Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, Ostrava Mgr. Anna Kraulová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová"

Transkript

1 Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace T E W Gajdošova 9, Ostrava Mgr. Anna Kraulová Je školou rodinného typu s individuálním přístupem k žákům, což jí umožňuje menší počet žáků ve třídě. Motto základní školy je Škola, do které se vyplatí chodit. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Od pramínku poznání k pramenům vědomostí a zaměřuje se na nové formy práce a projektovou výuku s prezentací na veřejnosti. Žáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka a od 4. třídy výuku informatiky. Pracují v odborných učebnách dílen, výtvarné a hudební výchovy, multimediální učebně vybavené interaktivní tabulí, projektorem, PC, k dispozici je školní knihovna. Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. Volný čas žáci tráví v literárním klubu vybaveném rovněž PC. Škola se intenzívně věnuje také sportovním aktivitám dětí. Disponuje hřištěm a tělocvičnou o rozměrech cca 15,50 x 9,20 m (včetně samostatného vchodu). Třídy jsou v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímány ke komerčním účelům. Školní hřiště je přístupné veřejnosti v době letních měsíců v dopoledních i odpoledních hodinách a je vybaveno zahradními prvky. Mimo výukový program zajišťuje škola pro děti v odpoledních hodinách kroužky dramatický, keramický, tvorby školního časopisu, dovedných rukou, výtvarný, sportovní hry a výuku angličtiny. Součástí školy jsou dvě výtvarné galerie Dětská výtvarná galerie a Galerie Na chodbě pro prezentace profesionálních výtvarných umělců. Škola pořádá celou řadu soutěží a akcí pro školy z ostravského regionu, např. Pohádky dětí dětem, Anglický slavík, Anglický desetiboj, I naše děti umí zachránit lidský život. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8, Ostrava Mgr. Radka Hanusová T , , E W 1

2 Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Má zřízeny dva přípravné ročníky, ve kterých se děti připravují na úspěšné zvládnutí 1. třídy. Od školního roku 2008/2009 se zapojila do dlouhodobého projektu Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy, v rámci kterého umožňuje dětem vzdělávání alternativními formami výuky a nadstandardním vybavením estetických tříd učebními i žákovskými pomůckami. Cílem tohoto projektu je vybavit žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí standardními vědomostmi absolventa základní školy tak, aby byli schopni a ochotni ve vzdělávání pokračovat a v budoucnu se plnohodnotně zapojit na trhu práce. Individuální přístup k žákům je zajištěn nižším počtem žáků ve třídách i odbornou součinností týmu pedagog asistent pedagoga. Ve výuce jsou využívány alternativní metody a formy práce s využitím moderní techniky. K dispozici jsou odborné i kmenové učebny vybaveny nejmodernější ICT technikou, včetně interaktivních tabulí. Od září 2011 přibyla specializovaná jazyková učebna, počítačová učebna a učebna fyziky. Žáci mohou smysluplně využívat volný čas v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích výtvarných, dramatických i pohybových. V rámci projektu fungující odpolední školy jsou žáci kromě volnočasových aktivit částečně připravováni i na výuku. Škola je zapojena do řady projektů ESF, spolupracuje s odbornými pracovišti. Od školního roku 2008/2009 umožňuje těm uchazečům z řad veřejnosti, kteří v minulosti nezískali základní vzdělání, si toto vzdělání doplnit formou dálkového studia v Kurzu pro získání základního vzdělání. Má tělocvičnu o rozměrech 18,1 x 10,45 m se zvláštním vchodem pro odpolední provoz (možnost pronájmu). Je vybavena na gymnastiku a míčové hry. Škola provozuje zrekonstruovaný multifunkční sportovní areál, který slouží k výuce tělocviku i všem sportovním mimoškolním aktivitám žáků. Modernizované hřiště s umělým povrchem na fotbal, nohejbal, volejbal a košíkovou slouží v odpoledních hodinách i k pronájmu (o víkendech a prázdninách celodenně), v blízkosti je také rozběhová dráha s doskočištěm a 2 stoly na stolní tenis. Součástí tohoto areálu je i vyhrazený prostor s hracími prvky, kde mohou příjemně strávit čas zejména děti přípravných ročníků a školní družiny. Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace T E W Gen. Píky 13A, Ostrava Mgr. Jan Veselý 2 Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. S anglickým jazykem začínají žáci již v 1. ročníku, a to ve formě kroužku. Od 2. ročníku je anglický jazyk povinným předmětem, stejně jako informatika. Od 7. ročníku je nabízen druhý cizí jazyk, zejména německý. Velkou předností při výuce jazyků je multimediální jazyková učebna, která patří k nejvyspělejším jazykovým pracovištím v České republice. Učebna je vybavena 24 počítači se sluchátky, interaktivní tabulí, diaprojektorem, videokonferenční jednotkou, vizualizérem, DVD přehrávačem a dalšími prvky. Ve výuce jsou využívány moderní metody a formy práce. K dispozici jsou kmenové třídy a odborné učebny s pěti interaktivními

