reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika"

Transkript

1 reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmu reklamace 2. Formulář Podání 3. Vyřízení Podání 4. Reklamační řízení 5. Použité právní předpisy 6. Osoba oprávněná přijmout reklamaci 7. Způsob a forma přijetí reklamace 8. Přijetí Podání 9. Náležitosti Podání 10. Započetí jednání Článek 2 Reklamační řízení 1. Lhůta pro vyřízení Podání 2. Oznámení o vyřízení Podání 3. Lhůta pro Podání Článek 3 Opravné zúčtování Článek 4 Odpovědnost klienta a jeho povinnosti Článek 5 Náklady reklamačního řízení Článek 6 Vyloučení odpovědnosti Článek 7 Závěrečná ustanovení účinný od strana 1/6

2 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vymezení pojmu reklamace Reklamace je podání, kterým se požaduje náprava nedostatku, který vznikl nebo mohl vzniknout v přímé souvislosti s poskytováním bankovních služeb, anebo se týká správnosti a kvality Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO , zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 501/B, jednající prostřednictvím své pobočky Poštová banka, a.s., Pobočka Česká republika, Prosecká 64, Praha 9 Prosek, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jako Banka ), poskytovaných služeb, anebo se jím požaduje náprava daného, existujícího stavu. Součástí vyřízení reklamace je provedení, resp. zabezpečení nápravy za předpokladu, že náprava je možná a právně podložená. Pro posouzení, zda podání má charakter reklamace, žádosti nebo stížnosti, je rozhodující jeho obsah. 2. Formulář Podání předepsaný formulář Banky, který obsahuje zápis o reklamaci, stížnosti, žádosti (Podání nebo Reklamace) 3. Vyřízení Podání Ukončení konání na základě objektivně zjištěného skutkového stavu. Je to písemné oznámení s odůvodněním, zda je podání odůvodněné nebo neodůvodněné. 4. Reklamační řízení Reklamační řízení je činnost, ve které zaměstnanec Referátu reklamací a stížností (dále jen Referát reklamací Banky ) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech Banky, na základě podaného Podání. 5. Použité právní předpisy zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, nebo zákon, který ho nahradí (ZoB) zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon, který ho nahradí (ZoPS) zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon, který ho nahradí (ZOOU) zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) 6. Osoba oprávněná podat Podání 6.1. Právo podat Podání má každý Klient Banky, který se domnívá, že při používání služeb Banky byla dotčena jeho práva nebo právem chráněné zájmy, nebo mu byla při používání služeb Banky způsobena škoda, nebo zjistil nesprávné zúčtování na účtu, ke kterému má dispoziční právo Klient Banky může písemně zplnomocnit třetí osobu k podání Podání. Podpis Klienta, uvedený ve zplnomocnění, musí být úředně ověřen Pokud je Klientem Banky osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, Podání je oprávněn podat jen zákonný zástupce s výjimkou neplnoleté osoby, které byl vydán občanský průkaz, jež v případech stanovených zvláštními obchodními podmínkami jedná přímo. 7. Způsob a forma podání Reklamaci může Klient podat: 7.1. na předepsaném formuláři Podání v obchodním místě Banky v České republice (dále jen ČR), přičemž Klient dostane jeho potvrzenou kopii, 7.2. jinou písemnou formou zasláním poštovní zásilkou obchodnímu místu Banky v ČR, které zabezpečí její postoupení referátu reklamací a stížností nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, nebo zasláním formou poštovní zásilky do Banky na adresu Poštová banka, a.s. Divize operations, Oddělení zpracovatelské centrum, Referát reklamací Banky, účinný od strana 2/6

