Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova

2 I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace Obsah III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace N ázev: Ú s ta v sociální p éče Háj u Du ch co va, pří spěv ková o r ganiz ace Sídl o: K u b átova 269, H áj u Duch co va IČ: D IČ : C Z II. Vznik a postavení organizace Ú stav sociální p éče H áj u D uchco va, příspěv ková or ganiz ace, b yl z říz en j ako p ř íspěv k ová o r ganiz ace z řizovací listinou O k r es ního ú ř ad u T epl ice č. 40/95 ze d n e , s účinností o d D ál e p ak b yl a n a z ák l ad ě usnesení R ad y Ú s t eckého k r aj e č. 180/49/ 2002 d odat k em č. 1 z e d n e k tét o z řizovací l istině, ú či nné o d 1. l edna 2003 v ýš e citovaná l istina z důvodů v dodatku uveden ých u p r aven a p o d č. j. 2 39/ ( zřizovat el em se stává Ústeck ý k r aj) Ú p lné znění z řizovací listiny b yl o v yd áno R ad ou Ústeckého kraje u snesení m č. 33/ 59R/ ze dne III. Zaměření a činnost organizace 1. H l av ním ú čel em, p r o kt erý b yl a p ř í s p ěv ková organizace z říz en a, je z ajištěn í ústavní sociální p éče pro mentálně p ostiţ en é o b čan y v e v ěku o d 3 l et, p ostiţ en é m en t álním p ostiţ en ím t ěţšího stupně a p ro obča n y, p ostiţ en é v ed l e mentálního p ostiţ ení t éţ t ěl esnou n eb o smys l o v ou v adou, kt eří p ot řebují ústavní p éči, ni koliv však léčebnou p éči v lůţkovém z d r avotnickém z aříz en í. O b čan é s lehk ým m ent álním p ostiţ en ím s e přijímají j en v pří p adě, ţ e n ezbyt n ě p ot ř eb uj í ú s t av ní p éči. 2. V čel e Ús t av u stojí ř ed itel, kt eréh o j m en uj e a o dvol ává R ad a Ú steckéh o k r aj e. Ředitel Ú stav u j e statut ární m orgánem o p r ávněn ým j ednat j m én em ú stavu s am ostatně, s e v š emi právy a p ovi nnostmi v yp l ýv ající mi z postav en í s tatut árního o r gánu. Ř ed itel je odpověd n ý R adě Ú steckéh o kraje. Zodpoví d á za ú r o v eň a k v alitu p o sk yt o v ané p éče a ř ád n ý chod Ústavu. 3

4 Ú SEKY V ý ch ovn ý - volnoča sový úsek z ab ez pečuje veš k eré akt ivi t y a činnosti s pojen é s organiz ací a říz en ím s ys t ém u v ýchovné a vzděláv ací péče ú stavu. Zdravotní - o š etřo v atel sk ý úsek z ab ez p ečuj e v eš keré zdravot ni cké, h ygi eni cké, ošetřovatel ské a r ehabi litační či nnosti. T yt o činnosti jsou z ajišť ován y p r acovník y, j ej ichţ činnost m á ch arak t er odborné sluţ b y. Ekonomi cký ú s ek z ab ez pečuj e v eškeré n áleţitosti s poj en é s ř ádn ým chodem a p r ovozem ústavu z hl edi ska strav ování, z ás obování a d alších o bsluţn ých činností.dál e zabezpečuj e v eš k eré adm ini strativní z ál eţitosti s poj ené s účet ními a b ěţn ým i dokl ad y a d alší evi d en cí. R ovněţ z ab ez p ečuje p ers onál ní agendu, v yd á v á a evi duje o r ganiz ační a ří dí cí ak t y ú s t av u. Provozní úsek z ab ez p ečuj e v eš k eré n áleţitosti spoj ené s provoz em ú stavu z techni ckéh o hl ediska, tomuto úsek u j e podřízen o p r aco viště ú d rţb y a doprav y. S o ciální p ra covn ice z ajišťuj e pro ústav o dborn ou či nnost dl e j ej í k v alifikace. 3. Ú stav má z říz en o s am ostat né odděl en í p ro t ýd enní pobyt. U celoročn ího p ob yt u m á ú stav z řízeno s am ostatné ošetřovatelské o d dělení p ro o š et řo v án í s věřen ců v yţ adující ch n áro čnou o š et řo v at el skou péči. 4. Ú stav poskyt u j e sluţ b y v n ávazn osti na 74 v yh l ášky č. 182/1991 S b. d l e j ednotliv ých forem pobyt u a pot ř eb klien tů. 5. A ktivi t y ú s t av u jsou s m ěrovány n a k ulturní z ájmovou či nnost v z áj mu r oz voj e k lien ta a j eho s ch opností z apojení s e do spol ečen ského ţivot a. Form y z ájmové činnosti jsou o dvislé o d věku, zdrav ot ní ho s t av u a sch opnostech klien tů ústav u. 4

