Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka, Mgr. Ladislav Pacvoň, Ing. Zuzana Urbanková, Věra Bílková, Hana Zerzavá, Dagmar Kovalčíková, Ing. Anděla Sedláčková, Hedvika Kafurová Ing. Ladislav Konopka ředitel školy únor 2008

2 OBSAH A) Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika školy 2. Organizační struktura 3. Studijní programy 4. Údaje o počtu žáků a zaměstnanců B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 2.1. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, kromě mimorozpočtových zdrojů Vlastní výnosy 2.3. Mimorozpočtové zdroje 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 4. Výsledek hospodaření za rok Návrh na rozdělení zlepšeného HV 6. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace C) Vyhodnocení čerpání a vypořádání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků. 2. Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, kromě mimorozpočtových zdrojů. 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace 1. Způsob zajištění stravování 2. Vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, částka hrazená strávníkem) zajištění závodního stravování v době prázdnin. F) Péče o spravovaný majetek 1. Investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech 2. Inventarizace majetku G) Stav pohledávek a závazků 1. Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení a závazků. H) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) 1. Kontroly provedené v rámci vnitřního kontrolního systému I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) J) Výsledky hospodaření Sdružení K) Tabulková část včetně finančních výkazů

3 1. Základní charakteristika školy A) Základní údaje o organizaci Předkládá: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Žižky 10, Bruntál Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace, právní subjekt, IZO Ředitel: Ing. Ladislav Konopka, bytem Podlesí 4, Světlá Hora Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělsko technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Vzhledem k tomu, že sdružuje všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeže a kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytváří vhodný prostor pro vzdělávání. Vybavení školy je na špičkové úrovni. Součásti školy IZO Datum zařazení Kapacita Počet žáků k Škola OA škola celkem SZeŠ EL PL celkem 375 žáků 307 Domov mládeže lůžek 32 Školní kuchyň jídel 154 žáků, 53 dospělých Školní hospodářství využívá 62 žáků 2. Organizační struktura 3. Studijní programy Obchodní akademie M/004 Vychází dokumentů č. j / Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Klademe důraz na kvalitní ekonomické vzdělání, (účtování, daně a důkladnou propojenost vědomostí). Je posílena výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Rozšířená výuka cizích jazyků a informatiky, zaměřená na využívání kancelářského a odborného softwaru. Připravujeme žáky ke studiu na VŠ. Obchodní akademie se zaměřením na informatiku M/004 Vychází ze schválených učebních dokumentů OA č. j / Jde o vlastní vzdělávací program školy, vytvořený vedením školy ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Uplatnění v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické a řídící sféře a také na studiu VŠ. Agropodnikání M/001 Vychází z dokumentů č. j / Vzdělání zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, službách, nákupu, obchodu, pojišťovnictví, ekonomice, správě. Obor zaměřen na přípravu absolventů schopných podnikat na venkově. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, cizích jazyků a výpočetní techniky. Možnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Ve školním roce 2007/2008 se obor nepodařilo naplnit. Obchodní akademie M/004 dálkové studium Dálkové studium je uzpůsobeno tak, aby studenti během pěti let získali základní znalosti v odborné a všeobecně vzdělávací oblasti, které umožní úspěšné složení maturitní zkoušky. V červnu 2006 absolvovalo 24 maturantů a v tomto školním roce dálkové studium obchodní akademie neotvíráme.

4 Ekonomické lyceum M/002 Vychází ze schválených dokumentů č. j / Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi tak získají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na VŠ i zahraničních, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce. Jedna třída ekonomického lycea je nyní v prvním a druhá ve třetím ročníku. Přírodovědné lyceum M/006 Vychází ze schválených dokumentů č. j / Připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technologického a přírodovědného charakteru. Je určen žákům, kteří mají studijní předpoklady a ambice, nejsou však dosud profesně vyhraněni, zajímají se hlouběji o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy. Obor poskytuje vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i obecně odborného charakteru, které umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. Obor se nepodařilo pro školní rok 2007/2008 naplnit. 4. Údaje o počtu žáků a zaměstnanců Počet žáků se v posledních letech vždy pohybuje nad 300; pokles žáků proti minulému roku je téměř neznatelný odešla např. největší třída na škole (34 studentů). Už druhým rokem nemáme dálkové studium. Počet studentů v letech podle stavu k Počet studentů denního studia Počet studentů dálkového studia Celkový počet studentů / / / / / / / /08 Počet zaměstnanců. Skutečný počet přepočtených zaměstnanců za rok 2007 celkem byl 42,686 je proti předcházejícímu roku (42,927) nižší o 0,241. Limit pro rok 2007 byl stanoven na 42,52 byl tedy nepatrně překročen. Od července 2007 byl stav ve školní jídelně snížen o 1 pracovnici odchodem do důchodu. Ve stavu pedagogů je 1 odchod na mateřskou dovolenou a tím vznikl 1 zástup. Zaměstnáváme 2 důchodce, kterým se pracovní poměr přes prázdniny ukončuje. U externích pedagogů je snížení ze 3 na 2 fyzické osoby, protože už nezaměstnáváme externistu na výuku práva. V březnu 2007 nastoupil školní psycholog. Počet interních učitelů a zaměstnanců v letech Počet interních učitelů Počet zaměstnanců 2000/ / / / / / / /08

