Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun"

Transkript

1 MOTTO : 1

2 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová 2. Charakteristika zařízení Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí dětem pravidelnou i příležitostnou, výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Umožňuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Je organizována v jednom oddělení. Vychovatelka ŠD pracuje při přímých činnostech podle metod, které jsou v souladu s požadavky pedagogiky volného času s přihlédnutím individuálních potřeb jednotlivých dětí. Školní družina je součástí školy. Kapacita ŠD je 28 dětí. 2.1 Organizační podmínky Školní družinu mohou navštěvovat žáci od ročníku dle rozhodnutí rodičů na základě zápisního lístku, který je platný na období jednoho školního roku. Naše školní družina je rodinného typu děti nejsou věkově rozděleny. Starší pomáhají mladším a společně se zapojují do všech aktivit ve ŠD. Provozní doba ve ŠD je denně od pondělí do pátku od 11,40 17,00. y dětí jsou samostatné nebo s doprovodem sourozenců, či rodičů dle zápisního lístku. Vycházky jsou organizovány od 13,15 15 hodin je určen jeden den jako vycházkový Materiální podmínky Naše ŠD se nachází mimo budovu školy, je umístěna v sousední budově Obecního úřadu Vysoký Újezd v centru obce. Šatna je k dispozici v suterénu budovy. ŠD má zde k dispozici jednu prosluněnou místnost. Je vybavena novým nábytkem skříňková sestava - část pracovní (stoly a židle, počítače ) -část odpočinková (koberec, sedačka) Společenské hry a hračky jsou průběžně obměňovány. ŠD využívá také školní zahradu a dvůr, hřiště u sokolovny, prostory sokolovny, okolí obce. 2

3 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky Vhodná struktura režimu ŠD a skladba zaměstnání umožňuje dostatek relaxace i aktivního pohybu dětí. Pitný režim je zajišťován dle individuálních potřeb dětí. Vybavené prostory, odpovídající teplo, čistota větrání, hygienické vybavení oddělené toalety, umyvadlo. Děti jsou poučeni o chování a bezpečnosti v prostorách ŠD i mimo ně a jsou pod dozorem vychovatelky, která je schopna v případě potřeby poskytnout 1. pomoc Personální podmínky Personální podmínky jsou vyhovující. Vychovatelka je plně kvalifikovaná s dlouholetou praxí, kromě úvazku vychovatelky má i úvazek ve škole. Svoje odborné znalosti a dovednosti si doplňuje v rámci dalšího vzdělávání a samostudiem, čtením odborných časopisů (Informatorium, Rodina a škola, Učitelské noviny ) 2.5. Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet příznivé a pohodové sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství, respektujeme potřeby jedince. Děti vedeme ke vzájemné úctě a toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti a vše je vedeno k všestrannému prospěchu dětí. Úzká spolupráce s učitelkami je samozřejmostí. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení je motivující a respektující individuální možnosti dětí. Děti se spolupodílejí na životě ŠD společně s paní vychovatelkou plánují činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a následně provádějí i hodnocení činnosti Ekonomické podmínky Úplata za pobyt dětí ve ŠD je stanoven ve výši 50,- Kč /za měsíc a stanovil ji zřizovatel školy. Úplata je součástí platby za školní stravování a může být splacena formou příkazu nebo poštovní poukázkou, či hotovostně u vedoucí ŠJ. Úplata je povinná pro každé přihlášené dítě, z důvodu nepřítomnosti dítěte se úplata nesnižuje. Získané prostředky jsou využívány na nákup výtvarného materiálu pro činnost ŠD. Provoz ŠD je zajišťován z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků ŠD je určena žákům 1. stupně ZŠ Vysoký Újezd. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci, kteří dojíždějí z okolních obcí a děti zaměstnaných matek. Žáci jsou přijímáni na základě vyplněných údajů na zápisním lístku. Přijetí do ŠD není vedeno ve správním řízení. O přijetí, či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy. O ukončení vzdělávání ve ŠD může požádat písemně zákonný zástupce dítěte, nebo o něm rozhodne vychovatelka z důvodu porušování vnitřního řádu ŠD nebo školního řádu školy. 3

