CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řešení dluhové pasti u klientů Občanské poradny v Novém Jičíně Alexandra Machová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vaculíková Olomouc 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a veškeré pouţité informační zdroje jsem uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 30. dubna Alexandra Machová

3 Poděkování: Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Zuzaně Vaculíkové za její odborné vedení při zpracování absolventské práce, za věnovaný čas, podněty a praktické rady. Rovněţ bych chtěla poděkovat všem respondentům Občanské poradny v Novém Jičíně za jejich důvěru a svolení při účasti na výzkumu.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁČÁST Posouzení životní situace dle konceptu sociálního fungování Problematika zadlužování Vymezení pojmů zadluţenost a předluţenost Zadluţení a psychosociální dopad Psychologické aspekty Sociální aspekty Sociálně patologické jevy v kontextu předluţení Příčiny předluţení Vývoj dluhu v časovém horizontu Prodlení Upomínka Odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný Inkasní společnost Soudní nebo rozhodčí řízení Rozhodnutí, nález Exekuce Asociace občanských poraden Občanská poradna v Novém Jičíně Návrhy a možnosti řešení dluhové pasti Sestavení si rodinného rozpočtu Pokus o dohodu s věřitelem Přikázáním pohledávky Exekuce formou sráţek z příjmu Mobiliární exekuce Zastavení exekuce Odklad exekuce Další moţnosti řešení závazků oddluţení Novelizace insolvenčního zákona Charakteristika oddluţení Průběh insolvenčního řízení Konkurs

5 VÝZKUMNÁ ČÁST Metodologie výzkumu Metoda výzkumu Technika sběru dat Jednotka zkoumání Výzkumný soubor Etické otázky výzkumu Reflexe sběru dat Popis analýzy dat Analýza a interpretace získaných dat Okolnosti a příčiny předluţení jedince Okolnosti a příčiny předluţení Podstatný pokles příjmů Moţnosti řešení dluhové pasti Zvýšení stávajících příjmů Hledání vhodného zaměstnání Snaha částečného splácení Oddluţení osobní bankrot Neúnosnost situace s ohledem na časový horizont Dluhová past a dopad na psychickou stránku jedince Faktory podporující psychickou stránku jedince Informace o existenci Občanské poradny v Novém Jičíně Shrnutí Závěr Literatura:

6

7 ÚVOD V absolventské práci se zabývám tématikou zadluţenosti a vzniku dluhové pasti klientů sociální sluţby. Problematika zadluţenosti občanů České republiky je velmi aktuálním tématem a v posledních letech se stala často skloňovaným pojmem, kterým se zabývá široká odborná společnost, včetně sociálních pracovníků. Problematika je úzce propojena s oblastí finanční gramotnosti jedince. Dluhová past a zadluţení jedince zasahuje nejen samotného jedince, jeho domácnost ale zasahuje do ţivota osob ţijící s dluţníkem tedy rodinu a následně i celou společnost. Tématem se také chci zabývat i z důvodu, ţe zadluţenost domácností v České republice má rostoucí tendenci bez ohledu na moţné cesty řešení situace. Coţ se projevuje taktéţ na počtu podaných insolvenčních návrhů. Dle dostupných statistik se zjistilo, ţe v uplynulém roce 2014 sice došlo k výraznému poklesu podaných návrhů, nicméně v Moravskoslezském kraji bylo v uvedeném období ke Krajskému soudu doloţeno návrhů, to je z celorepublikového měřítka druhý největší počet podaných insolvenčních návrhů. (Creditreform, 2014, s. 1) co do počtu nařízených exekucí měl rostoucí tendenci, přiblíţil se tak počtu exekucí v r. 2012, ze zprávy Exekutorské komory jde tak o 16% nárůst. (Báčová, 2015) Cílem mé absolventské práce je zaměřit se na klienty konkrétní sociální sluţby, tedy Občanské poradny v Novém Jičíně, kteří nacházejí v dluhové pasti a nezvládají řešit své finanční závazky. Zjistit, jaké řešení své obtíţné ţivotní situace zvolili, jaké volili strategie jednání. Pomocí dílčích otázek výzkumu vysledovat, kdy klienti jiţ situaci vnímali jako neúnosnou. Snahou je také zjistit, jaké formy pomoci vyhledali respondenti pro vyřešení dluhové pasti, faktory podporující zvládání tíţivé situace klientů. V neposlední řadě bylo zjištění o povědomí existence Občanské poradny v Novém Jičíně. Rovněţ se problematikou zabývám i z osobního hlediska, jelikoţ mám moţnost být asistentkou sociálního pracovníka v Občanské poradně v Novém Jičíně, která nabízí podporu a pomocnou ruku v podobě dluhového poradenství, pomoc při komunikaci s věřiteli, exekutory, zpracováním insolvenčních návrhů. Do té doby jsem neměla představu, kolik osob se situace dluhové pasti týká. Po určitém čase od nástupu do zaměstnání jsem byla v šoku, jak vysoký počet osob existuje, a tento počet klientů se neustále navyšuje. V rámci absolventské práce chci více proniknout do problematiky - 1 -

8 dluhové pasti. V teoretické části práce se zaměřit na moţné cesty řešení z obtíţné finanční situace, příčiny zadluţení. V praktické části absolventské práce zjistit reakce zadluţených osob, jak vnímali svou situaci, jaké moţnosti řešení či strategie chování zvolili. Absolventská práce je rozdělena na dvě části. V první části je zachyceno teoretické ukotvení daného tématu. V první kapitole nejprve pohlíţím na situaci jedince z pohledu posouzení ţivotní situace dle konceptu sociálního fungování. V druhé kapitole je čtenář seznámen se základními pojmy souvisejícími s dluhovou problematikou. Neopomíjena je také psychosociální stránka jedince a dopad na stránku vlivem předluţení. Navazující text se zabývá sociálně patologickými jevy pramenící z obtíţné finanční situace a taktéţ jsou v kapitole nastíněny příčiny předluţení. Závěr kapitoly obsahuje vývoj dluhu v časovém horizontu, co se děje se závazkem v případě jeho nesplácení. Třetí kapitola je věnována praktické pomoci předluţeným osobám prostřednictví sítě občanských poraden, zde je konkrétně popsána nabídka pomoci, spolupráce a návrhy moţných řešení dluhové pasti vyuţívaná v Občanské poradně v Novém Jičíně. Druhá část práce je empirická, v úvodní části je detailně popsána metodika, metoda výzkumu, jedná se o kvalitativní výzkum. Ke sběru dat byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumné části bylo zjistit u konkrétních klientů sociální sluţby, tedy Občanské poradny v Novém Jičíně, kteří se dostali do dluhové pasti, jak řešili svou obtíţnou ţivotní situaci a jaké volili strategie jednání. Za tímto účelem mi byly poskytnuty rozhovory čtyř klientů Občanské poradny v Novém Jičíně. Výzkumná část dále tvoří jednotku zkoumání, výzkumný soubor, etické otázky výzkumu, analýzu získaných dat, empirická část je prokládaná přímými citacemi výpovědí respondentů a interpretacemi takto získaných dat

