Dějiny židů v Roudnici nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny židů v Roudnici nad Labem"

Transkript

1 Dějiny židů v Roudnici nad Labem Příspěvek k dějinám města Roudnice n. L. Napsal a v Kalendáři česko-židovském (roč ) uveřejnil Prof. Dr. Richard Feder, rabín v Kolíně.

2 Staré dokumenty. I. Polyxena Rožmberská rozená z Pernštejna, paní na Roudnici nad Labem a Sedlčanech, oznamuje tímto listem přede všemi, kdežkoliv čten, aneb čtoucí slyšán bude, jak předstoupili jsou před nás moudří a opatrní purkmistr a konšelé i na místě vší obce města Roudnice nad Labem dědiční poddaní naši milí a nás v pokoře a poníženosti prosili, abychom jim přičinění jejich, které jsou se v tu ohavnou minulou rebelii proti nám, jakožto paní a vrchnosti své dědičné činili, milostivě ráčili jim odpustiti, jejich milostivou vrchností zůstávati a privilegy jejich jim zase navráti a z milosti potvrditi a konfirmovati ráčiti, jakž to všechny priviligeia vejš vypsaná a položená vše sobě šířeji obsahují. K jejichžto prosbě pokorná a pro jejich dobro netoliko nyní, ale i na onen čas za živobytí vysoce urozeného pána pana Viléma z Rožmberka, vladaře rodu Rožmberského, rytíře tovaryšstva Zlatého rouna a nejvyššího purkrabí pražského, pana manžela našeho zachování naklonění jsouce a vědouce ty listy od jich milosti králův českých, arcibiskupův pražských a jiných někdy pánův jim dána, jakožto paní dědičná téhož města ve všech jich zněních tímto listem naším schvalujem a potvrzujem, nad to nejvyšší touto milostí obdařujem. Jakož jsou předkové naši let předešlých a pominulých na gruntech panství roudnického židy trpěli a jim bytu příti obyčej měli, skrze kterého jich mezi křesťany obcování lidé křesťanští k mnohému nebezpečenství tak dobře duše jako těla nepravými obchody židovskými k chudobě a záhubě přicházeli, nicméně i proti dobrému svědomí a dobré pověsti rozličnými nepravostmi nalezeni a porušeni bývají, jakož pak i my od mnoho lidí hodnověrných dostatečně spraveni: že toto pokolení židovské jsou nestydatí posměvači a rouhači Syna Božího a Spasitele Ježíše Krista a blahoslavené Panny Marie, aby potomní lidé křesťanství a jméno Syna Božího zlehčováno nebylo, pročež nechtíce tomu, aby skrze takové židovské obcování město naše Roudnice v budoucích časech k jaké nezvoli a nedostatkům přijíti mělo a skrze jich rouhání Synu Božímu jaká potupa v tom městě díti se měla, s dobrým rozumem, jistým sebevědomím, aby radou moudrých lidí tomu městu našemu Roudnici, obyvatelům v něm, poddaným našim věrným a milým, jakožto paní dědičná učinila jsem jim roudnickým nynějším i budoucím a mocí tohoto listu našeho tuto milost činíme, aby v tom městě na věčnost tomu pokolení židovskému skrze nás, dědicův i budoucích našich nikdy jim příbytek dopuštěn nebyl nižádným vymyšleným způsobem a sumou, aby jak trhy a jarmarky, taky potomně každého času do města nechodili a žádných handlův v městě i po všem mém panství roudnickém neprovozovali a to podbráním toho všeho, což by prodávati chtěli a jestliže by některý dědic v budoucích časech ponuknutím ďábelským pro lakomství, aneb kterou jinou příčinu od tohoto pokolení židovského svedeni jsouce, v městě Roudnici svrchu jsoucím, ani na starém, ani na novém městě, ani na Bezděkově, ani na předměstí, ani v dvorcích k městu a k témuž právu připojených mimo to naše vymezení, často psaní židé, nižádným obyčejem nemají chováni ani trpěni býti, v kterémžto artikuli pro zachování dobré pověsti a pro uvarování mnoha zlého všechny naše dědice a budoucí držitele, zvláště pak, kteří by hradu a města Roudnice v držení byli a užívání, tak dobře jako sami sebe na věčnost zavazujeme. Toto na potvrzení a držení pečeť naši rozkázali jsme k tomuto listu přivěsiti a v něm se vlastní rukou podepsati. Jenž jest dán a psán ve čtvrtek v den památky svatého Matouše léta božího L.S. Polyxena Rožmberská, rozená z Pernštejna. Osvícená kněžno a vysoce urozená paní, paní nám všem potřebným a chudým židům milostivá! II. K milostivé paměti Vaší knížecí milosti ve vší poníženosti přivozujeme tak jakož nám i obci židovské města Vaší knížecí Milosti Roudnice na ponížení vyhledávání a prosby taková milost 2

