Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných, je však vždy protkán něčím specifickým a neopakovatelným. Škálu služeb a nejrůznějších aktivit a zážitků lze jen těžko shrnout v krátkém přehledu. Knihovna Jiřího Mahena v Brně má za sebou téměř osmdesáti pětiletou historii. Za tuto dobu se stala institucí pevně zakořeněnou v kulturním a společenském kontextu města a jihomoravského regionu. Jejím trvalým cílem je být profesionální, kvalitní, vstřícnou a přátelskou institucí, která umí reagovat na vyvíjející se informační a kulturně vzdělávací potřeby společnosti. Je skutečností, že téměř nikdy neměla knihovna pro naplňování svých vizí optimální podmínky. O to více záleží na odbornosti, dovednosti i nadšení každého zaměstnance, ať už je na vrcholové řídící úrovni či právě ten, s kým každodenně uživatelé přicházejí do kontaktu. Záleží však také na široké veřejnosti a postoji lidí, kteří mohou svými rozhodnutími mnohé ovlivnit. Kultura není tou oblastí, které by měla být opomíjena a ponechávána živořící na okraji zájmu společnosti. Kulturnost a vzdělanost každého člověka je ostatně i zdrojem ekonomické prosperity země. Jaký byl rok 2005 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně dokumentují následující kapitoly. Služby knihovny jsou komplexem několika základních okruhů, které se logicky doplňují. V období obrovského boomu informací a informačních technologií stále více roste význam knihovny jako místa, kde lidí získávají kvalitní servis a určitou přidanou hodnotu. Vždyť zorientovat se v záplavě informací je obtížné i pro profesionály. Nejde tedy jen o to vědět, že nějaká informace existuje, ale být schopen najít relevantní informaci v adekvátním čase. Knihovna je také místem se specifickou atmosférou, kterou lidé rádi vyhledávají k oddechu, vzdělávání se, kulturním zážitkům i společenským setkáváním. Proto ve škále tradičních knihovnických statistických ukazatelů nabývají stále většího významu hodnoty, na které se dříve nekladl takový význam nebo vůbec neexistovaly. Patří k nim například narůstající množství on-line služeb dostupných prostřednictvím internetu, kvalita prostředí a vybavenost technologiemi, počet zprostředkovaných informací, a to nejen plošných, ale především na míru zpracovávaných pro určité cílové skupiny. Setkávání se zajímavými lidmi, přednáškové cykly, diskusní pořady, podpora a výchova čtenářství v rodině. K vyjádření mnohého úsilí se však ani přímé číselné hodnoty dodat nedají. K nim patří ochota pomoci, úsměv na tvářích zaměstnanců, umění jednat s lidmi včetně schopnosti vnímat potřeby druhých. V roce 2005 pokračoval určitý pokles ve vybraných ukazatelích. Částečně se do tohoto stavu promítají jednorázové vlivy daného roku i systémová změna ve způsobu registrace čtenářů na automatizovaných provozech. Stále se silně negativně projevuje také vliv podmínek půjčování zvukových nosičů, kde podle smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi není možné půjčovat absenčně novinky po dobu devíti měsíců. Není však možné hledat příčinu jen v těchto aspektech. Bude nutné detailně analyzovat, nakolik se do tohoto stavu promítají změny potřeb klientů a nakolik má vliv například dlouhodobě neuspokojivá situace v objemu doplňovaných tištěných fondů přesto, že s narůstajícím objemem elektronických informací bude dále docházet také k dalšímu posunu vztahu tradiční tištěný dokument kontra elektronické zdroje. Na to všechno bude třeba v budoucnu reagovat modifikací struktury služeb knihovny

2 K bylo na všech provozech zaregistrováno čtenářů, z toho dospělých a dětí do 15 let. Počet čtenářů klesl, celkem bylo o méně než vloni, dospělých o a dětí o 310 méně. Na pobočkách to bylo , z toho dospělých a dětí; na výpůjčních místech čtenářů celkem, z toho dospělých a dětí. Dětští čtenáři představují 24,0 % z celkového počtu čtenářů v KJM. Čtenáři zrealizovali během roku návštěv (o méně než vloni), z toho v ústřední knihovně (o méně), na pobočkách (o méně) a na výpůjčních místech (o 653 více). V průměru každý čtenář navštívil knihovnu 16,8x (vloni 19x) a za rok si vypůjčil 62,5 kj. V roce 2005 bylo půjčeno knihovních jednotek, z toho knih, ostatních dokumentů a periodik. Počet výpůjček je nižší oproti roku 2004 o V ústřední knihovně bylo půjčeno kj., z toho knih, ostatních dokumentů, periodik. Na pobočkách bylo půjčeno kj., z toho knih, ostatních dokumentů a periodik. Na výpůjčních místech bylo půjčeno kj., z toho knih a periodik. Počet výpůjček se zvýšil na výpůjčních místech oproti roku 2004 o ! " # $% Kromě tradičních informačních zdrojů (příruční knihovny, tištěné materiály) bylo využíváno elektronických databází, CD ROMŮ a internetu. Uživatelům sloužilo 114 PC, z toho internetových stanic 58 a 52 on-line katalogů nejen v automatizované knihovní síti, ale též na pobočkách a výpůjčních místech, kde byl díky grantu MI ČR a díky spolupráci s ÚMČ zpřístupněn internet. Registrovaných informací bylo poskytnuto (o méně). Na kopírkách si žadatelé nechali vytisknout kopií. Pro čtenáře i veřejnost bylo připraveno besed, exkurzí, literárních a hudebních pořadů a diskusních setkání. Tradičně byly pořádány literární podvečery v Mahenově památníku, hudební pořady Malého divadla hudby, nově Autorská čtení v Kleinově paláci a setkání s laureáty Ceny města Brna. Pro odbornou veřejnost bylo uspořádáno 10 seminářů ve spolupráci s dalšími partnery. & '( )* KJM intenzivně prohlubuje spolupráci s brněnskými základními a středními školami a připravuje pro ně pestrou nabídku besed. V rámci celostátních akcí Březen-měsíc internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven - připravila KJM řadu zajímavých výstav, setkání, stejně jako tradičně při celoměstských akcích Brno-město uprostřed Evropy, Brněnské dny pro zdraví, Vánoce na brněnské radnici. Drobné i větší výstavy (3 771) připomínaly kulturní a literární události a osobnosti. Plošná dostupnost knihovnicko-informačních služeb nejširší veřejnost i jejich strukturovanost a specializace je zajištěna prostřednictvím sítě pracovišť na území Brna, která sestává z ústřední knihovny, - 2 -

3 jejíž součástí je Mahenův památník a sítě 35 poboček. V nich je dále rozsah služeb strukturován do třech velikostních kategorií, z nichž každá hraje v celém systému svou nezastupitelnou roli. je pracovištěm, kde se snoubí prakticky všechny roviny našich služeb. Počínaje absenčními službami, přes příjemné prostory zvoucí k oddechu i studiu, poslechu hudby či práce s internetem, až po možnost návštěvy mnoha zajímavých akcí a výstav, přečtení denního tisku v čítárně či získání specializovaných informací v nejrůznějších oborech a konče službami pro hendikepované uživatele. To vše a mnoho dalšího nabízí ústřední knihovna široké veřejnosti všech věkových a sociálních skupin. Je přístupná všem, kdo mají zájem v souladu s knihovním řádem využívat různých typů absenčních i prezenčních služeb a aktivit, které knihovna v bohaté šíři nabízí. Stala se maximálně otevřeným kulturně společenským centrem bez nadbytečných organizačních bariér. S jedinou registrací mohou naši uživatelé navštěvovat nejen všechny provozy v ústřední budově knihovny na Kobližné 4, ale také její specializované pracoviště v Mahenově památníku (Mahenova 8) a v dalších 5 propojených automatizovaných provozech v městských částech Brna. Zajištění plynulého chodu takové automatizované sítě provozů za sebou skrývá profesionální přístup, dobrou spolupráci a organizaci pracovních týmů. Provozní dobou se snažíme vyjít maximálně vstříc široké veřejnosti. V pracovní dny je otevřeno od 10 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin. Velmi oblíbená a využívaná je rovněž neděle v Mahenově památníku (Mahenova 8) od 9 do 18 hodin. Ve všední dny navštěvuje ústřední knihovnu průměrně přes návštěvníků (o prázdninách neklesá počet návštěvníků pod 3.000). Průměrná návštěvnost o sobotách je návštěvníků. Právě o sobotách k nám přicházejí na společnou návštěvu především rodiny s dětmi. Snažíme se jim připravovat a nabízet příjemná překvapení v podobě zajímavých výstav či programů a soutěží. Nedávno zrekonstruovaný barokní palác, v němž se knihovna nachází, nabízí svým návštěvníkům příjemné prostředí v historických prostorách vybavených moderním interiérem a technikou. Přesto, že rekonstrukce proběhla opravdu nedávno, je stále co zlepšovat a mnohdy už i opravovat. Vybavení přízemních prostor čítárny a informačního centra klimatizací jistě naši klienti uvítají. Stavební úpravy, které byly za tímto účelem nutné, však na dva a půl měsíce citelně zasáhly provoz těchto oddělení. Omezení provozu si na kratší dobu vyžádala i oprava parket ve volných výběrech umístěných ve druhém a třetím podlaží. V ústřední knihovně došlo k poklesu hlavních statistických ukazatelů: registrovaných čtenářů bylo , to je o méně (-7,5%), dětských čtenářů do 15 let (o 136 méně, 5,69%), počet návštěvníků dosáhl , což je méně o (-20,25%), počet výpůjček , což je méně ( o (-8,65%). Snížení počtu registrovaných čtenářů, návštěvníků i výpůjček souvisí s rozšířením automatizované sítě, kde čtenář může s jedinou registrací navštěvovat kromě ústřední knihovny dalších 6 propojených provozů. Dále souvisí se změnami v hudební knihovně vyvolanými novou smlouvou s OSA (9 měsíční ochranná lhůta, která oddálila možnost výpůjček, zvýšení poplatků a prodloužení výpůjční lhůty uživatelé raději stále častěji využívají nových možností internetu). Svůj podíl na snížené návštěvnosti sehrálo i částečné omezení provozu v době stavebních úprav v přízemí budovy v letních měsících a na podzim při opravě parket ve veřejných prostorách. ústřední knihovny. se však ukazuje hlavně nových Častěji než v předešlých letech se především v knihovně pro dospělé projevuje akutní nedostatek nových knih a množí se stížnosti čtenářů, že si lze v KJM půjčit prakticky jen starší literaturu. Nedostatek knihovních fondů pociťujeme v oblasti naučné literatury, ale i tzv. povinné četby ten je vnímán především studenty SŠ, kteří tvoří cca třetinu registrovaných čtenářů. Chybí dostatečný počet publikací z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky, historie, politologie atd. Posílení nákupu knih je úměrně závislé na finančních možnostech a ty jsou bohužel nedostatečné. Hledáme sponzory, píšeme granty. Snažíme se situaci řešit - například operativními přesuny literatury. Díky novým fondům, zapůjčeným z dočasně zavřené pobočky SNP, se v prvním čtvrtletí roku 2005 zvýšil počet výpůjček oproti stejnému období roku 2004 o (+1,49%). Po stažení tohoto fondu došlo naopak k poklesu výpůjček ( pro porovnání čtvrté čtvrtletí roku 2005 a ubylo výpůjček tj. o 6,64% méně). Ve třetím čtvrtletí roku 2004 byl fond ze SNP vřazen do fondu knihovny pro dospělé a ve druhém čtvrtletí roku 2005 se začal stahovat. Je třeba průkaznějších důkazů k našemu tvrzení, že kdyby byl dostatečný počet duplikátů nejnovějších knih, byl by i vyšší počet výpůjček?! - 3 -

