CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řešení dluhové pasti u klientů Občanské poradny v Novém Jičíně Alexandra Machová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vaculíková Olomouc 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a veškeré pouţité informační zdroje jsem uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 30. dubna Alexandra Machová

3 Poděkování: Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Zuzaně Vaculíkové za její odborné vedení při zpracování absolventské práce, za věnovaný čas, podněty a praktické rady. Rovněţ bych chtěla poděkovat všem respondentům Občanské poradny v Novém Jičíně za jejich důvěru a svolení při účasti na výzkumu.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁČÁST Posouzení životní situace dle konceptu sociálního fungování Problematika zadlužování Vymezení pojmů zadluţenost a předluţenost Zadluţení a psychosociální dopad Psychologické aspekty Sociální aspekty Sociálně patologické jevy v kontextu předluţení Příčiny předluţení Vývoj dluhu v časovém horizontu Prodlení Upomínka Odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný Inkasní společnost Soudní nebo rozhodčí řízení Rozhodnutí, nález Exekuce Asociace občanských poraden Občanská poradna v Novém Jičíně Návrhy a možnosti řešení dluhové pasti Sestavení si rodinného rozpočtu Pokus o dohodu s věřitelem Přikázáním pohledávky Exekuce formou sráţek z příjmu Mobiliární exekuce Zastavení exekuce Odklad exekuce Další moţnosti řešení závazků oddluţení Novelizace insolvenčního zákona Charakteristika oddluţení Průběh insolvenčního řízení Konkurs

5 VÝZKUMNÁ ČÁST Metodologie výzkumu Metoda výzkumu Technika sběru dat Jednotka zkoumání Výzkumný soubor Etické otázky výzkumu Reflexe sběru dat Popis analýzy dat Analýza a interpretace získaných dat Okolnosti a příčiny předluţení jedince Okolnosti a příčiny předluţení Podstatný pokles příjmů Moţnosti řešení dluhové pasti Zvýšení stávajících příjmů Hledání vhodného zaměstnání Snaha částečného splácení Oddluţení osobní bankrot Neúnosnost situace s ohledem na časový horizont Dluhová past a dopad na psychickou stránku jedince Faktory podporující psychickou stránku jedince Informace o existenci Občanské poradny v Novém Jičíně Shrnutí Závěr Literatura:

6

7 ÚVOD V absolventské práci se zabývám tématikou zadluţenosti a vzniku dluhové pasti klientů sociální sluţby. Problematika zadluţenosti občanů České republiky je velmi aktuálním tématem a v posledních letech se stala často skloňovaným pojmem, kterým se zabývá široká odborná společnost, včetně sociálních pracovníků. Problematika je úzce propojena s oblastí finanční gramotnosti jedince. Dluhová past a zadluţení jedince zasahuje nejen samotného jedince, jeho domácnost ale zasahuje do ţivota osob ţijící s dluţníkem tedy rodinu a následně i celou společnost. Tématem se také chci zabývat i z důvodu, ţe zadluţenost domácností v České republice má rostoucí tendenci bez ohledu na moţné cesty řešení situace. Coţ se projevuje taktéţ na počtu podaných insolvenčních návrhů. Dle dostupných statistik se zjistilo, ţe v uplynulém roce 2014 sice došlo k výraznému poklesu podaných návrhů, nicméně v Moravskoslezském kraji bylo v uvedeném období ke Krajskému soudu doloţeno návrhů, to je z celorepublikového měřítka druhý největší počet podaných insolvenčních návrhů. (Creditreform, 2014, s. 1) co do počtu nařízených exekucí měl rostoucí tendenci, přiblíţil se tak počtu exekucí v r. 2012, ze zprávy Exekutorské komory jde tak o 16% nárůst. (Báčová, 2015) Cílem mé absolventské práce je zaměřit se na klienty konkrétní sociální sluţby, tedy Občanské poradny v Novém Jičíně, kteří nacházejí v dluhové pasti a nezvládají řešit své finanční závazky. Zjistit, jaké řešení své obtíţné ţivotní situace zvolili, jaké volili strategie jednání. Pomocí dílčích otázek výzkumu vysledovat, kdy klienti jiţ situaci vnímali jako neúnosnou. Snahou je také zjistit, jaké formy pomoci vyhledali respondenti pro vyřešení dluhové pasti, faktory podporující zvládání tíţivé situace klientů. V neposlední řadě bylo zjištění o povědomí existence Občanské poradny v Novém Jičíně. Rovněţ se problematikou zabývám i z osobního hlediska, jelikoţ mám moţnost být asistentkou sociálního pracovníka v Občanské poradně v Novém Jičíně, která nabízí podporu a pomocnou ruku v podobě dluhového poradenství, pomoc při komunikaci s věřiteli, exekutory, zpracováním insolvenčních návrhů. Do té doby jsem neměla představu, kolik osob se situace dluhové pasti týká. Po určitém čase od nástupu do zaměstnání jsem byla v šoku, jak vysoký počet osob existuje, a tento počet klientů se neustále navyšuje. V rámci absolventské práce chci více proniknout do problematiky - 1 -

8 dluhové pasti. V teoretické části práce se zaměřit na moţné cesty řešení z obtíţné finanční situace, příčiny zadluţení. V praktické části absolventské práce zjistit reakce zadluţených osob, jak vnímali svou situaci, jaké moţnosti řešení či strategie chování zvolili. Absolventská práce je rozdělena na dvě části. V první části je zachyceno teoretické ukotvení daného tématu. V první kapitole nejprve pohlíţím na situaci jedince z pohledu posouzení ţivotní situace dle konceptu sociálního fungování. V druhé kapitole je čtenář seznámen se základními pojmy souvisejícími s dluhovou problematikou. Neopomíjena je také psychosociální stránka jedince a dopad na stránku vlivem předluţení. Navazující text se zabývá sociálně patologickými jevy pramenící z obtíţné finanční situace a taktéţ jsou v kapitole nastíněny příčiny předluţení. Závěr kapitoly obsahuje vývoj dluhu v časovém horizontu, co se děje se závazkem v případě jeho nesplácení. Třetí kapitola je věnována praktické pomoci předluţeným osobám prostřednictví sítě občanských poraden, zde je konkrétně popsána nabídka pomoci, spolupráce a návrhy moţných řešení dluhové pasti vyuţívaná v Občanské poradně v Novém Jičíně. Druhá část práce je empirická, v úvodní části je detailně popsána metodika, metoda výzkumu, jedná se o kvalitativní výzkum. Ke sběru dat byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumné části bylo zjistit u konkrétních klientů sociální sluţby, tedy Občanské poradny v Novém Jičíně, kteří se dostali do dluhové pasti, jak řešili svou obtíţnou ţivotní situaci a jaké volili strategie jednání. Za tímto účelem mi byly poskytnuty rozhovory čtyř klientů Občanské poradny v Novém Jičíně. Výzkumná část dále tvoří jednotku zkoumání, výzkumný soubor, etické otázky výzkumu, analýzu získaných dat, empirická část je prokládaná přímými citacemi výpovědí respondentů a interpretacemi takto získaných dat

