15 let ( ) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011"

Transkript

1 15 let Provoz ( ) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno, IČ: V Brně dne Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA - ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči

2 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Ergoterapie, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro uživatele Zaměstnanci Závěr Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče a) Statistické údaje uživatelé b) Statistické údaje pracovníci 10 str. 2. Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje zařazení pracovníků do platových tříd Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky a) Krátkodobé pohledávky b) Krátkodobé závazky Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Investice a) Probíhající investiční akce b) Příspěvky na investice z rozpočtu města Hospodaření finančních fondů 27 Fond odměn 27 Fond kulturních a společenských potřeb 27 Rezervní fondy 28 Investiční fond Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob 31 Inventurní stav evidovaného majetku 31 Inventurní stav depozit 32 Informace o výsledku inventarizace Ostatní finanční ukazatele Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování Příloha FOTODOKUMENTACE - aktivity domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče domov pro seniory (identifikátor ) 204 uživatelů a domov se zvláštním režimem (identifikátor ) 200 uživatelů služby. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního terapeuta. Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č. 2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům. Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů, odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem, permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče. Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44. Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení, nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a záchranářů v našem městě. Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v následujících oblastech: Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich možným zraněním a zdravotním komplikacím. Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63 uživatelů v celkové částce téměř ,- Kč. Pro jednu uživatelku se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny (Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční podporu z psychiatrické kliniky ambulance pro poruchy metabolismu a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem. U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina. Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů, které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na prevenci 2

4 dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a použitím antidekubitních matrací. Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd apod Zdravotní péče Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty v oboru očním, interním, urologickém, diabetologickém, endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a stomatologickém Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny výkony pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od do Fyzikální terapie Diadynamické proudy Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie Rehabilitace DS 90 Rehabilitace DS 20 Rehabilitace DS 120 Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 70 Rehabilitace ZR 10 Rehabilitace ZR 140 Rehabilitace ZR 30 Léčebná tělesná výchova LTV individuální Rehabilitace DS 1933 Rehabilitace ZR 516 LTV skupinová Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 120 3

5 Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž Rehabilitace DS 35 Rehabilitace ZR 18 Rehabilitace DS 70 Rehabilitace ZR 58 Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS ergo (10 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od do Budova DS 640 Budova ZR 1340 Skupinová v dílně Budova DS 315 Budova ZR 1689 Individuální v pokoji V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti Spoluúčast uživatelů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá 4

6 přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 5

7 1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8. tradičních hodů v areálu domova. 6

8 1.11. Statistické údaje a) Statistické údaje uživatelé Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho mužů žen Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem z toho Zemřelo v DS celkem mužů žen v DS v nemocnici Odešlo z DS mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů žen z domu (z trvalého pobytu) z přechodného pobytu z nemocnice z LDN z PL přijato v rámci DS na jinou službu Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období ve věku let ve věku let ve věku let ve věku let ve věku nad 96 let Příspěvek na péči na konci sledovaného období nemá přiznaný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

9 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Zdravotní skladba uživatelů na konci sledovaného období Uživatelé dle stupně mobility Mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle stupně inkontinence Kontinentní stupeň inkontinence stupeň inkontinence stupeň inkontinence Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období z toho demence celkem z toho vaskulární Alzheimerova typu jiného typu mentální retardace - poruchy intelektu Deprese Schizofrenie Alkoholici jiné - organický psychsyndrom Neurologická onemocnění na konci sledovaného období Právní způsobilost uživatelů služby na konci sledovaného období z toho plná právní způsobilost částečná nezpůsobilost k některým úkonům zbavení svéprávnosti Stravování uživatelů na konci sledovaného období z toho 3 - racionální šetřící bez tuku diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčna nutrični (PEG)

10 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Konsilium (počet) za sledované období celkem z toho Konsilium v DS endokrinologie interna urologie kožní psychiatrie diabetologie oční zubař psycholog Konsilium mimo DS celkem převoz na konsilium sanitkou převoz autem DS sami Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce 2010) Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský Ostatní statistické údaje Rok 2010 Rok 2011 DpS - služba Domov pro seniory DpS DZR Celkem DpS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Obložnost lůžek za sledované období 99,41% 99,23% 99,32% 99,43% 99,43% 99,43% Průměrný věk uživatelů na konci sledovaného období 82,1 82,3 82,2 83,0 83,2 83,1 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu na konci sledovaného období

