Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ"

Transkript

1 Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

2 VE ŠKOLNÍM ROCE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se sešli nejen stávající ţáci, ale hlavně prvňáčci se svým doprovodem před hlavním vchodem do školní budovy a na uvítanou shlédli vystoupení školních maţoretek pod vedením A.Hrádkové. Pak uţ nic nebránilo tomu, aby všichni zasedli do školních lavic a zahájili školní rok Nechyběl ani projev ředitele školy do školního rozhlasu a zdravice hosta starosty Města Veselí nad Luţnicí Mgr. Jaromíra Nováka. Vedení školy se starostou Města pak navštívilo obě první třídy a osobně prvňáčky přivítalo. Projev ředitele školy k zahájení školního roku

3 Váţení rodiče, milí kolegové a ţáci, s dnešním datem je tu opět začátek nového školního roku. I ten letošní bude pravděpodobně pro většinu z nás v mnohém podobný rokům předchozím. Přál bych si, aby přinesl hodně radosti ze společně odvedené práce a méně problémů a starostí. Letos se jiţ třetím rokem budeme pokoušet o to, aby ţáci přes ţákovskou samosprávu se mohli nejen podílet na připravovaných akcích, ale aby i akce navrhovali, připravovali a zajišťovali pro sebe nebo pro mladší spoluţáky podle svých představ. Ledacos se v loňském roce jiţ podařilo. Mám tím na mysli nejen celoškolní projektový Den Země na téma voda, ale i řadu dalších akcí. Šlo např. o velmi zdařilé vlastní volby do školního parlamentu, Mikulášskou nadílku se soutěţemi, atletický den 2.stupně, sportovní den 1.stupně, míčové hry, Den dětí připravený ţáky 9.tříd pro prvňáky, zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, tradiční pěvecká soutěţ, zpívání u stromečku, Hruštejn, ale i projekt ZOO anebo divadlo připravené ţáky 9.tříd pro ţáky niţšího stupně. To všechno byly jiţ akce, kdy ţáci sami organizovali, připravovali a zajišťovali vlastní průběh akcí včetně jejich ozvučení technikou. Ţáci se mohou přes ţákovský parlament vyjadřovat i k dění ve škole. Věříme, ţe i vybudovaný školní klub pro ţáky 2.stupně, kde se ţáci schází a baví, najde i své širší uplatnění právě v práci školního parlamentu a ţe i zařízení klubu bude slouţit déle neţ jeden školní rok. Vše bude záleţet na iniciativě, aktivitě a také zodpovědnosti ţáků samotných. Věřím, ţe společnými silami dokončíme úpravy nebliţšího okolí, kde je třeba dobudovat doskočiště pro skok daleký pro 1.stupeň. V loňském roce se toto nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, ţe zajištění bezpečnostních dopadových zón si vyţádalo nejen mnoho hodin práce, ale také takřka 20 tisíc korun finančních prostředků, takţe bylo nutné vybudování doskočiště a venkovního učebního prostoru posunout na pozdější termíny. Na druhé straně současně vybudovaný nový umělohmotný povrch na školním hřišti zhruba za 800 tisíc korun je jistě dobrou náhradou za zatím neprovedené práce. A co nás dál čeká v tomto školním roce? Pedagogický sbor začne v 1. a 6.ročnících dle vlastního ŠVP. Ten jsme společnými silami po dobu více jak dvou let připravovali. V jeho názvu Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé je obsaţena i jeho charakteristika. Program vychází jednak z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí daných RVP, ale i podmínek školy v současné době. Naším cílem je připravit takového ţáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti pouţitelné v současném reálném světě. Bude si umět zpracovat vyhledané informace potřebné pro ţivot, a to i s patřičnou jazykovou vybaveností při dobrém zdravotním stavu. Škola proto klade důraz na ty oblasti výchovy a vzdělávání, které k tomuto cíli směřují. To se odráţí i v posílení předmětů v učebním plánu, a to především cizích jazyků, výpočetní techniky a tělesné výchovy. Chceme učit ţáky takovým dovednostem a znalostem, které se dají v ţivotě uplatnit a v praxi uţít. Znamená to postupné zavádění nových metod jako je projektová nebo kooperativní výuka s cílem naučit spolupráci, vzájemné pomoci a týmové práci. Pro společné souţití v prostoru EU je nutné posílení jazykové vybavenosti především na úrovni dorozumění s cílem nebát se komunikovat. Vyuţití komunikačních a informačních technologií je nezbytnou součástí ţivota a doby, v níţ se nacházíme a proto kromě výrazného posílení nových dotací předmětu výpočetní technika usilujeme i o vyuţití výpočetní techniky ve všech dalších předmětech.

