Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, Ostrava Mgr. Anna Kraulová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová"

Transkript

1 Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace T E W Gajdošova 9, Ostrava Mgr. Anna Kraulová Je školou rodinného typu s individuálním přístupem k žákům, což jí umožňuje menší počet žáků ve třídě. Motto základní školy je Škola, do které se vyplatí chodit. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Od pramínku poznání k pramenům vědomostí a zaměřuje se na nové formy práce a projektovou výuku s prezentací na veřejnosti. Žáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka a od 4. třídy výuku informatiky. Pracují v odborných učebnách dílen, výtvarné a hudební výchovy, multimediální učebně vybavené interaktivní tabulí, projektorem, PC, k dispozici je školní knihovna. Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. Volný čas žáci tráví v literárním klubu vybaveném rovněž PC. Škola se intenzívně věnuje také sportovním aktivitám dětí. Disponuje hřištěm a tělocvičnou o rozměrech cca 15,50 x 9,20 m (včetně samostatného vchodu). Třídy jsou v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímány ke komerčním účelům. Školní hřiště je přístupné veřejnosti v době letních měsíců v dopoledních i odpoledních hodinách a je vybaveno zahradními prvky. Mimo výukový program zajišťuje škola pro děti v odpoledních hodinách kroužky dramatický, keramický, tvorby školního časopisu, dovedných rukou, výtvarný, sportovní hry a výuku angličtiny. Součástí školy jsou dvě výtvarné galerie Dětská výtvarná galerie a Galerie Na chodbě pro prezentace profesionálních výtvarných umělců. Škola pořádá celou řadu soutěží a akcí pro školy z ostravského regionu, např. Pohádky dětí dětem, Anglický slavík, Anglický desetiboj, I naše děti umí zachránit lidský život. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8, Ostrava Mgr. Radka Hanusová T , , E W 1

2 Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Má zřízeny dva přípravné ročníky, ve kterých se děti připravují na úspěšné zvládnutí 1. třídy. Od školního roku 2008/2009 se zapojila do dlouhodobého projektu Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy, v rámci kterého umožňuje dětem vzdělávání alternativními formami výuky a nadstandardním vybavením estetických tříd učebními i žákovskými pomůckami. Cílem tohoto projektu je vybavit žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí standardními vědomostmi absolventa základní školy tak, aby byli schopni a ochotni ve vzdělávání pokračovat a v budoucnu se plnohodnotně zapojit na trhu práce. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách i odbornou součinností týmu pedagog asistent pedagoga. Ve výuce jsou využívány alternativní metody a formy práce s využitím moderní techniky. K dispozici jsou odborné i kmenové učebny vybaveny nejmodernější ICT technikou, včetně interaktivních tabulí. Od září 2011 přibyla specializovaná jazyková učebna, počítačová učebna a učebna fyziky. Žáci mohou smysluplně využívat volný čas v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích výtvarných, dramatických i pohybových. V rámci projektu fungující odpolední školy jsou žáci kromě volnočasových aktivit částečně připravováni i na výuku. Škola je zapojena do řady projektů ESF, spolupracuje s odbornými pracovišti. Od školního roku 2008/2009 umožňuje těm uchazečům z řad veřejnosti, kteří v minulosti nezískali základní vzdělání, si toto vzdělání doplnit formou dálkového studia v Kurzu pro získání základního vzdělání. Má tělocvičnu o rozměrech 18,1 x 10,45 m se zvláštním vchodem pro odpolední provoz (možnost pronájmu). Je vybavena na gymnastiku a míčové hry. Škola provozuje zrekonstruovaný multifunkční sportovní areál, který slouží k výuce tělocviku i všem sportovním mimoškolním aktivitám žáků. Modernizované hřiště s umělým povrchem na fotbal, nohejbal, volejbal a košíkovou slouží v odpoledních hodinách i k pronájmu (o víkendech a prázdninách celodenně), v blízkosti je také rozběhová dráha s doskočištěm a 2 stoly na stolní tenis. Součástí tohoto areálu je i vyhrazený prostor s hracími prvky, kde mohou příjemně strávit čas zejména děti přípravných ročníků a školní družiny. Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace T E W Gen. Píky 13A, Ostrava Mgr. Jan Veselý 2 Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. S anglickým jazykem začínají žáci již v 1. ročníku, a to ve formě kroužku. Od 2. ročníku je anglický jazyk povinným předmětem, stejně jako informatika. Od 7. ročníku je nabízen druhý cizí jazyk, zejména německý. Velkou předností při výuce jazyků je multimediální jazyková učebna, která patří k nejvyspělejším jazykovým pracovištím v České republice. Učebna je vybavena 24 počítači se sluchátky, interaktivní tabulí, diaprojektorem, videokonferenční jednotkou, vizualizérem, DVD přehrávačem a dalšími prvky. Ve výuce jsou využívány moderní metody a formy práce. K dispozici jsou kmenové třídy a odborné učebny s pěti interaktivními

