Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun"

Transkript

1 MOTTO : 1

2 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová 2. Charakteristika zařízení Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí dětem pravidelnou i příležitostnou, výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Umožňuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Je organizována v jednom oddělení. Vychovatelka ŠD pracuje při přímých činnostech podle metod, které jsou v souladu s požadavky pedagogiky volného času s přihlédnutím individuálních potřeb jednotlivých dětí. Školní družina je součástí školy. Kapacita ŠD je 28 dětí. 2.1 Organizační podmínky Školní družinu mohou navštěvovat žáci od ročníku dle rozhodnutí rodičů na základě zápisního lístku, který je platný na období jednoho školního roku. Naše školní družina je rodinného typu děti nejsou věkově rozděleny. Starší pomáhají mladším a společně se zapojují do všech aktivit ve ŠD. Provozní doba ve ŠD je denně od pondělí do pátku od 11,40 17,00. y dětí jsou samostatné nebo s doprovodem sourozenců, či rodičů dle zápisního lístku. Vycházky jsou organizovány od 13,15 15 hodin je určen jeden den jako vycházkový Materiální podmínky Naše ŠD se nachází mimo budovu školy, je umístěna v sousední budově Obecního úřadu Vysoký Újezd v centru obce. Šatna je k dispozici v suterénu budovy. ŠD má zde k dispozici jednu prosluněnou místnost. Je vybavena novým nábytkem skříňková sestava - část pracovní (stoly a židle, počítače ) -část odpočinková (koberec, sedačka) Společenské hry a hračky jsou průběžně obměňovány. ŠD využívá také školní zahradu a dvůr, hřiště u sokolovny, prostory sokolovny, okolí obce. 2

3 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky Vhodná struktura režimu ŠD a skladba zaměstnání umožňuje dostatek relaxace i aktivního pohybu dětí. Pitný režim je zajišťován dle individuálních potřeb dětí. Vybavené prostory, odpovídající teplo, čistota větrání, hygienické vybavení oddělené toalety, umyvadlo. Děti jsou poučeni o chování a bezpečnosti v prostorách ŠD i mimo ně a jsou pod dozorem vychovatelky, která je schopna v případě potřeby poskytnout 1. pomoc Personální podmínky Personální podmínky jsou vyhovující. Vychovatelka je plně kvalifikovaná s dlouholetou praxí, kromě úvazku vychovatelky má i úvazek ve škole. Svoje odborné znalosti a dovednosti si doplňuje v rámci dalšího vzdělávání a samostudiem, čtením odborných časopisů (Informatorium, Rodina a škola, Učitelské noviny ) 2.5. Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet příznivé a pohodové sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství, respektujeme potřeby jedince. Děti vedeme ke vzájemné úctě a toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti a vše je vedeno k všestrannému prospěchu dětí. Úzká spolupráce s učitelkami je samozřejmostí. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení je motivující a respektující individuální možnosti dětí. Děti se spolupodílejí na životě ŠD společně s paní vychovatelkou plánují činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a následně provádějí i hodnocení činnosti Ekonomické podmínky Úplata za pobyt dětí ve ŠD je stanoven ve výši 50,- Kč /za měsíc a stanovil ji zřizovatel školy. Úplata je součástí platby za školní stravování a může být splacena formou příkazu nebo poštovní poukázkou, či hotovostně u vedoucí ŠJ. Úplata je povinná pro každé přihlášené dítě, z důvodu nepřítomnosti dítěte se úplata nesnižuje. Získané prostředky jsou využívány na nákup výtvarného materiálu pro činnost ŠD. Provoz ŠD je zajišťován z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků ŠD je určena žákům 1. stupně ZŠ Vysoký Újezd. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci, kteří dojíždějí z okolních obcí a děti zaměstnaných matek. Žáci jsou přijímáni na základě vyplněných údajů na zápisním lístku. Přijetí do ŠD není vedeno ve správním řízení. O přijetí, či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy. O ukončení vzdělávání ve ŠD může požádat písemně zákonný zástupce dítěte, nebo o něm rozhodne vychovatelka z důvodu porušování vnitřního řádu ŠD nebo školního řádu školy. 3