9 TEORETICKÁČÁST 1. Posouzení životní situace dle konceptu sociálního fungování V následující kapitole dojde k teoretickému seznámení s konceptem sociálního fungování, jeţ chápeme jako obousměrnou interakci člověk versus sociální prostředí a vliv této interakce na fungování člověka a jeho zvládání či nezvládání očekávání prostředí v závislosti na jedinci. Optikou konceptu sociálního fungování budu nahlíţet na ţivotní situace klientů Občanské poradny. Sociální fungování se v sociální práci vyuţívá pro označení interakcí, které probíhají mezi poţadavky prostředí a lidmi. Bartlettová uvádí: Zvládání se týká lidského úsilí řešit situace, které mohou být vnímány jako sociální úkoly, ţivotní situace nebo problémy ţivota. Lidé proţívají tyto ţivotní úkoly primárně jako tlaky svého sociálního prostředí. Odsud vycházejí dvě významnější myšlenky: na jedné straně lidské zvládání a na straně druhé poţadavky prostředí. Aby se tyto myšlenky mohly stát součástí jednoho celistvého konceptu, musí být vzájemně propojeny dimenzí, kterou postihuje myšlenka sociální interakce (Bartlett, 1970,s.100). Sociální fungování v tomto pojetí tedy označuje komplex následujících skutečností: 1. Lidé a prostředí jsou trvale v interakci. Prostředí klade na člověka určité poţadavky (formuluje očekávání, definuje sociální role) a člověk je nucen na ně reagovat. Mezi poţadavky prostředí a člověkem je obvykle rovnováha. Pokud lidé poţadavky prostředí dostatečně nezvládají, rovnováha je rozkolísána a vzniká problém. Někteří lidé jsou schopni si s problémem poradit a nastolit znovu rovnováhu sami, jiní tuto schopnost nemají a svou problémovou situaci nezvládají. Příčinou problémů nebo jejich nezvládání můţe být jak nedostatek dovedností na straně klienta, tak nepřiměřenost poţadavků prostředí vůči němu. Předmětem intervence sociálního pracovníka je interakce mezi způsobilostí klienta zvládat a tím, co od něj prostředí očekává. Jeho cílem je podporovat sociální fungování klienta tím, ţe mu pomáhá obnovit nebo udrţovat rovnováhu mezi více či méně dostatečnou kapacitou zvládání. (Barlett in Musil, Navrátil, 2000, s.14) Carlton vymezuje sociální fungování jako schopnost lidí provádět úkoly denního ţivota a angaţovat se ve vztazích k jiným lidem způsobem, který je uspokojivý - 3 -

10 jak pro ně samotné, tak pro druhé a odpovídá potřebám organizované komunity (Carlton, 1984, s. 7). Tato myšlenka je velmi důleţitá při popisu situace klienta. Podle Musila a Navrátila je velmi důleţité, aby se sociální pracovník během intervence seznámil s bariérami a předpoklady sociálního fungování jedince v jeho komplexnosti. Dále se Musil a Navrátil zabývá termínem ţivotní situace. Tento termín označuje: Mnohovrstevnatost a neopakovatelnost faktorů, které brání nebo naopak usnadňují sociální fungování jednotlivého klienta nebo specifické kategorie klientů. Reflexe ţivotní situace klienta (nebo kategorie klientů) je prvním a nezbytným krokem k volbě takových cílů a metod intervence, které mohou přispět ke změně ţivotní situace klienta, posílit jeho schopnost zvládat poţadavky prostředí a přispět tak k obnovení nebo udrţení jeho sociálního fungování (Musil, Navrátil, 2000, s. 20). Koncept sociálního fungování klade důraz na schopnost člověka zvládat obtíţné ţivotní situace, které vznikají jako důsledek jeho nerovnováţné interakce se sociálním prostředím

11 2 Problematika zadlužování Prakticky denně je nám jako spotřebitelům nabízena z různých sdělovacích prostředků široká škála finančních produktů, výhodných sluţeb, půjček apod. Je zřejmé, ţe běţný spotřebitel se v nepřeberném mnoţství nabídek nemůţe dost dobře orientovat a pokud ano, často je ovlivněn jinými faktory. Často se stává, ţe pro spotřebitele je nabídka velmi lákavá a prostřednictvím půjček můţe snadno získat zboţí, které by si za normálních okolností dovolit nemohl. Celosvětovým trendem se tak stal ţivot na dluh. Velkým rizikem je nesprávné uţívání či naduţívání těchto sluţeb a v budoucnu vyvstávajícím problémem, např. předluţení úvěrových produktů a následným zadluţením, jeţ můţe vést aţ k sociálnímu vyloučení. (Balabán a kol., 2009, s ). Jak uţ bylo výše uvedeno, dluhy se netýkají pouze samotného jedince, ale s velkou pravděpodobností zasáhnou do celého systému rodiny a následně ovlivní i řadu dalších oblastí ţivota zadluţené osoby, tímto můţeme označit finanční a majetkové poměry, základní ţivotní potřeby, tyto aspekty vedou k narušení psychosociální stability člověka. K narušení stability tedy dochází ve všech oblastech dluţníkova ţivota. V biologické rovině můţe vyvolat somatické onemocnění, vzniklé dlouhodobým stresem, ztráta bydlení. V rovině psychologické to jsou zejména psychické onemocnění, deprese. Dále v rovině sociální, jde především o narušení sociálních vazeb a vztahů v rodině, rozvraty manţelství, ztráta důvěry v partnera, osamocení, a v neposlední řadě spirituální oblast, kdy můţe u dluţníka doházet ke ztrátě smyslu ţivota, pocitu bezvýchodnosti ze situace a v krajních případech se zadluţený můţe uchýlit k radikálnímu kroku v podobě sebevraţdy. Zadluţení tedy způsobuje nenávratné změny a rány jednotlivci i jeho bezprostřednímu okolí. (Kalvoda, Sociální práce, 2/2009, s. 1) Sociální práce má své opodstatněné místo při řešení zadluţenosti občanů a jejich rodin. Stále více rodin se ocitá v dluhové pasti, kterou není schopno řešit vlastními silami, z důvodu nedostatečných informací, nízké vzdělanosti. (Hrdinková, 2013, s. 7)Úkolem sociálního pracovníka, za předpokladu spolupráce s dalšími odbornými pracovníky z řad psychologů, advokátů, psychoterapeutů, je poskytovat dluhové poradenství, zvyšování úrovně finanční gramotnosti formou vzdělávání, vyuţití návaznosti dalších institucí