3 7.3. elektronickou formou: prostřednictvím služby Internet banking, má-li Klient (majitel účtu) tuto službu zřízenu, em na adresu V případě, že držitel platební karty reklamuje transakci zúčtovanou jako platbu za zboží nebo služby na základě písemné objednávky, telefonické objednávky nebo prostřednictvím elektronických médií (internet) tak, že oznámil číslo své platební karty, je povinen nesprávné provedení objednávky reklamovat jen přímo u obchodníka formou zápisu do Knihy přání a stížností, která se nachází na každé pobočce Banky Telefonické podání Banka nepřijímá, a to v zájmu ochrany bankovního tajemství Klientů. Telefonická Podání se mohou výjimečně přijmout jen v odůvodněných případech, a to v případě, že se telefonická Podání týkají obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy, nebo v případě, kdy je Banka oprávněna a zároveň povinna podle ObchZ, ZoPS, Všeobecných obchodních podmínek a Obchodních podmínek pro jednotlivé produkty provádět opravné zúčtování, a to i bez příkazu nebo souhlasu Klienta. 8. Přijetí Podání 8.1. Pověřený zaměstnanec Banky je povinen přijmout Podání Klienta Banky v obchodním místě Banky v ČR, resp. v případě telefonicky podané reklamace týkající se obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy způsobem ustanoveným v této Rámcové treasury smlouvě Pověřený zaměstnanec Banky je při Podání povinen vydat Klientovi písemný doklad o převzetí Podání, kterým je kopie vyplněného Podání, potvrzená zaměstnancem přebírajícího obchodního místa Banky Pověřený zaměstnanec Banky přebírající Podání je povinen a oprávněn identifikovat Klienta a ověřit jeho identifikaci (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, druh dokladu totožnosti a jeho číslo). O ověření Klienta je povinen uskutečnit písemný záznam na Podání. V případě telefonického Podání týkajícího se obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy je Klient identifikován způsobem stanoveným v této Rámcové treasury smlouvě. 9. Náležitosti Podání 9.1. Z obsahu Podání musí být zřejmé, kdo Podání podává, jaké věci se týká a co Klient požaduje V Podání musí být čitelně uvedeno: a] jméno, příjmení a adresa Klienta, jeho podpis a datum podání Podání, b] číslo účtu, kterého se Podání týká (pokud je k dispozici), c] důvod podání, požadavek Klienta, d] reklamovaná transakce její suma a datum, e] přiložená fotokopie nebo originál ústřižku nebo jiného dokladu týkajícího se reklamované transakce, f] v případě reklamace týkající se transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty je Klient povinen uvést i všechny další známé informace o reklamované transakci (např. typ platební karty, číslo platební karty, čas uskutečnění reklamované transakce aspoň přibližný a umístění bankomatu nebo POS terminálu) Pokud podání neobsahuje výše uvedené údaje, zaměstnanec příslušného útvaru Banky vyřizujícího Podání (dále jen referát reklamací ) písemně vyzve Klienta, aby ve stanovené lhůtě doplnil a upřesnil potřebné údaje s poučením, že jinak nebude možné zahájit reklamační řízení a Podání bude odloženo. Banka má právo v zájmu objektivního vyřízení Podání požadovat zapůjčení originálu ústřižku nebo jiného dokladu týkajícího se reklamované transakce Když Klient odstraní nedostatky svého Podání, od toho momentu začíná plynout lhůta na její vyřízení. 10. Započetí jednání Reklamační jednání začíná dnem přijetí Podání Bankou, reklamační jednání začíná na podnět: zvnějšku, tj. na podnět Klienta oprávněného podat Podání, zevnitř, tj. na základě podnětu organizačního útvaru Banky, který zjistil skutečnosti podmiňující započetí reklamačního řízení (reklamační řízení z podnětu Banky), jiného poskytovatele bankovních služeb, které poskytuje na smluvním základě, jiných subjektů účinný od strana 3/6