5 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing U místěn í ú stav u um oţňuj e ţivé kont ak t y k l i entů s okolím a v yt v o ř ení v az eb na občan skou společn ost t ak é m imo pro story ú s t av u. H l av ní ústavní b udova j e t vořena z e dvou, na s eb e navazující ch celků p r ovozně oddělen ých. Orient ace b udov y j e v e směru sever j ih, um o cň uje o slunění a denní osvětlen í pokoj ů. N adz em ní čás t m á 3 p o dl aţí, k d e d ispoz iční ř ešení v ychází z potř eb p r ovozovat el e: 1. NP V stupní část, dílny, m í s tnost s WC p r o n áv štěv y, h l avní ub yt o v ací část ( j ed nolůţ kové a dvoul ůţkové p okoj e) z dravotní ošet řovatelské odděl ení, s kl ady, v arna, jídel n a pro kl ient y a jídelna pro z am ěs tnan ce. 2. NP U b yt o v ací čás t (j ednolůţ kové a d v oul ůţkové pokoj e) v ýchovnýv ol nočasový ú s ek, š atnov ý b l o k pro z am ěstnance, tech ni cké z ázemí pro v ýchovu. 5

6 3. NP U b yt o v ací čás t (dvoulůţ kové p okoj e) t ýd enní pobyt, p l yn o v á k ot elna, vz duchotechnika, sklad y Budova má dále evakuační v ýt ah a p ři p r o vozu ústav u n ed o ch ází k produkci t oxických látek. V areálu j e d alší b u dova, kt erá zajišťuj e t echni cké z áz emí ú stavu, j edná s e o b udovu d ílny a ú d rţ b y v četně garáţ e, kde j e i nstalován z áloţní generátor p ro pří p ad v ýp adku elekt ri ck é en ergi e. 6

7 D alší budovou je n ej starší a t echnick y n eodpoví d ající budova, kt erá z ajišť uj e p rádel enský p r o v oz, k d e j ej í z áz emí a t ech ni cká v yb avenost n eodpoví d á poţ adavkům k pokryt í p r ovozu, a k d e se n av ýš i l a k ap aci t a k lien tů z 60 n a 83. V prvním p at ř e jsou k ancel áře a j e z d e nut n á v ým ěna o k en a r ozvodu topen í z důvodu vys o k ých n ákladů n a t eplo a p ro voz k ancel áří. Budova m á z pracovanou p r oj ek tovou d okum ent aci, ale n e b yl a z ařaz ena do II. e t apy r ekonstru kce ú stav u. Z důvodu n eodpovídající ho t echni ckéh o z ázem í a v ys o k ých n áklad ů n a p ro voz b u d e t at o b udova n árokována na z ařaz en í do rekonstrukce v r oce Ú stav m á p r o v yţ ití k lien tů v yb u d ován s port ovní areál, o d počinková m ísta ( n ap ř. v zahradním altánku), b e zbari érové chodní ky a k o m uni k aci pro z ás obování.. 7

