reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika"

Transkript

1 reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmu reklamace 2. Formulář Podání 3. Vyřízení Podání 4. Reklamační řízení 5. Použité právní předpisy 6. Osoba oprávněná přijmout reklamaci 7. Způsob a forma přijetí reklamace 8. Přijetí Podání 9. Náležitosti Podání 10. Započetí jednání Článek 2 Reklamační řízení 1. Lhůta pro vyřízení Podání 2. Oznámení o vyřízení Podání 3. Lhůta pro Podání Článek 3 Opravné zúčtování Článek 4 Odpovědnost klienta a jeho povinnosti Článek 5 Náklady reklamačního řízení Článek 6 Vyloučení odpovědnosti Článek 7 Závěrečná ustanovení účinný od strana 1/6

2 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vymezení pojmu reklamace Reklamace je podání, kterým se požaduje náprava nedostatku, který vznikl nebo mohl vzniknout v přímé souvislosti s poskytováním bankovních služeb, anebo se týká správnosti a kvality Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO , zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 501/B, jednající prostřednictvím své pobočky Poštová banka, a.s., Pobočka Česká republika, Prosecká 64, Praha 9 Prosek, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jako Banka ), poskytovaných služeb, anebo se jím požaduje náprava daného, existujícího stavu. Součástí vyřízení reklamace je provedení, resp. zabezpečení nápravy za předpokladu, že náprava je možná a právně podložená. Pro posouzení, zda podání má charakter reklamace, žádosti nebo stížnosti, je rozhodující jeho obsah. 2. Formulář Podání předepsaný formulář Banky, který obsahuje zápis o reklamaci, stížnosti, žádosti (Podání nebo Reklamace) 3. Vyřízení Podání Ukončení konání na základě objektivně zjištěného skutkového stavu. Je to písemné oznámení s odůvodněním, zda je podání odůvodněné nebo neodůvodněné. 4. Reklamační řízení Reklamační řízení je činnost, ve které zaměstnanec Referátu reklamací a stížností (dále jen Referát reklamací Banky ) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech Banky, na základě podaného Podání. 5. Použité právní předpisy zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, nebo zákon, který ho nahradí (ZoB) zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon, který ho nahradí (ZoPS) zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon, který ho nahradí (ZOOU) zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) 6. Osoba oprávněná podat Podání 6.1. Právo podat Podání má každý Klient Banky, který se domnívá, že při používání služeb Banky byla dotčena jeho práva nebo právem chráněné zájmy, nebo mu byla při používání služeb Banky způsobena škoda, nebo zjistil nesprávné zúčtování na účtu, ke kterému má dispoziční právo Klient Banky může písemně zplnomocnit třetí osobu k podání Podání. Podpis Klienta, uvedený ve zplnomocnění, musí být úředně ověřen Pokud je Klientem Banky osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, Podání je oprávněn podat jen zákonný zástupce s výjimkou neplnoleté osoby, které byl vydán občanský průkaz, jež v případech stanovených zvláštními obchodními podmínkami jedná přímo. 7. Způsob a forma podání Reklamaci může Klient podat: 7.1. na předepsaném formuláři Podání v obchodním místě Banky v České republice (dále jen ČR), přičemž Klient dostane jeho potvrzenou kopii, 7.2. jinou písemnou formou zasláním poštovní zásilkou obchodnímu místu Banky v ČR, které zabezpečí její postoupení referátu reklamací a stížností nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, nebo zasláním formou poštovní zásilky do Banky na adresu Poštová banka, a.s. Divize operations, Oddělení zpracovatelské centrum, Referát reklamací Banky, účinný od strana 2/6

