Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů"

Transkript

1 Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Kvantitativní nárůst informačních zdrojů dostupných přes Internet a také tradičních tištěných dokumentů má za následek dezintegraci informačních zdrojů, přičemž současně vzrostl vedle tradičních zprostředkovatelů informací jako jsou knihovny a poskytovatelé databází počet tzv. komunitních zprostředkovatelů elektronických informačních zdrojů. Pro uživatele to znamená realizovat vyhledávání různých informačních zdrojů v různých informačních prostředích a prostřednictvím odlišných nástrojů. Ztížena je komunikace mezi těmito službami, pokud pracují s nekompatibilními systémy a formáty. Z těchto důvodů je současnou výzvou pro profesionály z oblasti informačních služeb rozvíjet takové nástroje, které umožní dosáhnout uživateli optimálního výsledku v procesu souběžného vyhledávání v rozdílných sbírkách, odlišného oborového zaměření a používající různé selekční jazyky. Knihovny jako tradiční instituce, jež v interakci s tímto prostředím a snahou v něm obstát, rozvíjejí mimo jiné projekty zaměřené na integraci heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitní zpřístupnění (tj. jak tradičních dokumentů obsažených ve svých fondech, tak elektronických informačních zdrojů, k nimž poskytují vzdálený i blízký přístup) a stávají se knihovnami hybridními. Předpokladem realizace takových projektů je efektivní spolupráce více participujících knihoven a jiných informačních institucí, zasazení výsledků do mezinárodního kontextu a tudíž respektování mezinárodních standardů a doporučení. Na území České republiky se jedním z takových projektů stal národní projekt budování Jednotné informační brány (JIB) koordinovaný Národní knihovnou České republiky (NK ČR) a Univerzitou Karlovou. Úspěšná realizace projektu si žádala a stále žádá řešení řady dílčích otázek, např. zaměřených na oblast jednotného věcného zpracování a zmapování úrovně (nebibliografický popis) fondů českých knihoven a spolupráci při jejich budování a využití. Přičlenění druhé zmiňované problematiky k projektu JIB si vyžádala neuspokojivá situace mezi českými knihovnami v oblasti kvalitativního tematického popisu a zhodnocení fondů za účelem jejich efektivního budování. Projekt JIB totiž deklaroval zpřístupnění kvalitních heterogenních zdrojů, a tudíž také klasických sbírek knihoven. Přičemž pro takové zapojení bylo nutné nastavení kritérií pro výběr fondů. V návaznosti na mezinárodní vyústění výsledků projektu JIB (napojení na obdobné mezinárodní projekty) a dodržování mezinárodních standardů byla pro řešení této situace vybrána metoda Konspektu, jež je mezinárodně respektovanou metodou pro mezinárodně srozumitelný popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů a nástrojem jejich systematické správy (USA, Austrálie, Mexiko, Nový Zéland, Francie, Holandsko, Anglie, Skotsko, Wales, Estonsko, Česko). Byla vyvinuta v 70. letech skupinou amerických univerzitních knihoven (Research Libraries Group) pro potřeby těchto knihoven. 1

2 Účelem Konspektu je vytvoření tematické mapy knihovních fondů pro akvizici a správu (ochranu) fondů. V rámci procesu hodnocení fondů jsou stanovovány: a) indikátory úrovně 0 nedoplňuje se 1 minimální informační úroveň 1a minimální informační úroveň, nerovnoměrné pokrytí 1b minimální informační úroveň, cílené pokrytí 2 základní informační úroveň 2a základní informační úroveň, úvodní 2b základní informační úroveň, pokročilá 3 studijní úroveň neboli úroveň podpory výuky 3a základní studijní úroveň 3b střední studijní úroveň 3c pokročilá studijní úroveň 4 vědecká úroveň 5 úplná (vyčerpávající) úroveň b) kódy jazykového pokrytí P primární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích S zahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním W zahrnuje dokumenty v mnoha jazycích X fondy jsou převážně v jedné řeči a to jiné než je primární jazyk knihovny a země D jazyková dualita nebo dva primární jazyky převažují s málo nebo žádným materiálem v dalších řečech c) indikátory ochrany fondu 1 neochraňuje se 2 normální zacházení 3 úroveň fyzické ochrany 4 ochrana obsahu / plánovaná náhrada 5 úroveň ochrany pro vědecké užití 6 úplná (vyčerpávající) úroveň archivace a konzervace Definice s komentářem viz: Stoklasová, Bohdana. Metoda Konspektu [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z Věcní katalogizátoři se však zabývají schématem Konspektu z jiného hlediska, zajímá je jeho využití jako selekčního jazyka pro minimální úroveň věcné katalogizace. 2