4 ČLÁNEK 2 REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ 1. Lhůta pro vyřízení Podání 1.1. V případě podání platební služby ve smyslu ZPS je Klient Podání povinen podat bez zbytečného odkladu ode dne zjištění neautorizované nebo chybně vykonané platební operace, nejpozději však do třinácti (13) měsíců ode dne odepsání nebo připsání finančních prostředků z Účtu nebo na Účet Klienta Zaměstnanec referátu reklamací vyřídí Podání v den doručení, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího doručení referátu reklamací. Ve složitých případech do 30 kalendářních dnů od přijetí Podání Bankou V případě Podání Klientem autorizované platební operace vykonané na základě převodního příkazu předloženého příjemcem nebo prostřednictvím příjemce (inkaso) je lhůta na podání žádosti o vrácení finančních prostředků osm (8) týdnů ode dne odepsání prostředků z Účtu a to jen v případě, že: a] v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a b] částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem; plátce však nemůže namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý mezi plátcem a jeho poskytovatelem 1.4. V případě podání platební služby rozhodne zaměstnanec referátu reklamací o její oprávněnosti bez zbytečného odkladu. Do lhůty bez zbytečného odkladu je zahrnut čas nezbytný pro komunikaci s domácími a zahraničními poskytovateli platebních služeb Na vyřizování Podání u platebních služeb poskytovaných v jiné než domácí měně a v jiných než domácích měnách států Evropského hospodářského prostoru (dále jako EHP ) v rámci EHP nebo v každé měně mimo EHP se přiměřeně vztahuje ustanovení předcházejícího písmena b), přičemž však celkové vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů, ve složitých případech ne déle než šest měsíců. Banka je povinna Klienta informovat o této skutečnosti v rámci 30denní lhůty V případě žádosti o vrácení finančních prostředků z autorizované platební operace provedené Bankou inkasním způsobem Banka Klientovi vrátí finanční prostředky za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Banky nebo Klientovi zašle odůvodnění odmítnutí vrácení požadované sumy V případě, že jsou ve smlouvě mezi Klientem a Bankou dohodnuty jiné lhůty pro vyřízení Podání, Banka postupuje v souladu se smluvně dohodnutými lhůtami. 2. Oznámení o vyřízení Podání 2.1. Výsledek vyřízení Podání oznamuje zaměstnanec referátu reklamací Klientovi bez zbytečného odkladu, vždy písemně, jasnou a stručnou formou. Oznámení je zasíláno doporučenou zásilkou. Banka i Klient souhlasí, že Podání budou vyřizována ve slovenském jazyce, nebude-li mezi Bankou a Klientem dohodnuto jinak Jestliže Podání podala zplnomocněná osoba nebo zákonný zástupce Klienta, zaměstnanec Referátu reklamací Banky zasílá odpověď na jeho adresu, pokud nepožádal v Podání aby odpověď byla zaslána na jinou určenou adresu. 3. Lhůta pro podání Podání 3.1. Podání může Klient podat ve lhůtě do jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy vznikla skutečnost zakládající důvod pro podání Podání, tj. ode dne uskutečnění příslušné operace (zpravidla podle data denního razítka, případně data valuty reklamované transakce) V případě podání transakce uskutečněné prostřednictvím platební karty ve lhůtě do 35 dnů a později ode dne zúčtování sporné transakce Banka ve smyslu mezinárodních reklamačních pravidel kartových společností nezaručuje, že podání bude možné přešetřit V případě obchodů uzavřených na základě Rámcové treasury smlouvy může Klient podat reklamaci výlučně ve lhůtě stanovené v Rámcové treasury smlouvě. účinný od strana 4/6