4 Podmínkou úspěšnosti jakékoli činnosti (studijní i pracovní) je dobrý zdravotní stav a zdravý ţivotní styl. Proto se snaţíme pomocí volitelných předmětů (i jako protiváhu sedavé činnosti ve škole) o vyšší objem pohybových činností doplněných o informace o zdravém ţivotním stylu, ale i moţnostech kompenzovat různá zdravotní oslabení pomocí zdravotní tělesné výchovy. Nezbytnou součástí naší práce je i vedení ţáků k respektování a dodrţování stanovených pravidel (daných např. školním řádem), ale i pravidel vzájemného souţití mezi lidmi, bez kterých se v ţivotě určitě neobejdou. Chceme se starat i o ţáky postiţené a vytváříme proto stále postupně se zlepšující materiálně technické i pedagogické podmínky. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, tedy jak pro nadané, tak i pro ty, kterým škola zrovna nejde. Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale chceme podporovat ţáky i s jiným nadáním, např. manuálním, pohybovým estetickým atd. Pro nadané ţáky (pokud neodejdou na víceletá gymnázia) chceme vytvářet podmínky zaručující jejich další rozvoj, zejména moţností volby volitelných předmětů, ale i účastní v projektech a soutěţích. Chceme navázat na dobré tradice školy, rozvíjet všechny její silné stránky a současně eliminovat to, co povaţujeme za nedostatky. Budeme také postupně pokračovat v obnově interiérů prostorů školy především pak tříd a kabinetů zejména z prostředků vedlejší hospodářské činnosti, tak jak jsme začali v minulých letech. Letos by to měla být úprava jedné třídy na školní klub pro ţáky 1.stupně a zahájení postupné úpravy průčelí staré školní budovy do stavu podle původního stavebního slohu budovy. Škola bude i v tomto roce úzce spolupracovat s organizacemi vyplňujícími volný čas ţáků, neboť jsme přesvědčeni, ţe správné vyuţití volného času v oddílech TJ, krouţcích Domu dětí a mládeţe, LŠU, ale i krouţcích školy je nejlepší návod na prevenci patologických jevů ve výchově samozřejmě za předpokladu spolupráce školy a rodiny, ale zejména dobrého citového zázemí dítěte. Přáli bychom si, aby co nejvíce dětí vyuţívalo všech moţností, které jim škola dává tak, aby jim jejich práce přinášela radost a nám učitelům i vám rodičům pak spokojenost a pocit z dobře odvedené práce. Vás pak, váţení rodiče našich prvňáčků chci ujistit, ţe pracovníci školy udělají vše pro to, aby zde vaše dítě našlo prostředí, do kterého se bude těšit a rádo vracet. Obracím se na vás při této příleţitosti i s tím, abyste své případné výchovné problémy vţdy a co nejčastěji konzultovali s našimi pedagogy a předcházeli tak případným různým nedorozuměním nebo i zklamáním. Říkám to proto, ţe výchova náš společný úkol můţe mít úspěch jen při vzájemném souladu, porozumění a pochopení všech podílejících se sloţek. Toto však získáme jen vzájemným upřímným a otřeným dialogem, ve který pevně věřím. Připomínám, ţe tak jako v minulých letech škola počítá s vydáním Bulletinu, ve kterém vás bude podrobně informovat o připravované činnosti v tomto školním roce. Do nového školního roku přeji všem mnoho zdraví, pevných nervů a spokojenosti z úspěchů a dobře vykonané práce. KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ

5 Změny v pedagogickém kolektivu: V pedagogickém kolektivu nenastaly na začátku školního roku ţádné personální změny nikdo ze školy neodešel, ani nikdo nový nenastoupil. Několik pracovníků však mělo z důvodu sníţení počtu ţáků a tím i úpravy normativních stavů změněné (sníţené) pracovní úvazky. Od začátku školního roku jsme také museli přijmout zástup z řad důchodců za dlouhodobé nepřítomnosti pedagogických pracovníků: E.Čermáková zastupovala za D.Jindrovou (dlouhodobá nemoc), O.Hrušková a D.Fialová za I.Maruškovou (rizikové těhotenství), M.Adámek a V.Komárková za J.Marsovou (dlouhodobá nemoc). Také u správních zaměstnanců jsme řešili dlouhodobou nepřítomnost V.Holešínské, a to jednak zástupem na poloviční úvazek a přesčasovou prací jedné z uklízeček, od května 2008 pak přijetím zástupu na plný úvazek. Pedagogická asistence: Ve školním roce pokračovala v této činnosti Adéla Přibylová pro Barboru Vodičkovou 5.B (Downův syndrom). Vendule Komárkové skončil k pracovní poměr na dobu určitou a od vykonávaly činnost pedagogické asistentky pro Františka Oplatka 8.C (kombinované postiţení) D.Číţková a A.Hrádková. Od přestoupil na naši školu Marek Chlebo 8.B (autismus), jehoţ zdravotní stav vyţaduje také pomoc asistentky. Byla jí A.Benešová. ŘEDITEL ŠKOLY: Hruška Jaroslav ZAMĚSTNANCI ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Gabriela Kaislerová, Faflík Jan UČITELÉ: Adámková Miluše, Bečvářová Věra, Číţková Dana, Divišová Anděla, Dvořáková Stanislava, Fechtnerová Dana, Hamrová Milada, Hlásek Jan, Jindrová Drahomíra, Kašparová Vladimíra, Khaledová Ladislava, Klejnová Jana, Loumová Jaromíra, Marušková Ivana, Marsová Jitka, Michalová Ivana, Nováková Alena, Nováková Aneţka, Panchártková Hana, Pouchová Eva, Vach Petr, Roháčková Marie, Sváčková Dagmar, Vetyšková Pavla, Volavková Dagmar, Zelenková Štěpánka, Ţáková Miloslava, Ţeníšková Jana VYCHOVATELKY: Faflíková Dana, Hrádková Alena, Závišová Marta REFERENTKA: Březinová Jaroslava ŠKOLNÍK: Stránský Petr UKLÍZEČKY: Doleţalová Marie, Holešínská Věra, Nováková Marie, Pařízková Jana, Poláková Boţena, Vlachová Lenka PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY: Přibylová Adéla, Číţková Dana, Benešová Alena

6 zleva 3.řada 2.řada 1.řada Vladimíra Kašparová, Drahomíra Jindrová, Aneţka Nováková, Dagmar Sváčková, Dana Číţková, Jan Hlásek, Alena Hrádková, Gabriela Kaislerová - ZŘ, Jaromíra Loumová, Jana Klejnová, Ivana Michalová, Lenka Vlachová Andrea Bláhová, Marie Roháčková, Marie Nováková, Marie Doleţalová, Eva Pouchová, Miluše Adámková, Věra Bečvářová, Jana Ţeníšková, Miloslava Ţáková, Marta Závišová, Dana Fechtnerová, Stanislava Dvořáková, Alena Nováková, Ladislava Khaledová, Dagmar Volavková, Jaroslava Březinová, Hana Panchártková, Jaroslav Hruška ředitel školy Milada Hamrová, Pavla Vetyšková, Anděla Divišová, Štěpánka Zelenková, Jan Faflík ZŘ, Petr Vach TŘÍDY, TŘÍDNÍ UČITELÉ, POČTY ŢÁKŮ třída třídní učitel počet ţáků počet ţáků začátek šk.r. konec šk.r. I.A Ţáková Miloslava I.B Roháčková Marie II.A Hamrová Milada II.B Vetyšková Pavla III.A Nováková Aneţka III.B Adámková Miluše IV.A Sváčková Dagmar IV.B Vach Petr V.A Jindrová Drahomíra V.B Bečvářová Věra 24 24

7 VI.A Divišová Anděla VI.B Fechtnerová Dana VII.A Marsová Jitka VII.B Kašparová Vladimíra VII.C Volavková Dagmar VIII.A Zelenková Štěpánka VIII.B Nováková Alena VIII.C Ţeníšková Jana IX.A Pouchová Eva IX.B Dvořáková Stanislava IX.C Michalová Ivana CELKEM INSPEKCE, KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Předem připravený plán kontrolní a hospitační činnosti představoval celkem 62 hospitací a pohospitačních pohovorů vedení školy s vyučujícím. Plnění plánu bylo v letošním roce zaměřeno na výuku dle vlastního ŠVP, tedy především na výuku v 6. a 1.třídách. Cílem bylo především sledovat vedení ţáků k aktivitě, samostatnosti a spolupráci ţáků s vyučujícím, propracovanost a připravenost motivace ţáků, shrnutí a závěry, jakoţ i kvalitu zastupovaných hodin v rámci nařízené práce. Kromě toho byla hodnocena příprava na výuku, soulad s TP, uţití materiální podpory, především však vyučovací metody a organizace hodin. Pozornosti neušla ani interakce a komunikace v hodině. Další kontroly směřovaly především k dodrţování reţimů, směrnic BOZP, vnitřního řádu školy, metodických pokynů MŠ a správnosti předepsané pedagogické dokumentace. Ve dnech byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle zákona o finanční kontrole pracovníkem kontrolního oddělení MÚ Veselí nad Luţnicí. Předmětem byla kontrola veškerého hospodaření (faktur, pokladních dokladů, účetních sestav) od ledna do listopadu 2007 a s tím souvisejících vnitřních směrnic o účetnictví. Kontrola neshledala ţádné závady v účtování. Česká školní inspekce v letošním roce neprováděla na škole ţádnou kontrolu ani inspekci.

