Straightforward Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Straightforward Intermediate"

Transkript

1 Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na consider sb to be Lâ]åDëfÇ]L= považovat někoho za describe LÇfDëâê~fÄL= popsat; vylíčit proud Léê~rÇL= hrdý; pyšný see sb as LëáW=]òL= představit si někoho jako think of sb as LqfÏâ=]î=]òL= považovat někoho za Lesson 1 Physical features average LôîêfÇwL= průměr; průměrný bald LÄlWäÇL= plešatý blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond build LÄfäÇL= stavět; postavit complexion Lâ]ãDéäÉâpåL= pleť dark LÇ^WâL= tmavý (dark brown - tmavě hnědá) healthy LÜÉäqáL= zdravý muscular Lã¾ëâàrä]L= svalnatý narrow Låôê]rL= úzký pale LéÉfäL= bledý pointed LélfåífÇL= špičatý; ostrý prominent Léêflãfå]åíL= přední; význačný round Lê~råÇL= kulatý; zakulacený shaved LpÉfîÇL= oholený; vyholený shiny Lp~fåáL= lesklý; naleštěný slim LëäfãL= štíhlý straight LëíêÉfíL= rovný; přímý tanned LíôåÇL= opálený wavy LïÉfîfL= vlnitý; zvlněný wide Lï~fÇL= široký Lesson 1 Other words and phrases analyst Lôå]äfëíL= analytik approachable L]Déê]ríp]ÄäL= přístupný; přátelský arrest L]DêÉëíL= zatknout; zajistit (podezřelého) arrogant Lôê]Ö]åíL= arogantní automatic LlWí]DãôífâL= automatický base LÄÉfëL= základ beefeater LÄáWÑ?áWí]L= strážce Toweru v Londýně bite LÄ~fíL= kousnout boss LÄflëL= šéf branch LÄê^WåípL= větev; pobočka budget LľÇwfíL= rozpočet business-like LÄfòå]ëä~fâL= praktický; věcný; dobře plnící svou funkci button LľíåL= knoflík; tlačítko career Lâ]Dêf]L= povolání; životní dráha cashier Lâôpf]L= pokladník challenge LípôäfåÇwL= výzva chaos LâÉf]ëL= chaos; zmatek chew LípìWL= žvýkat; kousat citizen LëfífòåL= občan clever LâäÉî]L= chytrý; bystrý clip LâäféL= spona; sponka colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega concept LâflåëÉéíL= pojetí; koncepce cope Lâ]réL= poradit si s (with) courtroom LâlWí?êìWãL= soudní síň crossword Lâêflëï WÇL= křížovka cucumber LâàìWâ¾ãÄ]L= okurek; okurka date LÇÉfíL= datum; schůzka day-to-day LÇÉf=í]=ÇÉfL= každodenní decent LÇáWëåíL= slušný; kvalitní; dobře vypadající define LÇfDÑ~fåL= formulovat; definovat dial LÇ~f]äL= vytočit diplomacy LÇfDéä]rã]ëáL= diplomacie emergency LfDã WÇw]åëá= services ë Wîfë]òL= tísňové služby expense LfâDëéÉåëL= výdaj; útraty expert LÉâëé WíL= odborník; znalec eye-opener L~f=]ré]å]L= překvapení zbavující iluzí fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý fidget LÑfÇwfíL= chovat se nervózně fireworks LÑ~f]ï WâëL= ohňostroj fit LÑfíL= v dobré kondici; způsobilý flatly LÑäôíäáL= nudně; monotónně fuel LÑàr]äL= palivo; natankovat fuss LѾëL= hluk; poprask get away with LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= podařit se give sb away LÖfî=]DïÉfL= prozradit; vyzradit govern LÖ¾îåL= vládnout; ovládat head office LÜÉÇ=flÑfëL= ředitelství; centrála headquarters LÜÉÇDâïlWí]òL= velitelství; centrála hero LÜf]ê]rL= hrdina; idol imaginary LfDãôÇwfå]êáL= pomyslný; domnělý immigrant LfãfÖê]åíL= imigrant impress LfãDéêÉëL= udělat dojem instrument Lfåëíê]ã]åíL= nástroj intrigue LfåDíêáWÖL= pleticha; intrika invade LfåDîÉfÇL= vpadnout; vtrhnout (kam) invasion LfåDîÉfwåL= vpád; invaze investment LfåDîÉëíã]åíL= investice irrelevant LfêDêÉä]î]åíL= nerelevantní; vedlejší judgement LÇw¾Çwã]åíL= úsudek karoake LâôêfD]râáL= karoake kid LâfÇL= děcko liar Lä~f]L= lhář lie Lä~fL= lhát (lie - lying); lež lifestyle Lä~fÑëí~fäL= životní styl likeable Lä~fâ]ÄäL= sympatický; příjemný live off Läfî=?flÑL= žít z čeho; živit se čím marketing Lã^WâfífÏL= marketing mayor LãÉ]L= starosta mess around LãÉë=]Dê~råÇL= udělat zmatek modest LãflÇfëíL= skromný; rozumný multiculturalism Lã¾äífDâ¾äíp]ê]äfò multikulturalismus ãl= mum Lã¾ãL= maminka (hovorově) noodle LåìWÇäL= nudle

2 Straightforward Intermediate strana 2 z 13 old-aged L]räÇ=ÉfÇw= pensioner DéÉåp]å]L= důchodce palm Lé^WãL= dlaň; palma parliament Lé^Wä]ã]åíL= parlament patiently LéÉfp]åíäáL= trpělivě patriotism Léôíêf]DífòãL= vlastenectví; patriotismus personnel Lé Wë]DåÉäL= zaměstnanci phase LÑÉfòL= fáze pigeon LéfÇwfåL= holub political Lé]DäfífâäL= politický politician LéfläfDífpåL= politik pretend LéêfDíÉåÇL= předstírat racism LêÉfëfò]ãL= rasismus reality TV LêfDôä]íá=íáW=îáWL= kanál s programy typu reality show rebellious LêfDÄÉäà]ëL== odbojný; vzpurný refugee LêÉÑàrDÇòáWL= uprchlík replace LêfDéäÉfëL= nahradit; zaměnit; vrátit na původní místo reviewer LêfDîàìW]L= recenzent; kritik rhythm Lêfa]ãL= rytmus; takt right-wing Lê~fíDïfÏL= levicový royalties Lêlf]äífòL= tantiémy scary LëâÉ]êáL= nahánějící strach self-important LëÉäÑ=fãDélWí]åíL= domýšlivý; přehnaně sebevědomý sincere LëfåDëf]L= upřímný single parent LëfÏÖä=DéÉ]ê]åíL= svobodný rodič snottiness Lëåflífå]ëL= nafoukanost socialist Lë]rp]äfëíL= socialistický; socialista soft spot LëflÑí=ëéflíL= slabina specialize LëéÉp]ä~fòL= zaměřit se; být odborníkem (in) spot LëéflíL= všimnout si; zahlédnout staff Lëí~WÑL= zaměstnanci stage LëíÉfÇwL= jeviště stand for LëíôåÇ=Ñ]L= symbolizovat; znamenat stick to Lëífâ=í]L= držet se čeho; dodržovat co stubborn Lëí¾Ä]åL= tvrdohlavý; umíněný sweaty LëïÉífL= propocený; zpocený stumble Lëí¾ãÄäL= klopítat; škobrtat technical LíÉâåfâäL= technický tell-tale LíÉä?íÉfäL= kontrolka tension LíÉåpåL= napětí tight Lí~fíL= těsný till LífäL= zásuvka na peníze v pokladně; dát / uložit peníze do příruční pokladny traditionally Líê]DÇfp]åäáL= tradičně typical LíféfâäL= typický volunteer Lîflä]åDíf]L= dobrovolník; přihlásit se dobrovolně watch out Lïflíp=~ríL= dávat si pozor Lesson 2 Phrasal verbs bring together LÄêfÏ=í]DÖÉa]L= přivést dohromady; spojit come across Lâ¾ã=]DâêflëL= narazit na něco drop sb off LÇêflé=DflÑL= vysadit; vyložit z dopravního prostředku get by LÖÉí=DÄ~fL= vystačit s penězi; get over sth LÖÉí=D]rî]= dostat se z čeho; ë¾ãqfïl= překonat co give sth up LÖfî=ë¾ãqfÏ=D¾éL= vzdát co; vdát se čeho look after sb Lärâ=D^WÑí]L= starat se o někoho pick sb up Léfâ=ë¾ãÄ]Çf=D¾éL=vyzvednout koho pull out Lérä=~ríL= vytrhávat; vytáhnout run into sb Lê¾å=DfåíìWL= (náhodou) potkat see sb off LëáW=DflÑL= vyprovodit set out LëÉí=D~ríL= vyrazit sort out LëlWí=D^ríL= vypořádat se; vyřešit; stand up for sth LëíôåÇ=D¾é=ÑlWL= zastat se; postavit se za stop off Lëíflé=DflÑL= zastavit se; udělat si přestávku turn in Lí Wå=DfåL= odevzdat Lesson 2 Travel catch a bus Lâôíp=]=DľëL= stihnout; chytit autobus get in a bus LÖÉí=få=]=DľëL= nastoupit do autobusu get out of a bus LÖÉí=~rí=]î=]=DľëL=vystoupit z autobusu get off a bus LÖÉí=flÑ=]=DľëL= vystoupit z autobusu get on a bus LÖÉí=flå=]=DľëL= nastoupit do autobusu miss a bus Lãfë=]=DľëL= zmeškat autobus také a bus LíÉfâ=]=DľëL= jet autobusem také time LíÉfâ=í~fãL= nespěchat Lesson 2 Other words and phrases acrobatics Lôâê]DÄôífâëL= akrobacie act LôâíL= hrát (v divadle); (za)chovat se adventure L]ÇDîÉåíp]L= dobrodružství alternatively LlWDí Wå]ífîäfL= nebo; jinak amazed L]DãÉfòÇL= ohromený; užaslý apparently L]Déôê]åíäfL= očividně backpack LÄôâéôâL= ruksak; batoh bear LÄÉ]L= medvěd bet LÄÉíL= vsadit se; sazet se blood LÄä¾ÇL= krev bush LÄrpL= křoví; keř cab LâôÄL= taxi campfire LâôãéÑ~f]L= táborák cave LâÉfîL= jeskyně celebrate LëÉä]ÄêÉfíL= (o)slavit; oslavovat charity LípôêfíáL= dobročinná činnost climate Lâä~fãfíL= podnebí; klima clown Lâä~råL= klaun coast Lâ]rëíL= pobřeží comedian Lâ]DãáWÇá]åL= komik; komediant competent Lâflãéfí]åíL= kompetentní competition Lâflãé]DífpåL= soutěž cub Lâ¾ÄL= lvíče; tygřík; medvídě apod. custom Lâ¾ëí]ãL= zvyk; obyčej; tradice darken LÇ^Wâ]åL= ztmavnout dawn LÇlWåL= svítání; rozbřesk; svítat desert LÇÉò]íL= poušť double-decker LǾÄä=DÇÉâ]L= dvoupatrový autobus dragon LÇêôÖ]åL= drak eventually LfDîÉåípì]äáL= nakonec exist LfÖDòfëíL= existovat explore LfâDëéälWL= (pro)zkoumat extraordinarily LfâDëíêlWÇå]êáL= pozoruhodně; nezvykle fascinating LÑôëfåÉfífÏL= okouzlující; strhující fire station LÑ~f]=ëíÉfpåL= požární stanice four-wheel drive LÑlWïáWä=Çê~fîL= pohon na čtyři kola fox LÑflâëL= liška fridge LÑêfÇwL= lednička