3 tabulemi, které zvyšují úroveň výuky ve škole. Od září 2011 přibyla další specializovaná učebna, a to mobilní učebna fyziky. Ve škole aktivně pracuje Žákovský parlament, který má na svém kontě mnoho zajímavých akcí včetně charitativní sbírky hraček, lékárniček a sbírky pro Dětský stacionář při Městské nemocnici Ostrava Fifejdy. Od září 2012 škola realizuje projekt z ESF při Evropské unii s názvem Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků. Škola plánuje tímto projektem zvýšit zájem žáků o manuální činnosti a o studiu na učebních oborech. Součástí projektu jsou také nově vybavené dílny pracovního vyučování, včetně strojů a nářadí. Škola dbá na zdravý životní styl žáků. Organizuje školy v přírodě, ozdravené pobyty a lyžařské kurzy v našich moravských pohořích. Tradicí se staly sportovně poznávací a pobytové kurzy v zahraničí. V roce 2011 absolvovali žáci kurz v Chorvatsku, v září 2012 v Bulharsku. Mimo výukový program zajišťuje škola v odpoledních hodinách kroužky plavání, keramický, výtvarný, literárně - dramatický, anglického jazyka, ekologický, sborového zpěvu, badmintonu, informatiky, karate apod. Již tradičním prvkem školních aktivit je pěvecký sbor Melodie, který každoročně vystupuje na mnoha akcích v Ostravě, 2x ročně pořádá koncert v modlitebně Církve bratrské. Na svém kontě má již 2 vydaná CD. V roce 2012 sbor oslavila 30 let svého koncertování. Na škole jsou také rozvíjeny sportovní aktivity, a to prostřednictvím přípravek basketbalu a volejbalu. Základní škola získala v roce 2010 Statut Centra sportu, které jako jediné při základní škole v Moravskoslezském kraji nabízí tělovýchovné a sportovní aktivity jak žákům, tak i ostatním dětem z blízkého okolí. Škola má plavecký bazén o rozměrech 16,8 m x 8 m s hloubkou 0,9 m 1,6 m a 2 tělocvičny o rozměrech 25 m x 11,6 m a o rozměrech 29,8 m x 15,6 m. Jsou vybaveny na gymnastiku a na míčové hry. Tělocvičny včetně bazénu jsou pronajímány zájemcům z řad sportovních organizací a klubů. U základní školy je sportovní areál, který je vybaven travnatým hřištěm na fotbal, běžeckou dráhou (ovál) na 500 m, 60 m a 100 m, na skok vysoký, do dálky, na hod koulí, hřištěm na košíkovou a házenou, vše s umělým povrchem, 2 hřiště na volejbal, nohejbal a tenis s asfaltovými povrchy, odpočinkovým koutem pro školní družinu (domeček se skluzavkou a pískovištěm), kopcem s terénní modulací a volnou travnatou plochou k hrám. Hřiště slouží ke sportovnímu využití i odpočinku široké veřejnosti. Je volně přístupné každoročně od dubna do října v čase od 8.00 do hodin. O prázdninách mohou návštěvníci využít služeb sportovního asistenta, který zapůjčuje sportovní vybavení. Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace T E W Kounicova 2, Ostrava Mgr. Hynek Vojtasík 3

