Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova

2 I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace Obsah III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace N ázev: Ú s ta v sociální p éče Háj u Du ch co va, pří spěv ková o r ganiz ace Sídl o: K u b átova 269, H áj u Duch co va IČ: D IČ : C Z II. Vznik a postavení organizace Ú stav sociální p éče H áj u D uchco va, příspěv ková or ganiz ace, b yl z říz en j ako p ř íspěv k ová o r ganiz ace z řizovací listinou O k r es ního ú ř ad u T epl ice č. 40/95 ze d n e , s účinností o d D ál e p ak b yl a n a z ák l ad ě usnesení R ad y Ú s t eckého k r aj e č. 180/49/ 2002 d odat k em č. 1 z e d n e k tét o z řizovací l istině, ú či nné o d 1. l edna 2003 v ýš e citovaná l istina z důvodů v dodatku uveden ých u p r aven a p o d č. j. 2 39/ ( zřizovat el em se stává Ústeck ý k r aj) Ú p lné znění z řizovací listiny b yl o v yd áno R ad ou Ústeckého kraje u snesení m č. 33/ 59R/ ze dne III. Zaměření a činnost organizace 1. H l av ním ú čel em, p r o kt erý b yl a p ř í s p ěv ková organizace z říz en a, je z ajištěn í ústavní sociální p éče pro mentálně p ostiţ en é o b čan y v e v ěku o d 3 l et, p ostiţ en é m en t álním p ostiţ en ím t ěţšího stupně a p ro obča n y, p ostiţ en é v ed l e mentálního p ostiţ ení t éţ t ěl esnou n eb o smys l o v ou v adou, kt eří p ot řebují ústavní p éči, ni koliv však léčebnou p éči v lůţkovém z d r avotnickém z aříz en í. O b čan é s lehk ým m ent álním p ostiţ en ím s e přijímají j en v pří p adě, ţ e n ezbyt n ě p ot ř eb uj í ú s t av ní p éči. 2. V čel e Ús t av u stojí ř ed itel, kt eréh o j m en uj e a o dvol ává R ad a Ú steckéh o k r aj e. Ředitel Ú stav u j e statut ární m orgánem o p r ávněn ým j ednat j m én em ú stavu s am ostatně, s e v š emi právy a p ovi nnostmi v yp l ýv ající mi z postav en í s tatut árního o r gánu. Ř ed itel je odpověd n ý R adě Ú steckéh o kraje. Zodpoví d á za ú r o v eň a k v alitu p o sk yt o v ané p éče a ř ád n ý chod Ústavu. 3

4 Ú SEKY V ý ch ovn ý - volnoča sový úsek z ab ez pečuje veš k eré akt ivi t y a činnosti s pojen é s organiz ací a říz en ím s ys t ém u v ýchovné a vzděláv ací péče ú stavu. Zdravotní - o š etřo v atel sk ý úsek z ab ez p ečuj e v eš keré zdravot ni cké, h ygi eni cké, ošetřovatel ské a r ehabi litační či nnosti. T yt o činnosti jsou z ajišť ován y p r acovník y, j ej ichţ činnost m á ch arak t er odborné sluţ b y. Ekonomi cký ú s ek z ab ez pečuj e v eškeré n áleţitosti s poj en é s ř ádn ým chodem a p r ovozem ústavu z hl edi ska strav ování, z ás obování a d alších o bsluţn ých činností.dál e zabezpečuj e v eš k eré adm ini strativní z ál eţitosti s poj ené s účet ními a b ěţn ým i dokl ad y a d alší evi d en cí. R ovněţ z ab ez p ečuje p ers onál ní agendu, v yd á v á a evi duje o r ganiz ační a ří dí cí ak t y ú s t av u. Provozní úsek z ab ez p ečuj e v eš k eré n áleţitosti spoj ené s provoz em ú stavu z techni ckéh o hl ediska, tomuto úsek u j e podřízen o p r aco viště ú d rţb y a doprav y. S o ciální p ra covn ice z ajišťuj e pro ústav o dborn ou či nnost dl e j ej í k v alifikace. 3. Ú stav má z říz en o s am ostat né odděl en í p ro t ýd enní pobyt. U celoročn ího p ob yt u m á ú stav z řízeno s am ostatné ošetřovatelské o d dělení p ro o š et řo v án í s věřen ců v yţ adující ch n áro čnou o š et řo v at el skou péči. 4. Ú stav poskyt u j e sluţ b y v n ávazn osti na 74 v yh l ášky č. 182/1991 S b. d l e j ednotliv ých forem pobyt u a pot ř eb klien tů. 5. A ktivi t y ú s t av u jsou s m ěrovány n a k ulturní z ájmovou či nnost v z áj mu r oz voj e k lien ta a j eho s ch opností z apojení s e do spol ečen ského ţivot a. Form y z ájmové činnosti jsou o dvislé o d věku, zdrav ot ní ho s t av u a sch opnostech klien tů ústav u. 4