3 Konspektová schémata Schémata používaná jednotlivými institucemi a jednotlivými službami odpovídají jejich zaměření. Liší se rozsahem pokrytí: instituce zpřístupňující univerzální knihovní fond a služby zaměřené univerzálně používají obecná, univerzální schémata, pomocí nichž se zpřístupňují primární i sekundární dokumenty interdisciplinární a univerzální povahy; prostřednictvím specializovaných schémat se poskytují informace o zdrojích spadajících do jedné, případně několika sémanticky souvisejících domén. Schémata pro konspekt se dále liší počtem aplikovaných hierarchických úrovní: nejčastěji se vyskytují schémata umožňující rozčlenění do 2-3 hierarchických úrovní, které se uplatňují v institucích s univerzálním fondem a v populárně zaměřených předmětově orientovaných službách portálech, vyhledávacích katalozích. Struktura specializovaných schémat bývá složitější, protože reflektuje do velké míry hierarchickou strukturu schémat jednotlivých vědních oborů. Hierarchická struktura obsahuje 3 úrovně (platí především pro veřejné a univerzitní knihovny) 1. úroveň - 24 předmětových kategorií (divisions) 2. úroveň skupin Konspektu (categories) 3. úroveň předmětů (subjects / descriptors) Přehled předmětových kategorií: 1. Antropologie, etnografie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, film, tanec 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o Zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 9. Hudba 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 11. Jazyk, lingvistika a literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Matematika 14. Lékařství 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace 21. Umění, architektura 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství 3

4 Příklad 1. úroveň: 18 Sociologie 2. úroveň: Sociální pojištění. Zdravotní pojištění Navržené tříúrovňové schéma pro veřejné a univerzitní knihovny je obecné, univerzální povahy. První nejvyšší úroveň tvoří 24 předmětových kategorií, které vycházejí z tradičních studijních oborů amerických univerzit a neodpovídají žádnému známému tradičnímu schématu. Na dalších úrovních je kategoriím podřízeno 500 skupin Konspektu, které se dále člení na 4000 předmětů. Pořádací znaky těchto dvou úrovní vycházejí z klasifikačních znaků buď Deweyho desetinného třídění (DDC) nebo Třídění Kongresové knihovny (LCC). Pro třetí úroveň mohou být definovány lexikální jednotky předmětového selekčního jazyka užívaného konkrétní knihovnou. Stejný princip platí pro schémata určená knihovnám se specializovaným fondem - vychází se z celé vědní disciplíny nebo disciplín, pro něž jsou určeny hlavní skupiny, jež se dále rozdělují na detailnější kategorie, např. schéma pro lékařské knihovny se člení na 6 předmětových kategorií, 44 skupin Konspektu a 3779 předmětů. V české modifikaci univerzálního konspektového schématu jsou podřazeny předmětovým kategoriím skupiny Konspektu a předmětový selekční jazyk NK ČR, tzn. že se skládá ze tří hierarchických úrovní. Skupiny Konspektu vznikly konkordancí (shodou) mezi znaky DDC a znaky MDT (jsou integrovány do druhé hierarchické úrovně). Předmětový selekční jazyk NK ČR je propojen se skupinami Konspektu. Struktura indexačního schématu je zachycena v databázi věcných autorit, která se skládá ze standardizovaných záznamů pro jednotlivé selekční prvky. K provázání konspektového schématu a předmětového selekčního jazyka NK ČR se dospěje pomocí zápisu údaje skupiny Konspektu do příslušných autoritních záznamů. Vztah konspektových schémat a klasifikačních schémat K rozčlenění informačních zdrojů a témat v nich obsažených do základních kategorií se v knihovnické praxi používají klasifikační systémy, jejichž prostřednictvím jsou informace organizovány podle hierarchického principu převážně desetinného; postup od obecného k detailnějšímu tématu je stejný jako u předmětové kategorizace informačních zdrojů. K nejznámějším patří univerzální systémy DDC a MDT, v některých vědních oborech se používají klasifikace speciální. Tato schémata se od schémat používaných v rámci předmětových kategorizací aplikovaných ve vyhledávacích službách odlišují v počtu základních tematických skupin na první hierarchické úrovni: limitující faktor představuje desetinný princip, který nutí knihovnické klasifikační systémy vtěsnat veškeré univerzum poznatků do deseti základních kategorií. Základní tematické skupiny na nejvyšším hierarchickém stupni předmětových kategorizačních schémat nejsou propojeny se znaky univerzálních klasifikačních systémů. Informace na této nejvyšší úrovni jsou členěny pouze do kategorií, kterým je přiřazeno pouze pořadové číslo. Předmětové kategorie konspektového schématu nekorespondují s třídami první hierarchické úrovně MDT. Došlo k rozšíření deseti obecných tříd na 24 s účelem vytvoření detailnější tematické mapy na nejvyšší hierarchické úrovni, k nimž byly přiřazeny skupiny 4