9 TEORETICKÁČÁST 1. Posouzení životní situace dle konceptu sociálního fungování V následující kapitole dojde k teoretickému seznámení s konceptem sociálního fungování, jeţ chápeme jako obousměrnou interakci člověk versus sociální prostředí a vliv této interakce na fungování člověka a jeho zvládání či nezvládání očekávání prostředí v závislosti na jedinci. Optikou konceptu sociálního fungování budu nahlíţet na ţivotní situace klientů Občanské poradny. Sociální fungování se v sociální práci vyuţívá pro označení interakcí, které probíhají mezi poţadavky prostředí a lidmi. Bartlettová uvádí: Zvládání se týká lidského úsilí řešit situace, které mohou být vnímány jako sociální úkoly, ţivotní situace nebo problémy ţivota. Lidé proţívají tyto ţivotní úkoly primárně jako tlaky svého sociálního prostředí. Odsud vycházejí dvě významnější myšlenky: na jedné straně lidské zvládání a na straně druhé poţadavky prostředí. Aby se tyto myšlenky mohly stát součástí jednoho celistvého konceptu, musí být vzájemně propojeny dimenzí, kterou postihuje myšlenka sociální interakce (Bartlett, 1970,s.100). Sociální fungování v tomto pojetí tedy označuje komplex následujících skutečností: 1. Lidé a prostředí jsou trvale v interakci. Prostředí klade na člověka určité poţadavky (formuluje očekávání, definuje sociální role) a člověk je nucen na ně reagovat. Mezi poţadavky prostředí a člověkem je obvykle rovnováha. Pokud lidé poţadavky prostředí dostatečně nezvládají, rovnováha je rozkolísána a vzniká problém. Někteří lidé jsou schopni si s problémem poradit a nastolit znovu rovnováhu sami, jiní tuto schopnost nemají a svou problémovou situaci nezvládají. Příčinou problémů nebo jejich nezvládání můţe být jak nedostatek dovedností na straně klienta, tak nepřiměřenost poţadavků prostředí vůči němu. Předmětem intervence sociálního pracovníka je interakce mezi způsobilostí klienta zvládat a tím, co od něj prostředí očekává. Jeho cílem je podporovat sociální fungování klienta tím, ţe mu pomáhá obnovit nebo udrţovat rovnováhu mezi více či méně dostatečnou kapacitou zvládání. (Barlett in Musil, Navrátil, 2000, s.14) Carlton vymezuje sociální fungování jako schopnost lidí provádět úkoly denního ţivota a angaţovat se ve vztazích k jiným lidem způsobem, který je uspokojivý - 3 -

10 jak pro ně samotné, tak pro druhé a odpovídá potřebám organizované komunity (Carlton, 1984, s. 7). Tato myšlenka je velmi důleţitá při popisu situace klienta. Podle Musila a Navrátila je velmi důleţité, aby se sociální pracovník během intervence seznámil s bariérami a předpoklady sociálního fungování jedince v jeho komplexnosti. Dále se Musil a Navrátil zabývá termínem ţivotní situace. Tento termín označuje: Mnohovrstevnatost a neopakovatelnost faktorů, které brání nebo naopak usnadňují sociální fungování jednotlivého klienta nebo specifické kategorie klientů. Reflexe ţivotní situace klienta (nebo kategorie klientů) je prvním a nezbytným krokem k volbě takových cílů a metod intervence, které mohou přispět ke změně ţivotní situace klienta, posílit jeho schopnost zvládat poţadavky prostředí a přispět tak k obnovení nebo udrţení jeho sociálního fungování (Musil, Navrátil, 2000, s. 20). Koncept sociálního fungování klade důraz na schopnost člověka zvládat obtíţné ţivotní situace, které vznikají jako důsledek jeho nerovnováţné interakce se sociálním prostředím

11 2 Problematika zadlužování Prakticky denně je nám jako spotřebitelům nabízena z různých sdělovacích prostředků široká škála finančních produktů, výhodných sluţeb, půjček apod. Je zřejmé, ţe běţný spotřebitel se v nepřeberném mnoţství nabídek nemůţe dost dobře orientovat a pokud ano, často je ovlivněn jinými faktory. Často se stává, ţe pro spotřebitele je nabídka velmi lákavá a prostřednictvím půjček můţe snadno získat zboţí, které by si za normálních okolností dovolit nemohl. Celosvětovým trendem se tak stal ţivot na dluh. Velkým rizikem je nesprávné uţívání či naduţívání těchto sluţeb a v budoucnu vyvstávajícím problémem, např. předluţení úvěrových produktů a následným zadluţením, jeţ můţe vést aţ k sociálnímu vyloučení. (Balabán a kol., 2009, s ). Jak uţ bylo výše uvedeno, dluhy se netýkají pouze samotného jedince, ale s velkou pravděpodobností zasáhnou do celého systému rodiny a následně ovlivní i řadu dalších oblastí ţivota zadluţené osoby, tímto můţeme označit finanční a majetkové poměry, základní ţivotní potřeby, tyto aspekty vedou k narušení psychosociální stability člověka. K narušení stability tedy dochází ve všech oblastech dluţníkova ţivota. V biologické rovině můţe vyvolat somatické onemocnění, vzniklé dlouhodobým stresem, ztráta bydlení. V rovině psychologické to jsou zejména psychické onemocnění, deprese. Dále v rovině sociální, jde především o narušení sociálních vazeb a vztahů v rodině, rozvraty manţelství, ztráta důvěry v partnera, osamocení, a v neposlední řadě spirituální oblast, kdy můţe u dluţníka doházet ke ztrátě smyslu ţivota, pocitu bezvýchodnosti ze situace a v krajních případech se zadluţený můţe uchýlit k radikálnímu kroku v podobě sebevraţdy. Zadluţení tedy způsobuje nenávratné změny a rány jednotlivci i jeho bezprostřednímu okolí. (Kalvoda, Sociální práce, 2/2009, s. 1) Sociální práce má své opodstatněné místo při řešení zadluţenosti občanů a jejich rodin. Stále více rodin se ocitá v dluhové pasti, kterou není schopno řešit vlastními silami, z důvodu nedostatečných informací, nízké vzdělanosti. (Hrdinková, 2013, s. 7)Úkolem sociálního pracovníka, za předpokladu spolupráce s dalšími odbornými pracovníky z řad psychologů, advokátů, psychoterapeutů, je poskytovat dluhové poradenství, zvyšování úrovně finanční gramotnosti formou vzdělávání, vyuţití návaznosti dalších institucí