4 V roce 2005 se rozšířil okruh dodavatelů knih, z nichž nákupní komise vybírá. Zvýšila se tím náročnost výběru literatury. Zároveň se však otevřely nové možnosti. Fondy obohacujeme také nákupy žádaných titulů v levných knihách. Běžně nakupované 2-3 exempláře jednoho titulu nestačí. Neodpovídají počtu zaregistrovaných čtenářů ústřední knihovny, proto se tímto způsobem snažíme tento handicap zmírnit. Přesto, že výběru fondů je věnována stále větší pozornost, naši uživatelé si spíše všímají dostupnosti těchto fondů. Pro ilustraci několik čísel, týkajících se žádaných titulů. Nejprve extrém, týkající se fondů pro dospělé čtenáře: na knihu D. Browna Šifra mistra Leonarda je 82 rezervací, na další dvě knihy téhož ( ( autora: Pavučinu - 31 rezervací a na knihu Andělé a démoni - 23 rezervací. Na knihu Záhir (P. Coelho) je 22 rezervací. Kniha M. Zemana Jak jsem se mýlil v politice je vázána 18 rezervacemi. O něco lépe jsou na tom dětští čtenáři. Fond dětské literatury se podařilo částečně doplnit díky grantu Knihy dětem (grant JM kraje). Přesto na Odkaz Dračích jezdců 1. CH. Paoliniho čeká 16 rezervací, na Harryho Trottela a kámen mudrců P. Jolin 11 rezervací, na Staré řecké báje a pověsti E. Petišky (mimochodem tato kniha patří ke stálicím mezi nejčtenějšími knihami) čeká 7 rezervací. Rezervace jsou tak velmi využívanou službou. Je největším provozem ústřední knihovny. Její pracovníci zajišťují informační servis ve volných výběrech knihovny pro dospělé, provoz skladu a centrální haly služeb, kde jsou centrálně realizovány vstupní a výstupní procesy a administrativní procedury pro celou ústřední knihovnu (registrace čtenářů, pokladní operace, registrace výpůjček, rezervace, upomínky, poskytování vstupních informací, šatny). Ve značné míře zajišťují servis pro celou automatizovanou síť poboček starají se o centrální registraci čtenářů automatizované sítě, vedou poštovní agendu rezervací a upomínek. Zaškolují zde nové pracovníky ( automatizované sítě, pomáhají operativně řešit problémy a výpadky automatizované sítě, vypomáhají v ostatních provozech ústřední knihovny (především provozu ZK, DK a čítárny). Časově náročná je práce s fondy ve volných výběrech a skladech. Knihovníci se podílejí na lektorování a výběru literatury pro dospělé čtenáře. Mimo tyto aktivity se knihovna pro dospělé účastní realizace celoknihovních akcí, pořádání autorských čtení v Kleinově paláci, besed a exkurzí v ústřední knihovně. Po doplnění technického zázemí knihovny o 1 PC pro nevidomé a 1 PC pro slabozraké včetně příslušných technických doplňků a softwaru tak, aby co nejlépe sloužily potřebám zrakově postižených uživatelů, byla tato nová technika prezentována svým uživatelům na dvou přednáškách o možnostech internetu pro zrakově postižené, připravených ve spolupráci s Tyflocentrem. S kulturním oddělením již zmíněného Tyflocentra byla prohloubena spolupráce na cyklu Ve stínu pohádkového lesa, jehož třetí pokračování vedl opět psycholog Dr. Galvas. S panem doktorem pracujeme během roku i na dalších aktivitách pro zrakově postižené občany (poskytujeme materiály a prostory). První filmové představení komentovaného filmu pro slabozraké (film Zdeňka Svěráka Co je Vám, doktore? ) mělo sice ještě drobné technické nedostatky, ale přijato bylo kladně. Příště se jistě podaří technické nedostatky odstranit a budeme v podobných produkcích pokračovat. Příjemný podvečer připravil zúčastněným česko-slovenský spisovatel Ján Rakytka, který za hudebního doprovodu studenta Marka Susčíka, představil své knihy (autor sám je zrakově postižený). Jeho knihy vznikají nejprve ve zvukové elektronické podobě, teprve potom spatří světlo světa v tiskové podobě. M. Susčík, nevidomý uživatel naší knihovny, citlivě navodil komorní ( předvánoční náladu. Po počátečním nadšení z nákupu a půjčování mluveného slova na CD přichází trochu rozčarování. Manipulace s CD vyžaduje větší opatrnost. Nevidomí obtížněji manipulují s technikou i zvukovými nosiči, které po poškození nemohou sloužit dalším uživatelům. Knihovna pro nevidomé a slabozraké registrovala v roce 2005 celkem 326 čtenářů, kteří uskutečnili návštěv a výpůjček. Specializované pracoviště, které je již svým umístěním v domě, kde Jiří Mahen žil a pracoval (kde je zachována jeho původní pracovna doplněna expozicí vztahující se k jeho životu a dílu) a prostorově malou půjčovnou, přímo předurčeno k poněkud zvláštnímu postavení mezi ostatními provozy. Výběr fondu je - 4 -

5 orientován na náročnější čtenáře, na zájemce o regionální literaturu a mahenália. Velmi zodpovědně je přistupováno nejen ke shromažďování a výběru fondů, ale také k prohlubování znalostí o životě a díle J. Mahena, a regionální literatuře obecně. Výsadní postavení má toto pracoviště nejen díky památce zakladatele a prvního ředitele naší knihovny, složením fondu, svou výjimečnou půjčovní dobou ( s velmi oceňovaným nedělním provozem), ale i jedinečným komorním prostředím, kde celoročně probíhají tradiční literární pořady. V pravidelných dlouhodobých cyklech Brunensia sub tegulis a Laureáti Nobelovy ceny (připravovaných Jaromírem Vavrošem), Velkých čteních z dosud nepublikovaných děl (ve spolupráci s Obcí moravskoslezských spisovatelů) či řadě autorských čtení byla představena řada známých osobností literárního, uměleckého i společenského života (např. Jakub Deml, Elfriede Jelínková, Otakar Březina, Ivan Bunin, Antonín Přidal, Pavel Blatný, Josef Merhaut, G. B. Shaw, Jiří Voskovec, J. P. Sartre, Michelangelo, Karel Kryl, Hana Pražáková, Boris Pasternak, Oldřich Mikulášek, Jaromír John) i méně známých či začínajících autorů (Taťána Kuxová, I. D. F. Rusínský, Eva Talpová, Herman Invar, Pavel Švanda, Jaromír Dufek, Leo Slanina, Stevan Tontić, Tomáš Mazáč, Pavel Řezníček, Jan Zahradníček, Zdeněk Janík.). Bylo realizováno také jedno divadelní představení Divadla Orfeus Kam ptáci odlétají. Nabídka byla skutečně velmi pestrá. Bohatá je také spolupráce se školami. Z nabídky besed si vybraly mateřské i základní školy. Pracovnice se zapojily do celoknihovního projektu Poprvé do školy Poprvé do knihovny a v září zde byli pasováni první nejmladší čtenáři. Pasování bylo spojeno s programem a soutěžemi, které otestovaly nově vymalovanou a novým kobercem opatřenou půdu MP. Zájem o besedy nejen o Mahenovi byl i ze strany středních i vysokých škol. Pokračovala úspěšná spolupráce se Společností J. Mahena, s Obcí spisovatelů, s Klubem novinářů, uměleckými soubory a občanskými sdruženími. Dětští čtenáři mají zájem o různé druhy fondu. Vedle knih (nejpůjčovanější: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Foglar: Rychlé šípy, Petiška: Staré řecké báje a pověsti) a časopisů (mezi těmi stále bezkonkurenčně vede Čtyřlístek) jsou velmi oblíbené CD-ROMy s hrami, naučnými kvizy i encyklopediemi (z novějších přírůstků jsou nejžádanější: Hledá se Nemo, Hugo či Ducháček místo u počítače je potřeba si velmi často v odpoledních hodinách, nejčastěji o sobotách, rezervovat.). Bez zájmu nejsou ani videokazety. Stále narůstá zájem o internet (o 109 zájemců více než loni). Děti internet využívají nejčastěji při tvorbě referátů, pro zájmovou činnost, ale také pro přístup na chat a k elektronické poště. Je pro nás radostí a zároveň splněním našich představ, když vidíme, že u počítače s dítětem sedí někdo z rodičů a společně si hrají učí se, pak si vyberou knihy, nakreslí obrázek. Některé starší děti v knihovně tráví samy část svého volného času a chodí si sem třeba jen hrát. Najdou u nás nejen společenské hry, ale i nové kamarády. Pracovnice DK se snaží přichystat dětem řadu zajímavých programů a překvapení. Nejinak tomu bylo i v loňském roce, který byl rokem 200. výročí narození H. Ch. Andersena. Už podruhé mohlo 20 vybraných dětí strávit Noc s Andersenem v ústřední knihovně. Jen ony mohly rozluštit tajemství kouzelného stromu, sejít se se samotným H. Ch. Andersenem a Královnou knih, prožít spoustu pohádkových dobrodružství a získat výhonek stromu Pohádkovníku. Děti nebyly vybrány náhodně. Musely si účast zasloužit a stát se vítězi celoknihovní soutěže Díky za pohádku. Do soutěže se přihlásilo více než 100 dětí z ústřední knihovny, poboček i výpůjčních míst. Všechny tři úkoly (což byla podmínka pro postup do užšího výběru) splnilo 43 dětí. Desetičlenná porota pak vybrala dvacet dětí, které se za odměnu zúčastnily nocování v knihovně. Pro všechny děti, které se soutěže Díky za pohádku zúčastnily, byl připraven ve spolupráci se studenty MZLU (pod vedením Ing. Jany Turčinkové) Pohádkový podvečer s karnevalem. Práce dětí byly vystaveny v ústřední knihovně zároveň s unikátní světovou výstavou Vernisáž této výstavy se zároveň se sázením stromu Pohádkovníku, za účasti velvyslance Dánského království v ČR Jørgena Bøjera (jenž také slavnostně odhalil pamětní desku), kmotry (kterou se stala ředitelka Veřejné zeleně města Brna paní Olga Nováková), řady významných hostů a hlavně dětí, stala vyvrcholením oslav narozenin slavného pohádkáře. Tradiční Dětský den v knihovně v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy zavedl děti do historie dávno minulé, jak napovídá název Rytířská klání. Přilákal nejvíce dětí za dobu konání dětských dnů v knihovně (85). Byla mezi nimi i skupinka hendikepovaných dětí (převážně nevidomých a slabozrakých), která se společně s ostatními dětmi s nadšením pustila do plnění nelehkých úkolů. Hendikepovaným dětem byla věnována pozornost během celého roku. Knihovnice z dětské knihovny navázaly na spolupráci s ÚSP Kociánka a jejich detašovaným pracovištěm domovem TEREZA. Navštívily je se 17 besedami a pozvaly je na první Den pro TEREZU (přes dvacet dětí různého věku a postižení - 5 -

