MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:"

Transkript

1 do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

2 Okénko ervna 2005 Matriky vypravují Z vody a z Ducha Svatého se narodili: Jana Kateina Macháková ze Šlapanic Ondej Houš ze Šlapanic Aneta Marie Krková ze Šlapanic Dagmar Hedvika Pintíová ze Šlapanic Nela Marie Nedomová ze Šlapanic Vlasta Procházková ze Šlapanic Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Pavel Zezula z Brna a Eva Holíková ze Šlapanic 7.5. Jan Plotný ze Šlapanic a Monika Filipová ze Šlapanic Pavel Žák ze Šlapanic a Jana Fišerová z Pontovic Ve spoleenství víry, nadje a lásky se s námi rozlouili: 4.3. Ludmila Rychlíková z Kobylnic (*1906) Václav Kokeš ze Šlapanic (*1921) František Dvoák z Jiíkovic (*1919) 7.4. Jaroslav Rektoík ze Šlapanic (*1913) Ludmila Zdráhalová z Horákova (*1931) Miloš Ftáník z Velatic (*1948) 2.5. Anežka ermáková ze Šlapanic (*1910) Anežka Skládaná z Pontovic (*1941) 8.5. Miroslav Urbánek ze Šlapanic (*1925) Veronika Gajdošová z Pontovic (*1917) Z kalendáe Slavnost sv. Cyrila a Metodje Hody v Jiíkovicích 7.8. Hody v Kobylnicích 9.8. Návštva nemocných ve Šlapanicích Šlapanické slavnosti Pou rodin a farností ve Žáe nad Sázavou Pou do Tuan Pou na Vranov

3 Okénko ervna 2005 Prázdninové maté pro mladé Mnoha tenám slovo maté nic neíká a ani neví, co si pod tímto pojmem mají pedstavit. Maté jsou sušené listy cesmíny paraguayské, ze kterých se pipravuje odvar, jež se pije. Tento nápoj paraguayských indián vypadá jako aj, ale není jím. V Latinské Americe se pije bžn a lidem dává svžest. asto se mžeme s tímto nápojem setkat i v našem prostedí a to pedevším mezi studenty, kteí opustili kávu a pešli na maté, který jim asi lépe pomáhá pekonat únavu, stres a nervozitu. Maté je vlastn neškodnou drogou, která sice bystí smysly, ale souasn i mate. Není nebezpená, ale všeho s mírou. Podobá se aji, ale je mnohem úinnjší a více stimuluje mozkovou a srdení innost. Podobn jako maté mohou psobit na nás i letní prázdniny, které jsou ped námi. Tšíme se na n a víme, že si odpoineme, vypadneme na dovolenou a konen se zbavíme únavy, stresu, nervozity. Tch pár letních dn nebudeme nikam spchat, budeme mít as jen pro sebe, budeme si hovt a lenošit. Již tato pedstava je podivná a psobí jako maté, protože bystí naše smysly do té míry, že žijeme v naptí, zda opravdu takto budou prázdniny probíhat. Jsme uvznni obavami, že chvátající a stresující svt nás dostihne, a jsme kdekoliv. Tak jako maté zvyšuje srdení innost, tak i prázdniny nám mohou pinášet infarktové situace. V evangeliu Kristus sice íká apoštolm: Pojte sami stranou na pusté místo a trochu si odpoite! (Mk 16, 31), ale umíme my vbec odpoívat? Co si vlastn pedstavujeme pod odpoinkem? Snad šplhání po horách, nebo sbírání potu kilometr ujetých na kole, i návštvu exotických míst. Je snad odpoinkem pevalování se v písku na moských pláží s potíráním se nejrznjšími pípravky, abychom se nespálili? Snad se nám stane i to, že když doba prázdnin skoní, tak budeme natolik unaveni a vyšaveni, že bychom mli jet opt na dovolenou. Žijeme ve svt, kde se stírají hranice, lovk již nemyslí v jasných kategoriích a vše se propadá do šedi stín, ve které se ztrácejí jasné kontury vcí a jev: lovk ztrácí nadšení a stává se podráždným a otráveným. Modern mluvíme o relativnosti života, na což poukazuje mé prázdninové maté, jež mnohé zmate. Když jsem tém ped deseti lety pišel jako novoknz do Šlapanic, tak v pinecárn byl nápis: Zachovej ád a ád zachová tebe. Ten, kdo tam ten nápis umístil, myslel na poádek na fae, já však mluvím o jiném. Nejde jen o to, aby se lovk nauil odpoívat, i ml správný a vyvážený pomr mezi prací a odpoinkem. Jde o poznání píin stres, nervozity, shonu a naptí, jde o naše nitro. as prázdnin nám není dán k cestování, sportování i sladkému nicnedlání, ale k sebepoznání a definování vnitních princip. Nic nestresuje lovka tak, jako rozhašený vnitní život. Namíchal jsem toto prázdninové maté, abych zvýšil kardiocerebrální aktivitu tená Okénka ped slunnými dny, jež by nás mohly zmást. P. Pavel Kopeek, fará