8 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán pro 1.ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 1. * ŠVP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN * ŠVP 1.ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny. Učební plán pro 6.ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA

9 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Volitelné předměty Praktické činnosti TÝDENNÍ POČET HODIN VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - DISPONIBILNÍ DOTACE Volitelný předmět - výběr 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Konverzace v cizím jazyce Informatika Disponibilní čas.dotace 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Sportovní hry Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z matematiky 1 Technické kreslení 1 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ve 2.ročníku jsme otevřeli nepovinný předmět Základy anglického jazyka. ZdTv Pro ţáky se zdravotním oslabením byla zavedena zdravotní Tv jako zvláštní forma povinné výuky tělesné výchovy. Frekvence cvičení 2x týdně v trvání 45 minut. KROUŢKY ŠKOLY minifotbal P.Vach cykloturistický J.Ţeníšková, M.Závišová turistický G.Kaislerová, P.vetyšková hudebně-dramatický V.Bečvářová hra na flétnu M.Ţáková výtvarný D.Sváčková psaní všemi deseti D.Číţková dyslektický A.Nováková, V.Lenkerová, D.Fechtnerová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V letošním školním roce vstoupila do praxe reforma školství. První a šesté ročníky se od 1.září 2007 vzdělávají podle školních vzdělávacích programů, které si školy připravily na

10 míru. Naše škola postupuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pouţila k tomu motivační název Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé. METODICKÉ ORGÁNY Metodické orgány na 2. stupni soustředily pozornost především na řešení otázek spojených s výchovou k volbě povolání, s prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe a na ochranu člověka za mimořádných situací. V hodinách byly uplatňovány moderní metody a formy práce - kooperativní vyučování, projektové vyučování, činnostní učení, skupinová práce, metody kritického myšlení. Dařilo se stále více vyuţívat při vyučování multimediální techniku. V 6. ročníku začala probíhat výuka podle ŠVP byly zpracovány i odpovídající tématické plány pro 6. ročník, v 7., 8. a 9. ročníku byly tematické plány zpracovány na základě učebních dokumentů 16847/96-2, Základní škola. Pro studijně slabší ţáky bylo zavedeno doučování. Ve všech předmětech bylo uskutečněno mnoţství projektů, např. Návrat do pravěku, Přemyslovské Čechy, Hormony, Kostra člověka, Resuscitace, Savci světa, Voda, Vánoce u nás a ve světě, Jak váţíme? Co váţíme apod. K práci metodických orgánů patřilo i zabezpečení exkurzí pro ţáky a příprava ţáků na soutěţe. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ V letošním školním roce jsme obdrţeli účelově určené finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci SIPVZ na konektivitu nebo zakoupení hardware, a to ve výši ,- Kč Zakoupili jsme 1 notebook a 1 tiskárnu. V proškolování pedagogických pracovníků jsme se zaměřili především na práci s interaktivní tabulí. Pokračujeme také ve výměně méně výkonných pracovních stanic a v jejich nahrazování výkonnějšími. V jedné učebně nové budovy byla instalována interaktivní tabule ACTIV Board doplněná data-video projektorem a notebookem. Škola vyuţívá celkem 65 počítačů, 4 notebooky a 2 servery. Z toho pouze 4 počítače nejsou propojeny do sítě. Škola vlastní 6 data-video projektorů. Vlastníme bohatou stále doplňovanou kolekci výukových CD ROMů a příruček výpočetní techniky. DVPP V průběhu celého školního roku se vyučující zúčastňovali seminářů a školení, které různou měrou přispívaly ke zdokonalování procesu vzdělávání. Zástupce ředitele J.Faflík absolvoval studium pro ředitele škol a školských zařízení, J.Klejnová dokončila 2.ročník Individuálního kombinovaného studia AJ na PF Č.Budějovice. SEMINÁŘ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY Ve dnech 25. a (o podzimních prázdninách) proběhl ve škole další kurz osobnostní a

