Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun"

Transkript

1 MOTTO : 1

2 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová 2. Charakteristika zařízení Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí dětem pravidelnou i příležitostnou, výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Umožňuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Je organizována v jednom oddělení. Vychovatelka ŠD pracuje při přímých činnostech podle metod, které jsou v souladu s požadavky pedagogiky volného času s přihlédnutím individuálních potřeb jednotlivých dětí. Školní družina je součástí školy. Kapacita ŠD je 28 dětí. 2.1 Organizační podmínky Školní družinu mohou navštěvovat žáci od ročníku dle rozhodnutí rodičů na základě zápisního lístku, který je platný na období jednoho školního roku. Naše školní družina je rodinného typu děti nejsou věkově rozděleny. Starší pomáhají mladším a společně se zapojují do všech aktivit ve ŠD. Provozní doba ve ŠD je denně od pondělí do pátku od 11,40 17,00. y dětí jsou samostatné nebo s doprovodem sourozenců, či rodičů dle zápisního lístku. Vycházky jsou organizovány od 13,15 15 hodin je určen jeden den jako vycházkový Materiální podmínky Naše ŠD se nachází mimo budovu školy, je umístěna v sousední budově Obecního úřadu Vysoký Újezd v centru obce. Šatna je k dispozici v suterénu budovy. ŠD má zde k dispozici jednu prosluněnou místnost. Je vybavena novým nábytkem skříňková sestava - část pracovní (stoly a židle, počítače ) -část odpočinková (koberec, sedačka) Společenské hry a hračky jsou průběžně obměňovány. ŠD využívá také školní zahradu a dvůr, hřiště u sokolovny, prostory sokolovny, okolí obce. 2

3 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky Vhodná struktura režimu ŠD a skladba zaměstnání umožňuje dostatek relaxace i aktivního pohybu dětí. Pitný režim je zajišťován dle individuálních potřeb dětí. Vybavené prostory, odpovídající teplo, čistota větrání, hygienické vybavení oddělené toalety, umyvadlo. Děti jsou poučeni o chování a bezpečnosti v prostorách ŠD i mimo ně a jsou pod dozorem vychovatelky, která je schopna v případě potřeby poskytnout 1. pomoc Personální podmínky Personální podmínky jsou vyhovující. Vychovatelka je plně kvalifikovaná s dlouholetou praxí, kromě úvazku vychovatelky má i úvazek ve škole. Svoje odborné znalosti a dovednosti si doplňuje v rámci dalšího vzdělávání a samostudiem, čtením odborných časopisů (Informatorium, Rodina a škola, Učitelské noviny ) 2.5. Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet příznivé a pohodové sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství, respektujeme potřeby jedince. Děti vedeme ke vzájemné úctě a toleranci, spolupráci a pomoci druhému. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti a vše je vedeno k všestrannému prospěchu dětí. Úzká spolupráce s učitelkami je samozřejmostí. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení je motivující a respektující individuální možnosti dětí. Děti se spolupodílejí na životě ŠD společně s paní vychovatelkou plánují činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a následně provádějí i hodnocení činnosti Ekonomické podmínky Úplata za pobyt dětí ve ŠD je stanoven ve výši 50,- Kč /za měsíc a stanovil ji zřizovatel školy. Úplata je součástí platby za školní stravování a může být splacena formou příkazu nebo poštovní poukázkou, či hotovostně u vedoucí ŠJ. Úplata je povinná pro každé přihlášené dítě, z důvodu nepřítomnosti dítěte se úplata nesnižuje. Získané prostředky jsou využívány na nákup výtvarného materiálu pro činnost ŠD. Provoz ŠD je zajišťován z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků ŠD je určena žákům 1. stupně ZŠ Vysoký Újezd. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci, kteří dojíždějí z okolních obcí a děti zaměstnaných matek. Žáci jsou přijímáni na základě vyplněných údajů na zápisním lístku. Přijetí do ŠD není vedeno ve správním řízení. O přijetí, či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy. O ukončení vzdělávání ve ŠD může požádat písemně zákonný zástupce dítěte, nebo o něm rozhodne vychovatelka z důvodu porušování vnitřního řádu ŠD nebo školního řádu školy. 3