12 2.1 Vymezení pojmů zadluženost a předluženost Co tedy vlastně pojmy zadluţenost a předluţenost znamenají? Jde o pojmy související s dluhovou problematikou. Jakmile si člověk zapůjčí peníze, vznikne dluh a z člověka se stane dluţník. Zadluţenost je zcela běţný jev, který se dotkne během ţivota kaţdého z nás. Stav, kdy si zapůjčíme peníze a jsme zavázáni půjčené peníze navrátit. Na jedné straně tedy stojí věřitel, ten kdo zapůjčil peníze a na straně druhé povinný, který je zavázán splatit finanční obnos. (Ministerstvo financí, Zadluţení a předluţení, 2015) O zadluţenosti můţeme hovořit jako o běţném jevu, v ekonomické sféře je ţádoucí. Naopak o stavu předluţení mluvíme jako o negativní, pro ekonomiku státu není ţádoucí. V případě předluţení dochází k tomu, ţe dluţník nemůţe dostát svým závazkům. V časovém horizontu jde o dlouhodobý proces, na jehoţ konci jsou fatální následky, které člověka vedou k osobnímu bankrotu. Tato situace s sebou nese nejen obtíţné zvládání pokrýt ţivotní náklady, ale i psychické a sociální důsledky. (SPES, 2007, s. 4) Naproti tomu předluţení je povaţováno za formu úpadku. O úpadku mluvíme v případě, ţe osoba má více věřitelů, dále vymezuje zákon výčet okolností, které popisují úpadek. Peněţité závazky jsou po lhůtě splatnosti delší neţ 30 dnů, dluţník není schopen vlastními silami tyto závazky plnit, je tedy v platební neschopnosti. (zákon 182/2006 Sb., 3 odst. 1) Jiný autor uvádí, ţe předluţení často zasahuje sociálně znevýhodněné jedince a skupiny, tím jsou myšleni dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postiţením, osoby s nízkou kvalifikací apod. Stav, který zapříčiňuje sociální vyloučení jedinců ze společnosti a vede ke vzniku sociálně patologických jevů. Rovněţ je jedinec v situaci ohroţen dalšími problémy, např. lidé vyhledávají nelegální práce, zejména z důvodu nařízených exekucí, kdy výkonem rozhodnutí dochází ke sráţkám ze mzdy, legální zaměstnání se jeví jako nevýhodné, jedinec je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi apod. Z nastalé situace předluţení, jak je výše uvedeno, je ohroţen sociálně patologickými jevy, např. lidé zadluţení jsou závislí na návykových látkách, gamblerství, páchají častěji trestnou činnost, vyvstává taktéţ vysoké riziko, ţe člověk se velmi často můţe ocitnout jako osoba bez domova, jelikoţ v souvislosti s předluţením - 6 -

13 nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení nákladů spojených s bydlením. (Balabán a kol., 2009, s. 64) 2.2 Zadlužení a psychosociální dopad Psychologické aspekty Předluţení a úpadek je provázán mimo jiné psychickými obtíţemi. Jedná se o náročné ţivotní období, samotný dluţník je vystaven psychickému tlaku, který způsobují věřitelé svým naléháním k dosaţení svých pohledávek. Mezi psychické projevy se řadí frustrace, deprese, stres, úzkost, které mohou vyústit i v závaţnější psychický stav. Musil (Musil, 2005, s ), vymezuje prvních z nich frustraci jako dlouhotrvající stav intenzivního charakteru, při kterém není umoţněno uspokojit vlastní potřeby. Dlouhodobý pocit frustrace můţe vyvolávat u jedinců následující reakce. Jedinec v takové situaci je: agresivní (pociťuje hněv, zlost) hledá únik (neklid, úzkost) regresivní chování (degradace na niţší vývojový stupeň) depresivní (pocit beznaděje a bezvýchodnosti situace) Trvá-li stav frustrace dlouhodoběji neţ je jedinec schopen snášet, dochází k překlenutí ze stavu frustrace do deprivace. Dále se dělí na senzorickou a psychickou. Právě do jmenované psychické deprivace se řadí sociální izolace, jeţ má za následek poruchy osobnostní struktury a chování osoby. Dle Mareše (Mareš, 1999, s ), je upozorňováno na fakt, ţe deprivované osoby se často nacházejí pod úrovní ţivotního standardu, který je běţný pro majoritní společnost. Zejména v oblasti stravování, bydlení, vybavení domácnosti, trávení volného času apod. Deprivaci z nenaplněných potřeb tak dělí na materiální a nemateriální. Jedinec tak pociťuje neuspokojení základních potřeb na základě svých nedostatečných příjmů. Dalším pojmem řadící se do psychologických dopadů je psychický stres. Avšak proti výše uvedeným psychologickým projevům, je stres brán v pozitivním slova smyslu, dochází tak pod vlivem stresu ke zvyšování odolnosti vůči dalším stresorům