3 prokázána pod pečetí a vlastní ruky Vaší knížecí milosti podpisem dostatečná privilegia a obdarování, totiž, abychom v témže městě Vaší knížecí milosti zůstávajíce, obchody a handle pro výživu nás a chudých manželek a dítek našich bez překážky všeliké jednoho každého člověka vésti a živiti se mohli. Nad kterýžmi, kdyby se proti nim na odpor stavěti a nám v čem ňákou překážku činiti chtěl a usiloval, milostivá ruka ochranná držána býti má, od Vaší knížecí Milosti dána byla a jsou, tak jakž Vaše knížecí Milost z přílezícího vivimusu těch milostivých privilegií a darování, nač se obšírněji vztahují, milostivě vyrozuměti moci ráčí. Milostivá kněžno! Poněvadž my chudí a potřební židé dle týchž jak dotčeno, milostivých a dostatečných od Vaší knížecí milosti nám daných privilegií pod touž milostivou Vaší knížecí Milosti ochranou až posavad beze vší překážky v handlech a obchodech nuzných a chudých našich v témž městě Vaší knížecí milosti jsme zůstávali a zůstáváme. Poněvaž nejvíce toho zprávu, že by pan purkmistr a rada i na místě vší obce téhož města Vaší knížecí Milosti Roudnice na jich při Vaší knížecí Milosti suplikování té milosti dosáhnouti a od Vaší knížecí Milosti privilegia, kteráž by se v některém artikulu, jakož o tom neslýcháme, proti týmž často psaným milostivým od Vaší knížecí Milosti nám chudým židům daným privilegiím, jichž tuto vidimus přiložen jest, čeliti a vztahovati mohli, dání a objednání míti chtěli. Pročež v této příčině k vaší knížecí Milosti za to v nejponíženější pokoře i na místě vší obce židovské poníženě a pokorně žádáme, že Vaše knížecí milost nad námi a touž chudou obcí naší často jmenovanými privilegiemi od Vaší knížecí Milosti nám daným, při nichž jsme vždycky až posavád bez všeliké překážky zůstaveni a chráněni byli a dle znění jich všeliké sbírky a daně jak Jeho Milosti císařské, tak i Vaší knížecí Milosti náležející, když náleželo odvozovati a vždycky se náležitě bez všelijakých žalob na nás činěných pokojně chovati chtěli, milostivou rukou ochrannou držeti, při nich milostivě zůstávati nám chudým a potřebným židům pro vyživení manželek a dítek našich skrovných živnůstek a obchodův pod touž milostivou ochranou a v témž městě Vaší knížecí Milosti požíti, na to týmž pánům purkmistru a radě téhož města Roudnice o tom, abychom v ničem, proti těm privilegiím utiskováni nebyli, dostatečně poučiti a naříditi ráčí. V čemž se Vaší knížecí Milosti milostivé ochraně poručení činíme. Opatrným purkmistru a radě města mého Roudnice věrným a milým! III. Starší židé na místě obce židovské města Roudnice. Polyxena Rožmberská, rozená z Pernštejna a na Roudnici. Opatrní, věrní, milí! Jakož jsem Vám pominulých dnův na poníženou prosbu vaší a na přímluvu některých lidí privilegia vaše obnovila a potvrdila, mezi tím s obzvláštní milostí artikul, aby dále a na věčné časy židé v městě a na panství mém Roudnickém žádným způsobem trpěni nebyli, přidala a znovu vysadila, při čemž toho všeho zůstavuji. Však co se vyloučení a vyprodání z jmenovaného města a panství mého týchž židů dotýče, vám dání poroučím, aby v tom až do dalšího vyměření a nařízení mého, jakby nadepsaní židé, kteří posavad tu v městě aneb kde jinde na panství a gruntech mých obydlí své měli a obchody vedli, odtud vybyti měli od vás býti, na ně však bez ublížení a pohoršení té vám ode mne dané svobody kvapeno a pospícháno nebylo. Nebo do takové jich židův na toto mé za nedlouhý čas strpení a jich snášení nemá vám, budoucím vašim, ani tomu majestátu na škodu býti. Na tom jistotu a konečnou vůli Dáno na hradě pražském ve středu před svatým Havlem léta IV. My Polyxena Rožmberská, rozená z Pernštejna a na Roudnici nad Labem, známo činíme tímto listem naším otevřeným vůbec přede všemi, že jsme ku ponížené a pokorné prosbě židův v městě 3