8 S běţn ým o d p ad em o r ganizace n ak l ádá d l e z ák ona č. 3 28/1991 S b. o o d padech. Ú stav je k omplex ně v yb a v en a uzavřen p řed neoprávněným v stupem a chrání klient y S ohl ed em n a skladbu klientů dl e z d r av ot ní ho stav u ústav nepro voz uje p om o cn é hospodářství a an i ústavní výr o bu. V. Základní údaje o klientech K apacita ústav u k : 8 3 klien tů O b loţnost ústavu k : 7 9 klien tů z toho celoročn í pobyt 69 klien tů t ýd enní pobyt 1 0 klien tů Sloţ ení klien tů: 59 mu žů 20 žen N ařízená ústavní výchova: 3 klien ti Z celkovéh o počt u k lient ů m ám e na s peciálním o šetřovat el ském o d dělení 1 4 k lient ů, kt eří p ot řebují speci ální p éči, d ále j e v ústavu u b yt o v án o 5 vozí čkářů. P ro zabezpečen í zdravot ní p éče m á ú stav smluvně z abezpečen é l ék aře p ro d ospěl é a pro klient y d o 19 let. Ú stav p oskyt u j e 6 k lien tům školní vzdělání m imo ústav v e Zvl áš tní t ří d ě v Háji u Duch cova, kam sam ostatně doch áz í. S při hl éd nutím k věku a s ch opnostem kl ient ů j e o r ganiz ována m imoškol ní a pracovní v ýchova. 8

9 A k ce podporu jící integraci do společnosti: únor Malá kopaná Louny / partnery/ I liga kopaná Teplice Maškarní ples občanské sdruţení EGOTERIA Litvínov březen DDM Osek stolní tenis se školními dětmi Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace I liga kopaná Teplice Matějská pouť Praha duben DDM Osek stolní tenis se školními dětmi I liga kopaná Teplice Teplice planetárium promítání ZŠ Duchcov stolní tenis DD Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny I liga kopaná Teplice květen I liga kopaná Teplice Výlet ZOO park Chomutov Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ Květinové Teplice vystoupení kapely Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů Most letiště, letecký den červen Noc snů ZOO Děčín Osek - Den dětí vystoupení kapely Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek Osecká kytara - kulturní akce DD Dubí - hudební vystoupení Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy Rekreace klientů výchovné oddělení - Staré Splavy červenec Hnačov relaxační a rehabilitační pobyt srpen I liga kopané Teplice I liga kopané září DD-Dobětice - festival kapela Osek vystoupení kapely pro hasiče I liga kopaná Teplice Festival Hájský kohout 2006 říjen Praha Letná - vystoupení kapely Hájští Kohouti Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ Duchcov kino pohádka Duchcov kino pohádka DD Dubí soutěţe s důchodci a školáky festival Ţatec Náš svět, vystoupení pro veřejnost Vystoupení na benefici v Kadani Hájští kohouti I liga kopaná Teplice 9

10 DDM Osek stolní tenis se školáky Osek město myslivecký hon Hájští kohouti I liga kopaná Teplice listopad I liga kopaná teplice egoteria občanské sdruţení předvánoční rejdění I liga kopaná Teplice Duchcov kino pohádka prosinec Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost Vystoupení Hájští kohouti občanské sdruţení SPMP-Louny Praha výlet vánoční trhy, Národní muzeum pravěk. Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 3-6 let let let let let let let let let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

11 Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení Přiznání bezmocnosti k Počet klientů Muži Ženy I.stupeň II.stupeň III.stupeň Rozsah poskytované péče ústavem prostřednictvím služeb A. - p éče 1. kom plexní ošetřovat el ská péče se p osk yt u j e klient ům, jejichţ zdravot ní stav om ezuje úpl n ě jejich sch o pnost sebeobsluhy p ř i ţivotní ch ú k on ech 2. průběžn ou zdravo tní péči p oskyt u j em e pro střed ni ct vím - o ční l ékař - ušní l ék ař - p r akt ický l ékař - p edi atr - g yn ekolog - n eu r olog - ps ychiatr - ps ycholog - stom atolog 11