5 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh rozdělení zlepšeného výsledku 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku v tis. Kč Náklady celkem Mzdové náklady v tom: ze st. rozpočtu z projektů EŠ a AGRO-ENVI Odvody SP a ZP Odvody do FKSP 207 Přímé náklady na realiz. proj. EŠ Provozní náklady z toho: Spotřeba energií Spotřeba materiálu Celkové náklady za hlavní činnost byly oproti plánu rozpočtu vyšší o 90 tis. Kč, před použitím rezervního fondu byla bilance nákladů a výnosů nevyvážená a tentokrát jsme měli vyšší náklady za hlavní činnost než výnosy. Důvody jsou rozvedeny v komentáři o dosaženém hospodářském výsledku. (bod 1.1.). Po zapojení rezervního fondu, který je pro tyto případy tvořen z předchozích let (jako vlastní finanční zdroj), kdy jsme dosahovali kladného hospodářského výsledku, jsme vyrovnali náklady a výnosy a HV je nulový, což je pro nás splněný závazný ukazatel, který nám předkládá zřizovatel. Celkové mzdové náklady ze státního rozpočtu byly plně a rovnoměrně čerpány v plné výši a škola nic zřizovateli nevracela. Z celkového objemu tis. Kč (bez OPPP) bylo vyplaceno tis. Kč nenárokových složek (což představuje 10% z celkových MP vyplacených v hlavní činnosti ze státního rozpočtu). V porovnání s rokem předcházejícím je to ale méně o 100 tis. Kč v přepočtu asi o 1%. Na pracovních dohodách (OPPP) pro zajištění výuky bylo čerpáno v souladu s rozpočtem 27 tis. Kč, také v souladu se závazným ukazatelem. Spotřeba materiálu byla vyšší oproti rozpočtu o 165 tis. Kč, se zde projevily nákupy drobného hmotného majetku (studentské židle a lavice), které byly zakoupeny pro splnění hygienických podmínek. Naopak spotřeba potravin tvořící většinovou položky spotřeby materiálu byla nižší o 45 tis. Kč (úbytek strávníků) Náklady za služby byly 797 tis. Kč, to je oproti plánu nižší o 38 tis. Kč. Náklady na opravy jsme měli 593 tis. Kč, což je o proti plánu vyšší cca o 31 tis. Kč. Náklady za energie byly ve skutečnosti o 21 tis. nižší než očekávané, neboť se zde projevila úsporná opatření a mírnější zima. Skutečnost v korunách byla na úrovni minulého roku, i když jsme energii nakupovali za vyšší ceny než v roce Další náklady za provoz byly kryty vlastními výnosy ve výši tis. Kč, které letos nestačily pokrýt náklady tím došlo k nevyrovnání nákladů a výnosů. Srovnání skutečných nákladů na energie s hodnoceným rokem a rokem předcházejícím v tis. Kč. Spotřeba energií Rozpočet 2006 Rozpočet 2007 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Hlavní činnost Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet dotací dle poskytovatelů a účelu použití Přehled výnosů a dotací v roce 2007 tis. Kč Celkový objem dotací ř ř. 2 v tom: od MŠMT ř. 3 od MSK ř. 5 převedeno z roku v tom: na projekt EŠ ř. 6 oprava kanalizace 394 ř. 7 Dotace na realizaci projektu EŠ v roce ř. 8 Dotace z jiných zdrojů (SZF + proj.agro-envi) 56 Skutečné čerpání ř. 9 Dle celkového objemu dotací bez vrácení ř. 10 v tom: rozpočtové ř. 11 mimorozpočtové ř. 12 z toho:projekty Vlastní výnosy ř Výnosy celkem ř. 14 (ř. 9 + ř. 13)

6 2.1 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, bez mimorozpočtových zdrojů. Hlavní výnosy školy tvoří dotace - příspěvek ze státního rozpočtu ( tis. Kč), z toho na platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedené práce (OPPP 27 tis. Kč), zákonné odvody a odvody do FKSP ( tis. Kč) a ostatní přímé náklady na vzdělávání, do kterých patří tzv. přímé náklady na pořízení učebních pomůcek, náklady spojené s výukou, náklady z pracovně právních vztahů.(201 tis. Kč). 2.2 Vlastní výnosy V oblasti vlastních výnosů jsme dosáhli tis. Kč. Tyto příjmy tvoří příspěvky za stravování a ubytování žáků (720 tis. Kč), letos byly ve srovnání s rokem minulým nižší o 112 tis. Kč, protože se snížil počet ubytovaných žáků). Dále do vlastních výnosů patří výnosy ostatní (588 tis. Kč) za pronájmy nebytových prostor a služby spojené s pronájmy, výpěstky na školním hospodářství). Skutečné vlastní příjmy jsou oproti roku 2006 nižší o 41 tis. Kč (v přízemních prostorách školy hlavní budovy byly ukončeny pronájmy s uživateli - pokles v pronájmech i se službami činí až 33 tis. Kč za tento rok - prostory byly dány k dispozici pro rekonstrukci, kde vznikla nová učebna, studovna a kancelář pro zřízené tzv. Komunitní centrum vzdělávání. Tato rekonstrukce byla financována Krajským úřadem. Oficiální byly otevřeny 12. března Vlastní výnosy částečně kryjí provozní náklady a jsou zdrojem pro vytvoření kladného HV za hlavní činnost, ale letos se to nezdařilo Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje přinesly škole v roce 2007 celkem 5,4 mil. Kč. V roce 2006 jsme realizovali projekty za 2,5 mil. Kč a v roce 2005 to bylo 3,2 mil. Kč přehled uvádí tabulka. Práce na opravě kanalizace a instalace regulačních ventilů jsme začali koncem roku 2006 a dokončovali v roce Příspěvek ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele je určen na aktivity školy nad rámec rozpočtu, škola o tyto prostředky žádá prostřednictvím různých projektů. Přehled mimorozpočtových prostředků získaných v roce 2007 v tis. Kč Účelové dotace -projekty MSK MŠMT škola+ sdružení Jiné zdroje Celkem Evropská škola Evropská škola prostředky z roku AGRO - ENVI Adaptační pobyt žáků 1. ročníků 5 Projekty celkem Účelové dotace ostatní Oprava kanalizace účelové prostředky Prostředky na ICT Státní zemědělský fond SIPVZ - pokrytí konektivity C e l k e m Projekty 2007 Projekt Evropská škola (celý název Zvýšení příležitostí škol ve sjednocené Evropě cestou rozvoje jazykových kompetencí) je postaven na budování partnerství v rámci OP RLZ. Cílem projektu je navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami, kterými je sedm středních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti jazykového vzdělávání, především anglického jazyka pro pedagogy na třech stupních znalostních úrovní. Projekt byl schválen MŠMT v listopadu 2006 a jeho činnost bude ukončena v červnu 2008 s celkovým rozpočtem tis. Kč. Celkové vyúčtování projektu bude provedeno až po jeho ukončení. V roce 2007 jsme vyčerpali největší část čerpání celého projektu a od počátku projektu to dělá téměř 75% celkového čerpání. Na mzdy včetně odvodů bylo vynaloženo tis. Kč, proběhl nákup elektronického zařízení a vybavení DHM za 2,05 mil. Kč, náklady na místní kancelář za 116 tis. Kč, služby obsahující pobyt účastníků letního týdenního intenzivního konverzačního kurzu (TIKK) za 714 tis. Kč, stavební úpravy za 40 tis. Kč a tzv. přímá podpora projektu, to je služba za samotné vzdělávání účastníků TIKK. Poměrně malou položkou je cestovné za 36 tis. Kč. Celkem bylo z rozpočtu EŠ vyčerpáno 6,4 mil. Kč. V lednu 2008 ještě byly prostředky vynaloženy na nákup plošných multilicencí elektronického anglického slovníku velkého, technického a výkladového pro všechny zúčastněné partnerské školy. Každá škola ještě získá 4 nástěnné mapy AJ. Zbytek prostředků rozpočtu připadá na mzdy Škola je zapojena do dvouletého projektu jako partner a fungujeme jako Agroenvironmentální informační a poradenské centrum v ČR zkráceně Síť AGRO-ENVI. Tato síť center byla vytvořena v rámci tohoto projektu za podpory ESF a státního rozpočtu ČR v několika krajích ČR. Naše škola byla zapojena do projektu jako partner PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Šumperk. Dotace, kterou prostřednictvím projektu čerpáme je určena na cestovné a odměny za pracovní činnost při poskytování informací a poradenství, v roce 2007 s objemem 34 tis. Kč.