4 našem Roudnici nad Labem obydlí své majícím, kteří tu v témž městě našem Roudnici od množství let prve za držitelův panství roudnického i našeho obydlí své měli a až dosavad mají, tu milost dali, že od tohoto času z dotčeného města našeho Roudnice, aby vytiskováni žádným vymyšleným způsobem od nás nebyli, ale aby své handle provozovati a se živiti jako od starodávna v témž městě našem Roudnici mohli a nad nimi ruka ochranná proti všem, kteří by jim škoditi chtěli, aby držána byla tak, aby pokojně své živnosti vedli, avšak na ten způsob, aby nadepsaní židé tu v městě výš dotčeném našem Roudnici nad Labem obývající, byli povinni všeliké Jeho Milosti Císařské, jakožto králi českému berně a poplatky do důchodův častojmenovaného panství našeho roudnického, jakž od starodávna bývalo bez odtahův provozovati. Na potvrzení toho všeho, což se svrchu píše, pečeť naši vlastní jistým našim vědomím celým a plným přiznáním jsme přitisknouti přikázali k tomuto listu a rukou vlastní naší jsme na něm na pokornou prosbu podepsaných židův podepsali. Jenž jest dán v domě našem na Pohořelci při městě vrchním pražském (...) druhého ve středu na památný den svatých Filipa a Jakuba, apoštolů Božích. L.S. Vlastní rukou. Tyto dokumenty pocházejí ze zámeckého archivu roudnického, který obsahuje hojné a zajímavé zprávy o roudnických židech. Doslov. Židovská obec roudnická byla ke konci 16. století, tedy v době, ve které svrchu uvedené listiny byly vydány, dosti malá. Čítala celkem 8 židů osedlých a 6 poddruhův židovských. I jména jejich se nám zachovala, jsou to: Mouše Ciperle Handryl Joachim starý Černý Kožený Malý Mouše Ryšavý Šťastný Josef Samuel Eliáš Mates Starý Abraham David Sklenář Eliáš koníř Tato jména jsou vesměs hebrejskočeská, neboť židé v té době mluvili česky a korespondovali s vrchností a všemi úřady česky, poněmčování židů roudnických nastalo teprve po třicetileté válce a tomu podlehli i současně židé i křesťané. Židé bydlili v Roudnici od nepamětných dob. Domy jejich stály na koňském trhu, který byl tehdy v bezprostřední blízkosti zámku, na místě, na němž se rozprostírá kapucínský klášter se zahradou. Živili se obchodem, a pokud jim to bylo dovoleno, také řemeslem, platili tehdy 130 kop míšeňských císaři ročně, poplatek tento byl později značně zvýšen. Vrchnost měla z nich značný užitek, musili platiti na přívoze a za vodu, mimoto museli odebírati ze zámeckých dvorů mléko a dobytek za ceny jim ustanovené. Mléko a omastek musili ovšem i jiní měšťané odebírati, nečinili-li tak, byla jim uložena zvláštní daň. Ale židé byli přece v nevýhodě, poněvadž jim bylo zakázáno dobytek chovati, neboť nesměli pole, ani kupovati, ani najímati. Z důvodů rituelních žádali, aby se jim dojilo přímo do jejich nádob a aby směli si máslo a sýr sami zhotoviti, tohoto práva dosáhli. Co měli roudničtí občané proti židům. Proč jich nenáviděli. Proč se jich chtěli zbaviti? V dekretě kněžny Polyxeny čteme, že přicházejí křesťané nepravými obchody Židů k chudobě a že se židé rouhají Kristovi. To byly již tehdy otřepané pomluvy, které na pravdivosti nezískaly, i když byly tisíckráte opakovány. Měšťané roudničtí však neuvádějí ani jediného konkrétního případu, který by byl jejich tvrzení dokazoval, byly to tedy pouhé předsudky, které naplňovaly jejich srdce záští proti židovským spoluobčanům. Není ovšem také vyloučeno, že žádali vypuzení židů na popud kněžniných úředníků, kteří doufali, že jim přinesou postižení židé hojné dary, slíbí-li jim, že se jich zastanou u kněžny. 4

5 Pravděpodobně dozvěděli se židé ještě téhož dne o svém vypovězení a sešli se ve své škole k společné poradě. Ujednali, že napíšou ihned pokornou prosbu a upozorní kněžnu na své výsady, které jim ona sama vlastní rukou potvrdila a v nichž jim přislíbila ochranu a bezpečnost, chtěli, aby měla kněžna v rukou jejich výsady dříve, než podepíše vypovídající dekret. Usedli ihned a psali. Ale ani jediné celé věty nesvedli, neboť byli příliš rozrušeni a polekáni. Věděli dobře, že odvolání slibu, měšťanům učiněného, bude je státi veliké jmění a nebude-li slib ten odvolán, co si počnou, kam se obrátí, kde naleznou novou milostivou vrchnost, která by je pustila na své panství. Nedbali proto slohu a psali svou suplikaci na to, že se vždy pokojně chovali, že svým občanským povinnostem vždy dostáli a že nebylo nikdy na ně žalováno, apelovali na kněžnin soucit s nimi, s jejich ubohými manželkami a dítkami. Jejich prosba vykonala dobrý vliv. Kněžna poznala, že se přenáhlila a nenařídila židům stěhování. Ale měšťané byli netrpěliví, chlubili se již před židy svou výsadou, jaká neslýchaná hanba by to byla, kdyby měli před židy kapitulovati. Proto naléhali opět a opět, aby byl slib, jim učiněný, splněn. Kněžna jim znovu potvrzuje svůj slib, ale žádá jich, aby nepospíchali a vypovězením židů, aby jich neutiskovali a žádného příkoří jim nečinili. Avšak po sedmi letech potvrdila židům jejich stará privilegia, a jestliže dříve zapřísahala sebe a všechny své potomky, aby židů v Roudnici netrpěli, zapřísahala nyní sebe a všechny budoucí držitele panství roudnického, aby drželi nad nimi ochrannou ruku a neškodili jim. Židé nebyli z Roudnice vypovězeni. - Nic se nestalo. - řekne historik, který bude čísti tuto episodu v dějinách židů roudnických. Ale co řekne psycholog. Roudničtí židé vytrpěli za těchto sedm let hrozná duševní muka a zažili mnoho strachu. Co se namodlili, naprosili, naplatili, než dosáhli, aby - se nic nestalo. - Běda každému, jehož blaho závisí na cizí zvůli! Kterak zachránili židé Roudnici. V minulém ročníku českožidovského kalendáře uveřejnil jsem článku - Staré dokumenty - čtyři zajímavé listiny ze zámeckého archivu roudnického, jímž již v roce 1595 potvrzuje, že bydlili židé v Roudnici od dob nepamětných a že měli ode všech držitelů panství roudnického své výsady, usazovali se zde tedy cestou legální. Ale přesto byli to v roce uvedeném na přání měšťanů od kněžny Polyxeny Rožmberské rozené z Pernštejna vypovězeni, na úpěnlivou prosbu židů bylo však toto vypovězení nejprve odloženo a konečně odvoláno. Židé směli i nadále v Roudnici zůstati a své živnosti nerušeně provozovati. Obývali celkem 16 domků, jež stály na tehdejším Koňském trhu (nyní klášter augustiánů) v bezprostřední blízkosti zámku - tamtéž měli i svou školu a za tou se rozprostíral jejich dům života (hřbitov). Těmto roudnickým židům nastaly v roce 1613 nové, ovšem veliké starosti, vždyť z drobných nevycházeli, ty je doprovázely jako stín od kolébky až k hrobu. Kněžna Polyxena se totiž tehdy rozhodla, že vystaví ke cti a chvále Boží v Roudnici klášter kapucínský a chtěla jej míti vedle zámku, ale stály tu právě na místě nejvýhodnějším domky židovské. Co s nimi? Kněžna se nechtěla dopustiti nejmenšího bezpráví na židech, a proto hledala nejprve místo pro ně. Volba padla na ulici u Hasy, v dolní části města, křesťanským domácím zde nakázala, že musí přijmouti židy do svých domů do podnájmu a že jim mohou své domy prodati. Židům pak oznámila, že dá domy jejich znalci odhadnouti a že od nich je za odhadnutou cenu převezme. To bylo pro ně nemilé překvapení, nejen proto, že se neradi loučili s domy, ve kterých již jejich otcové bydlili a oni se zrodili a své mládí strávili, ale oni se neradi stěhovali od zámku, který jim poskytoval mocné ochrany proti lůze a věděli dále, že si za odhadní cenu tuto jiných domků nekoupí a modlitebnu nepostaví, proto činili námitky a uváděli jako hlavní důvod, že jim náboženství zakazuje hřbitov zciziti a domy zastavěti, neboť ten je pro ně místem posvátným, nedotknutelným a oni nesmějí a ani nemohou připustiti, aby byli mrtví v jejich věčném spánku rušeni. Ale kněžna je brzy upokojila, ukázavše jim plány nového kláštera, dle těchto neměl býti hřbitov jejich zastavěn, nýbrž v zahradu proměněn. Oni vůbec byli laskavým jednáním kněžny přímo okouzleni, nebyli zajisté takovému 5