4 Základní škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze. Školní vzdělávací program Učíme se spolu je zaměřen na projektové vyučování, které učí žáky spojit poznání s prožitkem a smyslovým vnímáním, poznání skutečnosti se děje přirozenou cestou a na základě autonomní zkušenosti žáka, výuku anglického jazyka od 1. ročníku, výuku druhého cizího jazyka (německého) od 7. třídy, práce s výpočetní a komunikační technikou, širokou nabídkou zájmových kroužků s různým zaměřením, např. pracovní, sportovní, výtvarný, hudební, počítačový, pěvecký, dopravní, taneční, zdravotnický. Výchovně - vzdělávací proces probíhá v moderních multimediálních učebnách s využitím interaktivních tabulí a učebnic. Školu navštěvují nebo mohou navštěvovat žáci se zdravotním postižením (tj. s autismem, s vadami řeči, s vývojovými poruchami učení). Těmto žákům poskytují reedukační péči nad rámec rozvrhu hodin 1 2 hodiny týdně podle sestavených individuálních vzdělávacích plánů. Dále pak nabízí v 5. a 7. ročníku výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je školní družina. Škola disponuje 2 tělocvičnami o rozměrech 13,65 m x 7,21 m (gymnastický sál) a 16,5 m x 10,3 m, které jsou vybaveny na gymnastiku a míčové hry. Zvláštní vchod k odpolednímu provozu má jen velká tělocvična. V současné době je pronajímána v odpoledních hodinách Akademii bojových umění. Chloubou školy je každoroční pořádání turistických výletů pro žáky a jejich rodiče pod názvem Kounický škrpál, kdy pod vedením pedagogických pracovníků mohou rodiče s dětmi o víkendu vyjet do hor a okolí Ostravy nebo navštívit známá místa v České republice a na Slovensku. Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace T E W Matiční 5, Ostrava Mgr. Dagmar Hrabovská Základní škola s dlouholetou tradicí poskytuje základní vzdělávání zaměřené od 1. ročníku na rozšířenou výuku cizích jazyků a práci s počítačem. Žáci školy mají možnost studovat až tři cizí jazyky. Výuka jazyků je doprovázena vzdělávacími pobyty v zahraničí. Mimoškolní činnost žáků probíhá v zájmově orientované školní družině a v řadě různých kroužků, a to dramatickém, počítačovém, volejbalovém, biologickém, hře na zobcovou flétnu, keramickém, tanečním, výtvarném, klubu přátel francouzského jazyka a aerobiku. Škola organizuje pro žáky výjezdy do škol v přírodě, adaptační kurzy, projekty zaměřené na environmentální výchovu a prevenci negativních jevů. Základní škola je dlouhodobě fakultní školou Ostravské univerzity. Školní výuka probíhá ve dvou budovách. V budově na ul. 30. dubna 20 je umístěn 1. stupeň školy a školní družina, na ulici Matiční 5 je 2. stupeň a některé třídy 4. a 5. ročníku školy. Součástí vybavení je 6 odborných učeben na práci s počítačem a výuku cizích jazyků, jedno odborné pracoviště speciálního pedagoga. 4

5 Část tříd obou školních budov je vybavena interaktivními tabulemi. Škola má 2 tělocvičny o rozměrech 17,2 m x 6,61 m (na ulici Matiční 5) a 16 m x 9 m (na ulici 30. dubna 20) s vybavením na gymnastiku a na míčové hry. U objektu základní školy na ulici 30. dubna 20 je sportovní areál, vybavený oploceným hřištěm pro míčové hry s litým asfaltovým povrchem, rozběhovou dráhou s doskočištěm na skok daleký, odpočinkovým koutem s pódiem a lavičkami. Ve vnitřním areálu budovy školy na ulici Matiční 5 je hřiště na streetball, volejbalové hřiště, obě s umělohmotným povrchem a výukový kout se zahradním altánem a stoly na stolní tenis. Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace Gen. Píky 13B, Ostrava Ing. Ľubica Havelková T , E W Základní škola waldorfská vznikla v Ostravě jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice v roce 1991 a je členem Asociace waldorfských škol v ČR. Absolventi školy mohou pokračovat ve vzdělání na Střední odborné škole waldorfské v Ostravě nebo kterékoli střední škole či odborném učilišti. Škola poskytuje vzdělání podle učebního programu Waldorfská škola. Jejím hlavním cílem je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání u každého dítěte, pomáhat mu v aktivním poznávání světa a sebe sama, rozvíjet jeho samostatnost, zodpovědnost a touhu po dalším vzdělání. Žáci si osvojují tvůrčím a praktickým způsobem poznatky ze světa přírody a lidí, od l. třídy se učí anglickému jazyku a dalšímu cizímu jazyku (německému nebo ruskému) a hře na zobcovou flétnu. Velká péče je věnována rozvoji uměleckých dovedností - výtvarných, hudebních, divadelních, řemeslným činnostem a umělecké práci se dřevem. Děti mají možnost navštěvovat zájmové útvary, které se obměňují podle zájmu dramatický a hudební kroužek, informatiky, psaní na stroji a zdravotnický. Na škole byl založen flétnový kroužek AULOS. Na l. stupni je organizována škola v přírodě, na 2. stupni ekologický a lyžařský kurz. Vždy 5. třída reprezentuje školu na Olympijských hrách waldorfských škol ČR. Každoročně se žáci zapojují do divadelní přehlídky českých waldorfských škol - Duhové divadlo v Písku. Škola má moderně vybavenou přírodovědnou laboratoř, jazykovou a multimediální učebnu. Pro výuku tělesné výchovy a plavání využívá tělocvičnu, hřiště a bazén v areálu Základní školy Ostrava, Gen Píky 13A, PO. Při škole také fungují 3 oddělení školní družiny s bohatým zázemím a programem pro děti. Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči, kteří se nemalou měrou podílejí na chodu školy, přípravách školních akcí, zvláště školních slavností v průběhu roku a zajišťují mimoškolní aktivity s dětmi (tématické výlety, prázdninový tábor). Činnost rodičů zaštiťuje Waldorfské sdružení Ostrava, občanské sdružení. Škola organizuje přednášky a besedy pro rodiče i ostatní zájemce, řemeslné a výtvarné dílny, bazary a den otevřených dveří. Základní škola waldorfská v Ostravě je fakultní školou Ostravské univerzity, na praxi se střídají i studenti středních škol s pedagogickým zaměřením. Od roku 2009 spolupracuje s polskou waldorfskou školou v Bialsko - Biale. 5