11 sociální výchovy pod vedením manţelů Haisových. Zúčastnili se ho všichni ped.pracovníci. Seminář byl opět zaměřen na základy OSV v tématech sebepoznání, komunikace, kooperace a skupinová dynamika. Účastnici získali poznatky o osobnostní a sociální výchově a interaktivních technikách vedení skupiny dětí, naučili se zvládat ukázkové techniky, včetně způsobu pouţití a interpretace průběhu. Cílem školení bylo naučit se přemýšlet nad jednáním svým i druhých, poznat nové aktivity, metody práce se ţáky, techniky komunikace, sebepoznání, zlepšit osobní přístup k dětem včetně hlubšího zájmu o ně samotné nejen o jejich znalosti. RADA RODIČŮ Činnost Rady rodičů pokračovala v zaběhnutých kolejích. Byla nadále finančním podílníkem nejrůznějších akcích školy plavecké a lyţařské kurzy, celodenní projektové dny školy, umělecké a sportovní soutěţe, pitný reţim 1. stupně, odměny za sběrové aktivity, závěr roku ţáků 9. tříd, vánoční setkání u stromečku, dopravné na sportovní soutěţ ţáků. Za nejuţitečnější počin tohoto školního roku povaţujeme navázání spolupráce s OS Semafor, které připravilo pro ţáky 2. stupně přednášky na nejţhavější témata dětí tohoto věku. RR je zaplatila. Přednášky měly u ţáků i učitelů velký ohlas. Rada rodičů zorganizovala přednášku i pro rodiče, ale zájem byl malý. Doufáme, ţe se řada posluchačů v příštím školním roce rozšíří. ŠKOLNÍ DRUŢINA Od tohoto školního roku byla činnost ŠD vedena podle ŠVP Druţina plná pohody. V průběhu celého školního roku vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami, zejména v oblasti přípravy na vyučování (problematickým dětem nabídly individuální pomoc při vypracování DÚ), věnovaly se řešení výchovných problémů, po domluvě i s rodiči. Nabídka zájmových krouţků ve školní druţině, které mohly navštěvovat i nedruţinové děti: krouţek maţoretek pro začátečníky a pokročilé, pohybové a zájmové hry třídy, počítače pro začátečníky, počítače pro pokročilé, dívčí klub. Děti se podílely na výzdobě hlavní chodby ŠD podle ročních období (drak, vyřezávané dýně, sněhové mraky, sněhové vločky, vánoční stromeček s výzdobou, jarní květiny, mobilní závěs z motýlů ). Na kaţdý měsíc si zvolili téma, o kterém si povídali, které dodrţovali a snaţili se podle něj chovat. Mezi úspěšné akce patřil sportovní trojboj, čertovská šou, vánoční pouť, malování vajíček, pěvecká soutěţ, módní přehlídka, návštěva bazénu v Třeboni, maškarní karneval, zábavné odpoledne v ŢK odpoledne s Ferdou, rej čarodějnic, beseda s kronikářem města a s Policií. Za zdařilou lze povaţovat i akci Pečení a zdobení perníčků výtěţek z prodeje (3 851Kč) byl věnován na konto adventních koncertů. Úspěšně probíhala i akce Noc na Hruštejně, která je jiţ tradičně vyvrcholením celoroční práce vychovatelek ŠD. Také krouţek počítačů, základy informatiky, pohybové a zájmové hry se staly oblíbenými krouţky ŠD.

12 Akce ŠD: přehlídka princů a princezen módní přehlídka karneval návštěva bazénu v Třeboni beseda s Policií MAŢORETKY Krouţek maţoretek pod vedení Aleny Hrádkové se během školního roku účastnil řady vystoupení nejen v rámci školy a města, ale i v širokém okolí. Vzhledem k tomu, ţe o práci v tomto krouţku je ze stran ţákyň velký zájem, vedla A.Hrádková dvě oddělení maţoretky mladší a starší. K tomuto účelu byla zakoupena látka a ušity nové kostýmy i pro nejmenší

