Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ"

Transkript

1 Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

2 VE ŠKOLNÍM ROCE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se sešli nejen stávající ţáci, ale hlavně prvňáčci se svým doprovodem před hlavním vchodem do školní budovy a na uvítanou shlédli vystoupení školních maţoretek pod vedením A.Hrádkové. Pak uţ nic nebránilo tomu, aby všichni zasedli do školních lavic a zahájili školní rok Nechyběl ani projev ředitele školy do školního rozhlasu a zdravice hosta starosty Města Veselí nad Luţnicí Mgr. Jaromíra Nováka. Vedení školy se starostou Města pak navštívilo obě první třídy a osobně prvňáčky přivítalo. Projev ředitele školy k zahájení školního roku

3 Váţení rodiče, milí kolegové a ţáci, s dnešním datem je tu opět začátek nového školního roku. I ten letošní bude pravděpodobně pro většinu z nás v mnohém podobný rokům předchozím. Přál bych si, aby přinesl hodně radosti ze společně odvedené práce a méně problémů a starostí. Letos se jiţ třetím rokem budeme pokoušet o to, aby ţáci přes ţákovskou samosprávu se mohli nejen podílet na připravovaných akcích, ale aby i akce navrhovali, připravovali a zajišťovali pro sebe nebo pro mladší spoluţáky podle svých představ. Ledacos se v loňském roce jiţ podařilo. Mám tím na mysli nejen celoškolní projektový Den Země na téma voda, ale i řadu dalších akcí. Šlo např. o velmi zdařilé vlastní volby do školního parlamentu, Mikulášskou nadílku se soutěţemi, atletický den 2.stupně, sportovní den 1.stupně, míčové hry, Den dětí připravený ţáky 9.tříd pro prvňáky, zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, tradiční pěvecká soutěţ, zpívání u stromečku, Hruštejn, ale i projekt ZOO anebo divadlo připravené ţáky 9.tříd pro ţáky niţšího stupně. To všechno byly jiţ akce, kdy ţáci sami organizovali, připravovali a zajišťovali vlastní průběh akcí včetně jejich ozvučení technikou. Ţáci se mohou přes ţákovský parlament vyjadřovat i k dění ve škole. Věříme, ţe i vybudovaný školní klub pro ţáky 2.stupně, kde se ţáci schází a baví, najde i své širší uplatnění právě v práci školního parlamentu a ţe i zařízení klubu bude slouţit déle neţ jeden školní rok. Vše bude záleţet na iniciativě, aktivitě a také zodpovědnosti ţáků samotných. Věřím, ţe společnými silami dokončíme úpravy nebliţšího okolí, kde je třeba dobudovat doskočiště pro skok daleký pro 1.stupeň. V loňském roce se toto nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, ţe zajištění bezpečnostních dopadových zón si vyţádalo nejen mnoho hodin práce, ale také takřka 20 tisíc korun finančních prostředků, takţe bylo nutné vybudování doskočiště a venkovního učebního prostoru posunout na pozdější termíny. Na druhé straně současně vybudovaný nový umělohmotný povrch na školním hřišti zhruba za 800 tisíc korun je jistě dobrou náhradou za zatím neprovedené práce. A co nás dál čeká v tomto školním roce? Pedagogický sbor začne v 1. a 6.ročnících dle vlastního ŠVP. Ten jsme společnými silami po dobu více jak dvou let připravovali. V jeho názvu Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé je obsaţena i jeho charakteristika. Program vychází jednak z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí daných RVP, ale i podmínek školy v současné době. Naším cílem je připravit takového ţáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti pouţitelné v současném reálném světě. Bude si umět zpracovat vyhledané informace potřebné pro ţivot, a to i s patřičnou jazykovou vybaveností při dobrém zdravotním stavu. Škola proto klade důraz na ty oblasti výchovy a vzdělávání, které k tomuto cíli směřují. To se odráţí i v posílení předmětů v učebním plánu, a to především cizích jazyků, výpočetní techniky a tělesné výchovy. Chceme učit ţáky takovým dovednostem a znalostem, které se dají v ţivotě uplatnit a v praxi uţít. Znamená to postupné zavádění nových metod jako je projektová nebo kooperativní výuka s cílem naučit spolupráci, vzájemné pomoci a týmové práci. Pro společné souţití v prostoru EU je nutné posílení jazykové vybavenosti především na úrovni dorozumění s cílem nebát se komunikovat. Vyuţití komunikačních a informačních technologií je nezbytnou součástí ţivota a doby, v níţ se nacházíme a proto kromě výrazného posílení nových dotací předmětu výpočetní technika usilujeme i o vyuţití výpočetní techniky ve všech dalších předmětech.