5 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing U místěn í ú stav u um oţňuj e ţivé kont ak t y k l i entů s okolím a v yt v o ř ení v az eb na občan skou společn ost t ak é m imo pro story ú s t av u. H l av ní ústavní b udova j e t vořena z e dvou, na s eb e navazující ch celků p r ovozně oddělen ých. Orient ace b udov y j e v e směru sever j ih, um o cň uje o slunění a denní osvětlen í pokoj ů. N adz em ní čás t m á 3 p o dl aţí, k d e d ispoz iční ř ešení v ychází z potř eb p r ovozovat el e: 1. NP V stupní část, dílny, m í s tnost s WC p r o n áv štěv y, h l avní ub yt o v ací část ( j ed nolůţ kové a dvoul ůţkové p okoj e) z dravotní ošet řovatelské odděl ení, s kl ady, v arna, jídel n a pro kl ient y a jídelna pro z am ěs tnan ce. 2. NP U b yt o v ací čás t (j ednolůţ kové a d v oul ůţkové pokoj e) v ýchovnýv ol nočasový ú s ek, š atnov ý b l o k pro z am ěstnance, tech ni cké z ázemí pro v ýchovu. 5

6 3. NP U b yt o v ací čás t (dvoulůţ kové p okoj e) t ýd enní pobyt, p l yn o v á k ot elna, vz duchotechnika, sklad y Budova má dále evakuační v ýt ah a p ři p r o vozu ústav u n ed o ch ází k produkci t oxických látek. V areálu j e d alší b u dova, kt erá zajišťuj e t echni cké z áz emí ú stavu, j edná s e o b udovu d ílny a ú d rţ b y v četně garáţ e, kde j e i nstalován z áloţní generátor p ro pří p ad v ýp adku elekt ri ck é en ergi e. 6

7 D alší budovou je n ej starší a t echnick y n eodpoví d ající budova, kt erá z ajišť uj e p rádel enský p r o v oz, k d e j ej í z áz emí a t ech ni cká v yb avenost n eodpoví d á poţ adavkům k pokryt í p r ovozu, a k d e se n av ýš i l a k ap aci t a k lien tů z 60 n a 83. V prvním p at ř e jsou k ancel áře a j e z d e nut n á v ým ěna o k en a r ozvodu topen í z důvodu vys o k ých n ákladů n a t eplo a p ro voz k ancel áří. Budova m á z pracovanou p r oj ek tovou d okum ent aci, ale n e b yl a z ařaz ena do II. e t apy r ekonstru kce ú stav u. Z důvodu n eodpovídající ho t echni ckéh o z ázem í a v ys o k ých n áklad ů n a p ro voz b u d e t at o b udova n árokována na z ařaz en í do rekonstrukce v r oce Ú stav m á p r o v yţ ití k lien tů v yb u d ován s port ovní areál, o d počinková m ísta ( n ap ř. v zahradním altánku), b e zbari érové chodní ky a k o m uni k aci pro z ás obování.. 7

8 S běţn ým o d p ad em o r ganizace n ak l ádá d l e z ák ona č. 3 28/1991 S b. o o d padech. Ú stav je k omplex ně v yb a v en a uzavřen p řed neoprávněným v stupem a chrání klient y S ohl ed em n a skladbu klientů dl e z d r av ot ní ho stav u ústav nepro voz uje p om o cn é hospodářství a an i ústavní výr o bu. V. Základní údaje o klientech K apacita ústav u k : 8 3 klien tů O b loţnost ústavu k : 7 9 klien tů z toho celoročn í pobyt 69 klien tů t ýd enní pobyt 1 0 klien tů Sloţ ení klien tů: 59 mu žů 20 žen N ařízená ústavní výchova: 3 klien ti Z celkovéh o počt u k lient ů m ám e na s peciálním o šetřovat el ském o d dělení 1 4 k lient ů, kt eří p ot řebují speci ální p éči, d ále j e v ústavu u b yt o v án o 5 vozí čkářů. P ro zabezpečen í zdravot ní p éče m á ú stav smluvně z abezpečen é l ék aře p ro d ospěl é a pro klient y d o 19 let. Ú stav p oskyt u j e 6 k lien tům školní vzdělání m imo ústav v e Zvl áš tní t ří d ě v Háji u Duch cova, kam sam ostatně doch áz í. S při hl éd nutím k věku a s ch opnostem kl ient ů j e o r ganiz ována m imoškol ní a pracovní v ýchova. 8