13 maţoretky. Přehled vystoupení: prázdninové vystoupení ve Veselé u Kamenice n L. zahájení školního roku na plesech města, farní, v Zálší na dětském karnevale ve Vescích čarodějnické vystoupení nejmladších maţoretek ve vestibulu školy zahájení atletických závodů na stadionu TJ zahájení léta U Hokejky Veselské slavnosti Hruštejn slavnostní rozloučení se ţáky 9.tříd INTEGRACE ŢÁKŮ V letošním školním roce bylo podle individuálních vzdělávacích plánů vyučováno celkem 16 ţáků (7 na 1.stupni, 9. na 2.stupni). Tři ţáci měli pedagogické asistentky. Letošním školním rokem končí posudky pro integraci osmi ţákům, dva z integrovaných ţáků přestupují do jiných vzdělávacích zařízení. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍD V letošním školním roce se zápis uskutečnil v termínu 16. a 17.ledna K zápisu se v řádném termínu dostavilo 53 dětí, v náhradním termínu dalších 5. Z tohoto počtu byl 17- ti dětem navrţen odklad školní docházky. Jeden chlapec byl přijat k základnímu vzdělávání na Základní školu logopedickou v Týně nad Vltavou. ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁKŮ V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání v naší škole celkem 61 ţáků. Z tohoto počtu ukončilo v 9. třídách školní docházku 57 ţáků, v 8. třídě 1 ţák a ze 7. třídy odešli na gymnázium 3 ţáci.

14 Přehled rozmístění vycházejících ţáků 9.ročník 8.ročník 7.ročník učební obory 14 1 studijní obory 38 gymnázia 4 1 umělecké školy 1 PLAVECKÝ VÝCVIK Plavecký výcvik je podle učebního programu Základní škola součástí osnov tělesné výchovy na 1.stupni. V letošním školním roce se 10 lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastnili ţáci 2. a 3.ročníku, a to v období března května LYŢAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od do byl zajištěn lyţařský kurz na Šumavě na Zadově pro ţáky 3.a 4. ročníku, a v termínu pro ţáky 7.tříd. O bezproblémové lyţování se zaslouţili instruktoři D.Číţková, I.Michalová, D.Fialová, A.Hrádková a ředitel školy J.Hruška. Týdenní lyţování vyvrcholilo závodem ve slalomu a maškarním karnevalem. PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE SOUTĚŢE

15 PŘÍRODOVĚDNÁ OLYMPIÁDA R.KURKY 4.místo Lucie Lomská 8.B 7.místo Miroslav Dvořák 8.B BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo 7.místo Miroslav Dvořák 8.B SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PŘESPOLNÍ BĚH okresní kolo 2.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tříd ze 16 zúčastněných škol 6.místo Lukáš Němec 9.B ze 77 startujících starších ţáků 6.místo druţstvo ţáků 6. a 7.tříd ze 17 zúčastněných škol 8.místo druţstvo dívek 8. a 9.tříd ze 14 zúčastněných škol 8.místo Lucie Pavlová 6.B z 80 startujících mladších ţákyň FLORBAL 3.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tříd HALOVÁ KOPANÁ 6.místo druţstvo ţáků 6. a 7.tříd 6.místo z 21 škol VYBÍJENÁ 5.třída chlapci místo druţstvo ţáků 5.tříd z 20-ti přihlášených škol KOŠÍKOVÁ 4.místo 6.místo FLORBAL 5.místo 3.místo druţstvo ţáků 6. 7.tříd druţstvo ţáků 8. 9.tříd druţstvo chlapců 6. 7.třída druţstvo chlapců třída (Jaga Oxygen CUP) McDonald Cup (fotbal) 5.místo druţstvo ţáků 4. 5.třída (z 24 zúčastněných muţstev táborského okresu) POHÁR ROZHLASU 7.místo druţstvo starších ţákyň 8.místo druţstvo mladších ţákyň KOPANÁ místo druţstvo mladších ţáků třída ATLETICKÝ PŘEBOR TÁBORSKA - okresní kolo 2.stupeň mladší a starší ţákyně 4.místo Kateřina Divišová 7.B štafeta 7.místo Kateřina Divišová 7.B skok do dálky 9.místo Kateřina Divišová 7.B běh na 60 m 9.místo Lenka Frišová 6.A štafeta 9.místo Nikola Nerudová 7.B štafeta