4 Podmínkou úspěšnosti jakékoli činnosti (studijní i pracovní) je dobrý zdravotní stav a zdravý ţivotní styl. Proto se snaţíme pomocí volitelných předmětů (i jako protiváhu sedavé činnosti ve škole) o vyšší objem pohybových činností doplněných o informace o zdravém ţivotním stylu, ale i moţnostech kompenzovat různá zdravotní oslabení pomocí zdravotní tělesné výchovy. Nezbytnou součástí naší práce je i vedení ţáků k respektování a dodrţování stanovených pravidel (daných např. školním řádem), ale i pravidel vzájemného souţití mezi lidmi, bez kterých se v ţivotě určitě neobejdou. Chceme se starat i o ţáky postiţené a vytváříme proto stále postupně se zlepšující materiálně technické i pedagogické podmínky. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, tedy jak pro nadané, tak i pro ty, kterým škola zrovna nejde. Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale chceme podporovat ţáky i s jiným nadáním, např. manuálním, pohybovým estetickým atd. Pro nadané ţáky (pokud neodejdou na víceletá gymnázia) chceme vytvářet podmínky zaručující jejich další rozvoj, zejména moţností volby volitelných předmětů, ale i účastní v projektech a soutěţích. Chceme navázat na dobré tradice školy, rozvíjet všechny její silné stránky a současně eliminovat to, co povaţujeme za nedostatky. Budeme také postupně pokračovat v obnově interiérů prostorů školy především pak tříd a kabinetů zejména z prostředků vedlejší hospodářské činnosti, tak jak jsme začali v minulých letech. Letos by to měla být úprava jedné třídy na školní klub pro ţáky 1.stupně a zahájení postupné úpravy průčelí staré školní budovy do stavu podle původního stavebního slohu budovy. Škola bude i v tomto roce úzce spolupracovat s organizacemi vyplňujícími volný čas ţáků, neboť jsme přesvědčeni, ţe správné vyuţití volného času v oddílech TJ, krouţcích Domu dětí a mládeţe, LŠU, ale i krouţcích školy je nejlepší návod na prevenci patologických jevů ve výchově samozřejmě za předpokladu spolupráce školy a rodiny, ale zejména dobrého citového zázemí dítěte. Přáli bychom si, aby co nejvíce dětí vyuţívalo všech moţností, které jim škola dává tak, aby jim jejich práce přinášela radost a nám učitelům i vám rodičům pak spokojenost a pocit z dobře odvedené práce. Vás pak, váţení rodiče našich prvňáčků chci ujistit, ţe pracovníci školy udělají vše pro to, aby zde vaše dítě našlo prostředí, do kterého se bude těšit a rádo vracet. Obracím se na vás při této příleţitosti i s tím, abyste své případné výchovné problémy vţdy a co nejčastěji konzultovali s našimi pedagogy a předcházeli tak případným různým nedorozuměním nebo i zklamáním. Říkám to proto, ţe výchova náš společný úkol můţe mít úspěch jen při vzájemném souladu, porozumění a pochopení všech podílejících se sloţek. Toto však získáme jen vzájemným upřímným a otřeným dialogem, ve který pevně věřím. Připomínám, ţe tak jako v minulých letech škola počítá s vydáním Bulletinu, ve kterém vás bude podrobně informovat o připravované činnosti v tomto školním roce. Do nového školního roku přeji všem mnoho zdraví, pevných nervů a spokojenosti z úspěchů a dobře vykonané práce. KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ

5 Změny v pedagogickém kolektivu: V pedagogickém kolektivu nenastaly na začátku školního roku ţádné personální změny nikdo ze školy neodešel, ani nikdo nový nenastoupil. Několik pracovníků však mělo z důvodu sníţení počtu ţáků a tím i úpravy normativních stavů změněné (sníţené) pracovní úvazky. Od začátku školního roku jsme také museli přijmout zástup z řad důchodců za dlouhodobé nepřítomnosti pedagogických pracovníků: E.Čermáková zastupovala za D.Jindrovou (dlouhodobá nemoc), O.Hrušková a D.Fialová za I.Maruškovou (rizikové těhotenství), M.Adámek a V.Komárková za J.Marsovou (dlouhodobá nemoc). Také u správních zaměstnanců jsme řešili dlouhodobou nepřítomnost V.Holešínské, a to jednak zástupem na poloviční úvazek a přesčasovou prací jedné z uklízeček, od května 2008 pak přijetím zástupu na plný úvazek. Pedagogická asistence: Ve školním roce pokračovala v této činnosti Adéla Přibylová pro Barboru Vodičkovou 5.B (Downův syndrom). Vendule Komárkové skončil k pracovní poměr na dobu určitou a od vykonávaly činnost pedagogické asistentky pro Františka Oplatka 8.C (kombinované postiţení) D.Číţková a A.Hrádková. Od přestoupil na naši školu Marek Chlebo 8.B (autismus), jehoţ zdravotní stav vyţaduje také pomoc asistentky. Byla jí A.Benešová. ŘEDITEL ŠKOLY: Hruška Jaroslav ZAMĚSTNANCI ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Gabriela Kaislerová, Faflík Jan UČITELÉ: Adámková Miluše, Bečvářová Věra, Číţková Dana, Divišová Anděla, Dvořáková Stanislava, Fechtnerová Dana, Hamrová Milada, Hlásek Jan, Jindrová Drahomíra, Kašparová Vladimíra, Khaledová Ladislava, Klejnová Jana, Loumová Jaromíra, Marušková Ivana, Marsová Jitka, Michalová Ivana, Nováková Alena, Nováková Aneţka, Panchártková Hana, Pouchová Eva, Vach Petr, Roháčková Marie, Sváčková Dagmar, Vetyšková Pavla, Volavková Dagmar, Zelenková Štěpánka, Ţáková Miloslava, Ţeníšková Jana VYCHOVATELKY: Faflíková Dana, Hrádková Alena, Závišová Marta REFERENTKA: Březinová Jaroslava ŠKOLNÍK: Stránský Petr UKLÍZEČKY: Doleţalová Marie, Holešínská Věra, Nováková Marie, Pařízková Jana, Poláková Boţena, Vlachová Lenka PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY: Přibylová Adéla, Číţková Dana, Benešová Alena

6 zleva 3.řada 2.řada 1.řada Vladimíra Kašparová, Drahomíra Jindrová, Aneţka Nováková, Dagmar Sváčková, Dana Číţková, Jan Hlásek, Alena Hrádková, Gabriela Kaislerová - ZŘ, Jaromíra Loumová, Jana Klejnová, Ivana Michalová, Lenka Vlachová Andrea Bláhová, Marie Roháčková, Marie Nováková, Marie Doleţalová, Eva Pouchová, Miluše Adámková, Věra Bečvářová, Jana Ţeníšková, Miloslava Ţáková, Marta Závišová, Dana Fechtnerová, Stanislava Dvořáková, Alena Nováková, Ladislava Khaledová, Dagmar Volavková, Jaroslava Březinová, Hana Panchártková, Jaroslav Hruška ředitel školy Milada Hamrová, Pavla Vetyšková, Anděla Divišová, Štěpánka Zelenková, Jan Faflík ZŘ, Petr Vach TŘÍDY, TŘÍDNÍ UČITELÉ, POČTY ŢÁKŮ třída třídní učitel počet ţáků počet ţáků začátek šk.r. konec šk.r. I.A Ţáková Miloslava I.B Roháčková Marie II.A Hamrová Milada II.B Vetyšková Pavla III.A Nováková Aneţka III.B Adámková Miluše IV.A Sváčková Dagmar IV.B Vach Petr V.A Jindrová Drahomíra V.B Bečvářová Věra 24 24