12 2.1 Vymezení pojmů zadluženost a předluženost Co tedy vlastně pojmy zadluţenost a předluţenost znamenají? Jde o pojmy související s dluhovou problematikou. Jakmile si člověk zapůjčí peníze, vznikne dluh a z člověka se stane dluţník. Zadluţenost je zcela běţný jev, který se dotkne během ţivota kaţdého z nás. Stav, kdy si zapůjčíme peníze a jsme zavázáni půjčené peníze navrátit. Na jedné straně tedy stojí věřitel, ten kdo zapůjčil peníze a na straně druhé povinný, který je zavázán splatit finanční obnos. (Ministerstvo financí, Zadluţení a předluţení, 2015) O zadluţenosti můţeme hovořit jako o běţném jevu, v ekonomické sféře je ţádoucí. Naopak o stavu předluţení mluvíme jako o negativní, pro ekonomiku státu není ţádoucí. V případě předluţení dochází k tomu, ţe dluţník nemůţe dostát svým závazkům. V časovém horizontu jde o dlouhodobý proces, na jehoţ konci jsou fatální následky, které člověka vedou k osobnímu bankrotu. Tato situace s sebou nese nejen obtíţné zvládání pokrýt ţivotní náklady, ale i psychické a sociální důsledky. (SPES, 2007, s. 4) Naproti tomu předluţení je povaţováno za formu úpadku. O úpadku mluvíme v případě, ţe osoba má více věřitelů, dále vymezuje zákon výčet okolností, které popisují úpadek. Peněţité závazky jsou po lhůtě splatnosti delší neţ 30 dnů, dluţník není schopen vlastními silami tyto závazky plnit, je tedy v platební neschopnosti. (zákon 182/2006 Sb., 3 odst. 1) Jiný autor uvádí, ţe předluţení často zasahuje sociálně znevýhodněné jedince a skupiny, tím jsou myšleni dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postiţením, osoby s nízkou kvalifikací apod. Stav, který zapříčiňuje sociální vyloučení jedinců ze společnosti a vede ke vzniku sociálně patologických jevů. Rovněţ je jedinec v situaci ohroţen dalšími problémy, např. lidé vyhledávají nelegální práce, zejména z důvodu nařízených exekucí, kdy výkonem rozhodnutí dochází ke sráţkám ze mzdy, legální zaměstnání se jeví jako nevýhodné, jedinec je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi apod. Z nastalé situace předluţení, jak je výše uvedeno, je ohroţen sociálně patologickými jevy, např. lidé zadluţení jsou závislí na návykových látkách, gamblerství, páchají častěji trestnou činnost, vyvstává taktéţ vysoké riziko, ţe člověk se velmi často můţe ocitnout jako osoba bez domova, jelikoţ v souvislosti s předluţením - 6 -

13 nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení nákladů spojených s bydlením. (Balabán a kol., 2009, s. 64) 2.2 Zadlužení a psychosociální dopad Psychologické aspekty Předluţení a úpadek je provázán mimo jiné psychickými obtíţemi. Jedná se o náročné ţivotní období, samotný dluţník je vystaven psychickému tlaku, který způsobují věřitelé svým naléháním k dosaţení svých pohledávek. Mezi psychické projevy se řadí frustrace, deprese, stres, úzkost, které mohou vyústit i v závaţnější psychický stav. Musil (Musil, 2005, s ), vymezuje prvních z nich frustraci jako dlouhotrvající stav intenzivního charakteru, při kterém není umoţněno uspokojit vlastní potřeby. Dlouhodobý pocit frustrace můţe vyvolávat u jedinců následující reakce. Jedinec v takové situaci je: agresivní (pociťuje hněv, zlost) hledá únik (neklid, úzkost) regresivní chování (degradace na niţší vývojový stupeň) depresivní (pocit beznaděje a bezvýchodnosti situace) Trvá-li stav frustrace dlouhodoběji neţ je jedinec schopen snášet, dochází k překlenutí ze stavu frustrace do deprivace. Dále se dělí na senzorickou a psychickou. Právě do jmenované psychické deprivace se řadí sociální izolace, jeţ má za následek poruchy osobnostní struktury a chování osoby. Dle Mareše (Mareš, 1999, s ), je upozorňováno na fakt, ţe deprivované osoby se často nacházejí pod úrovní ţivotního standardu, který je běţný pro majoritní společnost. Zejména v oblasti stravování, bydlení, vybavení domácnosti, trávení volného času apod. Deprivaci z nenaplněných potřeb tak dělí na materiální a nemateriální. Jedinec tak pociťuje neuspokojení základních potřeb na základě svých nedostatečných příjmů. Dalším pojmem řadící se do psychologických dopadů je psychický stres. Avšak proti výše uvedeným psychologickým projevům, je stres brán v pozitivním slova smyslu, dochází tak pod vlivem stresu ke zvyšování odolnosti vůči dalším stresorům