4 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků Žáci jsou v zájmu bezpečnosti vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat poučení o bezpečnosti a ustanovení vnitřního řádu ŠD, vnitřního řádu školy a chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků ŠD. Řídí se pokyny paní vychovatelky a dalších zaměstnanců školy, udržuje čistotu a pořádek, zjištěné závady hlásí. Bezpečnost a ochranu dětí zajišťuje vychovatelka ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. Pitný režim je zajištěn Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků Organizace ŠD i prostředí ŠD umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje vychovatelka úzce s učitelkami. Je seznámena se závěry odborných vyšetření žáka v PPP a následně se stanoví vhodné formy integrace a forem práce ve ŠD. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči. U dětí se zdravotním znevýhodněním je zohledňováno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelky a zákonní zástupci informují vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte. V případě potřeby mohou být dětem poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu ŠD. Zvláštní péče je těmto dětem věnována i při přípravě na vyučování. U dětí mimořádně nadaných se jedná hlavně o možnost volby vhodných forem práce, dostatek podnětů k rozvíjení jejich nadání - (používání počítače, internet, encyklopedie) a začleněním do kolektivu starších dětí. 4

5 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání ve školní družině, formy a kompetence Cílem vzdělávání ve školní družině je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí. Všem jsou nabízeny činnosti bez rozdílu a děti si volí z nabídky dle vlastního uvážení a zájmu. Ve všech činnostech jsou děti vedeny ke vzájemné úctě, respektu, snášenlivosti, solidaritě. Do nabídky činností je zařazována práce s informacemi- literaturou, internetem, časopisy. Používáme metody skupinové nebo individuální činnosti. Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, povzbuzující zpětnou vazbou je poznání dítěte o možnostech jeho možností a rezerv. Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze ŠVP Naše škola. Zaměřujeme se na získávání - základů klíčových kompetencí pro život samostatnost sebejistota schopnost přizpůsobení se životu v kolektivu - všeobecného přehledu a systematickému rozvoji dovedností - vnímavého a otevřeného vztahu k okolnímu světu, schopnosti přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se - získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a ochraně - rozvíjení estetického cítění, tvořivosti, fantazii - mravní a etické principy jsou uplatňovány ve všech činnostech - rozvoj tělesné zdatnosti, zdravý životní styl ŠVP ŠD je koncipován jako roční na školní rok Formy zájmového vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - individuální přístup - využívání nabídky spontánních činností - zájmové činnosti - rekreační a relaxační, odpočinkové činnosti - sportovní hry, vycházky, pobyt venku 5

6 Kompetence Kompetence k učení - děti se učí s chutí, započatou práci dokončují - využívají vhodné a efektivní způsoby - učí se nejen spontánně, ale i vědomě - kladou si otázky a vyhledávají na ně odpovědi - všímají si souvislostí mezi jevy - pozorují a experimentují - získávají vědomosti z různých pramenů a zdrojů - uplatňují zkušenosti v praktických situacích Kompetence k řešení problémů - děti si všímají dění a problémů, jsou iniciativní - problémy se učí pochopit, řešit a vyřešit, přemýšlet o nich a umět se domluvit - hledají různé způsoby řešení problémů - rozlišují správná a chybná řešení - chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli - svá rozhodnutí se učí obhajovat Kompetence komunikativní - děti ovládají řeč i mimoslovní komunikaci - vhodnými větami vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi - umí vyjádřit svůj názor - komunikují s vrstevníky i s dospělými - dokáží promluvit na veřejnosti - zapojují se do diskuse - učí se řešit konflikty - dokáží vyjadřovat své emoce, pocity - využívají informační a komunikační prostředky - učí se komunikovat kultivovaně Kompetence sociální a interpersonální - děti se učí plánovat, organizovat, řídit, hodnotit - učí se odhadovat rizika svých nápadů a experimentů - podílejí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu - projevují citlivost a ohleduplnost - rozpoznávají vhodné a nevhodné chování - odpovědně přistupují k úkolům a povinnostem - dokáží se prosadit i podřídit - respektují dohodnutá pravidla - ovládají se, řídí své jednání a chování Kompetence občanské - děti si uvědomují svá práva i práva druhých - vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se bránit - dbají o své zdraví i o zdraví ostatních - chovají se zodpovědně - váží si tradic a kulturního dědictví - respektují a aktivně posilují sociální a kulturní prostředí - respektují jiné etnické, sociální či profesní skupiny 6