7 VI.A Divišová Anděla VI.B Fechtnerová Dana VII.A Marsová Jitka VII.B Kašparová Vladimíra VII.C Volavková Dagmar VIII.A Zelenková Štěpánka VIII.B Nováková Alena VIII.C Ţeníšková Jana IX.A Pouchová Eva IX.B Dvořáková Stanislava IX.C Michalová Ivana CELKEM INSPEKCE, KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Předem připravený plán kontrolní a hospitační činnosti představoval celkem 62 hospitací a pohospitačních pohovorů vedení školy s vyučujícím. Plnění plánu bylo v letošním roce zaměřeno na výuku dle vlastního ŠVP, tedy především na výuku v 6. a 1.třídách. Cílem bylo především sledovat vedení ţáků k aktivitě, samostatnosti a spolupráci ţáků s vyučujícím, propracovanost a připravenost motivace ţáků, shrnutí a závěry, jakoţ i kvalitu zastupovaných hodin v rámci nařízené práce. Kromě toho byla hodnocena příprava na výuku, soulad s TP, uţití materiální podpory, především však vyučovací metody a organizace hodin. Pozornosti neušla ani interakce a komunikace v hodině. Další kontroly směřovaly především k dodrţování reţimů, směrnic BOZP, vnitřního řádu školy, metodických pokynů MŠ a správnosti předepsané pedagogické dokumentace. Ve dnech byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle zákona o finanční kontrole pracovníkem kontrolního oddělení MÚ Veselí nad Luţnicí. Předmětem byla kontrola veškerého hospodaření (faktur, pokladních dokladů, účetních sestav) od ledna do listopadu 2007 a s tím souvisejících vnitřních směrnic o účetnictví. Kontrola neshledala ţádné závady v účtování. Česká školní inspekce v letošním roce neprováděla na škole ţádnou kontrolu ani inspekci.

8 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán pro 1.ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 1. * ŠVP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN * ŠVP 1.ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny. Učební plán pro 6.ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA

9 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Volitelné předměty Praktické činnosti TÝDENNÍ POČET HODIN VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - DISPONIBILNÍ DOTACE Volitelný předmět - výběr 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Konverzace v cizím jazyce Informatika Disponibilní čas.dotace 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Sportovní hry Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z matematiky 1 Technické kreslení 1 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ve 2.ročníku jsme otevřeli nepovinný předmět Základy anglického jazyka. ZdTv Pro ţáky se zdravotním oslabením byla zavedena zdravotní Tv jako zvláštní forma povinné výuky tělesné výchovy. Frekvence cvičení 2x týdně v trvání 45 minut. KROUŢKY ŠKOLY minifotbal P.Vach cykloturistický J.Ţeníšková, M.Závišová turistický G.Kaislerová, P.vetyšková hudebně-dramatický V.Bečvářová hra na flétnu M.Ţáková výtvarný D.Sváčková psaní všemi deseti D.Číţková dyslektický A.Nováková, V.Lenkerová, D.Fechtnerová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V letošním školním roce vstoupila do praxe reforma školství. První a šesté ročníky se od 1.září 2007 vzdělávají podle školních vzdělávacích programů, které si školy připravily na

10 míru. Naše škola postupuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pouţila k tomu motivační název Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé. METODICKÉ ORGÁNY Metodické orgány na 2. stupni soustředily pozornost především na řešení otázek spojených s výchovou k volbě povolání, s prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe a na ochranu člověka za mimořádných situací. V hodinách byly uplatňovány moderní metody a formy práce - kooperativní vyučování, projektové vyučování, činnostní učení, skupinová práce, metody kritického myšlení. Dařilo se stále více vyuţívat při vyučování multimediální techniku. V 6. ročníku začala probíhat výuka podle ŠVP byly zpracovány i odpovídající tématické plány pro 6. ročník, v 7., 8. a 9. ročníku byly tematické plány zpracovány na základě učebních dokumentů 16847/96-2, Základní škola. Pro studijně slabší ţáky bylo zavedeno doučování. Ve všech předmětech bylo uskutečněno mnoţství projektů, např. Návrat do pravěku, Přemyslovské Čechy, Hormony, Kostra člověka, Resuscitace, Savci světa, Voda, Vánoce u nás a ve světě, Jak váţíme? Co váţíme apod. K práci metodických orgánů patřilo i zabezpečení exkurzí pro ţáky a příprava ţáků na soutěţe. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ V letošním školním roce jsme obdrţeli účelově určené finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci SIPVZ na konektivitu nebo zakoupení hardware, a to ve výši ,- Kč Zakoupili jsme 1 notebook a 1 tiskárnu. V proškolování pedagogických pracovníků jsme se zaměřili především na práci s interaktivní tabulí. Pokračujeme také ve výměně méně výkonných pracovních stanic a v jejich nahrazování výkonnějšími. V jedné učebně nové budovy byla instalována interaktivní tabule ACTIV Board doplněná data-video projektorem a notebookem. Škola vyuţívá celkem 65 počítačů, 4 notebooky a 2 servery. Z toho pouze 4 počítače nejsou propojeny do sítě. Škola vlastní 6 data-video projektorů. Vlastníme bohatou stále doplňovanou kolekci výukových CD ROMů a příruček výpočetní techniky. DVPP V průběhu celého školního roku se vyučující zúčastňovali seminářů a školení, které různou měrou přispívaly ke zdokonalování procesu vzdělávání. Zástupce ředitele J.Faflík absolvoval studium pro ředitele škol a školských zařízení, J.Klejnová dokončila 2.ročník Individuálního kombinovaného studia AJ na PF Č.Budějovice. SEMINÁŘ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY Ve dnech 25. a (o podzimních prázdninách) proběhl ve škole další kurz osobnostní a