16 7.místo Lucie Pavlová 6.B 800 m 9.místo Naďa Praţáková 7.B štafeta 9.místo Iveta Fábryová 9.A štafeta 9.místo Klára Kymlová 8.A štafeta 9.místo Kateřina Bradáčová 8.A štafeta 9.místo Lucie Petrţilková 8.B štafeta mladší a starší ţáci 9.místo Jan Beran 9.B koule 10.místo Mykyta Michálek 7.B skok do výšky 12 místo druţstvo školy celkově z 27 škol ATLETICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo ročník 1.místo Jakub David 3.A 50 m 2.místo Marek Šnokhous 5.A 800 m 3.místo Michaela Varholíková 1.A 50 m 4.místo Marek Šnokhous 5.A 50 m 4.místo Michaela Kaššová 4.A kriket 5.místo Jakub David 3.A 500 m 7.místo Dominik Hrouda 2.B 50 m 7.místo Kateřina Tošerová 4.B 600 m 8.místo Jakub Dvořák 4.B skok daleký 8.místo Valerie Hejlová 4.A 50 m 9.místo Václav Wimmer 1.A kriket 9.místo Mariana Havelková 3.A skok daleký 9.místo Martin Varholík 4.A 50 m 9.místo Jakub Dvořák 4.B 600 m 10.místo David Karták 4.B kriket 10.místo Martin Hybš 5.A skok daleký 9.místo druţstvo školy celkově z počtu 32 škol JAZYKOVÉ SOUTĚŽE KONVERZAČNÍ SOUTĚŢ v NJ okresní kolo 7.místo Jan Vondruška 9.C PĚVECKÉ SOUTĚŽE JIHOČESKÝ ZVONEK 1.místo Sára Kaislerová 7.B lidová píseň 2.místo Lucie Kalvasová 6.B lidová píseň 2.místo Kateřina Bradáčová 8.A populární píseň Ţákyně se této pěvecké soutěţe zúčastnily poprvé, přesto se jim v obrovské konkurenci (přes sto účastníků) podařilo zaujmout ve svých kategoriích skvělá umístění. VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O CENU JIHOTVARU V květnu 2008 proběhl jubilejní 40.ročník výtvarné soutěţe O cenu Jihotvaru. Soutěţ

17 byla koncipována jako přehlídka vybrané tvorby dětí a mládeţe a měla reprezentovat jednotlivé tvůrce uměleckých děl a jejich odborné vedení ve škole nebo v zájmovém útvaru. Byla vyhlášena v několika kategoriích (děti předškolního věku, ţáci 1.stupně a ţáci 2.stupně) a probíhala ve dvou částech. V 1.kole = školní části byla vybrána nejpodařenější malba, grafika, prostorový objekt, libovolná rukodělná technika vytvořená ţáky v hodinách Vv, Pv nebo krouţku. Dále mohly v soutěţi figurovat i díla vytvořená na počítači v jakémkoli grafickém programu. Ve 2.kole = společné části, které se zúčastnili vybraní ţáci z jednotlivých škol, bylo povinnou prací v kategorii 1.stupně vymodelovat čerta nebo čertici, v kategorii 2.stupně pak čarodějnici. Z naší školy byli oceněny práce těchto ţáků: školní díla (kresba, malba, koláţ...) - Matěj Hlaváček 7.A, Barbora Jakešová 6.B, Monika Petříčková 9.A, Adam Ţahour 7.B tématická keramická práce v DDM čert: Nikola Hořejšová 5.B, Michaela Lišková 4.B, čarodějnice: Lukáš Ţák 6.A, Monika Volková 8.C, Iveta Fábryová 9.A Výstava nejlepších prací z obou soutěţních kol probíhala v měsíci červnu v Domě dětí. 17.června 2008 byla výstava slavnostně zahájena současně s předáním ocenění pro nejúspěšnější tvůrce. DOPRAVNÍ SOUTĚŽE DOPRAVNÍ OLYMPIÁDA okresní kolo MATEMATICKÉ A FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA okresní kolo - kategorie F místo Miroslav Dvořák 8.B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo Z místo Jana Maříková 6.B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo Z místo Miroslav Dvořák 8.B MATEMATICKÝ KLOKAN nejlepší ţáci ve svých kategoriích Aneta Švehlová 7.B Miroslav Dvořák 8.B MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1.místo Miroslav Dvořák 8.B 5.místo Lucie Lomská 8.B 6.místo Pavla Svobodová 8.B MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Letošního 46.ročníku MMO o cenu akademika B.Bydţovského se ve středu