6 navštívilo dramatizovanou knihovnickou lekci, přizpůsobenou jejich možnostem, přímo v naší knihovně). Nově byla spolupráce navázána se základní školou Novoměstská, kde jsou neslyšící děti. Uskutečnily se 2 besedy a celodopolední vánoční program: Pojďte, uvaříme si vánoce. V květnu byl uzavřen druhý ročník úspěšného projektu Poprvé do školy poprvé do knihovny slavnostmi Klíčování. Pozvané třídy prvňáčků při celodopoledních interaktivních pořadech vyzkoušely své znalosti písmenek, dovednosti čtení a psaní a odcházely od nás se symbolickým klíčem. V září odstartoval třetí ročník tohoto projektu na podporu dětského čtenářství slavnostním Pasováním na rytíře knih a čtenáře knihovny. Projekt obsahuje nejen motivační akce pro děti, ale také vzdělávací akce pro rodiče malých čtenářů, např. přednášku zkušené psycholožky J. Rampouchové: Mámo, táto, naučte mne číst. Novinkou pro všechny generace byla autorská čtení (M. Srazil: Pohádky do postýlky, A. Goldflam: Tatínek není k zahození ). Poslední týden v září se v knihovně večer scházely děti, aby si poslechly předčítání oblíbených Večerníčků. Večerníček slavil 40. narozeniny a my s ním. V září proběhla také velká Večerníčkova narozeninová soutěž. Zúčastnilo se jí 380 soutěžících. Při slavnostním vyhlášení vítězů nechyběl, k radosti dětí, samotný Večerníček. Věcné ceny věnovala Česká televize, nakladatelství Albatros a společnost Avion Shopping Park. V rámci celoměstské akce Vánoce na brněnské radnici byl na závěr roku pro děti připraven celodenní program Člověče, nezlob se, vždyť jsou Vánoce, plný her a soutěží, zakončený vánočním loutkovým představením Nesem Vám noviny. Se stejným elánem, jako při akcích pro veřejnost, se pracovnice DK setkávaly se svými kolegyněmi z poboček, aby si vzájemně vyměňovaly zkušenosti, předávaly zajímavé informace ze seminářů a vlastní práce a organizovaly společné celoknihovní projekty. Po schválení nové smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, která nekompromisně nastavila podmínky pro půjčování dokumentů (zákaz absenčního půjčování novinek po dobu 9 měsíců a odvádění poplatků ochranným autorským organizacím), se velmi podstatně snížil počet výpůjček i návštěvníků hudební knihovny. Změnila se také věková skladba našich uživatelů. Zvukové nahrávky zůstávají stranou zájmu především mladé generace, pro kterou je aktuálnost jednou z priorit. U střední generace není módnost podmínkou a naše služby nadále vyhledávají. Stále větší zájem projevují uživatelé o výpůjčky audiokazet, které se půjčují zdarma (děti, střední a starší generace). Provoz HK byl oproti předešlým letům komornější. Uživatelé projevovali kombinovaný zájem o různé typy fondů. V poměru k půjčeným zvukovým nahrávkám se zvýšil zájem o tištěné dokumenty (hudebniny, knihy a časopisy 90 % oproti loňsku). Nižší návštěvnost a s ní spojené nižší využití on-line katalogů v HK umožnilo využití těchto počítačových míst pro Internet. Tím se zvýšil komfort služeb nabízených čtenářům knihovny. Denně je internet v HK využíván průměrně 4 návštěvníky. Zvýšený zájem byl zaznamenán v březnu v rámci akce Březen měsíc internetu, kdy jej využívali zdarma děti do 15 let celkem 208 dětí. Velká návštěvnost Internetu probíhala v době oprav čítárny a IC KJM od června do srpna, kdy byl instalován do HK Internet ze studijní knihovny na 6 pracovních pozicích on-line katalogů. Další 2 místa byla instalována v úseku populární hudby. Všechna tato místa byla stabilně obsazena). Služby HK byly rozšířeny o možnost rezervovat si CD. Tato služba je hojně využívána. Zvýšená náročnost dotazů a požadavků na knihovníky v HK je dána složením rozmanitostí jejich klientely. Vedle složitějších dotazů hudebních odborníků, studentů hudebních oborů a vážných zájemců o hudbu jsou to i zcela laické otázky náhodných návštěvníků (od provozu po kulturní akce). Při nákupu nových přírůstků jsme vycházeli z našeho dlouhodobého záměru vytvářet fond z kvalitních nahrávek vhodných k archivaci. Na doplňování zvukových dokumentů byla v roce 2005 vynaložena celková částka ,- Kč Zachovali jsme co nejširší rozsah žánrů s tím, že bylo posíleno procento vážné hudby. Nezaostávala ani populární filmová hudba odpovídající momentálně uváděným filmům a mluvené slovo. Zohledněna byla hudba lidová, národní a relaxační. Z novinek populární hudby byly vynecháni pouze krátkodobě populární interpreti. V rámci finančních možností se snažíme budovat také kvalitní fond hudebnin a knih o hudbě. Bohatá a kvalitní je v HK kulturně vzdělávací činnost. Nápaditá témata, přizpůsobována věku posluchačů, si tradičně zachovávají vysokou kvalitu a odbornost, pro kterou jsou pedagogy vyhledávána. Mezi realizovanými náměty pro školy (od MŠ po SŠ) můžete nalézt např. Písničku v pohádce, Filmovou a muzikálovou hudbu, Světový romantismus, Brněnské literární a hudební osobnosti, Hudební formy v proměnách století, Historii hudby od počátku po baroko, Vývoj jazzu, Moravskou lidovou hudbu, Hudbu: V dnešním světě computerů nebo Ludwiga van Beethovena. Ttato malá ukázka svědčí o žánrové pestrosti, - 6 -