7 Ostatní mimorozpočtové zdroje 2007 Oprava kanalizace - dotace byla poskytnuta na opravu kanalizace po schváleném investičním záměru a požadavku naší školy a jelikož byla poskytnuta až koncem roku 2006, byla její větší část čerpání přesunuta do roku 2007, v prosinci 2006 bylo čerpáno jen 12 tis. Kč a v roce 2007 Kč 394 tis. Investiční dotace do investičního fondu na regulační ventily 117 tis. Kč byla poskytnuta plošně MS krajem podle požadavku a počtu topných těles školám na regulaci topení a zvýšení využitelnosti tepla a úspor. Škola dostává již třetím rokem na základě žádosti také dotaci (22 tis. Kč) ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIF). Je to dotace na ornou půdu a na ekologické pěstování plodin na školním hospodářství. Účelové prostředky SIPVZ na pokrytí konektivity jsme dostali ve výši 18 tis. Kč a byly využity na provoz internetu, nákup HW výukového SW. Účelové prostředky na ICT ve výši 45 tis. Kč byly čerpány na pokrytí infrastruktury byly využity na vybavení informačními a komunikativními technologiemi, na obnovu stávajícího vybavení, pořízení potřebného výukového a kancelářského SW a na pokrytí nákladů na správu ICT infrastruktury. 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. HV za doplňkovou činnost je za rok 2007 kladný Kč. Kladného výsledku však bylo dosaženo jenom tím, že odpisy majetku v KC (76 tis. Kč) byly hrazeny z IF. Příčin problémů v DČ je více, hlavní příčinou je však zvýšení nákladů spojených s provozem KC a jejich nedostatečná kompenzace v oblasti příjmů zejm. za vzdělávání V roce 2006 bylo u nás zřízeno Komunitní centrum MS kraje. Tento chvályhodný projekt poskytuje materiální zázemí pro realizaci vzdělávacích kurzů pro veřejnost s moderním technickým zázemím. Z ekonomické hlediska však také přinesl: zvýšené náklady- závazek zaměstnávat na 0,5 úvazku pracovníka představuje osobní náklady včetně odvodů 72 tis. Kč. Dalším nákladem, se kterým se předem nepočítalo jsou odpisy hmotného majetku, (76 tis. Kč), který byl pořízen v rámci projektu Rozvoj KC. ztrátu příjmu z pronájmu a služeb - do výsledku hospodaření se negativně promítla ztráta příjmů z nájmů a služeb těchto prostor, které byly před zřízením KC pronajímány (cca 84 tis.) zvýšení příjmů díky zvýšení kvantitativní i kvalitativní vzdělávací nabídky- zvýšení počtu rekvalifikačních kurzů, realizace projektu Evropská škola, který pokryl částí nákladů KC a byl realizován díky síti komunitních škol. pokles příjmů spojený s ukončením SIPVZ - tento výpadek byl tak velký, že nemohl být nahrazen zvýšenými příjmy z jiných vzdělávacích aktivit a vedl ke snížení očekávaných příjmů ze vzdělávání o 145 tis. Kč. Regionální vzdělávací centrum (RC) - vzniklo z projektu SROP už v roce 2005 zřízením dvou moderních učeben, máme rovněž závazek zaměstnávat na 0,5 úvazku pracovníka jako správce Regionálního centra, což znamená celkový roční mzdový náklad včetně odvodů 78 tis. Kč. Současně nám i toto RC umožňuje nabízet konání mnoha různých vzdělávacích aktivit v prostředí moderních nadstandardních učeben. Celkové osobní náklady včetně odvodů v DČ byly vyšší oproti plánu o 74 tis. Kč a představují až 75 % z celkových nákladů DČ, ostatní náklady představují spotřebu materiálu, energií a platby za výuku lektorů formou služby. Celkové výnosy se nám tedy nepodařilo splnit o 145 tis. Kč oproti plánovaným. V porovnáním s rokem předcházejícím to vylo také méně o 413 tis. Kč, což nám v roce 2006 zajistily realizované kurzy v rámci SIPVZ, které už v roce 2007 neprobíhaly. Pro příští rok bude přijata opatření, kterými se budeme snažit zvýšit efektivitu doplňkové činnosti. Přehled placených realizovaných kurzů počet kurzů druh název kurzu 3 rekvalifikace Účetnictví s využitím výpočetní techniky 4 rekvalifikace Základy obsluhy PC dle osnov ECDL Start 1 jiné Kurz k získání odborné způsobilosti dle /04 Sb. 1 jazyky ANJ mírně pokročilí II 1 jazyky ANJ středně pokročilí III 1 jazyky NEJ pokročilí I 1 jazyky FRJ začátečníci 1 jazyky FRJ pokročilí 1 příprava na VŠ Matematika