7 Kompetence k trávení volného času - děti se orientují se v možnostech smysluplného a účelného využívání volného času - umějí si vybrat zájmové činnosti a své zájmy dále rozvíjejí - umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině Člověk a příroda Děti se seznamují s rozmanitostí přírody živé i neživé. Učí se kladnému vztahu k přírodě a všemu, co k ní patří. Znalosti získané při školním vyučování si dále rozšiřují. Formy mluvené slovo, malování, kresba, poznávání místa, kde žijeme, sběr přírodnin, vycházky, seznamování s okolím školy tématické vycházky,orientace v přírodě,úklid okolí školy a školní zahrady Činnosti didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodními materiály lesní domečky, lesní skřítkové Podzimáčkové, zvířátka z kůry, šišek, kamínků, mechu Pozorování živočichů na suchu a ve vodě, pozorování stojaté a tekoucí vody, pozorování změn přírody během roku, výtvarné zpracování témat : a) jaro - probouzení přírody, první květiny, návrat ptáků b) léto - zážitky z prázdnin, z cestování a navštívených míst c) podzim - sběr přírodnin, zazimování zvířátek, zimní spánek zvířat, pomáháme zvířátkům na zimu sběr kaštanů d) zima - voda a její skupenství, sníh, bobování, bruslení, stopy zvěře Klíčové kompetence samostatně pozoruje, používá správné názvy, znaky, symboly propojuje souvislosti, naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, reaguje, utváří příjemnou atmosféru v kolektivu, jedná ohleduplně a uctivě Průřezová témata vazba na environmentální výchovu - CHKO Český kras, ochrana ŽP 7

8 Lidé kolem nás Děti se učí společenskému chování, toleranci, vzájemné úctě, komunikaci slovní i písemné. Setkávají se s druhými, jinými lidmi, dospělými, s vrstevníky či mladšími dětmi spolupráce s MŠ. Dodržují pravidla chování, stolování, mezilidské komunikace. Formy pozorování, rozhovor, hry, návštěva jiných zařízení (MŠ, jiná ZŠ, divadlo, výstava, muzeum, město Beroun, Rudná, Praha, okolní vesnice apod.) Činnosti společenské hry, kvízy, křížovky, na vycházkách (počítání aut, poznávání značek a silničního provozu) malování, drobné nákupy v obchodech, stolování ve školní jídelně Klíčové kompetence - pozoruje a všímá si dění kolem sebe, - řeší běžné situace (doprava, komunikace) - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů k soužití a k spolupráci s ostatními lidmi Průřezová témata osobnostní a sociální výchova (komunikace, poznávání jiných lidí) Člověk a čas Děti se v této oblasti učí správnému dennímu režimu, přesnosti, dochvilnosti, schopnosti odhadovat čas, vytvářejí si pravidelné a správné návyky, účelné využívání volného času Formy - mluvené slovo, rozhovor, čtení pohádek a příběhů, hra Činnosti společenské a stolní hry, soutěže, hádanky, práce s knihou, s počítačem Klíčové kompetence orientuje se v možnostech trávení volného času - dle vlastního zájmu si vybírá nabízené činnosti - své zájmy rozvíjí, doplňuje, rozšiřuje ve skupinách - dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na trávení volného času Průřezová témata osobnostní a sociální výchova sebepoznávání a psychohygiena mediální výchova 8

9 Člověk a zdraví Děti poznávají své tělo, získávají poučení o zdraví, nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Pečují o svou osobní hygienu, snaží se předcházet úrazům, dbají o bezpečnost svou i druhých., upevňují si společenské chování. Rozvíjejí tělesnou zdatnost, otužují se a učí se sportovně se chovat Formy mluvené slovo, řízený rozhovor, správný režim dne, hra, soutěž, kvíz, kresba, čtení a vyhledávání v encyklopedii, na internetu Činnosti - míčové a závodivé hry, soutěže, kolektivní hry, běh, - atletika, turistika, správné přecházení vozovky, orientace v okolí školy, - určování a znalost dopravních značek - znalost důležitých telefonních čísel - první pomoc při drobných poraněních Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, sebepoznání, hygiena, zdravý životní styl stavba těla člověka a živočichů Člověk a svět práce Děti poznávají a seznamují se s různými pracovními technikami a materiály ( papír, textil,přírodniny,modelovací hmota, vlna apod. Činnosti malování, kreslení, ilustrování,rozvoj motoriky- modelování, stříhání, lepení, výzdoba oken, třídy a prostor družiny, skládání stavebnic, zalévání květin, sebeobslužné činnosti, hygiena Průřezová témata bezpečnost používání nástrojů, nářadí a vybavení Člověk a kultura U dětí se snažíme pěstovat estetické cítění, představivost, fantazii, vést je k tvořivému výtvarnému projevu, k pěstování zájmu o hudbu, rozvíjení smyslu pro rytmus, vztah k uměleckým dílům. Činnosti malování, kreslení, prostorové vytváření, ilustrace knih, zpěv písní, poslech hudby, hudebně-pohybové hry, rytmika, čtení a dramatizace pohádek, rozpočítadla, jazykolamy, hra na školu Průřezová témata - umění a kultura, osobnostní výchova, multikulturní výchova 9