5 Konspektu, ale ne vždy podle klasifikačního schématu MDT a DDC. Porušení tohoto uspořádání má za následek, že nelze první hierarchickou úroveň identifikovat s jediným znakem MDT, a to hned z několika důvodů: 1. Samotný název předmětové kategorie odkazuje na to, že obsahuje pojmy z různých hlavních tříd MDT ve vztahu souřadném nebo tříd základních tj. témata z jiných oborů, např. 7. Geografie. Geologie. Vědy o Zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie. 2. Název kategorie sice odpovídá označení hlavní třídy MDT, ale jsou jí podřazeny pojmy jiných základních tříd nebo tříd, které jsou jí nadřazeny nebo k ní ve vztahu souřadném, např. kategorie 24. Zemědělství neobsahuje pouze skupiny Konspektu z třídy 63, ale také z třídy 71, kategorie 11. Jazyk, lingvistika a literatura je nadřazena skupině Konspektu 003 Systémy psaní a písma. 3. Všechny skupiny Konspektu předmětové kategorie se vážou k jedné hlavní třídě MDT a název kategorie jí odpovídá: nelze však mít jistotu, že jiné znaky této třídy nejsou také v jiných kategoriích, např. kategorie 14. Lékařství zahrnuje jenom znaky z třídy MDT 61, avšak kategorii 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace je podřízena skupina Konspektu Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku. To platí také pro případy, u kterých se zdá možné vyjádřit kategorii složeným znakem pomocí symbolů přiřazení nebo rozšíření znak, jímž by mohla být kategorie vyjádřena, je však současně znakem skupiny Konspektu, např. kategorie 16. Právo (hlavní znak MDT 34) versus skupina Konspektu 34 Právo. Tato skutečnost se vztahuje na všechny ostatní kategorie, které spadají pod třetí bod Integrace klasifikačních schémat do schémat aplikovaných při předmětové kategorizaci na dalších hierarchických úrovních - úrovni skupin a předmětů je přínosná, protože se podílí na standardizaci a unifikaci nástrojů určených ke zpřístupnění informací v síťovém prostředí, umožňuje snadné přeskupení jednotlivých témat do skupin, které odpovídají konkrétním dílčím potřebám jednotlivých komunit uživatelů, a přispívá tak ke zkvalitnění rešeršních strategií vyhledávacích služeb. Klasifikační znak MDT a ekvivalentní slovní označení tvoří neoddělitelný celek - obojí je pořádacím znakem. Naproti tomu slovní vyjádření u notace MDT je pouze jejím doplňkem, není plnohodnotným selekčním prvkem. Všechna schémata používají pro zobrazení abecední princip řazení tematických oblastí, specializovaná schémata a schémata sloužící knihovnické veřejnosti umožňují i systematický přístup. Příklad rejstříků skupin Konspektu (2. úroveň v hierarchii): Afroasijské (hamitosemitské) jazyky Afroasijské (hamitosemitské) literatury Afroasijské (hamitosemitské) literatury (o nich) Albánština Algebra 5

6 Americká literatura Americká literatura (o ní) Americká poezie Americká próza Americké drama Analytická chemie Anatomie člověka a srovnávací anatomie Hominidae. Hominidi - lidé [1] 60 - Biotechnologie. Genetické inženýrství [2] 61 - Lékařské vědy. Lékařství [14] Anatomie člověka a srovnávací anatomie [14] Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie [14] Hygiena. Lidské zdraví [14] Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku [20] Veřejné zdraví a hygiena [14] Znaky skupin Konspektu nekorespondují pouze s hlavními znaky MDT, i když jsou jimi tvořeny nejčastěji, např. skupina Konspektu Sociální procesy - MDT sociální procesy, sociální dynamika (MDT podle tabulek nikoli z autoritní báze NK ČR). Jsou zastoupeny také znaky složené a rozvinuté: složený znak - 352/354 Stupně místní, oblastní a ústřední správy (symbol rozšíření) 82:03 Literární slovníky, encyklopedie. Konkordance (symbol pro vztah) rozvinutý znak Organizace a řízení veřejné správy (zvláštní pomocný znak analytický) (73) Americká literatura (všeobecný pomocný znak místa) Lexikální jednotky konspektového schématu nevznikaly na základě předem určeného morfologického pravidla, jak je tomu v případě MDT, kdy desetinný notační systém určuje označení tříd různých úrovní. Znaky, které reprezentují skupiny Konspektu, jsou převzaté z MDT a pocházejí z různých hierarchických úrovní klasifikačního schématu MDT (míst klasifikačních tabulek), avšak ve struktuře Konspektu jsou součástí druhé úrovně a jsou ve vztahu souřadném: 3 Společenské vědy 316 Sociologie 308 Sociografie 316.4/.7 Sociální interakce Sociální procesy Informační věda Vidíme, že pojmy reprezentované notacemi a slovním vyjádřením byly vytrženy z původního hierarchického kontextu MDT a dány do nových souvislostí. Hlavní znaky a na základě syntaktických pravidel MDT vytvořené složené nebo rozvinuté znaky, tak aby 6