11 sociální výchovy pod vedením manţelů Haisových. Zúčastnili se ho všichni ped.pracovníci. Seminář byl opět zaměřen na základy OSV v tématech sebepoznání, komunikace, kooperace a skupinová dynamika. Účastnici získali poznatky o osobnostní a sociální výchově a interaktivních technikách vedení skupiny dětí, naučili se zvládat ukázkové techniky, včetně způsobu pouţití a interpretace průběhu. Cílem školení bylo naučit se přemýšlet nad jednáním svým i druhých, poznat nové aktivity, metody práce se ţáky, techniky komunikace, sebepoznání, zlepšit osobní přístup k dětem včetně hlubšího zájmu o ně samotné nejen o jejich znalosti. RADA RODIČŮ Činnost Rady rodičů pokračovala v zaběhnutých kolejích. Byla nadále finančním podílníkem nejrůznějších akcích školy plavecké a lyţařské kurzy, celodenní projektové dny školy, umělecké a sportovní soutěţe, pitný reţim 1. stupně, odměny za sběrové aktivity, závěr roku ţáků 9. tříd, vánoční setkání u stromečku, dopravné na sportovní soutěţ ţáků. Za nejuţitečnější počin tohoto školního roku povaţujeme navázání spolupráce s OS Semafor, které připravilo pro ţáky 2. stupně přednášky na nejţhavější témata dětí tohoto věku. RR je zaplatila. Přednášky měly u ţáků i učitelů velký ohlas. Rada rodičů zorganizovala přednášku i pro rodiče, ale zájem byl malý. Doufáme, ţe se řada posluchačů v příštím školním roce rozšíří. ŠKOLNÍ DRUŢINA Od tohoto školního roku byla činnost ŠD vedena podle ŠVP Druţina plná pohody. V průběhu celého školního roku vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami, zejména v oblasti přípravy na vyučování (problematickým dětem nabídly individuální pomoc při vypracování DÚ), věnovaly se řešení výchovných problémů, po domluvě i s rodiči. Nabídka zájmových krouţků ve školní druţině, které mohly navštěvovat i nedruţinové děti: krouţek maţoretek pro začátečníky a pokročilé, pohybové a zájmové hry třídy, počítače pro začátečníky, počítače pro pokročilé, dívčí klub. Děti se podílely na výzdobě hlavní chodby ŠD podle ročních období (drak, vyřezávané dýně, sněhové mraky, sněhové vločky, vánoční stromeček s výzdobou, jarní květiny, mobilní závěs z motýlů ). Na kaţdý měsíc si zvolili téma, o kterém si povídali, které dodrţovali a snaţili se podle něj chovat. Mezi úspěšné akce patřil sportovní trojboj, čertovská šou, vánoční pouť, malování vajíček, pěvecká soutěţ, módní přehlídka, návštěva bazénu v Třeboni, maškarní karneval, zábavné odpoledne v ŢK odpoledne s Ferdou, rej čarodějnic, beseda s kronikářem města a s Policií. Za zdařilou lze povaţovat i akci Pečení a zdobení perníčků výtěţek z prodeje (3 851Kč) byl věnován na konto adventních koncertů. Úspěšně probíhala i akce Noc na Hruštejně, která je jiţ tradičně vyvrcholením celoroční práce vychovatelek ŠD. Také krouţek počítačů, základy informatiky, pohybové a zájmové hry se staly oblíbenými krouţky ŠD.