10 Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd 1. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování formou rekreačně- relaxačních a zájmových činností, plánovaných i příležitostných. Umožňuje dětem i přípravu na vyučování. Kapacita 28 dětí. 2. Provozní doba je v ŠD denně, pondělí až pátek od 11,40 hodin 17 hodin 3. Na pravidelnou docházku se přihlašují žáci ročníku závaznou přihláškou - Zápisním lístkem, na kterém je přesně stanoveno KDY a JAKÝM způsobem budou děti z ŠD odcházet. 4. Předem známou nepřítomnost dítěte a odchod ze ŠD v jiný čas než je uvedeno, Rodiče oznámí písemně s přesným datem a časem odchodu. 5. Na nepovinné předměty a kroužky, doučování budou děti uvolňovány podle potřeby. 6. Činností družiny se mohou zúčastnit i děti nezařazené do ŠD - zejména u příležitostných akcí a činností, pokud se této činnosti neúčastní plný počet dětí zařazených do ŠD. Za děti nepřihlášené do ŠD, čekající na kroužek, zodpovídá vedoucí kroužku. 7. O provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy, podle zájmu dětí. 7. Za bezpečnost dětí v ŠD při všech činnostech odpovídá paní vychovatelka ŠD. Děti jsou poučovány na začátku školního roku a průběžně o bezpečnosti a chování v areálu ŠD i mimo ně (zahrada, hřiště, dvorek, silnice). Poučení zapsáno vtk. 8. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 9. Přesun dětí ze ZŠ zajišťuje vychovatelka, po skončení 5. a 6. hodiny učitelka, která měla vyučování. 10. Poplatek za ŠD je 50,- Kč měsíčně. Je součástí platby za stravování. 11. Do ŠD si děti mohou nosit svačinu a pití. 10

11 Pravidla chování dětí ve školní družině. Uklidím si hračku, stavebnici, hru, kterou si vypůjčím. Vypůjčit si mohu cokoli, s čím si mohu hrát. Nenosím hračky ze ŠD domů. Neubližuji kamarádům ani spolužákům. Pomáhám mladším. Na WC chodím bez dovolení a nezapomínám si mýt ruce!. Úkoly si mohu psát jen s paní vychovatelkou. Při pobytu na zahradě, hřišti nelezu na zeď ani na stromy. Chovám se slušně a mile k ostatním 11

12 ROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠD pro školní rok PODZIM ZÁŘÍ Vycházky do přírody, sběr přírodnin, stavění domečků pro skřítky Výstava ovoce a zeleniny - poznávání plodů podle chuti a vůně Hra v přírodě s úkoly- šipkovaná pozorování přírody změny Udělej si náramek z korálků Malování, modelování ovoce, zeleniny Míčové hry, fotbal, vybíjená Doprava dopravní značky, pravidla bezpečnosti silničního provozu, postup při přecházení silnice ŘÍJEN Podzimní hrátky s přírodninami - sbíráme přírodniny- vytváříme koláže vyrábíme skřítky Podzimáčky -výstava Bramborové variace vyrábíme tiskátka, panáčky, ozdoby z brambor Ovoce zelenina malujeme na sklo, zkoušíme linoryt Vyrábíme a pouštíme draky Míčové hry, fotbal, vybíjená Výlet do Berouna za medvědy Halloween vyrábíme strašidelné škrabošky, svítilny, dlabeme dýně LISTOPAD Vycházka loučení se studánkou u Tří habrů Obrázky ze slámy nalepování To jsem já (autoportrét) - obraz na velký formát obkreslujeme postavu, Popisujeme části těla skupinová práce Míčové a pohybové hry v sokolovně Ptačí brka výroba pera zkusíme psát dopis obálky Advent příprava výroba adventního kalendáře pečeme perníky připravujeme vánoční výzdobu 12