4 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků Žáci jsou v zájmu bezpečnosti vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat poučení o bezpečnosti a ustanovení vnitřního řádu ŠD, vnitřního řádu školy a chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků ŠD. Řídí se pokyny paní vychovatelky a dalších zaměstnanců školy, udržuje čistotu a pořádek, zjištěné závady hlásí. Bezpečnost a ochranu dětí zajišťuje vychovatelka ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. Pitný režim je zajištěn Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků Organizace ŠD i prostředí ŠD umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje vychovatelka úzce s učitelkami. Je seznámena se závěry odborných vyšetření žáka v PPP a následně se stanoví vhodné formy integrace a forem práce ve ŠD. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči. U dětí se zdravotním znevýhodněním je zohledňováno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelky a zákonní zástupci informují vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte. V případě potřeby mohou být dětem poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu ŠD. Zvláštní péče je těmto dětem věnována i při přípravě na vyučování. U dětí mimořádně nadaných se jedná hlavně o možnost volby vhodných forem práce, dostatek podnětů k rozvíjení jejich nadání - (používání počítače, internet, encyklopedie) a začleněním do kolektivu starších dětí. 4

5 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání ve školní družině, formy a kompetence Cílem vzdělávání ve školní družině je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Všem jsou nabízeny činnosti bez rozdílu a děti si volí z nabídky dle vlastního uvážení a zájmu. Ve všech činnostech jsou děti vedeny ke vzájemné úctě, respektu, snášenlivosti, solidaritě. Do nabídky činností je zařazována práce s informacemi- literaturou, internetem, časopisy. Používáme metody skupinové nebo individuální činnosti. Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, povzbuzující zpětnou vazbou je poznání dítěte o možnostech jeho možností a rezerv. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Zaměřujeme se na získávání - základů klíčových kompetencí pro život samostatnost sebejistota schopnost přizpůsobení se životu v kolektivu - všeobecného přehledu a systematickému rozvoji dovedností - vnímavého a otevřeného vztahu k okolnímu světu, schopnosti přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se - získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a ochraně - rozvíjení estetického cítění, tvořivosti, fantazii - mravní a etické principy jsou uplatňovány ve všech činnostech - rozvoj tělesné zdatnosti, zdravý životní styl ŠVP ŠD je koncipován jako roční na školní rok Formy zájmového vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - individuální přístup - využívání nabídky spontánních činností - zájmové činnosti - rekreační a relaxační, odpočinkové činnosti - sportovní hry, vycházky, pobyt venku 5

6 Kompetence Kompetence k učení - děti se učí s chutí, započatou práci dokončují - využívají vhodné a efektivní způsoby - učí se nejen spontánně, ale i vědomě - kladou si otázky a vyhledávají na ně odpovědi - všímají si souvislostí mezi jevy - pozorují a experimentují - získávají vědomosti z různých pramenů a zdrojů - uplatňují zkušenosti v praktických situacích Kompetence k řešení problémů - děti si všímají dění a problémů, jsou iniciativní - problémy se učí pochopit, řešit a vyřešit, přemýšlet o nich a umět se domluvit - hledají různé způsoby řešení problémů - rozlišují správná a chybná řešení - chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli - svá rozhodnutí se učí obhajovat Kompetence komunikativní - děti ovládají řeč i mimoslovní komunikaci - vhodnými větami vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi - umí vyjádřit svůj názor - komunikují s vrstevníky i s dospělými - dokáží promluvit na veřejnosti - zapojují se do diskuse - učí se řešit konflikty - dokáží vyjadřovat své emoce, pocity - využívají informační a komunikační prostředky - učí se komunikovat kultivovaně Kompetence sociální a interpersonální - děti se učí plánovat, organizovat, řídit, hodnotit - učí se odhadovat rizika svých nápadů a experimentů - podílejí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu - projevují citlivost a ohleduplnost - rozpoznávají vhodné a nevhodné chování - odpovědně přistupují k úkolům a povinnostem - dokáží se prosadit i podřídit - respektují dohodnutá pravidla - ovládají se, řídí své jednání a chování Kompetence občanské - děti si uvědomují svá práva i práva druhých - vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit - dbají o své zdraví i o zdraví ostatních - chovají se zodpovědně - váží si tradic a kulturního dědictví - respektují a aktivně posilují sociální a kulturní prostředí - respektují jiné etnické, sociální či profesní skupiny 6