14 Taktéţ psychický stres je diferencován do 3 stádií: poplachová reakce označována jako prvotní šok, sníţení odolnosti a následným vytvářením obranných mechanismů resistence fáze adaptace organismu na stres vyčerpání fáze hroucení adaptace Zvládání psychologických projevů závisí na více faktorech. Řadí se zde vlastnosti jedince, věk, osobnostní dispozice, ţivotní zkušenosti. Nicméně dlouhodobější snášení deprivace má negativní dopad s následkem psychosomatických chorob. (Musil, 2005, s.51-55) Oujezská se na problematiku zadluţování dívá z hlediska proţívání. Dle jejích slov se dluţníci vyrovnávají s dluhy způsoby: vytěsňují či popírají situaci snaţí se dluhy splatit další půjčkou upadají do depresí, uvaţují o spáchání sebevraţdy dostaví se otupění. (Oujezská, Sociální práce 2/2009, s ) Sociální aspekty Předluţení postihuje především sociálně znevýhodněné osoby, je také spouštěčem sociálního vyloučení. K nejvíce ohroţeným skupinám obyvatelstva z hlediska sociálního vyloučení patří např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postiţením, migranti a další. Sociální exkluze je definována jako proces, který spatřuje omezení jedinců a skupin obyvatel společnosti k přístupu ke zdrojům a tím jim znemoţňovat podílení se na ţivotě společnosti v různých oblastech jako je sociální, ekonomické a politické. (Balabán a kol., 2009, s. 65) Jsou zde i zahrnuty osoby, jichţ se moţné předluţení můţe týkat: ti, kdo nedomýšlejí důsledky svých činů ti, kdo se impulsivně, zkratovitě rozhodují ti, kdo chtějí za kaţdou cenu uspokojit potřeby svých blízkých ti, kdo většinu ţivota ţili v minulém reţimu a stát se o ně vţdy postaral ti, kdo se nenaučili být samostatní a zodpovědní za svůj ţivot (Oujezská, Sociální práce, 2/2009, s. 7-9) - 8 -

15 Za příčinnou sociálního vyloučení se skrývá zejména chudoba, nízká vzdělanostní úroveň, nezaměstnanost, závislosti, příslušnost sociálně vyloučeného a prostředí, ve kterém se nachází. Upadnout do sociálního vyloučení je snazší tím, čím více se kumulují tyto faktory. Pro majoritní společnost je jev nebezpečný, jelikoţ osoby vyloučené skrývají nevyřešené sociální problémy, můţe vyústit do řady nepříjemných krizových situací. Sociální vyloučení je výsledkem nefungující solidarity. (Bareš, Sociální práce, 2/2009, s ). Keller uvádí, ţe v sociálním vyloučení vidí hrozbu, která vyvěrá ze samotné společnosti a celou jí tak ohroţuje. (Keller, 2011, s. 169) Jako dalším faktorem sociálního vyloučení je ztráta bydlení, která se často objevuje v kontextu předluţení, především velmi nepříznivý dopad na člověka, kdy přijde o svou nemovitost a tím je zabráněno začlenit se zpátky do společnosti. (Prinz, 2014, s. 20) Totéţ tvrdí sociální pracovníci střediska Samaritán v Olomouci, které nabízí sociální sluţby osobám bez přístřeší. U většiny klientů probíhá stejný sled událostí, na jehoţ konci osoby přicházejí o střechu nad hlavou. Začíná to sníţením jejich příjmů, osoby tak nedostávají svým závazkům a vlastními silami je nedovedou splácet, vlivem těchto okolností ztrácejí na sociálním statusu a stále více se propadají do niţší sociální vrstvy. Jsou tak nuceni situací hledat si náhradní bydlení v podobě ubytoven, sociálních zařízení apod. Jak popisují sociální pracovnice, tito lidé pociťují selhání, stud a uzavírají se do vlastního světa. K tomu se přidruţují psychické problémy a uţívání návykových látek. (Prinz, 2014, s. 45) Sociálně patologické jevy v kontextu předlužení Muhlpachr definuje pojem sociální patologie jako nezdravý, nenormální, obecně neţádoucí společenský jev, tzn. společnosti nebezpečné, negativně sankcionované formy deviantního chování. (Muhlpachr, 2002, s. 7) Lovritš se zabývá spojitostí sociálně patologických jevů v kontextu předluţení, spatřuje v nich důsledek přetrvávajícího nedostatku finančních prostředků k zajištění ţivotních potřeb. Zadluţené osoby preferují především nelegální formu přivýdělku např. prostituci, lichvu, kuplířství, tímto porušují zákony dané státem. Uvádí, ţe v důsledku předluţení vyuţívají únikových strategií v podobě alkoholu, hráčství, drogové závislosti. (Lovritš, 2008 s. 34) - 9 -

16 Rovněţ Muhlpachr zmiňuje, ţe významným faktorem a spouštěčem vzniku závislosti jsou neuspokojivé sociální a ekonomické poměry a z nich pramenící nejistotu, nestabilitu společnosti. (Muhlpachr, 2002, s. 38) V časopisu Sociální práce/sociálna práca v článku Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi České Budějovice, popisují autoři kumulaci problémů, jednak sociálního vyloučení a zadluţení. Jako příklad uvádějí městskou ubytovnu Trival určenou pro neplatiče, většina z nich pochází ze sociálně slabého prostředí, problémem vyskytujícím se na ubytovně je zadluţenost obyvatel a dalšími sociálně patologickými problémy jako jsou závislost na drogách, přemíra konzumace alkoholu a tabákových výrobků. (Urban, Kajanová, Sociální práce 2/2009, s ) 2.3 Příčiny předlužení Novosad spatřuje riziko a příčinu zadluţení v hodnotové orientaci člověka. Cílem dnešní společnosti, jak říká, je důleţité vlastnit tedy mít výměnou za kvalitní proţití ţivota, označuje pojmem být. Ţivotním programem člověka je naplnění materiálního bohatství., Štěstí osob je skryto v úspěších, hmotných statcích, plnosti zdraví a fyzické výkonnosti. Důleţitou roli hraje vzhled a jiné povrchní aspekty nahrávající tak reklamním trikům, předváděcím akcím a manipulací s lidmi. Často tak osoby s cílem naplnit kritéria a poţadavky společnosti vyuţívají všemoţných dostupných prostředků, jako jsou nákupy na splátky, nebankovní půjčky, přičemţ riziko ţivota na dluh roste. Osoby reagují pouze na své touhy a potřeby nikoliv na své finanční moţnosti. (Novosad, Sociální práce, 2/2009, s ) Schavel konkrétní příčiny vedoucí k předluţení nedefinuje, jelikoţ je velmi obtíţné toto specifikovat. Jako pravděpodobné a nejčastěji zmiňované příčiny uvádí ztrátu zaměstnání, úmrtí partnera, rozvod, více potomků, předčasný odchod do důchodu, příchod dítěte, nemoc a závislosti a v neposlední řadě neschopnost vést rodinný rozpočet. (Schavel,Sociální práce, 2/2009, s ) V praktické rovině pak diferencuje příčiny na: strukturální individuální Do první kategorie z nich řadí nezaměstnanost, coţ zapříčiňuje další řetězení situací. Osoba se náhle potýká s niţšími příjmy, odkázána na dávky poskytované