13 ZIMA PROSINEC Mikuláš příprava, maska čerta Andělsko čertovské odpoledne Píšeme Ježíškovi Zdobení upečených perníků malování na sklo dárek obrázek pro radost vánoční výzdoba družiny a oken ve škole, zdobení stromečku dáváme si dárky, posloucháme a zpíváme koledy vánoční zvyky povídáme a zkoušíme je (jablko, lití olova, hod botou ) pohybové hry v sokolovně, vybíjená LEDEN ohlédnutí za vánočními prázdninami vyprávíme, malujeme zážitky podle počasí bruslení, bobování, stavění sněhuláka, iglů Stromeček pro zvířátka + pamlsky pro ně pozorování stop zvěře - kreslení tuší Hrajeme si na lékaře praktické ošetření v přírodě 1. pomoc Sypeme ptáčkům výroba krmítek Malujeme na sklo zimní motivy Pohybové hry v sokolovně, vybíjená, soutěž Vyrábíme dárky na zápis do 1. třídy Tvoříme bambulku z vlny ÚNOR Vycházky do lesa pozorování přírody kreslení krajiny tuš Klíčení semen (fazole, hrách)- pozorování a zapisování, kresba Čteme pohádky - ilustrace k pohádkám Vyšíváme obrázky, ubrousky Pohybové hry v sokolovně Masopust vyrábíme si masky Karneval 13

14 JARO BŘEZEN Vycházka do přírody pozorování změn, řez vrbových proutků Otvírání studánky u Tří habrů vítání jara Hledání prvních květů malování jarních květin Měsíc knihy vystavujeme oblíbené knihy, navrhujeme nový obal Čteme pohádky vyrábíme pohádkové bytosti loutky, maňásky Dramatizace pohádek Zahrádka v truhlíku, v misce sejeme obilí Výroba zajíčků, kuřátek, kytiček z papíru Pletení pomlázky + velikonoční zvyky- učíme se velikonoční koledy Malování vajíček soutěž o nejhezčí kraslici-zaslání do muzea v Berouně Pohybové hry, soutěže, míčové hry na zahradě, v sokolovně DUBEN Vycházka do přírody pozorování změn mláďata -správné pojmenovávání Den ptactva poznáváme hlasy ptáků kreslíme ptáky podle atlasu Den Země úklid kolem školy, sběr papíru, beseda o ochraně životního prostředí Čarodějnice používáme různé materiály Bezpečnost dopravního provozu dopravní soutěž Výlet do Rudné do Zverimexu KVĚTEN Vycházka do přírody pozorujeme a malujeme kvetoucí stromy Den matek vyrábíme přání, srdíčka, kytičky z krepového papíru Kolo výlet na kole- ochranné pomůcky- povinná výbava kola Opakujeme poznávání dopravních značek - soutěž Malý zdravotník praktické dovednosti Atletická olympiáda LÉTO ČERVEN Den dětí soutěžíme na hřišti, malujeme na beton, Malujeme Slunce, letní přírodu Výlet ke studánce - opékání špekáčků zpívání písní u táboráku Míčové hry, fotbal, vybíjená Loučení se školním rokem batikována trička, prostírání, ubrousky 14

15 Týdenní rozvržení činností den 11,40 12,10 PO ÚT Příprava na oběd hygiena Úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny STŘ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny ČT PÁ Příprava na oběd hygiena úklid jídelny Příprava na oběd hygiena úklid jídelny 12,10-13,00 do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace Hraní do družiny Relaxace hraní 13,15-15,00 15,00 16,00 Pobyt venku - vycházka modelování, malování, práce s drobným materiálem, vyšívání, šití hry v sokolovně Výlet do okolí turistika (v zimě bruslení, sáňkování) hry v herně stavebnice, společenské hry, četba Výrobky dle ročního období a podle plánu- vyšívání, šití, pletení, háčkování Hry v sokolovně nebo na hřišti, zahradě, vycházka Pohybové hry Malování, kreslení, modelování Vycházka Četba Práce s drobným materiálemkorálky, šití, vyšívání Výrobky z papíru,dřeva Pohybové hry na zahradě, hřišti,sokolovně Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Pobyt venku Hry na počítači Stolní hry Hraní v herně Psaní úkolů Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Úklid domů, na autobus Podle počasí je denně zařazen pobyt venku.! Doporučení - Děti by měly mít: - oblečení na převlečení a boty dovnitř a na ven - svačinu a pití 15

16 OBSAH ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Organizační podmínky 2.2. Materiální podmínky 2.3. Hygienické a bezpečnostní podmínky 2.4. Personální podmínky 2.5. Psychosociální podmínky 2.6. Ekonomické podmínky 2.7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků 2.8. Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků 2.9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3. Obsah vzdělávání 3.1. Cíle vzdělávání v ŠD, formy, kompetence 3.2. Obsah a formy vzdělávání ve školní družině 4. Přílohy - Řád ŠD - Pravidla chování pro děti ve ŠD - Roční tématický plán ŠD - Týdenní rozvržení činností ve ŠD Vysoký Újezd Mgr. Olga Reiterová ředitelka školy 16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více