7 Kompetence k trávení volného času - děti se orientují se v možnostech smysluplného a účelného využívání volného času - umějí si vybrat zájmové činnosti a své zájmy dále rozvíjejí - umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině Člověk a příroda Děti se seznamují s rozmanitostí přírody živé i neživé. Učí se kladnému vztahu k přírodě a všemu, co k ní patří. Znalosti získané při školním vyučování si dále rozšiřují. Formy mluvené slovo, malování, kresba, poznávání místa, kde žijeme, sběr přírodnin, vycházky, seznamování s okolím školy tématické vycházky,orientace v přírodě,úklid okolí školy a školní zahrady Činnosti didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodními materiály lesní domečky, lesní skřítkové Podzimáčkové, zvířátka z kůry, šišek, kamínků, mechu Pozorování živočichů na suchu a ve vodě, pozorování stojaté a tekoucí vody, pozorování změn přírody během roku, výtvarné zpracování témat : a) jaro - probouzení přírody, první květiny, návrat ptáků b) léto - zážitky z prázdnin, z cestování a navštívených míst c) podzim - sběr přírodnin, zazimování zvířátek, zimní spánek zvířat, pomáháme zvířátkům na zimu sběr kaštanů d) zima - voda a její skupenství, sníh, bobování, bruslení, stopy zvěře Klíčové kompetence samostatně pozoruje, používá správné názvy, znaky, symboly propojuje souvislosti, naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, reaguje, utváří příjemnou atmosféru v kolektivu, jedná ohleduplně a uctivě Průřezová témata vazba na environmentální výchovu - CHKO Český kras, ochrana ŽP 7

8 Lidé kolem nás Děti se učí společenskému chování, toleranci, vzájemné úctě, komunikaci slovní i písemné. Setkávají se s druhými, jinými lidmi, dospělými, s vrstevníky či mladšími dětmi spolupráce s MŠ. Dodržují pravidla chování, stolování, mezilidské komunikace. Formy pozorování, rozhovor, hry, návštěva jiných zařízení (MŠ, jiná ZŠ, divadlo, výstava, muzeum, město Beroun, Rudná, Praha, okolní vesnice apod.) Činnosti společenské hry, kvízy, křížovky, na vycházkách (počítání aut, poznávání značek a silničního provozu) malování, drobné nákupy v obchodech, stolování ve školní jídelně Klíčové kompetence - pozoruje a všímá si dění kolem sebe, - řeší běžné situace (doprava, komunikace) - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů k soužití a k spolupráci s ostatními lidmi Průřezová témata osobnostní a sociální výchova (komunikace, poznávání jiných lidí) Člověk a čas Děti se v této oblasti učí správnému dennímu režimu, přesnosti, dochvilnosti, schopnosti odhadovat čas, vytvářejí si pravidelné a správné návyky, účelné využívání volného času Formy - mluvené slovo, rozhovor, čtení pohádek a příběhů, hra Činnosti společenské a stolní hry, soutěže, hádanky, práce s knihou, s počítačem Klíčové kompetence orientuje se v možnostech trávení volného času - dle vlastního zájmu si vybírá nabízené činnosti - své zájmy rozvíjí, doplňuje, rozšiřuje ve skupinách - dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na trávení volného času Průřezová témata osobnostní a sociální výchova sebepoznávání a psychohygiena mediální výchova 8

9 Člověk a zdraví Děti poznávají své tělo, získávají poučení o zdraví, nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Pečují o svou osobní hygienu, snaží se předcházet úrazům, dbají o bezpečnost svou i druhých., upevňují si společenské chování. Rozvíjejí tělesnou zdatnost, otužují se a učí se sportovně se chovat Formy mluvené slovo, řízený rozhovor, správný režim dne, hra, soutěž, kvíz, kresba, čtení a vyhledávání v encyklopedii, na internetu Činnosti - míčové a závodivé hry, soutěže, kolektivní hry, běh, - atletika, turistika, správné přecházení vozovky, orientace v okolí školy, - určování a znalost dopravních značek - znalost důležitých telefonních čísel - první pomoc při drobných poraněních Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, sebepoznání, hygiena, zdravý životní styl stavba těla člověka a živočichů Člověk a svět práce Děti poznávají a seznamují se s různými pracovními technikami a materiály ( papír, textil,přírodniny,modelovací hmota, vlna apod. Činnosti malování, kreslení, ilustrování,rozvoj motoriky- modelování, stříhání, lepení, výzdoba oken, třídy a prostor družiny, skládání stavebnic, zalévání květin, sebeobslužné činnosti, hygiena Průřezová témata bezpečnost používání nástrojů, nářadí a vybavení Člověk a kultura U dětí se snažíme pěstovat estetické cítění, představivost, fantazii, vést je k tvořivému výtvarnému projevu, k pěstování zájmu o hudbu, rozvíjení smyslu pro rytmus, vztah k uměleckým dílům. Činnosti malování, kreslení, prostorové vytváření, ilustrace knih, zpěv písní, poslech hudby, hudebně-pohybové hry, rytmika, čtení a dramatizace pohádek, rozpočítadla, jazykolamy, hra na školu Průřezová témata - umění a kultura, osobnostní výchova, multikulturní výchova 9