3 Straightforward Intermediate strana 3 z 13 frontier LÑêflåíf]L= hranice; pomezí goldfield LÖ]räÇÑáWäÇL= zlatonosné pole headline LÜÉÇä~fåL= titulek; nadpis helicopter LÜÉäfâfléí]L= helikoptéra hire LÜ~f]L= najmout si hitchhike LÜfípÜ^fâL= stopovat; jezdit (auto)stopem hometown LÜ]rãí~råL= rodné město how come LÜ~r=â¾ãL= jakto hug LܾÖL= objímat (se) in the wild Lfå=a]=ï~fäÇL= v divočině incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuvěřitelný injure LfåÇw]L= zranit; poranit injury LfåÇw]êfL= zranění inspire LfåDëé~f]L= inspirovat juggling LÇw¾ÖäfÏL= žonglování landmark LäôåÇã^WâL= pamětihodnost; význačný/orientační bod v krajině; mezník laptop Läôé=ífléL= notebook; přenosný počítač length LäÉÏqL= délka lie ahead Lä~f=]DÜÉÇL= (budoucí událost) být lift LäfÑíL= výtah; svezení v autě magic LãôÇwfâL= kouzlo; kouzelný mean LãáWåL= lakomý; zlý mechanical Lã]DâôåfâäL= mechanický mission LãfpåL= mise; poslání; úkol monument Lãflåàìã]åíL= památník; monument moral support Lãflê]ä=ë]DélWíL= psychická podpora nonsense Låflåë]åëL= nesmysl origin LflêfÇwfåL= původ outback L~ríÄôâL= (pusté) vnitrozemí perform Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát platform LéäôíÑlWãL= nástupiště post Lé]rëíL= poslat; odeslat (poštou) principality Léêfåë]DéôäfíáL= pole působnosti; sféra purple Lé WéäL= nachový; purpurový purpose Lé Wé]ëL= účel put sth right Lérí=Dê~fíL= spravit; opravit; objasnit raise LêÉfòL= zvýšit; navýšit rescue LêÉëâàìWL= zachránit; záchrana sacred LëÉfâêfÇL= posvátný salt LëlWäíL= sůl second-hand LëÉâ]åÇDÜôåÇL= z druhé ruky sight Lë~fíL= pohled; zrak; uvidět; spatřit sole Lë]räL= podrážka; podešev spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný spellbound LëéÉäÄ~råÇL= fascinovaný; napjatý sponsor Lëéflåë]L= sponzor storm LëílWãL= bouře stranger LëíêÉfåÇw]L= cizí/neznámý člověk taxi rank Líôâëá=êôÏâL= stanoviště taxi(služby) team building LíáWã=ÄfäÇfÏL= team building tiger Lí~fÖ]L= tygr time limit Lí~fã=äfãfíL= časový limit tractor Líêôâí]L= traktor truck Líê¾âL= nákladní auto unforgettable L¾åÑ]DÖÉí]ÄäL= nezapomenutelný van LîôåL= nákladní auto widely travelled Lï~fÇäá=íêôî]äÇL= zcestovalý Lesson 3 Accommodation apartment block L]Dé^Wíã]åí=ÄäflâL=bytový dům cabin LâôÄfåL= kabina (v letadle) campsite Lâôãéë~fíL= kemp; tábořiště cave LâÉfîL= jeskyně communal Lâ]DãàìWåäL= společný; veřejný community Lâ]ãDàìWå]ífL= komunita; společenství detached LÇfDíôípíL= samostatně stojící dormitory LÇlWãfíêáL= studentská kolej facilities =LÑ]Dëfä]ífòL= vybavení; příslušenství holiday home LÜfläfÇÉf=Ü]rãL= dům na prázdniny houseboat LÜ~rëÄ]ríL= houseboat lighthouse Lä~fíÜ~rëL= maják local authority Lä]râä=lWDq]êfíáL= místní úřady lock LäflâL= (u)zamknout mobile home Lã]rÄ~fä=Ü]rãL= dům na kolech monthly charge Lã¾åqäá=íp^WÇwL= měsíční poplatek ownership L]rå]pféL= vlastnictví resident LêÉòfÇ]åíL= trvale bydlící semi-detached LëÉãá=ÇfDíôípí= Ü~rëL= jeden ze dvou k sobě přiléhajících domků suburb Lë¾Ä WÄL= předměstí; okrajová část tent LíÉåíL= stan terraced LíÉê]ëíL= řadový (dům) treehouse LíêáW?Ü~rëL= bouda na stromě wallpaper LïlWäéÉfé]L= tapeta; tapety windmill LïfåÇãfäL= větrný mlýn Lesson 3 Conversation fillers Ah! L^WL= Ach. I see L~f=ëáWL= aha Mm. LãL= jo Oh! L]rL= Ach. Really! Lêf]äáL= Opravdu. Right! Lê~fíL= Aha. Uh-huh! L¾DܾL= Ano. Yes. LàÉëL= Ano. Lesson 3 Sleep fall asleep LÑlWä=]DëäáWéL= usnout feel sleepy LÑáWä=ëäáWéáL= cítit se ospale get to sleep LÖÉí=í]=ëäáWéL= usnout go to sleep LÖ]r=í]=ëäáWéL= jít spát have a nap LÜôî=]=åôéL= zdřímnout si heavy sleeper LÜÉîf=ëäáWé]L= člověk s tvrdým spaním light sleeper Lä~fí=ëäáWé]L= člověk s lehkým spaním make the bed LãÉfâ=a]=ÄÉÇL= ustlat postel set the alarm LëÉí=aáW=]Dä^Wã= nastavit budík clock âäflâl= wake up LïÉfâ=¾éL= probrat (se); probudit Lesson 3 Other words and phrases airy LÉ]êáL= vzdušný; lehkomyslný arsenic L^WëåfâL= arzén bench LÄÉåípL= lavička; lavice best-seller LÄÉëíDëÉä]L= kniha jdoucí nejlépe na odbyt big deal LÄfÖ=ÇáWäL= velký kšeft calamari Lâôä]Dã^WêáL= kalamári candle LâôåÇäL= svíčka catch up with Lâôíp=¾é=ïfaL= dostihnout chef LpÉÑL= šéfkuchař claim LâäÉfãL= požadavek; nárok