6 jednání zvyklí, takže ke všemu svolili a opomenuli dokonce věc nejdůležitější, která se později na nich krutě vymstila, totiž dáti si všechny sliby kněžniny potvrditi, aby měli doklady po ruce, kdyby někdo v budoucnosti proti jejich novým sídlům námitky činil. V létě 1614 nastalo stěhování. Ubytovali se takto: 1) V domě Pavla Šimáčka / Jonáš Kožený, hospodář, jeho podruzi: 1. Mouša se synem Leblem, desetiletým 2. Zikmund, bezdětný 3. Šalamoun, knihař, se synem Israelem, devítiletým 2) V domě Jana Buriána / Joachym, hospodář, jeho syn Molchys jedenáctiletý mešká právě v Polsku, jeho podruzi. 1. Jindřich, bezdětný, se synem Mandlovy vdovy, desetiletý 2. Marek Mandlový 3. Rafael, kantor s šestiletým Izákem, dvouletým Josefem a jedenáctiletým Davidem 3) V domě Pavla Bečváře / Eliáš, hospodář se šesti syny, Abrahamem 12 let, Zachariášem 8 let, Vítem 6 let, Mojžíšem 5 let, Samuelem 3 roky a Volfem 1 rok. Podruzi: Anna, vdova se synem Jelenem, devítiletým Izák, bezdětný 4) V domě Jana Frýda 1. Šťastný, hospodář se třemi syny, Mandlem 17 let, Eliášem 8 let, Izákem 6 let a se ženatým synem Markem, otcem tří synů, Mojžíšem 7 let, Leblem 5 let a Volfem 3 roky a Jakubem, otcem dvouletého Jakuba 5) V domě Jiřího Hrobníka 1. Podruzi: Jakub, sklenář, nemá synů 2. Lebl s dvouletým Jelenem 6) V domě Jana Červenky 1. Podruh Jakub, kantor 7) V domě truhláře Ponocného 1. Podruzi: Mojžíš se syny Markem 8 let a Matuchem 4 roky 2. Joachim, kantor se synem Šimonem, tříměsíčním 8) V domě Kojantovském 1. Jakub se třemi syny: Jindřichem 6 let, Davidem 6 let, Izákem 1 rok 9) V domě Honzy Černého 1. (...) 2. Eliáš se syny Izraelem 5 let a Eliášem 3 roky 10) V domě Václava Srny Podruh Mouša, synů nemá 11) V domě Václava Vostrovského 1. David hospodář s bratrem Šalamounem Perucem, otcem osmnáctiletého Jakuba a patnáctiletého Jonáše, kteří nejsou doma, prvý jest na studiích, druhý ve službě 12) V domě Jana Cikána 1. Hospodář Mates se třemi syny, Abrahámem 16 let, Zachariášem 9 let, Jindřichem 7 let 2. Zeť Mojžíš, jenž je otcem dvouletého Mojžíše 13) V domě Havla Oudy 1. David Sklenář, hospodář, se syny Jakubem 3 roky, Izraelem 3/4letým 2. Podruh Samuel s dvouletým synem Danielem 3. Podruh Lébl s osmiletým synem Abrahamem 14) V domě Kulmanovském 1. Hospodář Eliáš Koníř, se syny Josefem 8 let a Davidem 3 roky 2. Podruh Josef, bezdětný 15) V domě Hytykovském 1. Hospodář Joachim se synem Danielem 3 roky 6