3 tabulemi, které zvyšují úroveň výuky ve škole. Od září 2011 přibyla další specializovaná učebna, a to mobilní učebna fyziky. Ve škole aktivně pracuje Žákovský parlament, který má na svém kontě mnoho zajímavých akcí včetně charitativní sbírky hraček, lékárniček a sbírky pro Dětský stacionář při Městské nemocnici Ostrava Fifejdy. Od září 2012 škola realizuje projekt z ESF při Evropské unii s názvem Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků. Škola plánuje tímto projektem zvýšit zájem žáků o manuální činnosti a o studiu na učebních oborech. Součástí projektu jsou také nově vybavené dílny pracovního vyučování, včetně strojů a nářadí. Škola dbá na zdravý životní styl žáků. Organizuje školy v přírodě, ozdravené pobyty a lyžařské kurzy v našich moravských pohořích. Tradicí se staly sportovně poznávací a pobytové kurzy v zahraničí. V roce 2011 absolvovali žáci kurz v Chorvatsku, v září 2012 v Bulharsku. Mimo výukový program zajišťuje škola v odpoledních hodinách kroužky plavání, keramický, výtvarný, literárně - dramatický, anglického jazyka, ekologický, sborového zpěvu, badmintonu, informatiky, karate apod. Již tradičním prvkem školních aktivit je pěvecký sbor Melodie, který každoročně vystupuje na mnoha akcích v Ostravě, 2x ročně pořádá koncert v modlitebně Církve bratrské. Na svém kontě má již 2 vydaná CD. V roce 2012 sbor oslavila 30 let svého koncertování. Na škole jsou také rozvíjeny sportovní aktivity, a to prostřednictvím přípravek basketbalu a volejbalu. Základní škola získala v roce 2010 Statut Centra sportu, které jako jediné při základní škole v Moravskoslezském kraji nabízí tělovýchovné a sportovní aktivity jak žákům, tak i ostatním dětem z blízkého okolí. Škola má plavecký bazén o rozměrech 16,8 m x 8 m s hloubkou 0,9 m 1,6 m a 2 tělocvičny o rozměrech 25 m x 11,6 m a o rozměrech 29,8 m x 15,6 m. Jsou vybaveny na gymnastiku a na míčové hry. Tělocvičny včetně bazénu jsou pronajímány zájemcům z řad sportovních organizací a klubů. U základní školy je sportovní areál, který je vybaven travnatým hřištěm na fotbal, běžeckou dráhou (ovál) na 500 m, 60 m a 100 m, na skok vysoký, do dálky, na hod koulí, hřištěm na košíkovou a házenou, vše s umělým povrchem, 2 hřiště na volejbal, nohejbal a tenis s asfaltovými povrchy, odpočinkovým koutem pro školní družinu (domeček se skluzavkou a pískovištěm), kopcem s terénní modulací a volnou travnatou plochou k hrám. Hřiště slouží ke sportovnímu využití i odpočinku široké veřejnosti. Je volně přístupné každoročně od dubna do října v čase od 8.00 do hodin. O prázdninách mohou návštěvníci využít služeb sportovního asistenta, který zapůjčuje sportovní vybavení. Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace T E W Kounicova 2, Ostrava Mgr. Hynek Vojtasík 3