4 Straightforward Intermediate strana 4 z 13 conduct Lâ]åDǾâíL= řídit; dirigovat; chovat se convenient Lâ]åDîáWåf]åíL= příhodný; vyhovující conviction Lâ]åDîfâpåL= přesvědčení; uznání vinným crash LâêôpL= narazit do; nabourat (se) (auto); havárie day-to-day LÇÉf=í]=ÇÉfL= každodenní decorate LÇÉâ]êÉfíL= (vy)zdobit deer LÇf]L= jelen; vysoká deserve LÇfDò WîL= zasloužit si divide LÇfDî~fÇL= (roz)dělit dramatic LÇê]DãôífâL= dramatický drawback LÇêlWÄôâL= nevýhoda; nedostatek dreadful LÇêÉÇÑ]äL= hrozný; strašný; strašlivý dull LǾäL= nezajímavý; jednotvárný enormous LfDålWã]ëL= obrovský; nesmírný for good LÑ]=ÖrÇL= nadobro; navždy found LÑ~råÇL= založit; zřídit fully clothed LÑräá=âä]raÇL= úplně oblečený gossip LÖflëféL= klepy; šířit klepy half-way LÜ^WÑ=ïÉfL= ležící na půli cesty; částečný; kompromisní a helping hand L]=ÜÉäéfåÖ=ÜôåÇL= pomoc homesick LÜ]rãëfâL= tesknící po domově; nostalgický household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL= všeobecně známá věc, pojem incense LfåëÉåëL= kadidlo inn LfåL= hostinec keep sb company LâáWé=â¾ãéåfL= chodit s někým living conditions LäfîfÏ==â]åDÇfp]åòL=životní podmínky mayonnaise LãÉf]DåÉfòL= majonéza monk Lã¾ÏâL= mnich noisy LålfòáL= hlučný obviously LflÄîf]ëäfL= zjevně poisonous Lélfò]å]ëL= jedovatý poverty Léflî]íáL= chudoba; bída; nouze refugee LêÉÑàrDÇwáWL= uprchlický reputation LêÉéàìDíÉfpåL= pověst; reputace sanitary Lëôå]íêáL= hygienický; sanitární scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); krajina; příroda sink LëfÏâL= dřez slice Lëä~fëL= krajíc; plátek sparkling Lëé^WâäfÏL= jiskřivý spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný substance Lë¾Äëí]åëL= látka; substance tap water Líôé=ïlWí]L= voda z kohoutku time flies Lí~fã=Ñä~fòL= čas běží undeserved L¾åÇfDò WîÇL= nezasloužený uniform LàìWåfÑlWãL= uniforma useless LàìWëä]ëL= nepoužitelný; zbytečný vacation Lî]DâÉfpåLîÉfDâÉfp dovolená ål= valet LîôäÉfL= sluha waiting list LïÉfífÏ=äfëíL= čekací list wooden LïrÇåL= dřevěný; vyrobený ze dřeva workhouse Lï WâÜ~rëL= káznice Lesson 4 Idioms (taking risks) a bit of a gamble L]=Äfí=]î=]= trochu riziko DÖôãÄäL= a lot at stake L]=äflí=]í=DëíÉfâL= v sázce (je) mnoho against the odds L]?ÖÉåëí=aáW=DflÇòL= velice nepravděpodobný give sth a go LÖfî=ë¾ãqfÏ=]= vyzkoušet něco Ö]rL= it's a lottery Lfíë=]=äflí]êáL= je to loterie play safe LéäÉf=ëÉfÑL= hrát na jistotu try your luck Líê~f=à]=Dä¾âL= zkoušet štěstí Lesson 4 Injuries ankle LôÏâäL= kotník black eye LÄäôâ=D~fL= modřina; monokl bleed LÄäáWÇL= krvácet bruise LÄêìWòL= pohmožděnina burn LÄ WåL= hořet; spálit (se) frostbitten LÑêflëíÄfíåL= omrzlý scratch LëâêôípL= (po)škrábat (se) shock LpflâL= šok; leknutí sprain LëéêÉfåL= vyvrtnout si; udělat si výron; podvrtnutí wrist LêfëíL= zápěstí suffer from Lë¾Ñ]=ÑêflãL= trpět čím twist LíïfëíL= (za)kroutit; otočit (se) unconscious L¾åDâflåp]ëL= v bezvědomí Lesson 4 Other words and phrases according to L]DâlWÇfÏ=í]L= podle addict LôÇfâíL= narkoman; nadšenec all night LlWä=å~fíL= celou noc balcony LÄôäâ]åáL= balkon bang LÄôÏL= bouchnout; prásknout billion LÄfäà]åL= BrE bilión; AmE miliarda burglar LÄ WÖä]L= lupič; zloděj catch fire Lâôíp=Ñ~f]L= chytnout; vznítit se coincidence Lâ]rDfåëfÇ]åëL= shoda okolností corpse LâlWéëL= mrtvola critic LâêfífâL= kritik destroy LÇfDëíêlfL= zničit droppings LÇêfléfÏòL= trus end up LÉåÇ=¾éL= skončit (čím/jak) explode LfâDëéä]rÇL= vybuchnout; explodovat explosion LfâDëéä]rwåL= výbuch fancy LÑôåëáL= představit si; mít chuť fortune LÑlWíp]åL= velký majetek; hodně peněz fry LÑê~fL= smažit (se); opékat (se) gamble LÖôãÄäL= hrát (hazardní hry n. na automatech) good cause LÖrÇ=âlWòL= dobrá věc governor LÖ¾î]å]L= guvernér handful LÜôåÇÑräL= číslo; kvítko; rošťák have sth in LÜôî=KKK=få= common Dâflã]å=ïfaL= mít něco společného have sth on your mind LÜôî=flå=à]=ã~fåÇLmít něco na srdci haystack LÜÉfëíôâL= stoh sena hiker LÜ~fâ]L= výletník; pěší turista horn LÜlWåL= roh icy L~fëáL= ledový; ledově studený identical L~fDÇÉåífâäL= stejný; shodný income Lfåâ¾ãL= příjem industry LfåÇ]ëíêáL= průmysl it's worth it Lfíë=ï Wq=fíL= stojí to za to jackpot LÇwôâéflíL= jackpot

5 Straightforward Intermediate strana 5 z 13 jet set LÇwÉí=ëÉíL= mezinárodní smetánka často cestující letadlem na společenské události legal LäáWÖäL= právní; právnický leisure club LäÉw]=âä¾ÄL= klub volnočasových aktivit lightning Lä~fíåfÏL= blesk liquid LäfâïfÇL= tekutý; tekutina local Lä]râäL= místní lucky break Lä¾âf=ÄêÉfâL= velká šance make-up LãÉfâ¾éL= make up; líčení mate LãÉfíL= kamarád(ka) oven L¾îåL= trouba; pec; kamna parachute Léôê]pìWíL= padák paramedic Léôê]DãÉÇfâL= zdravotník parental LéôDêÉåíäL= rodičovský pepperoni LéÉé]Dê]råáL= silně kořeněná klobása petrol station LéÉíê]ä=ëíÉfpåL= benzínová pumpa philosophical LÑfä]DëflÑfâäL= filozofický pile Lé~fäL= (srovnaná) hromada plough into Léä~r=fåíìWL= ponořit se do profile Léê]rÑ~fäL= profil; portrét pupil LéàìWéäL= žák quick-fix Lâïfâ=DÑfâëL= rychlé řešení rail LêÉfäL= zábradlí reduce LêfDÇàìWëL= snížit; omezit regular LêÉÖàrä]L= pravidelný regularly LêÉÖà]ä]äfL= pravidelně scream LëâêáWãL= (za)křičet; ječet siren Lë~fê]åL= siréna smash LëãôpL= rozbít; vyrazit (dveře apod.) snake LëåÉfâL= had sneeze LëåáWòL== kýchat solution Lë]DäìWpåL= řešení solve LëfläîL= (vy)řešit; (roz)luštit speedboat LëéáWÇÄ]ríL= rychlý motorový člun; kluzák spit LëéfíL= slina; plivat spray LëéêÉfL= postřikovat;sprej squash LëâïflpL= squash superstition LëìWé]Dëífp]åL= pověra survive Lë]Dî~fîL= přežít; zůstat na živu symphony LëfãÑ]åáL= symfonie tempt LíÉãéíL= lákat; pokoušet throughout LqêìWD~ríL= všude; po celou dobu toddler LíflÇä]L= batole toe Lí]rL= prst (na noze) turnover Lí Wå]rî]L= obrat twin LíïfåL= dvojče twist of fate Líïfëí=]î=DÑÉfíL= hra osudu warehouse LïÉ]Ü~rëL= sklad wave LïÉfîL= vlnit se; vlát wicked LïfâfÇL= vynikající; nejlepší you're kidding LàlW=âfÇfÏL= ty si děláš legraci Lesson 5 Adjectives comfortable Lâ¾ãÑí]ÄäL= pohodlný crowded Lâê~rÇfÇL= přeplněný; přecpaný delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný efficient LfDÑfpåíL= výkonný; schopný fashionable LÑôpå]ÄäL= módní fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující healthy LÜÉäqáL= zdravý popular Léfléàrä]L= oblíbený; populární; obecně rozšířený reliable LêfDä~f]ÄäL= spolehlivý; hodnověrný strong LëíêflÏL= silný stylish Lëí^fäfpL= elegantní; moderní Lesson 5 Negative prefixes (adjectives) dishonest LÇfëDflåfëíL= nečestný disloyal LÇfëDälf]äL= nevěrný; neloajální dissatisfied LÇfëDëôífëÑ~fÇL= nespokojený impatient LfãDéÉfpåíL= netrpělivý impolite Lfãé]Dä~fí= nezdvořilý impossible LfãDéflë]ÄäL= nemožný improbable LfãDéêflÄ]ÄäL= nepravděpodobný inaccurate LfåDôâàrê]íL= nepřesný; chybný inconvenient Lfåâ]åDîáWåf]åíL= nevyhovující; nevhodný incorrect LfÏâ]DêÉâíL= špatný; chybný unbeliavable L¾åÄfDäáWî]ÄäL= neuvěřitelný unemployed L¾åfãDéälfÇL= nezaměstnaný unhappy L¾åDÜôéáL= nešťastný; smutný unlucky L¾åDä¾âfL= nešťastný unprepared L¾åéêfDéÉ]ÇL= nepřipravený unsuccessful L¾åë]âDëÉëÑäL= neúspěšný Lesson 5 Office activities do a report LÇr=]=êfDélWíL= napsat zprávu, referát do some LÇr=ë¾ã= photocopying Ñ]rí]râfléáfÏL= kopírovat do the filing LÇr=a]=Ñ~fäfÏL= zařadit dokumenty make a phone call LãÉfâ=]=Ñ]rå=âlWäL=zatelefonovat si make a report LãÉfâ=]=êfDélWíL= napsat zprávu, referát make a photocopy LãÉfâ=]= udělat kopii Ñ]rí]râfléáL= make the coffee LãÉfâ=a]=âflÑáL= uvařit kafe receive an LêfDëáWî=]å=áWãÉfäL= dostat receive a phone LêfDëfWî=]=Ñ]rå= call âlwäl= přijmout telefonní hovor send an LëÉåÇ=]å=áWãÉfäL= poslat send a report LëÉåÇ=]=êfDélWíL= poslat zprávu, referát write an Lê~fí=]å=áWãÉfäL= napsat write a report Lê~fí=]=êfDélWíL= napsat zprávu, referát Lesson 5 Office supplies biro LÄ~fê]rL= kuličkové pero drawing pin LÇêlWfÏ=éfåL= připínáček filing cabinet LÑ~fäfÏ=âôÄfå]íL= skříň na složky highlighter LÜ~fä~fí]L= zvýrazňovač in tray LDfåíêÉfL= košíšek na došlou poštu ink cartridge LfÏâ=â^WíêfÇwL= inkoustová náplň do tiskárny mouse mat Lã~rë=ãôíL= podložka pod myš notepad Lå]ríéôÇL= poznámkový blok paperclip LéÉfé]âäféL= kancelářská sponka pencil sharpener LéÉåëä=p^Wé]å]L= ořezávátko Post-its Lé]rëífíëL= samolepící bloček stapler LëíÉféä]L= sešívačka Tipp-Ex LíféÉâëL= bělítko; Tipp-Ex Lesson 5 Other words and phrases advertiser LDôÇî]?í~fò]L= inzerent annoying L]DålffÏL= otravný appeal L]Déf]äL= líbit se; zamlouvat se; udělat dobrý dojem