14 Taktéţ psychický stres je diferencován do 3 stádií: poplachová reakce označována jako prvotní šok, sníţení odolnosti a následným vytvářením obranných mechanismů resistence fáze adaptace organismu na stres vyčerpání fáze hroucení adaptace Zvládání psychologických projevů závisí na více faktorech. Řadí se zde vlastnosti jedince, věk, osobnostní dispozice, ţivotní zkušenosti. Nicméně dlouhodobější snášení deprivace má negativní dopad s následkem psychosomatických chorob. (Musil, 2005, s.51-55) Oujezská se na problematiku zadluţování dívá z hlediska proţívání. Dle jejích slov se dluţníci vyrovnávají s dluhy způsoby: vytěsňují či popírají situaci snaţí se dluhy splatit další půjčkou upadají do depresí, uvaţují o spáchání sebevraţdy dostaví se otupění. (Oujezská, Sociální práce 2/2009, s ) Sociální aspekty Předluţení postihuje především sociálně znevýhodněné osoby, je také spouštěčem sociálního vyloučení. K nejvíce ohroţeným skupinám obyvatelstva z hlediska sociálního vyloučení patří např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postiţením, migranti a další. Sociální exkluze je definována jako proces, který spatřuje omezení jedinců a skupin obyvatel společnosti k přístupu ke zdrojům a tím jim znemoţňovat podílení se na ţivotě společnosti v různých oblastech jako je sociální, ekonomické a politické. (Balabán a kol., 2009, s. 65) Jsou zde i zahrnuty osoby, jichţ se moţné předluţení můţe týkat: ti, kdo nedomýšlejí důsledky svých činů ti, kdo se impulsivně, zkratovitě rozhodují ti, kdo chtějí za kaţdou cenu uspokojit potřeby svých blízkých ti, kdo většinu ţivota ţili v minulém reţimu a stát se o ně vţdy postaral ti, kdo se nenaučili být samostatní a zodpovědní za svůj ţivot (Oujezská, Sociální práce, 2/2009, s. 7-9) - 8 -

15 Za příčinnou sociálního vyloučení se skrývá zejména chudoba, nízká vzdělanostní úroveň, nezaměstnanost, závislosti, příslušnost sociálně vyloučeného a prostředí, ve kterém se nachází. Upadnout do sociálního vyloučení je snazší tím, čím více se kumulují tyto faktory. Pro majoritní společnost je jev nebezpečný, jelikoţ osoby vyloučené skrývají nevyřešené sociální problémy, můţe vyústit do řady nepříjemných krizových situací. Sociální vyloučení je výsledkem nefungující solidarity. (Bareš, Sociální práce, 2/2009, s ). Keller uvádí, ţe v sociálním vyloučení vidí hrozbu, která vyvěrá ze samotné společnosti a celou jí tak ohroţuje. (Keller, 2011, s. 169) Jako dalším faktorem sociálního vyloučení je ztráta bydlení, která se často objevuje v kontextu předluţení, především velmi nepříznivý dopad na člověka, kdy přijde o svou nemovitost a tím je zabráněno začlenit se zpátky do společnosti. (Prinz, 2014, s. 20) Totéţ tvrdí sociální pracovníci střediska Samaritán v Olomouci, které nabízí sociální sluţby osobám bez přístřeší. U většiny klientů probíhá stejný sled událostí, na jehoţ konci osoby přicházejí o střechu nad hlavou. Začíná to sníţením jejich příjmů, osoby tak nedostávají svým závazkům a vlastními silami je nedovedou splácet, vlivem těchto okolností ztrácejí na sociálním statusu a stále více se propadají do niţší sociální vrstvy. Jsou tak nuceni situací hledat si náhradní bydlení v podobě ubytoven, sociálních zařízení apod. Jak popisují sociální pracovnice, tito lidé pociťují selhání, stud a uzavírají se do vlastního světa. K tomu se přidruţují psychické problémy a uţívání návykových látek. (Prinz, 2014, s. 45) Sociálně patologické jevy v kontextu předlužení Muhlpachr definuje pojem sociální patologie jako nezdravý, nenormální, obecně neţádoucí společenský jev, tzn. společnosti nebezpečné, negativně sankcionované formy deviantního chování. (Muhlpachr, 2002, s. 7) Lovritš se zabývá spojitostí sociálně patologických jevů v kontextu předluţení, spatřuje v nich důsledek přetrvávajícího nedostatku finančních prostředků k zajištění ţivotních potřeb. Zadluţené osoby preferují především nelegální formu přivýdělku např. prostituci, lichvu, kuplířství, tímto porušují zákony dané státem. Uvádí, ţe v důsledku předluţení vyuţívají únikových strategií v podobě alkoholu, hráčství, drogové závislosti. (Lovritš, 2008 s. 34) - 9 -

16 Rovněţ Muhlpachr zmiňuje, ţe významným faktorem a spouštěčem vzniku závislosti jsou neuspokojivé sociální a ekonomické poměry a z nich pramenící nejistotu, nestabilitu společnosti. (Muhlpachr, 2002, s. 38) V časopisu Sociální práce/sociálna práca v článku Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi České Budějovice, popisují autoři kumulaci problémů, jednak sociálního vyloučení a zadluţení. Jako příklad uvádějí městskou ubytovnu Trival určenou pro neplatiče, většina z nich pochází ze sociálně slabého prostředí, problémem vyskytujícím se na ubytovně je zadluţenost obyvatel a dalšími sociálně patologickými problémy jako jsou závislost na drogách, přemíra konzumace alkoholu a tabákových výrobků. (Urban, Kajanová, Sociální práce 2/2009, s ) 2.3 Příčiny předlužení Novosad spatřuje riziko a příčinu zadluţení v hodnotové orientaci člověka. Cílem dnešní společnosti, jak říká, je důleţité vlastnit tedy mít výměnou za kvalitní proţití ţivota, označuje pojmem být. Ţivotním programem člověka je naplnění materiálního bohatství., Štěstí osob je skryto v úspěších, hmotných statcích, plnosti zdraví a fyzické výkonnosti. Důleţitou roli hraje vzhled a jiné povrchní aspekty nahrávající tak reklamním trikům, předváděcím akcím a manipulací s lidmi. Často tak osoby s cílem naplnit kritéria a poţadavky společnosti vyuţívají všemoţných dostupných prostředků, jako jsou nákupy na splátky, nebankovní půjčky, přičemţ riziko ţivota na dluh roste. Osoby reagují pouze na své touhy a potřeby nikoliv na své finanční moţnosti. (Novosad, Sociální práce, 2/2009, s ) Schavel konkrétní příčiny vedoucí k předluţení nedefinuje, jelikoţ je velmi obtíţné toto specifikovat. Jako pravděpodobné a nejčastěji zmiňované příčiny uvádí ztrátu zaměstnání, úmrtí partnera, rozvod, více potomků, předčasný odchod do důchodu, příchod dítěte, nemoc a závislosti a v neposlední řadě neschopnost vést rodinný rozpočet. (Schavel,Sociální práce, 2/2009, s ) V praktické rovině pak diferencuje příčiny na: strukturální individuální Do první kategorie z nich řadí nezaměstnanost, coţ zapříčiňuje další řetězení situací. Osoba se náhle potýká s niţšími příjmy, odkázána na dávky poskytované