4 Základní škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze. Školní vzdělávací program Učíme se spolu je zaměřen na projektové vyučování, které učí žáky spojit poznání s prožitkem a smyslovým vnímáním, poznání skutečnosti se děje přirozenou cestou a na základě autonomní zkušenosti žáka, výuku anglického jazyka od 1. ročníku, výuku druhého cizího jazyka (německého) od 7. třídy, práce s výpočetní a komunikační technikou, širokou nabídkou zájmových kroužků s různým zaměřením, např. pracovní, sportovní, výtvarný, hudební, počítačový, pěvecký, dopravní, taneční, zdravotnický. Výchovně - vzdělávací proces probíhá v moderních multimediálních učebnách s využitím interaktivních tabulí a učebnic. Školu navštěvují nebo mohou navštěvovat žáci se zdravotním postižením (tj. s autismem, s vadami řeči, s vývojovými poruchami učení). Těmto žákům poskytují reedukační péči nad rámec rozvrhu hodin 1 2 hodiny týdně podle sestavených individuálních vzdělávacích plánů. Dále pak nabízí v 5. a 7. ročníku výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je školní družina. Škola disponuje 2 tělocvičnami o rozměrech 13,65 m x 7,21 m (gymnastický sál) a 16,5 m x 10,3 m, které jsou vybaveny na gymnastiku a míčové hry. Zvláštní vchod k odpolednímu provozu má jen velká tělocvična. V současné době je pronajímána v odpoledních hodinách Akademii bojových umění. Chloubou školy je každoroční pořádání turistických výletů pro žáky a jejich rodiče pod názvem Kounický škrpál, kdy pod vedením pedagogických pracovníků mohou rodiče s dětmi o víkendu vyjet do hor a okolí Ostravy nebo navštívit známá místa v České republice a na Slovensku. Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace T E W Matiční 5, Ostrava Mgr. Dagmar Hrabovská Základní škola s dlouholetou tradicí poskytuje základní vzdělávání zaměřené od 1. ročníku na rozšířenou výuku cizích jazyků a práci s počítačem. Žáci školy mají možnost studovat až tři cizí jazyky. Výuka jazyků je doprovázena vzdělávacími pobyty v zahraničí. Mimoškolní činnost žáků probíhá v zájmově orientované školní družině a v řadě různých kroužků, a to dramatickém, počítačovém, volejbalovém, biologickém, hře na zobcovou flétnu, keramickém, tanečním, výtvarném, klubu přátel francouzského jazyka a aerobiku. Škola organizuje pro žáky výjezdy do škol v přírodě, adaptační kurzy, projekty zaměřené na environmentální výchovu a prevenci negativních jevů. Základní škola je dlouhodobě fakultní školou Ostravské univerzity. Školní výuka probíhá ve dvou budovách. V budově na ul. 30. dubna 20 je umístěn 1. stupeň školy a školní družina, na ulici Matiční 5 je 2. stupeň a některé třídy 4. a 5. ročníku školy. Součástí vybavení je 6 odborných učeben na práci s počítačem a výuku cizích jazyků, jedno odborné pracoviště speciálního pedagoga. 4

5 Část tříd obou školních budov je vybavena interaktivními tabulemi. Škola má 2 tělocvičny o rozměrech 17,2 m x 6,61 m (na ulici Matiční 5) a 16 m x 9 m (na ulici 30. dubna 20) s vybavením na gymnastiku a na míčové hry. U objektu základní školy na ulici 30. dubna 20 je sportovní areál, vybavený oploceným hřištěm pro míčové hry s litým asfaltovým povrchem, rozběhovou dráhou s doskočištěm na skok daleký, odpočinkovým koutem s pódiem a lavičkami. Ve vnitřním areálu budovy školy na ulici Matiční 5 je hřiště na streetball, volejbalové hřiště, obě s umělohmotným povrchem a výukový kout se zahradním altánem a stoly na stolní tenis. Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace Gen. Píky 13B, Ostrava Ing. Ľubica Havelková T , E W Základní škola waldorfská vznikla v Ostravě jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice v roce 1991 a je členem Asociace waldorfských škol v ČR. Absolventi školy mohou pokračovat ve vzdělání na Střední odborné škole waldorfské v Ostravě nebo kterékoli střední škole či odborném učilišti. Škola poskytuje vzdělání podle učebního programu Waldorfská škola. Jejím hlavním cílem je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání u každého dítěte, pomáhat mu v aktivním poznávání světa a sebe sama, rozvíjet jeho samostatnost, zodpovědnost a touhu po dalším vzdělání. Žáci si osvojují tvůrčím a praktickým způsobem poznatky ze světa přírody a lidí, od l. třídy se učí anglickému jazyku a dalšímu cizímu jazyku (německému nebo ruskému) a hře na zobcovou flétnu. Velká péče je věnována rozvoji uměleckých dovedností - výtvarných, hudebních, divadelních, řemeslným činnostem a umělecké práci se dřevem. Děti mají možnost navštěvovat zájmové útvary, které se obměňují podle zájmu dramatický a hudební kroužek, informatiky, psaní na stroji a zdravotnický. Na škole byl založen flétnový kroužek AULOS. Na l. stupni je organizována škola v přírodě, na 2. stupni ekologický a lyžařský kurz. Vždy 5. třída reprezentuje školu na Olympijských hrách waldorfských škol ČR. Každoročně se žáci zapojují do divadelní přehlídky českých waldorfských škol - Duhové divadlo v Písku. Škola má moderně vybavenou přírodovědnou laboratoř, jazykovou a multimediální učebnu. Pro výuku tělesné výchovy a plavání využívá tělocvičnu, hřiště a bazén v areálu Základní školy Ostrava, Gen Píky 13A, PO. Při škole také fungují 3 oddělení školní družiny s bohatým zázemím a programem pro děti. Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči, kteří se nemalou měrou podílejí na chodu školy, přípravách školních akcí, zvláště školních slavností v průběhu roku a zajišťují mimoškolní aktivity s dětmi (tématické výlety, prázdninový tábor). Činnost rodičů zaštiťuje Waldorfské sdružení Ostrava, občanské sdružení. Škola organizuje přednášky a besedy pro rodiče i ostatní zájemce, řemeslné a výtvarné dílny, bazary a den otevřených dveří. Základní škola waldorfská v Ostravě je fakultní školou Ostravské univerzity, na praxi se střídají i studenti středních škol s pedagogickým zaměřením. Od roku 2009 spolupracuje s polskou waldorfskou školou v Bialsko - Biale. 5