17 státem, tímto má obtíţe při hospodaření s penězi a zajištění domácnosti, stav pak můţe vyvolat hlubší trhliny ve vztazích a končící i rozpadem manţelství. Jedinec samoţivitel je ještě v obtíţnější situaci. Do skupiny příčin autor zahrnuje dále úrazy, onemocnění, těhotenství. Strukturální příčiny jsou v přímé interakci s individuálními. K nejčastějším individuálním příčinám patří špatný zdravotní stav, rovněţ neschopnost si stanovit rodinný rozpočet, reflektovat své náklady a výdaje, taktéţ neuváţené absolvování nákupů, kterými si kompenzují vztahové problémy nebo si tímto kompenzují nízké sebevědomí. Ruku v ruce s tímto jde funkční a finanční gramotnost. Nejprve k pojmu funkční gramotnost. Novosad do funkční gramotnosti zahrnuje znalost práv a povinností občanů, prosazování těchto práv, schopnost jednat s úřady při obstarávání svých záleţitostí, lépe umoţní se integrovat do společnosti. Pojem finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan je pak ten, který se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. (Finanční gramotnost, o.p.s., 2014, Slovník výrazů) V neposlední řadě příčinou zadluţení je výskyt sociálně patologických jevů. Tímto jsem se jiţ zabývala v předešlé kapitole. Jak bylo výše popsáno, řadí se zde závislosti na alkoholu, drogách, gamblerství apod. Důsledkem výskytu těchto neţádoucích jevů jsou spouštěčem rozvratu rodin a vzniku neúplných, kdy nejčastěji ţena-samoţivitelka se ocitá v závaţné sociálně ekonomické situaci, ta ovlivňuje i ţivot jejích dětí, můţe se potýkat s nedostatkem stravy, ošacení, hygieny. (Schavel,Sociální práce, 2/2009, s )

18 2011): Hlavní aspekty příčin zadluţení jsou rozlišovány na vnitřní a vnější (Plháková, Tabulka č. 1: Vnitřní a vnější příčiny zadlužení VNITŘNÍ Úroveň finanční gramotnosti Snaha o udrţení ţivotního standardu Spirála půjček Investice do bydlení Nízký příjem Dluhy v rámci rodiny Zdroj: Prezentace Asociace občanských poraden, Plháková, 2011 VNĚJŠÍ Postupy nebankovních subjektů Absence regulace trhu se spotřebitelskými úvěry Nedostatečná osvěta ve finanční gramotnosti Masivní kampaň poskytovatelů půjček Postupy státních orgánů a věřitelských subjektů Oddluţovací agentury Zadluţení vlivem nenadále sociální události Zadluţení vyplývající ze SJM Zadluţení svobodných nebo rozvedených matek Důsledky postupů soudu u oddluţení 2.4 Vývoj dluhu v časovém horizontu V této kapitole čerpám z broţury autorky Sedláčkové, z důvodu přehlednosti s jakou čtenáře seznamuje s vývojem závazku v časovém horizontu a postupem při vymáhání věřitele. Fáze: 1. prodlení 2. upomínka 3. odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný 4. inkasní, vymahačská společnost 5. soudní nebo rozhodčí řízení 6. rozhodnutí, nález 7. exekuce

19 2.4.1 Prodlení V předešlých kapitolách byly popsány nejrůznější faktory, které mohou zapříčinit opoţdění splátek a následné předluţení. V této první fázi to mohou být jednak neočekávané ţivotní situace ztráta zaměstnání, těhotenství, ztráta partnera, atd. či vnitřní okolnosti. Jedinec, který má několik závazků, neodhadl své moţnosti a zdroje, coţ mu zabraňuje plnění těchto závazků a řádnému splácení Upomínka Následujícím krokem ze strany věřitele je vymáhání neuhrazených splátek. Následuje série upomínek. Ze strany dluţníka jde o porušování sjednaných smluv a z toho vyplývajících podmínek. Přestoţe je dluţník v obtíţné finanční situaci, měl by navázat kontakt k s věřitelem a vysvětlit situaci, ve které se nachází, pokusit se s věřitelem dohodnout na splácení dříve neţ věřitel podá ţalobu. Ţádoucím krokem dluţníka je podání ţádosti o povolení splátkového kalendáře Odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný Jestliţe dluţník nereaguje na zaslané upomínky, věřitel má nárok na odstoupení od smlouvy. Závazek nabývá splatnosti a navíc se dluţná částka navýší o pokuty za prodlení. Věřitel má i moţnost dluh předat vymáhací firmě. I za těchto okolností se doporučuje dluţníkovi s věřitelem vyjednávat Inkasní společnost Jednou z variant při nesplácení závazku dluţníkem, je právo věřitele předat dluh inkasní společnosti. Jejím úkolem je vymáhání dluhu za věřitele, stává se také, ţe dluh od původního věřitele odkoupí a vstupuje jako stávající věřitel. Rovněţ inkasní společnost urguje dluţníka k řádnému splácení, bohuţel situace dluţníka je o to horší, jelikoţ částka se navýší o náklady inkasní společnosti. Stále se nabízí vyjednávání věřitel versus dluţník. (Sedláčková, 2013, s ) Soudní nebo rozhodčí řízení Nezdaří-li se mimosoudní dohoda mezi věřitelem a dluţníkem, tedy dluţník nereaguje na předţalobní upomínky, je věřitel nucen domáhat se svého práva soudní cestou. Za spolupráce právního zástupce je vydán platební rozkaz, jímţ je dluţníkovi uloţena povinnost uhradit předmětnou částku do 15 dnů, tuto částku hradí spolu s příslušenstvím, tím jsou myšleny náklady za právní zastoupení

