Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova

2 I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace Obsah III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace N ázev: Ú s ta v sociální p éče Háj u Du ch co va, pří spěv ková o r ganiz ace Sídl o: K u b átova 269, H áj u Duch co va IČ: D IČ : C Z II. Vznik a postavení organizace Ú stav sociální p éče H áj u D uchco va, příspěv ková or ganiz ace, b yl z říz en j ako p ř íspěv k ová o r ganiz ace z řizovací listinou O k r es ního ú ř ad u T epl ice č. 40/95 ze d n e , s účinností o d D ál e p ak b yl a n a z ák l ad ě usnesení R ad y Ú s t eckého k r aj e č. 180/49/ 2002 d odat k em č. 1 z e d n e k tét o z řizovací l istině, ú či nné o d 1. l edna 2003 v ýš e citovaná l istina z důvodů v dodatku uveden ých u p r aven a p o d č. j. 2 39/ ( zřizovat el em se stává Ústeck ý k r aj) Ú p lné znění z řizovací listiny b yl o v yd áno R ad ou Ústeckého kraje u snesení m č. 33/ 59R/ ze dne III. Zaměření a činnost organizace 1. H l av ním ú čel em, p r o kt erý b yl a p ř í s p ěv ková organizace z říz en a, je z ajištěn í ústavní sociální p éče pro mentálně p ostiţ en é o b čan y v e v ěku o d 3 l et, p ostiţ en é m en t álním p ostiţ en ím t ěţšího stupně a p ro obča n y, p ostiţ en é v ed l e mentálního p ostiţ ení t éţ t ěl esnou n eb o smys l o v ou v adou, kt eří p ot řebují ústavní p éči, ni koliv však léčebnou p éči v lůţkovém z d r avotnickém z aříz en í. O b čan é s lehk ým m ent álním p ostiţ en ím s e přijímají j en v pří p adě, ţ e n ezbyt n ě p ot ř eb uj í ú s t av ní p éči. 2. V čel e Ús t av u stojí ř ed itel, kt eréh o j m en uj e a o dvol ává R ad a Ú steckéh o k r aj e. Ředitel Ú stav u j e statut ární m orgánem o p r ávněn ým j ednat j m én em ú stavu s am ostatně, s e v š emi právy a p ovi nnostmi v yp l ýv ající mi z postav en í s tatut árního o r gánu. Ř ed itel je odpověd n ý R adě Ú steckéh o kraje. Zodpoví d á za ú r o v eň a k v alitu p o sk yt o v ané p éče a ř ád n ý chod Ústavu. 3

4 Ú SEKY V ý ch ovn ý - volnoča sový úsek z ab ez pečuje veš k eré akt ivi t y a činnosti s pojen é s organiz ací a říz en ím s ys t ém u v ýchovné a vzděláv ací péče ú stavu. Zdravotní - o š etřo v atel sk ý úsek z ab ez p ečuj e v eš keré zdravot ni cké, h ygi eni cké, ošetřovatel ské a r ehabi litační či nnosti. T yt o činnosti jsou z ajišť ován y p r acovník y, j ej ichţ činnost m á ch arak t er odborné sluţ b y. Ekonomi cký ú s ek z ab ez pečuj e v eškeré n áleţitosti s poj en é s ř ádn ým chodem a p r ovozem ústavu z hl edi ska strav ování, z ás obování a d alších o bsluţn ých činností.dál e zabezpečuj e v eš k eré adm ini strativní z ál eţitosti s poj ené s účet ními a b ěţn ým i dokl ad y a d alší evi d en cí. R ovněţ z ab ez p ečuje p ers onál ní agendu, v yd á v á a evi duje o r ganiz ační a ří dí cí ak t y ú s t av u. Provozní úsek z ab ez p ečuj e v eš k eré n áleţitosti spoj ené s provoz em ú stavu z techni ckéh o hl ediska, tomuto úsek u j e podřízen o p r aco viště ú d rţb y a doprav y. S o ciální p ra covn ice z ajišťuj e pro ústav o dborn ou či nnost dl e j ej í k v alifikace. 3. Ú stav má z říz en o s am ostat né odděl en í p ro t ýd enní pobyt. U celoročn ího p ob yt u m á ú stav z řízeno s am ostatné ošetřovatelské o d dělení p ro o š et řo v án í s věřen ců v yţ adující ch n áro čnou o š et řo v at el skou péči. 4. Ú stav poskyt u j e sluţ b y v n ávazn osti na 74 v yh l ášky č. 182/1991 S b. d l e j ednotliv ých forem pobyt u a pot ř eb klien tů. 5. A ktivi t y ú s t av u jsou s m ěrovány n a k ulturní z ájmovou či nnost v z áj mu r oz voj e k lien ta a j eho s ch opností z apojení s e do spol ečen ského ţivot a. Form y z ájmové činnosti jsou o dvislé o d věku, zdrav ot ní ho s t av u a sch opnostech klien tů ústav u. 4