8 4. Výsledek hospodaření za rok 2007 v Kč Výsledek hlavní činnosti 0 Výsledek doplňkové činnosti Celkem k před zdaněním zdanění 0 Celkem k po zdanění Výše proúčtovaného rozdílu nekrytého investičního fondu 0 Celkem po proúčtování krytí ztráty minulých let 0 Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku za organizaci celkem V tomto hodnoceném roce došlo po dlouhé době k nerovnováze nákladů a výnosy s převýšením nákladů nad výnosy. Proces vzdělávání klade i na provoz škol stále větší požadavky a to jednak z pohledu zajištění hygienických podmínek žáků ve třídách a také z pohledu nabídky, atraktivnosti a zájmu žáků ze základních škol, kteří do školy přicházejí. Jedním ze splnění těchto hledisek bylo zakoupení nastavitelných židlí a lavic do třídy (cca 100 tis. Kč), které se snažíme nakupovat každý rok a vybavit tak co nejvíce tříd. Celkově jsme překročili oblast nákupů o 145 tis. Kč oproti plánu. Zvýšenými náklady než jsme si stanovili byly také opravy, vyšší o 31 tis. Kč. Zde jsme také byli nuceni provést opravu výdejny obědů,aby splňovala hygienickou normu. Ve službách a v ostatních nákladech jsme naopak ušetřili dohromady asi 77 tis. Kč. Náklady za energie celkem za hlavní činnost byly nepatrně nižší asi o 20 tis. Kč, což nám mírně nahrál projekt EŠ, který nám těch 20 tis. pokryl. V podstatě jsou energie za rok 2007 na stejné finanční úrovni jak v roce 2006, přesto že jsme nakupovali za vyšší cenu těchto energií. Finanční úsporu přinesla úsporná opatřením, která ředitel školy každoročně vydává a která bezesporu přináší úsporu nákladů. Předpokládané vlastní výnosy za služby letos byly ve srovnání s plánem nižší o 50 tis. Kč, což bylo ovlivněno poklesem žáků ubytovaných na DM. Dosud se nám zatím nevrací výnosy z pronájmů nebytových prostor a služeb (o cca 84 tis. Kč) za místnosti, o které jsme přišli a jsou nyní určeny Komunitnímu centru. Naopak jsou více zatíženy náklady (např. zmiňované odpisy DHM). Ale tento problém je přesunut do doplňkové činnosti. Celkové vlastní výnosy tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2006 nižší o 41 tis. Kč. Pokles příjmů v doplňkové činnosti se zejména projevil v ukončení vzdělávání učitelů pro ZŠ a SŠ v rámci SIPVZ, což byl pro nás po několik let zpětně velký finanční přínos. V roce 2007 jsme realizovali celou řadu vzdělávacích akcí, ale výsledný efekt nebyl tak znatelný. Zejména mzdové náklady se projevily jako velké zatížení co se týká odvodů SP a ZP a navíc odpisové zatížení DHM v Komunitním centru nás vedlo k pokrytí těchto odpisů nestandardně z IF. Z HV za hlavní činnost je za rok 2007 nulový jen díky tomu, že jsme zapojili rezervní fond ve výši 89,57 tis. Kč ke krytí nákladů, které převyšovaly výnosy. Došlo sice na straně jedné k nižším výnosům za služby oproti plánu cca o 24 tis. Kč v důsledku poklesu žáků ubytovaných na DM. Hlavní příčinou však bylo zvýšení nákladů spojených s plněním nových hygienických požadavků dle vyhlášky 410/2005 Sb. šlo zejména o nákup DHM - nastavitelné lavice a židle cca za 100 tis. Kč a dále opravy, kde byly vyšší náklady oproti plánu o 70 tis. Kč. (úprava výdejny stravy apod.). Hospodářský výsledek doplňkové činnosti je za rok 2007 kladný Kč. Kladného výsledku však bylo dosaženo jenom tím, že odpisy majetku v KC (76 tis. Kč) byly hrazeny z IF. Příčin problémů v DČ je více, hlavní příčinou je však zvýšení nákladů spojených s provozem KC a jejich nedostatečná kompenzace v oblasti příjmů zejm. ve vzdělávací oblasti. Celkový HV, který je součtem obou činností tak byl ziskový jen díky zapojení fondů v celkové výši 166 tis. Kč 5. Návrh na rozdělení zlepšeného HV v Kč Fond PO Stav k Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn , , ,00 Rezervní fond , , ,96 CELKEM , , ,96 Posílení fondu odměn má za cíl vytvořit určitý prostor ve MP pro případný pokles žáků.