20 2.4.6 Rozhodnutí, nález Opravným prostředkem proti vydanému platebnímu rozkazu je cesta podání odporu ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení. I v této fázi je šance dluţníka vyjednávat se soudem. Povinný v odporu uvede rozhodné skutečnosti proti vydanému platebnímu rozkazu. Můţe se totiţ stát, ţe dluh je jiţ uhrazen, přesto je vymáhán. Povinný můţe v odporu popsat svou tíţivou situaci, dluh uznat, ale zároveň soud ţádat o povolení splátkového kalendáře. Je dobré tvrzené skutečnosti podloţit důkazy. Nevyuţije-li dluţník těchto prostředků, nabývá platební rozkaz vykonatelnosti a opět částka se navyšuje o soudní výlohy Exekuce Poslední fází vymáhání dluhu se dostáváme k exekuci. Ta je provedena na základě exekučního titulu, např. platební rozkaz, trestní příkaz, rozsudek, notářský zápis atd. Věřiteli nezbývá nic jiného neţ podat návrh na nařízení exekuce. Za tímto účelem osloví buďto příslušný Okresní soud či pověří soudního exekutora. Na exekutorovi je pak jakou formou provede exekuci (přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy, zřízením zástavního práva, správou nemovitosti,prodejem movitých či nemovitých věcí). Podstatnou roli hrají majetkové poměry dluţníka. Jakmile započne řízení, povinnému je znemoţněno nakládat se svým majetkem. Cílem exekutora je co nejefektivnější, tedy co nejrychleji vymoci dluţnou částku. V případě neaktivity dluţníka, kdy nedojde k úhradě částky, je provedena exekuce. Také soudní exekutor si k dluţné částce připočítává náklady za odvedenou práci. (Sedláčková, 2013, s ) Dle 59 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád existují způsoby provedení exekuce: sráţek ze mzdy přikázáním pohledávky (obstavení bankovního účtu) prodejem movitých a nemovitých věcí zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech pozastavením řidičského oprávnění Uvedla jsem pouze nejznámější příklady. Lze také nařídit způsob exekuce pro zaplacení peněţité částky uloţením povinnosti. (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci )

21 K nejčastějším formám provedení exekuce bych uvedla následující. Sráţky ze mzdy, případně z jiných příjmů kromě vymezených výjimek (dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky státní sociální podpory) je měsíčně sráţeno z příjmu částka aţ do úplného splacení. Počínaje letošním rokem 2015 došlo ke sníţení nezabavitelné částky. V současné chvíli činí pro povinného 6 118,- Kč oproti minulým letům, kdy tato částka byla ve výši 6 188,67,- Kč. (Maulwurf, 2014). Přikázáním pohledávky se jedná nejčastěji o obstavení bankovního účtu, příjmy jsou zabaveny pro účely exekuce a dluţník s těmito nemůţe disponovat na svém bankovním účtu. Prodej movitých věcí, tedy mobiliární exekuce, exekutor můţe navštívit domácnost dluţníka tam, kde má hlášeno trvalé bydliště, domnívá se, ţe se zde zdrţuje, má jméno na zvonku, přebírá si zde poštu, na základě těchto indicií provede mobiliární exekuci. Exekutor vyhodnotí, zda se v domácnosti nacházejí hodnotnější věci, provede soupis majetku a předmětné věci zabaví. Od této chvíle má dluţník relativní zákaz jakkoliv disponovat s majetkem. Tento se zpeněţí v draţbě, z výnosu draţby je pak pokryta dluţná částka. Pozastavení řidičského oprávnění se vyuţívá u závazku vzniklého na výţivném u nezletilého dítěte. Principem je pozastavit řidičský průkaz do doby neţ dojde k úhradě pohledávky. Dluţník se můţe bránit v případě, kdy řidičské oprávnění potřebuje k výkonu povolání. (Hrdinková, 2013, s )

22 3 Asociace občanských poraden Asociace občanských poraden 1 byla dříve známá pod názvem Sdruţení pro vybudování sítě občanských poraden. Později v r došlo ke změně předchozího názvu na Asociaci občanských poraden. Rok zaloţení se povaţuje Aktuálně asociace zaštiťuje 37 občanských poraden, spolu s detašovanými pracovišti tvoří 74 kontaktních míst. Jejím cílem je poskytovat odborné sociální poradenství na kvalitní úrovni. Rozsah pomoci je velmi široký, snahou je poskytovat odborné sociální poradenství v 18 oblastech poradenství. Pro příklad uvádím alespoň nepatrnou část: rodina a mezilidské vztahy, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, sociální dávky a mnoho dalšího. Poradenství a poskytnutí informací občanů má za cíl pomoci osobám nacházejících se v obtíţné ţivotní situaci. Jsou podávány kvalifikovanými sociálními pracovníky. Staví na principech nestrannosti, podpoře k samostatnosti a bezplatnosti Občanská poradna v Novém Jičíně Jednou z občanských poraden zaštiťovaných Asociací je i občanská poradna v Novém Jičíně. Jedná se o registrovanou sociální sluţbu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách. Posláním občanské poradny je poskytovat odborné informace tak, aby se klientům dostalo jejich práv, ale zároveň byli poučeni i o svých povinnostech. A tím dosáhli efektivnějšího řešení své obtíţné ţivotní situace. V souladu s principy AOP je nabízet poradenství v 18 oblastech. Jejími zásadami je diskrétnost, nezávislost, nestrannost a podpora samostatnosti. Moţno podotknout, ţe nízkoprahovost sluţby vychází z principu bezplatnosti poskytování sociální sluţby. Spektrum pomoci je velmi široké, jednou z její oblasti je problematika zadluţování občanů dluhové poradenství. (Veřejný závazek Občanské poradny v Novém Jičíně, 2012) Na toto poradenství se mohou obrátit osoby ať uţ v prvotní fázi, jedná se např. o sestavení jednoduchého rodinného rozpočtu, informace k zřizováním půjček, informování o rizicích plynoucích ze závazků, dále klientům, kteří pociťují, ţe jim jejich závazky tzv. přerůstají přes hlavu, klientům jsou sdělovány informace týkající se moţnosti hledání variant, jak se vymanit z předluţení. Ale i klientům, u nichţ je existence exekucí, moţná obrana v záleţitostech výkonu rozhodnutí. Nejen samotným 1 AOP - Asociace občanských poraden. [hlavní webová stránka asociace]. 2 AOP. O nás

23 klientům, ale i jejich blízkým. (CZP-MSK, o.p.s, informační leták Dluhové poradenství)