7 2. Při něm zůstává Abraham Sklenář se svým otcem Joachimem a se syny Mojžíšem 6 let a Izraelem 4 roky 3. Podruh Lébl, bezdětný 16) V domě Kateřiny Varhaníkové 1. Hospodář Marek, jinak Abraham 2. jeho zeť Feitl, nemá synů 17) V domě Jana Elsnera 1. Samuel se syny Josefem 8 let a Jakubem 2 roky item synové Reginy Samuelky, Mojžíš 18 let, Jakub 16 let a Marek 6 let Tento podrobný seznam židů roudnických byl pořízen vrchností roudnickou v roce 1615 a vykazuje 11 hospodářů, 26 podruhů, dohromady měli 48 hochů. Takové seznamy byly téměř každoročně spisovány, neboť šlechta vedla židy v přesné evidenci. Ježto měli v ulici u Hasy bydleti již trvale, hleděli, pokud měli peníze za domky utržené pohromadě a pohotově, koupiti si domky, do kterých se nastěhovali, křesťané jim je rádi prodávali, nechtíce se židy a vedle nich bydleti a proto jim poskytli dosti výhodné platební podmínky. Domy si koupili: 1. Šťastný od Jana Frída za 800 kop míšeňských splatil 80 kop 2. Mates od Jana Elsnera za 290 kop míšeňských splatil 70 kop 3. Joachim od Jana Buriana za 210 kop míšeňských splatil 30 kop 4. Marek Abraham od Kateřiny Chmelařové za 250 kop míšeňských splatil 60 kop 5. Eliáš od Marka Bečváře za 113 kop míšeňských splatil 13 kop 6. Mojžíš od Jana Cikána za 220 kop míšeňských splatil 70 kop 7. Koníř od Zuzany za 90 kop míšeňských splatil? kop 8. Peruc od Jana Vostrovského za 170 kop míšeňských splatil 40 kop 9. Joachim Šišlavý od Jakuba Hytycha za 140 kop míšeňských splatil 50 kop 10. David Čech od Havla Oudy za 120 kop míšeňských splatil 30 kop 11. Jonáš Kožený od Havla Šimáčka za 80 kop míšeňských splatil 20 kop 12. Jindřich od Honzy Černého za 200 kop míšeňských splatil 60 kop První starostí této obce židovské byl přirozeně hřbitov. Pro tento získali kus zahrady od Jiříka Lva za hotových 40 kop míšeňských a tam převezli některé mrtvoly ze starého hřbitova, neboť nejstarší náhrobní kámen na hřbitově roudnickém byl postaven nad hrobem ženy, zemřevší roku Tento původní hřbitov ovšem neměl rozměrů nynějšího hřbitova v ulici Třebízského. Co se stalo s náhrobními kameny na hřbitově za zámkem, nevíme, před několika lety nalezl jeden při opravě stavitel Brodský a uložil jej v městském muzeu, avšak jest rozbitý a datum je úplně zvětralé, nečitelné, některé byly nalezeny v různých domech za schody upravené. Jak se tam dostaly? Při obdělávání zahrady našli kapucíni často lidské kosti a posílali je vždy obci židovské k pohřbení na jejich hřbitově. Druhou starostí jejich byla synagoga, pro kterou bylo vyhlédnuté místo, na němž nynější synagoga stojí, ale starý chrám stál o značný kus blíže k Labi, vedle synagogy byla postavena škola, aby dítky nevyrůstaly bez učení, v seznamu z roku 1615 uvádějí se tři kantoři, bylo tedy o východu dorostu dostatečně postaráno. V roce 1616 zaplatili roudničtí židé 333 kop míšeňských berně, v následujících letech 366 kop míšeňských. Sotva se jim začalo trochu lépe dařiti, vystavěli si také špitál, který byl zároveň noclehárnou pro cizí, Roudnicí se ubírající souvěrce. Zatím vypukla válka třicetiletá, kterou utrpěla země česká škody obrovské, jediné městečko jí nebylo ušetřeno, tím méně Roudnice, příliš často se tudy ubíraly zástupy zpupné soldatesky a poškodily, co mohly. Nejhorší to ovšem bylo za vpádu kurfiřta saského v letech 1631 a Na roudnickém zámku se ubytoval plukovník Löser se svým štábem, vojsko jeho tábořilo se po celém Podřipsku a ukládalo všude velké kontribuce. Jak nepříjemní a nebezpeční to byli hosté. Že byli tito vojáci židům ještě méně nakloněni nežli křesťanům, nepotřebuje býti zvláště dokazováno. 7