7 odpovídaly pojmu zastoupenému notací DDC, byly přiřazeny ke konkrétní předmětové kategorii dle potřeby původního účelu konspektového schématu (tematický popis fondu pro potřeby jeho vyhodnocení). Na stejnou rovinu jsou umístěny jak pojmy širokého rozsahu (společenské vědy), tak mnohem užšího (informační věda). Uvedené pomíchání pojmů s různou extenzí je indikováno již zmiňovanou slabou hierarchií konspektového schématu. Tento markantní rozdíl není pozorovatelný při prohlížení seznamu podle klasifikačních znaků v rejstříku bázi autorit, zde je totiž při řazení zachováno pořadí znaků podle principů MDT. Klasifikační znaky odkazují na původní umístění pojmu v klasifikačním systému. Z příkladu vidíme nevyrovnanost v míře detailnosti jednotlivých skupin Konspektu. Skupina Konspektu Společenské vědy (v systému MDT nejvyšší úroveň - základní třída) je podřazena kategorii 18. Sociologie, ačkoliv co do rozsahu tento pojem zahrnuje sociologii (notace 316, politiku 32, ekonomické vědy 33, právo 34 aj. Následkem toho se ztrácí jedna z výhod systematických selekčních jazyků, kterou je možnost vidět pojem ve vztazích k ostatním pojmům daného vědního oboru, výseku konkrétní předmětné oblasti. Jedním z ukazatelů kvality selekčních jazyků je schopnost indexovat informační zdroje obsahující nová témata, která souvisí s aktualizací a rozvojem jejich pojmové základny. Jelikož jsou skupiny Konspektu vázány na klasifikační znaky MDT, je jejich novost závislá na revizích prováděných Konsorciem pro MDT (UDCC). Přitom systematické selekční jazyky typu MDT a DDC reagují na nové oblasti zájmu studia a vědecké disciplíny se zpožděním, pomalu vstřebávají (klasifikují) nové pojmy. Aktualizace je časově náročná, protože se jí účastní více stran a prochází schvalovacími procedurami. V české verzi MRF se úpravy odrážejí asi s ročním zpožděním. Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu a Vybrané znaky MDT Oba systémy slouží k hrubému rozčlenění informačních zdrojů, tedy k makroklasifikaci. Kombinace klasifikačních znaků a verbálního ekvivalentního termínu v češtině (s možností aplikace i anglické varianty), která představuje základní prvek předmětové kategorizace aplikované v rámci JIB a metody Konspektu, se považuje za nástroj efektivního pořádání a zpřístupnění klasických i elektronických informačních zdrojů. Pro knihovny, které se rozhodnou plně aplikovat metodu Konspektu a umožnit tak komplexní zpřístupnění svých sbírek tím, že budou participovat na tvorbě tematických bran, bude zřejmě nevýhodné přidělovat při tvorbě sekundárních informačních zdrojů klasifikační znaky obou makroklasifikačních systémů. Tyto instituce budou zřejmě preferovat přidělování skupin Konspektu, koexistence obou systémů (údajů předmětové kategorizace pro potřeby Konspektu a Vybraných znaků) se však nevylučuje. Autoritní záznamy skupin Konspektu (2. úroveň) Pro zajištění standardního prostředí při ukládání údajů skupin Konspektu v bibliografických záznamech a směnitelnosti těchto údajů na institucionální, národní i mezinárodní úrovni byl vyvinut speciální autoritní soubor obsahující autoritní záznamy skupin Konspektu, který je součástí báze věcných autorit. 7

