A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci 1. Identifikační údaje o žadateli (organizaci) Základní údaje o žadateli Právní forma Sdružení(svaz,spolek,klub) (701) IČ Název žadatele Help, o. s. DIČ CZ Rodné číslo Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Ulice V Údolí Č.p. 102 Č.o. 2 Obec Praha PSČ Městská část Praha-Běchovice Správní obvod Praha 21 Pražský obvod Praha 9 Čtvrť (Kat. území) Běchovice Kontaktní údaje Telefon Fax Mobil Telefon č. 2 Web Nestátní nezisková organizace ANO NE Zřizovatel Registrace právní subjektivity Kým/kde Ministerstvo vnitra ČR Dne Pod číslem VS/VS-123-P/08 Poslední změna Bankovní spojení Číslo účtu Kód banky - Název banky / GE Money Bank, a.s. ZDR MHMP

2 Zdravotnické zařízení Nestátní zdravotnické zařízení - registrace (dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) Název Odbornost Zřizovatel Help, o. s. Registrace Týdenní a noční sanatorium Help psychiatrie, psychologie Magistrát hl. m. Prahy Jiné (příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, např. ministerstvem) Název zařízení -- Zřizovatel -- Smlouva se zdravotní pojišťovnou Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ANO NE 1. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) 2. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201) 3. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 4. Revírní bratrská pokladna (213) Poskytovatel sociálních služeb (vyplní pouze registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) Název zařízení Typ služby Zřizovatel Help, o. s. Registrace (příslušný krajský úřad) Týdenní a noční sanatorium Help denní stacionář, služby následné péče, sociální asistence aj. Hl.město Praha Uzavřena zvláštní smlouva se zdravotní pojišťovnou Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ANO NE 1. Statutární orgán (první v pořadí bude uveden ve smlouvě jako zástupce příjemce v případě poskytnutí grantu) ZDR MHMP

3 Statutární orgán (1) Jméno Jaromír Titul před jménem MUDr. Příjmení Jára Titul za jménem Ph.D. Funkce předseda sdružení Ulice V Údolí Č.p. 102 Č.o. 2 Obec Praha PSČ Pražský obv. Praha 9 Telefon Fax Mobil č.1 Telefon č č.2 Statutární orgán (2) Jméno Jana Titul před jménem PhDr. Příjmení Jurová Titul za jménem CSc. Funkce místopředsedkyně Ulice V Údolí Č.p. 102 Č.o. 2 Obec Praha PSČ Pražský obv. Praha 9 Telefon Fax Mobil č.1 Telefon č. 2 č.2 Oprávněná pověřená osoba (osoba zastupující statutární orgán na základě jmenování či pověření; v případě poskytnutí grantu bude uvedena ve smlouvě) Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Funkce Ulice Č.p. Č.o. Obec PSČ Pražský obv. Telefon Fax Mobil č.1 Telefon č. 2 č.2 ZDR MHMP

4 Kontaktní osoba Jméno Jarda Titul před jménem Bc. Příjmení Jarda Titul za jménem MBA Telefon Fax Mobil Charakteristika žadatele s ohledem na dosavadní zaměření činnosti klientům z jakých regionů jsou služby organizace poskytovány Územní působnost organizace 1. Hl.město Praha 2. Středočeský kraj Převažující zaměření činnosti organizace zdravotní péče v oboru psychiatrie, navazující sociální služby a služby zdravotně-sociální prevence Rozpočet organizace výdaje (náklady) v Kč příjmy (výnosy) v Kč z toho ze zdravotního pojištění v Kč rok rok rok Přílohy k žádosti k doložení údajů o žadateli (viz Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok dále Pravidla ) Přiložte požadované přílohy pouze k písemnému vyhotovení žádosti, tj. k originálu (viz Pravidla, Nápověda pod symbolem? ) doklad o právní subjektivitě žadatele ne starší 3 měsíců (originál či ověřená kopie) doklad (originál či ověřená kopie) o oprávnění osoby jednat za žadatele, doklad o aktuálním bankovním spojení, a výroční zpráva za rok ZDR MHMP