6 Straightforward Intermediate strana 6 z 13 approval L]DéêìWîäL= schválení bankrupt LÄôÏâê¾éíL= v bankrotu; v úpadku big business LÄfÖ=Äfòå]ëL= velkopodnikání blank LÄäôÏâL= prázdný; nepopsaný bossy LÄflëfL= panovačný brand LÄêôåÇL= (obchodní) značka bully LÄräáL= týrat; zastrašovat; šikanovat call round LâlWä=Dê~råÇL= zastavit se (na návštěvu) catch sb's attention Lâôíp=]DíÉåpåL= zaujmout někoho cereal LëáWêf]äL= cereálie client Lâä~f]åíL= klient code Lâ]rÇL= kód; znak; zákoník commercial Lâ]Dã WpäL= reklama (televizní) compliment Lâflãéäfã]åíL= kompliment; pocta consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotřebitel; konzument corridor LâflêfÇlWL= chodba; koridor cover Lâ¾î]L= poklop; víko credit limit LâêÉÇfí=äfãfíL= úvěrový limit crisis Lâê~fëfëL= krize cutback Lâ¾íÄôâL= omezení; redukce digital LÇfÇwfíäL= digitální district LÇfëíêfâíL= obvod; čtvrt; kraj; okres double LǾÄäL= dvojitý educational LÉÇàrDâÉfpå]äL= školský; vzdělávací educationalist LÉÇàrDâÉfpå]äfëíL= pedagog energy LÉå]ÇwáL= energie; síla enthusiastic Lfå?qàìWòfDôëífâL= nadšený existing LfÖDòfëífÏL= existující fizzy LÑfòáL= šumivý; perlivý flirt LÑä WíL= flirt; flirtovat fund-raising LѾåÇêÉfòfÏL= shánění peněz get rid of LÖÉí=êfÇ=]îL= zbavit se growth LÖê]rqL= vzrůst; nárůst influence LfåÑär]åëL= vliv; ovlivnit interest rate Lfåíê]ëí=êÉfíL= úroková sazba joker LÇw]râ]L= vtipálek; šprýmař laser LäÉfò]L= laser loyalty Lälf]äíáL= věrnost; oddanost market research Lã^Wâfí=êfDë WípL= průzkum trhu maternity leave Lã]Dí Wåfíf=äáWîL= mateřská dovolená mood LãìWÇL= nálada ordinary LlWÇåêáL= normální; běžný (o. people - obyčejní lidé) percentage Lé]DëÉåífÇwL= procento platinum Léäôífå]ãL= platina procedure Léê]DëáWÇwL= postup process Léê]rëÉëL= zpracovat; zpracovávat property Léêflé]íáL= majetek; vlastnictví rent LêÉåíL= pronajmout si; půjčit si (auto) repetitive LêfDéÉí]ífîL= opakovaný seal LëáWäL= zapečetit; pečeť secret LëáWâê]íL= tajemství; tajný shortage LplWífÇwL= nedostatek slogan Lëä]rÖ]åL= reklamní/volební heslo snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení stationery LëíÉfpåêáL= papírnické zboží survey Lë WîÉfL= průzkum (veřejného mínění) sweet LëïáWíL= sladký task Lí^WëâL= úkol terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný trainee LíêÉáDåáWL= praktikant; posluchač transfer LíêôåëDÑ WL= přemístit; přesunout urgent L WÇw]åíL= naléhavý; urgentní voucher Lî~ríp]L= poukaz; poukázka washing powder LïflpfÏ=é~rÇ]L= prací prášek workaholic Lï Wâ]DÜfläfâL= workoholik Lesson 6 Holidays action-packed Lôâpå=éôâíL= plný zážitků airline LÉ]ä~fåL== letecká linka beach LÄáWípL= pláž; mořský břeh bedding LÄÉÇfÏL= ložní prádlo brochure LÄê]rp]L= brožura; leták capital LâôéfíäL= hlavní město check out of LípÉâ=~rí=]îL= odhlásit se (z hotelu apod.) cosmopolitan Lâflòã]DéfläfíåL= kosmopolitní deposit LÇfDéflòfíL= záloha; záruka; vklad; uložit destination LÇÉëífDåÉfpåL= místo určení; cíl exclusive LáâëDâäìWëfîL= exkluzivní; výhradně excursion LfâëDâ WpåL= zájezd; výlet; exkurze exotic LfÖDòflífâL= cizokrajný; exotický find your way LÑ~fåÇ=à]=ïÉf= around ]Dê~råÇL= vyznat se někde flight LÑä~fíL= let fun LѾåL= zábava; zábavný guided tour LÖ~fÇfÇ=ír]L= prohlídka s výkladem laid-back LäÉfÇ=DÄôâL= klidný; bezstarostný off the beaten track LflÑ=a]=ÄáWíå=íêôâL= nezvyklý; zvláštní packing LéôâfÏL= balení postcard Lé]rëíâ^WÇL= pohlednice; korespondenční lístek picturesque Léfâíp]DêÉëâL= malebný; pitoreskní resort LêfDòlWíL= uchýlit se; sáhnout k (to) romantic Lê]rDãôåífâL= romantický sandy LëôåÇáL= písčitý secluded LëfDâäìWÇfÇL= osamocený; v ústraní sightseeing Lë~fíëáWfÏL= prohlížení památek; okružní prohlídka sunscreen Lë¾åëâêáWåL= krém na opalování tourist attraction Lír]êfëí=]DíêôâpåL=turistická atrakce/zajímavost travel agent Líêôîä=ÉfÇw]åíL= pracovník cestovní kanceláře travel rep Líêôîä=êÉéL= delegát (cestovní kanceláře) upmarket L¾éDã^WâfíL= nákladný; luxusní Lesson 6 Other words and phrases abbey LôÄáL= opatství amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromující ancient LÉfåp]åíL= starobylý; starověký awful LlWÑäL= strašný; otřesný babysitter LÄÉfÄfëfí]L= paní na hlídání dětí bargain LÄ^WÖfåL= výhodná koupě battery LÄôíêáL= baterie bay LÄÉfL= záliv bird's-eye view LÄ WÇò=~f=îàìWL= pohled z ptačí perspektivy boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný

7 Straightforward Intermediate strana 7 z 13 brand new LÄêôåÇ=åàìWL= zbrusu nový breathtaking LÄêÉqíÉfâfÏ L= úžasný; beroucí dech cabin LâôÄfåL= kabina (v letadle) cocktail LâflâíÉfäL= koktejl colony Lâflä]åfL= kolonie congratulations Lâ]å?Öêôíp]DäÉfpåL=blahopřání; gratulace delegation LÇÉä]DÖÉfpåL= delegace; zmocnění) depth LÇÉéqL= hloubka discreet LÇfëDâêáWíL= taktní; diskrétní dramatic LÇê]DãôífâL= dramatický dreadful LÇêÉÇÑ]äL= hrozný; strašný; strašlivý eloquent LÉä]âï]åíL= výmluvný enjoyable LfåDÇwlf]ÄäL= příjemný exhausted LfÖDòlWëífÇL= vyčerpaný fantastic LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný fascinating LÑôëfåÉfífÏL= okouzlující; strhující fate LÑÉfíL= osud flexibility LÑäÉâë]DÄfäfíáL= flexibilita; pružnost get round to sth LÖÉí=ê~råÇ=í]L= vrátit se; dostat se k giant LÇw~f]åíL= obrovský; veliký goalkeeper LÖ]rä=âáWé]L= brankář gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý guidance LÖ~fÇ]åëL= veden; rada; poučení harbour LÜ^WÄ]L= přístav harp LÜ^WéL= harfa heritage LÜÉêfífÇwL= dědictví highlight LÜ~fä~fíL= zlatý hřeb (čeho) hill LÜfäL= kopec; pahorek horrible LÜflêfÄäL= hrozný; strašný hyper-organised LÜ~fé]DlWÖ]å~fòÇL=přespříliš uspořádaný; přespříliš pořádný in particular Lfå=é]Dífâàrä]L= především in person Lfå=é WëåL= osobně indoor LfåÇlWL= zastřešený; krytý; jsoucí v budově instructor LfåDëíê¾âí]L= instruktor kayak Lâ~fôâL= kajak knock out Låflâ=~ríL= (be ~ed out) mít vyražený dech; být úplně vedle last minute Lä^Wëí=ãfåfíL= (zájezd) na poslední chvíli lens LäÉåòL= čočka; lupa; objektiv make sure LãÉfâ=Dpr]L= zkontrolovat; ujistit se make up your LãÉfâ=¾é=à]= mind ã~fåçl= rozhodnout se memorable LãÉã]ê]ÄäL= památný option LflépåL= možnost volby painful LéÉfåÑäL= bolestivý pilot Lé~fä]íL= pilot pony Lé]råáL= poník reckon LêÉâ]åL= počítat; mít za to relatively LêÉä]ífîäáL= relativně respectable LêfDëéÉâí]ÄäL= vážený; úctyhodný rock-climbing Lêflâ=âä~fãfÏL= lezení po skálách round sth off Lê~råÇ=flÑL= zakulatit; zaokrouhlit rush Lê¾pL= řítit se; chvátat saint LëÉfåíL= svatý/ svatá; světec sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; sochařství seal LëáWäL= zapečetit; pečeť settle into LëÉíä=fåíìWL= usadit se; uvyknout si shot LpflíL= rána; výstřel shy Lp~fL= plachý; stydlivý; nesmělý site Lë~fíL= místo; plocha step LëíÉéL= krok stop off Lëíflé=DflÑL= zastavit se (při cestě) stunning Lëí¾åfÏL= senzační; ohromující superb LëìWDé WÄL= skvělý; nádherný; překrásný talkative LílWâ]ífîL= hovorný; ukecaný terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný thrill LqêfäL= nadšení; rozechvění unbeatable L¾åDÄáWí]ÄäL= neporazitelný unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäfL= nečekaně up in the air L¾é=få=aáW=É]L= ve hvězdách via Lî~f]L= přes; skrz wind surfing LïfåÇ=ë WÑfÏL= wind surfing wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= báječný; skvělý zoom LòìWãL= prosvištět Lesson 7 Phrasal verbs with live live for sth Läfî=Ñ]L= žít pro něco live off sth/sb Läfî=flÑL= žít na účet někoho; žít z něčeho live on sth Läfî=flåL= živit se live out of sth Läfî=~rí=]îL= mít všechno potřebné v něčem live through sth Läfî=qêìWL= přežít; zažít live up to sth Läfî=¾é=í]L= žít v souladu s něčím Lesson 7 Metaphor an unexpected L]å=?¾åfâ?ëéÉâífÇ= neočekávaný obrat turn Dí WåL= at a crossroads L]í=]=âêflëê]rÇòL= na křižovatce embark on a new LfãDÄ^Wâ=flå=]=åàìW= vykročit do nového života stage of life ëíéfçw=]î=ä~fñl= go their separate LÖ]r=aÉ]=ëÉéê]í= ways ïéfòl= jít každý svou cestou her life took off LÜ]=ä~fÑ=írâ=flÑL= začát mít úspěch move on LãìWî=DflåL= posunout se; postupovat no turning back Lå]r=í WåfÏ=ÄôâL= není návratu také a new LíÉfâ=]=åàìW= direction ÇfDêÉâpåL= vydat se jiným směrem Lesson 7 Life stages adolescent LôÇ]DäÉëåíL= dospívající adult L]DǾäíL= dospělý; zletilý elderly LÉäÇ]äáL= (po)starší; v letech in your late forties Lfå=à]=äÉfí=ÑlWíáòL= starý let in your early forties Lfå=à]= Wäá=ÑlWíáòL= starý let middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= středního věku pensioner LéÉåpå]L= důchodce retired LÄáW=êfDí~f]ÇL= (be ~) být v důchodu teenager LíáWåÉfÇw]L= teenager; - náctiletý/á toddler LíflÇä]L= batole Lesson 7 Exclamations with what What a good idea! = To je dobrý nápad! What a day! = To je den! What a mess! = To je noc! What a night! = Byl to skvělý večer. What a nightmare! Lå~fíãÉ]L= To je hrůza! What a nuisance! LåàìWë]åëL= Je (bylo) to pro zlost. What a relief! LêfDäáWÑL= To je úleva! What a shame! Lïflí=]=pÉfãL= To je škoda. What a surprise! = Takové překvapení! What a waste of time! = Takové plýtvání časem!