7 fundovanosti i živé a neformální práci s posluchači. Malé divadlo hudby v Kleinově paláci nabídlo během roku 2005 účast na 44 zajímavých pořadech. Loňská sezona se vyznačovala větší pestrostí komorních koncertů a recitálů čerpajících z různých hudebních žánrů. Z četných hostů lze jmenovat alespoň Indigo kvartet, violoncellistku Blanku Mizerovou, posluchače DiFa JAMU, studenty Konzervatoře Brno, kamuffláž, sbor a sólisty školy Pavla Borského, folkaře Josemana a skupinu Pocity. Noblesní punc dodaly pořadům Malého divadla hudby významné hudební osobnosti prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., Jan Beránek, varhanice a profesorka JAMU PhDr. Věra Heřmanová, ředitel festivalu Soudobé hudby MgA. J. Šťastný, PhD., a další. Promovaná historička a archivářka Milena Flodrová a prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň byli také hlavními hosty a protagonisty vzdělávacího, v pořadí již sedmého, semináře pro hudební knihovníky Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu. Tečkou za zajímavým programem pro kolegy z celé republiky byl koncert nazvaný Balada pro Bardotku v podání pianisty Zdeňka Krále, herečky Hadivadla Mariany Chmelařové a violistky Martiny Himerové. Spektrum akcí a besed věnovaných hudebním osobnostem doplnily tématické výstavky: Dánská hudba, Kultura v letním Brně, Relaxační léto, Novinky slovenské hudební literatury, & Novinky varhaní hudby na CD, Hudba pro dlouhé zimní večery. Hudební knihovna spolupracovala s Českým rozhlasem Brno na rozhlasové soutěži Řekni mi co čteš a posloucháš (připravila 15 kvalitních medailonů). Zahrnuje vlastně čtyři odborná informační pracoviště: (s veřejným internetem), (podávající informace o EU), (novin a časopisů) a Tematický záběr poskytovaných informací je obrovský. Od informací o literatuře a jejich tvůrcích, přes informace komunální, ekonomické, právní, o Brně a regionu, informace ze státní zprávy a samosprávy až po tematiku EU. Takové informace není možné podávat bez kvalitně vybudovaných kartoték a informačních databází.(do databáze článků vloženo nových záznamů, zpracováno 191 personálních autorit, aktualizováno záznamů. excerpováno cca 120 titulů časopisů, novin, sborníků a Zpravodajů městských částí Brna). Knihovníci disponují příručními knihovnami, přes internet dokumentační databází ČTK a mediální databází TAM TAM. Stále častěji jsou našimi klienty také cizinci. Ve vykazovaných statistických ukazatelích pracovišť studijní knihovny se citelně odrazilo provizorní řešení provozu v době stavebních úprav v přízemí budovy ústřední knihovny. přístupné přímo z ulice Kobližná navštívilo v loňském roce návštěvníků, kterým bylo poskytnuto informací a realizováno prezenčních výpůjček. Povaha požadovaných informací je velmi různorodá a často časově velmi náročná. Trvale roste zájem uživatelů o internet. I přesto, že byl provoz poněkud omezen díky stavebním úpravám, využilo jej zájemců ( tisků z internetu). Stávajících 7 internetových stanic zdaleka nepostačuje zájmu veřejnosti. V infocentru je využívána rovněž kopírka, on-line katalog knihovny, elektronický právní systém ASPI, tištěná sbírka zákonů a další dokumenty. Zájem je o tištěné materiály, např. o zpravodaje městských částí a další informace o Brně. Doplňkově se zde prodávají publikace o Brně a regionu, mapy, průvodce (za rok prodáno 279 kusů publikací za Kč, 274 ks disket za 3 288Kč). logicky i prostorově navazuje na informační centrum KJM a poskytuje zájemcům informace vážící se k problematice Evropské unie a našeho členství v EU. Nahradilo dřívější Regionální evropské informační středisko. V březnu byl vypracován a podán návrh žádosti o grant na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (grant generálního ředitelství pro tisk a komunikaci EK) a 1. května se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala jedním z šesti středisek informační sítě Tato prestižní záležitost zásadně ovlivnila další vývoj aktivit, rozšířila dosah působnosti střediska a zvýšila náročnost na pracovníky - jak po stránce jazykové vybavenosti (většina materiálů a pokynů v AJ, často je nutné vyhledat informace ze zahraničních zdrojů, či obsloužit zahraniční klienty), tak po stránce odborné (dva zaměstnanci absolvovali vzdělávací semináře DG Press v Bruselu). Poskytnuto bylo individuálních informací, jejichž povaha klade vysoké nároky na dobrou znalost problematiky. Některá témata se často opakují. Žádané jsou informace o možnostech práce a studia v EU, o pojištění, cestování, podnikání, čerpání důchodů, o Evropské ústavě, životním prostředí, o ochraně kulturních památek a řada dalších. Na tato často opakovaná a žádaná témata byly zaměřeny programy pro různé zájmové skupiny (Rotary club, senior klub, studenti, informační pracovníci) i širokou veřejnost. Hned několik pořadů bylo - 7 -

8 aktuálně věnováno Euroústavě. O ní velmi zasvěceně informovali PhDr.Markéta Pitrová, Ing. arch. Jan Kasl nebo Mgr. Ondřej Krutílek. Sami pracovníci připravili o EU rovněž besedy pro školy. Zájem škol byl i o akce typu Den Lucemburska či Den Velké Britanie. Tyto akce jsou provázeny zábavnými a naučnými hrami a jejich součástí jsou besedy o konkrétní zemi. Z dalších akcí pro veřejnost zmiňujeme: Den REIS + setkání Steering Group (představení partnerů Local Cooperation), Den otevřených dveří ED (který vyvrcholil besedou s poslancem Evropského parlamentu RNDr. Petrem Duchoněm), EUROPE DIRECT se představuje (slavnostní prezentace s panelovou diskusí na téma ústava a rozpočet EU). V minulém roce připravilo středisko 31 akcí pro 870 účastníků. A z grantu ÚV ČR 4 semináře Vzdělávání pedagogických a informačních pracovníků v oblasti evropské problematiky Vedle již zmíněné spolupráce s partner Local Cooperation a ÚV ČR byla prohloubena spolupráce s FSS MU, EURES, EURODESK, a kanceláří programu Mládež, s ostatními SED v ČR, s veřejnými institucemi JM kraje a města Brna. Vydána byla informační skládačka o ED a KJM (v CJ, AJ), informačně-prezentační záložka ED. Informační fond střediska byl obohacen. Mohlo to ocenit návštěvníků, kteří realizovali 668 výpůjček. (mohli odejít vybaveni obecnými i specializovanými brožurami a letáky o EU z DG Press, ÚV ČR, ZEK, EURODESK, programu Mládež, EURES, materiály partnerů LC, institucí EU, Culture 2000, od srpna výdej Euroústavy ze zdrojů z Bruselu a od ÚV ČR do konce roku bylo veřejnosti rozdáno 565 kusů). (ve 2. NP) poskytuje odbornou asistenci především klientům knihovny pro dospělé, jak při vyhledávání ve fondů, tak při hledání odpovědí na četné a různorodé dotazy. Pracoviště zodpovídá dotazy v rámci ové služby Ptejte se knihovny. Spolupracuje na projektu Encyklopedie města Brna. Průběžně zajišťuje výstřižkovou službu pro Divadelní oddělení MZM. Vedle těchto každodenních informačních činností se podílí na akcích pro školy i veřejnost. Vedle exkurzí je největší zájem o besedu Beat generation a Divadla malých forem. Veřejnosti byla v Březnu měsíci internetu určena lekce Jak hledat v elektronickém katalogu knihovny. V březnu byl zahájen cyklus věnovaný laureátům nad nímž převzal záštitu primátor Statutárního města Brna PhDr. Richard Svoboda. Představen byl postupně Masarykův onkologický ústav, Muzeum města Brna a práce ing. arch. Jana Chlupa. Další významné aktivity souvisely s grantovým projektem Setkávání II. Především celodenní seminář na téma Komunikace se zdravotně postiženými uživateli knihoven určený knihovníkům a odborné veřejnosti se setkal s mimořádně kladným ohlasem.článek o tomto semináři byl publikován v časopise Duha. K další publikační činnosti knihovny patří každoročně připravovaná publikace: Výběr z významných výročí roku. V listopadu ukončila Mgr. Olga Erhartová časově velmi náročnou práci na publikaci Mozart a Brno. novin a časopisů patří k nejvytíženějším pracovištím KJM, jejíž kapacita je denně prakticky po celou provozní dobu plně využívána nejširší veřejností. Současných 40 míst k sezení, která jsou tu k dispozici, často nestačí. Čítárna je přímo přístupná z ulice Kobližná. Otevřena je denně od 10 do 19 hod., v sobotu od 10 do 14 hod. V provozu bývá trvale i v době letních prázdnin. Letos byl její provoz také postižen stavebními úpravami, které však byly především v zájmu jejich uživatelů opravdu nutné. Přes provizorní podmínky a částečné omezení provozu, navštívilo čítárnu návštěvníků. Návštěvníci mají k dispozici 180 titulů časopisů, 6 titulů českých deníků a 2 slovenské deníky. Zájem by byl i o zahraniční denníky a časopisy. K dispozici jsou starší ročníky periodik, které jsou hojně využívány jako primární informační zdroj. Ve vazbě na naši vlastní elektronickou databázi je čítárna vybavena PC s on-line katalogem knihovny a kopírkou. Pořízeno bylo kopií z dokumentů knihovny. Zájem o čítárnu by byl ještě vyšší, kdyby se podařilo rozšířit stísněné poměry stávajících prostor a zvýšit nabídku periodik. se v roce 2005 skládala celkem z 35 pracovišť, z toho 15 představují tzv. výpůjční místa poskytující základní služby a umístěná převážně v okrajových částech města. Avšak právě takto rozložená síť poboček, udržující princip existence minimálně jednoho pracoviště v každé městské části, se jeví jako účelná a zajišťující adekvátní dopravní a časovou dostupnost služeb pro veřejnost. - V r se na pobočkách zaregistrovalo celkem čtenářů, z toho dětí do 15 let, což je 29,9 % z celkového počtu čtenářů (loňský index byl 30,4%). Počet čtenářů celkem je oproti r