5 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing U místěn í ú stav u um oţňuj e ţivé kont ak t y k l i entů s okolím a v yt v o ř ení v az eb na občan skou společn ost t ak é m imo pro story ú s t av u. H l av ní ústavní b udova j e t vořena z e dvou, na s eb e navazující ch celků p r ovozně oddělen ých. Orient ace b udov y j e v e směru sever j ih, um o cň uje o slunění a denní osvětlen í pokoj ů. N adz em ní čás t m á 3 p o dl aţí, k d e d ispoz iční ř ešení v ychází z potř eb p r ovozovat el e: 1. NP V stupní část, dílny, m í s tnost s WC p r o n áv štěv y, h l avní ub yt o v ací část ( j ed nolůţ kové a dvoul ůţkové p okoj e) z dravotní ošet řovatelské odděl ení, s kl ady, v arna, jídel n a pro kl ient y a jídelna pro z am ěs tnan ce. 2. NP U b yt o v ací čás t (j ednolůţ kové a d v oul ůţkové pokoj e) v ýchovnýv ol nočasový ú s ek, š atnov ý b l o k pro z am ěstnance, tech ni cké z ázemí pro v ýchovu. 5

6 3. NP U b yt o v ací čás t (dvoulůţ kové p okoj e) t ýd enní pobyt, p l yn o v á k ot elna, vz duchotechnika, sklad y Budova má dále evakuační v ýt ah a p ři p r o vozu ústav u n ed o ch ází k produkci t oxických látek. V areálu j e d alší b u dova, kt erá zajišťuj e t echni cké z áz emí ú stavu, j edná s e o b udovu d ílny a ú d rţ b y v četně garáţ e, kde j e i nstalován z áloţní generátor p ro pří p ad v ýp adku elekt ri ck é en ergi e. 6

7 D alší budovou je n ej starší a t echnick y n eodpoví d ající budova, kt erá z ajišť uj e p rádel enský p r o v oz, k d e j ej í z áz emí a t ech ni cká v yb avenost n eodpoví d á poţ adavkům k pokryt í p r ovozu, a k d e se n av ýš i l a k ap aci t a k lien tů z 60 n a 83. V prvním p at ř e jsou k ancel áře a j e z d e nut n á v ým ěna o k en a r ozvodu topen í z důvodu vys o k ých n ákladů n a t eplo a p ro voz k ancel áří. Budova m á z pracovanou p r oj ek tovou d okum ent aci, ale n e b yl a z ařaz ena do II. e t apy r ekonstru kce ú stav u. Z důvodu n eodpovídající ho t echni ckéh o z ázem í a v ys o k ých n áklad ů n a p ro voz b u d e t at o b udova n árokována na z ařaz en í do rekonstrukce v r oce Ú stav m á p r o v yţ ití k lien tů v yb u d ován s port ovní areál, o d počinková m ísta ( n ap ř. v zahradním altánku), b e zbari érové chodní ky a k o m uni k aci pro z ás obování.. 7

8 S běţn ým o d p ad em o r ganizace n ak l ádá d l e z ák ona č. 3 28/1991 S b. o o d padech. Ú stav je k omplex ně v yb a v en a uzavřen p řed neoprávněným v stupem a chrání klient y S ohl ed em n a skladbu klientů dl e z d r av ot ní ho stav u ústav nepro voz uje p om o cn é hospodářství a an i ústavní výr o bu. V. Základní údaje o klientech K apacita ústav u k : 8 3 klien tů O b loţnost ústavu k : 7 9 klien tů z toho celoročn í pobyt 69 klien tů t ýd enní pobyt 1 0 klien tů Sloţ ení klien tů: 59 mu žů 20 žen N ařízená ústavní výchova: 3 klien ti Z celkovéh o počt u k lient ů m ám e na s peciálním o šetřovat el ském o d dělení 1 4 k lient ů, kt eří p ot řebují speci ální p éči, d ále j e v ústavu u b yt o v án o 5 vozí čkářů. P ro zabezpečen í zdravot ní p éče m á ú stav smluvně z abezpečen é l ék aře p ro d ospěl é a pro klient y d o 19 let. Ú stav p oskyt u j e 6 k lien tům školní vzdělání m imo ústav v e Zvl áš tní t ří d ě v Háji u Duch cova, kam sam ostatně doch áz í. S při hl éd nutím k věku a s ch opnostem kl ient ů j e o r ganiz ována m imoškol ní a pracovní v ýchova. 8