17 státem, tímto má obtíţe při hospodaření s penězi a zajištění domácnosti, stav pak můţe vyvolat hlubší trhliny ve vztazích a končící i rozpadem manţelství. Jedinec samoţivitel je ještě v obtíţnější situaci. Do skupiny příčin autor zahrnuje dále úrazy, onemocnění, těhotenství. Strukturální příčiny jsou v přímé interakci s individuálními. K nejčastějším individuálním příčinám patří špatný zdravotní stav, rovněţ neschopnost si stanovit rodinný rozpočet, reflektovat své náklady a výdaje, taktéţ neuváţené absolvování nákupů, kterými si kompenzují vztahové problémy nebo si tímto kompenzují nízké sebevědomí. Ruku v ruce s tímto jde funkční a finanční gramotnost. Nejprve k pojmu funkční gramotnost. Novosad do funkční gramotnosti zahrnuje znalost práv a povinností občanů, prosazování těchto práv, schopnost jednat s úřady při obstarávání svých záleţitostí, lépe umoţní se integrovat do společnosti. Pojem finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan je pak ten, který se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. (Finanční gramotnost, o.p.s., 2014, Slovník výrazů) V neposlední řadě příčinou zadluţení je výskyt sociálně patologických jevů. Tímto jsem se jiţ zabývala v předešlé kapitole. Jak bylo výše popsáno, řadí se zde závislosti na alkoholu, drogách, gamblerství apod. Důsledkem výskytu těchto neţádoucích jevů jsou spouštěčem rozvratu rodin a vzniku neúplných, kdy nejčastěji ţena-samoţivitelka se ocitá v závaţné sociálně ekonomické situaci, ta ovlivňuje i ţivot jejích dětí, můţe se potýkat s nedostatkem stravy, ošacení, hygieny. (Schavel,Sociální práce, 2/2009, s )

18 2011): Hlavní aspekty příčin zadluţení jsou rozlišovány na vnitřní a vnější (Plháková, Tabulka č. 1: Vnitřní a vnější příčiny zadlužení VNITŘNÍ Úroveň finanční gramotnosti Snaha o udrţení ţivotního standardu Spirála půjček Investice do bydlení Nízký příjem Dluhy v rámci rodiny Zdroj: Prezentace Asociace občanských poraden, Plháková, 2011 VNĚJŠÍ Postupy nebankovních subjektů Absence regulace trhu se spotřebitelskými úvěry Nedostatečná osvěta ve finanční gramotnosti Masivní kampaň poskytovatelů půjček Postupy státních orgánů a věřitelských subjektů Oddluţovací agentury Zadluţení vlivem nenadále sociální události Zadluţení vyplývající ze SJM Zadluţení svobodných nebo rozvedených matek Důsledky postupů soudu u oddluţení 2.4 Vývoj dluhu v časovém horizontu V této kapitole čerpám z broţury autorky Sedláčkové, z důvodu přehlednosti s jakou čtenáře seznamuje s vývojem závazku v časovém horizontu a postupem při vymáhání věřitele. Fáze: 1. prodlení 2. upomínka 3. odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný 4. inkasní, vymahačská společnost 5. soudní nebo rozhodčí řízení 6. rozhodnutí, nález 7. exekuce

19 2.4.1 Prodlení V předešlých kapitolách byly popsány nejrůznější faktory, které mohou zapříčinit opoţdění splátek a následné předluţení. V této první fázi to mohou být jednak neočekávané ţivotní situace ztráta zaměstnání, těhotenství, ztráta partnera, atd. či vnitřní okolnosti. Jedinec, který má několik závazků, neodhadl své moţnosti a zdroje, coţ mu zabraňuje plnění těchto závazků a řádnému splácení Upomínka Následujícím krokem ze strany věřitele je vymáhání neuhrazených splátek. Následuje série upomínek. Ze strany dluţníka jde o porušování sjednaných smluv a z toho vyplývajících podmínek. Přestoţe je dluţník v obtíţné finanční situaci, měl by navázat kontakt k s věřitelem a vysvětlit situaci, ve které se nachází, pokusit se s věřitelem dohodnout na splácení dříve neţ věřitel podá ţalobu. Ţádoucím krokem dluţníka je podání ţádosti o povolení splátkového kalendáře Odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný Jestliţe dluţník nereaguje na zaslané upomínky, věřitel má nárok na odstoupení od smlouvy. Závazek nabývá splatnosti a navíc se dluţná částka navýší o pokuty za prodlení. Věřitel má i moţnost dluh předat vymáhací firmě. I za těchto okolností se doporučuje dluţníkovi s věřitelem vyjednávat Inkasní společnost Jednou z variant při nesplácení závazku dluţníkem, je právo věřitele předat dluh inkasní společnosti. Jejím úkolem je vymáhání dluhu za věřitele, stává se také, ţe dluh od původního věřitele odkoupí a vstupuje jako stávající věřitel. Rovněţ inkasní společnost urguje dluţníka k řádnému splácení, bohuţel situace dluţníka je o to horší, jelikoţ částka se navýší o náklady inkasní společnosti. Stále se nabízí vyjednávání věřitel versus dluţník. (Sedláčková, 2013, s ) Soudní nebo rozhodčí řízení Nezdaří-li se mimosoudní dohoda mezi věřitelem a dluţníkem, tedy dluţník nereaguje na předţalobní upomínky, je věřitel nucen domáhat se svého práva soudní cestou. Za spolupráce právního zástupce je vydán platební rozkaz, jímţ je dluţníkovi uloţena povinnost uhradit předmětnou částku do 15 dnů, tuto částku hradí spolu s příslušenstvím, tím jsou myšleny náklady za právní zastoupení