8 Autoritní záznam skupiny Konspektu obsahuje vedle obvyklých administrativních polí následující pole s těmito hodnotami: L $$a klasifikační znak MDT $$x verbální termín v češtině $$2 Konspekt $$9 pořadové číslo předmětové kategorie L $$w kód směrování odkazu viz též $$k pořadové číslo předmětové kategorie $$x* verbální termín označující předmětovou kategorii v češtině L $$i poznámka L $$a klasifikační znak DDC $$x verbální termín v angličtině $$2 Conspectus $$9 pořadové číslo předmětové kategorie Záhlaví autoritního termínu (pole 190) obsahuje klasifikační znak a verbální označení skupiny Konspektu v češtině, ekvivalentní klasifikační znak DDC a verbální označení v angličtině se zapisuje jako odkazovaný termín (pole 790). Název předmětové kategorie, označený pro snadnější orientaci uživatele hvězdičkou, včetně pořadového čísla předmětové kategorie se zapisuje jako nadřazený termín v poli 590. Příklad autoritního záznamu skupiny Konspektu LDR L -----nz--a n L sk L CZ-PrNK 005 L L n annnnaabn n-a a L $$aaba001$$bcze L $$a 331 $$x Práce $$2 Konspekt $$ L $$w g $$k 4 $$x*ekonomické vědy, obchod L $$i Ekonomika a organizace práce. Odbory. Mzdy, odměňování. Pracovní podmínky. Trh práce L $$a 331 $$x Labor economics $$2 Conspectus $$9 4 Autoritní záznamy předmětové kategorie (1. úroveň) V záhlaví záznamu předmětové kategorie (pole 190) se uvádí pořadové číslo předmětové kategorie v podpoli k, v podpoli x se uvádí verbální termín označující název předmětové kategorie v češtině. V poli 590 se uvádějí klasifikační znaky jednotlivých skupin Konspektu a verbální ekvivalenty v češtině jako podřazený termín. LDR L -----nz--a n L sk L CZ-PrNK 005 L L n annnnaabn n-a c L $$aaba001$$bcze 8

9 190 7 L $$k 18 $$x*sociologie $$2 Konspekt L $$w h $$a $$x Nevládní organizace a kooperace L $$w h $$a 3 $$x Společenské vědy L $$w h $$a 308 $$x Sociografie L $$w h $$a 314 $$x Demografie. Populace L $$w h $$a 316 $$x Sociologie L $$w h $$a $$x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny L $$w h $$a $$x Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit L $$w h $$a $$x Sociální procesy L $$w h $$a 316.4/.7 $$x Sociální interakce L $$w h $$a $$x Manželství a rodina. Sexuální vztahy L $$w h $$a 326 $$x Otroctví L $$w h $$a $$x Vězeňství L $$w h $$a $$x Kriminologie L $$w h $$a 36 $$x Zajištění duševních a materiálních potřeb L $$w h $$a 364 $$x Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení L $$w h $$a 364-1/-7 $$x Druhy sociální pomoci a služeb L $$w h $$a $$x Sociální pojištění. Zdravotní pojištění L $$w h $$a 365 $$x Požadavky na bydlení a jejich uspokojování L $$w h $$a 366 $$x Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele L $$w h $$a 649 $$x Domácí péče o děti, nemocné a hosty Zápis údajů skupin Konspektu v bibliografických záznamech Záznam skupiny Konspektu představuje organickou součást bibliografických a metadatových záznamů vytvářených institucemi, které se aktivně přihlásí ke koordinované tvorbě knihovních sbírek a které hodlají participovat na tvorbě tematických bran. Údaje týkající se skupiny Konspektu se uvádějí v bibliografickém záznamu v plném znění: klasifikační znak MDT doprovázený slovním vyjádřením. Z důvodů budoucí využitelnosti tohoto selekčního prvku jako nástroje pro vyhledávání v cizojazyčném prostředí a jako nástroje sémantické interoperability na institucionální, národní a mezinárodní úrovni se u elektronických informačních zdrojů uvažuje o plné integraci i anglické varianty jednotlivých skupin Konspektu. Pro zápis údaje "skupina Konspektu" bylo zvoleno pole určené k zápisu předmětové kategorie, tj. pole 615 UNIMARC. Bibliografický formát, nebo 072 MARC 21. Bibliografický formát. 9

10 Struktura pole - MARC a klasifikační znak MDT x verbální termín v češtině 9 pořadové číslo předmětové kategorie Příklad 072 a 331 x Práce 9 4 Příklad bibliografického záznamu (formát MARC 21) obsahující údaj skupina Konspektu v poli 072 LDR L -----nam-a a-4500 BAS L $$a L L CZ-OlVK 005 L L tu 008 L s xr-----e-f cze L $$a (brož.) 040 L $$aola001$$bcze 043 L $$a e-xr L $$a 331 $$x Práce $$2 Konspekt $$ L $$a $$2 MRF 080 L $$a $$2 MRF 080 L $$a (437.3) $$2 MRF 080 L $$a (035) $$2 MRF 080 L $$a (094.5) $$2 MRF 1001 L $$a Špundová, Eva $$7 pna $$4 aut L $$a Dovolená na zotavenou :$$b a její aplikace v praxi včetně 166 příkladů /$$c Eva Špundová L $$a Dovolená na zotavenou a její aplikace v praxi příkladů 250 L $$a 4. rozš. vyd. 260 L $$aolomouc :$$banag,$$c L $$a191 s. ;$$c21 cm L $$apráce, mzdy, pojištění$$0s L $$a dovolená na zotavenou $$z Česko $$2 czenas L $$a příručky $$2 czenas L $$a právní předpisy $$2 czenas 910 L $$aola001$$b AAA L $$a $$z