8 Straightforward Intermediate strana 8 z 13 What a bad luck! = To je ale smůla. What an idiot! LfÇf]íL= To je blbec. Lesson 7 Other words and phrases admirer L]ÇDã^fê]L= ctitel; odbivovatel anniversary LôåfDî Wë]êáL= výročí appreciate L]DéêáWpfÉfíL= ocenit/oceňovat; vážit si aspect LôëéÉâíL= stránka, zřetel, ohled blow out LÄä]r=D~ríL= sfouknout blush LÄä¾pL= červenat se cheers Lípf]òL= Na zdraví! (při přípitku) childcare Líp~fäÇâÉ]L= péče o děti compete Lâ]ãéáWíL= soupeřit; soutěžit; závodit confess Lâ]åDÑÉëL= přiznat (se) consequence Lâflåëfâï]åëL= následek; důsledek consultancy Lâ]åDë¾äí]åëáL= poradenství; poradenský servis consultant Lâ]åDë¾äí]åíL= specialista (zejména lékař) contract LâflåíêôâíL== smlouva ditch LÇfípL= příkop; stoka dither LÇfa]L= neklid; vzrušení; nejistota drop LÇêfléL= kapka eager LáWÖ]L= dychtivý; chtivý; nedočkavý embarrassment LfãDÄôê]ëã]åíL= rozpaky epidemic LÉéfDÇÉãfâL= epidemie errand LÉê]åÇL= pochůzka expectation LÉâëéÉâDíÉfpåL= očekávání; vyhlídky eyesight L^fë^fíL= zrak farm hand LÑ^Wã=ÜôåÇL= zemědělský dělník fire LÑ~f]L= zapálit; vyhodit z práce flu LÑäìWL= chřipka get in touch with sb LÖÉí=få=í¾íp=ïfaL= skontaktovat se s někým graduate LÖêôÇwìÉfíL= absolvovat vysokou školu guilty LÖfäíáL= vinen heartbroken LÜ^WíÄê]râ]åL= zničený žalem hell LÜÉäL= peklo invitation LfåîfDíÉfpåL= pozvání; pozvánka irresponsible LfêfDëéflåëfÄäL= nezodpovědný jealous LÇwÉä]ëL= žárlivý; závistivý ketchup LâÉíp]éL= kečup lamb LäôãL= jehněčí (maso) loose LäìWëL= volný; neutažený make sense LãÉfâ=DëÉåëL= dávat smysl miss out on sth Lãfë=~rí=flåL= propásnout něco moving LãìWîfÏL= dojemný; dojímavý nappy LåôéáL= plenka newsreader LåàìWòêáWÇ]L= hlasatel (zpráv) nursery Lå Wë]êáL= jesle; mateřská školka occasion L]DâÉfw]åL= příležitost odd LflÇL= lichý (číslo); divný orchestra LlWâfëíê]L= orchestr outfit L~ríÑfíL= oblečení (pro konkrétní příležitost) over-worked L]rî]=ï WâíL= přepracovaný physically LÑfòfâäáL= fyzicky playgroup LéäÉfÖêìWéL= dětský kroužek; jesle PR (public relations) LéáW=^WL= styk s veřejností promotion Léê]Dã]rpåL= povýšení pursue Lé]DëàìWL= stíhat; pronásledovat put two and two together = umět si to spočítat; uvědomit si radical LêôÇfâäL= radikální redundancy LêfǾåÇ]åëáL= nadbytečnost regret LêfDÖêÉíL= lítost; litovat scholarship Lëâflä]pféL= stipendium set up LëÉíD¾éL= vyrazit (na cestu) sherry LpÉêáL= sherry social security Lë]rpä=ëfDâàìWêfíáL= sociální zabezpečení stressful LëíêÉëÑäL= stresový superficial LëìWé]DÑfpäL= povrchní; ledabylý také sth seriously LíÉfâ=ëf]êf]ëäáL= brát něco vážně tattoo Lí]DíìWL= tetování tiredness Lí~f]Çå]ëL= únava travel expenses Líêôîä=fâë?éÉåë]òL=cestovní náklady tropical LíêfléfâäL= tropický unsure L¾åplWL= nejistý unthinkable L¾åDqfÏâ]ÄäL= nemyslitelný; nepředstavitelný violinist Lî~f]DäfåfëíL= houslista Lesson 8 Newspapers article L^WífâäL= článek circulation Lë WâàrDäÉfpåL= náklad (počet výtisků novin) daily LÇÉfäáL= deník (noviny) feature LÑáWíp]L= hlavní článek headline LÜÉÇä~fåL= titulek; nadpis journalist LÇw Wå]äfëíL= novinář; žurnalista left-wing LäÉÑí=ïfÏL= levicový; levice news coverage LåàìWë=â¾îêfÇwL= zpravodajství; referování o (of) press LéêÉëL= tisk quality Lâïflä]íáL= prestižní; kvalita newspaper LåàìWëéÉfé]L= noviny right-wing Lê~fí=ïfÏL= pravicový; pravice Lesson 8 Compound nouns (driving) childminder Líp~fäÇã~fåÇ]L= chůva; opatrovnice dětí credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta driving licence LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= řidičský průkaz ID card L~f=ÇáW=â^WÇL= doklad totožnosti mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil motorway Lã]rí]ïÉfL= dálnice no-parking zone Lå]r=é^WâfÏ=ò]råL=zóna zákazu parkování one-way street Lï¾å=ïÉf=DëíêáWíL= jednosměrná ulice police station Lé]DäáWë=ëíÉfpåL= policejní stanice seatbelt LëáWíÄÉäíL= bezpečnostní pás speed limit LëéáWÇ=äfãfíL= nejvyšší dovolená rychlost traffic lights LíêôÑfâ=ä~fíëL= semafor; dopravní světla Lesson 8 Law and order arrest L]DêÉëíL= zatknout; zajistit (podezřelého) clue LâäìWL= záchytný bod; vodítko; tušení court LâlWíL= soud crime Lâê~fãL= zločin criminal LâêfãfåäL= zločinec; trestný evidence LÉîfÇ]åëL= důkazy gangster LÖôÏëí]L= zločinec guilty LÖfäíáL= vinen innocent Lfå]ë]åíL= nevinný; nevinnen