20 2.4.6 Rozhodnutí, nález Opravným prostředkem proti vydanému platebnímu rozkazu je cesta podání odporu ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení. I v této fázi je šance dluţníka vyjednávat se soudem. Povinný v odporu uvede rozhodné skutečnosti proti vydanému platebnímu rozkazu. Můţe se totiţ stát, ţe dluh je jiţ uhrazen, přesto je vymáhán. Povinný můţe v odporu popsat svou tíţivou situaci, dluh uznat, ale zároveň soud ţádat o povolení splátkového kalendáře. Je dobré tvrzené skutečnosti podloţit důkazy. Nevyuţije-li dluţník těchto prostředků, nabývá platební rozkaz vykonatelnosti a opět částka se navyšuje o soudní výlohy Exekuce Poslední fází vymáhání dluhu se dostáváme k exekuci. Ta je provedena na základě exekučního titulu, např. platební rozkaz, trestní příkaz, rozsudek, notářský zápis atd. Věřiteli nezbývá nic jiného neţ podat návrh na nařízení exekuce. Za tímto účelem osloví buďto příslušný Okresní soud či pověří soudního exekutora. Na exekutorovi je pak jakou formou provede exekuci (přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy, zřízením zástavního práva, správou nemovitosti,prodejem movitých či nemovitých věcí). Podstatnou roli hrají majetkové poměry dluţníka. Jakmile započne řízení, povinnému je znemoţněno nakládat se svým majetkem. Cílem exekutora je co nejefektivnější, tedy co nejrychleji vymoci dluţnou částku. V případě neaktivity dluţníka, kdy nedojde k úhradě částky, je provedena exekuce. Také soudní exekutor si k dluţné částce připočítává náklady za odvedenou práci. (Sedláčková, 2013, s ) Dle 59 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád existují způsoby provedení exekuce: sráţek ze mzdy přikázáním pohledávky (obstavení bankovního účtu) prodejem movitých a nemovitých věcí zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech pozastavením řidičského oprávnění Uvedla jsem pouze nejznámější příklady. Lze také nařídit způsob exekuce pro zaplacení peněţité částky uloţením povinnosti. (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci )

21 K nejčastějším formám provedení exekuce bych uvedla následující. Sráţky ze mzdy, případně z jiných příjmů kromě vymezených výjimek (dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky státní sociální podpory) je měsíčně sráţeno z příjmu částka aţ do úplného splacení. Počínaje letošním rokem 2015 došlo ke sníţení nezabavitelné částky. V současné chvíli činí pro povinného 6 118,- Kč oproti minulým letům, kdy tato částka byla ve výši 6 188,67,- Kč. (Maulwurf, 2014). Přikázáním pohledávky se jedná nejčastěji o obstavení bankovního účtu, příjmy jsou zabaveny pro účely exekuce a dluţník s těmito nemůţe disponovat na svém bankovním účtu. Prodej movitých věcí, tedy mobiliární exekuce, exekutor můţe navštívit domácnost dluţníka tam, kde má hlášeno trvalé bydliště, domnívá se, ţe se zde zdrţuje, má jméno na zvonku, přebírá si zde poštu, na základě těchto indicií provede mobiliární exekuci. Exekutor vyhodnotí, zda se v domácnosti nacházejí hodnotnější věci, provede soupis majetku a předmětné věci zabaví. Od této chvíle má dluţník relativní zákaz jakkoliv disponovat s majetkem. Tento se zpeněţí v draţbě, z výnosu draţby je pak pokryta dluţná částka. Pozastavení řidičského oprávnění se vyuţívá u závazku vzniklého na výţivném u nezletilého dítěte. Principem je pozastavit řidičský průkaz do doby neţ dojde k úhradě pohledávky. Dluţník se můţe bránit v případě, kdy řidičské oprávnění potřebuje k výkonu povolání. (Hrdinková, 2013, s )

22 3 Asociace občanských poraden Asociace občanských poraden 1 byla dříve známá pod názvem Sdruţení pro vybudování sítě občanských poraden. Později v r došlo ke změně předchozího názvu na Asociaci občanských poraden. Rok zaloţení se povaţuje Aktuálně asociace zaštiťuje 37 občanských poraden, spolu s detašovanými pracovišti tvoří 74 kontaktních míst. Jejím cílem je poskytovat odborné sociální poradenství na kvalitní úrovni. Rozsah pomoci je velmi široký, snahou je poskytovat odborné sociální poradenství v 18 oblastech poradenství. Pro příklad uvádím alespoň nepatrnou část: rodina a mezilidské vztahy, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, sociální dávky a mnoho dalšího. Poradenství a poskytnutí informací občanů má za cíl pomoci osobám nacházejících se v obtíţné ţivotní situaci. Jsou podávány kvalifikovanými sociálními pracovníky. Staví na principech nestrannosti, podpoře k samostatnosti a bezplatnosti Občanská poradna v Novém Jičíně Jednou z občanských poraden zaštiťovaných Asociací je i občanská poradna v Novém Jičíně. Jedná se o registrovanou sociální sluţbu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách. Posláním občanské poradny je poskytovat odborné informace tak, aby se klientům dostalo jejich práv, ale zároveň byli poučeni i o svých povinnostech. A tím dosáhli efektivnějšího řešení své obtíţné ţivotní situace. V souladu s principy AOP je nabízet poradenství v 18 oblastech. Jejími zásadami je diskrétnost, nezávislost, nestrannost a podpora samostatnosti. Moţno podotknout, ţe nízkoprahovost sluţby vychází z principu bezplatnosti poskytování sociální sluţby. Spektrum pomoci je velmi široké, jednou z její oblasti je problematika zadluţování občanů dluhové poradenství. (Veřejný závazek Občanské poradny v Novém Jičíně, 2012) Na toto poradenství se mohou obrátit osoby ať uţ v prvotní fázi, jedná se např. o sestavení jednoduchého rodinného rozpočtu, informace k zřizováním půjček, informování o rizicích plynoucích ze závazků, dále klientům, kteří pociťují, ţe jim jejich závazky tzv. přerůstají přes hlavu, klientům jsou sdělovány informace týkající se moţnosti hledání variant, jak se vymanit z předluţení. Ale i klientům, u nichţ je existence exekucí, moţná obrana v záleţitostech výkonu rozhodnutí. Nejen samotným 1 AOP - Asociace občanských poraden. [hlavní webová stránka asociace]. 2 AOP. O nás