9 A k ce podporu jící integraci do společnosti: únor Malá kopaná Louny / partnery/ I liga kopaná Teplice Maškarní ples občanské sdruţení EGOTERIA Litvínov březen DDM Osek stolní tenis se školními dětmi Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace I liga kopaná Teplice Matějská pouť Praha duben DDM Osek stolní tenis se školními dětmi I liga kopaná Teplice Teplice planetárium promítání ZŠ Duchcov stolní tenis DD Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny I liga kopaná Teplice květen I liga kopaná Teplice Výlet ZOO park Chomutov Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ Květinové Teplice vystoupení kapely Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů Most letiště, letecký den červen Noc snů ZOO Děčín Osek - Den dětí vystoupení kapely Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek Osecká kytara - kulturní akce DD Dubí - hudební vystoupení Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy Rekreace klientů výchovné oddělení - Staré Splavy červenec Hnačov relaxační a rehabilitační pobyt srpen I liga kopané Teplice I liga kopané září DD-Dobětice - festival kapela Osek vystoupení kapely pro hasiče I liga kopaná Teplice Festival Hájský kohout 2006 říjen Praha Letná - vystoupení kapely Hájští Kohouti Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ Duchcov kino pohádka Duchcov kino pohádka DD Dubí soutěţe s důchodci a školáky festival Ţatec Náš svět, vystoupení pro veřejnost Vystoupení na benefici v Kadani Hájští kohouti I liga kopaná Teplice 9

10 DDM Osek stolní tenis se školáky Osek město myslivecký hon Hájští kohouti I liga kopaná Teplice listopad I liga kopaná teplice egoteria občanské sdruţení předvánoční rejdění I liga kopaná Teplice Duchcov kino pohádka prosinec Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost Vystoupení Hájští kohouti občanské sdruţení SPMP-Louny Praha výlet vánoční trhy, Národní muzeum pravěk. Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 3-6 let let let let let let let let let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

11 Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení Přiznání bezmocnosti k Počet klientů Muži Ženy I.stupeň II.stupeň III.stupeň Rozsah poskytované péče ústavem prostřednictvím služeb A. - p éče 1. kom plexní ošetřovat el ská péče se p osk yt u j e klient ům, jejichţ zdravot ní stav om ezuje úpl n ě jejich sch o pnost sebeobsluhy p ř i ţivotní ch ú k on ech 2. průběžn ou zdravo tní péči p oskyt u j em e pro střed ni ct vím - o ční l ékař - ušní l ék ař - p r akt ický l ékař - p edi atr - g yn ekolog - n eu r olog - ps ychiatr - ps ycholog - stom atolog 11

12 - o rtopéd - chi ru r g - logoped - koţ ní lék ař - r ehabilitace n a doporu čení odborní ka - s ex uol o g - láz eňská péče - No v é Lázně Teplice B. služby kosmetickéh o ch arak t eru k adeřní k p edi kúra m anikúra C. služby duchovní n ávštěv y p ř íslušní ků cí rk ví terap eutické duch ovní s ez ení s klient y s kupi nové t erapi e ps ycholog n ávštěv y d ivadel (P r ah a) k o ncert y ( D u chco v) D. rek reační a ozdra vn é pob yty z ah r an i ční t uz emské p l av ání perlička, plav eck é haly v o kolí ( j ed noden ní ak ce) E. vzd ělávání s p eci ál n ěp ed agogi ck é cent r um Teplice vz d ěl áv ání ve škol ské s oustavě speciální škol a H áj u Duch co v a V zděl ávání v r ám ci ústav u F. zájmo v é aktivi t y k r ouţ k y m i mo ústav keram ika, sportovní k r ouţ k y v r ámci ústav u h udeb ní skupina, t aneční k r ouţ k y, p ř í ro dovědný, s p o rt ovní, aerobik, b at ika, v ýt v arn ý 12

