3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel. 380 425 351"

Transkript

1 3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel FILOSOFIE ŠKOLY Vycházíme ze zásady, vyjádřené mottem: Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži já to budu ovládat. Naším cílem je rozvíjet děti ve třech oblastech: psychické, fyzické a sociální Naším záměrem je aby děti na konci svého předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno takové nároky života, které jsou na ně kladeny a zároveň i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Po rozsáhlé rekonstrukci začíná v roce 1991 existovat 5 ti třídní mateřská škola s velkou školní zahradou pro 114 dětí, která se nachází v blízkosti ZŠ. T. G. Masaryka. Zahrada nabízí velké možnosti při pobytu dětí, je vybavena pískovišti, průlezkami, houpačkami, domečkem a balančními prvky, děti zde mají i dostatek prostoru na míčové hry. Třídy jsou vybaveny relaxačními bazény, dětským nábytkem, hracími koutky, stabilními ložnicemi a jídelnami. Vzdělávání dětí je rozvíjeno podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, které je rozpracováno do Školního vzdělávacího programu a jednotlivých integrovaných bloků, přizpůsobených potřebám dětí. V budově byla nově provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení a výměna všech oken. VZDĚLÁVACÍ OBSAH /vychází z Rámcového programu/ Školní vzdělávací program byl zpracován na základě vstupních analýz školy pro vzdělání na základě požadavků stanovených v Rámcovém programu. Školní vzdělávací program, který je pro všechny pedagogy závazný, je dále rozpracován do 5 ti integrovaných bloků, které charakterizují to, s čím se děti v životě setkají, činnostní nabídku a výstupy, kterých mohou děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Integrované bloky jsou dále rozpracovány do jednotlivých podtémat Třídního vzdělávacího programu jednotlivých tříd a jsou obohaceny dílčími projekty a stimulačními programy. Stránka 1 z 5

2 Integrovaný blok č.1 KDO JSEM A KDE ŽIJI Časový rozsah: přibližně 10 týdnů /září, v průběhu roku/ Přivítáme nové děti, budeme je seznamovat s prostory MŠ, novými kamarády, pomůžeme dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí, adaptovat děti s rodiči ve třídě. Využijeme různorodých her na téma rodina a přátelství, pořádáním výletů do okolí se seznámíme i s okolím školy, prohlédneme si při pobytu venku naše město, památky. Hrou společenských her, skupinových činností, vyprávěním zážitků, budeme navazovat a upevňovat kamarádské vztahy a citové vazby v rodině, rozvineme hry s papírem a barvou, hudební aktivitou, podporující tvořivost a představivost. Integrovaný blok č.2 BARVY PODZIMU Časový rozsah: přibližně deset týdnů /říjen, listopad a část prosince/ Děti se budou učit pečovat a postarat se o sebe a své osobní věci, udržovat v nich pořádek.orientovat se bezpečně ve známém prostředí, a to v budově mateřské školy i v blízkém okolí. V různých činnostech si děti budou osvojovat elementární poznatky o ročním období, počasí, přírodě, o volně žijících zvířatech, stromech, rostlinách a plodech. Výlety a vycházkami poznají ekosystémy jako je louka, pole, les, zahrada apod. Děti budou experimentovat s přírodním materiálem, poznávat jeho vlastnosti a rozvíjet zručnost a fantazii. Jednoduchými činnostmi budou pomáhat pečovat o školní prostředí a školní zahradu. Budeme vyprávět zážitky, příběhy podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělovat si slyšené druhým apod. Osvojí si poznatky o podzimních lidových zvycích /pečení brambor, pouštění draka, Sv.. Martin/Děti budou mít dostatek různorodých her a skupinových činností v přírodě. Tento integrovaný blok děti aktivizuje ve všech činnostech, poskytuje jim prostor k přemýšlení a rozhodování, umožňuje jim všestranný rozvoj. Integrovaný blok č.3 PANÍ ZIMA KRALUJE Časový rozsah: přibližně týdnů (prosinec, leden, únor) Přiblížíme dětem tradici Adventu, vytvoříme takovou atmosféru, aby děti poznaly pohodu, radostné očekávání. Přiblížíme jim jednotlivé zvyky vyráběním vánočních dárků, ozdob, využijeme poezie a zpěv koled pro toto období typických. Navštívíme s dětmi slavnostně vyzdobené město, prohlédneme si betlémy, vánoční prodej kaprů, sejdeme se na Vánočním posezení s rodiči, budeme si společně vyprávět o Vánocích, zpívat s nimi koledy a vyrábět přání pro Ježíška. Budeme poznávat vlastnosti sněhu a ledu při pobytu venku, poskytneme dětem dělat jednoduché pokusy, bobovat a klouzat se na sněhu. Přiblížíme dětem čtením, obrázky, pozorováním v zimní přírodě i praktickou činností /krmení ptáčků v krmítkách, krmením labutí na řece/, jaké změny přináší zima nejen pro lidi, ale také pro zvířátka. Na závěr tohoto období přichází Masopustní veselí, karneval, tvoření masek a výzdoba školy, předčítání veselých veršů, zpěv masopustních písní. Integrovaný blok č.4 SVĚT KOLEM NÁS Časový rozsah: průběžně během celého roku. Budeme poznávat svět, který nás obklopuje, život kolem nás. Pozorovat přírodu, hvězdnou oblohu,zvířata, rostliny. Poslechem vhodných textů a pohádek, hrou s globusem, mapami a s Stránka 2 z 5