9 Straightforward Intermediate strana 9 z 13 judge LÇw¾ÇwL= soudce; soudit jury LÇwr]êáL= porota mask Lã^WëâL= maska punishment Lé¾åfpã]åíL= trest revolver LêfDîfläî]L= revolver rob LêflÄL= (vy/u/o)loupit robber LêflÄ]L= zloděj robbery LêflÄ]êfL= loupež sentence LëÉåí]åëL= trest; rozsudek stick-up Lëífâ¾éL= přepadnutí trial Líê~f]äL= soudní řízení; přelíčení violent Lî~f]ä]åíL= násilný; násilnický witness LïfíåfëL= svědek; být svědkem čeho Lesson 8 Other words and phrases abandon L]DÄôåÇ]åL= opustit; vzdát se (čeho) access LôâëÉëL= přístup annual Lôåàr]äL= každoroční attitude LôífíàìWÇL= postoj; přístup; stanovisko best-selling LÄÉëíëÉäfÏL= jdoucí na dračku; výborně se prodávající biscuit LÄfëâfíL= keks; sušenka bomb LÄflãL= bomba cable LâÉfÄäL= kabel cheerful Lípf]Ñ]äL= veselý; radostný corporation LâlWé]DêÉfpåL= společnost cream LâêfWãL= krémová barva; smetana cyclist Lë~fâäfëíL= cyklista demand LÇfDã^WåÇL= poptávka demonstration LÇÉã]åDëíêÉfpåL= demonstrace divorced LÇfDîlWëíL= rozvedený/rozvedená engineering LÉåÇwfDåf]êfÏL= strojírenství; stavitelství facilities =LÑ]Dëfä]ífòL= vybavení; příslušenství flan LÑäôåL= ovocný dort fountain LÑ~råí]åL= fontána; pramen globalization LÖä]rÄ]ä~fòÉfpåL= globalizace investigative LfåDîÉëífÖ]ífîL= investigativní; vyšetřovací lane LäÉfåL= pruh (dálniční) launderette LälWåDÇêÉíL= samoobslužná prádelna link LäfåâL= spoj; spojovat; souviset living conditions LäfîfÏ==â]åDÇfp]åòL=životní podmínky look-alike Lärâ]ä~fâL= dvojník movie LãìWîáL= film; kino naked LåÉfâfÇL= nahý negotiation Låf?Ö]rpáDÉfpåL= jednání; vyjednávání network LåÉíï WâL= (počítačová) síť overcrowding L]rî]âê~rÇfÏL= přelidnění pathetic Lé]DqÉífâL= dojemný; žalostný pie Lé~fL= pečivo s náplní; koláč point LélfåíL= ukázat; (na)mířit pompous Léflãé]ëL= okázalý; bombastický public figure Lé¾Ääfâ=DÑfÖ]L= známá osobnost publish Lé¾ÄäfpL= vydat; zveřejnit reasonable LêáWòå]ÄäL= rozumný; racionální roof LêìWÑL= střecha salary Lëôä]êáL= (stálý) plat schedule LëâÉÇwìWäI= plán; program péçwìwäl= scribble LëâêfÄäL= (na)čmárat (nečitelně) slip LëäféL= schovat (do kapsy apod.); uklouznout statement LëíÉfíã]åíL= prohlášení; výrok strike Lëíê~fâL= stávka strip LëíêféL= proužek; pásek studio LëíàìWÇf]rL= ateliér summing-up Lë¾ãfÏD¾éL= shrnutí symbol LëfãÄäL= symbol sympathize Lëfãé]?q~fòL= mít soucit, pochopení; projevit soustrast; sympatizovat thriller Lqêfä]L= napínavý román/film toy LílfL= hračka traffic LíêôÑfâL= dopravní/pouliční ruch; provoz treatment LíêáWíã]åíL= léčba valley LîôäáL= údolí valuable Lîôäàì]ÄäL= cenný; hodnotný value LîôäàìWL= cena; hodnota; cenit si vulnerability Lî¾äåê]DľfäfíáL= zranitelknost war LïlWL= válka; boj write-off Lê~fí=flÑL= odpis; škrt Lesson 9 Shopping corner shop LâlWå]=pfléL= malý obchod se smíšeným zbožím discount shop LÇfëâ~råí=pfléL= diskontní obchod high street shopping LÜ~f=ëíêáWí=pfléfÏL= nakupování na hlavní ulici online shopping Lflåä~få=pfléfÏL= nakupování přes internet shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač shopaholic Lpflé]DÜfläfâL= člověk závislý na nakupování shoplifter LpfléäfÑí]L= zloděj v obchodě shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L= nákupní středisko shopping mall LpfléfÏ=ãôäL= nákupní středisko (několik obchodů) window-shopping LïfåÇ]r=pfléfÏL= koukání do výloh Lesson 9 Containers bottle LÄflíäL= láhev box LÄflâëL= krabice; skříňka can LâôåL= plechovka carton Lâ^WíåL= krabice (např. džusu) jar LÇw^WL= (zavařovací) sklenice; džbán packet LéôâfíL= balíček; krabička tin LífåL= plechovka; konzerva tub Lí¾ÄL= kelímek Lesson 9 Collocations with take take a look = podívat se take advantage = využít take sb's advice = přijmout něčí radu take sb's breath LíÉfâKKKDÄêÉq=]ïÉfLvzít někomu dech away take sb's word for = věřit sth take time = nespěchat; dát si pauzu Lesson 9 Other words and phrases accessible L]âDëÉë]ÄäL= dostupný accurately Lôâà]ê]íäáL= přesně; precizně analyse Lôå]ä~fòL= rozebrat; analyzovat appeal L]Déf]äL= líbit se; zamlouvat se; udělat dobrý dojem association L]?ë]rëfDÉfpåL= asociace; sdružení

10 Straightforward Intermediate strana 10 z 13 basement LÄÉfëã]åíL= suterén; sklep basket LÄ^WëâfíL= koš; košík buff LľÑL= nadšenec; fanoušek burger LÄ WÖ]L= hamburger cater LâÉfí]L= zajišťovat/dodávat občerstvení chain LípÉfåL= řetěz, řetízek chart Líp^WíL= tabulka; žebříček (písniček) classic LâäôëfâL= klasický; klasika complaint Lâ]ãDéäÉfåíL= stížnost connoisseur Lâflå]Dë WL= znalec; fajnšmekr contact LâflåíôâíL= kontaktovat (koho) cracker Lâêôâ]L= suchar; keks cranberry LâêôåÄ]êáL= brusinky crisp LâêfëéL= křehký; svěží cross off Lâêflë=DflÑL= vyškrtnout cut sth short Lâ¾í=plWíL= zkrátit; přerušit cybernaut Lë~fÄ]ålWíL= decaffeinated LÇáWDâôÑf?åÉfífÇL= bez kafeinu delivery LÇfDäfî]êáL= dodávková služba discount LÇfëâ~råíL= sleva electronic Lf?äÉâDíêflåfâL= elektronický exception LfâDëÉépåL= výjimka fraud LÑêlWÇL= podvod free-range LÑêáWDêÉfåÇwL= volný výběh frustrated LÑê¾DëíêÉfífÇL= znechucený; otrávený gift LÖfÑíL= dárek; dar gin LÇwfåL= gin greeting LÖêáWífÏL= pozdrav guarantee LÖôê]åDíáWL= zaručit; zajistit hand-made LÜôåÇ=ãÉfÇL= ručně vyrobený herb LÜ WÄL= bylina hot-air balloon LÜflí=É]=Ä]DäìWåL= horkovzdušný balón household LÜ~rë?Ü]räÇL= domácnost landscape LäôåÇëâÉféL= krajina leaf LäáWÑL= list lemonade LäÉã]DåÉfÇL= limonáda lighter Lä~fí]L= zapalovač low-fat Lä]r=ÑôíL= nízkotučný luxury Lä¾âp]êáL= luxus; přepych margarine Lã^WÇw]DêáWåL= margarín marmelade Lã^Wã]äÉfÇL= pomerančová marmeláda memorabilia LãÉãê]DÄfäf]L= pamětihodnosti monopoly LãflDåflé]äáL= monopol; výlučné vlastnictví olive oil Lfläfî=lfäL= olivový olej organic LlWDÖôåfâL= ekologický out of favour L~rí=]î=ÑÉfî]L= nejdoucí na odbyt outskirts L~ríëâ WíëL= okraj; periferie parade Lé]DêÉfÇL= slavnostní pochod/průvod; přehlídka peak LéáWâL= vrchol; nejvyšší stupeň/bod peanut LéáWå¾íL= burský oříšek precious LéêÉp]ëL= vzácný; drahý priority Léê~fDflêfíáL= priorita; naléhavá záležitost product LéêflǾâíL= výrobek; produkt proposal Léê]Dé]ròäL= návrh; nabídka query Lâïf]êáL= dotaz; otázka queue LâàìWL= stát frontu; stát ve frontě range LêÉfåÇwL= horské pásmo; pohoří refrain LêfDÑêÉfåL= (~ from) zdržet se něčeho release LêfDäáWëL= propustit (vězně); vypustit; uvolnit salad Lëôä]ÇL= salát (bramborový, ovocný ap.) sale LëÉfäL= prodej screenplay LëâêáWåéäÉfL= filmový scénář security Lë]DâàìWêfíáL= bezpečnost; bezpečí slice Lëä~fëL= krajíc; plátek souvenir LëìWîôDåf]L= suvenýr spice Lëé~fëL= koření spill LëéfäL= rozlít statistic Lëí]DífëífâL= statistický switch on Lëïfíp=DflåL= zapnout; spustit system Lëfëí]ãL= systém technophobe LíÉâå]?Ñ]rÄL= člověk mající strach z moderní technologie tidy up Lí~fÇá=¾éL= uklidit, urovnat tissue LífpìWL= papírový kapesník trilogy Líêfä]ÇwáL= trilogie trolley LíêfläfL= nákupní vozík tuna LíàìWå]L= tuňák unconventional L¾åâ]åDîÉåp]åäL= nekonvenční; neobvyklý vegetarian LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián vodka LîflÇâ~L= vodka what a cheek Lïflí= ]=ípáwâl= taková troufalost! wheelchair LïáWäípÉ]L= invalidní vozík wish list Lïfp=äfëíL= seznam přání wrap LêôéL= (za)balit Lesson 10 Illusions act LôâíL= hrát (v divadle); (za)chovat se audience LlWÇf]åëL= diváci; publikum fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý magician Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj perform Lé]DÑlWãL= účinkovat; hrát pretend LéêfDíÉåÇL= předstírat public Lé¾ÄäfâL= veřejný reveal LêfDîáWäL= odhalit stage LëíÉfÇwL= jeviště trick LíêfâL= lest; úskok vanish LîôåfpL= zmizet Lesson 10 Word families certain Lë WíåL= jistý (si) certainly Lë WíåäáL= jistě; samozřejmě certainty Lë Wí]åíáL= jistota definite LÇÉÑ]å]íL= jednoznačný; konečný; určitý definitely LÇÉÑfå]íäáL= určitě; rozhodně impossibility Lfã?éflë]DÄfä]íáL= nemožnost impossible LfãDéflë]ÄäL= nemožný improbability Lfã?éêflÄ]DÄfä]íáL= nepravděpodobnost improbable LfãDéêflÄ]ÄäL= nepravděpodobný likelihood Lä~fâäfÜrÇL= pravděpodobnost likely Lä~fâäáL= pravděpodobný; pravděpodobně possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnost possible Léflë]ÄäL= možný; přijatelný possibly Léflë]ÄäáL= možná; snad probability LéêflÄ]DÄfäfíáL= pravděpodobnost probable LéêflÄ]ÄäL= pravděpodobný; předpokládaný