13 VI. Organizační struktura Ú stav j e vni t řn ě čl eněn n a čt yř i o r ganizační j ed notky v postav ení úseků, j imiţ jsou: ekonomický ú s ek v ýchovný- v o l n očasový ú s ek zdravot ní -o š et řo v atelsk ý ú s ek p r ovozní úsek V čel e z dravotní ho - o š et řo v at elskéh o ú s ek u j e v ed oucí ú s ek u, kt erý j e d o f u nkce j m en ován a z f unkce o dvoláv án, t akt éţ v čele v ýchovnéh o - v ol nočasového úsek u j e d o fu nkce jmenován v edoucí úseku. P r ovozní úsek j e r ozděl en n a dvě o d d ěl ení a to p r ovozu ( ú klid, ú drţ ba, autodoprava) a k u ch yň, k de j sou v edoucí jednot liv ých o d dělení. Sociál ní p r aco vník a ekonomický ú s ek jsou přímo podříz eni ředi teli ústav u. Ř editel ÚSP plní úkol y z aměstnav at ele v ů či o stat ním pracovníkům ú stav u, k t eří jsou mu podřízení. Zej m én a j menuje a odvoláv á v ed oucí a d alší p r acovník y, a stanoví roz s ah ú kolů a p ovinností j ed notlivých z am ěstnanců. J ejich p r áv a a povi nnosti, v čet n ě r oz s ah u pracovní ch ú kolů stanoví k o nkrét ně v ni třní p ř edpi s o r ganiz ace o p oţadav cí ch a p o pisu jednot liv ých p r acovní ch fu nkcí. Ú stav v ys t upuj e v p r áv ní ch vztazích s v ým j m én em a n ese odpověd nost z ni ch v yp l ýv ající. P ři pl nění sv ýc h ú kolů s e ří dí o b ecn ě z ávazn ým i p r ávní mi před pis y a pokyn y z ř izovat el e. O r ganizační ř ád Ú stavu soci ální p éče H áj u D u ch cova, p ří spěvková o r ganiz ace, j e z ákl adní o r ganiz ační n o rm ou, kt erá v ym ez uj e p ostaven í a p ůsobnost t éto organiz ace, její organizační stru kturu, v ni třní vztah y a p ůsobnost j ejich j ednot livých ú s eků. O r ganiz ační ř ád b yl v yd á n z řizovat el em (Ústeck ý k r aj) s ú činností Lékařská péče j e z aj ištěna ex t erní mi lék aři : Lékař/ka: ex t erní : k li en ti do 19 l et MUDr. Da g ma r Wagn ero vá k llen ti nad 19 let MUDr. Jiří Košťál 13

14 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Stru kt ura pers onálu j e dána organiz ačn ím řádem v yd an ým zřizovat el em s účinností od Stav z am ěstnanců k : 6 1 Sloţ ení z am ěs tnanců : T HP 5 Zdravot ni ck ý- o š. personál 1 5 P r aco vníci soc. péče 2 5 O statní z am ěs tnan ci 16 - z ařaz ování z am ěstnanců d o pl atových t ří d b yl o prováděn o v soulad u se z ák o n em č. 143/1992 S b., o pl at u a odm ěně z a p r acovní pohotovost ve zněn í poz d ějších předpi sů. - z aš kol o vání nových p r aco vní ků j e p r ováděn o p ři n ástupu j ednotliv ým i vedoucími úseků - h o dnocení z am ěstnan ců s e p r ovádí j ed nou r o čn ě dl e zpraco v an ých kri t érií - k o nt rol y z aměstnan ců jsou p r ovád ěny d l e z p raco v aného pl ánu k o nt rol - z ajišť ován í vz děláv acích p r o gram ů z am ěs tnanců p odle p ot řeb o r ganiz ace, dl e zpracovanéh o pl ánu vz d ěl áv ání p r o j ednot livé o d born é úsek y d l e nabí dk y n a kaţ d ý j ednotlivý r o k - p r o podáv ání stíţ ností j e v yp r acován a směrn i ce č. 3/ zdravot n í péče p ro z aměstnance j e z ab ezpečována závodním l ékařem v čet n ě p rováděn í p r ev entivních l ék ařs k ých p r o hl ídek a k o nt rol y d o d rţování l hůt pro ně stan oven ých - n a z aměstnance j sou zpraco v an é p r acovní p odmínky p r o z ařaz ování p rací d l e pracovní ch r izik do k at ego r ií dl e p r o f esních odborností zákon č. 258/2000 Sb. - P éče o z aměstnance f ormou p říspěv k ů (d ovol ená, pracovní v ýr o čí, jubilea, soci ál ní v ýp o m oc, apod.) je z ajišťován a z FKS P 14