6 Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace T Nádražní 117, Ostrava Mgr. Libor Novotný E W Základní škola má dlouholetou tradici, je vybavena moderními učebnami, výpočetní technikou, učebnou výtvarné výchovy s keramickou pecí, tělocvičnami, horolezeckou stěnou, speciálním hřištěm na házenou, knihovnou a školní jídelnou výdejnou. Vzhledem k tomu, že má škola bezbariérový přístup, mohou se v ní vzdělávat i děti s tělesným handicapem. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Vzdělávání pro život = Dobrý start do života. Na II. stupni si mohou žáci vybrat mezi sportovní a běžnou třídou a v rámci školního vzdělávacího programu volitelné předměty házenou, sportovní hry, keramiku, domácnost a seminář z přírodopisu. Škola organizuje pro žáky školy v přírodě, ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí podporující výuku cizích jazyků. V době mimo vyučování nabízí dětem bohatou zájmovou činnost v podobě kroužků (sportovní, ekologický, keramický ). Škola vydává školní časopis Termit a pořádá pravidelně vánoční jarmark. Od roku 2007 se na chodu školy podílí školní žákovský parlament. Žáci navštěvují Dramacentrum, společnost OZO, Národní divadlo moravskoslezské, přívozskou pobočku Knihovny města Ostravy. Škola spolupracuje s Muzeem v Terezíně, dětským oddělením Městské nemocnice v Ostravě - Fifejdách a Kojeneckým ústavem v Ostravě Zábřehu. Žákyně a žáci reprezentují školu na turnajích nejen v Ostravě a různých místech České republiky. Součástí školy jsou dvě tělocvičny se zvláštním vchodem pro mimoškolní sportovní činnost a házenkářské hřiště s umělou trávou. Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace T E W Ostrčilova 1, Ostrava Mgr. Hana Kimerová Základní škola poskytuje vzdělávání v českém a v rámci bilingvního vzdělávání v anglickém jazyce dle školního vzdělávacího programu více než škola. Jako druhý cizí jazyk vyučuje jazyk španělský, francouzský nebo německý. V rámci volnočasových aktivit nabízí škola kroužky sportovní, historický, dopravní, hravé němčiny, pěvecký, keramický a tenisový. V bilingvních třídách škola umožňuje žákům skládat zkoušky Cambridge ESOL. Cambridge ESOL je součástí renomované univerzity v Cambridge. V bilingvní části školy se děti mohou přihlásit do řady kroužků např. Jewellery Design, Yoga, Study Conner, Home 6