24 4 Návrhy a možnosti řešení dluhové pasti situace. Dluţník i v tak obtíţné situaci má moţnost aktivně se podílet na řešení nastalé Je-li snaha dluţníka aktivně řešit svou problematickou situaci, jde o běh na dlouhou trať, znamená velmi komplikovanou a ne jednoduchou cestu, pro dluţníka a rodinu psychicky náročnou. Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Efektivně je lze vyřešit, pokud se k nim postavíme čelem a včas. Platí tedy pravidlo, ţe čím později se řeší vzniklé potíţe se splácením, tím více sil, času a financí to bude dluţníka stát. Je moţné podstoupit všechny moţné kroky a způsoby jak dosáhnout cíle stavu bez závazků. Poradci zejména v občanských poradnách předkládají návrh, jakési desatero při obtíţích se splácením svých závazků. Toto můţe být dobrým vodítkem pro praktickou pomoc v kaţdodenním ţivotě. 3 Tabulka č. 2: Desatero při obtížích se splácením závazků Desatero při obtížích se splácením závazků 1. Není ţádoucí se vyhýbat nepříjemným situacím, kdy stojím tváří v tvář svým dluhům, dluţník je vybízen k aktivitě a řešení. 2. Varování před dalším zřizováním půjček, které by měly řešit současné závazky, situace se s velkou pravděpodobností bude opakovat. 3. Dluţník by si měl vyhotovit seznam veškerých svých závazků, zjistit si aktuální výši jednotlivých závazků a taktéţ výši splátek. 4. Rozčlenit si dluhy dle závaţnosti, přednostní pohledávky, dále alespoň hradit poplatky spojené s bydlením apod. 5. O své obtíţné finanční situaci informovat bankovní společnosti u kterých mám zřízeny půjčky, vyjednávat s věřiteli, podat ţádost o povolení splátkového kalendáře. 6. Dále také sdělit situaci nejbliţším 7. Dodrţovat komunikaci s věřiteli, přebírat poštu. 8. Zhodnotit svůj rozpočet příjmy/výdaje, nepotřebné výdaje sníţit na co nejmenší částku 9. Naopak snaţit se zvýšit si své příjmy brigádami, zkrácenými úvazky apod. 10.Pokud bude situace nadále neúsnosná,navštívit občanskou poradnu či poradnu pro dluţníky. 3 AOP. Dluhové desatero. (2010): (online). Dostupné dne z:

25 4.1 Sestavení si rodinného rozpočtu Dluţník pociťuje, ţe vyčerpal své finanční moţnosti a nyní je před otázkou jak postupovat. Dále ví, ţe situace je přinejmenším kritická a nezvládá splácet své závazky. To je okamţik kdy by si měl před tím, neţ osloví věřitele, sednout ke stolu a pokud to ještě neprovedl, sestavit si jednoduchý rodinný rozpočet, vyjasnit si tak své příjmy a výdaje. V prvním sloupci příjmů zahrnout čisté příjmy z pracovní činnosti, dávky ze sociálního zabezpečení, výţivné, naopak do druhého sloupce zahrnout veškeré výdaje na bydlení, léky, sluţby, poplatky za telefon, půjčky atd. Dojde-li zadluţená osoba ke zjištění, ţe jeho rozpočet je deficitní, je nasnadě, aby si poloţil otázky, zda je v jeho silách zvýšit si svůj příjem, dopravovat se do zaměstnání místo autem autobusem, pokusit se sníţit náklady za telefon a internet, volnočasové aktivity. Dále si stanovit prioritní platby a rozdělit si zbývající část příjmu mezi jednotlivé věřitele. Tak, aby kaţdý z nich byl částečně zajištěn, byť niţší splátkou neţ byla původně nařízena. (Hrdinková, 2013, s. 27) Tabulka č. 3: Příklad prioritních plateb rodinného rozpočtu Číslo priority Název priority Výše dotace I. Nájemné a sluţby 8 500,- Kč spojené s bydlením II. Stravné 5 500,- Kč III. Jízdné 3 000,- Kč IV. Školné 1 000,- Kč Zdroj:Hrdinková, Metodika dluhového poradenství, 2013, s Pokus o dohodu s věřitelem Jakmile máme jakýsi hrubý nástin své finanční situace, je moţno oslovit a kontaktovat věřitele a pokusit se dohodnout s věřitelem. Vhodné tuto ţádost podat písemnou formou, věřiteli sdělit z jakého důvodu jsem v platební neschopnosti, tvrzení podloţit jasnými důkazy např. potvrzení o evidenci uchazečů o zaměstnání. Za tímto účelem poţádat věřitele o sníţení splátek na dobu určitou, případně odloţení splátek. V záleţitosti jiţ vedenou v exekučním řízení je vhodnější se obrátit přímo na exekutorský úřad, pod který pohledávka spadá a dohodnout se soudním exekutorem, obrátit se na něj s ţádostí o povolení splátkového kalendáře. (Hrdinková, 2013, s. 27)

26 4.1.2 Přikázáním pohledávky Podle Sedláčkové v situaci, kdy se dluţník nachází v dluhové pasti, lze účinnou pomoc vyhledat v rámci odborného sociálního poradenství. Odhodlá-li se zadluţená osoba vyhledat pomoc a řešit svou situaci, často neví jakými způsoby. Jestliţe je nařízen výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, poradce by měl následovně informovat klienta, pokud je jeho stabilní příjem zasílán právě na tento obstavený účet, doporučuje se, aby změnil způsob výplaty příjmu. Nechal si tedy příjem zasílat poštovní poukázkou, případně vyplatit hotově nebo jej přeposílal na bankovní účet blízké osoby. Podmínkou je, ţe blízká osoba, rodinný příslušník by neměl být samozřejmě taktéţ zadluţen, jinak by se situace opakovala. Jakmile ale k takové situaci dojde, má klient moţnost poţadovat po bankovní společnosti v souladu s 304b zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ, o vyplacení dvojnásobku ţivotního minima tedy 6 820,- Kč, tato výplata částky je uskutečněna pouze jednorázově Exekuce formou srážek z příjmu Klient by se měl od poradce dozvědět, ţe pro účely splacení dluţné částky, mu nebude sraţen celý příjem, ale pouze část a zůstane mu tzv. nezabavitelná částka. Nezabavitelná část příjmu se odvíjí od částky ţivotního minima, osob ţijících ve společné domácnosti a normativních nákladů. Dle 279 odst. 2 zákona č. 99/1963, OSŘ, by klient měl být rovněţ informován, ţe v rámci výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy se rozlišují pohledávky přednostní a nepřednostní. Přednostní pohledávky mají tzv. přednostní právo pro vymáhání po povinném. Jedná se např. o pohledávky vzniklé na výţivném, pohledávky náhrady újmy způsobené ublíţením na zdraví druhé osoby, pohledávky pojistného na veřejném zdravotním pojištění Mobiliární exekuce V průběhu mobiliární exekuce provádí exekutor či soudní vykonavatel soupis majetku, který bude určen pro zpeněţení v draţbě. V zásadě exekutor nemůţe zabavit následující předměty slouţící k obvyklému vybavení domácnosti (lednice, pračka, jestliţe jsou v domácnosti malé děti), oblečení, zdravotní pomůcky, snubní prsteny, předměty slouţící k výkonu podnikatelské činnosti a domácí zvíře. Teoreticky exekutor či soudní exekutor má zkoumat zda jde o majetek povinného, avšak povinný často nemá doklad o pořízené věci a tak exekutor zahrne mobiliární exekuce i majetek, který není ve vlastnictví dluţníka