11 1.11. b) Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12/2010 Plán pracovníků dle org. str Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2011 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat Prac. v sociálních službách 86 82, , ,0 5, Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. 9 8, , ,9 5, činnost Sociální pracovník 6 6, , ,0 9, Všeobecná sestra 48 48, , ,0 10, Nutriční terapeut 1 1, , ,0 10, Fyzioterapeut 3 2, , ,7 10, Pracovníci v přímé péči , , ,9 6, THP 9 9, , Ost. prac. děl. profese 69 67, , ,5 2, Pracovníci celkem , , ,7 5, Kč Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) všeobecná sestra 8,40 9,67 1 pracovník v sociálních službách 4,89 3,92 1 pracovník v sociálních službách základní 48,10 42,98 výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 134,67 155,38 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404,00 404,00 Celkem na 1 pracovníka v přímé péči ,47 Celkem na 1 zaměstnance DS ,68 10

12 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k Počet pracovníků Počet prac./třída Počet pracovníků Počet prac./třída Pracovníci v sociálních službách Z toho: - přímá obslužná péče 86 86/5 tř /5 tř. - základní výchovná nepedagogická. činnost. 9 4/7 tř. 10 4/7 tř. 5/5 tř. 6/5 tř. Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř. Všeobecné sestry /11 tř. 3/11 tř. 46/10 tř. 38/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř 1 1/10 tř Fyzioterapeuti 3 2/10 tř. 1/9 tř 2 2/10 tř. Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující /12 tř. 1/12 tř. 2/11 tř. 10 2/11 tř. 5/9 tř. 6/9 tř. 1/7 tř. 1/7 tř. 1/6 tř. Celkem /6 tř. 6/5 tř. 6/5 tř. 2/4 tř. 68 2/4 tř. 7/3 tř. 7/3 tř. 53/2 tř. 52/2 tř. Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 9,03 9,66 osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob 11

13 2.2 Vzdělávání pracovníků Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated 45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované vzdělání Příprava a výcvik klíčových pracovníků. V průběhu tří dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma Péče o osoby trpící demencí. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo: - 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum - Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství základní prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference Alzheimerova demence - Konference: Odborná vzdělávací konference DSH a DSV IV Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí, Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci. Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala spolupráce s organizací Maltézská pomoc. Z této organizace do našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. 12

14 2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení: Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc. službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny, Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc. službách, Zákon o sociálních službách sociální reforma 2012, Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu pracovník v sociálních službách Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací zahájené od a školení v oblasti personální a mzdové. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků). 13

15 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne ), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% ( %), přiznané příspěvky na péči 24,18 ( %), příspěvek na provoz od zřizovatele 28,33% ( %) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV 10,73% ( %). Zbývající 1,13% (2010-2%) příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z a RO2 z , jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A. - úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu těchto výnosů se ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I. stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí ) Další zapojení a aktivace rezervního fondu - dary navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr energií o tis. Kč. 2) Úprava nákladů snížení plánu - dle aktuálního vývoje o tis. Kč. 3) Služby - snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení nákladů na opravy a údržbu o tis., především v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu odměn o 260 tis. Kč. - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů, rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč. Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem: ,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský výsledek ,26 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: ,00 Kč Rezervní fond: ,64 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 14

16 Změny v upraveném FP FP 2011 Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011 FP 2011 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Z6/005. OSP Upravený MPSV vlastní celkem (v tis. Kč) ZMB MMB (RO2) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup ) Příspěvek a dotace na provoz Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Ostatní služby (účet 512,513,518) Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření

17 3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index /2010 Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/ro2 v % účet Text Z6/005. ZMB sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 6 VÝNOSY ,05% 100,93% 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ ,07% 99,62% 602 Výnosy z prodeje služeb ,07% 99,63% 1 služby klientům předpis ,00% 100,21% 2 poskytnuté zákonné slevy (-) ,01% 74,78% služby klientům po slevě (1-2) ,00% 103,00% příspěvek na péči ,15% 94,29% zdravotní pojišťovny ,84% 134,73% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00% 45,45% 64 OSTATNÍ VÝNOSY ,61% 108,47% 644 Výnosy z prodeje materiálu ,00% x 648 Čerpání fondů ,74% 99,91% čerpání fondů-investiční fond ,00% x čerpání fondů finanční dary ,24% 159,55% čerpání fondů fond odměn ,14% 452,63% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,71% 113,79% Ostatní ,00% 300,00% přeúčtování energií-kantýna ,00% 100,00% 66 FINANČNÍ VÝNOSY ,00% 259,09% 662 Úroky ,00% 125,00% Úroky ,00% 125,00% úroky z termínovaných vkladů x 100% 669 Ostatní finanční výnosy ,00% 288,89% 67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE ,00% 102,74% 671 Výnosy nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00% 99,19% 672 Neinvestiční dotace MPSV - DS ,00% 96,96% Neinvestiční dotace MPSV - DZR ,00% 100,83% Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC od zřizovatele ,00% 104,14% Výnosy celkem: tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: tis. Kč (-0,38% snížení oproti roku 2010) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: tis. Kč (+3,00% navýšení oproti roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3% představuje 16