4 Okénko ervna 2005 Den farnosti V nedli 12. ervna 2005 se konal historicky první den farnosti. Píchozí vítala dechová hudba a také cimbálová muzika. Po pivítání následovalo požehnání nov zrekonstruovaného hišt. Hned potom se rozbhly soutže dtí, které se konaly v areálu kolem kostela a na námstí. Vítanou atrakcí byly i koníci s brykou. Dosplí si mohli vyzkoušet své znalosti v soutži Riskuj. Našlo se devt dobrovolník, kteí vytvoili ti družstva. Pivítali jsme také vzácného hosta - brankáe Sparty Praha a fotbalové reprezentace Jaromíra Blažka, který jist potšil nejen dosplé, ale i dti, kterým rozdal ceny za jejich výkony v soutžích. Den farnosti byl ale pedevším dnem setkání a spoleenství. Dnem setkání farník, kterých pišlo více než 350, dtí pak asi 140. Tito všichni se mohli sejít, posedt a popovídat si, když jindy teba nemají as. A práv ta možnost setkání a spoleného prožití pestrého odpoledne bylo to nejdležitjší, co tento den pinesl. Nádherné bylo i poasí. Ráno i veer pršelo, ale naše farní odpoledne bylo zalité sluncem. Díky všem, kteí se modlili za poasí. Díky všem, kdo pomohli s organizací, soutžemi a oberstvením. Zkrátka všem, kdo jakkoliv pispli k tomuto krásnému dni. Rudolf Stank Fotografie ze dne farnosti si mžete prohlédnout a objednat v pístavb kostela. Další fotografie jsou k vidní na

5 Okénko ervna 2005 Farnost - místo pro každého V msíci dubnu jsme se zúastnili tídenní konference s názvem Farnost - místo pro každého?, kterou poádalo Biskupství brnnské. Po celou dobu tohoto vydaeného setkání zástupc farností a knží (dohromady nás bylo asi 200) byl s námi pítomen biskup Vojtch Cikrle, který každý den celebroval mši svatou. Zajímavým bodem setkání byla práce v tzv. workshopech, kde jsme si navzájem sdlovali zkušenosti ze života jednotlivých farností naší diecéze, a to jak z pohledu farník, tak z pohledu knží. Rádi bychom se s vámi podlili o nkolik myšlenek a posteh, které nám utkvly v pamti z úst pednášejících, kterými byli mj.: Ing. Aleš Opatrný, Th.D, PhDr. Josef Zeman editel Národního centra pro rodinu, Ludvík Kolek, Mgr. Jií Mikulášek, ze zahraniních host Prof. Dr. Theol. Thomas Schuller a další. Farnost místo pro každého? nejširší branou do církve je farnost každý z nás je autorem svého vztahu k farnosti a zárove spoluautorem toho, jak se farní spoleenství chová farnost není taková, jaký je fará, ale jak se i farníci snaží nejde nikdy o jednostranný vztah farnost tvoí všichni - staí, mladí, dti, zdraví, nemocní, milí i ti protivnjší, nikdo nesmí být vylouen farnost má dležitý úkol oslovit všechny skupiny, ale pitom nikoho nenutit a umle nevtahovat pro zdravý rst farnosti je nutné udržovat spoleenství nejen pi bohoslužbách, ale také mimo kostel farní kavárna, práce na fae, farní ples, sportovní klání, farní den M. a P. Horákovi

6 Okénko ervna 2005 Moje vzpomínka na papeže Jana Pavla II. V dramatických dnech po náhlém a brzkém odchodu papeže Jana Pavla I. jsem psobil v Dražovicích. Byla u mne teta Jana Pochopová. Kvli cukrovce jí v nemocnici ve Vyškov odali pravou nohu. Tehdy napsala dopis do Vatikánu, že všechny svoje bolesti a obti vnuje Pánu Bohu za zvolení svatého papeže. Bh ji, jak je vidt, vyslyšel v osob Jana Pavla II. Osobn na m zapsobil tehdejší kardinál K.Wojtyla v roce 1969, kdy jsem se zúastnil slavnosti svcení zlatých korunek Pann Marii a Božímu Dítku nedaleko Krakova v Myšlenicích. Jeho vystoupení, spojené s úsmvem a srozumitelností projevu, mi na dlouho utkvlo v pamti. Nedivil jsem se pak, že byl zvolen i za Petrova nástupce. To byla vzpomínka z Podolí, kde jsem psobil pes nepíze doby. Bylo mi tehdy totiž doporueno jít do prmyslu. Pozdji jsem papeže potkal na pouti Svatého roku 1983 v ím v aule Pavla VI. Tehdy byl Sv. otec v bazilice sv. Petra na audienci a k nám se dostal až odpoledne, takže již nechodil dokola, jak ml ve zvyku. Také jsem byl na dalších poutních zájezdech v ím na audienci na námstí sv. Petra, ovšem pímo k Sv. otci jsme se nedostali. Blízko tribuny jsem byl na Velehrad v roce 1990 vedle našich pedstavitel. Také v Praze jsem vidl Sv. otce, ale to jsme byli s ostatními knžími v dlouhých adách a blíž se nedostali. V dob nemoci jsme se s farníky modlili za Sv. otce a po jeho odchodu na vnost jsem ml za nho mši sv. v našem kostele dkovali jsme Bohu za velkého papeže, kterého nám dal. P. Josef Vlek Pou do íma Na poheb zesnulého papeže Jana Pavla II. se vydala paní Marcela Paseková ze Šlapanic. Nkteí z nás ji mohli vidt mluvit ped odjezdem i v televizi. Požádali jsme ji proto o rozhovor. 1. Kdy jste se rozhodla, že se vydáte na poheb Svatého otce? Zúastnit se pohbu m napadlo, když jsem se dozvdla, že se poádají zájezdy na poheb papeže Jana Pavla II. Bylo to naprosto spontánní rozhodnutí. Pihlásila jsem se pes Via Petrov Brno.