9 nižší o 107, u dětských čtenářů je počet nižší o138. Nárůst čtenářů se projevil na 9 pobočkách (Libušina tř., Botanická, Vavřinecká, Veslařská, nám. SNP, Pohankova, Palackého, Horácké nám. a Haškova). Na 9 pobočkách (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Vondrákova, Jírova, Tuřanské nám., Velkopavlovická a Stará Osada) je index čtenářů mezi %. Na 2 pobočkách (Jihomoravské nám. a Mozolky) je index pod 90 %. - V r pobočky navštívilo celkem návštěvníků, což je o méně než v r Na 7 pobočkách (Libušina tř., Botanická, Veslařská, Pohankova, Horácké nám., Stará Osada a Haškova) se projevil nárůst v počtu návštěvníků. Na 9 pobočkách (Lány, Kurská, Oblá, Vondrákova, Vavřinecká, Jírova, Jihomoravské nám., Palackého a Velkopavlovická) je index mezi %. Na 4 pobočkách (Křížová, Mozolky, nám. SNP a Tuřanské nám) je index pod 80 %. Vysoké procento dětských čtenářů (nad 40 %) mají pobočky Velkopavlovická (49,1 %), Pohankova (46,1 %), Oblá (42,3 %), Horácké nám., (41,7 %) a Tuřanské nám. (40,6 %). - V r si čtenáři na pobočkách vypůjčili celkem knihovních jednotek, což je o výpůjček méně než v r Na 5 pobočkách (Botanická, Vavřinecká, Pohankova, Horácké nám. a Haškova) se projevil nárůst výpůjček. Na 9 pobočkách (Lány, Kurská, Oblá, Vondrákova, Veslařská, Jírova, Jihomoravské nám., Palackého a Stará Osada) je index výpůjček mezi %. Na 6 pobočkách (Křížová, Libušina tř., Mozolky, nám. SNP, Tuřanské nám. a Velkopavlovická) je index výpůjček pod 90 %. - Nárůst ve všech výkonových ukazatelích se projevil na 4 pobočkách (Botanická, Pohankova, Horácké nám. a Haškova). Na pobočku Botanickou přešla část čtenářů z dočasně uzavřené pobočky Mozolky a pobočka Haškova ještě v r poskytovala služby čtenářům z uzavřené pobočky nám. SNP. Extrémní procentový nárůst v počtu zaregistrovaných čtenářů u poboček Libušina tř. a nám. SNP souvisí s nestandardní situací na těchto pobočkách v průběhu minulého a tohoto roku. Pobočka Libušina tř. byla v r v 2. pololetí automatizována, s čímž souviselo odložení termínu obnovování registračních poplatků. Pobočka nám. SNP byla od 2. pololetí r do z důvodu rekonstrukce uzavřena, při automatizaci výpůjčního procesu byli čtenáři vkládáni na jiném principu, z toho důvodu se nedá extrémní nárůst porovnávat. - Pokles ve výkonových ukazatelích u většiny poboček má většinou konkrétní důvody, kterými jsou například dočasné uzavření pobočky z důvodu rekonstrukce (Tuřanské nám., Mozolky, nám. SNP), zvýšená nemocnost (Jihomoravské nám., Velkopavlovická, Vondrákova), revize fondu (Palackého, Mozolky, Stará Osada). Na výkony poboček s hudebním úsekem má stále vliv změna podmínek při půjčování CD (Vondrákova, Jírova, Libušina tř.), protože výpůjčky CD klesly oproti r na 62,4 %. Vlivy na výkony jednotlivých poboček se pak vždy odrazí ve výkonech celého oddělení. - V r bylo na pobočkách poskytnuto celkem (loni 5 451) zámluv na žádané tituly a nedochvilným čtenářům bylo zasláno (loni 5 802) upomínek. Z ostatních pracovišť bylo čtenářům zajištěno 405 titulů. - V r bylo na pobočkách poskytnuto celkem (v r ) informací. Nejvíce dotazů bylo zodpovězeno na pobočkách Jírova (1 812), Vondrákova (1 282) a Stará Osada (985). - Pro zkvalitnění informační činnosti využívá 16 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, '( Botanická, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Jihomoravské nám.,palackého, Horácké nám.,pohankova, Stará osada, Haškova a Velkopavlovická) kopírku. Celkem bylo pořízeno (loni 9 082) kopií pro veřejnost. - Internetové služby poskytovalo celkem 19 poboček 5 automatizovaných a 14 neautomatizovaných. Na všech pobočkách bylo čerpáno hodin přístupu na internet, bylo pořízeno tisků z internetu a přístupu na internet využilo uživatelů knihovny. V roce 2005 došlo v porovnání s rokem 2004 k nárůstu návštěvníků (102,4%) a výpůjček (102,4%). Počet čtenářů je stejný jako v loňském roce. Největší nárůst čtenářů byl v knihovně v Ořešíně (121%) a Ivanovicích (111,9%). Největší pokles čtenářů oproti loňskému roku se projevil v knihovně v Maloměřicích (83,6%). Počet čtenářů se zvýšil v knihovnách v Přízřenicích, Bosonohách, Žebětíně, Chrlicích, Jehnicích, Ořešíně, Ivanovicích, Soběšicích a Útěchově naopak poklesl v Maloměřicích, Komárově a Černovicích

10 Největší nárůst návštěvníků se projevil v Ořešíně (129,7%)/ a Husovicích (110,1%). Největší pokles v Maloměřicích (87,7%) a Komárově (91,5%). Největší nárůst výpůjček byl opět v Ořešíně (113,6%) a Husovicích (110,5%), největší pokles v Černovicích (94,3%). Celkově vykazují výpůjční místa dobré výsledky. V rámci projektu Poprvé do školy-poprvé do knihovny se na výpůjčních místech zaregistrovalo 26 prvňáčků. V Týdnu knihoven pouze 7 dětí. Knihovny neměly dostatečný časový prostor na propagaci akce. V roce 2005 bylo zodpovězeno celkem 531 dotazů BIS (loni 569). Nejvíc dotazů vykazují knihovny v Černovicích 198 (loni 180), Žebětíně 128 (loni 114) a Soběšicích 102 (loni 116). Ke konci roku 2005 poskytovalo internetové služby 6 knihoven. Celkem jej využilo 610 klientů. jsou jedním z významných pilířů činnosti knihovny. Spektrum je široké a zahrnuje velké mezinárodní, celostátní i celoměstské akce, dlouhodobé ustálené cykly pořadů a sahá až k drobnějším aktivitám. Každá z těchto aktivit je významným stavebním kamenem celkové kulturně vzdělávací nabídky KJM veřejnosti. Pro čtenáře i veřejnost bylo v ÚK připraveno 579 akcí (besed, exkurzí, literárních a hudebních pořadů a diskusních setkání) pro účastníků. Tradičně byly pořádány literární podvečery v Mahenově památníku - cykly (velkou pozornost vzbudil například Zaujalo pořad o čerstvé kontroverzní laureátce Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinekové) nebo pořady představení Divadla Orfeus či setkání s Ludvíkem Kunderou nad jeho vzpomínkovou - ' knihou Různá řečiště, které přilákalo i reportéry České televize (ČT 2). Své obecenstvo si pravidelně nachází také v Kleinově paláci. Program MDH byl velmi rozmanitý, obsahoval odborné přednášky, koncerty, recitály mladých interpretů. Ze 44 pořadů si mohly vybrat různé věkové i zájmové kategorie posluchačů. v Uvedeny byly také dva nové cykly besed. První ve spolupráci s Větrnými mlýny Kleinově paláci. Na těchto autorských čteních se prezentovala řada českých autorů a laureátů prestižních českých literárních cen. Nejvíce posluchačů na nich přilákal Jáchym Topol a J. H. Krchovský. Druhý cyklus věnovaný laureátům byl pak uveden v ústřední knihovně. Záštitu nad tímto cyklem převzal primátor Statutárního města Brna PhDr. Richard Svoboda. Tento projekt vznikl na základě každoročního udílení Ceny města Brna vybraným institucím a osobnostem za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého ( ' ' ' ( jména města Brna. Cílem projektu je široké veřejnosti blíže představit vybrané instituce a osobnosti, kterým byla tato cena v minulém roce udělena, a to formou besed a výstav přímo v prostorách ústřední knihovny. Zájemcům byl představen Masarykův onkologický ústav, Muzeum města Brna i práce ing. arch. Jana Chlupa. Pro odbornou veřejnost byl v hudební knihovně, Jeho ve spolupráci se SKIPem, uspořádán seminář již 3. část s názvem: Manýrismus od klasicismu po současnost byla ' ( ' ( stejně jako v minulých letech oceněna za vysokou úroveň hudebními odborníky. Knihovnická veřejnost pak mohla posoudit také úroveň semináře v rámci grantu, MK ČR Setkávání II. V nově vzniklém středisku informační sítě které nahradilo dřívější REIS, byly (( (Z realizovány 4 semináře v rámci projektu: grantu ÚV ČR). Zájem byl i o další akce pro zájmové skupiny, školy i veřejnost. Zaměřeny byly na nejvíce žádaná témata: Ústavu EU, historii a současnost EU, Parlament EU, instituce, podmínky studia a pracovní možnosti v EU, životní prostředí apod.. Především školy ocenily program přichystaný na, a

11 Dále se prohlubuje spolupráce s brněnskými základními a středními školami, pro které byla připravena nová nabídka besed. ( Úspěšně se rozvíjela spolupráce dětské knihovny s ÚSP Kociánka a jejich detašovaným pracovištěm * ( ( domovem TEREZA a základní školou Hlinky pro nevidomé děti (zde se zapojila i (například zvuková knihovna). Není možné vynechat naše zapojení rámci celostátních akcí prezentace nové techniky ve zvukové knihovně, kde ve, spolupráci s Tyflocentrem, ', proběhly dvě přednášky o možnostech internetu pro zrakově postižené). Setkání se slovenskou kulturou - kdy KJM připravila řadu zajímavých výstav a setkání. Tradiční je naše zapojení do celoměstských akcí (dětský den v KJM pod názvem ), nebo (Pro školáky - soutěže a aktivity s názvem loutkové představení Všechna oddělení připomínala ( drobnými ' výstavkami kulturní a literární události a osobnosti. Celkem jich bylo jich výstava u příležitosti 90. výročí narození brněnské hudební skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové výstav o významné stavební památce moderní architektury připravená ve spolupráci ' s Nadací Vila Tugendhat & výstava prací žáků a studentů ZUŠ Jaroslava Kvapila inspirovaná knihami ' výstava pořádaná v rámci cyklu Setkání s laureáty Ceny města Brna 3. ročník putovní výstavy připravené ve spolupráci s MEDIA IN ( ( - výstava pořádaná v rámci cyklu Setkání s laureáty Ceny města Brna - Výstava u příležitosti a konce 2. světové války ) výstava pořádaná u příležitosti 200. výročí narození H. Ch. Andersena výstava dětských výtvarných prací nakreslených v rámci akce Den Země pořádané sdružením Rezekvítek výstava pořádaná v rámci cyklu Setkání s laureáty Ceny města Brna. výstava fotografií Jana Šibíka výstava fotografií Heleny Kupčíkové výstava u příležitosti 100. výročí autorova úmrtí ) výstava výstava dětských ilustrací připravená ve spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy výstava největšího leporela světa autorky Lucie Seifertové výstava tvorby handicapovaných klientů Denního stacionáře sv. Damiána Oblastní charity Znojmo