18 pouze dopad valorizací důchodů k Poskytovaná zákonná sleva uživatelům tak klesla o cca 25 % (o tis. Kč) oproti předchozímu roku a rovněž o 6-7 % klesl l počet uživatelů, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). Rodiny u cca 5% (cca 8) uživatelů této skupiny s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše. Průměrná měsíční úhrada uživatele za pobyt a stravu na lůžko v roce 2011 (na kapacitu 404 lůžek) - výše předpisu denní úrady 330 Kč/den k k k k k k k k průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 168,88 Kč 9 181,76 Kč 9 195,15 Kč 9 230,78 Kč 9 249,21 Kč 9 278,75 Kč 9 278,34 Kč 9 297,63 Kč průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -896,10 Kč -653,60 Kč -898,29 Kč -661,78 Kč -917,02 Kč -681,41 Kč -918,62 Kč -686,96 Kč průměrná úhrada uživatele služby 8 272,78 Kč 8 528,16 Kč 8 296,86 Kč 8 569,00 Kč 8 332,19 Kč 8 597,34 Kč 8 359,72 Kč 8 610,67 Kč Tržby za příspěvky na péči: tis. Kč (-5,71% snížení oproti roku 2010) V roce 2011 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči z důvodu snížení příspěvku na péči I. stupně ze Kč na 800 Kč. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 5 991,- Kč (v roce 2010 byl ve výši 6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: Příspěvek na péči k k k k k k k k k neobsaz. lůžka 0,75% 1,24% 0,75% 0,50% 0,50% 0,50% 1,49% 0,50% PP v řízení 0 3,47% 3,96% 3,71% 3,22% 5,20% 3,47% 4,46% 5,45% 1. stupeň 2000 / ,03% 26,49% 23,02% 24,26% 25,00% 23,27 % 25,74% 23,27% 2. stupeň ,00% 26,49% 27,22% 25,74% 26,98% 26,98% 25,99% 27,23% 3. stupeň ,00% 21,78% 21,53% 24,26% 20,54% 23,76% 21,53% 22,52% 4. stupeň ,75% 20,05% 23.27% 22,03% 21,78% 22,03% 20,79% 21,03% Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku: Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům služeb k aktuálního a předchozího roku neobsaz. lůžka PP v řízení 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 25,74% 25,99% 21,53% 20,79% 27,23% 23,27% 22,52% 21,03% 4,46% 1,49% 0,50% 5,45% k k

19 Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: tis. Kč (+34,73% navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům, byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů, přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících uživatelů služeb. VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 26 (7%) 35 (9%) 35 (9%) 42 (11%) 36 (9%) 44 (11%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 46 (12%) 46 (12%) 42 (11%) 45 (11%) 56 (14%) 50 (13%) Průměrná částka za klienta VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 59 (15%) 72 (18%) 80 (20%) 64 (16%) 61 (15%) 49 (12%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 41 (11%) 43 (11%) 47 (12%) 43 (11%) 52 (13%) 46 (12%) Průměrná částka za klienta

20 VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 36,5 40,0 48,1 44,3 50,4 41,9 43,7 42,6 46,7 51,0 52,4 46,7 544, VOZP 2,5 3,7 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 0,3 0,0 12, OZP 9,5 12,6 13,8 14,3 14,0 14,1 19,4 16,5 18,2 18,9 16,8 15,6 183,7 bank a pojišťoven ZP MV 1,1 1,8 6,8 7,0 7,2 6,6 5,9 3,4 2,7 3,4 3,6 2,9 52, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 Aliance Celkem: 49,6 58,1 70,7 68,0 71,8 62,8 69,5 64,0 68,7 73,5 73,1 65,2 795,0 Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 48,8 45,7 56,7 49,8 51,7 53,0 47,3 50,8 50,0 54,1 55,2 54,9 618, VOZP 14,7 12,8 13,3 13,0 13,8 7,5 8,0 9,6 4,2 5,1 7,5 5,2 114, ČPZP 0,0 0,0 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 3, OZP 15,2 22,5 23,8 17,8 12,6 11,6 10,4 17,6 21,5 20,3 17,6 15,1 206,0 bank a pojišťoven ZP MV 7,4 6,6 9,5 5,2 3,8 4,2 6,2 10,6 15,4 13,5 8,1 9,8 100, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 4,7 14,3 Aliance Celkem: 86,1 87,6 106,0 86,0 81,9 76,3 71,9 88,6 91,1 97,9 93,5 90, ,1 Hodnoty jsou v tisících Kč Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční výnosy oproti roku 2011 z důvodu novely úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména náklady vzniklé při aplikaci léčiv per os a některé další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám vykazovat. 19

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více