27 Obranou proti tomuto kroku je podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, dluţník tak musí učinit nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V návrhu prokázat, ţe jde o výlučný majetek jiné osoby a doloţit tvrzené důkazy. Následně podat excindační ţalobu opět ve lhůtě 30 dnů doručení rozhodnutí podání ţaloby na vyškrtnutí věci ze soupisu. Stejně i tady je důleţité prokazovat tvrzené, tímto se zabrání, aby zabavený majetek byl prodán Zastavení exekuce Jednou z moţností je také klientovi doporučit podat Návrh na zastavení exekuce do 15 dnů, kdy se dozvěděl, ţe proti němu byla zahájena exekuce. V návrhu je ţádoucí popsat skutečnosti a prokázat listinami, které by měly podstatný vliv na zastavení exekuce. Jestliţe exekutor nespatří v návrhu nějaké nedostatky, běţí 15 denní lhůta, v rámci které exekutor vyzve všechny zainteresované strany, jestliţe se zastavením souhlasí, pak exekutor danou exekuci zastaví. K zastavení exekuce dojde vţdy, pokud s tím souhlasí oprávněný. Existují ale zákonné důvody pro zastavení exekuce, tj. výkon rozhodnutí nenabyl právní moci, tedy není vykonatelné, jestliţe dojde k odvolání povinného u soudu, dále v případě odvolání návrhu k nařízení exekuce věřitelem, také dojde k zastavení v případě nemajetnosti dluţníka dle 268 odst. 1, písm. e) zákona č. 99/1963, OSŘ Odklad exekuce O odklad exekuce můţe poţádat klient, jestliţe tímto výkonem by byl váţně poškozen a taktéţ pro jeho rodinné příslušníky by vyvstal nepříznivý dopad nebo klient či příslušník jeho rodiny trpí závaţným zdravotním onemocněním. Odklad exekuce je časově omezená záleţitost. Exekutor po obdrţení návrhu na odklad exekuce jej předá do 7 dnů k příslušnému soudu, ten do 15 dnů musí rozhodnout, zda návrh odsouhlasí. (Sedláčková, 2011, s ) Další možnosti řešení závazků oddlužení V této kapitole se budu zabývat další formou pomoci klientovi, která se zabývá platební neschopností zadluţeného a řešením vzniklého úpadku. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti Jde zatím o nejefektivnější způsob jak se vyrovnat se svými závazky. Cílem insolvenčního

28 zákona je snaha motivovat dluţníka včas řešit úpadek, zefektivnit a urychlit insolvenční řízení a taktéţ posílit postavení věřitelů. 4 Dle tiskové informace vzhledem k vývoji insolvence v České republice za r došlo k poklesu počtu podání insolvenčních návrhů. Pro srovnání roku 2013 a roku 2014 došlo k poklesu aţ o 4,8%. V následujících grafem si lze tato data ověřit. (Creditreform,s.r.o., Tisková informace, s. 1) Graf č. 1 Vývoj insolvenčních návrhů v období od roku Zdroj: Creditreform, s.r.o., Tisková informace, s Novelizace insolvenčního zákona S účinností od prošel insolvenční zákon revizní novelou provedenou zákonem č. 494/2013 Sb. Tato revizní novela přinesla řadu novinek s tím spojených a umoţnila tak rozšířit spektrum pomoci zadluţeným osobám. S novelou zákona se nepřihlíţí, zda jde o dluţníka podnikatele či fyzickou osobu, zákon se ale zaměřuje spíše na povahu dluhu, zda je spotřebitelského charakteru či dluh z podnikání. V podstatě ani závazek z podnikání není nutnou překáţkou pro absolvování oddluţení, avšak aby tento závazek mohl v oddluţení figurovat, je potřeba souhlasu věřitele s tímto krokem dle zákona č. 182/2006 Sb. 4 Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční právo. (online). Dostupné dne z:

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 118 131 ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, pouţijí se na komanditní

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

U s n e s e n í. t a k t o:

U s n e s e n í. t a k t o: Číslo jednací: -B-8 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Bronislava Košelová, r.č.: 546105/2828, Jesenická 1911/15, 794 01 Krnov

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Po dvou letech, co se americká hypoteční krize projevila v Česku poklesem cen nemovitostí a rostoucím počtem lidí, kteří nemají na splácení hypoték, se banky

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1 175 klientské číslo: 15 032 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 308757/1 Krajský soud v Praze Navrhovatel - věřitel: Vyřizuje / tel.: Mgr. Kristýna Ederová / +420 224 116 383 V Praze, dne: 3.7.2014

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek

Praha Mgr. Ing. Jiří Prošek Praha 23.11.2017 Mgr. Ing. Jiří Prošek Pohledávky z daní a poplatků 1. Daňová exekuce město si vymáhá pohledávku samo svépomocí či prostřednictvím celního úřadu 2. Soudní exekutor Dříve bylo možné vymáhání

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek Finanční gramotností proti exekucím Ing. Jan Abrahámek České domácnosti se stále více zadlužují. S přibývající zadlužeností se množí i předlužené domácnosti a jedinci, kteří nejsou schopni své závazky

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel Gabriela Nekolová, DiS. náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí předsedkyně HSR-ÚK zástupkyně

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení

č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení č.d. MSPH 96 INS 30233/2015-B-9 Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Ing. Kamilou Balounovou v insolvenční věci dlužníků: a) Michal Šimánek, nar. 17. 2. 1973, b) Martina Šimánková,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více