5 B) Speciální část - o projektu (údaje o projektu, charakteristika poskytovaných služeb včetně finančního zajištění) 1 / 1 1. Údaje o projektu, informace o poskytovaných službách Při změně programu I. IV. nutno patřičně upravit výběr podprogramu Program Podprogram III. program zdraví 7. projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví Název projektu (u víceletých ponechávat stejný název) Prevence a terapie rodin s dětmi Doba realizace projektu (realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok) od 2000 do 2015 Název a místo poskytování služby Název Adresa/y místa realizace Týdenní a noční sanatorium Help Praha 10, Náhorní 25 + pobyt mimo Prahu Budova/y (prostory), kde je služba realizována (popis, velikost - m 2, specifické podmínky, měsíční nájemné, kdo je vlastníkem budov, apod.) nájemní prostory NZZ, vlastníkem budovy je HMP, nájem + služby 60 tis./měs. Oblast působnosti služby (klientům z jakých regionů je daná služba poskytována) 1 Kraj Hl.město Praha Obec s rozšířenou působností Hl.m.Praha Působnost v celém hlavním městě Praha ANO NE Okruh osob, pro které je služba určena Cílová skupina 1. osoby s chronickým duševním onemocněním 2. rizikové skupiny - děti + mládež 3. rizikové skupiny - dospělí 4. jiné Převažující skupina (uveďte pořadové číslo převažující cílové skupiny): 2 Charakter akce jiný ZDR MHMP

6 Počet přímých beneficientů projektu - osob, jimž projekt prospěje (vyplňte jen to, co odpovídá vaší činnosti) Počet přímých beneficientů Předpokládaný počet klientů 2012 zdravotní péče, poradenství, výcviky apod. počet klientů (dle RČ) z toho občanů hl. m. Prahy počet návštěv, kontaktů lůžková péče, pobytové služby počet klientů (dle RČ) z toho občanů hl. m. Prahy počet ošetřovacích dnů (lůžkodnů) rekondiční pobyty z toho pro občany hl. m. Prahy počet klientů, účastníků z toho občanů hl. m. Prahy Rozpočet projektu výdaje (náklady) v Kč příjmy (výnosy) v Kč z toho ze zdravotního pojištění v Kč rok rok rok Základní záměr, cíl a stručný popis projektu Podrobný popis projektu (max. 5 stran) (popis realizace projektu, způsob poskytování služby, přehled diagnóz klientů, předpokládaný počet klientů, časový rozvrh služby apod.) Přílohy k podrobnému popisu projektu Navíc doložte přílohy (viz Pravidla) požadovaný podpis pouze v originálu žádosti, tj. v písemném vyhotovení pro pobyty rámcový program potvrzený odborným lékařským garantem pro hipoterapii rámcový rozvrh a plánovaný roční počet hodin pro půjčovny pomůcek ceník a sortiment PŘÍLOHY: I. Povinná součást žádosti - Podrobný popis projektu, přílohy k podrobnému popisu viz výše 1. Podrobný popis projektu Help_Prev a ter rodin2012.doc 2. Příloha k projektu č. 1 Help_Příloha_PROGRAM2012.doc 3. Příloha k projektu č. 2 Help_TABpobyt2012.xls II. Příloha k žádosti Čestné prohlášení ZDR MHMP

7 2. Personální zajištění služby Přehled dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení zaměstnance a / nebo funkce (sjednaná práce) Počet osob Úvazek Počet měsíců Hrubá měsíční mzda v Kč Hrubá sjednaná odměna v Kč celkem Z toho požadavek na dotaci HMP a. Pracovníci v přímé péči celkem 11 0, psychiatr 4 0, psycholog 3 0, psych. sestra 4 0, b. Ostatní pracovníci celkem 1 0, administrativa, účetnictví projektu 1 0, Celkem 12 1, Dohoda o provedení práce Vymezení pracovního úkolu Počet osob Počet odpracov. hodin Přepočteno na celé úvazky Sjednaná odměna v Kč (za 1 hodinu) Sjednaná odměna v Kč celkem Z toho požadavek na dotaci HMP a. Pracovníci v přímé péči celkem 9 0, psychiatr , psych. sestra , ergoterapeut , b. Ostatní pracovníci celkem 2 0, řidič , supervizor , Celkem 11 0, ZDR MHMP