12 - o rtopéd - chi ru r g - logoped - koţ ní lék ař - r ehabilitace n a doporu čení odborní ka - s ex uol o g - láz eňská péče - No v é Lázně Teplice B. služby kosmetickéh o ch arak t eru k adeřní k p edi kúra m anikúra C. služby duchovní n ávštěv y p ř íslušní ků cí rk ví terap eutické duch ovní s ez ení s klient y s kupi nové t erapi e ps ycholog n ávštěv y d ivadel (P r ah a) k o ncert y ( D u chco v) D. rek reační a ozdra vn é pob yty z ah r an i ční t uz emské p l av ání perlička, plav eck é haly v o kolí ( j ed noden ní ak ce) E. vzd ělávání s p eci ál n ěp ed agogi ck é cent r um Teplice vz d ěl áv ání ve škol ské s oustavě speciální škol a H áj u Duch co v a V zděl ávání v r ám ci ústav u F. zájmo v é aktivi t y k r ouţ k y m i mo ústav keram ika, sportovní k r ouţ k y v r ámci ústav u h udeb ní skupina, t aneční k r ouţ k y, p ř í ro dovědný, s p o rt ovní, aerobik, b at ika, v ýt v arn ý 12

13 VI. Organizační struktura Ú stav j e vni t řn ě čl eněn n a čt yř i o r ganizační j ed notky v postav ení úseků, j imiţ jsou: ekonomický ú s ek v ýchovný- v o l n očasový ú s ek zdravot ní -o š et řo v atelsk ý ú s ek p r ovozní úsek V čel e z dravotní ho - o š et řo v at elskéh o ú s ek u j e v ed oucí ú s ek u, kt erý j e d o f u nkce j m en ován a z f unkce o dvoláv án, t akt éţ v čele v ýchovnéh o - v ol nočasového úsek u j e d o fu nkce jmenován v edoucí úseku. P r ovozní úsek j e r ozděl en n a dvě o d d ěl ení a to p r ovozu ( ú klid, ú drţ ba, autodoprava) a k u ch yň, k de j sou v edoucí jednot liv ých o d dělení. Sociál ní p r aco vník a ekonomický ú s ek jsou přímo podříz eni ředi teli ústav u. Ř editel ÚSP plní úkol y z aměstnav at ele v ů či o stat ním pracovníkům ú stav u, k t eří jsou mu podřízení. Zej m én a j menuje a odvoláv á v ed oucí a d alší p r acovník y, a stanoví roz s ah ú kolů a p ovinností j ed notlivých z am ěstnanců. J ejich p r áv a a povi nnosti, v čet n ě r oz s ah u pracovní ch ú kolů stanoví k o nkrét ně v ni třní p ř edpi s o r ganiz ace o p oţadav cí ch a p o pisu jednot liv ých p r acovní ch fu nkcí. Ú stav v ys t upuj e v p r áv ní ch vztazích s v ým j m én em a n ese odpověd nost z ni ch v yp l ýv ající. P ři pl nění sv ýc h ú kolů s e ří dí o b ecn ě z ávazn ým i p r ávní mi před pis y a pokyn y z ř izovat el e. O r ganizační ř ád Ú stavu soci ální p éče H áj u D u ch cova, p ří spěvková o r ganiz ace, j e z ákl adní o r ganiz ační n o rm ou, kt erá v ym ez uj e p ostaven í a p ůsobnost t éto organiz ace, její organizační stru kturu, v ni třní vztah y a p ůsobnost j ejich j ednot livých ú s eků. O r ganiz ační ř ád b yl v yd á n z řizovat el em (Ústeck ý k r aj) s ú činností Lékařská péče j e z aj ištěna ex t erní mi lék aři : Lékař/ka: ex t erní : k li en ti do 19 l et MUDr. Da g ma r Wagn ero vá k llen ti nad 19 let MUDr. Jiří Košťál 13