7 Okénko ervna Jak dlouho trvala a jak probíhala cesta? Kde jste sledovala samotný obad? Odjíždlo se ve tvrtek ráno. Cesta trvala s menšími pestávkami cca 20 hodin. V autobusu byl prvodce i duchovní vedoucí. Modlili jsme, zpívali nebo sledovali video z cest Svatého otce. Cesta nádhernou krajinou rychle ubíhala, na hraniních pechodech nebyly žádné problémy. Jelo se pes Víde, Graz, Benátky a Florencii. Na kraj íma jsme pijeli kolem tetí hodiny ranní, hodinu jsme hledali místo k zaparkování. Poté jsme jeli mstskou hromadnou dopravou do centra íma, odkud jsme šli asi 5 minut pšky a ocitli se na plácku v ulici Via Giaricolo, kde byla umístna velká obrazovka. Bylo to nedaleko Svatopetrského námstí, tak jme zde zstali (ást našich poutník se dostala až do Vatikánu). Pesto, že zde bylo peplnno, lidé k sob byli velmi ohleduplní a vstícní. Zpívaly se papežovy oblíbené písn a panovala zde úžasná atmosféra. 3. Co pro vás bylo nejsilnjším zážitkem? Nejsilnjším zážitkem pro m byl okamžik, když na závr obadu muži v erných oblecích zvedli a odnášeli rakev s tlem Svatého otce zpt do baziliky. Tehdy jsem si uvdomila, že papeže Jana Pavla II. už nikdy neuvidím. Tekly mn i všem slzy... Za rozhovor podkoval Rudolf Stank Radostné ohlédnutí Je sobota krátce po tvrté hodin ranní a my se vydáváme autobusem z Prace na poutní zájezd. Máme v úmyslu navštívit Památník obtem zla v Plzni Meditaní zahradu, poutní místo Svatá Hora a je také naplánováno setkání s otcem Bohušem Richterem. Aby se nám tento úmysl zdail, poprosili jsme v autobuse Pannu Marii o pímluvu u Pána Boha za jeho ochranu modlitbou sv. ržence, kterou vedl náš pan fará otec Miloš. Všichni jsme mli radost, že si našel ve svém pracovním tempu as pro nás a tím dal celému zájezdu správný smr. Ten nám dále rozšíil v promluv pi mši sv., kterou sloužil v kaplice Meditaní zahrady. Tuto promluvu jsme se zájmem poslouchali, vždy to byla promluva zvláš pro tuto píležitost pipravena - víra, modlitba, odpuštní hraje v život každého z nás velkou roli. Potom jsme procházeli Meditaní zahradu s prvodkyní, která nám podala velice poutavý výklad. Pan Hruška, autor myšlenky Meditaní zahrady, k naší radosti pijel a velice zajímav nám povídal na prostranství ped kaplikou o vzniku tohoto Památníku, o kterém, jak sám íkal, pemýšlel v dob, kdy byl vznn a vidl kolem sebe tolik utrpení, trýznní, bezpráví a ponižování mnoha spoluvz. Pi uskuteování této myšlenky si vzal na pomoc Pána Boha a s jeho pomocí toto velkolepé dílo uskutenil. Poté jsme jeli na Svatou Horu, kde jsme mli prostor na soukromou prohlídku areálu a modlitbu ped sochou Panny Marie v pekrásn stíbrem zdobeném chrámu.