8 Kvantitativní údaje o personálním zajištění - přehled zaměstnanců Složení pracovního týmu Počet Přepočteno na celé úvazky Hrubá měsíční mzda v Kč Hrubá mzda/plat celkem v Kč (za rok) Z toho požadavek na dotaci HMP v Kč 1 Pracovníci v přímé péči celkem 0 0, Zdravotnický pracovník Celkem 0 0, Sociální pracovník Celkem 0 0, Pracovník v sociálních službách Celkem 0 0, Pedagogický pracovník Celkem 0 0, Administrativní a ostatní pracovníci celkem 0 0, Vedoucí a administrativní pracovník Celkem 0 0, Ostatní pracovníci Celkem 0 0, Celkem 0 0, ZDR MHMP

9 3. Finanční rozvaha k zajištění projektu (provozu služby) Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování pro rok 2012 (v Kč) Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování Skutečnost 2010 Podíl zdroje na financování projektu (v %) Předpoklad 2011 Podíl zdroje na financování projektu (v %) Rozpočet pro rok 2012 Podíl zdroje na financování projektu (v %) HMP - oblast zdravotnictví , , ,77 Dotace HMP - oblast sociálních služeb 0 0,00 0 0, ,68 HMP - ostatní odbory MHMP 0,00 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 0,00 MČ , , ,68 Ministerstvo zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 Fondy zdrav. pojišťoven , , ,76 Příjmy od klientů , , ,77 účastnický poplatek , , ,94 za zdravotní péči (přímé platby) , ,22 0 0,00 regulační poplatky 0,00 0,00 0,00 půjčovné za pomůcky , ,04 0 0,00 za sociální služby 0,00 0,00 0,00 Dotace MPSV 0,00 0,00 0,00 Ostatní kraje 0,00 0,00 0,00 Ostatní resorty státní správy 0,00 0,00 0,00 Meziresortní rady vlády (komise a výbory) 0,00 0,00 0,00 Úřady práce 0,00 0,00 0,00 Nadace zahraniční i tuzemské 0,00 0,00 0,00 Sbírky 0,00 0,00 0,00 Sponzorské dary 0 0, , ,36 Prostředky strukturálních fondů EU 0,00 0,00 0,00 Ostatní (uveďte jaké): 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,00 ZDR MHMP

10 Rozpočet poskytované služby na rok 2012 podle nákladových položek (v Kč) Nákladová položka Plánované náklady (rozpočet služby) Poměr položky k celkovým nákladů (v %) Požadavek na dotaci HMP Pozn. - slovní komentář 1 Provozní náklady celkem , Materiálové náklady celkem , potraviny ,81 kancelářské potřeby , pomůcky pro výtvarné a sportovní činnosti vybavení (DDHIM do 40 tis. Kč) ,42 0 3x rehabilit. stůl, dataprojektor, PC pohonné hmoty ,36 0 jiné - uveďte: 0, Nemateriálové náklady , energie 0 0,00 0 elektřina 0,00 plyn 0,00 vodné a stočné 0,00 jiné - uveďte: 0, Opravy a udržování ,39 0 opravy a udržování budov 0,00 opravy a udržování aut ,68 0 jiné - uveďte: oprava zdrav. techn , Cestovné zaměstnanců 0, Ostatní služby ,89 0 telefony ,61 0 poštovné ,10 0 ostatní spoje ,34 0 nájemné ,40 0 podíl nájemného + služeb organizace stravovací služby ,42 0 právní a ekonomické služby ,68 0 školení a kurzy ,36 0 jiné - uveďte: 0, Ostatní nemateriálové náklady ,43 0 pořízení (DNIM do 60 tis. Kč) ,43 3x program na ténink paměti jiné - uveďte: 0, Jiné provozní náklady ,75 0 odpisy ,75 jiné - uveďte: 0, Finanční náklady ,00 0 daně a poplatky ,67 jiné - uveďte: 0,00 ZDR MHMP