4 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků Žáci jsou v zájmu bezpečnosti vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat poučení o bezpečnosti a ustanovení vnitřního řádu ŠD, vnitřního řádu školy a chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků ŠD. Řídí se pokyny paní vychovatelky a dalších zaměstnanců školy, udržuje čistotu a pořádek, zjištěné závady hlásí. Bezpečnost a ochranu dětí zajišťuje vychovatelka ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. Pitný režim je zajištěn Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků Organizace ŠD i prostředí ŠD umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje vychovatelka úzce s učitelkami. Je seznámena se závěry odborných vyšetření žáka v PPP a následně se stanoví vhodné formy integrace a forem práce ve ŠD. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči. U dětí se zdravotním znevýhodněním je zohledňováno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelky a zákonní zástupci informují vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte. V případě potřeby mohou být dětem poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu ŠD. Zvláštní péče je těmto dětem věnována i při přípravě na vyučování. U dětí mimořádně nadaných se jedná hlavně o možnost volby vhodných forem práce, dostatek podnětů k rozvíjení jejich nadání - (používání počítače, internet, encyklopedie) a začleněním do kolektivu starších dětí. 4

5 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání ve školní družině, formy a kompetence Cílem vzdělávání ve školní družině je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Všem jsou nabízeny činnosti bez rozdílu a děti si volí z nabídky dle vlastního uvážení a zájmu. Ve všech činnostech jsou děti vedeny ke vzájemné úctě, respektu, snášenlivosti, solidaritě. Do nabídky činností je zařazována práce s informacemi- literaturou, internetem, časopisy. Používáme metody skupinové nebo individuální činnosti. Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, povzbuzující zpětnou vazbou je poznání dítěte o možnostech jeho možností a rezerv. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Zaměřujeme se na získávání - základů klíčových kompetencí pro život samostatnost sebejistota schopnost přizpůsobení se životu v kolektivu - všeobecného přehledu a systematickému rozvoji dovedností - vnímavého a otevřeného vztahu k okolnímu světu, schopnosti přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se - získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a ochraně - rozvíjení estetického cítění, tvořivosti, fantazii - mravní a etické principy jsou uplatňovány ve všech činnostech - rozvoj tělesné zdatnosti, zdravý životní styl ŠVP ŠD je koncipován jako roční na školní rok Formy zájmového vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - individuální přístup - využívání nabídky spontánních činností - zájmové činnosti - rekreační a relaxační, odpočinkové činnosti - sportovní hry, vycházky, pobyt venku 5

6 Kompetence Kompetence k učení - děti se učí s chutí, započatou práci dokončují - využívají vhodné a efektivní způsoby - učí se nejen spontánně, ale i vědomě - kladou si otázky a vyhledávají na ně odpovědi - všímají si souvislostí mezi jevy - pozorují a experimentují - získávají vědomosti z různých pramenů a zdrojů - uplatňují zkušenosti v praktických situacích Kompetence k řešení problémů - děti si všímají dění a problémů, jsou iniciativní - problémy se učí pochopit, řešit a vyřešit, přemýšlet o nich a umět se domluvit - hledají různé způsoby řešení problémů - rozlišují správná a chybná řešení - chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli - svá rozhodnutí se učí obhajovat Kompetence komunikativní - děti ovládají řeč i mimoslovní komunikaci - vhodnými větami vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi - umí vyjádřit svůj názor - komunikují s vrstevníky i s dospělými - dokáží promluvit na veřejnosti - zapojují se do diskuse - učí se řešit konflikty - dokáží vyjadřovat své emoce, pocity - využívají informační a komunikační prostředky - učí se komunikovat kultivovaně Kompetence sociální a interpersonální - děti se učí plánovat, organizovat, řídit, hodnotit - učí se odhadovat rizika svých nápadů a experimentů - podílejí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu - projevují citlivost a ohleduplnost - rozpoznávají vhodné a nevhodné chování - odpovědně přistupují k úkolům a povinnostem - dokáží se prosadit i podřídit - respektují dohodnutá pravidla - ovládají se, řídí své jednání a chování Kompetence občanské - děti si uvědomují svá práva i práva druhých - vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit - dbají o své zdraví i o zdraví ostatních - chovají se zodpovědně - váží si tradic a kulturního dědictví - respektují a aktivně posilují sociální a kulturní prostředí - respektují jiné etnické, sociální či profesní skupiny 6