11 Přidělení počtu skupin Konspektu v BIB záznamu Z důvodů aplikace Konspektu pro potřeby budování knihovních fondů lze přidělovat dokumentům pouze jednu skupinu Konspektu, která by měla označovat hlavní téma. Pravidla povolují ve vytipovaných případech výjimky pro přidělení dvou skupin Konspektu, přičemž jedna vyjadřuje obor a druhá formální hledisko. Dvě skupiny Konspektu může obsahovat sekundární záznam, pokud zastoupené dokumenty spadají do některé z uvedených skupin. Učebnice všech typů Obor - první v pořadí Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice Oborové jazykové slovníky Obor - první v pořadí 81 - Lingvistika. Jazyky Nebo konkrétní jazyk Dokumenty s odbornou problematikou Odborné texty Oborová konverzace Oborová terminologie - Obor - první v pořadí Lingvistika. Jazyky - Nebo konkrétní jazyk Bibliografie (odborná, personální, ) Obor - první v pořadí 01 - Bibliografie. Katalogy Biografie Obor - první v pořadí Biografie Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež - první pořadí vědní obor nebo národní literatura Komparativní studie Jazykové - Převládající jazyk - Bezprostředně nadřazená skupina Konspektu (národní) jazyky Literární - Převládající literatura - Bezprostředně nadřazená skupina Konspektu (národní) literatury Společnou podmínkou pro zápis skupin Konspektu v záznamu je uvádět obor jako první v pořadí. 1

12 Dále bylo nutné rozšířit počet skupin Konspektu v oblasti literatury. Původní třídění neumožňovalo oddělení dokumentů obsahujících literárněvědné studie (rozbory jednotlivých literárních děl, hodnocení celých úseků literárních dějin) od dokumentů obsahujících beletristická díla samotná. Proto byly zavedeny speciální skupiny Konspektu týkající se jednotlivých literatur - národní literatura (o ní), do kterých se zařazují díla obsahující teoretické práce týkající se všech uměleckých žánrů příslušné národní literatury Literatura v různých jazycích (o ní) [11] Germánské literatury [11] Germánské literatury (o nich) [11] Anglická literatura, anglicky psaná [11] (73) Americká literatura [11] (73)-1 Americká poezie [11] (73)-2 Americké drama [11] (73)-3 Americká próza [11] (73).09 Americká literatura (o ní) [11] Anglická poezie, anglicky psaná [11] Anglické drama, anglicky psané [11] Anglická próza, anglicky psaná [11] Anglická literatura, anglicky psaná (o ní) [11] Z uvedených instrukcí pro zápis skupin Konspektu v bibliografických záznamech vyplývá, že Konspekt z větší části umožňuje pouze jednoaspektní metodu indexování, se kterou je spojeno problematické vyjádření předmětů interdisciplinární povahy. Schopnost označení složených témat skupinami Konspektu je závislé na přítomnosti daného složeného nebo rozvinutého znaku MDT ve schématu. Pokud se vhodný znak nevyskytuje, nelze složené téma vyjádřit pomocí kombinace dvou nebo více skupin Konspektu, protože neobsahuje k tomu příslušné instrukce a prostředky. V souvislosti s omezeným počtem skupin Konspektu, jež lze dokumentu přiřadit, se pravděpodobně nikdy nedosáhne úplné indexace. Její podmínkou je, že indexátor musí zaznamenat všechny pojmy, které mohou mít význam pro uživatele systému. V některých případech je obtížné se rozhodnout pouze pro jeden pořádací znak, navzdory tomu, že skupiny Konspektu reprezentují obecné pojmy. Zejména v současné době, která se vyznačuje vzájemným prolínáním a sbližováním nejrůznějších oborů, obsahují dokumenty témata, o kterých se pojednává z pozic různých vědních disciplín. S tímto problémem se nesetkáváme pouze u dokumentů s mezioborovou povahou. V dokumentu totiž mohou být zastoupena různá témata jednoho oboru rovnoměrně a pro katalogizátora je obtížné určit jeden hlavní předmět, který reprezentuje obsahovou stránku dokumentu. Tyto nesrovnalosti mají potom za následek, že různým dokumentům s obdobnou tematikou jsou přiřazeny různé skupiny Konspektu nebo v jednotlivých knihovnách mají stejné dokumenty různé skupiny Konspektu. Tato skutečnost způsobuje problémy při paralelním vyhledávání v souborných katalozích, zejména pro potřeby meziknihovní výpůjční služby. NK ČR předpokládá, že se uvedené nesrovnalosti odstraní sdílenou katalogizací, tj. přebíráním úplného bibliografického záznamu. Avšak praxe indexování dokumentů (jejich věcného zpřístupňování) je často přizpůsobována potřebám konkrétní uživatelské komunity (např. v MZK souvisí 1