5 ČLÁNEK 3 OPRAVNÉ ZÚČTOVÁNÍ 1. Zaměstnanec referátu reklamací je oprávněn podle příslušných ustanovení ObchZ a zvláštních obchodních podmínek provádět opravné zúčtování, a to i bez příkazu nebo souhlasu Klienta. Jde o povinnost Banky, kterou Klient nemůže omezit. 2. Opravné zúčtování je zaměstnanec referátu reklamací povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději v následujícím bankovním pracovním dnu po dni, kdy bylo chybné zúčtování zjištěno. 3. Pokud Klient neoznámí bance, v které má vedený účet, chybu v zúčtování nejpozději ve lhůtě 13 měsíců ode dne odepsání nebo připsání sumy z účtu nebo na účet, uplynutím této lhůty mu zaniká nárok na nápravu ze strany Banky. 4. Jako součást opravného zúčtování Banka, která chybu v zúčtování zapříčinila, nahradí Klientovi úrok ze sumy peněžních prostředků za období, v jehož průběhu s nimi nemohl nakládat, případně i další prokázanou škodu, pokud nárok na náhradu škody nezanikl. 5. Jako součást opravného zúčtování je pověřený zaměstnanec povinen vypořádat na účtu Klienta poplatky, které byly odúčtovány v přímé souvislosti s nesprávně zúčtovanou transakcí. Tyto náklady nahradí banka, která chybné účtování zapříčinila. 6. Pokud opravné zúčtování z účtu Klienta není možné provést, náklady opravného zúčtování snáší banka, která zapříčinila chybné účtování. 7. Provedení opravného zúčtování není Klientovi zpoplatněno. 8. Zaměstnanec referátu reklamací je povinen bez zbytečného odkladu o provedení opravného zúčtování vyrozumět Klienta písemně nebo elektronickou formou. 9. Opravné zúčtování zaměstnanec referátu reklamací neprovede, pokud chybné zúčtování nebo chybné provedení převodu zapříčinil svou chybou Klient. 10. Pokud se přešetřením reklamace zjistí, že sporná transakce byla zúčtována na nesprávný účet zapříčiněním Banky, zaměstnanec referátu reklamací je povinen provést opravné zúčtování, a to vždy, i bez příkazu Klienta. ČLÁNEK 4 ZODPOVĚDNOST KLIENTA A JEHO POVINNOSTI 1. Jestliže Klient (úmyslně nebo z nedbalosti) porušil smluvně dohodnuté podmínky pro vykonání obchodu s Bankou nebo všeobecně závazné právní předpisy, je zodpovědný za vzniklou škodu, která tímto jednáním nebo v souvislosti s ním vznikla. 2. Klient může oznamovat chyby v zúčtování a uplatňovat nárok na jejich odstranění v Bance bez zbytečného odkladu ode dne zjištění chyby, nejpozději ve lhůtě 13 měsíců ode dne odepsání sumy z účtu, resp. připsání sumy na účet. 3. Pokud Klient neoznámí bance, v které má vedený účet, chybu v zúčtování nejpozději ve lhůtě stanovené ZoPS, uplynutím této lhůty mu zaniká nárok na nápravu ze strany Banky. 4. Pokud není Podání podané ve lhůtách podle Článku 2 odst. 3 tohoto Reklamačního řádu, právo na nápravu na základě podání zaniká. ČLÁNEK 5 NÁKLADY REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ 1. Náklady, které Bance v souvislosti s vyřízením podání vzniknou z důvodu neprovedení nebo chybného provedení transakce, snáší Banka, kromě případů uvedených v bodě 2, 3 a 4 tohoto Článku. 2. Náklady spojené s vyhotovením Podání, včetně jeho příloh a s předložením Podání Bance, snáší Klient, který Podání uplatňuje. 3. V případě, že Podání týkající se použití platební karty v zahraničí je neoprávněné, má Banka po jeho vyřízení vůči reklamujícímu klientovi právo na úhradu takových nezbytných skutečných nákladů na vyřízení tohoto Podání, které Banka uhradila jiným bankám nebo institucím, jejichž prostřednictvím došlo k použití bankovní platební karty, přičemž se podílely na vyřízení této reklamace. Banka je povinna neodkladně prokázat Klientovi výši těchto nákladů. 4. V případě, že je Podání týkající se přeshraničního převodu neoprávněné, má Banka po jeho vyřízení vůči reklamujícímu právo na úhradu nákladů spojených s takovýmto Podáním. 5. V případě postupu podle bodu 2, 3 a 4 tohoto Článku zaměstnanec referátu reklamací písemně obeznámí Klienta s výší nákladů z titulu vyřizování neodůvodněného Podání a vyzve Klienta, aby v určené lhůtě tyto náklady uhradil. Pokud tak Klient v určené lhůtě neučiní, zaměstnanec referátu reklamací má právo odúčtovat tyto náklady na vrub účtu klienta vedeného v Bance. O této možnosti musí být Klient informován v obeznámení s výší nákladů z titulu vyřizování neodůvodněného Podání. účinný od strana 5/6