12 Akce ŠD: přehlídka princů a princezen módní přehlídka karneval návštěva bazénu v Třeboni beseda s Policií MAŢORETKY Krouţek maţoretek pod vedení Aleny Hrádkové se během školního roku účastnil řady vystoupení nejen v rámci školy a města, ale i v širokém okolí. Vzhledem k tomu, ţe o práci v tomto krouţku je ze stran ţákyň velký zájem, vedla A.Hrádková dvě oddělení maţoretky mladší a starší. K tomuto účelu byla zakoupena látka a ušity nové kostýmy i pro nejmenší

13 maţoretky. Přehled vystoupení: prázdninové vystoupení ve Veselé u Kamenice n L. zahájení školního roku na plesech města, farní, v Zálší na dětském karnevale ve Vescích čarodějnické vystoupení nejmladších maţoretek ve vestibulu školy zahájení atletických závodů na stadionu TJ zahájení léta U Hokejky Veselské slavnosti Hruštejn slavnostní rozloučení se ţáky 9.tříd INTEGRACE ŢÁKŮ V letošním školním roce bylo podle individuálních vzdělávacích plánů vyučováno celkem 16 ţáků (7 na 1.stupni, 9. na 2.stupni). Tři ţáci měli pedagogické asistentky. Letošním školním rokem končí posudky pro integraci osmi ţákům, dva z integrovaných ţáků přestupují do jiných vzdělávacích zařízení. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍD V letošním školním roce se zápis uskutečnil v termínu 16. a 17.ledna K zápisu se v řádném termínu dostavilo 53 dětí, v náhradním termínu dalších 5. Z tohoto počtu byl 17- ti dětem navrţen odklad školní docházky. Jeden chlapec byl přijat k základnímu vzdělávání na Základní školu logopedickou v Týně nad Vltavou. ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁKŮ V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání v naší škole celkem 61 ţáků. Z tohoto počtu ukončilo v 9. třídách školní docházku 57 ţáků, v 8. třídě 1 ţák a ze 7. třídy odešli na gymnázium 3 ţáci.

14 Přehled rozmístění vycházejících ţáků 9.ročník 8.ročník 7.ročník učební obory 14 1 studijní obory 38 gymnázia 4 1 umělecké školy 1 PLAVECKÝ VÝCVIK Plavecký výcvik je podle učebního programu Základní škola součástí osnov tělesné výchovy na 1.stupni. V letošním školním roce se 10 lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastnili ţáci 2. a 3.ročníku, a to v období března května LYŢAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od do byl zajištěn lyţařský kurz na Šumavě na Zadově pro ţáky 3.a 4. ročníku, a v termínu pro ţáky 7.tříd. O bezproblémové lyţování se zaslouţili instruktoři D.Číţková, I.Michalová, D.Fialová, A.Hrádková a ředitel školy J.Hruška. Týdenní lyţování vyvrcholilo závodem ve slalomu a maškarním karnevalem. PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE SOUTĚŢE

15 PŘÍRODOVĚDNÁ OLYMPIÁDA R.KURKY 4.místo Lucie Lomská 8.B 7.místo Miroslav Dvořák 8.B BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo 7.místo Miroslav Dvořák 8.B SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PŘESPOLNÍ BĚH okresní kolo 2.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tříd ze 16 zúčastněných škol 6.místo Lukáš Němec 9.B ze 77 startujících starších ţáků 6.místo druţstvo ţáků 6. a 7.tříd ze 17 zúčastněných škol 8.místo druţstvo dívek 8. a 9.tříd ze 14 zúčastněných škol 8.místo Lucie Pavlová 6.B z 80 startujících mladších ţákyň FLORBAL 3.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tříd HALOVÁ KOPANÁ 6.místo druţstvo ţáků 6. a 7.tříd 6.místo z 21 škol VYBÍJENÁ 5.třída chlapci místo druţstvo ţáků 5.tříd z 20-ti přihlášených škol KOŠÍKOVÁ 4.místo 6.místo FLORBAL 5.místo 3.místo druţstvo ţáků 6. 7.tříd druţstvo ţáků 8. 9.tříd druţstvo chlapců 6. 7.třída druţstvo chlapců třída (Jaga Oxygen CUP) McDonald Cup (fotbal) 5.místo druţstvo ţáků 4. 5.třída (z 24 zúčastněných muţstev táborského okresu) POHÁR ROZHLASU 7.místo druţstvo starších ţákyň 8.místo druţstvo mladších ţákyň KOPANÁ místo druţstvo mladších ţáků třída ATLETICKÝ PŘEBOR TÁBORSKA - okresní kolo 2.stupeň mladší a starší ţákyně 4.místo Kateřina Divišová 7.B štafeta 7.místo Kateřina Divišová 7.B skok do dálky 9.místo Kateřina Divišová 7.B běh na 60 m 9.místo Lenka Frišová 6.A štafeta 9.místo Nikola Nerudová 7.B štafeta