8 Před vpádem Sasů měli roudničtí židé se školou, chrámem a špitálem 28 domků, po jejich odchodu pouze 24, čtyři jim byly pobořeny. Mnozí židé prchli z Roudnice a nalezli u pražských přátel útočiště. Jest všeobecně známo, že opustili Sasové narychlo Čechy, když byl Valdštejn po druhé jmenován generalissimem, nechtělo se jim však odtud s prázdnými kapsami. Tu právě zkusili podřipské krajiny nejvíce. Budyně byla vypálena a plukovník Löser rozestavil své vojsko kolem Roudnice a vyhrožoval, že dá město ze všech stran zapáliti, nedostane-li se mu požadovaného výpalného. Ale měšťané nebyli při nejlepší vůli sto sebrati ihned tolik peněz, kolik jich nepřítel žádal, šli poprosit, ale plukovník nedbal jejich slz a nářku a trval na svém požadavku, že nežertuje, toho nejlepším důkazem byla vypálená Budyně. Tu vypomohli židé a zachránili město, nepomohli penězi, těch sami neměli, ale podepsali veliteli dlužní listinu následujícího znění: My dole podepsaní starší židovské obce v Roudnici potvrzujeme a vyznáváme tímto listem, že vysoce šlechetný a přísný pán Eustachius Löser, kurfista saského jízdy a pěchoty ustanovený plukovník nám při svém odchodu z Roudnice 1616 říšských tolarů hotových peněz dobrovolně půjčil a ustanovil, abychom je velice šlechetnému panu plukovníkovi o příštím svatomichalském trhu v Lipsku opětně a díkem zaplatili. Proto se zavazujeme nejen svým jménem, nýbrž i jménem celé obce židovské a slibujeme zároveň svatosvatě, že takových 1616 říšských tolarů o příštím svatomichalském trhu v Lipsku v domě Kašpara Bosnera, anebo na místě, které nám bude blíže určeno, v dobré a platné minci najednou složíme a tuto obligaci vyplatíme. Avšak v opačném případě, kdybychom ustanovenou lhůtu nedodrželi, nebo s placením váhali (což se bohdá nestane) pak má míti jmenovaný pan plukovník, aniž by škodu trpěl, nebo výloh měl, právo a moc nás starší, nebo kohokoliv z roudnických židů v Lipsku, nebo na kterémkoliv jiném místě zadržeti, nás trestem, který za dobrý uzná potrestati a nepropustiti dříve, dokud nedostane celou sumu i s výlohami najednou, ježto ručíme všichni za jednoho a jeden za všechny. Dluhu nás nezbaví žádné výsady a žádná, ani císařská, ani kurfiřtská práva, která jsou nyní v platnosti, anebo budoucně stanovena budou, nýbrž jedině vděčné a správné zaplacení. K potvrzení toho podepsali jsme se tu my starší židovské obce roudnické. Tak se stalo 14. (24.) května Podpisy Jen opatrně stylisoval saský velitel svůj násilnický požadavek. Tento tygr oblékl beránčí kůži a dal si zde nátěr velikého lidumila. Prý půjčil židům 1616 říšských tolarů, a jak se zdá, úplně bez úroků. Myslil opravdu na všechny eventuality, ale nic mu to nebylo platno. Židé mu o příštím lipském trhu nezaplatili a neučinili tak ani později. Čekali, až budou žalováni, a té cti se jim dostalo 27. června Tu podali dědicové Löserovi (on sám byl již mrtev), u knížete roudnického žalobu a dokazují v této, že se jedná o soukromý dluh, o vrácení dlužné částky, na kterou se nevztahuje ustanovení v Praze ujednaná (Pacificationspunkte), dle kterých pozbývají válečné dluhy své platnosti, žádají tudíž, aby kníže nařídil svým židům, aby ihned zaplatili. Kníže zaslal žalobu z Prahy svému roudnickému hejtmanovi Janu Vilému Vranošovi, aby ji židům doručil k vyjádření. Ježto se právě část roudnických židů zdržovala v Praze, poslal ji hejtman zpět a roudničtí židé byli povoláni do knížecího domu, kde jim byla žaloba přečtena. Ve své písemné odpovědi uvádějí, že jim plukovník Löser uložil za svého pobytu v Roudnici velikou kontribuci, kterou mu museli zaplatiti a že je hned při prvním drancování úplně vysál. Před odchodem z Čech přitáhl, zapálil Budyni před Roudnici a rozestavil celý pluk kolkolem města a prohlásil, že zapálí zámek a všechny občanské domy, nedostane-li se mu peněz. Ale měšťané předstoupili před něho a prosili jej, klečíce na kolenou a plačíce a bědujíce o slitování. Snažili se přesvědčiti ho, že ničeho nemají. Plukovník Löser stál na svém, že musí peníze dostati a z veliké částky, kterou původně jmenoval, slevoval a slevil až na 1616 říšských tolarů. Ale měšťané neměli ani tolik a tu nepřítel náhle prohlásil, že odtáhne, když mu roudničtí židé podepíší obligaci na jmenovanou sumu. Židé právě, že věděli, že chodí do Lipska 8