23 klientům, ale i jejich blízkým. (CZP-MSK, o.p.s, informační leták Dluhové poradenství)

24 4 Návrhy a možnosti řešení dluhové pasti situace. Dluţník i v tak obtíţné situaci má moţnost aktivně se podílet na řešení nastalé Je-li snaha dluţníka aktivně řešit svou problematickou situaci, jde o běh na dlouhou trať, znamená velmi komplikovanou a ne jednoduchou cestu, pro dluţníka a rodinu psychicky náročnou. Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Efektivně je lze vyřešit, pokud se k nim postavíme čelem a včas. Platí tedy pravidlo, ţe čím později se řeší vzniklé potíţe se splácením, tím více sil, času a financí to bude dluţníka stát. Je moţné podstoupit všechny moţné kroky a způsoby jak dosáhnout cíle stavu bez závazků. Poradci zejména v občanských poradnách předkládají návrh, jakési desatero při obtíţích se splácením svých závazků. Toto můţe být dobrým vodítkem pro praktickou pomoc v kaţdodenním ţivotě. 3 Tabulka č. 2: Desatero při obtížích se splácením závazků Desatero při obtížích se splácením závazků 1. Není ţádoucí se vyhýbat nepříjemným situacím, kdy stojím tváří v tvář svým dluhům, dluţník je vybízen k aktivitě a řešení. 2. Varování před dalším zřizováním půjček, které by měly řešit současné závazky, situace se s velkou pravděpodobností bude opakovat. 3. Dluţník by si měl vyhotovit seznam veškerých svých závazků, zjistit si aktuální výši jednotlivých závazků a taktéţ výši splátek. 4. Rozčlenit si dluhy dle závaţnosti, přednostní pohledávky, dále alespoň hradit poplatky spojené s bydlením apod. 5. O své obtíţné finanční situaci informovat bankovní společnosti u kterých mám zřízeny půjčky, vyjednávat s věřiteli, podat ţádost o povolení splátkového kalendáře. 6. Dále také sdělit situaci nejbliţším 7. Dodrţovat komunikaci s věřiteli, přebírat poštu. 8. Zhodnotit svůj rozpočet příjmy/výdaje, nepotřebné výdaje sníţit na co nejmenší částku 9. Naopak snaţit se zvýšit si své příjmy brigádami, zkrácenými úvazky apod. 10.Pokud bude situace nadále neúsnosná,navštívit občanskou poradnu či poradnu pro dluţníky. 3 AOP. Dluhové desatero. (2010): (online). Dostupné dne z:

25 4.1 Sestavení si rodinného rozpočtu Dluţník pociťuje, ţe vyčerpal své finanční moţnosti a nyní je před otázkou jak postupovat. Dále ví, ţe situace je přinejmenším kritická a nezvládá splácet své závazky. To je okamţik kdy by si měl před tím, neţ osloví věřitele, sednout ke stolu a pokud to ještě neprovedl, sestavit si jednoduchý rodinný rozpočet, vyjasnit si tak své příjmy a výdaje. V prvním sloupci příjmů zahrnout čisté příjmy z pracovní činnosti, dávky ze sociálního zabezpečení, výţivné, naopak do druhého sloupce zahrnout veškeré výdaje na bydlení, léky, sluţby, poplatky za telefon, půjčky atd. Dojde-li zadluţená osoba ke zjištění, ţe jeho rozpočet je deficitní, je nasnadě, aby si poloţil otázky, zda je v jeho silách zvýšit si svůj příjem, dopravovat se do zaměstnání místo autem autobusem, pokusit se sníţit náklady za telefon a internet, volnočasové aktivity. Dále si stanovit prioritní platby a rozdělit si zbývající část příjmu mezi jednotlivé věřitele. Tak, aby kaţdý z nich byl částečně zajištěn, byť niţší splátkou neţ byla původně nařízena. (Hrdinková, 2013, s. 27) Tabulka č. 3: Příklad prioritních plateb rodinného rozpočtu Číslo priority Název priority Výše dotace I. Nájemné a sluţby 8 500,- Kč spojené s bydlením II. Stravné 5 500,- Kč III. Jízdné 3 000,- Kč IV. Školné 1 000,- Kč Zdroj:Hrdinková, Metodika dluhového poradenství, 2013, s Pokus o dohodu s věřitelem Jakmile máme jakýsi hrubý nástin své finanční situace, je moţno oslovit a kontaktovat věřitele a pokusit se dohodnout s věřitelem. Vhodné tuto ţádost podat písemnou formou, věřiteli sdělit z jakého důvodu jsem v platební neschopnosti, tvrzení podloţit jasnými důkazy např. potvrzení o evidenci uchazečů o zaměstnání. Za tímto účelem poţádat věřitele o sníţení splátek na dobu určitou, případně odloţení splátek. V záleţitosti jiţ vedenou v exekučním řízení je vhodnější se obrátit přímo na exekutorský úřad, pod který pohledávka spadá a dohodnout se soudním exekutorem, obrátit se na něj s ţádostí o povolení splátkového kalendáře. (Hrdinková, 2013, s. 27)