8 Okénko ervna 2005 Potom následovala domluvená schzka s otcem Bohušem. Ale, jak už to bývá, ne vždy vyjde vše podle plánu, tak i toho setkání bylo krátké, ale bylo. Cestou dom jsme podkovali Pánu Bohu za celý den. Díky Vám, ote Miloši, Vám pane Hruško, i Vám, ote Bohuši. Díky panu idii, který nás s úsmvem a ochotou bezpen vezl. V neposlední ad dík panu Chudákovi, který všechno zajistil. Pinesl videokazetu o život otce Pia a kazetu s mariánskými písnmi a tím nám zpíjemnil cestování v autobuse. Díky všem spoluúastníkm zájezdu za pkné spoleenství. Jedna z vás - Marie Entlerová z Prace Ministrantský den v Olomouci V sobotu 14. kvtna 2005 se konal v Olomouci v knžském seminái ministrantský den. Z naší farnosti se ho zúastnili také ti kluci z Jiíkovic Tomáš, Ondra a Vašek. Požádali jsme je, aby nám popsali, jak celá událost probíhala. 1. Kolik ministrant se zúastnilo? Z naší farnosti jelo 15 kluk a celkem jich tam bylo asi Jaký byl program celého dne? Po píjezdu do Olomouce jsme šli do budovy semináe. V pízemí byli ministranti nad 15 let, v prvním pate kluci od 6 do 10 let, v druhém od 10 do 12 let a ve tetím od 12 do 15 let. Rozdlili jsme se do skupin a šli jsme do kostela, kde sloužil mši svatou pan biskup Vojtch Cikrle. Bylo tam s ním asi ticet dalších knží a jáhn. Po mši sv. jsme šli k soše sv. Václava a tam pišel lovk, který byl za nj pevleený a zahájil velkou hru, která se skládala ze sedmi soutží. Asi po tyech úkolech jsme šli na obd. Byl guláš s chlebem a dostali jsme k tomu tatranku. Po obd jsme šli na prohlídku semináe a pak jsme dodlali zbývající úkoly. Nakonec bylo vyhlášení výsledk a po nm jsme se rozjeli dom. 3. S kým jste se tam setkali? Setkali jsme se tam s panem biskupem a s panem kaplanem Filkou. 4. Co se vám nejvíc líbilo? Líbily se nám všechny soutže. ptal se Rudolf Stank

9 Okénko ervna 2005 Svatá Zdislava Narodila se kolem roku 1220 v Kižanov na Morav ve vzorné šlechtické rodin. Pan Pibyslav z Kižanova a matka Sibyla ze Sicilie se o ni peliv starali. Pan Pibyslav byl královským purkrabím na hradech Špilberku v Brn a na Veveí u Brna. Zdislava mla tyi sourozence: Eufemii, Elišku, Petra a Libušku. Poslední dva brzy zemeli. Zdislava se brzy provdala za Havla Markvartice na hrad Lemberk u Jablonného v severních echách. Mli spolu tyi dti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Její manžel byl ve službách krále Václava I. a staral se o rozvoj severních ech. Spolu se Zdislavou založili kláštery v Jablonném a v Turnov pro kazatelský ád dominikán. S tímto ádem odmalika spolupracovala a od nj pijala v ím ádové roucho. Dominikánští brati, bl. Jindich z Moravy, vynikající zbožností a ueností a polští ádoví brati, sv. Hyacint a bl. eslav, procházeli eským královstvím, kde kladli ve mstech základy novým klášterm a získali další dorost. Zdislava je jedna z prvních, horlivých spolupracovnic syn a dcer sv. Dominika. Vyerpaná rodinnými starostmi o velkou rodinu, mnoho pocestných, chudých, nemocných a postižených; apoštolskou prací a láskou, zesnula v Pánu na hrad Lemberku v roce Bylo ji tiaticet let. Její tlesné pozstatky byly pochovány v hrobce dominikánském kláštee a kostela sv. Vavince v Jablonném. Tam ji uctívají již sedm století jako svtici eši Nmci, Slováci a Poláci, Lužití Srbové a dominikánská rodina po celém svt. Její svatý život znázoruje 24 starobylých, mdných obraz, rozvšených kolem její rakve v katakombách pod kostelem. Její ctitelé, pedevším pak lenové šlechtického rodu Berk z Dubé, vystavli nad jejím hrobem pekrásný barokní chrám zasvcený sv. Vavinci a sv. Zdislav. O její svatoeení se velkou mrou zasloužil litomický biskup a kardinál Štpán Trochta. O jejím ctnostném život napsali P. Ambrož Svatoš, Jakub Deml, Jaroslav Durych, Karel Schutz a od Aleny Vrbové vyšel román V erbu lvice. Vilém Sitte Svatý Antoníne, dkuji Ke konci týdne, ješt v zim, zajel Pavel do Brna ke kapucínm, kde se zpovídá i odpoledne. Byla tam jen malá fronta, a když pišel na adu, pokynula mu ped ním stojící paní, aby ji ješt pedešel, protože eká na dalšího zpovdníka, otce Augustina. Po pou- ení a rozhešení, udlené otcem Petrem, se Pavel vydal za drobnými nákupy do msta. Zastavil se u smnárníka, aby se dovdl souasný kurz koruny k euru. Když už stál u okénka, na ulici strhla se najedenou taková vichice, že si ho smnárník pozval k sob ke vnitním dveím v obchod. Tam stálo nkolik lidí a jedna paní, opená o dvení zárube, v jakési neobvyklé poloze. Když se Pavel dovdl co chtl, opustil místnost, kde byla dotyná paní stále ješt opená o dvení zárube. Pak šel do nkolika obchod nakoupil pár drobností a vrátil se k autu. (pokraování na stran 12)