10 Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd 1. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování formou rekreačně- relaxačních a zájmových činností, plánovaných i příležitostných. Umožňuje dětem i přípravu na vyučování. Kapacita 28 dětí. 2. Provozní doba je v ŠD denně, pondělí až pátek od 11,40 hodin 17 hodin 3. Na pravidelnou docházku se přihlašují žáci ročníku závaznou přihláškou - Zápisním lístkem, na kterém je přesně stanoveno KDY a JAKÝM způsobem budou děti z ŠD odcházet. 4. Předem známou nepřítomnost dítěte a odchod ze ŠD v jiný čas než je uvedeno, Rodiče oznámí písemně s přesným datem a časem odchodu. 5. Na nepovinné předměty a kroužky, doučování budou děti uvolňovány podle potřeby. 6. Činností družiny se mohou zúčastnit i děti nezařazené do ŠD - zejména u příležitostných akcí a činností, pokud se této činnosti neúčastní plný počet dětí zařazených do ŠD. Za děti nepřihlášené do ŠD, čekající na kroužek, zodpovídá vedoucí kroužku. 7. O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy, podle zájmu dětí. 7. Za bezpečnost dětí v ŠD při všech činnostech odpovídá paní vychovatelka ŠD. Děti jsou poučovány na začátku školního roku a průběžně o bezpečnosti a chování v areálu ŠD i mimo ně (zahrada, hřiště, dvorek, silnice). Poučení zapsáno vtk. 8. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 9. Přesun dětí ze ZŠ zajišťuje vychovatelka, po skončení 5. a 6. hodiny učitelka, která měla vyučování. 10. Poplatek za ŠD je 50,- Kč měsíčně. Je součástí platby za stravování. 11. Do ŠD si děti mohou nosit svačinu a pití. 10

11 Pravidla chování dětí ve školní družině. Uklidím si hračku, stavebnici, hru, kterou si vypůjčím. Vypůjčit si mohu cokoli, s čím si mohu hrát. Nenosím hračky ze ŠD domů. Neubližuji kamarádům ani spolužákům. Pomáhám mladším. Na WC chodím bez dovolení a nezapomínám si mýt ruce!. Úkoly si mohu psát jen s paní vychovatelkou. Při pobytu na zahradě, hřišti nelezu na zeď ani na stromy. Chovám se slušně a mile k ostatním 11

12 ROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠD pro školní rok PODZIM ZÁŘÍ Vycházky do přírody, sběr přírodnin, stavění domečků pro skřítky Výstava ovoce a zeleniny - poznávání plodů podle chuti a vůně Hra v přírodě s úkoly- šipkovaná pozorování přírody změny Udělej si náramek z korálků Malování, modelování ovoce, zeleniny Míčové hry, fotbal, vybíjená Doprava dopravní značky, pravidla bezpečnosti silničního provozu, postup při přecházení silnice ŘÍJEN Podzimní hrátky s přírodninami - sbíráme přírodniny- vytváříme koláže vyrábíme skřítky Podzimáčky -výstava Bramborové variace vyrábíme tiskátka, panáčky, ozdoby z brambor Ovoce zelenina malujeme na sklo, zkoušíme linoryt Vyrábíme a pouštíme draky Míčové hry, fotbal, vybíjená Výlet do Berouna za medvědy Halloween vyrábíme strašidelné škrabošky, svítilny, dlabeme dýně LISTOPAD Vycházka loučení se studánkou u Tří habrů Obrázky ze slámy nalepování To jsem já (autoportrét) - obraz na velký formát obkreslujeme postavu, Popisujeme části těla skupinová práce Míčové a pohybové hry v sokolovně Ptačí brka výroba pera zkusíme psát dopis obálky Advent příprava výroba adventního kalendáře pečeme perníky připravujeme vánoční výzdobu 12

13 ZIMA PROSINEC Mikuláš příprava, maska čerta Andělsko čertovské odpoledne Píšeme Ježíškovi Zdobení upečených perníků malování na sklo dárek obrázek pro radost vánoční výzdoba družiny a oken ve škole, zdobení stromečku dáváme si dárky, posloucháme a zpíváme koledy vánoční zvyky povídáme a zkoušíme je (jablko, lití olova, hod botou ) pohybové hry v sokolovně, vybíjená LEDEN ohlédnutí za vánočními prázdninami vyprávíme, malujeme zážitky podle počasí bruslení, bobování, stavění sněhuláka, iglů Stromeček pro zvířátka + pamlsky pro ně pozorování stop zvěře - kreslení tuší Hrajeme si na lékaře praktické ošetření v přírodě 1. pomoc Sypeme ptáčkům výroba krmítek Malujeme na sklo zimní motivy Pohybové hry v sokolovně, vybíjená, soutěž Vyrábíme dárky na zápis do 1. třídy Tvoříme bambulku z vlny ÚNOR Vycházky do lesa pozorování přírody kreslení krajiny tuš Klíčení semen (fazole, hrách)- pozorování a zapisování, kresba Čteme pohádky - ilustrace k pohádkám Vyšíváme obrázky, ubrousky Pohybové hry v sokolovně Masopust vyrábíme si masky Karneval 13