26 4.1.2 Přikázáním pohledávky Podle Sedláčkové v situaci, kdy se dluţník nachází v dluhové pasti, lze účinnou pomoc vyhledat v rámci odborného sociálního poradenství. Odhodlá-li se zadluţená osoba vyhledat pomoc a řešit svou situaci, často neví jakými způsoby. Jestliţe je nařízen výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, poradce by měl následovně informovat klienta, pokud je jeho stabilní příjem zasílán právě na tento obstavený účet, doporučuje se, aby změnil způsob výplaty příjmu. Nechal si tedy příjem zasílat poštovní poukázkou, případně vyplatit hotově nebo jej přeposílal na bankovní účet blízké osoby. Podmínkou je, ţe blízká osoba, rodinný příslušník by neměl být samozřejmě taktéţ zadluţen, jinak by se situace opakovala. Jakmile ale k takové situaci dojde, má klient moţnost poţadovat po bankovní společnosti v souladu s 304b zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ, o vyplacení dvojnásobku ţivotního minima tedy 6 820,- Kč, tato výplata částky je uskutečněna pouze jednorázově Exekuce formou srážek z příjmu Klient by se měl od poradce dozvědět, ţe pro účely splacení dluţné částky, mu nebude sraţen celý příjem, ale pouze část a zůstane mu tzv. nezabavitelná částka. Nezabavitelná část příjmu se odvíjí od částky ţivotního minima, osob ţijících ve společné domácnosti a normativních nákladů. Dle 279 odst. 2 zákona č. 99/1963, OSŘ, by klient měl být rovněţ informován, ţe v rámci výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy se rozlišují pohledávky přednostní a nepřednostní. Přednostní pohledávky mají tzv. přednostní právo pro vymáhání po povinném. Jedná se např. o pohledávky vzniklé na výţivném, pohledávky náhrady újmy způsobené ublíţením na zdraví druhé osoby, pohledávky pojistného na veřejném zdravotním pojištění Mobiliární exekuce V průběhu mobiliární exekuce provádí exekutor či soudní vykonavatel soupis majetku, který bude určen pro zpeněţení v draţbě. V zásadě exekutor nemůţe zabavit následující předměty slouţící k obvyklému vybavení domácnosti (lednice, pračka, jestliţe jsou v domácnosti malé děti), oblečení, zdravotní pomůcky, snubní prsteny, předměty slouţící k výkonu podnikatelské činnosti a domácí zvíře. Teoreticky exekutor či soudní exekutor má zkoumat zda jde o majetek povinného, avšak povinný často nemá doklad o pořízené věci a tak exekutor zahrne mobiliární exekuce i majetek, který není ve vlastnictví dluţníka

27 Obranou proti tomuto kroku je podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, dluţník tak musí učinit nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V návrhu prokázat, ţe jde o výlučný majetek jiné osoby a doloţit tvrzené důkazy. Následně podat excindační ţalobu opět ve lhůtě 30 dnů doručení rozhodnutí podání ţaloby na vyškrtnutí věci ze soupisu. Stejně i tady je důleţité prokazovat tvrzené, tímto se zabrání, aby zabavený majetek byl prodán Zastavení exekuce Jednou z moţností je také klientovi doporučit podat Návrh na zastavení exekuce do 15 dnů, kdy se dozvěděl, ţe proti němu byla zahájena exekuce. V návrhu je ţádoucí popsat skutečnosti a prokázat listinami, které by měly podstatný vliv na zastavení exekuce. Jestliţe exekutor nespatří v návrhu nějaké nedostatky, běţí 15 denní lhůta, v rámci které exekutor vyzve všechny zainteresované strany, jestliţe se zastavením souhlasí, pak exekutor danou exekuci zastaví. K zastavení exekuce dojde vţdy, pokud s tím souhlasí oprávněný. Existují ale zákonné důvody pro zastavení exekuce, tj. výkon rozhodnutí nenabyl právní moci, tedy není vykonatelné, jestliţe dojde k odvolání povinného u soudu, dále v případě odvolání návrhu k nařízení exekuce věřitelem, také dojde k zastavení v případě nemajetnosti dluţníka dle 268 odst. 1, písm. e) zákona č. 99/1963, OSŘ Odklad exekuce O odklad exekuce můţe poţádat klient, jestliţe tímto výkonem by byl váţně poškozen a taktéţ pro jeho rodinné příslušníky by vyvstal nepříznivý dopad nebo klient či příslušník jeho rodiny trpí závaţným zdravotním onemocněním. Odklad exekuce je časově omezená záleţitost. Exekutor po obdrţení návrhu na odklad exekuce jej předá do 7 dnů k příslušnému soudu, ten do 15 dnů musí rozhodnout, zda návrh odsouhlasí. (Sedláčková, 2011, s ) Další možnosti řešení závazků oddlužení V této kapitole se budu zabývat další formou pomoci klientovi, která se zabývá platební neschopností zadluţeného a řešením vzniklého úpadku. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti Jde zatím o nejefektivnější způsob jak se vyrovnat se svými závazky. Cílem insolvenčního

28 zákona je snaha motivovat dluţníka včas řešit úpadek, zefektivnit a urychlit insolvenční řízení a taktéţ posílit postavení věřitelů. 4 Dle tiskové informace vzhledem k vývoji insolvence v České republice za r došlo k poklesu počtu podání insolvenčních návrhů. Pro srovnání roku 2013 a roku 2014 došlo k poklesu aţ o 4,8%. V následujících grafem si lze tato data ověřit. (Creditreform,s.r.o., Tisková informace, s. 1) Graf č. 1 Vývoj insolvenčních návrhů v období od roku Zdroj: Creditreform, s.r.o., Tisková informace, s Novelizace insolvenčního zákona S účinností od prošel insolvenční zákon revizní novelou provedenou zákonem č. 494/2013 Sb. Tato revizní novela přinesla řadu novinek s tím spojených a umoţnila tak rozšířit spektrum pomoci zadluţeným osobám. S novelou zákona se nepřihlíţí, zda jde o dluţníka podnikatele či fyzickou osobu, zákon se ale zaměřuje spíše na povahu dluhu, zda je spotřebitelského charakteru či dluh z podnikání. V podstatě ani závazek z podnikání není nutnou překáţkou pro absolvování oddluţení, avšak aby tento závazek mohl v oddluţení figurovat, je potřeba souhlasu věřitele s tímto krokem dle zákona č. 182/2006 Sb. 4 Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční právo. (online). Dostupné dne z:

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10 Obsah Úvod... 8 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10 1.1 Armáda spásy ČR... 10 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela... 12 1.2.1 Nízkoprahové denní centrum... 13 1.2.2 Noclehárna... 14 1.2.3 Azylový

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Finanční gramotnost seniorů

Finanční gramotnost seniorů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Finanční gramotnost seniorů Vypracoval: Soňa Kocandová Vedoucí práce:

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální prevence nezaměstnanosti v okresu Prachatice se zaměřením na grantový projekt "Perspektiva propojení práce a péče o děti" Téma práce:

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více