11 Straightforward Intermediate strana 11 z 13 probably LéêflÄ]ÄäáL= pravděpodobně uncertain L¾åDë WíåL= nejistý; neurčitý uncertainty L¾åDë WíåíáL= nejistota unlikely L¾åDä~fâäáL= téměř určitě ne Lesson 10 Verbs followed by infinitive begin LÄfDÖfåL= začít; začínat claim LâäÉfãL= tvrdit deserve LÇfDò WîL= zasloužit si manage LãôåfÇwL= zvládat; dokázat pretend LéêfDíÉåÇL= předstírat refuse LêfDÑàìWòL= odmítnout seem LëáWãL= zdát se; připadat try Líê~fL= zkusit Lesson 10 Idioms bright and early LÄê~fí=]åÇ= WäáL= hodně brzy; včas drag your feet LÇêôÖ=à]=ÑáWíL= vláčet se get cracking LÖÉí=âêôâfÏL= dostat se do tempa; rozjet se get to the point LÖÉí=í]=a]=élfåíL= dostat se k věco high point LÜ~f=élfåíL= zlatý hřeb (čeho) play it safe LéäÉf=fí=ëÉfÑL= hrát na jistotu Lesson 10 Other words and phrases accuse L]DâàìWòL= obvinit admit L]ÇDãfíL= připustit; přijmout alien LÉfäf]åL= mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) ape LÉféL= lidoop apologetic L]?éflä]DÇwÉífâL= omluvný archaeological L?^Wâf]DäflÇwfâäL= archeologický army L^WãáL= armáda biological LÄ~f]DäflÇwfâäL= biologický bullying LÄräáfÏL= šikana bury LÄÉêáL= pohřbít calm down Lâ^Wã=DÇ~råL= zklidnit se; uklidnit se casino Lâ]DëáWå]rL= kasino CCTV LëáWëfWíáWDîáWL= průmyslová televize (s uzavřeným okruhem) compartment Lâ]ãDé^Wíã]åíL= oddělení; kupé (vlak) confidentiality LâflåÑfÇÉåpfDôäfíáL=diskrétnost; důvěrnost crazy LâêÉfòáL= šílený; bláznivý dating agency LÇÉfífÏ=ÉfÇw]åëfL= seznamovací agentura deaf LÇÉÑL= hluchý equipment LfDâïféã]åíL= vybavení; výbava float LÑä]ríL= plout; vznášet se (ve vodě; ve vzduchu) furious LÑàr]êf]ëL= zuřivý; vzteklý grave LÖêÉfîL= hrob guardian LÖ^WÇf]åL= strážce; hlídač gun LÖ¾åL= (střelná) zbraň; pistole hack into LÜôâ=fåíìWL= napadnout server hang LÜôÏL= pověsit; viset heel LÜáWäL= pata; podpatek hoot LÜìWíL= houkat; hulákat imposter LfãDéflëí]L= podvodník vydávající se za někoho in the long term Lfå=a]=äflÏ=í WãL= dlouhodobě in the short term Lfå=a]=plWí=í WãL= krátkodobě knight Lå~fíL= rytíř minority Lã~fDåflê]íáL= menšina moral Lãflê]äL= morální; mravní motel Lã]rDíÉäL= motel murder Lã WÇ]L= vražda murderer Lã WÇ]ê]L= vrah mysterious LãfDëíf]êf]ëL= tajemný; tajuplný; záhadný obvious LflÄîf]ëL= zjevný; snadno viditelný pharmaceutical LÑ^Wã]DëàìWífâäL= farmaceutický phone-in LÑ]råfåL= rozhlasový nebo televizní program s telefonickou účastí diváků productivity LéêflǾâDífî]íáL= produktivita rabbit LêôÄfíL= králík ruin LêìWfåL= zničit; zbořit satellite Lëôí]ä~fíL= satelitní; družice scan LëâôåL= snímat obraz scandal LëâôåÇäL= skandál scare LëâÉ]L= zastrašovat; strašit secrecy LëáWâê]ëáL= utajení; mlčenlivost secret agent LëáWâê]í=DÉfÇw]åíL= tajný agent software LëflÑíïÉ]L= programové vybavení počítače spoil LëélfäL= pokazit; zničit spy on Lëé~f=flåL= sledovat; tajně pozorovat suspect Lë]DëéÉâíL= tušit; podezřívat tactic LíôâífâL= taktika; taktický manévr technology LíÉâDåflä]ÇwáL= technologie terrorist LíÉê]êfëíL= terorista traitor LíêÉfí]L= zrádce understandably L¾åÇ]DëíôåÇ]ÄäáL= pochopitelně upset L¾éDëÉíL= rozrušený; zneklidněný; rozčilený vandalism LîôåÇ]äfòãL= vandalismus weapon LïÉé]åL= zbraň worthless Lï Wqä]ëL= bezcenný; zbytečný Lesson 11 Sport athletics LôqDäÉífâëL= (lehká) atletika baseball LÄÉfëÄlWäL= baseball beat LÄáWíL= porazit boxing LÄflâëfÏL= box catch LâôípL= chytit; chytat; chytnout champion Lípôãéá]åL= přeborník; šampion championship Lípôãéá]åpáéL= mistrovství; šampionát coach Lâ]rípL= trenér; trénovat (někoho) dive LÇ~fîL= potápět se; skákat do vody field LÑáWäÇL= pole; obor; hřiště finalist LÑ~få]äfëíL= finalista football LÑríÄlWäL= fotbal; kopaná gym LÇwfãL= tělocvična gymnast LÇwfãåôëíL= gymnasta gymnastics LÇwfãDåôëífâëL= gymnastika hang-gliding LÜôÏ=Öä~fÇfÏL= závěsné létání hit LÜfíL= zasáhnout; trefit se jump LÇw¾ãéL= skočit; skákat kick LâfâL= kopat; kopnout (nohou) marathon Lãôê]q]åL= maratón medal LãÉÇäL= medaile paraglider Léôê]?Öä~fÇ]L= paraglider paragliding Léôê]?Öä~fÇfÏL= paragliding pass Lé^WëL= (pro)jít (pass an exam - složit / udělat zkoušku) penalty LéÉå]äíáL= penalta

12 Straightforward Intermediate strana 12 z 13 polo Lé]rä]rL= pólo player LéäÉf]L= hráč race LêÉfëL= závod; soutěž; hnát se racket LêôâfíL= raketa; pálka rugby Lê¾ÖÄáL= ragby run Lê¾åL= běžet; utíkat semi-final LëÉãfDÑ~fåäL= semifinále serve Lë WîL= podávat; (mít) podání skydiving Lëâ~f?Ç~fîfÏL= skydiving snowboarding Lëå]r?ÄlWÇfÏL= snowboarding throw Lqê]rL= házet; hodit water polo LïlWí]=é]rä]rL= vodní pólo Lesson 11 Nouns and adjectives agile LôÇw~fäL= agilní; svižný; čilý agility L]DÇwfä]íáL= hbytost; pohyblivost; bystrost ambitious LôãÄfp]ëL= ambiciózní ambition LôãDÄfpåL= ctižádost; touha; přání determined LÇfDí WãfåÇL= rozhodnutý determination LÇfí WãfDåÉfpåL= rozhodnost; odhodlání enthusiastic Lfå?qàìWòfDôëífâL= nadšený enthusiasm LfåDqàìWòf?ôòãL= nadšení intelligent LfåDíÉäfÇw]åíL= inteligentní; bystrý intelligence LfåDíÉäfÇw]åëL= inteligence; rozum power Lé~r]L= síla; moc powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný; silný ruthless LêìWqä]ëL= nemilosrdný ruthlessness LêìWqä]ëå]ëL= nemilosrdný; bezohledný talent Líôä]åíL= nadání; talent talented Líôä]åífÇL= talentovaný Lesson 11 Make and do make a cup of tea LãÉfâ=]=â¾é=]î= uvařit šálek kávy íáwl= make a donation LãÉfâ=]= Ç]rDåÉfpåL= dát dar na dobročinné účely make a mess LãÉfâ=]=ãÉëL= udělat nepořádek make a mistake LãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL= (u)dělat chybu do some work LÇrW=ë¾ã=ï WâL= trochu toho udělat do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovat do the accounts LÇrW=aáW=]Dâ~råíëL= dělat účetnictví do someone a favour LÇrW=~=ÑÉfî]L= udělat pro někoho laskavost do some sport LÇrW=ë¾ã=ëélWíL= sportovat Lesson 11 Other words and phrases acceptance L]âDëÉéí]åëL= přijatelnost achievement L]DípáWîã]åíL= výkon; úspěch anorexia Lôå]DêÉâëf]L= anorexie award L]DïlWÇL= udělit; uložit (pokutu); přiznat (náhradu) bet LÄÉíL= vsadit se; sazet se calendar LâôäfåÇ]L= kalendář cancel LâôåëäL= zrušit; odvolat casual Lâôwr]äL= neformální; ležérní charitable Lípôêfí]ÄäL= charitativní check out LípÉâ=~ríL= odhlásit se (z hotelu apod.) childhood Líp~fäÇÜrÇL= dětství contribution Lâ]åíêfDÄàìWpåL= příspěvek courier LârDêf]L= kurýr; posel cycle Lë~fâäL= jet na kole declare LÇfDâäÉ]L= prohlásit; tvrdit design LÇfDò~fåL= navrhnout; projektovat; (na)plánovat devote LÇfDî]ríL= věnovat; zasvětit disability LÇfò]DÄfäfíáL= nezpůsobilost; handicap donation LÇ]rDåÉfpåL= dar; příspěvek downhill LÇ~råÜfäL= sjezdový dress up LÇêÉë=D¾éL= převléknout se za (koho) dye LÇ~fL= obarvit; nabarvit estimate LÉëífã]íL= odhad; odhadovat fed up LÑÉÇ=D¾éL= otrávený; naštvaný fill in LÑfä=fåL= vyplnit foundation LÑ~råDÇÉfpåL= založení; nadace gang LÖôÏL= gang glory LÖälWêáL= sláva; nádhera host LÜ]rëíL= moderovat; uvádět in the meantime Lfå=a]=ãáWåí~fãL= mezitím increasingly LfåDâêáWëfÏäáL= stále více; více a více iron L~f]åL= žehlit; žehlička majesty LãôÇw]ëíáL= majestát; velkolepost; královská moc massive LãôëfîL= značný; masivní native LåÉfífîL= domorodec official LflÑfpäL= úřední; oficiální outlook L~ríärâL= názor; náhled; postoj participate Lé^WDífë]éÉfíL= účastnit se patron LéÉfíê]åL= patron; ochránce phenomenon LÑ]Dåflãfå]åL= jev; úkaz psychological Lë~fâ]DäflÇwfâäL= psychologický psychologist Lë~fDâfläîÇwfëíL= psycholog relief LêfDäáWÑL= úleva; ulehčení royal Lêlf]äL= královský sacrifice LëôâêfÑ~fëL= obětovat; oběť shave LpÉfîL= holit (se) strawberry LëíêlWÄ]êáL= jahoda; jahodový successive Lë]âDëÉëfîL= jdoucí po sobě take part LíÉfâ=é^WíL= (~ in) účasnit se (čeho) tiny Lí~fåóL= malý; malinkatý; drobný train LíêÉfåL= trénovat trainers LíêÉfå]òL= sportovní/běžecké boty unpaid L¾åéÉfÇL= nezaplacený Lesson 12 Social expressions All the best. LlWä=a]=ÄÉëíL= Všechno nejlepší. Another day/time, = maybe. Možná příště. Bad news, I'm afraid. = Bohužel Congratulations! Lâ]åÖêôíp]DäÉfpåò Gratuluji! L= Excellent news! = To je skvělá zpráva! Good luck for = Hodně štěstí. Guess what? LÖÉë=DïflíL= Hádej co! Have a safe journey. = Šťastnou cestu. Dobře dojeďte. I must be going. = Musím jít. I'll keep my fingers crossed. = Budu ti držet palce. Keep in touch. LâáWé=få=í¾ípL= Zůstaň ve spojení. My pleasure. Lã~f=éäÉw]L= Bylo mi potěšením. Never mind. LåÉî]=ã~fåÇL= Nevadí. Not at all. Låflí=]í=lWäL= Vůbec ne. Není zač. Say 'cheese'. = Řekni "sýr". The same to you. = Tobě/Vám také