9 a do jiných saských měst nakupovat, počítal s tím, že je bude moci tam zadržeti a zaplacení na nich vynutiti. Židé podepsali a praví ve své zprávě, že by byli podepsali i obligaci s mnohem větší částkou, jen aby zachránili město. Od plukovníka žádných hotových peněz nedostali, vždyť byl tak lakomý, že by byl, kdyby mohl i kameny ze zdí s sebou vzal. Ač měl podepsanou obligaci, přece dovolil vojínům na chvíli drancovati a oheň založiti, který však nevypukl, protože byl včas zpozorován. Za důkaz, že jim plukovník ničeho nepůjčil, uvádějí, že k nim přišel nedávno muž ze Saska s opisem obligace v rukou a vyjednával s nimi, chtěl se spokojiti částkou mnohem menší, 100 kop byl by vzal za celou obligaci, ale nedali mu nic. Proto knížete prosí o ochranu a vydání obligace, aby mohli volně beze strachu do Lipska na trh jeti, je-li někdo dlužen, pak jsou to roudničtí měšťané. Kníže požádal město o vyjádření, v odpovědi potvrzují měšťané správnost údajů židovské obce a doplňují je. Jakou odpověď žalobci dostali, nevíme, ale zdá se, že byli zamítnuti, neboť archiv neobsahuje žádných dalších zpráv o věci. Ale to nebyla jediná služba, kterou prokázali židé za třicetileté války městu Roudnici. Kdykoliv se ubíralo vojsko Roudnicí, a to bylo velmi často, zůstali zde vždy ranění a nemocní, město mělo povinnost je vydržovati a ošetřovati až do jejich uzdravení. Ale v městě byl pouze lazebník, který provozoval zároveň lékařskou praxi. Jeho umění nestačilo na různé choroby, kterými vojenští marodi trpěli. Židé však měli ve svém středu znamenitého a zkušeného lékaře Marka Mšenského, který se zde usadil roku 1626 a koupil si tu po deseti letech domek za 100 kop míšeňských, v němž měl svou lékárnu a prodával různá koření. A tento lékař byl pravý lidumil, obětavý a nezištný a ošetřoval všecky raněné a nemocné vojáky zdarma, dával jim léky a obvazy a neopustil město ani za největšího nebezpečí. Jeho zásluhou bylo to, že nezůstali tito vojáci dlouho ve městě a že se nemusilo město o ně starati a na ně mnoho vynakládati. Jak se odměnili roudničtí občané svým židům? Ve všem jim činili překážky, znemožňovali jim provozovati řemesla, obmezili i jejich obchody, a když se někteří uchýlili v nejhorší době válečné do Prahy, rozkradli jim i kamení z domů. O tom však pojednám teprve v následujících kapitolách. O roudnických židech za války třicetileté a po ní. V minulém ročníku česko-židovského kalendáře ukázal jsem na základě dokumentů z knížecího archivu roudnického, jakých zásluh si získali roudničtí židé o město Roudnici v roce 1632, zachránivše je před vypálením, jímž je ohrožovali z Čech ustupující Sasíci. Tím stoupli ovšem židé v přízni svých roudnických spoluobčanů a tito jim dopřáli více volnosti ve vykonávání jejich obchodů a židé se živili, jak mohli. Pohodlné živobytí to ovšem nebylo. Plahočili se se svým zbožím na zádech po celém panství, ale počet konsumentů na venkově velice poklesl, neboť celé vesnice byly vypáleny, zpustošeny a proto bez obyvatel, mimo to bylo cestování velice nebezpečné a oni si netroufali jednotlivě choditi, nýbrž vždy pospolu, aby se ubránili, kdyby byli přepadeni a tím trpěli značnou újmu. Ale přece jen se více obchodně uplatňovali, neboť obchodovali vším, nedbajíce zákazů, které jejich obchodování dříve značně obmezovaly, chtěli via facti všecky ty přežité, úzkoprsé závory odstraniti a mnoho nasvědčovalo tomu, že se jim to také daří. Ale právě v době válečné vzniká rychle závist, která zaslepuje vidoucí. I roudničtí občané záhy zapomněli zásluh svých židů a již po šesti letech ozývají se opět žaloby proti nim. Primát náleží cechu řeznickému, který podal 26. ledna 1638 stížnost na židy ke knížeti, ve kterém uvádí: Skrze mnohé durchcuky a kvartýrování vojenské jsme velice schuzeni a chtějíce se rádi zde se svými manželkami a dítkami živiti, nemůžeme pro zdejší židy, neboť tíž židé jsou nám v řemesle našem na velkou újmu a překážku, dobytka všelikého bijí, masa, jak se jim dobře líbí, prodávají, nešetříce v tom neděle Páně, aniž jiných svátků od církve svaté zasvěcených, takže již skoro všichni 9