3 využitím encyklopedií budeme poznávat Zemi, Slunce a planety, pevniny a oceány, koloběh vody v přírodě a počasí. Budeme třídit odpad a tak chránit své okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Naučíme se sami oblékat, stlát postýlky, prostírat stůl, nalévat čaj, uklízet hračky. Budeme pozorovat činnosti zaměstnanců školky. Pozorováním při vycházkách budeme poznávat různé ekosystémy / les, řeku,louku, park / Získané poznatky využijeme ve výtvarných, hudebních i pracovních činnostech. Zařadíme i kvízy, hádanky, říkadla a rozpočitadla, smyslové hry. O zážitcích si budeme společně povídat, diskutovat a některé vhodné i volně dramatizovat. Naplánujeme si návštěvy muzea, výstav, ZOO, hvězdárny nebo planetária, exkurze / sklárna, pekárna,autodílna apod. /Námětové hry napodobující rozmanité lidské činnosti a profese nám pomohou získané poznatky třídit, chápat je a používat v běžném životě. Budeme využívat aktivní pohyb a poznávat, jak si tím utužujeme své zdraví, uspořádáme sportovní hry v MŠ pro všechny třídy. Prakticky si hrou vyzkoušíme,co je třeba udělat při drobných nehodách / ošetření odřenin, krvácení,apod./ Zorganizujeme třídní výlety a zážitky z různých dopravních prostředků ( autobus, parník ) využijeme a zpracujeme ve výtvarných a pracovních činnostech. Budeme sbírat, třídit a výtvarně zpracovávat různé materiály i přírodniny.(karton,dřevo,textil,kameny,šnečí ulity.), experimentovat, provádět jednoduché pokusy ( vypařování vody, rozpouštění cukru apod. ) Pomocí literárních textů a pohádek se seznámíme s příběhy dětí z jiných zemí, budeme porovnávat názvy věcí v různých řečech, prohlížet fotografie dětí z dovolených, pracovat s mapou apod. Integrovaný blok č. 5 JARO ŤUKÁ NA DVEŘE Časový rozsah: přibližně 12 týdnů (duben, květen, červen) Těmito tématy se především budeme zaměřovat na citlivé vnímání přicházejícího jara, jarních svátků a v duchu příjemných oslav podporovat naše tradice. Budeme se snažit přenášet činnosti ven, do přírody a tím bude umocněno aktivní prožívání a lepší zapamatování poznaného. Budeme pozorovat vše živé, co se vyvíjí, roste a je v pohybu, jevy a úkazy v přírodě. Na jaře máme jedinečnou příležitost prožít přípravu jarních velikonočních svátků a účastnit se na jejich přípravě malováním kraslic, pletení pomlázky, vyřechtávání. Oslavíme Svátek maminek a připravíme jednoduché dárky, budeme jezdit na výlety a připravovat se na kulturní a společenské akce, které probíhají na MŠ /Zahradní slavnost, Loučení s předškoláky,poklad, Zpívání v Domově důchodců, Akademie školy/ Těmito činnostmi budeme posilovat rodinnou sounáležitost, mezilidské vztahy a rozvíjet schopnost a dovednost při navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem. Stimulační program: LOGOHRÁTKY Děti budou hravou formou procvičovat motoriku mluvidel a motoriku ruky. Učit se správnému dýchání. Rozlišovat detaily zrakem,aby byly schopny vnímat detaily při pohybu mluvidel a při artikulaci jednotlivých hlásek. Dále budou sluchovými hry rozlišovat zvuky a hlásky. Rytmizovat slova a říkadla. V naší MŠ pracují dvě logoped. asistentky. Tyto dvě logoped. asistentky spolupracují s logopedkou Mgr. Čupovou a Mgr. Malčíkovou. Stránka 3 z 5