7 Kompetence k trávení volného času - děti se orientují se v možnostech smysluplného a účelného využívání volného času - umějí si vybrat zájmové činnosti a své zájmy dále rozvíjejí - umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině Člověk a příroda Děti se seznamují s rozmanitostí přírody živé i neživé. Učí se kladnému vztahu k přírodě a všemu, co k ní patří. Znalosti získané při školním vyučování si dále rozšiřují. Formy mluvené slovo, malování, kresba, poznávání místa, kde žijeme, sběr přírodnin, vycházky, seznamování s okolím školy tématické vycházky,orientace v přírodě,úklid okolí školy a školní zahrady Činnosti didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodními materiály lesní domečky, lesní skřítkové Podzimáčkové, zvířátka z kůry, šišek, kamínků, mechu Pozorování živočichů na suchu a ve vodě, pozorování stojaté a tekoucí vody, pozorování změn přírody během roku, výtvarné zpracování témat : a) jaro - probouzení přírody, první květiny, návrat ptáků b) léto - zážitky z prázdnin, z cestování a navštívených míst c) podzim - sběr přírodnin, zazimování zvířátek, zimní spánek zvířat, pomáháme zvířátkům na zimu sběr kaštanů d) zima - voda a její skupenství, sníh, bobování, bruslení, stopy zvěře Klíčové kompetence samostatně pozoruje, používá správné názvy, znaky, symboly propojuje souvislosti, naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, reaguje, utváří příjemnou atmosféru v kolektivu, jedná ohleduplně a uctivě Průřezová témata vazba na environmentální výchovu - CHKO Český kras, ochrana ŽP 7

8 Lidé kolem nás Děti se učí společenskému chování, toleranci, vzájemné úctě, komunikaci slovní i písemné. Setkávají se s druhými, jinými lidmi, dospělými, s vrstevníky či mladšími dětmi spolupráce s MŠ. Dodržují pravidla chování, stolování, mezilidské komunikace. Formy pozorování, rozhovor, hry, návštěva jiných zařízení (MŠ, jiná ZŠ, divadlo, výstava, muzeum, město Beroun, Rudná, Praha, okolní vesnice apod.) Činnosti společenské hry, kvízy, křížovky, na vycházkách (počítání aut, poznávání značek a silničního provozu) malování, drobné nákupy v obchodech, stolování ve školní jídelně Klíčové kompetence - pozoruje a všímá si dění kolem sebe, - řeší běžné situace (doprava, komunikace) - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů k soužití a k spolupráci s ostatními lidmi Průřezová témata osobnostní a sociální výchova (komunikace, poznávání jiných lidí) Člověk a čas Děti se v této oblasti učí správnému dennímu režimu, přesnosti, dochvilnosti, schopnosti odhadovat čas, vytvářejí si pravidelné a správné návyky, účelné využívání volného času Formy - mluvené slovo, rozhovor, čtení pohádek a příběhů, hra Činnosti společenské a stolní hry, soutěže, hádanky, práce s knihou, s počítačem Klíčové kompetence orientuje se v možnostech trávení volného času - dle vlastního zájmu si vybírá nabízené činnosti - své zájmy rozvíjí, doplňuje, rozšiřuje ve skupinách - dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na trávení volného času Průřezová témata osobnostní a sociální výchova sebepoznávání a psychohygiena mediální výchova 8

9 Člověk a zdraví Děti poznávají své tělo, získávají poučení o zdraví, nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Pečují o svou osobní hygienu, snaží se předcházet úrazům, dbají o bezpečnost svou i druhých., upevňují si společenské chování. Rozvíjejí tělesnou zdatnost, otužují se a učí se sportovně se chovat Formy mluvené slovo, řízený rozhovor, správný režim dne, hra, soutěž, kvíz, kresba, čtení a vyhledávání v encyklopedii, na internetu Činnosti - míčové a závodivé hry, soutěže, kolektivní hry, běh, - atletika, turistika, správné přecházení vozovky, orientace v okolí školy, - určování a znalost dopravních značek - znalost důležitých telefonních čísel - první pomoc při drobných poraněních Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, sebepoznání, hygiena, zdravý životní styl stavba těla člověka a živočichů Člověk a svět práce Děti poznávají a seznamují se s různými pracovními technikami a materiály ( papír, textil,přírodniny,modelovací hmota, vlna apod. Činnosti malování, kreslení, ilustrování,rozvoj motoriky- modelování, stříhání, lepení, výzdoba oken, třídy a prostor družiny, skládání stavebnic, zalévání květin, sebeobslužné činnosti, hygiena Průřezová témata bezpečnost používání nástrojů, nářadí a vybavení Člověk a kultura U dětí se snažíme pěstovat estetické cítění, představivost, fantazii, vést je k tvořivému výtvarnému projevu, k pěstování zájmu o hudbu, rozvíjení smyslu pro rytmus, vztah k uměleckým dílům. Činnosti malování, kreslení, prostorové vytváření, ilustrace knih, zpěv písní, poslech hudby, hudebně-pohybové hry, rytmika, čtení a dramatizace pohádek, rozpočítadla, jazykolamy, hra na školu Průřezová témata - umění a kultura, osobnostní výchova, multikulturní výchova 9