12 ( & ( () ) ' ( & & &- výstav ( & ' - Výstava z - výstava studentských prací ze 7. ročníku soutěže organizované Pedagogickou fakultou MU výstava u příležitosti 150. výročí prvního vydání knihy pražským nakladatelem Jaroslave Pospíšilem výstava u příležitosti 15-leté spolupráce mezi partnerskými městy. Připraveno ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů MMB město uprostřed Evropy oceněných prací z fotografické soutěže konané v rámci festivalu Brno let výstava prací ilustrátorů oceněných na 20. ročníku BIB 2005 výstava o slovenském básníkovi a publicistovi přehlídka současných slovenských grafiků Březen měsíc internetu Putovní výstava H. Ch. Andersen Den Země ( ( Brno město uprostřed Evropy Brněnské dny pro zdraví Týden knihoven Setkání se slovenskou kulturou Vánoční překvapení v KJM v rámci akce Vánoce na Brněnské radnici Autorská čtení ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny v Kleinově paláci Besedy ve spolupráci s Muzeem romské kultury Beseda s G.Vránovou (ve spolupráci s Obcí Slovákov) Soudní příběhy a písničky ze středověku ( Talkshow V. Vondrušky a P. Traxlera ve spolupráci s nakladatelstvím MoBa) pro nevidomé a slabozraké ve spolupráci s Tyflocentrem Nebojte se internetu Možnosti internetu Pohádkový les Filmové představení komentovaného filmu Prezentace děl slabozrakého autora Jána Rakytky ( Seminář Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu Malé divadlo hudby Komorní koncerty a recitály

13 Brunensia sub tegulis (Čtení na půdě) Velká čtení z dosud nepublikovaných děl (ve spolupráci s Obcí moravskoslezských spisovatelů) Laureáti Nobelovy ceny Autorská čtení Projekt Poprvé do školy Poprvé do knihovny: Pasování (září) Představení Divadla Orfeus Kam odlétají ptáci Soutěž: Díky za pohádku Noc s Andersenem Pohádkový podvečer s karnevalem ve spolupráci se studenty MZLU Sázení Pohádkovníku & Den pro TEREZU Dětský den v knihovně Rytířská klání (v rámci akce Brno město uprostřed Evropy) Projekt Poprvé do školy Poprvé do knihovny : Klíčování (červen), Pasování (září) Večerníčky v knihovně ( Večerníček slaví 40.narozeniny) Pojďte, uvaříme si vánoce Člověče, nezlob se, vždyť jsou vánoce (v rámci akce Vánoce na brněnské radnici) S Montanou do světa nejen za památkami UNESCO Den Lucemburska Besedy v rámci cyklu Ceny města Brna Den REIS + setkání Steering Groupe (představení partnerů Local Cooperation) Den otevřených dveří ED Seminář na téma Komunikace se zdravotně postiženými uživateli knihoven (v rámci projektu Setkávání II.) Co je košér židovský jídelníček Den Velké Británie Informační středisko EUROPE DIRECT se představuje - prezentace střediska Semináře: Vzdělávání pedagogických a informačních pracovníků v oblasti evropské problematiky (z grantu ÚV ČR) Jak hledat v on-line katalogu KJM - V r bylo na pobočkách uspořádáno celkem kulturně-výchovných pořadů pro účastníků, což představuje pokles o 59 akcí a o účastníků. Největší počet akcí byl uskutečněn na pobočkách Jírova (155), Velkopavlovická (105) a Libušina tř. (89). Pokles počtu kulturně-výchovných akcí souvisí většinou s personálními změnami na některých pobočkách (Botanická, Mozolky, Křížová) nebo se zvýšenou nemocností pracovnic (Jihomoravské nám., Vondrákova). - Pořady pro veřejnost byly připravovány na těchto pobočkách: pobočka Lány uspořádala 4 besedy se známými osobnostmi (M. Holcová, S. Juránek, I. Medek a M. O. Vácha) a 2 výstavy výtvarných děl. K oslavě 10. výročí CVČ na Lánech připravila výstavu z činnosti knihovny a soutěž literárních prací pro děti místních základních škol Moje knihovna. Pobočka Kurská uspořádala 3 výstavy (fotografie A. Peckové, obrazy I. Havlíka a M. Vrbíka) a 2 besedy pro veřejnost (PhDr. Mrázek a J. Burian). Pobočka Oblá uspořádala 3 zeměpisné besedy (RNDr. Šálek, Bc. A. Tureček a M. Ander) a 3 besedy na téma gender ve spolupráci s Nesehnutím. Pobočka Libušina tř. uspořádala 4 výstavy (Ze života domu na půli cesty, K. Šarbort, M. Mrkos a k 75. výročí Masarykova okruhu). Pobočka Jírova uspořádala 7 výstav (Nezapomeňte na Banda Aceh, Křížek dětem, Smalt a já, Perníky a kraslice, Proč práva zvířat, Zbraně a lidská práva a Netopýři z Kotlanky). Pobočka Tuřanské nám. uspořádala 6 besed (Pěstujeme ovoce, Přírodní zajímavosti a sukulenty Chile, Poznáváme dřeviny, beseda s pamětníky k 60. výročí ukončení

14 2.sv.války, Stromy kolem nás, Poznáváme přírodní zajímavosti Argentiny), k některým těmto besedám byly uspořádány i tematické výstavky. Při příležitosti prvních Tuřanských vánočních trhů pobočka uspořádala Den otevřených dveří, při kterém do knihovny přišlo 80 návštěvníků. Pobočka Velkopavlovické nám. uspořádala 4 cestopisné besedy (Venezuela, Altaj, Pyrenejským poloostrovem a Tureckem) s promítáním a 1 literární besedu s E. Talpovou v rámci cyklu Koho mám rád. - Pobočky se účastnily úspěšných celoknihovních akcí pro děti - klíčování, pasování, Večerníčkovy narozeninové soutěže, soutěže v rámci Noci s Andersenem, sázení stromu Pohádkovníku. Pobočka Lány spolupracovala se ZŠ Arménská při pořádání Noci s Andersenem. - Pobočky, které poskytují internetové služby, se zúčastnily Března-měsíce internetu. Brněnských dnů pro zdraví se zúčastnilo 5 poboček (Lány, Kurská, Tuřanské nám., Vondrákova a Velkopavlovická). - Výstavky prací dětí místních mateřských a základních škol vystavuje 18 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Oblá, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Jihomoravské nám., Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Horácké nám., Velkopavlovická, Stará Osada a Haškova). 19 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Vavřinecká, Veslařská, Mozolky, nám. SNP, Jírova, Jihomoravské nám., Pohankova, Tuřanské nám., Palackého, Horácké nám., Velkopavlovická, Stará Osada a Haškova) uspořádalo 138 znalostních soutěží pro děti. Na pobočce Haškova pokračovala spolupráce se ZŠ Blažkova v rámci projektu Učící se a pohádková škola, v r se v knihovně konala 2 projektová vyučování na téma Velikonoce-svátky jara a Za pohádkou kolem světa. - S místními kluby seniorů spolupracují pobočky Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Haškova, Botanická a Velkopavlovická, kde se konaly přednášky na různá témata, a s klubem maminek spolupracuje pobočka Vondrákova. Na pobočce Kurská je aktivní Dámský klub, který má 15 členek a uskutečnil celkem 7 schůzek. - S kulturními komisemi ÚMČ spolupracuje R. Müllerová, A. Jeřábková, D. Vymazalová, I. Kubová a E. Žaludová. Služby knihovny byly propagovány ve zpravodajích MČ Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Bystrc, Kr. Pole, Líšeň, Tuřany, Řečkovice, Vinohrady, Židenice a Brnosever. - Na všech pobočkách bylo celkem nainstalováno výstavek a nástěnek k různým výročím. - Na výpůjčních místech bylo uspořádáno 148 kulturních akcí (loni 163), jichž se zúčastnilo 2667 návštěvníků (loni 3015). Nejvíc akcí uspořádaly knihovny v Chrlicích (40), Maloměřicích (25), Žebětíně (16) a Ořešíně (16). Vysoký počet akcí v knihovně v Chrlicích je dán skutečností, že knihovna sídlí ve škole a kulturní akce doplňují výuku žáků. V roce 2005 se v knihovně v Ořešíně uskutečnila řada výjimečných akcí v souvislosti s 730.výročím založení Ořešína, např. o historii Ořešína s historičkou Milenou Flodrovou. ' ( Výběr z významných výročí roku 2006 Autorská spolupráce na publikaci Mozart a Brno Články v odborném tisku a tisku pro širokou veřejnost KJM má ve své zřizovací listině zakotvenu regionální působnost a v praxi tuto roli široce naplňuje. KJM je také jednou z pověřených knihoven zajišťujících výkon regionálních funkcí na základě smlouvy s Moravskou zemskou knihovnou a Jihomoravským krajem. Celková dotace pro rok 2005 činila Kč,-. V rámci této činnosti buduje výměnný fond pro 16 výpůjčních míst okresu Brno-město. Celkem představoval přírůstek VF v roce knihovních jednotek a obsahoval 893 titulů. Do jednotlivých knihoven bylo rozvezeno v 9-ti rozvozech knih celkem 246 souborů VF, které obsahovaly 4340 svazků. Zajišťovány jsou také revize, konzultační a metodické služby a správa výpočetní techniky. KJM věnuje velkou pozornost také budování fondu regionální literatury a mahenálií, vede archiv KJM s mnoha unikátními dobovými dokumenty, to vše soustředěné na specializovaném pracovišti Mahenova památníku