6 ČLÁNEK 6 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI Za porušení povinnosti při uskutečňování tuzemského a přeshraničního převodu podle ZoPS není Banka zodpovědná, jestliže splnění povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Banky a jejíž následky nemohla Banka odvrátit, nebo je splnění takové povinnosti v rozporu se zvláštními právními předpisy. ČLÁNEK 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem , který je zároveň dnem jeho uveřejnění a je dostupný na obchodním místě Banky v ČR a na internetové stránce Banky Vztahy mezi Klientem a Bankou se řídí Reklamačním řádem platným v aktuálním čase. 2. je závazný pro každého Klienta, který využívá služeb Banky. 3. Informace získané zaměstnanci Banky v rámci šetření Podání od jejího přijetí a v průběhu procesu jejího vyřizování až po zaslání odpovědi, jakož i doklady opatřené v tomto procesu podléhají ochraně bankovního tajemství podle ZoB. 4. Banka při vyřizování žádostí o náhradu škody postupuje podle ustanovení ZoPS, ObchZ a podpůrně podle ostatních právních předpisů. 5. Právní vztahy mezi Bankou a Klientem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními zvláštních obchodních podmínek pro jednotlivé bankovní produkty, příslušnými ustanoveními všeobecných obchodních podmínek Banky, příslušnými ustanoveními ZoPS, ObchZ a ostatních souvisejících právních předpisů platných na území ČR, a to v tomto pořadí. 6. Banka je oprávněna především z důvodu změn v obchodní politice Banky nebo změn právních předpisů nebo na základě vývoje na bankovním trhu nebo vývoje právního nebo podnikatelského prostředí nebo v zájmu bezpečného fungování bankovního systému nebo minimalizace rizika měnit a doplňovat tento, případně vydat nový Reklamační řád. Aktuální znění bude uveřejněno v obchodním místě Banky v ČR a na internetové stránce Banky nejméně dva měsíce přede dnem nabytí účinnosti změny. Klient je oprávněn nesouhlasit se změnou Reklamačního řádu, přičemž tento nesouhlas musí vyjádřit písemným oznámením doručeným Bance nejpozději jeden den před nabytím změny; pokud Klient se změnou nesouhlasí a je s Bankou ve smluvním vztahu souvisejícím s platebními službami podle ZoPS (např. smlouva o běžném účtu), má právo na okamžité ukončení takového smluvního vztahu za podmínek uvedených v příslušných obchodních podmínkách. Pokud Klient v uvedené lhůtě neoznámí Bance svůj nesouhlas se změnou Reklamačního řádu nebo pokračuje v přijímání bankovních služeb tak, že z dané situace je zřejmé, že má vůli v daném právním vztahu s Bankou pokračovat, považuje Banka takovéto jednání Klienta za vyjádření souhlasu Klienta se změnou Reklamačního řádu a právní vztahy Banky a Klienta se řídí změněným Reklamačním řádem ode dne nabytí jeho účinnosti. Pokud Klient v uvedené lhůtě vyjádří svůj nesouhlas se změnou Reklamačního řádu a nedojde k dohodě mezi Bankou a Klientem, je Klient oprávněn svůj smluvní vztah s Bankou ukončit výpovědí. Výpověď je účinná dnem předcházejícím dnu účinnosti Reklamačního řádu, pokud výše není uvedeno jinak a pokud zvláštní obchodní podmínky nestanovují jinak. Banka a Klient jsou povinni vypořádat všechny vzájemné závazky do ukončení závazkového vztahu. účinný od strana 6/6

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE E VROP SK O -RUSK Á BANK A, A. S. OBECNÁ ČÁST ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky Evropsko-ruské

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více