9 A k ce podporu jící integraci do společnosti: únor Malá kopaná Louny / partnery/ I liga kopaná Teplice Maškarní ples občanské sdruţení EGOTERIA Litvínov březen DDM Osek stolní tenis se školními dětmi Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace I liga kopaná Teplice Matějská pouť Praha duben DDM Osek stolní tenis se školními dětmi I liga kopaná Teplice Teplice planetárium promítání ZŠ Duchcov stolní tenis DD Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny I liga kopaná Teplice květen I liga kopaná Teplice Výlet ZOO park Chomutov Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ Květinové Teplice vystoupení kapely Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů Most letiště, letecký den červen Noc snů ZOO Děčín Osek - Den dětí vystoupení kapely Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek Osecká kytara - kulturní akce DD Dubí - hudební vystoupení Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy Rekreace klientů výchovné oddělení - Staré Splavy červenec Hnačov relaxační a rehabilitační pobyt srpen I liga kopané Teplice I liga kopané září DD-Dobětice - festival kapela Osek vystoupení kapely pro hasiče I liga kopaná Teplice Festival Hájský kohout 2006 říjen Praha Letná - vystoupení kapely Hájští Kohouti Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ Duchcov kino pohádka Duchcov kino pohádka DD Dubí soutěţe s důchodci a školáky festival Ţatec Náš svět, vystoupení pro veřejnost Vystoupení na benefici v Kadani Hájští kohouti I liga kopaná Teplice 9

10 DDM Osek stolní tenis se školáky Osek město myslivecký hon Hájští kohouti I liga kopaná Teplice listopad I liga kopaná teplice egoteria občanské sdruţení předvánoční rejdění I liga kopaná Teplice Duchcov kino pohádka prosinec Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost Vystoupení Hájští kohouti občanské sdruţení SPMP-Louny Praha výlet vánoční trhy, Národní muzeum pravěk. Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 3-6 let let let let let let let let let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

11 Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení Přiznání bezmocnosti k Počet klientů Muži Ženy I.stupeň II.stupeň III.stupeň Rozsah poskytované péče ústavem prostřednictvím služeb A. - p éče 1. kom plexní ošetřovat el ská péče se p osk yt u j e klient ům, jejichţ zdravot ní stav om ezuje úpl n ě jejich sch o pnost sebeobsluhy p ř i ţivotní ch ú k on ech 2. průběžn ou zdravo tní péči p oskyt u j em e pro střed ni ct vím - o ční l ékař - ušní l ék ař - p r akt ický l ékař - p edi atr - g yn ekolog - n eu r olog - ps ychiatr - ps ycholog - stom atolog 11

12 - o rtopéd - chi ru r g - logoped - koţ ní lék ař - r ehabilitace n a doporu čení odborní ka - s ex uol o g - láz eňská péče - No v é Lázně Teplice B. služby kosmetickéh o ch arak t eru k adeřní k p edi kúra m anikúra C. služby duchovní n ávštěv y p ř íslušní ků cí rk ví terap eutické duch ovní s ez ení s klient y s kupi nové t erapi e ps ycholog n ávštěv y d ivadel (P r ah a) k o ncert y ( D u chco v) D. rek reační a ozdra vn é pob yty z ah r an i ční t uz emské p l av ání perlička, plav eck é haly v o kolí ( j ed noden ní ak ce) E. vzd ělávání s p eci ál n ěp ed agogi ck é cent r um Teplice vz d ěl áv ání ve škol ské s oustavě speciální škol a H áj u Duch co v a V zděl ávání v r ám ci ústav u F. zájmo v é aktivi t y k r ouţ k y m i mo ústav keram ika, sportovní k r ouţ k y v r ámci ústav u h udeb ní skupina, t aneční k r ouţ k y, p ř í ro dovědný, s p o rt ovní, aerobik, b at ika, v ýt v arn ý 12