13 Straightforward Intermediate strana 13 z 13 What a shame! Lïflí=]=pÉfãL= To je škoda. Lesson 12 Money bank account LÄôÏâ=]Dâ~råíL= bankovní účet cash machine Lâôp=ã]?páWåL= bankomat dependent LÇfDéÉåÇ]åíL= závislý earnings L WåfÏòL= výdělek; příjem; výnos financial LÑ~fDåôåpäL= peněžní; finanční financially LÑ~fDåôåp]äfL= finančně get into debt LÖÉí=fåí]=DÇÉíL= zadlužit se invest LfåDîÉëíL= investovat investment LfåDîÉëíã]åíL= investice make money LãÉfâ=Dã¾åfL= vydělávat peníze open an account L]ré]å=]å= založit si účet ]Dâ~råíL= pay a bill LéÉf=]=ÄfäL= zaplatit účet save LëÉfîL= šetřit; spořit savings account LëÉfîfÏò=]Dâ~råíL= spořící účet share LpÉ]L= podílet se (na něčem); sdílet (něco) stock LëíflâL= cenný papír; akcie take out mortgage LíÉfâ=~rí=ãlWÖfÇwL=vzít si hypotéku withdraw LïfaÇêlWL= stáhnout (se) write a cheque Lê~fí=~=ípÉâL= vypsat šek Lesson 12 Reporting verbs claim LâäÉfãL= tvrdit complain Lâ]ãDéäÉfåL= stěžovat si deny LÇfDå~fL= popřít inform LfåDÑlWãL= oznámit; informovat insist LfåDëfëíL= trvat na něčem; naléhat; vyžadovat warn LïlWåL= varovat; upozornit koho Lesson 12 Other words and phrases agitated LôÇwf?íÉfífÇL= zneklidněný; rozrušený appeal L]DéáWäL= odvolat se as a matter of fact Lôò=]=ãôí]=]î= vlastně ÑôâíL= astonishing L]DëíflåfpfÏL= udivující; ohromující attract L]DíêôâíL= přitahovat beggar LÄÉÖ]L= žebrák campaign LâôãDéÉfåL= kampaň cheek LípáWâL= tvář; líce chin LípfåL= brada close down Lâä]rò=Ç~råL= zavřít companionship Lâ]ãDéôåà]åpféL= společenství; přátelství cruise LâêìWòL= letět; plout damages LÇôãfÇw]òL= odškodné; náhrada škody distress LÇfëíêÉëL= úzkost; strach; těžkost duty LÇàìWíáL= závazek; služba edition LfDÇfpåL= vydání emphasis LÉãÑ]ëfëL= důraz freeway ÑêáWïÉfL= dálnice gentle LÇwÉåíäL= vznešený; urozený help out LÜÉäé=D~ríL= (dočasně) pomoci heroin LÜÉê]rfåL= heroin homeless LÜ]rãä]ëL= bez domova honour Lflå]L= ctít; uznávat; respektovat investigate LfåDîÉëífÖÉfíL= vyšetřovat kick out Lâfâ=D~ríL= vyhodit; propustit limited LäfãfífÇL= omezený lounge Lä~råÇwL= salonek; společenská místnost manual Lãôåàr]äL= příručka; návod manufacturer LãôåàìDÑôâíp]ê]L=výrobce; továrník men's room LãÉåò=êìWãL= pánská toaleta motor home Lã]rí]=Ü]rãL= kempinkový vůz multiplex Lã¾äíf?éäÉâëL= mnohonásobný; četný outline L~ríä~fåL= obrys; nástin painter LéÉfåí]L= malíř pickle LéfâäL= nakládaná okurka plaintiff LéäÉfåífÑL= žalobce; navrhovatel predictable éêfdçfâí]ääl= předvídatelný reflect LêfDÑäÉâíL= odrážet; vyjadřovat report LêfDélWíL= zápis; zpráva responsibility Lêfëéflåë]DÄfä]íáL= odpovědnost settlement LëÉíäã]åíL= urovnání sporu; dohoda steady LëíÉÇfL= stálý; věrný student union LëíàìWÇåí= DàìWåà]åL= budova v univerzitním městečku sloužící studentům k společenským a oddechovým aktivitám sue LëìWL= žalovat koho suitable LëìWí]ÄäL= vhodný; přiměřený supreme LëìWDéêáWãL= vrchní; nejvyšší; všechny převyšující survey Lë WîÉfL= průzkum (veřejného mínění) target Lí^WÖfíL= cíl; terč tear LíÉ]L= trhlina; díra theme park LqáWã=é^WâL= zábavní park throw out Lqê]r=D~ríL= zamítnout unfair L¾åDÑÉ]L= nenáležitý; nespravedlivý unisex LàìWåfëÉâëL= unisex vehicle Lîá]âäL= vozidlo; dopravní prostředek with immediate effect Lïfa=fDãáWÇf]í= fdñéâíl= s okamžitým účinkem

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

VY_22_INOVACE_70. Adjectives

VY_22_INOVACE_70. Adjectives VY_22_INOVACE_70 Adjectives Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:6. - 9. G: krátká přídavná jména 2. krátká přídavná jména 3. dlouhá přídavná jména 2. dlouhá

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05 Ashley s camera VY INOVACE_05 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Ashley s camera P3 U7D Ashley s camera. ( new camera) Do the crossword. What did

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací VY_22_INOVACE_AJA2_10_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o.

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezhotovostní platby Bezhotovostní platby Využití Obchodníků: Platba Věrnost

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 go out break in set off run away 2 fool around blaze up call out put out 3 put out get on get out get off 4 lie down stretch out drop off wake up 5 tower

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 6. Lekce: STRANA KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 6 (chch_unit_6.jbb) Chit Chat - Unit 6 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit It s sunny. Svítí slunce. (It s) hot. (Je) horko.

Více

Obsah inovativní výuky: Přídavná jména, slova opačného významu, práce s písničkou

Obsah inovativní výuky: Přídavná jména, slova opačného významu, práce s písničkou Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 28 Přídavná jména Třída: 9. Učivo: Přídavná jména Obsah inovativní výuky: Přídavná jména, slova opačného významu, práce s písničkou Doporučený čas: 45 minut Seznam

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Učte se od nejlepších. Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015

Učte se od nejlepších. Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015 Učte se od nejlepších Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015 Radek Hrachovec Zabývám se věrnostními programy posledních 15 17 let (pilot Baťa klubu v

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování - Hledání Where can I find? Kde můžu najít? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... a room to rent?... pokoj k pronájmu?... a hostel?... hostel?... a hotel?... hotel?... a

Více

IBM Connections. úvod. Petr Kunc, IBM. 2013 IBM Corporation

IBM Connections. úvod. Petr Kunc, IBM. 2013 IBM Corporation IBM Connections úvod Petr Kunc, IBM 2013 IBM Corporation Social Business jak jej vidí IBM... Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení - Pozice Ztratil(a) jsem se. Nevědět, kde jsi Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Dotaz na specifické na mapě Kde můžu najít? Dotaz na specifické I am lost. Can you show me where it is on the map?

Více

BANDOS ISLAND RESORT

BANDOS ISLAND RESORT BANDOS ISLAND RESORT Tento ostrov se nachází v jižní části severního Male atolu. Ostrov Bandos je bezpečný ráj pro dovolenou všech generací. Je vzdálen 7 km od mezinárodního letiště Male. Transport: rychlým

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/20. Název materiálu: Everything At Once. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/20. Název materiálu: Everything At Once. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Everything At Once Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Pre-listening 1. Write the names of the animals: hare, ox, toad, fox, bear, bee,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

DÍL 1: Autohavárie - viník {lan Janus) Nechtěl jsem do vás narazit...15

DÍL 1: Autohavárie - viník {lan Janus) Nechtěl jsem do vás narazit...15 Obsah P řed m lu v a...11 KURZ PRÁVNÍ SEBEOBRANY DÍL 1: Autohavárie - viník {lan Janus) Nechtěl jsem do vás narazit...15 DÍL 2: Autohavárie - nabouraný (Jan Janus) Nabouraný musí znát v in ík a... 21 DÍL

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - The future Cvičení: Journey into space -. část agree souhlasit air vzduch astronaut

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více