._9 402,00 r------(),0() z toho: ~ a;piá&-zai;istnancď ~! 7_7.~0 ~----_--_ ~ -= ~--=3-.~c--= 7.=7-:-?,-,- ~.,-l o l--_-_-_-_-_ -_:-ij;i)o - b) ostaml(po)istné +-FKSPJ , ,00 o,oo o=--j ll 20 ll 20 Rozvojový program Zvýšení elatll pracovníkll RgS_~roc_e 201'! , l_~_!il.!tq.o. ~J~f.;ty_z._-a_m--ěst-na_n c_ťj ================ _-_- -_ =--- -_- l--,--=q"3---=3-=-s6--=-,-o--ol _ 103_~~~~ó :~ -~=~===--=-o,-=ooc:-1 b) ostatní (pojistné+ FKSP) , ,00 Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní oříslušností iíného členského státu Evronské unie Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylanta, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelll o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizincll umístěných v zařízení pro zajištění cizinc1l Financování asistentll pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 mnrlul R Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 -uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prfiběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředko příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4- uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Sestavil: Ředitel: dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek Z'ak fadn~ la Opava, Mařádkova 1~. přfspmová organizace cr:; Opava -~ítw jfz~jfi~-i~dit;!i-;;~g~

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2014 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa vraceno v prťlběhu roku Skutečně Vratka dotace Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet použito při finančním znak k poskytovatele k vypořádání (pnfnr"'"t-i"ní) Sdílím, sdílíš, sdílíme o ,90 o Limit počtu Průměrný pře počtený počet k Zaměstnanci za IČ zaměstnanců (stat.v. Pl-04l Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 45,82 47,139 z toho: pedagogičtí pracovníci X 36,908 nepedagogičtí pracovníci X 10,231 U kladní ~kola Opava, Mařadkova 15. aal (j) Zpracoval: Mirošlava Hendrychová Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: Razítko a podpis ředitele org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa koly, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvk ová organizace Náklady v roce 2014 Doplňková činnost Účet - položky Skutečnost k Sku teč n ost k Skutečnos t k finanční 3Ui planu2014 v Plán plán (FP) (závěrka) % (závěrka) Spotřeba materiálu v tom -potraviny -prádlo, oděv, obuv -knihy, učebru pomilcky - drobný luno!. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom - spolfeba vody - ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu - spo třeba el. energie - pohonné hmoty a maziva - ostantl (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní slulby v tom- služby poštovní - služby telekom. a radiokom. -n~emné - konzul!., porad. a právní - školení a vzdělávání - náku_j>_ služeb ostatní - programové vybavení (DDNM) - vým ěna!lísku - otevřené zahrady -internet - správa sítě - bankovní poplatky - nákup s luž.-person.,mzdy,účto.pv -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců -platy, OPPP (zam.-zahrady, bři~t!) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom -soc., zdrav. poj. zaměstnanců -soc. a zdrav.(zam.-zahrady, břijtě) 525 Jiné sociální poji tění 527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) - školen! a ~1ávání 528 Jiné sociální náklady 538 Jioé daně a poplatky (kolky) 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z OONM a OOHM 549 Ostatní náklady z činnosti v tom- pojištění (_majetku, úrazové) - ostatnl-tz - ostatnf Ostatní nejmenované položky v tom -náklady projektu-sdílim - náklady na účelový příspěvek - projekt -daly jiné pokuty a penále INákla<ly celkem a b 327,70 2, , ,13 175, ,00 3,00 644, ,50 614,71 2,00 6 5,00 248,00 6,00 18, ,71 46, ,20 44,20 0,40 1,30 1,30 505, ,00 5,00 1, ,60 c -6,00-6,00 d h i k 64,27 391,97 391,97 119,61 9,85 11,85 11,85 592,50 72,07 122,07 122,07 244,14-29,37 70,63 70,63 70,63 11,72 187,42 187,42 106,67-651, , ,38 71,17 180,65 237,33 39,50 214,63 214,63 122,55 8,88 12, ,00 595,36 977,36 977,36 255,85 127,86 177,00 414,05 417,05 417, ,67 43,91 4 7,37 2,34 2,34 2,34-644, , , ,09 215,01 2,79 16,10 26,10 26,10 261,00 0,50 0, ,69 693,40 693,40 U2,80 1,85 1,48 3,48 3,48 174,00-10,30 49,70 49,70 82,83-0,45 4,55 4,55 9 1,00-13,16 234,84 234,84 94,69 1,85 3,15 3,15 3,15-1,00 5,00 5,00 83,33-8,54 9,46 9,46 52,56-12,17 7,83 7,83 39,1 5 78,84 208,84 208,84 160,65 46,84 126,55 126,55 158, ,96 25,81 155,81 155,81 ll9,85 25,81 155,81 155,81 119,85 5,17 49,37 49,37 U1,70 5,17 49,37 49,37 111,70 0,21 0,61 0,61 152,50 9,31 10,61 10,61 816,15 0,16 1,46 1,46 112,3 1 9,15 9,15 9,15-1,06 504,60 504,60 99,79 2,99 4,04 113,17 253,17 253,17 180,84 21,48 27,48 27,48 458,00-2,00 3,00 3, ,04 24,04 24, ,00 0,44 0,44 0,44 66,91 66,91 66,91 49,54 49,54 49,54 17,13 17,13 17,13 0,24 0,24 0,24 ' 7 >ě:_ b,uu lslsu,40 ~lsyy,~ ~lsyy,uu 117,40 llsj,()<l :.Z4b,Ul Zpracoval: Ředite l : Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mafádkova 15- pfispěvková organizace Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Přesuny - l ~<~i.\.- ;:,. : Úpravy finančních... J plánu mezi... položkami... D o plňková čin nos t Skutečnost k Skutečno s t k Skutečnost k.. Plán 2.Q14. finančního prostředků 3! plánu 2014 v Plán finanční plán.:(závěrka) % (závě rka) (FP) 2014 w b c d f g h j k Příjmy ze školného 141,60-13,52 128,08 128,08 90,45 Příjmy ze stravného U roky 0,50-0,11 0,39 0,39 78,00 Použití rezervního fondu do výnosu 3-3 Použiií investičního íondu do výnosů 810,56 810,56 810,56 Použití fondu odměn do výnosů 46,80 46,80 46,80 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 253,22 319,16 vtom: - pojistná událost - poplatky za služby - -pronájmy 253,22 319, 16 Ostatní příjmy z j inýclt zdrojů 66,67 66,67 66,67 v tom: - projekt-sd([im,sdilí~.sdilíme 49,54 49,54 49,54 -dary 17,13 17,13 17,13 Výnosy celkem 172,10 880, , ,50 611,56 253,22 319,16 Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2014 Navýšenisnížení finan. plánu2014 zřiz. Přesuny finančních Skutečnos t k Skutečn ost k Skutečnos t k prostředků plánu v Plán finanční plán mezi (závěrka) % (závěrk a) (FP) 2014 položkami 5024,60-6,00 880, , , ,40 183,64 246,01 Dop l ňková č i nnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2014 Skutečnost k Skutečnost k Skutečnos t k 3! plánu2014 v Plán finanční plán (závě rka) % (závě rka) (FP) , , ,50 99,88 69,58 73,15 HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zřizov. Zi s k z DČ ZiskzHČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navý~ení prostředky z jiných zdrojů- finančního Plán 2014 plánu 2014 finanční plán dotace, projekty...} zři z. (FP) 2014 projekt-sdilim,sdílíš,sdílíme , , ,30 dary ,85-513,518 6,28 66,67 Finanční prostředky z jiných zdrojů Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek Skutečnost k Skutečnos t k 31.! plánu 2014 v (závěrka) % zaúčtovat do nákladů i výnosů. Záxladní ~kola Opava, Mař~dkova t5 pfísp~vková organizace <D?~ava IČO~ ~... u:::::::::::::::::::. =:.::::: ,... razítko a p'crdpis ředi tele org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa z hlavni činnosti - z doplňkové činnosti ,00 k pl'ed zdaněním ,00 Předpok ládané zdaněni celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) ,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený přispěv. na provoz (PP) skutečnost od zi'izovatele celkem na rok Pruměr žáků (dětí) v kal. roce Pruměr PP na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh RII Souěasný Návrh na příděl převod v roce a ktuálni stav k zezhv datu zpracování Rezervní fond , ,00 X ,48 Fond odměn ,00 X ,00 Investiční fond I ,23 X X I ,23 Pře vod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatřen í k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředite l : Mgr. Michal Vitásek Dne:

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2014 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2013 a Rozvaha, bilance (porovnáni -brutto 2013 a 2014) Účet Brutto 2013 Brutto 2014 Pohyb majetku Zdůvodněni pohybu majetku (vypsat) pfirůstkv Kč celkem : 013 IPfírůstky Kč celkem: 018 a , ,00 IPf irůstky Kč celkem: pflrůstkv Kč celkem: , ,36 IPfírůstkv Kč celkem: , , , , a ~rfrustky Kč celkem: ,56 :.... ' ~ky Kč celkel'll: , přesuny- hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč Vzhledem k realizaci projektu EPC došlo v pol 502- Energie k úspore 652 tis. Kč, organizace využila tyto prostfedky pro nákup učebnfch pomůcek a vybavení PC učebny. V pol 511 -Opravy a údržba došlo k navýšeni z důvodu plánované rekonstrukce na Krnovské ul, která měla být pův odně provedena z vlastni zdrojů (IF), následně však byla zahrnuta do projektu EPC ll. Původně plánované fin ančnl prostredky se reditel rozhodl po dohodě ze zfizovatelem použít k rekonstrukci budovy školy (okna, fasáda). Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředite l : Mgr. Michal Vitásek Dne: Razítko a podpis ředi tele ogr.: Ia Opava, Mařádl<ova 15 phková organizace (j) Opava ICO:

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více