6 Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace T Nádražní 117, Ostrava Mgr. Libor Novotný E W Základní škola má dlouholetou tradici, je vybavena moderními učebnami, výpočetní technikou, učebnou výtvarné výchovy s keramickou pecí, tělocvičnami, horolezeckou stěnou, speciálním hřištěm na házenou, knihovnou a školní jídelnou výdejnou. Vzhledem k tomu, že má škola bezbariérový přístup, mohou se v ní vzdělávat i děti s tělesným handicapem. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Vzdělávání pro život = Dobrý start do života. Na II. stupni si mohou žáci vybrat mezi sportovní a běžnou třídou a v rámci školního vzdělávacího programu volitelné předměty házenou, sportovní hry, keramiku, domácnost a seminář z přírodopisu. Škola organizuje pro žáky školy v přírodě, ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí podporující výuku cizích jazyků. V době mimo vyučování nabízí dětem bohatou zájmovou činnost v podobě kroužků (sportovní, ekologický, keramický ). Škola vydává školní časopis Termit a pořádá pravidelně vánoční jarmark. Od roku 2007 se na chodu školy podílí školní žákovský parlament. Žáci navštěvují Dramacentrum, společnost OZO, Národní divadlo moravskoslezské, přívozskou pobočku Knihovny města Ostravy. Škola spolupracuje s Muzeem v Terezíně, dětským oddělením Městské nemocnice v Ostravě - Fifejdách a Kojeneckým ústavem v Ostravě Zábřehu. Žákyně a žáci reprezentují školu na turnajích nejen v Ostravě a různých místech České republiky. Součástí školy jsou dvě tělocvičny se zvláštním vchodem pro mimoškolní sportovní činnost a házenkářské hřiště s umělou trávou. Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace T E W Ostrčilova 1, Ostrava Mgr. Hana Kimerová Základní škola poskytuje vzdělávání v českém a v rámci bilingvního vzdělávání v anglickém jazyce dle školního vzdělávacího programu více než škola. Jako druhý cizí jazyk vyučuje jazyk španělský, francouzský nebo německý. V rámci volnočasových aktivit nabízí škola kroužky sportovní, historický, dopravní, hravé němčiny, pěvecký, keramický a tenisový. V bilingvních třídách škola umožňuje žákům skládat zkoušky Cambridge ESOL. Cambridge ESOL je součástí renomované univerzity v Cambridge. V bilingvní části školy se děti mohou přihlásit do řady kroužků např. Jewellery Design, Yoga, Study Conner, Home 6