3 7.3. elektronickou formou: prostřednictvím služby Internet banking, má-li Klient (majitel účtu) tuto službu zřízenu, em na adresu V případě, že držitel platební karty reklamuje transakci zúčtovanou jako platbu za zboží nebo služby na základě písemné objednávky, telefonické objednávky nebo prostřednictvím elektronických médií (internet) tak, že oznámil číslo své platební karty, je povinen nesprávné provedení objednávky reklamovat jen přímo u obchodníka formou zápisu do Knihy přání a stížností, která se nachází na každé pobočce Banky Telefonické podání Banka nepřijímá, a to v zájmu ochrany bankovního tajemství Klientů. Telefonická Podání se mohou výjimečně přijmout jen v odůvodněných případech, a to v případě, že se telefonická Podání týkají obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy, nebo v případě, kdy je Banka oprávněna a zároveň povinna podle ObchZ, ZoPS, Všeobecných obchodních podmínek a Obchodních podmínek pro jednotlivé produkty provádět opravné zúčtování, a to i bez příkazu nebo souhlasu Klienta. 8. Přijetí Podání 8.1. Pověřený zaměstnanec Banky je povinen přijmout Podání Klienta Banky v obchodním místě Banky v ČR, resp. v případě telefonicky podané reklamace týkající se obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy způsobem ustanoveným v této Rámcové treasury smlouvě Pověřený zaměstnanec Banky je při Podání povinen vydat Klientovi písemný doklad o převzetí Podání, kterým je kopie vyplněného Podání, potvrzená zaměstnancem přebírajícího obchodního místa Banky Pověřený zaměstnanec Banky přebírající Podání je povinen a oprávněn identifikovat Klienta a ověřit jeho identifikaci (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, druh dokladu totožnosti a jeho číslo). O ověření Klienta je povinen uskutečnit písemný záznam na Podání. V případě telefonického Podání týkajícího se obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy je Klient identifikován způsobem stanoveným v této Rámcové treasury smlouvě. 9. Náležitosti Podání 9.1. Z obsahu Podání musí být zřejmé, kdo Podání podává, jaké věci se týká a co Klient požaduje V Podání musí být čitelně uvedeno: a] jméno, příjmení a adresa Klienta, jeho podpis a datum podání Podání, b] číslo účtu, kterého se Podání týká (pokud je k dispozici), c] důvod podání, požadavek Klienta, d] reklamovaná transakce její suma a datum, e] přiložená fotokopie nebo originál ústřižku nebo jiného dokladu týkajícího se reklamované transakce, f] v případě reklamace týkající se transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty je Klient povinen uvést i všechny další známé informace o reklamované transakci (např. typ platební karty, číslo platební karty, čas uskutečnění reklamované transakce aspoň přibližný a umístění bankomatu nebo POS terminálu) Pokud podání neobsahuje výše uvedené údaje, zaměstnanec příslušného útvaru Banky vyřizujícího Podání (dále jen referát reklamací ) písemně vyzve Klienta, aby ve stanovené lhůtě doplnil a upřesnil potřebné údaje s poučením, že jinak nebude možné zahájit reklamační řízení a Podání bude odloženo. Banka má právo v zájmu objektivního vyřízení Podání požadovat zapůjčení originálu ústřižku nebo jiného dokladu týkajícího se reklamované transakce Když Klient odstraní nedostatky svého Podání, od toho momentu začíná plynout lhůta na její vyřízení. 10. Započetí jednání Reklamační jednání začíná dnem přijetí Podání Bankou, reklamační jednání začíná na podnět: zvnějšku, tj. na podnět Klienta oprávněného podat Podání, zevnitř, tj. na základě podnětu organizačního útvaru Banky, který zjistil skutečnosti podmiňující započetí reklamačního řízení (reklamační řízení z podnětu Banky), jiného poskytovatele bankovních služeb, které poskytuje na smluvním základě, jiných subjektů účinný od strana 3/6