11 2 Osobní náklady celkem , Mzdové náklady , hrubé mzdy 0,00 OON na DPČ , OON na DPP , ostatní mzdové náklady: 0, Odvody na sociální a zdravotní pojištění ,28 0 pojistné ke mzdám 0,00 pojistné k DPČ ,61 0 ostatní pojistné: odpovědnosti , Ostatní sociální náklady 0,00 Celkové náklady na realizaci služby ZDR MHMP

12 Realizátor projektu (řešitel) Titul, jméno a příjmení: MUDr. Pavel Pavel Organizace: Help, o. s. Pracoviště, adresa: Týdenní a noční sanatorium Help, Praha 10, Náhorní 25 Kontakt (tel., ): Stručné curriculum vitae ; (vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu) studium postgraduální studium výcviky stáže praxe: publikace: Datum: Podpis: ZDR MHMP

13 Lékařská odborná garance projektu Titul, jméno a příjmení: MUDr. Jan Ján Adresa zdravotnického zařízení: VFN v Praze, Praha 2, U Nemocnice 2 Pracoviště, adresa: Psychiatrická ambulance, Praha 2, Na Větvi 1 Kontakt (tel., ): Stručné curriculum vitae ; (vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu) studium postgraduální studium výcviky stáže praxe: publikace: Prohlášení odborného garanta: Prohlašuji, že jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám za něj odbornou garanci. Datum: Podpis a razítko: ZDR MHMP

14 STANOVISKO MĚSTSKÉ ČÁSTI Praha 1 - Praha 22 (příslušné dle místa provozování služeb či sídla provozovny - v případě poskytování služeb, dle místa registrace občanského sdružení) Název žadatele: Help, o. s. Adresa žadatele (registrační): Adresa provozovny či sídla: Název projektu: Praha 9, V Údolí 102/2 Praha 10, Náhorní 25 Prevence a terapie rodin s dětmi Vyjádření příslušné městské části (P1 - P22) Městská část: Jméno a příjmení: Dne: Razítko a podpis: ZDR MHMP

15 Upozornění: Žádost musí být podána v 1 písemném vyhotovení (originál) se všemi požadovanými přílohami a originálními podpisy (viz Pravidla, viz též str žádosti) a v elektronické podobě (kopie) (pouze s přílohou Podrobný popis projektu a jeho případnými přílohami viz Pravidla, viz též str. 6 žádosti). Je-li žadatelem fyzická osoba, pak svým podpisem této žádosti souhlasí se zpracováním svých osobních údajů jména, příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje ) - hl.m. Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl.m. Prahy, určených k projednávání Radou nebo Zastupitelstvem hl.m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách hl.m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl.m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl.m. Praha povinno, podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele zpracovávat a archivovat. Statutární orgán prohlašuje a potvrzuje, že: 1. ke dni podání a) nemá organizace splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu nebo rozpočtu územního samosprávného celku, b) vůči majetku organizace neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, c) není organizace v likvidaci, d) nemá organizace v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, e) nemá organizace nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, f) nemá organizace nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 2. uvedené údaje jsou pravdivé, projekt schválil a doporučil k předložení; 3. v případě změn údajů uvedených v žádosti bude písemně informovat odbor zdravotní péče Magistrátu hl. m. Prahy do 14 kalendářních dnů. Veřejná podpora: Prohlašuji, že jsme získali z veřejných rozpočtů v jakékoliv formě (grant, dotace, dar či příspěvek) během dvou po sobě jdoucích fiskálních roků předcházejících roku, v němž žádost podávám, jakož i během roku, v němž žádost podávám, tyto finanční prostředky v režimu de minimis dle nařízení Komise ES č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 379, ): celkem: Kč Razítko, jméno a podpis statutárního orgánu (zástupce žadatele) Titul před jménem MUDr. Razítko Jméno Příjmení Jaromír Jára Titul za jménem Ph.D. Podpis V Praze dne ZDR MHMP

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště:

Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa v sociální oblasti v roce 2015 Název/jméno žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na zvláštní list): a) osoba

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více