7 Work, Creative, Mix and Match, Thread and Needle, Papercrafts, French, dopravního, českého programu a sportovně kulturního. V rámci školní družiny nabízí kroužky břišních tanců, taneční, hravé angličtiny a rukodělný. Žáci ročníku absolvují každoročně školu v přírodě a žáci 6 9. ročníku tématické ozdravné pobyty se zaměřením na klima třídy. V rámci výuky cizích jazyků se žáci účastní vzdělávacích a poznávacích zahraničních zájezdů. V tomto školním roce se uskutečnil výměnný pobyt s partnerskou francouzskou školou z Amgres. Je fakultní školou Ostravské univerzity a Informačním centrem Nakladatelství Fraus, jehož cílem je přiblížit novinky z oblasti vzdělávání pedagogické i laické veřejnosti. V centru se pořádají semináře a v dopoledních hodinách výuka cizích jazyků pro žáky školy s využitím interaktivní tabule a počítače s připojením na internet. Pro budoucí prvňáčky pořádá škola přípravný kurz Moje první školička. V rámci volitelných předmětů nabízí škola žákům užité výtvarné činnosti, základy administrativy, historický seminář, průvodce cestovním ruchem, výchovu k finanční gramotnosti, přírodovědný seminář, etickou výchovu a digitální fotografii. Žákům z bilingvních tříd slouží anglická knihovna. Součástí školy jsou dvě tělocvičny o rozměrech 15,15 m x 10,2 m a 7,85 m x 10,2 m se zvláštním vchodem k odpolednímu provozu, s vybavením na gymnastiku a míčové hry, školní hřiště a sportovní areál vybavený běžeckou dráhou (ovál) na 60 m, 100 m a 500 m s umělým povrchem, doskočištěm na skok do dálky, fotbalovým hřištěm s umělou trávou, jedním betonovým hřištěm na streetball a malou kopanou, jedním volejbalovým kurtem a streetballovým hřištěm s umělým povrchem. Odpočinkový prostor mateřské školy je vybaven dřevěnými hracími prvky, skluzavkami, houpačkami a pergolou. Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace Zelená 42, Ostrava PaedDr. Aleš Koutný T E W Základní škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu Zelená budoucnosti" je zaměřen na posílení čtyř základních pilířů moderní vzdělanosti - matematiky, češtiny, angličtiny a informatiky - od nejnižších tříd 1. stupně. Tradičním zájmovým útvarem školy je projekt Stop nudě a školní časopis Extra třída. Další pravidelné kroužky i jednorázové aktivity jsou v areálu školy zajišťovány jinými organizacemi a mění se podle aktuální poptávky v průběhu roku. Škola je vybavena tělocvičnou o rozměrech 25,15 m x 12,2 m se zvláštním vchodem k odpolednímu provozu s vybavením na gymnastiku a na míčové hry. Při základní škole je vybudován sportovní areál vybavený doskočištěm na skok daleký, fotbalovým hřištěm, kurtem na odbíjenou a streetballovým hřištěm s umělými povrchy. Součástí školy je i dětský areál s hracími prvky, se stoly na stolní tenis a s menším hřištěm s umělým povrchem. Při škole bylo zřízeno odloučené pracoviště Základní umělecké školy, Ostrava Muglinov s pestrou nabídkou výtvarných a hudebních oborů. 7

8 Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra T E W Jungmannova 3, Ostrava PhDr. Soňa Tarhoviská Základní škola byla založena Charitou Ostrava v roce 1993 v rámci projektu na pomoc sociálně potřebným. Zřizovatelem je v současné době Biskupství ostravsko opavské. Základním východiskem vzdělávací koncepce je sociální pedagogika. Individuální přístup k dětem je zajištěn nízkými počty žáků ve třídách maximálně 20 dětí. V současné době má škola 240 žáků. Výuku zajišťuje pedagog společně s romským asistentem. Škola integruje handicapované děti a zřizuje pro ně speciální třídy. Při škole působí občanské sdružení ŠES T (Škola etnicky smíšená Tolerance), které se zaměřuje na integrační aktivity ve prospěch žáků. Školní družina má dvě oddělení pro mladší a starší děti. Škola provozuje dvě tělocvičny, posilovnu a hřiště vybavené pro míčové hry s neprašným povrchem. Součástí školy je mateřská škola pro děti do čtyř let a přípravný ročník pro pětileté děti. Základní škola, Ostrava Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace T , E W Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz Mgr. Jindřich Otzipka Zřizovatelem základní školy je Moravskoslezský kraj. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Základní škola praktická. Příprava žáků probíhá s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce, důraz je kladen na individuální přístup k žákům. Mezi vzdělávací priority patří tématicky sladit výuku, přiblížit ji potřebám praktického života a docílit uceleného vzdělání. Škola má školní družinu, jídelnu - výdejnu, prostory pro výuku vaření, rukodělných a zahradnických prací, počítačovou učebnu a tělocvičnu s vybavením na gymnastiku a míčové hry, knihovnu s čítárnou, posilovnu, hernu na stolní tenis a keramickou dílnu. Děti mohou navštěvovat cca 10 zájmových kroužků např. logopedický, keramický, hudebně dramatický, stolního tenisu, kondičního cvičení, sportovní, taneční, výtvarný, němčiny a dětského počítače. 8

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Morkovice se představuje

Morkovice se představuje Základní škola Morkovice se představuje Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit naši školu, která se nachází v krásném klidném prostředí ve městě Morkovice-Slížany. Naše škola má k dispozici

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1894/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více