14 JARO BŘEZEN Vycházka do přírody pozorování změn, řez vrbových proutků Otvírání studánky u Tří habrů vítání jara Hledání prvních květů malování jarních květin Měsíc knihy vystavujeme oblíbené knihy, navrhujeme nový obal Čteme pohádky vyrábíme pohádkové bytosti loutky, maňásky Dramatizace pohádek Zahrádka v truhlíku, v misce sejeme obilí Výroba zajíčků, kuřátek, kytiček z papíru Pletení pomlázky + velikonoční zvyky- učíme se velikonoční koledy Malování vajíček soutěž o nejhezčí kraslici-zaslání do muzea v Berouně Pohybové hry, soutěže, míčové hry na zahradě, v sokolovně DUBEN Vycházka do přírody pozorování změn mláďata -správné pojmenovávání Den ptactva poznáváme hlasy ptáků kreslíme ptáky podle atlasu Den Země úklid kolem školy, sběr papíru, beseda o ochraně životního prostředí Čarodějnice používáme různé materiály Bezpečnost dopravního provozu dopravní soutěž Výlet do Rudné do Zverimexu KVĚTEN Vycházka do přírody pozorujeme a malujeme kvetoucí stromy Den matek vyrábíme přání, srdíčka, kytičky z krepového papíru Kolo výlet na kole- ochranné pomůcky- povinná výbava kola Opakujeme poznávání dopravních značek - soutěž Malý zdravotník praktické dovednosti Atletická olympiáda LÉTO ČERVEN Den dětí soutěžíme na hřišti, malujeme na beton, Malujeme Slunce, letní přírodu Výlet ke studánce - opékání špekáčků zpívání písní u táboráku Míčové hry, fotbal, vybíjená Loučení se školním rokem batikována trička, prostírání, ubrousky 14

15 Týdenní rozvržení činností den 11,40 12,10 PO ÚT Příprava na oběd hygiena Úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny STŘ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny ČT PÁ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny 12,10-13,00 do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace hraní 13,15-15,00 15,00 16,00 Pobyt venku - vycházka modelování, malování, práce s drobným materiálem, vyšívání, šití hry v sokolovně Výlet do okolí turistika (v zimě bruslení, sáňkování) hry v herně stavebnice, společenské hry, četba Výrobky dle ročního období a podle plánu- vyšívání, šití, pletení, háčkování Hry v sokolovně nebo na hřišti, zahradě, vycházka Pohybové hry Malování, kreslení, modelování Vycházka Četba Práce s drobným materiálemkorálky, šití, vyšívání Výrobky z papíru,dřeva Pohybové hry na zahradě, hřišti,sokolovně Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Podle počasí je denně zařazen pobyt venku.! Doporučení - Děti by měly mít: - oblečení na převlečení a boty dovnitř a na ven - svačinu a pití 15

16 OBSAH ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Organizační podmínky 2.2. Materiální podmínky 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky 2.4. Personální podmínky 2.5. Psychosociální podmínky 2.6. Ekonomické podmínky 2.7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků 2.9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání v ŠD, formy, kompetence 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině 4. Přílohy - Řád ŠD - Pravidla chování pro děti ve ŠD - Roční tématický plán ŠD - Týdenní rozvržení činností ve ŠD Vysoký Újezd Mgr. Olga Reiterová ředitelka školy 16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání ŠVP pro zájmové vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel 3 2. Charakteristika školní družiny 3 3. Cíle vzdělávání 3 4. Délka a časový plán vzdělávání 4 5. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI Vydává: ředitelka školy Mgr. Zuzana Bílková 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Základní škola Rovensko pod Troskami TELEFON: 481382201 EMAIL: zs.rovensko@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 p. Laškov, tel. 582 378 748

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 p. Laškov, tel. 582 378 748 Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 p. Laškov, tel. 582 378 748 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro školní družinu Název programu VŠICHNI JSME

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro školní družinu Identifikační údaje o školní družině Adresa Nádražní 253, Hrochův Týnec, 538 62 IZO 117200158 Kontakty: telefon:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování. 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12. Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA

POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování. 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12. Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12 Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA zpracovatelé: Miloslava Solusová, Hana Suchánková úprava:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více