10 Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd 1. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování formou rekreačně- relaxačních a zájmových činností, plánovaných i příležitostných. Umožňuje dětem i přípravu na vyučování. Kapacita 28 dětí. 2. Provozní doba je v ŠD denně, pondělí až pátek od 11,40 hodin 17 hodin 3. Na pravidelnou docházku se přihlašují žáci ročníku závaznou přihláškou - Zápisním lístkem, na kterém je přesně stanoveno KDY a JAKÝM způsobem budou děti z ŠD odcházet. 4. Předem známou nepřítomnost dítěte a odchod ze ŠD v jiný čas než je uvedeno, Rodiče oznámí písemně s přesným datem a časem odchodu. 5. Na nepovinné předměty a kroužky, doučování budou děti uvolňovány podle potřeby. 6. Činností družiny se mohou zúčastnit i děti nezařazené do ŠD - zejména u příležitostných akcí a činností, pokud se této činnosti neúčastní plný počet dětí zařazených do ŠD. Za děti nepřihlášené do ŠD, čekající na kroužek, zodpovídá vedoucí kroužku. 7. O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy, podle zájmu dětí. 7. Za bezpečnost dětí v ŠD při všech činnostech odpovídá paní vychovatelka ŠD. Děti jsou poučovány na začátku školního roku a průběžně o bezpečnosti a chování v areálu ŠD i mimo ně (zahrada, hřiště, dvorek, silnice). Poučení zapsáno vtk. 8. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 9. Přesun dětí ze ZŠ zajišťuje vychovatelka, po skončení 5. a 6. hodiny učitelka, která měla vyučování. 10. Poplatek za ŠD je 50,- Kč měsíčně. Je součástí platby za stravování. 11. Do ŠD si děti mohou nosit svačinu a pití. 10

11 Pravidla chování dětí ve školní družině. Uklidím si hračku, stavebnici, hru, kterou si vypůjčím. Vypůjčit si mohu cokoli, s čím si mohu hrát. Nenosím hračky ze ŠD domů. Neubližuji kamarádům ani spolužákům. Pomáhám mladším. Na WC chodím bez dovolení a nezapomínám si mýt ruce!. Úkoly si mohu psát jen s paní vychovatelkou. Při pobytu na zahradě, hřišti nelezu na zeď ani na stromy. Chovám se slušně a mile k ostatním 11

12 ROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠD pro školní rok PODZIM ZÁŘÍ Vycházky do přírody, sběr přírodnin, stavění domečků pro skřítky Výstava ovoce a zeleniny - poznávání plodů podle chuti a vůně Hra v přírodě s úkoly- šipkovaná pozorování přírody změny Udělej si náramek z korálků Malování, modelování ovoce, zeleniny Míčové hry, fotbal, vybíjená Doprava dopravní značky, pravidla bezpečnosti silničního provozu, postup při přecházení silnice ŘÍJEN Podzimní hrátky s přírodninami - sbíráme přírodniny- vytváříme koláže vyrábíme skřítky Podzimáčky -výstava Bramborové variace vyrábíme tiskátka, panáčky, ozdoby z brambor Ovoce zelenina malujeme na sklo, zkoušíme linoryt Vyrábíme a pouštíme draky Míčové hry, fotbal, vybíjená Výlet do Berouna za medvědy Halloween vyrábíme strašidelné škrabošky, svítilny, dlabeme dýně LISTOPAD Vycházka loučení se studánkou u Tří habrů Obrázky ze slámy nalepování To jsem já (autoportrét) - obraz na velký formát obkreslujeme postavu, Popisujeme části těla skupinová práce Míčové a pohybové hry v sokolovně Ptačí brka výroba pera zkusíme psát dopis obálky Advent příprava výroba adventního kalendáře pečeme perníky připravujeme vánoční výzdobu 12