4 Mgr.Čupová dochází do naší MŠ 2x v průběhu školního roku. Pomáhá logop. asistentce diagnostikovat děti a radí, jak s dětmi v průběhu škol.roku pracovat. Děti s větší vadou řeči si Mgr. Čupová zve do své ordinace, kde za účasti rodičů s nimi pracuje. V logop. prevenci se p. uč. nejvíce zaměřuje na děti předškolního věku. Tento doplňkový blok je zaměřený na logopedickou prevenci. Logopedická prevence není důležitá jen pro úpravu artikulace, ale i pro úspěšnost budoucího prvňáčka zvláště v českém jazyce. Podílí se i na přípravě předškoláka pro šťastný vstup do 1.třídy ZŠ. Stimulační program : HRAJEME DIVADLO Tímto programem budeme rozvíjet dramatické nadání a smyslové vnímání, vést děti ke spolupráci ve skupině, cvičit verbální i neverbální komunikaci. Prostřednictvím pohádek a příběhů budeme s dětmi improvizovat a vstupovat do rolí různých postav a tím se bude rozvíjet schopnost vcítit se do druhého člověka, rozvíjet slovní zásobu. Nejrůznější role, které mohou děti představovat, pro ně znamená i různé možnosti projevovat svou osobnost. Dramatické vyjádření je pro dítě příležitostí k tvořivé činnosti. Dramatickou realizací budujeme u dětí rozvíjení vlohy ke hře, fantazii, představivosti, citlivosti, rozumovou stránku, touhu po vyjádření a tvorbě. Dramatická hra umožňuje dětem zbavit se vnitřního napětí, protože jim dovolujeme projevit se novým způsobem. Objevit sebe i svět, jenž je obklopuje. Stimulační program: VESELÝ ROK S FLÉTNIČKOU Hrou na flétnu se budeme snažit rozvíjet hudební, rytmické, harmonické cítění a upevňovat správné dýchání. Děti budou hravou formou získávat základy pro další hudební rozvoj. Stimulační program : LOGICO Připraven ke startu Děti se seznámí s novým učebním systémem pro předškolní vzdělání Logico Piccolo. Tento učební systém se osvědčil v malotřídních školách, proto my 5 ti třídní MŠ jsme volili logico jako doplňkový blok pro děti s odloženou školní docházkou. Je to série cvičení pro všechny důležité oblasti učiva vyvinuté zkušenými pedagogy. Logico jim dává možnost individuální práce pro děti různých úrovní talentu a nadání, je ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí.rozvíjí zrakové vnímání, procvičuje zrakovou percepci a prostorovou orientaci. Dále rozvíjí pozornost, soustředěnost, logické myšlení, vědomosti, schopnosti a představivost. Stimulační program : CVIČÍME V HARMONY Tímto programem se budeme snažit rozvíjet a podporovat zdravý životní styl u dětí a prohlubovat prosociální chování ve skupině. Cvičením děti budou získávat radost z pohybu a sportovně se vyžijí. Prostřednictvím různých pohybových her se u dětí budou rozvíjet pohybové vlastnosti z oblasti hrubé i jemné motoriky např. obratnost, koordinace, pružnost a vytrvalost. Děti se v tomto směru seznámí s rozmanitými sportovními pomůckami (cvičení na Stránka 4 z 5

5 trampolínách, s balony, švihadly, kruhy a na lavičkách) a poznají různé druhy pohybových aktivit. Přitom všem ještě zažijí spoustu zábavy. Hodiny povedou kvalifikované lektorky se specializací na cvičení s dětmi za účasti učitelek MŠ. Stimulační program: ŽIVOT SKŘÍTKA PERMONÍČKA Tímto programem chceme v solné jeskyni využít působení soli na lidský organismus. V solné jeskyni, kterou v Písku navštěvujeme, bylo použito 5 druhů soli (z polských nalezišť Klodawa, Wieliczka,Bochnia, sůl z Pákistánu a sůl z mrtvého moře z Jordánska). Děti vedeme hravou formou k tomu, aby v solné jeskyni uměly odpočívat a zhluboka dýchat, aby z hraní v solnici měly potěšení. Vedeme je zde k ukázněnosti, ohleduplnosti jeden k druhému, klidnému chování, odpočívání při pohádkách, zpěvu při pouštění dětských písniček, ke tvůrčím dovednostem v solništi. Stránka 5 z 5

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA školní rok 2011/2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název : Základní škola a Mateřská škola

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více