15 počet Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let % let ,39 % let ,67 % let ,15 % let ,15% 61 let a více ,64 % celkem % 11,47 % 88,53 % 100 % X Členění zaměstnanců muži ženy celkem do 20 let let let let let 61 let a více věk 15

16 počet Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,95 vyučen ,87 střední odborné úplné střední úplné střední odborné ,70 vyšší odborné ,20 vysokoškolské ,28 celkem Členění zaměstnanců dle vzdělání muži ženy celkem základní vzdělání vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské 16

17 počet Složení zaměstnanců dle profesí k Složení zaměstnanců THP SZP zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PSP přímá obslužná péče PSP základní vých. nep. Činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Členění zaměstnanců dle profese THP Všeobecné sestry Ošetřovatelky PSP - přímá obslužná péče PSP - základní výchovná činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid profese Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč 11422,1 9867,4 9916,6 17

18 VIII. Hospodaření organizace R ok 2006 b yl u k ončen s e zlepšeným v ýs l edkem h ospodaření v e v ýš i 2 3 t is. Kč, v soulad u s e z ákonem č. 250/2000 Sb., o r ozpočtovýc h p r avidlech. K b yl z důvodu n eek onomičnosti p ro vozu zrušen T ýd enní p o b yt v T eplicí ch, N o voves ká ul. a r ed u kovaná kapacita v počt u 1 0 klientů p ř e v ed en a d o H áje u D u chcova. Vzhledem k tomu, ţ e to b yl a m imořádná akce, k t erá n eb yl a v r ozpočtovém plánu, musel a b ýt p r o v ed ena ú sporn á o p at ř en í, k terá ut lumila vz niklé mimořádné v ýd aje. P ř es těhován ím b yl o d o cíleno l ep ších p o dmínek pro v ýchovné z áz emí i r ela x ační okolí. Stěhování o bj ektu p r oběhl o v měsíci červen a b udova b yl a p ř edána do s p r áv y p ř í spěvkové o r ganizace Ú steckého k r aj e K r ajská m aj et ková, p ř íspěvková o r ganiz ace. D al ší úsporná opat ř ení m usela b ýt p r o v ed ena v návaznosti n a zvýš ené cen y energi í a v yš š í s pot ř ebu energií v důsled ku o t ev ř en í provozu v nové budově v ro ce V r oce proběh l a dvě v ýb ěrové ř íz en í na v eřej n é z ak áz k y a t o v květ nu 2006 na nákup nového devítimístnéh o automobilu. Dle v ýb ěrového ř íz en í b yl p o ř ízen autom obil R en aul t T r afi c v hodnot ě 531 tis. K č. Zároveň b yl d án n a p ro tiúčet s t ar ý automobi l t akt éţ značky R enault T r afic v hodnot ě 55 tis. Kč. D r u hé v ýb ěrové řízení p ro b ěh lo n a n ák u p ţ ehliče a to v prosinci 2006 s r ealiz ací nák upu 1-2/ Ú stav si v průběhu r oku z aj istil v ěcné d ary v h odnot ě 46 tis. K č a fi n an ční dary v hodnot ě 162,5 tis. Kč. O r ganizaci s e v průběhu ro ku p odaři lo s níţit z a kl ient y p o hl ed ávk y, kt eré jsou v ev idenci dél e n eţ jeden ro k o 28 tis. Kč. V ů či organiz aci neb yl y v r o ce uplatn ěny ţ ádné fi n an ční sankce. D ále b yl a v r o ce p ro v ed ena v eřejnospráv ní kont ro l a K r ajským ú ř adem Ú steck ého k r aj e, odborem k o nt rol y. V ýs l edek kont rol y z jistil d r obné n edostat k y, k t eré b yl y i h n ed o dstraněn y. D alší k o nt rol y p r o v eden é v ro ce s e t ýk aly p r acovněprávních vz t ah ů a n ebyl y z j ištěny ţ ádné n edostat k y. V r oce b yl Ú SP H áj u Du chcova p o sk yt n ut p ří spěv ek n a provoz o d zřiz ovatele v e výš i ,00 Kč. O r ganizace n ep r ovoz uj e dopl ň k ovou činnost a o depi sování majetku p r obíhá rovnoměrným z působe m dl e pokyn ů z řizovat el e. 18