4 ČLÁNEK 2 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 1. Lhůta pro vyřízení Podání 1.1. V případě podání platební služby ve smyslu ZPS je Klient Podání povinen podat bez zbytečného odkladu ode dne zjištění neautorizované nebo chybně vykonané platební operace, nejpozději však do třinácti (13) měsíců ode dne odepsání nebo připsání finančních prostředků z Účtu nebo na Účet Klienta Zaměstnanec referátu reklamací vyřídí Podání v den doručení, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího doručení referátu reklamací. Ve složitých případech do 30 kalendářních dnů od přijetí Podání Bankou V případě Podání Klientem autorizované platební operace vykonané na základě převodního příkazu předloženého příjemcem nebo prostřednictvím příjemce (inkaso) je lhůta na podání žádosti o vrácení finančních prostředků osm (8) týdnů ode dne odepsání prostředků z Účtu a to jen v případě, že: a] v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a b] částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem; plátce však nemůže namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý mezi plátcem a jeho poskytovatelem 1.4. V případě podání platební služby rozhodne zaměstnanec referátu reklamací o její oprávněnosti bez zbytečného odkladu. Do lhůty bez zbytečného odkladu je zahrnut čas nezbytný pro komunikaci s domácími a zahraničními poskytovateli platebních služeb Na vyřizování Podání u platebních služeb poskytovaných v jiné než domácí měně a v jiných než domácích měnách států Evropského hospodářského prostoru (dále jako EHP ) v rámci EHP nebo v každé měně mimo EHP se přiměřeně vztahuje ustanovení předcházejícího písmena b), přičemž však celkové vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů, ve složitých případech ne déle než šest měsíců. Banka je povinna Klienta informovat o této skutečnosti v rámci 30denní lhůty V případě žádosti o vrácení finančních prostředků z autorizované platební operace provedené Bankou inkasním způsobem Banka Klientovi vrátí finanční prostředky za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky nebo Klientovi zašle odůvodnění odmítnutí vrácení požadované sumy V případě, že jsou ve smlouvě mezi Klientem a Bankou dohodnuty jiné lhůty pro vyřízení Podání, Banka postupuje v souladu se smluvně dohodnutými lhůtami. 2. Oznámení o vyřízení Podání 2.1. Výsledek vyřízení Podání oznamuje zaměstnanec referátu reklamací Klientovi bez zbytečného odkladu, vždy písemně, jasnou a stručnou formou. Oznámení je zasíláno doporučenou zásilkou. Banka i Klient souhlasí, že Podání budou vyřizována ve slovenském jazyce, nebude-li mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak Jestliže Podání podala zplnomocněná osoba nebo zákonný zástupce Klienta, zaměstnanec Referátu reklamací Banky zasílá odpověď na jeho adresu, pokud nepožádal v Podání aby odpověď byla zaslána na jinou určenou adresu. 3. Lhůta pro podání Podání 3.1. Podání může Klient podat ve lhůtě do jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy vznikla skutečnost zakládající důvod pro podání Podání, tj. ode dne uskutečnění příslušné operace (zpravidla podle data denního razítka, případně data valuty reklamované transakce) V případě podání transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty ve lhůtě do 35 dnů a později ode dne zúčtování sporné transakce Banka ve smyslu mezinárodních reklamačních pravidel kartových společností nezaručuje, že podání bude možné přešetřit V případě obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy může Klient podat reklamaci výlučně ve lhůtě stanovené v Rámcové treasury smlouvě. účinný od strana 4/6