13 makroindexace skupinami Konspektu s uložením dokumentu ve volném výběru). Jedním z častých problémů je indexace dokumentů, které se zabývají politickou situací v nedávné historii nebo sociálními dějinami. V uvedených tematických oblastech nacházíme dokumenty, z nichž některé jsou zařazovány do historie a jiné do politických věd v prvním případě a nebo do sociologie v případě druhém, přestože mají společný předmět zájmu viz příloha 1. Způsob klasifikace pojmů v systému MDT, který vychází z vědních disciplín, má za následek, že některé předměty vztahující se k více vědním disciplínám jsou rozptýleny mezi různými základními třídami MDT. Jelikož přiřazení skupin Konspektu dokumentům je závislé na začlenění tématu v systému MDT, dochází v souvislosti s diskutovanou nevýhodou MDT k tomu, že jsou dokumenty s takovými předměty zařazeny pod různé skupiny Konspektu. Volba nejvhodnější skupiny Konspektu je do značné míry závislá na rozpoznání, z jakého oborového hlediska je o předmětu pojednáno viz příloha 2. V používání konspektového schématu se odráží skutečnost, že klasifikační schémata reagují na nové oblasti zájmu studia a vědecké disciplíny se zpožděním, pomalu vstřebávají (klasifikují) nové pojmy. Můžeme říci, že některé tematické oblasti přerostly své třídy ("vypadly z třídy" - to souvisí s výše zmíněnou multidisciplinaritou mnoha studií) nebo nové pojmy v klasifikaci chybí. Jednoduchým příkladem může být metoda Konspektu. Ačkoli se s literaturou na toto téma setkáváme během posledních dvou desetiletí, není pojem v klasifikaci MDT zaznamenán. Avšak v uvedeném případě podřazení tohoto specifického pojmu konkrétní skupině Konspektu 025 Organizace knihoven a knihovních fondů nezpůsobuje potíže, a to díky tomu, že lze identifikovat jednoznačně, pod jaký obor spadá a k jakým konkrétním činnostem se vztahuje. Na druhé straně je problematické indexování nových témat, která nemají jasné místo v hierarchii schématu a jsou roztříštěna mezi různými třídami a obory, např. gender studies, bohemistika atd. Z toho vyplývá, že zařazení pojmu s absencí v klasifikačním systému pod širší skupiny může být problematické. Vzhledem k tomu, že skupiny Konspektu zastupují obecnější pojmy, nelze jimi vyjádřit specifický obsah dokumentu. Následkem toho se snižuje specifičnost indexace, což v některých případech může negativně ovlivnit proces vyhledávání. V procesu indexace se objevuje další rozdíl mezi schématem Konspektu a klasifikačním systémem MDT. O indexaci pomocí skupin Konspektu se totiž nedá jednoznačně hovořit jako o klasifikování, pod nímž rozumíme přidělení třídy symbolů z klasifikačního systému dokumentu. Za třídu symbolů v případě MDT pokládáme notaci, která může být při indexaci vyjádřena hlavním znakem, znakem rozvinutým nebo složeným. I když jsou uvedené klasifikační znaky součástí skupiny Konspektu jako pořádacího znaku a jsou přidělovány dokumentům, nejedná se o klasifikování z toho důvodu, že konspektové schéma není klasifikačním systémem v pravém slova smyslu, i když nacházíme společné prvky (hierarchický princip s uspořádáním pojmů od obecnějšího k detailnějšímu, členění tříd na základě generických vztahů). Z těchto důvodů je vhodnější spojovat konspektové schéma s předmětovou kategorizací. 1

14 Závěr Konspekt vykazuje společné rysy s klasifikačními systémy typu MDT a DDC, ale nelze ho považovat za systematický selekční jazyk. Klasifikační znaky v konspektovém schématu neplní úlohu, jakou mají v klasifikačních systémech - nevyjadřují vztahy mezi třídami v hierarchické struktuře konspektového schématu. Slovní vyjádření přiřazené k notaci nelze považovat za spolehlivé při vyhledávání, jelikož je svázáno s klasifikací pojmu v systému MDT. Z toho důvodu nelze skupiny Konspektu považovat ani za předmětový selekční jazyk. Možnost využití skupin Konspektu spočívá v hrubé kategorizaci informačních zdrojů a v standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění. Avšak ve srovnání se systémy pro makroklasifikaci, např. s vybranými znaky MDT, je pojmová základna konspektového schématu malého rozsahu. Existence slovníku ve formě souboru autorit, který je součástí databáze věcných autorit, umožňuje standardizovaný zápis tohoto prvku do bibliografických záznamů a sdílení těchto údajů. Při konfrontaci konspektového schématu s obecnými vlastnostmi selekčních jazyků se ukazuje, že se jedná o zvláštní typ selekčního jazyka, mohli bychom říci hybridního. Uvedená skutečnost je mimo jiné zapříčiněna rozdílnými nároky, jež jsou vztahovány na konspektové schéma v nové funkci, než bylo původně koncipováno. Literatura: Presová, Silvie: Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům : současný stav a trendy se zaměřením na situaci v České republice. V Brně : Masarykova univerzita, s. Balíková, Marie: Předmětová kategorizace informačních zdrojů pro potřeby Konspektu. Národní knihovna, 2003, roč. 14, č. 1, s Dostupné též z 1