14 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Stru kt ura pers onálu j e dána organiz ačn ím řádem v yd an ým zřizovat el em s účinností od Stav z am ěstnanců k : 6 1 Sloţ ení z am ěs tnanců : T HP 5 Zdravot ni ck ý- o š. personál 1 5 P r aco vníci soc. péče 2 5 O statní z am ěs tnan ci 16 - z ařaz ování z am ěstnanců d o pl atových t ří d b yl o prováděn o v soulad u se z ák o n em č. 143/1992 S b., o pl at u a odm ěně z a p r acovní pohotovost ve zněn í poz d ějších předpi sů. - z aš kol o vání nových p r aco vní ků j e p r ováděn o p ři n ástupu j ednotliv ým i vedoucími úseků - h o dnocení z am ěstnan ců s e p r ovádí j ed nou r o čn ě dl e zpraco v an ých kri t érií - k o nt rol y z aměstnan ců jsou p r ovád ěny d l e z p raco v aného pl ánu k o nt rol - z ajišť ován í vz děláv acích p r o gram ů z am ěs tnanců p odle p ot řeb o r ganiz ace, dl e zpracovanéh o pl ánu vz d ěl áv ání p r o j ednot livé o d born é úsek y d l e nabí dk y n a kaţ d ý j ednotlivý r o k - p r o podáv ání stíţ ností j e v yp r acován a směrn i ce č. 3/ zdravot n í péče p ro z aměstnance j e z ab ezpečována závodním l ékařem v čet n ě p rováděn í p r ev entivních l ék ařs k ých p r o hl ídek a k o nt rol y d o d rţování l hůt pro ně stan oven ých - n a z aměstnance j sou zpraco v an é p r acovní p odmínky p r o z ařaz ování p rací d l e pracovní ch r izik do k at ego r ií dl e p r o f esních odborností zákon č. 258/2000 Sb. - P éče o z aměstnance f ormou p říspěv k ů (d ovol ená, pracovní v ýr o čí, jubilea, soci ál ní v ýp o m oc, apod.) je z ajišťován a z FKS P 14

15 počet Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let % let ,39 % let ,67 % let ,15 % let ,15% 61 let a více ,64 % celkem % 11,47 % 88,53 % 100 % X Členění zaměstnanců muži ženy celkem do 20 let let let let let 61 let a více věk 15

16 počet Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,95 vyučen ,87 střední odborné úplné střední úplné střední odborné ,70 vyšší odborné ,20 vysokoškolské ,28 celkem Členění zaměstnanců dle vzdělání muži ženy celkem základní vzdělání vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské 16

17 počet Složení zaměstnanců dle profesí k Složení zaměstnanců THP SZP zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PSP přímá obslužná péče PSP základní vých. nep. Činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Členění zaměstnanců dle profese THP Všeobecné sestry Ošetřovatelky PSP - přímá obslužná péče PSP - základní výchovná činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid profese Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč 11422,1 9867,4 9916,6 17