16 7.místo Lucie Pavlová 6.B 800 m 9.místo Naďa Praţáková 7.B štafeta 9.místo Iveta Fábryová 9.A štafeta 9.místo Klára Kymlová 8.A štafeta 9.místo Kateřina Bradáčová 8.A štafeta 9.místo Lucie Petrţilková 8.B štafeta mladší a starší ţáci 9.místo Jan Beran 9.B koule 10.místo Mykyta Michálek 7.B skok do výšky 12 místo druţstvo školy celkově z 27 škol ATLETICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo ročník 1.místo Jakub David 3.A 50 m 2.místo Marek Šnokhous 5.A 800 m 3.místo Michaela Varholíková 1.A 50 m 4.místo Marek Šnokhous 5.A 50 m 4.místo Michaela Kaššová 4.A kriket 5.místo Jakub David 3.A 500 m 7.místo Dominik Hrouda 2.B 50 m 7.místo Kateřina Tošerová 4.B 600 m 8.místo Jakub Dvořák 4.B skok daleký 8.místo Valerie Hejlová 4.A 50 m 9.místo Václav Wimmer 1.A kriket 9.místo Mariana Havelková 3.A skok daleký 9.místo Martin Varholík 4.A 50 m 9.místo Jakub Dvořák 4.B 600 m 10.místo David Karták 4.B kriket 10.místo Martin Hybš 5.A skok daleký 9.místo druţstvo školy celkově z počtu 32 škol JAZYKOVÉ SOUTĚŽE KONVERZAČNÍ SOUTĚŢ v NJ okresní kolo 7.místo Jan Vondruška 9.C PĚVECKÉ SOUTĚŽE JIHOČESKÝ ZVONEK 1.místo Sára Kaislerová 7.B lidová píseň 2.místo Lucie Kalvasová 6.B lidová píseň 2.místo Kateřina Bradáčová 8.A populární píseň Ţákyně se této pěvecké soutěţe zúčastnily poprvé, přesto se jim v obrovské konkurenci (přes sto účastníků) podařilo zaujmout ve svých kategoriích skvělá umístění. VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O CENU JIHOTVARU V květnu 2008 proběhl jubilejní 40.ročník výtvarné soutěţe O cenu Jihotvaru. Soutěţ

17 byla koncipována jako přehlídka vybrané tvorby dětí a mládeţe a měla reprezentovat jednotlivé tvůrce uměleckých děl a jejich odborné vedení ve škole nebo v zájmovém útvaru. Byla vyhlášena v několika kategoriích (děti předškolního věku, ţáci 1.stupně a ţáci 2.stupně) a probíhala ve dvou částech. V 1.kole = školní části byla vybrána nejpodařenější malba, grafika, prostorový objekt, libovolná rukodělná technika vytvořená ţáky v hodinách Vv, Pv nebo krouţku. Dále mohly v soutěţi figurovat i díla vytvořená na počítači v jakémkoli grafickém programu. Ve 2.kole = společné části, které se zúčastnili vybraní ţáci z jednotlivých škol, bylo povinnou prací v kategorii 1.stupně vymodelovat čerta nebo čertici, v kategorii 2.stupně pak čarodějnici. Z naší školy byli oceněny práce těchto ţáků: školní díla (kresba, malba, koláţ...) - Matěj Hlaváček 7.A, Barbora Jakešová 6.B, Monika Petříčková 9.A, Adam Ţahour 7.B tématická keramická práce v DDM čert: Nikola Hořejšová 5.B, Michaela Lišková 4.B, čarodějnice: Lukáš Ţák 6.A, Monika Volková 8.C, Iveta Fábryová 9.A Výstava nejlepších prací z obou soutěţních kol probíhala v měsíci červnu v Domě dětí. 17.června 2008 byla výstava slavnostně zahájena současně s předáním ocenění pro nejúspěšnější tvůrce. DOPRAVNÍ SOUTĚŽE DOPRAVNÍ OLYMPIÁDA okresní kolo MATEMATICKÉ A FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA okresní kolo - kategorie F místo Miroslav Dvořák 8.B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo Z místo Jana Maříková 6.B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA okresní kolo Z místo Miroslav Dvořák 8.B MATEMATICKÝ KLOKAN nejlepší ţáci ve svých kategoriích Aneta Švehlová 7.B Miroslav Dvořák 8.B MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1.místo Miroslav Dvořák 8.B 5.místo Lucie Lomská 8.B 6.místo Pavla Svobodová 8.B MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Letošního 46.ročníku MMO o cenu akademika B.Bydţovského se ve středu