15 V rámci svého působení se KJM podílí na odborném vzdělávání knihovníků konaném přímo v KJM nebo formou přednášek na odborných konferencích a vzdělávacích seminářích (hudební semináře, Klub dětských knihoven, Kolegia knihovníků, multikulturní aktivity, Evropská unie, právní minimum pro ředitele knihoven), či členstvím v odborných a poradenských orgánech jako jsou IFLA, SKIP, ÚKR, IAML, IBBY a další. V průběhu roku navštíví KJM také řada odborníků z oblasti knihovnictví, informačních služeb, veřejné správy či architektů, kteří zde čerpají zkušenosti a konzultují otázky spojené s praktickou činností knihovny i dalšího rozvoje. KJM aktivně prezentuje také město Brno i Jihomoravský kraj, jeho kulturu, rozvojové plány i významné osobnosti. Spolupracuje s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. V roce 2005 byla ředitelka KJM mezinárodním hlasováním zvolena do Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí (IFLA) a stala se členkou stále komise pro veřejné knihovny. V srpnu se zúčastnila celosvětového kongresu IFLA v Oslu a o získaných zkušenostech přednášela odborné knihovnické veřejnosti v Brně a Olomouci. Je také členkou předsednictva Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), předsedkyní regionálního výboru SKIP a členkou poradního orgánu ministra kultury ČR Ústřední knihovnické rady. Všechna tato působení napomáhají nabývání nových poznatků a jejich následné aplikaci v praxi knihovny, opačně skýtají prostor pro usměrňování dalšího vývoje oboru či řady legislativních dokumentů vztahujících se k činnosti knihoven. Pro trvalý úspěch jakékoliv organizace je nezbytné neustále monitorovat vzájemné vztahy mezi organizací samotnou a společností. Je zřejmé, že pro organizaci je mnohem snazší stát se úspěšnou v dosahování vytčených cílů za podpory a pochopení veřejnosti, než pokud čelí všeobecnému nezájmu. Těchto skutečností si je vědoma i Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která stejně jako v letech předchozích, věnovala komunikací s veřejností maximální pozornost. Na podporu propagace služeb knihovny byl v roce 2005 každý měsíc vydáván informační bulletin, který byl distribuován na jednotlivé pobočky knihovny, na Magistrát města Brna, do Turistického informačního centra, médiím, do knihkupectví a dalších kulturních institucí v městě Brně. KJM svoji činnost rovněž propagovala v kulturním měsíčníku KAM, týdeníku NOS, na výlepových plochách po městě Brně a v prostředcích městské hromadné dopravy. Nedílnou součást propagace služeb knihovny tvořily v minulém roce hromadné sdělovací prostředky, kterým byly pravidelně zasílány pozvánky a tiskové zprávy k jednotlivým aktivitám knihovny. Mediálními partnery KJM byly v roce 2005 rádio Proglas, rádio Petrov a Český rozhlas Brno. KJM svoji činnost rovněž aktivně prezentovala v odborném tisku, na seminářích a konferencích. Při propagaci svých služeb rovněž využívala KJM vlastní formy propagace. Vydávala během celého roku pro dětské a dospělé čtenáře programy, pozvánky, záložky, pohlednice s informacemi o provozní době, projektech a dalších aktivitách knihovny. KJM oslovovala veřejnost rovněž prostřednictvím vlastních webových stránek které byly pravidelně aktualizovány. Důležitou součástí PR knihovny je i dobrá komunikace s představiteli města, kraje, městských částí (účast představitelů na akcích, přebírání záštit nad připravovanými akcemi, sněm starostů, jednání předsednictva spolku Mozartovy cesty v prostorách ústřední knihovny), školami a dalšími partnery (navázání spolupráce se společností Avion Shopping Park v prostorách obchodního centra byly vystaveny dvě výstavy: H. Ch. Andersen, Astrid Lindgrenová). Neustále se opakujícím problémem je výrazný nedostatek počtu nových přírůstků knihovního fondu ve vztahu k počtu uživatelů KJM. Nedostatečný je i počet multiplikátů vedoucí k dlouhým čekacím lhůtám u nejžádanějších titulů. Omezené množství financí neumožňuje ani dostatečně pestrou obsahovou skladbu, či nákup cizojazyčné literatury a periodik nebo větší počet zvukových a zvukově obrazových dokumentů či licencí na elektronické informační zdroje. To vše musí být v současné knihovně (výstižnější je dnes termín mediatéka) zastoupeno, má-li být schopna naplňovat očekávání uživatelů. Přesto, že se prostřednictvím

16 ' grantů či darů snažíme doplnit finanční zdroje a alespoň částečně vylepšit situaci na vybraných pracovištích, nepůjde nikdy o zásadní zlepšení stavu, které musí být řešeno systémově. KJM se proti roku 2004 mírně zvýšil. Dosáhl celkem z toho knih a ' ostatních dokumentů. U veřejné knihovny našeho typu musí být fond aktuální a vysoce obrátkový. Nejde tedy o to, aby v regálech a depozitářích ležely svazky, které nikdo neužívá, ale aby se s fondem průběžně pracovalo, a to formou jak vyřazování zastaralých fondů, tak cestou nové akvizice. Ta, byť je ve srovnání s minulým rokem situace mírně lepší, stále není dostatečná. kj., z toho knih a 3296 ostatních dokumentů, což představuje titulů. Do KJM docházelo 249 titulů periodik v 957 exemplářích. Na jednoho čtenáře přibylo do fondu 0,87 kj. Odepsáno z fondu bylo celkem kj. Relativně dobrá je situace '. u výpůjčních míst, kde díky prostředkům na regionální funkce může být budován samostatný V něm je v současné době celkem kj. a v roce 2005 přibylo knihovních jednotek, ( které představovaly 893 titulů. Do jednotlivých knihoven bylo rozvezeno v 9-ti rozvozech knih celkem 246 souborů VF, které obsahovaly svazků. Vráceno bylo 88 souborů o svazcích. V roce 2005 byl přírůstek fondů posílen díky finančnímu přispění ÚMČ a Jihomoravského kraje. Tyto finanční příspěvky byly využity na nákup periodik a knih pro dospělé i dětské čtenáře. Vítaným obohacením fondu jsou i dary slovenských periodik zprostředkované slovenským generálním konzulátem (Sme, Národná obroda, Plus 7 dní, Krásy Slovenska, Korene), či deník Haló noviny, dodávané do čítárny. Zpestřením jsou také některé zdarma získané tituly (měsíčník TIM, dvouměsíčník Czech Travel). Nákup knih zajišťuje sestavená z odborných knihovníků. Celkem se komise sešla 41x v týdenních intervalech. Distribuce nových fondů na pobočky probíhá dle plánu rozvozu ve 14 denních intervalech. Součástí péče o fondy jsou i jejich V roce 2005 proběhly revize tří největších poboček Stará Osada, Palackého a Mozolky. Dále to byla pobočka Pohankova a před znovuotevřením pobočky SNP byla provedena revize i zde. Ze KJM se podílí na celostátní kooperaci při souboru národních autorit bylo převzato a sjednoceno s lokálními záznamů a vytvořeno a do souboru odesláno 677 nově vytvořených autorit. Průběžně jsou také prováděny práce ve skladu ústřední knihovny a depozitáří s cílem aktualizace fondu a jejich co nejlepšího využití. Nově je možné prostřednictvím on-line katalogu přímo objednávat fondy z depozitáře. Takto bylo vybaveno požadavků O tom, že bez kvalitní vybavenosti ICT dnes není možné poskytovat kvalitní informační služby, není snad dnes již nutné nikoho přesvědčovat. Přesto však postup v této oblasti nebyl donedávna dostatečně rychlý. Významnější průlom v rozšiřování on-line automatizované sítě provozů a veřejného internetu se daří díky realizaci Projektu internetizace knihoven (PIK), jehož nositelem je Ministerstvo informatiky ČR. Další zdroje KJM v minulých letech získávala z prostředků MK ČR Veřejné informační služby knihoven (VISK). V roce 2005 pak byl přijat projekt Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu v rámci evropských fondů - Společný regionální operační program, opatření 2.2 (SROP), podaný městem Brnem a zpracovaný ve spolupráci s KJM. Jeho realizace proběhne v roce V roce 2005 se do automatizované sítě připojila pobočka v Černých Polích, nám. SNP 33. Znamená to tedy, že v současné době je plně automatizována ústřední knihovna, Mahenův památník a pět poboček v městě Brně. Celkem má veřejnost v KJM k dispozici 52 ks on-line katalogů a 58 internetových stanic. V ústřední knihovně je nabízena rovněž možnost práce na PC ve (Word, Excel) a přístup k databázím. Důležitým předpokladem naplňování kvalitní a lákavé služby pro veřejnost je existence dostatečně velkých, adekvátně vybavených a esteticky příjemných prostor. Této oblasti se KJM průběžně věnuje na všech pracovištích. každoročně však usilujeme o významnější pokrok na těch místech, kde jsou podmínky dosud nevyhovující. Týká se to především sítě poboček a to jak z hlediska velikosti prostor, jejich vhodné lokality, z i z pohledu samotného vybavení. v Uplynulém roce bylo naší největší radostí po více než jednoročním uzavření znovuzprovoznění pobočky na nám. SNP, kde objekt Kinokavárny prošel komplexní