13 VI. Organizační struktura Ú stav j e vni t řn ě čl eněn n a čt yř i o r ganizační j ed notky v postav ení úseků, j imiţ jsou: ekonomický ú s ek v ýchovný- v o l n očasový ú s ek zdravot ní -o š et řo v atelsk ý ú s ek p r ovozní úsek V čel e z dravotní ho - o š et řo v at elskéh o ú s ek u j e v ed oucí ú s ek u, kt erý j e d o f u nkce j m en ován a z f unkce o dvoláv án, t akt éţ v čele v ýchovnéh o - v ol nočasového úsek u j e d o fu nkce jmenován v edoucí úseku. P r ovozní úsek j e r ozděl en n a dvě o d d ěl ení a to p r ovozu ( ú klid, ú drţ ba, autodoprava) a k u ch yň, k de j sou v edoucí jednot liv ých o d dělení. Sociál ní p r aco vník a ekonomický ú s ek jsou přímo podříz eni ředi teli ústav u. Ř editel ÚSP plní úkol y z aměstnav at ele v ů či o stat ním pracovníkům ú stav u, k t eří jsou mu podřízení. Zej m én a j menuje a odvoláv á v ed oucí a d alší p r acovník y, a stanoví roz s ah ú kolů a p ovinností j ed notlivých z am ěstnanců. J ejich p r áv a a povi nnosti, v čet n ě r oz s ah u pracovní ch ú kolů stanoví k o nkrét ně v ni třní p ř edpi s o r ganiz ace o p oţadav cí ch a p o pisu jednot liv ých p r acovní ch fu nkcí. Ú stav v ys t upuj e v p r áv ní ch vztazích s v ým j m én em a n ese odpověd nost z ni ch v yp l ýv ající. P ři pl nění sv ýc h ú kolů s e ří dí o b ecn ě z ávazn ým i p r ávní mi před pis y a pokyn y z ř izovat el e. O r ganizační ř ád Ú stavu soci ální p éče H áj u D u ch cova, p ří spěvková o r ganiz ace, j e z ákl adní o r ganiz ační n o rm ou, kt erá v ym ez uj e p ostaven í a p ůsobnost t éto organiz ace, její organizační stru kturu, v ni třní vztah y a p ůsobnost j ejich j ednot livých ú s eků. O r ganiz ační ř ád b yl v yd á n z řizovat el em (Ústeck ý k r aj) s ú činností Lékařská péče j e z aj ištěna ex t erní mi lék aři : Lékař/ka: ex t erní : k li en ti do 19 l et MUDr. Da g ma r Wagn ero vá k llen ti nad 19 let MUDr. Jiří Košťál 13

14 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Stru kt ura pers onálu j e dána organiz ačn ím řádem v yd an ým zřizovat el em s účinností od Stav z am ěstnanců k : 6 1 Sloţ ení z am ěs tnanců : T HP 5 Zdravot ni ck ý- o š. personál 1 5 P r aco vníci soc. péče 2 5 O statní z am ěs tnan ci 16 - z ařaz ování z am ěstnanců d o pl atových t ří d b yl o prováděn o v soulad u se z ák o n em č. 143/1992 S b., o pl at u a odm ěně z a p r acovní pohotovost ve zněn í poz d ějších předpi sů. - z aš kol o vání nových p r aco vní ků j e p r ováděn o p ři n ástupu j ednotliv ým i vedoucími úseků - h o dnocení z am ěstnan ců s e p r ovádí j ed nou r o čn ě dl e zpraco v an ých kri t érií - k o nt rol y z aměstnan ců jsou p r ovád ěny d l e z p raco v aného pl ánu k o nt rol - z ajišť ován í vz děláv acích p r o gram ů z am ěs tnanců p odle p ot řeb o r ganiz ace, dl e zpracovanéh o pl ánu vz d ěl áv ání p r o j ednot livé o d born é úsek y d l e nabí dk y n a kaţ d ý j ednotlivý r o k - p r o podáv ání stíţ ností j e v yp r acován a směrn i ce č. 3/ zdravot n í péče p ro z aměstnance j e z ab ezpečována závodním l ékařem v čet n ě p rováděn í p r ev entivních l ék ařs k ých p r o hl ídek a k o nt rol y d o d rţování l hůt pro ně stan oven ých - n a z aměstnance j sou zpraco v an é p r acovní p odmínky p r o z ařaz ování p rací d l e pracovní ch r izik do k at ego r ií dl e p r o f esních odborností zákon č. 258/2000 Sb. - P éče o z aměstnance f ormou p říspěv k ů (d ovol ená, pracovní v ýr o čí, jubilea, soci ál ní v ýp o m oc, apod.) je z ajišťován a z FKS P 14