18 zúčastnilo 21 počtářů z pěti škol. Naše druţstvo reprezentovali ţáci 8.B David Stránský, Rostislav Pícha, Pavla Svobodová, Lucie Lomská a Miroslav Dvořák. Na olympiádu je připravovala paní učitelka Alena Nováková. Ţáci vypracovávali matematické úlohy, které dodaly jednotlivé školy a které byly vybrány bezprostředně před samotnou soutěţí. Na prvním místě se umístil náš ţák Miroslav Dvořák. Další místa obsadila ZŠ Bechyně, a to 2.místo Veronika Šímová a 3.místo Petr Michlík. AKCE A DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY ŠKOLNÍ PARLAMENT Školní dětský parlament pracoval na škole jiţ

19 třetím rokem. V letošním školním roce se konaly v pořadí druhé oficiální volby podle volebního řádu. Ţáci se stali voliči a z kandidátek na základě volebního lístku rozhodli o 2 zástupcích z kaţdé třídy ze 4 nominovaných. Nově vzniklý kolektiv vytvořil nový Školní dětský parlament, který pracoval v několika sekcích sportovní, rozhlasového vysílání, tvorby školního časopisu, výpočetní techniky, prezentační, výstavnické, ekologické a technické. Dětský parlament se scházel v průměru 1x za měsíc. Některé měsíce častěji hlavně při organizování soutěţí. Členové parlamentu předávali všechny školní informace do svých tříd. Společně pak ve svých třídních kolektivech vytvářeli činnost pro ostatní ţáky. ATLETICKÝ DEN 2.stupně Jiţ potřetí proběhla na 2.stupni sportovní soutěţ Atletická třída. V letošním roce to bylo jiţ na začátku školního roku proto, aby si vítězná třída uţila krásný putovní pohár po celý rok. Tak jako vţdy se přihlásily všechny třídy. Kaţdý ţák měl na výběr čtyři sportovní disciplíny běh na 60 m, skok do dálky, vytrvalý běh, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. Navíc mohl absolvovat ještě štafetu 4 x 60 m. V této soutěţi záleţelo hlavně na účasti celé třídy. Zisk všech bodů ţáků v nejlepších dvou povinných disciplínách rozhodl o umístění v počtu jedenácti tříd na druhém stupni. Ţáci-sportovci podávali i v chladnějším říjnovém ránu obdivuhodné výkony. Navzájem se povzbuzovali a některým třídám šlo opravdu o prestiţ zvítězit nad ostatními třídami stejné kategorie. Celkové výsledky zisk putovního poháru Atletická třída : 1.místo třída 9.B třídní učitelka S.Dvořáková 2.místo třída 8.A třídní učitelka Š.Zelenková 3.místo třída 8.C třídní učitelka J.Ţeníšková OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO KLUBU 1.STUPNĚ V pondělí 5.listopadu 2007 byl slavnostně otevřen školní klub 1.stupně v jedné třídě ve 2.poschodí staré budovy. Tato místnost byla vybavena hracím stolem, pinkponkovým stolem, velkými míči, hracím koberečky, válendou, televizí s videem i počítačem a slouţí dětem k odpočinku a relaxaci o přestávkách. PEČENÍ PERNÍČKŮ Na konci listopadu 2007 proběhlo pod záštitou školní druţiny jiţ tradiční pečení, zdobení a pak následný prodej vánočních perníčků ţákům školy. Výtěţek ve výši 3 851,- Kč byl zaslán na konto Adventních koncertů.

20 MIKULÁŠKÁ NADÍLKA Od rána 5.prosince 2007 se po škole rojili čerti, čertice, andělé a Mikuláš. Ţáci 9.tříd si připravili pro své mladší spoluţáky z 1.stupně nadílku a poté navštívili i mateřskou školu a TEP domov pro důchodce. Třídy 2. a 2.B si připravili čertovské vyučování a školní druţina uspořádala čertovské odpoledne se s hrami a soutěţemi. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Jiţ tradiční vánoční setkání u stromečku před školou proběhlo ve čtvrtek 21.prosince Před vlastním kulturním programem a společným zpěvem vánočních písniček a koled byli vyhodnoceni nejlepší sběrači léčivých bylin, kaštanů a ţaludů, starého papíru a PET-

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zprávu předkládá: Mgr.Milena Walderová ředitelka školy V Ostravě: 28.6.2013 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více