13 ZIMA PROSINEC Mikuláš příprava, maska čerta Andělsko čertovské odpoledne Píšeme Ježíškovi Zdobení upečených perníků malování na sklo dárek obrázek pro radost vánoční výzdoba družiny a oken ve škole, zdobení stromečku dáváme si dárky, posloucháme a zpíváme koledy vánoční zvyky povídáme a zkoušíme je (jablko, lití olova, hod botou ) pohybové hry v sokolovně, vybíjená LEDEN ohlédnutí za vánočními prázdninami vyprávíme, malujeme zážitky podle počasí bruslení, bobování, stavění sněhuláka, iglů Stromeček pro zvířátka + pamlsky pro ně pozorování stop zvěře - kreslení tuší Hrajeme si na lékaře praktické ošetření v přírodě 1. pomoc Sypeme ptáčkům výroba krmítek Malujeme na sklo zimní motivy Pohybové hry v sokolovně, vybíjená, soutěž Vyrábíme dárky na zápis do 1. třídy Tvoříme bambulku z vlny ÚNOR Vycházky do lesa pozorování přírody kreslení krajiny tuš Klíčení semen (fazole, hrách)- pozorování a zapisování, kresba Čteme pohádky - ilustrace k pohádkám Vyšíváme obrázky, ubrousky Pohybové hry v sokolovně Masopust vyrábíme si masky Karneval 13

14 JARO BŘEZEN Vycházka do přírody pozorování změn, řez vrbových proutků Otvírání studánky u Tří habrů vítání jara Hledání prvních květů malování jarních květin Měsíc knihy vystavujeme oblíbené knihy, navrhujeme nový obal Čteme pohádky vyrábíme pohádkové bytosti loutky, maňásky Dramatizace pohádek Zahrádka v truhlíku, v misce sejeme obilí Výroba zajíčků, kuřátek, kytiček z papíru Pletení pomlázky + velikonoční zvyky- učíme se velikonoční koledy Malování vajíček soutěž o nejhezčí kraslici-zaslání do muzea v Berouně Pohybové hry, soutěže, míčové hry na zahradě, v sokolovně DUBEN Vycházka do přírody pozorování změn mláďata -správné pojmenovávání Den ptactva poznáváme hlasy ptáků kreslíme ptáky podle atlasu Den Země úklid kolem školy, sběr papíru, beseda o ochraně životního prostředí Čarodějnice používáme různé materiály Bezpečnost dopravního provozu dopravní soutěž Výlet do Rudné do Zverimexu KVĚTEN Vycházka do přírody pozorujeme a malujeme kvetoucí stromy Den matek vyrábíme přání, srdíčka, kytičky z krepového papíru Kolo výlet na kole- ochranné pomůcky- povinná výbava kola Opakujeme poznávání dopravních značek - soutěž Malý zdravotník praktické dovednosti Atletická olympiáda LÉTO ČERVEN Den dětí soutěžíme na hřišti, malujeme na beton, Malujeme Slunce, letní přírodu Výlet ke studánce - opékání špekáčků zpívání písní u táboráku Míčové hry, fotbal, vybíjená Loučení se školním rokem batikována trička, prostírání, ubrousky 14

15 Týdenní rozvržení činností den 11,40 12,10 PO ÚT Příprava na oběd hygiena Úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny STŘ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny ČT PÁ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny 12,10-13,00 do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace hraní 13,15-15,00 15,00 16,00 Pobyt venku - vycházka modelování, malování, práce s drobným materiálem, vyšívání, šití hry v sokolovně Výlet do okolí turistika (v zimě bruslení, sáňkování) hry v herně stavebnice, společenské hry, četba Výrobky dle ročního období a podle plánu- vyšívání, šití, pletení, háčkování Hry v sokolovně nebo na hřišti, zahradě, vycházka Pohybové hry Malování, kreslení, modelování Vycházka Četba Práce s drobným materiálemkorálky, šití, vyšívání Výrobky z papíru,dřeva Pohybové hry na zahradě, hřišti,sokolovně Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Podle počasí je denně zařazen pobyt venku.! Doporučení - Děti by měly mít: - oblečení na převlečení a boty dovnitř a na ven - svačinu a pití 15

16 OBSAH ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Organizační podmínky 2.2. Materiální podmínky 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky 2.4. Personální podmínky 2.5. Psychosociální podmínky 2.6. Ekonomické podmínky 2.7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků 2.9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání v ŠD, formy, kompetence 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině 4. Přílohy - Řád ŠD - Pravidla chování pro děti ve ŠD - Roční tématický plán ŠD - Týdenní rozvržení činností ve ŠD Vysoký Újezd Mgr. Olga Reiterová ředitelka školy 16

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30,odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání ŠVP pro zájmové vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel 3 2. Charakteristika školní družiny 3 3. Cíle vzdělávání 3 4. Délka a časový plán vzdělávání 4 5. Formy vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice I. Identifikační údaje Školní družina tvoří součást školy, proto tyto údaje jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více