7 Work, Creative, Mix and Match, Thread and Needle, Papercrafts, French, dopravního, českého programu a sportovně kulturního. V rámci školní družiny nabízí kroužky břišních tanců, taneční, hravé angličtiny a rukodělný. Žáci ročníku absolvují každoročně školu v přírodě a žáci 6 9. ročníku tématické ozdravné pobyty se zaměřením na klima třídy. V rámci výuky cizích jazyků se žáci účastní vzdělávacích a poznávacích zahraničních zájezdů. V tomto školním roce se uskutečnil výměnný pobyt s partnerskou francouzskou školou z Amgres. Je fakultní školou Ostravské univerzity a Informačním centrem Nakladatelství Fraus, jehož cílem je přiblížit novinky z oblasti vzdělávání pedagogické i laické veřejnosti. V centru se pořádají semináře a v dopoledních hodinách výuka cizích jazyků pro žáky školy s využitím interaktivní tabule a počítače s připojením na internet. Pro budoucí prvňáčky pořádá škola přípravný kurz Moje první školička. V rámci volitelných předmětů nabízí škola žákům užité výtvarné činnosti, základy administrativy, historický seminář, průvodce cestovním ruchem, výchovu k finanční gramotnosti, přírodovědný seminář, etickou výchovu a digitální fotografii. Žákům z bilingvních tříd slouží anglická knihovna. Součástí školy jsou dvě tělocvičny o rozměrech 15,15 m x 10,2 m a 7,85 m x 10,2 m se zvláštním vchodem k odpolednímu provozu, s vybavením na gymnastiku a míčové hry, školní hřiště a sportovní areál vybavený běžeckou dráhou (ovál) na 60 m, 100 m a 500 m s umělým povrchem, doskočištěm na skok do dálky, fotbalovým hřištěm s umělou trávou, jedním betonovým hřištěm na streetball a malou kopanou, jedním volejbalovým kurtem a streetballovým hřištěm s umělým povrchem. Odpočinkový prostor mateřské školy je vybaven dřevěnými hracími prvky, skluzavkami, houpačkami a pergolou. Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace Zelená 42, Ostrava PaedDr. Aleš Koutný T E W Základní škola poskytuje vzdělání podle školního vzdělávacího programu Zelená budoucnosti" je zaměřen na posílení čtyř základních pilířů moderní vzdělanosti - matematiky, češtiny, angličtiny a informatiky - od nejnižších tříd 1. stupně. Tradičním zájmovým útvarem školy je projekt Stop nudě a školní časopis Extra třída. Další pravidelné kroužky i jednorázové aktivity jsou v areálu školy zajišťovány jinými organizacemi a mění se podle aktuální poptávky v průběhu roku. Škola je vybavena tělocvičnou o rozměrech 25,15 m x 12,2 m se zvláštním vchodem k odpolednímu provozu s vybavením na gymnastiku a na míčové hry. Při základní škole je vybudován sportovní areál vybavený doskočištěm na skok daleký, fotbalovým hřištěm, kurtem na odbíjenou a streetballovým hřištěm s umělými povrchy. Součástí školy je i dětský areál s hracími prvky, se stoly na stolní tenis a s menším hřištěm s umělým povrchem. Při škole bylo zřízeno odloučené pracoviště Základní umělecké školy, Ostrava Muglinov s pestrou nabídkou výtvarných a hudebních oborů. 7

8 Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra T E W Jungmannova 3, Ostrava PhDr. Soňa Tarhoviská Základní škola byla založena Charitou Ostrava v roce 1993 v rámci projektu na pomoc sociálně potřebným. Zřizovatelem je v současné době Biskupství ostravsko opavské. Základním východiskem vzdělávací koncepce je sociální pedagogika. Individuální přístup k dětem je zajištěn nízkými počty žáků ve třídách maximálně 20 dětí. V současné době má škola 240 žáků. Výuku zajišťuje pedagog společně s romským asistentem. Škola integruje handicapované děti a zřizuje pro ně speciální třídy. Při škole působí občanské sdružení ŠES T (Škola etnicky smíšená Tolerance), které se zaměřuje na integrační aktivity ve prospěch žáků. Školní družina má dvě oddělení pro mladší a starší děti. Škola provozuje dvě tělocvičny, posilovnu a hřiště vybavené pro míčové hry s neprašným povrchem. Součástí školy je mateřská škola pro děti do čtyř let a přípravný ročník pro pětileté děti. Základní škola, Ostrava Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace T , E W Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz Mgr. Jindřich Otzipka Zřizovatelem základní školy je Moravskoslezský kraj. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Základní škola praktická. Příprava žáků probíhá s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce, důraz je kladen na individuální přístup k žákům. Mezi vzdělávací priority patří tématicky sladit výuku, přiblížit ji potřebám praktického života a docílit uceleného vzdělání. Škola má školní družinu, jídelnu - výdejnu, prostory pro výuku vaření, rukodělných a zahradnických prací, počítačovou učebnu a tělocvičnu s vybavením na gymnastiku a míčové hry, knihovnu s čítárnou, posilovnu, hernu na stolní tenis a keramickou dílnu. Děti mohou navštěvovat cca 10 zájmových kroužků např. logopedický, keramický, hudebně dramatický, stolního tenisu, kondičního cvičení, sportovní, taneční, výtvarný, němčiny a dětského počítače. 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016, který se bude konat ve dnech pondělí 19.

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2015 Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014 2015 Jméno školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace Adresa: Albertova 4062, 767 01 Kroměříţ Tel.: 573 503 252 ředitelka školy: Mgr.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více