5 ČLÁNEK 3 OPRAVNÉ ZÚČTOVÁNÍ 1. Zaměstnanec referátu reklamací je oprávněn podle příslušných ustanovení ObchZ a zvláštních obchodních podmínek provádět opravné zúčtování, a to i bez příkazu nebo souhlasu Klienta. Jde o povinnost Banky, kterou Klient nemůže omezit. 2. Opravné zúčtování je zaměstnanec referátu reklamací povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději v následujícím bankovním pracovním dnu po dni, kdy bylo chybné zúčtování zjištěno. 3. Pokud Klient neoznámí bance, v které má vedený účet, chybu v zúčtování nejpozději ve lhůtě 13 měsíců ode dne odepsání nebo připsání sumy z účtu nebo na účet, uplynutím této lhůty mu zaniká nárok na nápravu ze strany Banky. 4. Jako součást opravného zúčtování Banka, která chybu v zúčtování zapříčinila, nahradí Klientovi úrok ze sumy peněžních prostředků za období, v jehož průběhu s nimi nemohl nakládat, případně i další prokázanou škodu, pokud nárok na náhradu škody nezanikl. 5. Jako součást opravného zúčtování je pověřený zaměstnanec povinen vypořádat na účtu Klienta poplatky, které byly odúčtovány v přímé souvislosti s nesprávně zúčtovanou transakcí. Tyto náklady nahradí banka, která chybné účtování zapříčinila. 6. Pokud opravné zúčtování z účtu Klienta není možné provést, náklady opravného zúčtování snáší banka, která zapříčinila chybné účtování. 7. Provedení opravného zúčtování není Klientovi zpoplatněno. 8. Zaměstnanec referátu reklamací je povinen bez zbytečného odkladu o provedení opravného zúčtování vyrozumět Klienta písemně nebo elektronickou formou. 9. Opravné zúčtování zaměstnanec referátu reklamací neprovede, pokud chybné zúčtování nebo chybné provedení převodu zapříčinil svou chybou Klient. 10. Pokud se přešetřením reklamace zjistí, že sporná transakce byla zúčtována na nesprávný účet zapříčiněním Banky, zaměstnanec referátu reklamací je povinen provést opravné zúčtování, a to vždy, i bez příkazu Klienta. ČLÁNEK 4 ZODPOVĚDNOST KLIENTA A JEHO POVINNOSTI 1. Jestliže Klient (úmyslně nebo z nedbalosti) porušil smluvně dohodnuté podmínky pro vykonání obchodu s Bankou nebo všeobecně závazné právní předpisy, je zodpovědný za vzniklou škodu, která tímto jednáním nebo v souvislosti s ním vznikla. 2. Klient může oznamovat chyby v zúčtování a uplatňovat nárok na jejich odstranění v Bance bez zbytečného odkladu ode dne zjištění chyby, nejpozději ve lhůtě 13 měsíců ode dne odepsání sumy z účtu, resp. připsání sumy na účet. 3. Pokud Klient neoznámí bance, v které má vedený účet, chybu v zúčtování nejpozději ve lhůtě stanovené ZoPS, uplynutím této lhůty mu zaniká nárok na nápravu ze strany Banky. 4. Pokud není Podání podané ve lhůtách podle Článku 2 odst. 3 tohoto Reklamačního řádu, právo na nápravu na základě podání zaniká. ČLÁNEK 5 NÁKLADY REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ 1. Náklady, které Bance v souvislosti s vyřízením podání vzniknou z důvodu neprovedení nebo chybného provedení transakce, snáší Banka, kromě případů uvedených v bodě 2, 3 a 4 tohoto Článku. 2. Náklady spojené s vyhotovením Podání, včetně jeho příloh a s předložením Podání Bance, snáší Klient, který Podání uplatňuje. 3. V případě, že Podání týkající se použití platební karty v zahraničí je neoprávněné, má Banka po jeho vyřízení vůči reklamujícímu klientovi právo na úhradu takových nezbytných skutečných nákladů na vyřízení tohoto Podání, které Banka uhradila jiným bankám nebo institucím, jejichž prostřednictvím došlo k použití bankovní platební karty, přičemž se podílely na vyřízení této reklamace. Banka je povinna neodkladně prokázat Klientovi výši těchto nákladů. 4. V případě, že je Podání týkající se přeshraničního převodu neoprávněné, má Banka po jeho vyřízení vůči reklamujícímu právo na úhradu nákladů spojených s takovýmto Podáním. 5. V případě postupu podle bodu 2, 3 a 4 tohoto Článku zaměstnanec referátu reklamací písemně obeznámí Klienta s výší nákladů z titulu vyřizování neodůvodněného Podání a vyzve Klienta, aby v určené lhůtě tyto náklady uhradil. Pokud tak Klient v určené lhůtě neučiní, zaměstnanec referátu reklamací má právo odúčtovat tyto náklady na vrub účtu klienta vedeného v Bance. O této možnosti musí být Klient informován v obeznámení s výší nákladů z titulu vyřizování neodůvodněného Podání. účinný od strana 5/6