10 Okénko ervna 2005 Zachytili jsme objektivem na farním dnu:

11 Okénko ervna 2005 Paní Marcela Paseková na pohbu papeže Jana Pavla II. v ím Úastníci ministrantského dne v Olomouci: Václav Stank, Ondej a Tomáš Silly

12 Okénko ervna 2005 (pokraování ze strany 9) Druhý den bylo poteba pevézt a složit vleku sena, kde také pomohl. K veeru chtl zajet do vedlejší ddiny, když vtom zjistil, že mu chybí veškeré obanské doklady. Byly tam obanský prkaz, ídiský prkaz, malý technický prkaz, karta z pojišovny, karta do obchodního domu, kontrolní ústižek dálniní známky, karta o kontrole emisí a ješt nkolik drobnosti. Zaal uvažovat o možné ztrát nebo odcizení, protože možností bylo dost a k žádnému závru nedošel Obrátil se tedy na svatého Antonína, který má v takových záležitostech velikou moc. Informoval se také o potebných náležitostech pro píští náhradu doklad, a nebylo jich málo. To se stalo v pátek. Pešla sobota, pešla nedle a v pondlí se znenadání pihlásila jedna paní, která pi úklidu kaple našla hndou složku se všemi ztracenými doklady. Svatý Antoníne, dkuji! Vilém Sitte 60. výroí tragické smrti P. Aloise Daka Dne 6. dubna 2005 uplynulo již 60 rok od smrti rodáka z Jiíkovic, dp. Aloise Daka. Narodil se Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kromíži, po jehož ukon- ení nastoupil do alumnátu na Antonínské ulici v Brn. Na knze byl vysvcen olomouckým svtícím biskupem msgre. Stanislavem Zelou v Brn. V Jiíkovicích byl uvítán u zvonice ped sochou Panny Marie Bolestné. Obecní kronika zaznamenala: Toho léta vyšel z našeho stedu knz na vinici Pán, P. Alois Dank z ísla 15. Jeho primice se zúastnila celá obec. Kéž se daí úkol pastýe ohroženého stáda. Nastoupil jako kaplan do farnosti Moravská Nová Ves. Opt záznam z kroniky: Z reichu se vracejí naši lidé, prchají ke svým rodinám. Dunní dl v tomto roce 1945 je slyšet od Ostravy stále zetelnji. Dne 7. bezna pekroili Rusové u Hodonína hranice Moravy. V tento as opt nová ob vojenských operací této války z naší obce. Loni vysvcený knz P. Alois Dank byl zabit pumou ruského letectva. Byl pohben na místním hbitov, veer šli knží a 4 obané nesli rakev, dvakrát se ukryli ped letadly. Kronika v Moravské Nové Vsi zaznamenává: Po deváté hodin veerní pišli na faru dva snoubenci k sepsání protokolu spolu se svdkem. Fará P. Beneš spisoval protokol se snoubenci a kaplan P. Dank poslouchal zahraniní rozhlas. Po zprávách pišel do kanceláe a sdloval, co hlásili. ekl asi dv vty, když se ozvala velká rána a nastala tma. První se vzpamatoval na zemi ležící p. fará. Tázal se pítomných, jsou-li zdrávi. Všichni se ozvali, pouze P. Dank se nehlásil. Pi svitu baterky zjistili, že mu byla roztíštna hlava. Pítomná snoubenka byla stepinou bomby zasažena do hlavy, po pevozu do Prahy lékai zjistili zánt mozkových blan. Bomba padla asi 7 metr ped farní budo-