9 6. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Stanovené záměry v oblasti ekonomické pro rok 2007 Udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (odchylka oproti plánu u hlavní i doplňkové činnosti 1%). Realizováno. Celkový objem prostředků s nimiž jsme v roce 2007 hospodařili přesáhl 24,335 mil. Kč, výpadek pokrytý z fondů tvořil cca 0,5 % těchto prostředků, takže lze hovořit o vyváženém hospodaření. Splnit závazný minimální ukazatel hospodaření (zisk 0 Kč) Realizováno. Za rok 2007 bylo dosaženo zisku 3,7 tis Kč. Tím byl závazný ukazatel pro HV splněn. Zisku bylo dosaženo zapojením rezervního fondu na vyrovnání nákladů a výnosů v hlavní činnosti ve výši 90 tis. Kč a úhradou odpisů doplňkové činnosti ve výši 76 tis. Kč z investičního fondu. Čerpat mzdové prostředky bez zapojení Fondu odměn Realizováno. Mzdové prostředky na platy i OPPP v celkové výši tis. Kč byly 100% čerpány podle pravidel rozpočtového čerpání, nic jsme zřizovateli ani do SR nevraceli. V roce 2007 nebyl zapojen fond odměn. Navýšit výnosy doplňkové činnosti natolik, aby byly pokryty zvýšené náklady na provoz Komunitního centra Nerealizováno. Výnosy se v doplňkové činnosti nepodařily naplnit tak, aby pokryly provoz KC. Abychom zcela pokryli odpisy DHM Komunitního centra jsme museli zapojit nestandardně IF (76 tis. Kč), potom jsme měli HV ziskový ve výši 4 tis Kč. Zajistit úplné a správné vyčerpání účelově přidělených prostředků Realizováno. Účelové prostředky ve výši tis. Kč byly plně vyčerpány podle účelovosti, nic jsme zpět nevraceli,viz. bod C) 2. Získat formou projektů mimorozpočtové zdroje na rozvoj školy. Realizováno. V roce 2007 škola získala realizací projektů celkem 4,8 mil. Kč v rámci projektu Evropská škola. Část prostředků byla použita na zakoupení notebooků, vybavení jazykových laboratoří plazmovými TV a další technikou a na nákup učebních pomůcek. Záměry v oblasti ekonomické pro rok 2008 Udržet vyrovnaný hospodářský výsledek (odchylka oproti plánu u hlavní i doplňkové činnosti do 1%). Navýšit výnosy doplňkové činnosti, aby byly pokryty zvýšené náklady na provoz Komunitního centra Zajistit úplné a správné vyčerpání účelově přidělených prostředků Zavést systém úsporných opatření v hlavní i vedlejší činnosti (eliminace inflace) Provést vyhodnocení a analýzu jednotlivých aktivit doplňkové činnosti s cílem zvýšit její ziskovost Zavést systém úsporných opatření v hlavní i vedlejší činnosti Podat nejméně 3 projekty zajišťující mimorozpočtové zdroje C) Vyhodnocení čerpání a vypořádání účelových prostředků ze SR Řádek Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno během 07 Použito k Vratka při vypořádání 1 a b = Účelové dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 3 v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem ,00 0, ,00 5 v tom: 6 a) platy ,00 0, ,00 7 b) OON ,00 0, ,00 8 c) ostatní (odvody apod.) ,00 0, ,00 9 DVPP nové maturitní zkoušky 1 620, , Státní informační politika ,00 0, ,00 0,00 1. Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Neinvestiční účelové dotace (řádek 2-10) byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytování dotací a byly vyčerpány na daný účel a v plné výši. Škola nic zpět do SR nevracela. Finanční prostředky na SIPVZ (ř. 10) byly čerpány v souladu s cíli ICT v plánu školy (zajištění ICT infrastruktury, provoz internetu, elektronické výukové materiály).

10 2. Hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů. Mezi skutečným čerpáním fin. prostředků a rozpočtových ukazatelů nebyly způsobeny žádné odchylky. 2.1 Dotace poskytnuté ze SR a od zřizovatele, kromě mimorozpočtových zdrojů Přehled výnosů a dotací v roce 2007 tis. Kč Celkový objem dotací ř ř. 2 v tom: od MŠMT ř. 3 od MSK ř. 5 převedeno z roku v tom: na projekt EŠ ř. 6 oprava kanalizace 394 ř. 7 Dotace na realizaci projektu EŠ v roce Skutečné čerpání ř. 9 Dle celkového objemu dotací bez vrácení Hlavní výnosy školy tvoří dotace - příspěvek ze státního rozpočtu ( tis. Kč), z toho na platy ( tis. Kč), ostatní platby za provedené práce (OPPP 27 tis. Kč), zákonné odvody a odvody do FKSP ( tis. Kč) a ostatní přímé náklady na vzdělávání, do kterých patří tzv. přímé náklady na pořízení učebních pomůcek, náklady spojené s výukou, náklady z pracovně právních vztahů.(201 tis. Kč). 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce Nejvýznamnější pokles výkonů byl zaznamenán znovu na domově mládeže v září 2007, průměrný počet ubytovaných dle výkazu byl 35 žáků (to je o 14 žáků méně než v roce předcházejícím). Byl způsoben odchodem většího počtu ubytovaných studentů, kteří ve školním roce 2006/2007 ukončili studium maturitou a poměrně nízkým počtem přihlášených a přijatých studentů z dalekého okolí Bruntálu do 1. ročníku studia. Začíná se zde projevovat fenomén poklesu počtu žáků. Ti jsou tak ve větší míře přijímáni na školy v místě bydliště, čímž dochází k poklesu ubytovaných žáků v periferních oblastech, kam bruntálsko bezesporu patří. Mírný pokles byl zaznamenán také v počtu strávníků, i když se kvalita v našem stravování stále zlepšuje současně se zavedení možnosti výběru jídel. Průměrný počet strávníků bez dospělých byl 172 žáků (o 4 méně než v roce 2006). Průměrný počet žáků denního studia jsme vykazovali 314, což je v průměru o 16 žáků méně než v roce předcházejícím. 4. Mzdové prostředky (MP) a OPPP, přímý ONIV Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly, škola všechny prostředky využila na 100%. Celková výše dotace vycházela z krajských normativů na počet žáků pro rok V porovnání s rokem 2006 jsme dostali o 47 tis. Kč méně v důsledku nižšího počtu žáku na škole. Přesto nárůst tarifních platů k činil 7% na základě nařízení vlády 637/2006 Sb. Průměrný plat učitelů oproti roku předcházejícím přesto poklesl o 460 Kč. (viz tabulka č. 11 A). Toto je způsobeno tím, že poklesl počet žáků, čímž se snížily přesčasové hodiny učitelů, jejichž celkový počet zůstal zachován. U vychovatelů je zaznamenán nárůst průměrného platu o 4340 Kč, což bylo způsobeno převodem funkce vedoucí vychovatelky z kategorie učitelů (ZŘ) do kategorie vychovatelů (Pinková). U nepedagogických pracovníků naopak vzrostl průměrný plat o Kč, protože došlo ke snížení jejich přepočteném počtu o 0,7 při celkově větším objemu vyplacených FP. U pracovnic školní jídelny byl plat vyšší o Kč (snížení počtu v dělnických profesích). Nenárokových složek platu se vyplatilo tis. Kč, což je 10% z celkového objemu na platy. Ty by se měly pohybovat kolem 15%, aby mohl být posílen motivační nástroj pro spravedlivější ohodnocení pestré činnosti zaměstnanců, která přímo souvisí se vzdělávacím procesem nebo jinou činností, kterou nelze jinak ohodnotit. V OPPP (ostatní platby za provedené práce) jsme vyčerpali 27 tis. Kč ze státního rozpočtu na dohodách uzavřených s externími pedagogy. Kromě těchto dohod vyplácíme odměny za práci v rámci rozsáhlého projektu Evropská škola, čímž nám narostl fyzický stav zaměstnanců ve vedlejším pracovním poměru o cca 35 lidí, kteří pracují v realizačním týmu projektu v 8 středních školách MSK. Celkový objem prostředků byl tis. Kč včetně odvodů. V menší míře se vyplácely odměny v rámci jiného projektu Síť AGRO-ENVI a to v objemu 34 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsme vyplatili 352 tis. Kč ve vzdělávacích kurzech pod hlavičkou Regionálního centra (RC) a Komunitního centra (KC), kde probíhají rekvalifikační, počítačové a jazykové kurzy. V obou těchto centrech máme závazek zaměstnávat pracovníka na 0,5 úvazku a celkový objem vyplacených mzdových nákladů včetně odvodů je 150 tis. Kč. Ostatní přímé výdaje (tzv. ONIVky) zahrnují odvody ZP a SP, odvody do FKSP (v objemu jen ze státního rozpočtu 3,6 mil Kč, dále výdaje na učební pomůcky, cestovné, ochranné pomůcky a oděvy, které byly vyplaceny v objemu 201 tis. Kč (tyto dostáváme také normativně a v roce 2008 mají být sníženy o 30%).