10 krom asi pěti z našeho cechu vystoupili a tito dosti skromně řemeslo provozují. Kvůli židům musili jsme obchodu a řemesla zanechati, jsme od nich potlačováni a musíme se od nich mnohé posměchy a útržky snášet. Poslední kus chleba chtějí nám z hrdla vydříti. Začali nový způsob, čehož prvně nikdy nebývalo, když se po vsích trefí posvícení, dovádějí tam živý dobytek, zabíjejí, prodávají a také všeliké jiné věci tam donášejí, a tudíž lid od města odrazují, což nejen nám, nýbrž i Jeho Vysoce Osvícené Milosti knížecí jest na škodu. Jeho Milost račiž těm židům naříditi a poručiti, poněvadž jinší své živnosti mají, aby takového bití dobytka a prodávání masa prázdni byli tak, jakž jich obdarování od slavných předků ustanovuje. Tato stížnost byla předložena židům roudnickým k vyjádření, odpovídají na ni takto: Abychom my kdy řezníkům roudnickým jich na překážku byli, je potlačovali a jaké výsměchy neb útržky činili, tomu odpíráme. Ale přece, co nám možného jest, ve všem rádi všelikou volnost činiti hotovi jsme. Jestliže co od jakých dobytků pro sebe a vychování naše zabíjíme, zadní čtvrti nesmějíce dle zápovědí Božích žádných jísti, ty lidem potřebnějším, kteří od nás o některý peníz lacinější nežli od řezníků domácích dostávají, prodávány bývají a tak více od nás mimo naši domácí potřebu zbito nebývá, aniž masa žádného jiného kromě, které sami zabíjíme, jísti nesmíme. Také v žádných krámích mastných zřejmě nežli toliko doma neprodáváme, z čehož jak z bití téhož dobytka, tak z živností našich do důchodu J. k. M. do roka 130 kop míšeňských odvozujeme. Jináče tomu nerozumíme, nežli že řezníci z veliké nepřízně, nelásky k nám, ze závisti k chudému lidu, kteří od nás téhož masa laciněji nežli od nich dostávají zazleni jsouce, takovou stížnost na zlehčení nás při Jeho Vysoce Osvícené knížecí Milosti podali. Nepamatujíc na to, že rovněž jako oni od lidu vojenského a nejvíce od samých některých měšťanů o své všecko přijíti a téhož pocítiti jsme musili, takže jsme nerovni, nerci-li kusu chleba, ale ani té košile zachovati nemohli. A ještě posavad žádných živností nemajíc, polí, vinic, neužívajíc, dosti tísně a pracně živiti a od sebe co náleží, vrchnosti do důchodu odvozovati musíme. Žádáme, abychom při svém obdarování a živnostech zůstaveni byli. Jakou obdrželi řezníci křesťanští odpověď od vrchnosti. Není známo, zdá se však, že nebyli vyřízením záležitosti nikterak spokojeni, neboť jejich žaloby se opakují ustavičně. Tak prosí, aby jim bylo přičteno k dobru 13 říšských tolarů, které jednomu kvartýrmistru velkými dohrůžkami donuceni odvésti musili, jako nájemné z masných krámů a dodávajíce: Nemůžeme tajiti, jakou škodu nám židé způsobují. Bývalo v cechu našem 20, někdy i 30 osob, nyní jsme sotva čtyři. Byli jsme Vilémem Rožmberským obdarováni výsadami, paní matkou chráněni a prosíme o tutéž ochranu. Konečně dosáhli řezníci, že bylo vydáno hejtmanem Tomášem Kosořským nařízení, jímž byla sporná otázka k jejich spokojenosti vyřízena, ale zdá se, že židé tohoto nařízení příliš nedbali, neboť v nové stížnosti čteme: Ale židé toho nedbají a bijí dobytek jako předtím a usilují nás potlačiti. Budiž vydán dekret, jímž se jim zakazuje, za to poníženě a pokorně prosíme a žádáme. Neb nyní i dobudoucně od spolumistrů našich, kteří řemesla užívají, sousedi a obyvatelé rozličnými masy a za skromné peníze náležitě opatřeni býti mají a my za tuto zvláštní milost nepomineme pána Boha všemohoucího na našich snížených modlitbách za Vaší Vysoce Osvícené knížecí Milosti výborné zdraví, prodloužené a šťastné panování, dnem, nocí, prositi. Ale ani tato stížnost nepřinesla poctivému cechu řeznickému kýženého úspěchu a jeho stížnosti a žaloby na židovskou konkurenci neustávají května 1651 píší: Naši předkové dostali od pana Viléma Rožmberského obdarování, aby zdejší židé jim v řemesle a nákupu dobytka žádných překážek nečinili, nýbrž pro svou potřebu v masných krámech dobytek košerovali a od řezníků předky kupovali. Toto obdarování odevzdali jsme paní matce k nahlédnutí se slibem, že při svém právu zachováni budeme. Nedostali jsme je zpět, nalézá se snad v pražské kanceláři. Za minulých válek začali zde židé dobytek bíti a svobodně prodávati. I po vesnicích bijí, někdy z nehodných hovad, takže se trefilo, že musili maso do vody hoditi. Skrze své neslušné handle skupují dobytek po vsích, čímž nás k úplné záhubě dovedou. Tak se neděje po celém království Českém. I v Ústí žijí dle podobného obdarování jako zde, ale kdyby se v nejmenším proti některému bodu prohřešili, bývají ihned pokutováni. 10

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek).

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek). iha č. 10 fol. 5. Kniha č. 18 fol. 49. Kniha kontraktů č. 54 fol. 6, 8, 21. Číslo knihovní 5 (6) popisné 20. Dvůr. Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 04.06.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1952 do: 31.12.1956 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 138 Z á k o n ze dne

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem

Zasláno E -mailem. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem Zasláno E -mailem Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Národního odboje 1274/26 400 92 Ústí nad Labem V Roudnici nad Labem dne 3. května 2007 ke spisu č.j.: 15 Ca 196/2006 Věc: Stížnost na úmyslný

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 09.08.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. Z á k o n ze dne 18. července 1946

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Eduard Kelley 1555 1597 Magistr Edward Kelley původním jménem Edward Talbot. Narozen ve Worcesteru v roce 1555 pravděpodobně 1.srpna. Dokonce krátce navštěvoval

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako

Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako obyvatele, jako součást a odnož přírody, nikoli jako člena

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI 4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Už víme, že naši předkové mívali často různé různice, to znamená rozepře, hádky, spory, vády a rozmíšky. Panovník je musel

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Historie klatovská. barokní kronika autor: J. F. Hammerschmid tisk 1699, Praha

Historie klatovská. barokní kronika autor: J. F. Hammerschmid tisk 1699, Praha Historie klatovská barokní kronika autor: J. F. Hammerschmid tisk 1699, Praha Dvoučlenné spojení hlavních vět: Nebyl tu žádný zisk obyvatelům, neb žádná zahrada, žádný v hromadách tyčky v celosti nezůstali.

Více