13 Okénko ervna 2005 vou, ta byla zle zízena, stešní tašky i s okapovou rourou spadly, též omítka, ve stnách byly otvory od stepin, dvee od ulice rozbity, okenní rámy vytrženy a roztíštné sklo Dne 19. února 1946 bylo tlo P. Aloise Daka exhumováno, bylo pevezeno do Šlapanic a tam pochováno. Ve šlapanickém kostele pi zádušní mši svaté ve své promluv P. Josef Soukup se vyslovil v tom smyslu, že odchod P. Aloise Daka oznail jako rozlouení v bílém. Pipomnl tak tradici, že knz, který se nedožil jednoho roku svého psobení, odchází na vnost v bílém tím se pipomíná obad svcení knží. Od té doby psobí ve službách církve a oban nkolik nových knží z Jiíkovic, kteí složili slib služby a vrnosti. P. Josef Vlek Vzpomínka na konec války Bylo to ke konci II.svtové války, když jednoho dne tehdejší vládcové pihnali na faru do Libevse u Loun v severních echách skupinu vyhladovlých a utrmácených vz. Mli si odpoinout a dostat nco k jídlu. Ten den ráno poruil, v minulosti bychom ekli pedseda JZD farské slen, která se starala hlavn o výzdobu kostela a úklid, aby uvaila kotel brambor - bez dalšího vysvtlení. Když se odsouzenci rozložili na travnatém dvoe, zaal voják rozdávat brambory, každému ti kusy. Když se jeden z vz zeptal, zda by mohl dostat o jednu bramboru víc, protože pedchozí den dostal jenom dv, byl hrub odbyt a nedostal nic. Po krátkém odpoinku byla skupina opt vyhnána ven na cestu. Nikdo nevdl, odkud pišli a kam jdou, ale po jejich odchodu našli místní obyvatelé v blízkosti hbitova devt zastelených muž, kteí už nemohli jít dál. Na druhý den pinesla na faru jedna paní malý kufík, ve kterém bylo dvoubarevné, bílofialové mešní roucho a prostý pozlacený kalich s patenou. Toto uchovávám jako vzácnou památku na neznámého bezejmenného muedníka z konce II. svtové války. Vilém Sitte

14 Okénko ervna 2005 P. Alois Slovák V letošním roce si obce regionu Slavkovského bojišt pipomínají dvousté výroí tzv. Bitvy Tí císa. Pi této píležitosti si zaslouží alespo krátkou vzpomínku P. Slovák, který se zasloužil o dstojné uložení ostatk padlých voják z bitvy a je oprávnn nazýván tvrcem Mohyly míru. Narodil se v Boskovicích rodim Marii a Eduardu Slovákovým, jako první z osmi dtí. Slovák pocházel z vlastenecké rodiny. V tchto dobách bylo nejvtším projevem národního cítní, jestliže otec vychovával své dti esky, zvlášt dal-li je zapsat do eské školy. V roce 1870 nastoupil P. Slovák na Slovanské gymnázium, které bylo v tchto letech jediným eským gymnáziem v Brn a okolí. Budova bývalého gymnázia je dnešní dm.13 na Rooseveltov ulici. Období studia mlo velký vliv na utváení Slovákovy osobnosti. Psobila zde ada významných uitel, kteí rozvíjeli jeho charakter a vlastenecké cítní. Byli to pedevším editel školy K. Witek, profesor náboženství a básník V. Šastný, profesor djin V. Royt a také otec P. Bezrue profesor A. Vašek. Po složení maturitní zkoušky vstoupil na teologická studia bohosloveckého ústavu v Brn. Na knze byl vysvcen 10. záí Nejprve psobil v Ivanicích, potom byl ustanoven vikáem pi katedrálním chrámu sv. Petra a Pavla v Brn. Díky svým schopnostem a píli mohl dosáhnout vysokých církevních hodností. Poznal však, že jeho povoláním je vnovat se mládeži. A tak 1. íjna 1888 nastoupil P. Slovák na místo profesora náboženství na eské státní reálce v Brn na Kenové ulici. Své žáky velice miloval a studenti mu tuto lásku opláceli úctou a obdivem. Svým studentm vštpoval základní etické a estetické zásady, probouzel v nich touhu po vdní a poznání, uil je kriticky a samostatn myslet. P. Slovák byl nejen jedineným pedagogem, ale též významným a vyhledávaným kazatelem. Byl poven kázáním v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Povzbuzení sem chodili erpat lidé ze všech spoleenských vrstev. Ve svých kázáních zdraz- oval pedevším mravnost, odvahu, statenost, potebu vzdlání, význam práce a lásku k vlasti. Pi sestavování promluv se ídil zásadou: Kdo vstupuje na kazatelnu bez dkladné pípravy, sestupuje z ní beze cti. Reagoval vždy na rzné spoleenské a politické události. Díky svým pokrokovým a odvážným myšlenkám neunikl pozornosti tch, kterým nebyla jeho kázání vhodná. P. Slovák rád cestoval, obzvlášt po Morav, pi emž si všímal archeologicky a umlecky významných míst. Vnoval se také studiu válených djin. Velice ho zajímaly napoleonské války, zvlášt bitva u Slavkova. Místa jejího prbhu asto navštvoval, organizoval sem exkurze student. Prateckým bojištm procházel též o dušikách, 2. listopadu Potkával se s lidmi, kteí chodili na hbitov pomodlit se za své drahé zemelé a rozsvítit u jejich hrob svíce. Tehdy si uvdomil, že tohle bojišt je též jedním velkým zapomenutým hbitovem. Napsal: znám hbitov, nesmírný hbitov, tyi hodiny cesty dlouhý, dv hodiny široký, znám hbitov, na nmž odpoívá tisíce nebožtík,