11 Investiční fond D) Peněžní fondy a jejich krytí a zapojení do hospodaření (hospodaření s peněžními fondy ukazuje tabulka č. 7) Zdrojem investičního fondu jsou každoročně odpisy dlouhodobého majetku v hodnoceném roce byly 512 tis. Kč ponížené o odvody z odpisů předepsané zřizovatelem ve výši 35 tis. Kč, dále jsme dostali investiční dotaci z rozpočtu KÚ MSK na regulační ventily (109 tis. Kč), která byla již odsouhlasena koncem roku 2006 a část byla čerpána ještě před koncem roku 2006 (83 tis. Kč) a zbytek v roce Investiční fond byl ještě v průběhu roku posílen o příděl z rezervního fondu ve výši 200 tis. Kč, který byl schválen zřizovatelem. Investiční fond byl dále během roku čerpán na opravu a údržbu nemovitého majetku ve výši 479 tis. Kč a na konci roku byl čerpán na pokrytí odpisů DHM komunitního centra ve výši 76 tis. Kč Konečný stav investičního fondu k je 705 tis. Kč. Fond bude využit pro rozsáhlé rekonstrukce připravované na léta Rezervní fond K počátečnímu stavu fondu (665 tis. Kč) byl zdrojem tvorby příděl z hospodářského výsledku z roku 2006 (56 tis. Kč). V čerpání fondu je přesun k posílení investičního fondu ve výši 200 tis. Kč, fond jsme také použili k překlenutí vyváženosti mezi výnosy a náklady, aby nebyl záporný HV ve výši 90 tis. Kč, dále byl použit na úhradu penále předepsaným FÚ ve výši 3,8 tis. Kč. Konečný stav rezervního fondu k je 428 tis. Kč. Fond bude využit pro rozsáhlé rekonstrukce připravované na léta , případně pro vyrovnání hospodářské ztráty v příštím roce. Fond odměn Počáteční stav (173 tis. Kč) byl zvýšen o příděl z hospodářského výsledku z roku 2006 (221 tis. Kč). Z FO nebyly během roku čerpány prostředky. Konečný stav fondu odměn k je 394 tis. Kč. FO je chráněn, vytváří určitou minimální nárazníkovou zónu pro případ poklesu počtu žáků. Fond kulturních a sociálních potřeb K počátečnímu stavu (249 tis. Kč) byl zdrojem příjmů příděl z hrubých mezd (210 tis. Kč). Fond byl během roku použit takto: Příspěvek na stravování zaměstnanců 24 tis. Kč Rekreaci 262 tis. Kč Kulturu, tělovýchovu, sport 7 tis. Kč Dary k životním jubileím 8 tis. Kč Ostatní použití (vitamínové doplňky, aj.) 52 tis. Kč Konečný stav fondu k je 106 tis. Kč. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace 1. Způsob zajištění stravování Školní kuchyň pokračovala z předchozího roku v několika změnách. Pro internátní žáky byly připravovány tři druhy snídaní na výběr. Studenti a zaměstnanci mají možnost si vybrat ze dvou druhů obědů čtyřikrát za týden. Jedenkrát týdně je jeden oběd připravován jako minutka. Pravidelně se schází stravovací komise složená ze zástupců jednotlivých tříd. Připomínky a návrhy jsou průběžně řešeny. Školní kuchyň také připravuje stravu nad rámec svých povinností úvazku při akcích školy ples, soutěže, školení atd. Nepřestáváme pracovat na tom, aby se kvalita a pestrost stravy zlepšovala. Vedení školy původní záměr zmodernizovat výdejnu stravy přesunulo na rok 2008 / 2009, stejně jako nakoupení nového zařízení chladicí vitríny, výdejní pulty apod. V době hlavních prázdnin byla opravena výdejní deska tak, aby vyhovovala hygienickým normám. 2. Cena celodenní stravy je 51 Kč ( snídaně 12 Kč, oběd 20 Kč, večeře 19 Kč). Kalkulace je pouze cena za potraviny. Ubytovaní žáci platili měsíční zálohu na stravu 900 Kč. Vyúčtování bylo prováděno čtvrtletně. Závodní stravování zaměstnanců bylo zajištěno školní jídelnou. Cena oběda byla 20 Kč., příspěvek z FKSP byl 4 Kč., částka uhrazena strávníkem byla 16 Kč. Žáci hradí pouze cenu potravin 20 Kč. Finanční normativ je 16 až 26 Kč. Naše ŠJ je na spodní hranici rozpětí. Od ledna 2008 je o zvýšena cena stravného z důvodu vzrůstajících cen potravin, posune se finanční normativ z 20 Kč na 24 Kč. V době hlavních prázdnin závodní stravování neposkytujeme. Od září do června u nás vykonávají ve školní kuchyni praxi žáci ze Střední školy služeb Bruntál.