15 počet Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let % let ,39 % let ,67 % let ,15 % let ,15% 61 let a více ,64 % celkem % 11,47 % 88,53 % 100 % X Členění zaměstnanců muži ženy celkem do 20 let let let let let 61 let a více věk 15

16 počet Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,95 vyučen ,87 střední odborné úplné střední úplné střední odborné ,70 vyšší odborné ,20 vysokoškolské ,28 celkem Členění zaměstnanců dle vzdělání muži ženy celkem základní vzdělání vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské 16

17 počet Složení zaměstnanců dle profesí k Složení zaměstnanců THP SZP zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PSP přímá obslužná péče PSP základní vých. nep. Činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Členění zaměstnanců dle profese THP Všeobecné sestry Ošetřovatelky PSP - přímá obslužná péče PSP - základní výchovná činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid profese Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč 11422,1 9867,4 9916,6 17

18 VIII. Hospodaření organizace R ok 2006 b yl u k ončen s e zlepšeným v ýs l edkem h ospodaření v e v ýš i 2 3 t is. Kč, v soulad u s e z ákonem č. 250/2000 Sb., o r ozpočtovýc h p r avidlech. K b yl z důvodu n eek onomičnosti p ro vozu zrušen T ýd enní p o b yt v T eplicí ch, N o voves ká ul. a r ed u kovaná kapacita v počt u 1 0 klientů p ř e v ed en a d o H áje u D u chcova. Vzhledem k tomu, ţ e to b yl a m imořádná akce, k t erá n eb yl a v r ozpočtovém plánu, musel a b ýt p r o v ed ena ú sporn á o p at ř en í, k terá ut lumila vz niklé mimořádné v ýd aje. P ř es těhován ím b yl o d o cíleno l ep ších p o dmínek pro v ýchovné z áz emí i r ela x ační okolí. Stěhování o bj ektu p r oběhl o v měsíci červen a b udova b yl a p ř edána do s p r áv y p ř í spěvkové o r ganizace Ú steckého k r aj e K r ajská m aj et ková, p ř íspěvková o r ganiz ace. D al ší úsporná opat ř ení m usela b ýt p r o v ed ena v návaznosti n a zvýš ené cen y energi í a v yš š í s pot ř ebu energií v důsled ku o t ev ř en í provozu v nové budově v ro ce V r oce proběh l a dvě v ýb ěrové ř íz en í na v eřej n é z ak áz k y a t o v květ nu 2006 na nákup nového devítimístnéh o automobilu. Dle v ýb ěrového ř íz en í b yl p o ř ízen autom obil R en aul t T r afi c v hodnot ě 531 tis. K č. Zároveň b yl d án n a p ro tiúčet s t ar ý automobi l t akt éţ značky R enault T r afic v hodnot ě 55 tis. Kč. D r u hé v ýb ěrové řízení p ro b ěh lo n a n ák u p ţ ehliče a to v prosinci 2006 s r ealiz ací nák upu 1-2/ Ú stav si v průběhu r oku z aj istil v ěcné d ary v h odnot ě 46 tis. K č a fi n an ční dary v hodnot ě 162,5 tis. Kč. O r ganizaci s e v průběhu ro ku p odaři lo s níţit z a kl ient y p o hl ed ávk y, kt eré jsou v ev idenci dél e n eţ jeden ro k o 28 tis. Kč. V ů či organiz aci neb yl y v r o ce uplatn ěny ţ ádné fi n an ční sankce. D ále b yl a v r o ce p ro v ed ena v eřejnospráv ní kont ro l a K r ajským ú ř adem Ú steck ého k r aj e, odborem k o nt rol y. V ýs l edek kont rol y z jistil d r obné n edostat k y, k t eré b yl y i h n ed o dstraněn y. D alší k o nt rol y p r o v eden é v ro ce s e t ýk aly p r acovněprávních vz t ah ů a n ebyl y z j ištěny ţ ádné n edostat k y. V r oce b yl Ú SP H áj u Du chcova p o sk yt n ut p ří spěv ek n a provoz o d zřiz ovatele v e výš i ,00 Kč. O r ganizace n ep r ovoz uj e dopl ň k ovou činnost a o depi sování majetku p r obíhá rovnoměrným z působe m dl e pokyn ů z řizovat el e. 18