15 Okénko ervna 2005 syn, bratr, otc a jejich hrob nikdo nezdobí, jejich hrob nikdo neosvtluje a na jejich hrobech se nikdo nepomodlí! Jsou to zapomenuté hroby padlých na rozsáhlém bojišti prateckém Hbitove pratecký, pole svaté. Svatým jsi také proto, že sám nebeský Hospodá se o tebe stará. Nebo nad tvými nebožtíky tak záhy svt zavel pam svou. P. Slovák se rozhodl, že na bojišti vybuduje pomník, který by byl dstojnou památkou na všechny, kteí ve slavkovské bitv padli. Cestoval po evropských bojištích, aby našel vzor pro svj zámr. Bádal v archivech, vyhledával zápisy ve farních a obecních knihovnách. Celé bitevní pole mnohokrát prošel a zaznamenával pamti lidu, dochované ústním podáním. Svoje poznatky uveejoval v brnnském asopise Hlas. Není pravdivé tvrzení, že byl P. Slovák propagátorem napoleonského kultu. Sám o sob íkával: Nezú- astnil jsem se s páteli akce na postavení mohyly na slavkovském bojišti, abych oslavoval památku velikého Francouze Napoleona, ped kterým se ovšem skláním, ale protože chtl jsem zejména, aby mohyla ta byla mohylou míru a lásky, aby pipomínala lidstvu hrzu válek. Profesor Slovák byl slabší tlesné konstrukce. Odpovdná práce stedoškolského uitele a jeho kazatelská innost oslabovaly jeho tlesné síly. Konec prázdnin trávíval v sanatoriu na Moravci. Zde též oslavil své 70. narozeniny. Na vnost odchází dne 23. bezna 1930 v nemocnici Milosrdných bratí v Brn. Pohben je v rodinném hrob v Boskovicích, na hbitov u kostela Všech svatých. P. Slovák ml hluboký a pátelský vztah k vesnici Praci. Rád hovoíval s lidmi a vždy ml zájem o vše, co se tu podnikalo. Zde též nachází nadšené stoupence pro svou myšlenku postavit na kopci nad Prací památník obtem Slavkovské bitvy. Jeho velkými páteli a pomocníky pi realizaci byli editel pratecké školy Josef Ryba a uitel Jaroslav ermák, který na nj vzpomíná slovy: P. Slovák byl náš, byl námi všemi milován! Jeho láska k trpícímu a zlým osudem pronásledovanému lovku byla bezpíkladná. Byl jsem asto svdkem, když jsme spolu chodívali, že vyndal z vesty tu poslední korunu a podaroval. Kolikráte mi íkal: Kdybych mohl dáti lidem srdce, nebylo by mezi námi lidí nešastných. V dubnu roku 1929 jmenovala naše obec P. Slováka estným obanem. Na tuto zprávu reagoval dopisem: Nikdy jsem ve svém život nebažil po uznání nebo chvále lidské, ale vždycky jsem se ídil slovy sv. Pavla: To jest sláva naše svdectví našeho svdomí. Pi Slovákov pohbu položili zástupci obce Prace do jeho hrobu v Boskovicích skíku s prstí od Mohyly míru, z místa, kterému zasvtil ást svého života. Naše obec uctila památku svého estného obana tím, že pojmenovala ulici k Mohyle míru ulicí Prof. P. Slováka (nyní pejmenována na ulici K Mohyle míru). Skutenost, že byl P. Slovák mezi prateckými lidmi velmi oblíben, výstižn opt vyjaduje uitel J. ermák: Bojišt slavkovské mlo dva velké muže. Napoleona a P. Slováka. Napoleon zanechal na bojišti 22 hromadných hrob vojín a odnesl si vítzství. P. Slovák zanechal na bojišti Mohylu míru pomník pokoje a lásky a odnesl si srdce nás všech. V. Ferbyová