12 F) Péče o spravený majetek 1. Investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění Péče je prováděna průběžně během celého roku z prostředků rozpočtu školy - nejnutnější opravy budov, učeben a ostatního movitého majetku. Na opravy a údržbu většího rozsahu, které bychom nebyli schopni provádět pro nedostatek finančních prostředků, předkládáme požadavky každoročně zřizovateli. V rámci investiční činnosti jsme požadovali na rok 2007 částku 406 tis. Kč na opravu kanalizace, déle na opravy sociálního zařízení - školy tis. Kč, DM tis. Kč; částku 500 tis. Kč na úpravu školní kuchyně; na další opravy - šatny 688 tis. Kč, střešní krytiny 280 tis. Kč, fasádu objektu školy tis. Kč a rekonstrukci DM tis. Kč. Ze všech uvedených akcí se nám podařilo získat pouze účelovou dotaci na opravu kanalizace, kterou jsme zahájili již koncem roku Dokončovací práce byly provedeny v červnu Celkové náklady stavby dosáhly výše 410 tis. Kč, což převýšilo přiznanou dotaci o 4,4 tis. Kč. Rozdíl jsme financovali z vlastních zdrojů. V tomto roce jsme rovněž dokončili akci Modernizace regulačních ventilů na topných tělesech v budovách školy, kterou plně financoval KÚ MSK v částce 193 tis. Kč. Ostatní akce jsme přesunuli do roku Letos jsme získali ve výnosech z pronájmů 84,5 tis. Kč, které byly plně využity na opravu a údržbu budovy. Celkové náklady oprav v roce 2007 POLOŽKA tis. Kč opravy na budově 438 z toho: - sociální zařízení ŠJ 26 - okapy 6 - oprava kanalizace 394 malování, nátěry 52 opravy PC, kopírky, tiskáren, 29 opravy ost. movitého majetku 60 z toho: - jazykové učebny 20 - z projektu EŠ 28 - výměna pracovních desek ve ŠJ 6 udržování programů 19 ostatní drobné opravy 35 CELKEM 633. Za pojištění majetku (budovy školy a budov školního hospodářství ve Starém Městě, dopravní prostředky) včetně zákonného pojištění vozidel bylo za rok zaplaceno 125 tis. Kč, což není zanedbatelná částka v nákladech školy. Majetek školy je pojištěn částečně u ČP a. s., pobočka Bruntál a částečně u Kooperativy a. s., pobočka Bruntál. Příjmy náhrady škod v tomto roce byly pojišťovnou uznány v částce 9 tis. Kč poškození soklu na budově školy. V roce 2007 jsme v rámci projektu Evropská škola zakoupili pro školu učební pomůcky za 781 tis. Kč -19 notebooků, 3 plazmové televizory, DVD přehrávač, MP3, sluchátka k notebookům, wifi anténu, reproduktory. Z rozpočtu školy jsme pořídili učební pomůcky za 28 tis. Kč (např. míče, slovníky, DVD do odborných předmětů), knihy do školní knihovny za 7 tis. Kč, učebnice za 0,5 tis. Kč. Další vybavení školy: např. - 1 policový regál pro sklad VYT (7 tis.kč), 2 průtokové ohřívače (7 tis. Kč), lavice a výškově stavitelné židle do jazykových učeben za 107 tis. Kč. Výběr z položek pořízeného majetku od do v tis. Kč POLOŽKA tis. Kč drobný dlouhodobý majetek odepisovaný nad 3 tis uč. pomůcky 14 ostatní DHM 18 Ostatní DHM projekt EŠ Drobný majetek od 500,- Kč do 3. tis. Kč 294 učební pomůcky celkově za 14 ostatní (lavice, židle ) 107 ostatní pro projekt EŠ 166 nákup knih do školní knihovny 7 2. Inventarizace majetku Byla provedena k na základě zákona, vnitřního předpisu školy a dle pokynu ředitele školy. Závazky vůči věřitelům se nám daří plnit, ve lhůtách splatnosti. Pohledávky dlužníků jsou spláceny rovněž ve lhůtách splatnosti. Pohledávky z minulých let ve výši 19,7 tis Kč se týkají dvou dlužníků, z nichž jeden průběžně splácí a u druhého

13 očekáváme exekuční řízení. Inventarizaci prováděly dílčí inventarizační komise. Ústřední inventarizační komisi bylo předloženo celkem 88 ks inventurních soupisů Vyřazený majetek Učební pomůcky byly vyřazeny v celkové hodnotě 67,5 tis. Kč. Z toho 15,8 tis. Kč za UP (videorekordér), který byl odcizen. Případ šetřila policie ČR, které se nepodařilo zjistit pachatele. V ostatních případech se jedná o mechanicky poškozené, neopravitelné učební pomůcky, morálně zastaralé přístroje již nevhodné pro výuku. Ostatní vyřazený majetek v hodnotě 36 tis. Kč jde především o nefunkční, neopravitelné el. přístroje a nábytek z DM, který byl pořízen minimálně před 20 lety. Prádlo na domově mládeže bylo vyřazeno za 9,5 tis. Kč (značně opotřebované-roztrhané), učebnice v hodnotě 2,7 tis.kč (poškozené, zastaralé, neodpovídající požadavkům osnov, knihy ve školní knihovně byly vyřazeny za 5,3 tis. Kč (opotřebované). Vyřazený majetek bude zlikvidován podle návrhů uvedených v likvidačních protokolech, tj. likvidace na recyklačním dvoře, komunální odpad, při úklidu. G) Stav pohledávek a závazků U veškerých pohledávek a závazků vedených na účtech byla provedena dokladová inventura k Celkový účet pohledávek 311 Odběratelé má konečný stav ,50 Kč, z toho pohledávky do běžné lhůty splatnosti jsou ve výši Kč a ostatní jsou po době splatnosti, jedna starší jeden rok Kč a jedna starší více jak 3 roky Kč. Pohledávka Kč je dlužníkem pravidelně měsíčně splácena a v roce 2008 předpokládáme její úplné splacení. Druhá pohledávka je z roku 2002 ve výši Kč od jednoho dlužníka. Je řešena exekučním příkazem ze dne srážkou se souhlasem dlužníka ze sociálních dávek. Ale bohužel nebylo zatím splaceno nic. Dodavatelské závazky se snažíme vůči našim věřitelům plnit v době splatnosti. Celkově na účtu 321 byl stav závazků ,90 Kč a jsou všechny v době splatnosti. Ostatní závazky vůči zaměstnancům a institucím v souvislosti se zákonnými odvody zdravotního a sociálního pojištění, pojištění zákonné odpovědnosti a zákonné sociální náklady hradíme ve lhůtě a vůči těmto institucím žádné závazky k nemáme. H) Výsledky kontrol I. Vnitřní kontrolní systém na škole se řídí vnitřní směrnicí č. 12 ze dne a jejími dodatky a dále pokynem ředitele školy ze dne , podle nichž se provádí řídící kontrola v oblasti příjmů a výdajů, odpovídající praktické realizaci kontrol v organizaci řízená ředitelem školy a pověřenými pracovníky. Případná zjištění jsou ihned řešena a přijata opatření k nápravě, o závažným zjištěních jsou prováděny zápisy. II. Vnější kontroly provedené v roce 2007 správními úřady. 1. Řízení o ústním jednání dle 12 zákona č. 337/1992 Sb. o správě poplatků, ve znění pozdějších předpisů s Finančním úřadem Bruntál. Předmět jednání: Kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2004, 2005, Kontrola provedena v období: Závěr: Ověřením správnosti srážení záloh na daň a daně srážkové zjištěn nedoplatek zálohové daně ve výši 510,- Kč za rok 2004 a daňové penále ve výši 568 a nedoplatek 1.640,- Kč za rok 2005 a daňové penále ve výši 1.740,-Kč. Penále bylo uhrazeno z prostředků RF školy, neboť náhradovou komisí nebylo shledáno zavinění odpovědné osoby. 2. Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedená VZP Bruntál. Kontrolované období: 07/ /2007 Závěr: 2.1 Plnění oznamovací povinnosti byly zjištěny rozdíly v oznamovací povinnosti, zaměstnavatel byl poučen a upozorněn na správné vykazování údajů na přehledu o platbě pojistného dle ust. 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb. 2.2 Správnost stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného - bylo odvedeno pojistné ve správné výši. 2.3 Dodržování termínů splatnosti pojistného zaměstnavatel termíny ve třech případech nedodržel, bylo vyčísleno penále za kontrolované období ve výši 109,- Kč. Penále bylo uhrazeno z rezervního fondu. 2.4 Průkaznost vedení evidence o platbách pojistného bez připomínek. 2.5 Evidence pracovních úrazů bylo projednáno oznamování pracovních úrazů na zdravotní pojišťovnu. 3. Řízení o ústním jednání dle 12 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů kontrola daně z přidané hodnoty provedena FÚ Bruntál Kontrol. období: 1.Q-3.Q 06 Závěr: Kontrolou správnosti a úplnosti daňového přiznání nezjištěny nedostatky.