19 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost Hospodaření organizace Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost 501 Materiál Energie Opravy a udržování 512 Cestovné Náklady na reprezentaci 518 Služby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Doplňková činnost Náklady celkem % 1% 1% 1% 11% 8% Přehled nákladů % 0% 0% 53% 5% Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy 19

20 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost Tržby celkem (ú ) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem Přehled výnosů % 23% 1% Příjmy za služby Zúčtování fondů Příspěvek na provoz Ostatní příjmy 76% Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč / rok

21 21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava kotlů 18 Příspěvek na provoz Oprava kuchyň. strojů 14 Příspěvek na provoz Oprava kancel. strojů 5 Příspěvek na provoz Oprava zdr. zařízení 3 Příspěvek na provoz Oprava telef. ústředny 22 Příspěvek na provoz Oprava sociálního zař. 23 Příspěvek na provoz Oprava a údržba automobilů 61 Příspěvek na provoz * FRM, RF, příspěvek na provoz Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor.dary) za r v tis. Kč Tvorba celkem 554 Čerpání celkem 248 Zdroje celkem k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 21

22 Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis 22

23 Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné Věcné Věcné Finanční Finanční Finanční Finanční 5226Finanční 226Finanční Finanční Finanční 7162,

24 162, IX. Finanční plán na rok V r oce 2007 s e m ění fi n an co v án í s o ci ál ní ch s luţ eb dl e Zákona č. 108/ 2006 S b., o s ociálních s luţ bách. Do t aci na s o ci ál ní sluţb y b u d e p oskyt o v at p ř ímo Mini sterstvo p r áce a soci ál ní ch v ěcí ČR a z řizovat el Ús t ecký k r aj b ude poskyt o v at příspěv ek na p r ovoz, a to k n ákl adům, kt eré n ej sou moţ n é h r ad it z dotace MPSV ČR, j eţ u r ču je m etodika MPSV ČR o d pis y m ajetku, r eprez ent aci, finančn í l easing, z ah r an i ční p r acovní ces t y, v ýz k u m a v ýv o j, r ekondi čn í a r ek reační p ob yt y, d a n ě a p oplatk y, D P H, p okut y a s ankce. ÚSP H áj u D u chco va b yl o z t éto d ot ace p řiznán a čás tka t is. K č. Zřizovatel posk yt n e n a o stat ní n ákl ad y částku 900 t is. K č. No v ě od ro k u bude k lientům v yp l ácen p ř íspěvek n a p éči, kt erý b u d e n a h razovat zvýš ení d ů ch odu o b ezmocn ost. T ent o příspěvek n a p éči bude d alším p říjmem o r ganiz ace. V r o ce n ení o čekáv ána v hospodaření o r ganiz ace ţ ádná m imořádná událost, k t erá b y m o h l a ovlivni t v ýs l edek h ospodaření z a rok Pouz e s e o čekáv aj í v yš š í n ákl ady z důvodu z ajištěn í vzděl ávání z am ěs tnan ců, k t eré v yp l ýv á z e z ák ona č. 108/ 2006 S b., o s o ci ál ní ch sluţ b ách. Fi n an ční pl án b yl s estav en v návaznosti n a r ozpočt ová p r avi dl a a h ospodaření je p l án ováno j ak o v yr o v nané. Finančn í pl án j e p řílohou t ét o výr o č n í zprávy. 24

25 X. Vedení organizace, kontakty Ř editel : 509 Mgr. Hyn ek Ma ton oha Zástupce ř editel e a v ed oucí. zdravot ní ho -o š et řovatelskéh o úseku: Zdeňka Frühaufová V edoucí v ýchovného vol nočasového ú s ek u : Mgr. Ji tk a Kosejková V edoucí provozní ho úsek u: R egi na Pl a čková V edoucí kuch ařk a : V ěra Šulceková Zdroje celkem k

26 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k

27 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné 27

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvodní slovo str. 3 2. Profil organizace str. 4 3. Organizační struktura str. 5 4. Základní údaje str. 6-8 5. Zdravotnická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více