16 Okénko ervna 2005 MJ KONÍEK Milí tenái, dnes se setkáváme s další tváí, reprezentantkou koníka zvaného step. Je jí sympatická mladá dáma Sylva Brychtová, maminka dvou dtí a manželka poítaového experta. Sylvo, jak se pihodilo, že ti uaroval tanec - step? S tancem a zejména se stepem jsem zaala ve 13 letech ve stepaském klubu, kam m sebou otec brával na zkoušky. Psobil jako tanení pedagog a choreograf. I starší bratr se od dtství vnoval divadlu a jeho profese je divadelní (muzikálový) režisér a choreograf. Doma jsme hovoili vtšinou jen o tanci a divadle, jezdilo se na rzné soutže a semináe i mimo republiku. To prostedí bylo tak silné, že m vlastn nenapadlo dlat nic jiného. Pozdji jsem s otcem uila na Letní škole stepu poádanou Tanení školou Starlet apod. Navštvovala jsem semináe jazzového tance a baletu, absolvovala tíleté studium tanení pedagogiky na soukromé konzervatoi v Praze. Pedagogické zkušenosti jsem pozdji opt využila v Tanení škole Starlet a v Soukromé tanení a dramatické škole manžel Bartkových v Brn. Step jako takový je u nás pomrn mladý. Tvj otec je jeho eským propagátorem Ano, mnohaletou prací se otci podailo zaadit dlouho opomíjený step mezi ostatní tanení disciplíny jak v umleckém školství, tak i mezi tanení klubovou mládež. Je zakladatelem tradice mistrovství R ve stepu (od r. 1986) a eskomoravského stepaského svazu (v r.1994). Pedstav nám step trochu blíže. O jaký druh tance se jedná a kde má vlastn své koeny? Step, v originále nazývaný tap dance, do roku 1920 buck dance, je tanec s podupy špiek, pat nebo celých chodidel, v podstat krokový tanec rychlého tempa, pi nmž taneníci vyklepávají rytmus nohama. Poprvé se objevil, odborníky zaazen jako první jazzový tanec, pi ernošských náboženských shromáždních v USA. Spojují se v nm prvky súdánských podupových tanc, irského jiga a anglického devákového tance clog dance. Vznikal mezi irskými a anglickými vysthovalci a ernochy v chudinských tvrtích amerických velkomst. Jeho poátky spadají do roku 1840 a nejvtší popularity dosahuje poátkem ticátých let 20. stol. Tehdy vznikl zvukový film, jehož pomocí se step dostal do Evropy. Jakou výbavu by ml mít zájemce o step? Samozejmostí je pohybové schopnosti, hudební sluch, cit pro rytmus, dále ovládat práci s rekvizitou (hlka, klobouk atd. pokud to vyžaduje choreografie) a v poslední dob je takovou pidanou hodnotou umní akrobacie. Je vítané, pokud do souboru pijde lovk, který se už nap. vnoval gymnastice, baletu, nebo jiné tanení disciplín. Pokud se vnuje pouze stepu, stejn po ase zjistí, že si musí ostatní dovednosti doplnit. Osvojení nových taneních prvk je nároné, jak asto trénujete? Vtšinou 1x za týden, ped soutžemi a vystoupeními spíše tikrát za týden. Na zaátku sezóny se uíme nové kroky, vazby a vytváíme choreografie. Zbytek roku

17 Okénko ervna 2005 vtšinou opakujeme náš repertoár. A pochopiteln ada z nás navštvuje ješt lekce jiných taneních technik. Pi vzniku každé choreografie zaleží na tom, zda se jedná o sólo, dvojici, i formaci. Nejnáronjší je pochopiteln tvorba formace. Ale zase je zde uritá výhoda kolektivní spolupráce. Díky celé ad seminá a letních škol tance, které se konají vtšinou mimo Brno a vedou je vynikající tuzemští i zahraniní pedagogové, má taneník možnost neustálého zdokonalování a obohacování své dovednosti o nové technické variace a vazby. Step máš už opravdu pod kží, vi? Kdysi jsem slyšela od jednoho stepae krásnou vtu: step je tanec, který je slyšet, a práv to m na stepu zpoátku velice imponovalo. asem jsem však pochopila, že step není jenom tanec, ale uritý životní styl a také i vyjadovací jazyk, nebo má svou abecedu, slova a vty. Pi tanci se cítím nesmírn vnitn svobodná a je to zpsob mé relaxace. Ped nkolika lety jsi uvila v Ježíše Krista. Jak prožíváš svou víru nyní v bžném dni? Pichází nkdy zkoušky, nesnáze? Krizemi procházím neustále. Jsou taková období, kdy víru cítím intenzivn a pak je zase útlum. U m není samozejmostí zaínat všechno modlitbou. Uíme se. I od dtí, které už te v tom prostedí vyrstají. Hodn pro m znamená, že se mohu setkávat s vámi z kostela. Protože jinak pevážn jsem v kontaktu s nevícími. Cítím, že mám poád hodn práce sama se sebou: krotit to horší já. Sylva Brychtová 2 x 1. místo na Mistrovství Nmecka (1990) v kategorii junior sólo a dvojice 1. místo ve Stedoevropském poháru (1991) v kategorii hlavní sólo 4x Mistr eské republiky v kategorii hlavní dvojice ( ) 3x Mistr eské republiky v kategorii hlavní formace ( ) za milé povídání dkuje Ivana Horáková

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Neprodejné Pedseda OKM: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Redaktor

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období duben listopad 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.11.2007 má náš klub 60 len (24 žen a 36 muž). V tomto období se novými leny stali (v

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Farní tábor Rajnochovice - Pístav 2016

Farní tábor Rajnochovice - Pístav 2016 Farní tábor Rajnochovice - Pístav 2016 Letošní tábor farnosti Domanín + Tmice se nekonal v Újezdu u Uniova, ale v jiném, novém, neokoukaném prostedí, v obci Rajnochovice, na fae. Probíhal v termínu 17.

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Společná fota na straně

Společná fota na straně Ty největší hlody již na straně 2. Společná fota na straně 4. Více na straně 8. Jak jistě každý z Vás ví, v letošním roce se v Praze, ve dnech 5. a 6.7, konal XV. Všesokolský slet, který byl vyvrcholením

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více