18 zúčastnilo 21 počtářů z pěti škol. Naše druţstvo reprezentovali ţáci 8.B David Stránský, Rostislav Pícha, Pavla Svobodová, Lucie Lomská a Miroslav Dvořák. Na olympiádu je připravovala paní učitelka Alena Nováková. Ţáci vypracovávali matematické úlohy, které dodaly jednotlivé školy a které byly vybrány bezprostředně před samotnou soutěţí. Na prvním místě se umístil náš ţák Miroslav Dvořák. Další místa obsadila ZŠ Bechyně, a to 2.místo Veronika Šímová a 3.místo Petr Michlík. AKCE A DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY ŠKOLNÍ PARLAMENT Školní dětský parlament pracoval na škole jiţ

19 třetím rokem. V letošním školním roce se konaly v pořadí druhé oficiální volby podle volebního řádu. Ţáci se stali voliči a z kandidátek na základě volebního lístku rozhodli o 2 zástupcích z kaţdé třídy ze 4 nominovaných. Nově vzniklý kolektiv vytvořil nový Školní dětský parlament, který pracoval v několika sekcích sportovní, rozhlasového vysílání, tvorby školního časopisu, výpočetní techniky, prezentační, výstavnické, ekologické a technické. Dětský parlament se scházel v průměru 1x za měsíc. Některé měsíce častěji hlavně při organizování soutěţí. Členové parlamentu předávali všechny školní informace do svých tříd. Společně pak ve svých třídních kolektivech vytvářeli činnost pro ostatní ţáky. ATLETICKÝ DEN 2.stupně Jiţ potřetí proběhla na 2.stupni sportovní soutěţ Atletická třída. V letošním roce to bylo jiţ na začátku školního roku proto, aby si vítězná třída uţila krásný putovní pohár po celý rok. Tak jako vţdy se přihlásily všechny třídy. Kaţdý ţák měl na výběr čtyři sportovní disciplíny běh na 60 m, skok do dálky, vytrvalý běh, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. Navíc mohl absolvovat ještě štafetu 4 x 60 m. V této soutěţi záleţelo hlavně na účasti celé třídy. Zisk všech bodů ţáků v nejlepších dvou povinných disciplínách rozhodl o umístění v počtu jedenácti tříd na druhém stupni. Ţáci-sportovci podávali i v chladnějším říjnovém ránu obdivuhodné výkony. Navzájem se povzbuzovali a některým třídám šlo opravdu o prestiţ zvítězit nad ostatními třídami stejné kategorie. Celkové výsledky zisk putovního poháru Atletická třída : 1.místo třída 9.B třídní učitelka S.Dvořáková 2.místo třída 8.A třídní učitelka Š.Zelenková 3.místo třída 8.C třídní učitelka J.Ţeníšková OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU 1.STUPNĚ V pondělí 5.listopadu 2007 byl slavnostně otevřen školní klub 1.stupně v jedné třídě ve 2.poschodí staré budovy. Tato místnost byla vybavena hracím stolem, pinkponkovým stolem, velkými míči, hracím koberečky, válendou, televizí s videem i počítačem a slouţí dětem k odpočinku a relaxaci o přestávkách. PEČENÍ PERNÍČKŮ Na konci listopadu 2007 proběhlo pod záštitou školní druţiny jiţ tradiční pečení, zdobení a pak následný prodej vánočních perníčků ţákům školy. Výtěţek ve výši 3 851,- Kč byl zaslán na konto Adventních koncertů.

20 MIKULÁŠKÁ NADÍLKA Od rána 5.prosince 2007 se po škole rojili čerti, čertice, andělé a Mikuláš. Ţáci 9.tříd si připravili pro své mladší spoluţáky z 1.stupně nadílku a poté navštívili i mateřskou školu a TEP domov pro důchodce. Třídy 2. a 2.B si připravili čertovské vyučování a školní druţina uspořádala čertovské odpoledne se s hrami a soutěţemi. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Jiţ tradiční vánoční setkání u stromečku před školou proběhlo ve čtvrtek 21.prosince Před vlastním kulturním programem a společným zpěvem vánočních písniček a koled byli vyhodnoceni nejlepší sběrači léčivých bylin, kaštanů a ţaludů, starého papíru a PET-

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí I. OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3.... Přehled pracovníků 4.... Údaje o přijímacím řízení a zápisu 5.... Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ autor: Nikola Paurová, 1. A školní rok 2008-200 009 A co nás čeká v tomto školním roce? Nadále společně upravovat vlastní ŠVP. Pro jeho kvalitní zvládnutí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více