6 ČLÁNEK 6 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI Za porušení povinnosti při uskutečňování tuzemského a přeshraničního převodu podle ZoPS není Banka zodpovědná, jestliže splnění povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Banky a jejíž následky nemohla Banka odvrátit, nebo je splnění takové povinnosti v rozporu se zvláštními právními předpisy. ČLÁNEK 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem , který je zároveň dnem jeho uveřejnění a je dostupný na obchodním místě Banky v ČR a na internetové stránce Banky Vztahy mezi Klientem a Bankou se řídí Reklamačním řádem platným v aktuálním čase. 2. je závazný pro každého Klienta, který využívá služeb Banky. 3. Informace získané zaměstnanci Banky v rámci šetření Podání od jejího přijetí a v průběhu procesu jejího vyřizování až po zaslání odpovědi, jakož i doklady opatřené v tomto procesu podléhají ochraně bankovního tajemství podle ZoB. 4. Banka při vyřizování žádostí o náhradu škody postupuje podle ustanovení ZoPS, ObchZ a podpůrně podle ostatních právních předpisů. 5. Právní vztahy mezi Bankou a Klientem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními zvláštních obchodních podmínek pro jednotlivé bankovní produkty, příslušnými ustanoveními všeobecných obchodních podmínek Banky, příslušnými ustanoveními ZoPS, ObchZ a ostatních souvisejících právních předpisů platných na území ČR, a to v tomto pořadí. 6. Banka je oprávněna především z důvodu změn v obchodní politice Banky nebo změn právních předpisů nebo na základě vývoje na bankovním trhu nebo vývoje právního nebo podnikatelského prostředí nebo v zájmu bezpečného fungování bankovního systému nebo minimalizace rizika měnit a doplňovat tento, případně vydat nový Reklamační řád. Aktuální znění bude uveřejněno v obchodním místě Banky v ČR a na internetové stránce Banky nejméně dva měsíce přede dnem nabytí účinnosti změny. Klient je oprávněn nesouhlasit se změnou Reklamačního řádu, přičemž tento nesouhlas musí vyjádřit písemným oznámením doručeným Bance nejpozději jeden den před nabytím změny; pokud Klient se změnou nesouhlasí a je s Bankou ve smluvním vztahu souvisejícím s platebními službami podle ZoPS (např. smlouva o běžném účtu), má právo na okamžité ukončení takového smluvního vztahu za podmínek uvedených v příslušných obchodních podmínkách. Pokud Klient v uvedené lhůtě neoznámí Bance svůj nesouhlas se změnou Reklamačního řádu nebo pokračuje v přijímání bankovních služeb tak, že z dané situace je zřejmé, že má vůli v daném právním vztahu s Bankou pokračovat, považuje Banka takovéto jednání Klienta za vyjádření souhlasu Klienta se změnou Reklamačního řádu a právní vztahy Banky a Klienta se řídí změněným Reklamačním řádem ode dne nabytí jeho účinnosti. Pokud Klient v uvedené lhůtě vyjádří svůj nesouhlas se změnou Reklamačního řádu a nedojde k dohodě mezi Bankou a Klientem, je Klient oprávněn svůj smluvní vztah s Bankou ukončit výpovědí. Výpověď je účinná dnem předcházejícím dnu účinnosti Reklamačního řádu, pokud výše není uvedeno jinak a pokud zvláštní obchodní podmínky nestanovují jinak. Banka a Klient jsou povinni vypořádat všechny vzájemné závazky do ukončení závazkového vztahu. účinný od strana 6/6

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac Vyhláška České národní banky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku bankami a technické postupy bank při opravném zúčtování. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku č. 51/1992 Sb.,

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Platné od REKLAMAČNÍ ŘÁD

Platné od REKLAMAČNÍ ŘÁD Platné od 1. 1. 2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 252 20 683, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č. p. 920/12, PSČ 301 00, zapsaná v obchodním

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více