18 VIII. Hospodaření organizace R ok 2006 b yl u k ončen s e zlepšeným v ýs l edkem h ospodaření v e v ýš i 2 3 t is. Kč, v soulad u s e z ákonem č. 250/2000 Sb., o r ozpočtovýc h p r avidlech. K b yl z důvodu n eek onomičnosti p ro vozu zrušen T ýd enní p o b yt v T eplicí ch, N o voves ká ul. a r ed u kovaná kapacita v počt u 1 0 klientů p ř e v ed en a d o H áje u D u chcova. Vzhledem k tomu, ţ e to b yl a m imořádná akce, k t erá n eb yl a v r ozpočtovém plánu, musel a b ýt p r o v ed ena ú sporn á o p at ř en í, k terá ut lumila vz niklé mimořádné v ýd aje. P ř es těhován ím b yl o d o cíleno l ep ších p o dmínek pro v ýchovné z áz emí i r ela x ační okolí. Stěhování o bj ektu p r oběhl o v měsíci červen a b udova b yl a p ř edána do s p r áv y p ř í spěvkové o r ganizace Ú steckého k r aj e K r ajská m aj et ková, p ř íspěvková o r ganiz ace. D al ší úsporná opat ř ení m usela b ýt p r o v ed ena v návaznosti n a zvýš ené cen y energi í a v yš š í s pot ř ebu energií v důsled ku o t ev ř en í provozu v nové budově v ro ce V r oce proběh l a dvě v ýb ěrové ř íz en í na v eřej n é z ak áz k y a t o v květ nu 2006 na nákup nového devítimístnéh o automobilu. Dle v ýb ěrového ř íz en í b yl p o ř ízen autom obil R en aul t T r afi c v hodnot ě 531 tis. K č. Zároveň b yl d án n a p ro tiúčet s t ar ý automobi l t akt éţ značky R enault T r afic v hodnot ě 55 tis. Kč. D r u hé v ýb ěrové řízení p ro b ěh lo n a n ák u p ţ ehliče a to v prosinci 2006 s r ealiz ací nák upu 1-2/ Ú stav si v průběhu r oku z aj istil v ěcné d ary v h odnot ě 46 tis. K č a fi n an ční dary v hodnot ě 162,5 tis. Kč. O r ganizaci s e v průběhu ro ku p odaři lo s níţit z a kl ient y p o hl ed ávk y, kt eré jsou v ev idenci dél e n eţ jeden ro k o 28 tis. Kč. V ů či organiz aci neb yl y v r o ce uplatn ěny ţ ádné fi n an ční sankce. D ále b yl a v r o ce p ro v ed ena v eřejnospráv ní kont ro l a K r ajským ú ř adem Ú steck ého k r aj e, odborem k o nt rol y. V ýs l edek kont rol y z jistil d r obné n edostat k y, k t eré b yl y i h n ed o dstraněn y. D alší k o nt rol y p r o v eden é v ro ce s e t ýk aly p r acovněprávních vz t ah ů a n ebyl y z j ištěny ţ ádné n edostat k y. V r oce b yl Ú SP H áj u Du chcova p o sk yt n ut p ří spěv ek n a provoz o d zřiz ovatele v e výš i ,00 Kč. O r ganizace n ep r ovoz uj e dopl ň k ovou činnost a o depi sování majetku p r obíhá rovnoměrným z působe m dl e pokyn ů z řizovat el e. 18

19 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost Hospodaření organizace Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost 501 Materiál Energie Opravy a udržování 512 Cestovné Náklady na reprezentaci 518 Služby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Doplňková činnost Náklady celkem % 1% 1% 1% 11% 8% Přehled nákladů % 0% 0% 53% 5% Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy 19

20 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost Tržby celkem (ú ) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem Přehled výnosů % 23% 1% Příjmy za služby Zúčtování fondů Příspěvek na provoz Ostatní příjmy 76% Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč / rok

21 21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava kotlů 18 Příspěvek na provoz Oprava kuchyň. strojů 14 Příspěvek na provoz Oprava kancel. strojů 5 Příspěvek na provoz Oprava zdr. zařízení 3 Příspěvek na provoz Oprava telef. ústředny 22 Příspěvek na provoz Oprava sociálního zař. 23 Příspěvek na provoz Oprava a údržba automobilů 61 Příspěvek na provoz * FRM, RF, příspěvek na provoz Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor.dary) za r v tis. Kč Tvorba celkem 554 Čerpání celkem 248 Zdroje celkem k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 21

22 Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis 22

23 Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné Věcné Věcné Finanční Finanční Finanční Finanční 5226Finanční 226Finanční Finanční Finanční 7162,