17 rekonstrukcí. Po částečné změně vnitřních dispozic, která znamenala možnost rozšíření dětského oddělení, byla pobočka nově dovybavena mobiliářem a vznikl tak velmi příjemný a funkčně dobře řešený interiér. Pobočka byla také automatizována a přiřadila se do sítě on-li propojených provozů. Celý rok pokračovala jednání s ÚMČ Řečkovice o novém umístění pobočky, která je dosud v neodpovídajících podmínkách na Horáckém nám. Po mnoha letech, kdy se pro majetkové nejasnosti řešení opakovaně odkládalo, by mohlo v letošním roce konečně dojít ke konkrétním jednání o umístění pobočky v obchodním centru na ulici Kolaříkova 3. Další řešenou otázkou bylo jednání o možnosti rozšíření jedné ze stěžejních poboček na Staré Osadě. Smluvní jednání nebyla do konce roku uzavřena. Úsilí o rozšíření a dispoziční změny vyústilo po mnoha jednáních ke vstřícnému provedení stavebních úprav vlastníkem (TEZA) také na pobočce Mozolky. Do chodu pobočky v Tuřanech také výrazně zasahovaly stavební práce prováděné tamním úřadem. Práce, které probíhaly za provozu knihovny a velmi stěžovaly její činnost, však ve výsledku znamenají zlepšení podmínek ( výměna oken a topení). V ústřední knihovně byla v průběhu celého roku vedena jednání o dokončení reklamovaných prací. Tempo odstraňování závad bylo, tak jako v minulých letech, velmi problematické a řada akcí se přetáhla dále do roku V rámci zlepšení nevyhovujícího stavu byly v ústřední knihovně na vybraných místech doplněny světelné systémy a provedena oprava parket. V čítárně byla doplněna vzduchotechnika, zlepšující podmínky větrání. Jde však jen o prvou etapu řešení, které by mělo být komplexní (možnost chlazení a to i v další prostorách ústřední knihovny). takové řešení je však stavebně i finančně náročné. V rámci údržby byla na Kobližné provedena také malba fasády do výše I. NP. V Mahenově památníku bylo provedeno malování a na pobočce v Bystrci malba fasády. Na všech provozech byly průběžně zajišťovány opravy a udržování dle aktuálních potřeb. Skutečností zůstává, že díky nedostatku provozních prostředků musí být i prostý úklid velmi pečlivě vážen a bohužel redukován, což nepřispívá ani vzhledu ani životnosti majetku (např. mytí oken, rozsáhlých skleněných ploch atria, výtahů, konzervace podlah apod. ). Systém řízení a kontroly je v KJM zakotven v jejich interních dokumentech. V reálné praxi jde o soustavnou práci v oblasti řešení aktuálních úkolů i průběžném usměrňování a aktualizaci dlouhodobé koncepce v souladu s vývojovými trendy i poznatky, které přináší praxe. Cílem je efektivně propojovat všechny řídící úrovně a prostřednictvím obousměrně dobře fungujících informačních toků zajišťovat potřebnou informovanost všech zaměstnanců o aktuálních úkolech i dlouhodobých cílech a zpětnou vazbu pro management knihovny. Kromě standardních nástrojů jako jsou porady, hodnotící a rozborové zprávy, interní audit, byla využita např. také metoda brainstromingu, prostřednictvím které se měli možnost do komunikace o slabých a silných stránkách organizace a jejích příležitostech zapojit všichni zaměstnanci. Ustanovena byla také pracovní komise pro zpracování nové strategie budování knihovních fondů. Práce v obou jmenovaných oblastech pokračují. V oblasti interního auditu probíhaly činnosti dle stanoveného ročního plánu. Na základě některých závěrů vyplývajících z protokolu o průběžné a následné veřejnosprávní kontrole provedené OK MMB byla přijata potřebná opatření. V organizaci bylo dále provedeny celkem čtyři veřejnosprávní kontroly ve vazbě na prostředky převedené na KJM ze strany úřadů městských částí. Tyto prostředky jsou využívání k posílení služeb na konkrétních pobočkách. Provedena byla také kontrola čerpání prostředků VISK (grantový program MK ČR). Městská správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v oblasti důchodového pojištění. Všechny tyto kontroly proběhly s kladným výsledkem a neshledaly závady. KJM trvale usiluje o vytváření kvalifikovaných pracovních týmů, stabilizaci, jejich odbornost a zvyšování kvalifikace. Průběžně jsou také monitorovány změny, které přináší praxe v podobě vyvíjející se struktury služeb i nových mechanismů, které přináší například rozvoj informačních a komunikačních technologií.ve vazbě na tyto změny je třeba usměrňovat početní skladbu jednotlivých týmů i jejich kvalifikační strukturu. Znamená to, že průběžně vzniká také potřeba nových funkčních pozic, dále ve vazbě na úsilí co největší nabídky služeb pro veřejnost i délku otevírací doby by bylo třeba posilovat

18 personální obsazenost v přímých službách. Narůstá také náročnost ekonomických a administrativních činností ve vazbě na vzrůstající množství projektů, či úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole a dalších. Všechny tyto skutečnosti jsou managementu známy, avšak reálný objem mzdových prostředků neumožňuje na tyto potřeby reagovat. Jsou samozřejmě využívány vnitřní nástroje, ty však samy nedokáží řešit tyto otázky systémově. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období : Limit zaměstnanců : 147 Přepočtený stav k : 140,64 z toho : knihovníci ,14 zakladači ,5 ostatní 22,- (1.2.5.,1.1.6.,1.2.1.,1.1.2.,1.3.2., ,2.6.4.,1.6.4.,1.2.2.,1.1.4.,1.2.3.,1.2.8.,1.4.8.,2.5.6., ,1.6.5.,1.1.9.,1.6.6.,1.1.8.) Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) V roce 2005 nastoupilo do organizace celkem 22 zaměstnanců: knihovníci : 9 ( z toho 1 po rodičovské dovolené) zakladači : 6 ostatní : 7 (1.2.2.,1.1.6.,1.6.4.) V roce 2005 rozvázalo pracovní poměr celkem 18 zaměstnanců + 2 zaměstnankyně nastoupily na mateřskou dovolenou: knihovníci : MD zakladači : 3 ostatní balič : 5 Průměrné platové třídy ve sledovaném období : platová třída 7 průměrná platová třída knihovníci : 8 průměrná platová třída zakladači : 4 ostatní : 8 Průměrný plat celkem : ,- Kč průměrný plat knihovníci : ,- Kč průměrný plat zakladači : 8 644,- Kč průměrný plat ostatní : ,- Kč a) vstupní školení:všichni nově nastupující zaměstnanci KJM absolvují vstupní školení BOZP u technika BOZP a dále jsou seznámeni příslušným vedoucím se svými povinnostmi na pracovišti s důrazem na možná rizika. b) periodická školení: všichni zaměstnanci KJM absolvují každoročně periodické školení BOZP, které provádí technik BOZP. O obou typech školení je veden záznam v osobní kartě BOZP každého zaměstnance

19 a) Kontrola BOZP na jednotlivých pobočkách KJM byla prováděna v průběhu celého roku. Při kontrolách byl kladen důraz na dodržování předpisů BOZP zvláště při činnostech, kde by mohlo hrozit zvýšené riziko vzniku pracovního úrazu, případně nemoci z povolání. Každá pobočka byla kontrolována minimálně 1x za čtvrtletí. Nikde nebyly zjištěny vážné závady, drobné nedostatky byly ihned po zjištění odstraněny. b) Kontrola v budově ústřední knihovny probíhala průběžně po celý rok. Ani zde nebylo zjištěno žádné závažné porušení předpisů BOZP. Drobné závady byly spíše technického charakteru a byly vždy v nejkratším možném termínu odstraněny. c) V roce 2005 nebyl řešen v KJ žádný pracovní úraz. d) V roce 2005 byla provedena pravidelná roční revize požárních hydrantů a RHP. e) Kontrola dodržování předpisů PO byla prováděna na všech pracovištích KJM průběžně opět minimálně 1x za čtvrtletí. Nebylo zjištěno žádné porušení předpisů PO, které by mohlo vést ke vzniku požáru. Drobné nedostatky byly zjištěny pouze při provádění zápisů požárních knih. Na tyto byli odpovědní pracovníci upozorněni. Opakování takovýchto závad nebylo zjištěno. f) Byla provedena pravidelná roční revize EPS. g) V roce 2005 nebyl řešen žádný případ vzniku požáru. Knihovna Jiřího Mahena v Brně je institucí, která má jasné vize. Je organizací, jejíž zaměstnanci každodenně vynakládají poctivé úsilí uspokojit potřeby a přání veřejnosti. Je organizací, která vnímá limitující i rozvojové vlivy vnějšího prostředí, které ve výsledku usměrňují naplňování cílů a záměrů. Je organizací, která vždy bude usilovat o to, aby podmínky pro její činnost byly co nejlepší a její výsledky byly takové, na něž bude ona sama i město Brno hrdé. Aby byla tou organizací, která hýbe Brnem a kterou Brňané potřebují a mají rádi. V Brně dne 22. února 2006 Ing. Libuše Nivnická ředitelka KJM Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, PhDr. Hana Vacková, Jana Bumbálková, PhDr. Alena Rybářová, Jana Šubrová další vedoucí a odborní zaměstnanci

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně (e)knihovna Jiřího Mahena v Brně Elektronické služby knihoven IV 16. 5. 2017, Zlín Edita Vališová Gabriela Obstová Nabídka elektronických služeb E-knihy volně dostupné e-knihy ke stažení půjčování e-knih

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Úvod: Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem navštívil 29. května 2015. Knihovna se nachází v Praze poblíž stanice metra Staroměstská. Její adresa

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Analýza správy exemplářů, výpůjček a uživatelů Závěrečná zpráva. Tým č. 1

Analýza správy exemplářů, výpůjček a uživatelů Závěrečná zpráva. Tým č. 1 Analýza správy exemplářů, výpůjček a uživatelů Závěrečná zpráva Tým č. 1 Ina Danilin, Lukáš Charvát, Iryna Kovalenko, Adéla Weinsteinová, Veronika Šikýřová, Petr Moškvan 10.05.2010 Obsah 1. Obecný pohled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost.

Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost. Klienti! % # # " # $ Výroční zpráva knihovny patří mezi ty dokumenty, které mají mezi jinými materiály výlučnou a nezastupitelnou roli. Výroční zpráva je obrazem 365 dnů v životě instituce i jejího každého

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace:

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace: Popis projektu Rada Jihomoravského kraje schválila dne 2. 6. 2016 podporu projektu Městské knihovny Jižní Morava čte. Cílová skupina: nejsilnější generační kategorie návštěvníků veřejných knihoven: děti

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více