15 Příloha 1 KONSPEKT Mezinárodní vztahy, světová politika [15] nebo 94(4) - Dějiny Evropy [8] MDT (100)"1939/1945" (47+57) (430) PH německo-sovětská smlouva o neútočení, 1939 světová válka 2., Sovětský svaz -- diplomatické vztahy Sovětský svaz -- zahraniční vztahy Německo -- diplomatické vztahy Německo -- zahraniční vztahy KONSPEKT 355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly [15] nebo 94(44/449.49) - Dějiny Francie a Monaka [8] MDT (44) 94(100)"1939/1945" (44) PH Normandie, invaze, 1944 světová válka 2., Francie KONSPEKT Vnitropolitický vývoj, politický život [15] nebo 94(437) - Dějiny Česka a Slovenska [8] MDT (437) PH Československo. Státní bezpečnost tajné služby -- Československo spolupracovníci tajných služeb politická perzekuce -- Československo

16 Příloha 2 PH sexuální deviace MDT (morální hledisko) (právo) (lékařské hledisko) KONSPEKT 17 - Etika. Morální filozofie [5] Trestní právo [16] Psychiatrie [14] PH duchové MDT (náboženství) /.42 (etnografie) KONSPEKT Přirozená teologie. Náboženská filozofie. Religionistika [5] Folklor [1] PH vodní rostliny MDT 581.9(204) (botanika) (zahradní rostliny) KONSPEKT Obecná botanika [2] Zahrádkářství [24] 1

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Směrnice ředitele SVK PK č. 20/2003 FONDY STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE

Směrnice ředitele SVK PK č. 20/2003 FONDY STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE Čj.: 484/2003 V Plzni dne 1. 12. 2003 Směrnice ředitele SVK PK č. 20/2003 Konspektus FONDY STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE Fondy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v vznikaly od

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Struktura stránek Taxonomie Uspořádání webu Váha stránek Navigace Další prostředky navigace Uspořádání obsahu

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Metody zpracování informací - 2

Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz

Retrospektivní katalogizace LCCS. Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Retrospektivní katalogizace LCCS Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Jednání Rady PSH, 10. 12. 2008 Rada PSH, 10. 12. 2008 1 2. 5. 2005 Porada složená ze zástupců Státní technické

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 ŠKOLENÍ PRO KNIHOVNY JIHOČESKÉHO KRAJE NOVÉ TRENDY V ČESKÉ KATALOGIZAČNÍ PRAXI JVK ČR - 19. LISTOPADU

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA

SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA SDÍLENÁ KATALOGIZACE Z POHLEDU MANAŽERA Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR Ve svém krátkém úvodu k bloku o sdílené katalogizaci se vrátím ke kořenům projektu CASLIN a budu se snažit o bilanci toho,

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková budkova@knihovna-se.cz Informační vzdělávání uživatelů Havlíčkův Brod 25. 4. 2012 Informační vzdělávání x besedy IV je systém lekcí

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky.

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky. Základy informatiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Tvůrčí prostředí Pro koho, proč, jak? Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o. Listopad 2014

Tvůrčí prostředí Pro koho, proč, jak? Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o. Listopad 2014 Tvůrčí prostředí Pro koho, proč, jak? Tomáš Psohlavec, AiP Beroun s.r.o. Listopad 2014 Tvůrčí prostředí Manuscriptoria 1. O Manuscriptoriu 2. Komu a proč 3. Jak O Manuscriptoriu / Cíle 1. Umožnit (bezešvý)

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ (PF JČU) v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Znalosti v oblasti počítačové gramotnosti : na velmi

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Vyjádření notace MDT-MRF

Vyjádření notace MDT-MRF Vyjádření notace MDT-MRF Notaci věcně související se slovním výrazem označujícím předmět nebo formu dokumentu (termínem) lze vyjádřit : hlavním znakem jednoduchým 902.2 -- archeologické výzkumy složeným

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 1N2007.rtf Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 A Obsah zprávy: Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2007

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více