24 162, IX. Finanční plán na rok V r oce 2007 s e m ění fi n an co v án í s o ci ál ní ch s luţ eb dl e Zákona č. 108/ 2006 S b., o s ociálních s luţ bách. Do t aci na s o ci ál ní sluţb y b u d e p oskyt o v at p ř ímo Mini sterstvo p r áce a soci ál ní ch v ěcí ČR a z řizovat el Ús t ecký k r aj b ude poskyt o v at příspěv ek na p r ovoz, a to k n ákl adům, kt eré n ej sou moţ n é h r ad it z dotace MPSV ČR, j eţ u r ču je m etodika MPSV ČR o d pis y m ajetku, r eprez ent aci, finančn í l easing, z ah r an i ční p r acovní ces t y, v ýz k u m a v ýv o j, r ekondi čn í a r ek reační p ob yt y, d a n ě a p oplatk y, D P H, p okut y a s ankce. ÚSP H áj u D u chco va b yl o z t éto d ot ace p řiznán a čás tka t is. K č. Zřizovatel posk yt n e n a o stat ní n ákl ad y částku 900 t is. K č. No v ě od ro k u bude k lientům v yp l ácen p ř íspěvek n a p éči, kt erý b u d e n a h razovat zvýš ení d ů ch odu o b ezmocn ost. T ent o příspěvek n a p éči bude d alším p říjmem o r ganiz ace. V r o ce n ení o čekáv ána v hospodaření o r ganiz ace ţ ádná m imořádná událost, k t erá b y m o h l a ovlivni t v ýs l edek h ospodaření z a rok Pouz e s e o čekáv aj í v yš š í n ákl ady z důvodu z ajištěn í vzděl ávání z am ěs tnan ců, k t eré v yp l ýv á z e z ák ona č. 108/ 2006 S b., o s o ci ál ní ch sluţ b ách. Fi n an ční pl án b yl s estav en v návaznosti n a r ozpočt ová p r avi dl a a h ospodaření je p l án ováno j ak o v yr o v nané. Finančn í pl án j e p řílohou t ét o výr o č n í zprávy. 24

25 X. Vedení organizace, kontakty Ř editel : 509 Mgr. Hyn ek Ma ton oha Zástupce ř editel e a v ed oucí. zdravot ní ho -o š et řovatelskéh o úseku: Zdeňka Frühaufová V edoucí v ýchovného vol nočasového ú s ek u : Mgr. Ji tk a Kosejková V edoucí provozní ho úsek u: R egi na Pl a čková V edoucí kuch ařk a : V ěra Šulceková Zdroje celkem k

26 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k

27 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné 27

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118

Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118 Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace Brtníky 118 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV.

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h s t u d i í P d F U P L E N K A P O D U Š E L O V Á I I

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá LOVOSICE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá LOVOSICE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Dlouhá 75 41 22 LOVOSICE Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 26 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace U Kaple 494, 407 21 Česká Kamenice Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III.

Více

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 dddubi@dddubi.cz Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ústav sociální péče Brtníky příspěvková organizace Brtníky 118, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Brtníky příspěvková organizace Brtníky 118, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Brtníky příspěvková organizace Brtníky 118, 40760 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Příloha č. 2 PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Schválený rozpočet NÁKLADY na rok 2008 účet 501 spotřeba materiálu 5131 potraviny 3100 5132 ochranné pomůcky

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 dddubi@dddubi.cz Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 1 2 Obsah I. Sídlo organizace

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE

ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE Účtová tříd a 0 - D louhodobý m ajetek 15 01 - D louhodobý n eh m o tn ý m ajetek 010 D louhodobý nehm otný m ajetek 15 011 Zřizovací výdaje 17 012 N ehm otné výsledky výzkum

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Obsah. Přílohy: 1. Základní údaje o klientech

Obsah. Přílohy: 1. Základní údaje o klientech 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více