19 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost Hospodaření organizace Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost 501 Materiál Energie Opravy a udržování 512 Cestovné Náklady na reprezentaci 518 Služby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Doplňková činnost Náklady celkem % 1% 1% 1% 11% 8% Přehled nákladů % 0% 0% 53% 5% Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy 19

20 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost Tržby celkem (ú ) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem Přehled výnosů % 23% 1% Příjmy za služby Zúčtování fondů Příspěvek na provoz Ostatní příjmy 76% Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč / rok

21 21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava kotlů 18 Příspěvek na provoz Oprava kuchyň. strojů 14 Příspěvek na provoz Oprava kancel. strojů 5 Příspěvek na provoz Oprava zdr. zařízení 3 Příspěvek na provoz Oprava telef. ústředny 22 Příspěvek na provoz Oprava sociálního zař. 23 Příspěvek na provoz Oprava a údržba automobilů 61 Příspěvek na provoz * FRM, RF, příspěvek na provoz Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor.dary) za r v tis. Kč Tvorba celkem 554 Čerpání celkem 248 Zdroje celkem k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 21

22 Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis 22

23 Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné Věcné Věcné Finanční Finanční Finanční Finanční 5226Finanční 226Finanční Finanční Finanční 7162,

24 162, IX. Finanční plán na rok V r oce 2007 s e m ění fi n an co v án í s o ci ál ní ch s luţ eb dl e Zákona č. 108/ 2006 S b., o s ociálních s luţ bách. Do t aci na s o ci ál ní sluţb y b u d e p oskyt o v at p ř ímo Mini sterstvo p r áce a soci ál ní ch v ěcí ČR a z řizovat el Ús t ecký k r aj b ude poskyt o v at příspěv ek na p r ovoz, a to k n ákl adům, kt eré n ej sou moţ n é h r ad it z dotace MPSV ČR, j eţ u r ču je m etodika MPSV ČR o d pis y m ajetku, r eprez ent aci, finančn í l easing, z ah r an i ční p r acovní ces t y, v ýz k u m a v ýv o j, r ekondi čn í a r ek reační p ob yt y, d a n ě a p oplatk y, D P H, p okut y a s ankce. ÚSP H áj u D u chco va b yl o z t éto d ot ace p řiznán a čás tka t is. K č. Zřizovatel posk yt n e n a o stat ní n ákl ad y částku 900 t is. K č. No v ě od ro k u bude k lientům v yp l ácen p ř íspěvek n a p éči, kt erý b u d e n a h razovat zvýš ení d ů ch odu o b ezmocn ost. T ent o příspěvek n a p éči bude d alším p říjmem o r ganiz ace. V r o ce n ení o čekáv ána v hospodaření o r ganiz ace ţ ádná m imořádná událost, k t erá b y m o h l a ovlivni t v ýs l edek h ospodaření z a rok Pouz e s e o čekáv aj í v yš š í n ákl ady z důvodu z ajištěn í vzděl ávání z am ěs tnan ců, k t eré v yp l ýv á z e z ák ona č. 108/ 2006 S b., o s o ci ál ní ch sluţ b ách. Fi n an ční pl án b yl s estav en v návaznosti n a r ozpočt ová p r avi dl a a h ospodaření je p l án ováno j ak o v yr o v nané. Finančn í pl án j e p řílohou t ét o výr o č n í zprávy. 24

25 X. Vedení organizace, kontakty Ř editel : 509 Mgr. Hyn ek Ma ton oha Zástupce ř editel e a v ed oucí. zdravot ní ho -o š et řovatelskéh o úseku: Zdeňka Frühaufová V edoucí v ýchovného vol nočasového ú s ek u : Mgr. Ji tk a Kosejková V edoucí provozní ho úsek u: R egi na Pl a čková V edoucí kuch ařk a : V ěra Šulceková Zdroje celkem k

26 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k

27 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Převod z HV z r Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Čerpání 11Stav k Stav k Stav k Stav k Přehled přijatých sponzorských darů početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné 27

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje

Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Ústeckého kraje Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 dddubi@dddubi.cz Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 407 84 Lobendava 105 Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 DÚSP Čížkovice_Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2013 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více