14 4. Kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí MSK v průběhu roku byly provedeny celkem 4 kontroly na jednotlivých úsecích školy (domově mládeže, bufetu a 2 x ve školní jídelně). Jednotlivá kontrolní zjištění nebyla závažného charakteru, většinou šlo o plnění zákona č. 258/2000 Sb.a vyhl. č. 410/2005 Sb. Některé nedostatky byly v průběhu roku řešeny opravami (omítky na DM, výdejna obědů, povrchy pracovních stolů v kuchyni) a některé byly přesunuty se souhlasem KHS MSK do roku (úklidové komory). KHS neuložila škole žádné sankce ani pokuty. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V roce 2007 škola neposkytla žádné informace dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a nebylo tudíž nutno projednat zprávu se školskou radou. J) Sdružení při OA a SZeŠ Sdružení při OA a SZeŠ je zřízeno pro podporu vzdělávání na naší škole. Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky od rodičů žáků (110,2 tis. Kč), dále příjmy ze školního plesu (17 tis. Kč), příjmy z organizace soutěže ZAV a státních zkoušek. Příjmy slouží na úhradu nákladů studentů, které nemohou být hrazeny z rozpočtu školy (kulturní akce, program ZAV, podporu vzdělávání a zájmové činnosti, odměny za vynikající prospěch, exkurze, plavecké a lyžařské kurzy, věcné odměny pro žáky, soutěže, sportovní aktivity, besedy, přednášky, provoz Fiktivních firem). Sdružení pomáhalo financovat řadu školních i mimoškolních aktivit, zejména kulturní akce, exkurze, vzdělávání žáků. V roce 2007 jsou výdaje vyšší za soutěže. Dvojice děvčat se zúčastnila Mistrovství světa ve zpracování textů, které se konalo v červenci 2007 v Praze. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ V ROCE 2007 Příjmy: Příspěvky ,00 Sponzorské dary 8 500,00 Výtěžek z plesu ,00 Ostatní příjmy ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje: Kulturní akce, besedy ,00 Sportovní akce 2 301,00 Stipendia, mimořádná stipendia ,00 Cestovné 1 163,00 Soutěže ,00 Knižní odměny ,00 Exkurze ,00 Konkurz pro každého 4 762,00 Příspěvek maturantům ,00 Zdravotní průkazy 580 Studijní průkazy 2 918,00 Adaptační kurz 2 970,00 Činnost DM 2 830,00 Ostatní výdaje ,00 Výdaje celkem ,00 Dar od sponzora v hodnotě Kč Vyúčtování b. ú. k ,17 Hotovost k ,50 Celkem počáteční stav k ,67 Příjmy ,00 Výdaje ,00 b. ú. k ,05 hotovost k ,65 Celkem zůstatek k ,05

15 K) Tabulková část včetně finančních výkazů (v příloze) Projednání výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 byla projednána se zaměstnanci dne Radou školy byla tato zpráva projednána dne

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva. Ing. Ladislav Konopka. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. ředitel školy. únor 2007

Výroční zpráva. Ing. Ladislav Konopka. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. ředitel školy. únor 2007 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o hospodaření za rok 29-1 - GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 175, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah výroční zprávy o hospodaření za rok 29

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok Výroční zpráva o hospodaření za rok 212-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 212... 1 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje...

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2015 Zpráva o hospodaření za rok 2015 1. Zřizovatel školy: Město Kuřim Sídlo zřizovatele školy: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim IČ zřizovatele školy: 00281964 Část I. Základní charakteristika 2. Název školy:

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Zpráva o hospodaření rok 2011

Zpráva o hospodaření rok 2011 Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II Číslo organizace 11 107, IČ: 61100404 Ředitel školy Mgr. Pavel Sedláček 1 Obsah: OBSAH:... 2 1. ÚVOD: STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006 ÚNOR 2007 Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě vykonávající

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více