R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil 7. roèn?k z? bavné turistické akce - Jarn? pochod s pøekvapením, kterého se úèastnilo sto tøicet v Kobylisích jsme vybudovali knihovnu. Zájemce si mùže knihu vypùjèit, pokud jinou pøinese. Nebo jen knihy pøinést. Poplatky se neplatí, výpùjèky se neevidují. Podmínka pro všechny - udržovat poøádek. Pøejeme pøíjemné ètení! Kaèeøi vytvoøili rekord Èlenové kroužku Za keškami, jinak kaèeøi, kteøí již ètvrtým rokem chodí s pomocí navigace lovit ukryté schránky, v sobotu vytvoøili rekord. Bìhem jednoho dne a pìšího putování našli 35 kešek. Blahopøejeme a tìšíme se, až se dozvíme o dalším rekordu! Vaøili jsme zel(e)òaèku Užili jsme si úžasný dvoudenní pøímìstský tábor. Ètvrtek jsme strávili na Pøemyšlenské a seznámili jsme se s jednotlivými dny Pašijového týdne. Nejvíce jsme se vìnovali Zelenému ètvrtku. Odpoledne jsme si uvaøili ke svaèinì zelòaèku, z èehož byly dìti nadšené a moc se jim tato aktivita líbila. zájemcù. Vybírali ze dvou nenároèných tras vedených èásteènì areálem Psychiatrické nemocnice Bohnice a pøilehlými úseky. Pochod poprvé organizovaný ve spolupráci s PNB si všichni pochvalovali. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì U budovy Spirály v Pøemyšlenské ulici -1-

2 C E S T A K O L E M S V Ì T A NEJDÙLEŽITÌJŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ kvìtna MS v ledním hokeji v Bìlorusku 9. kvìtna 1. èervna Giro d'italia - cyklistika 14. kvìtna Evropská liga UEFA finále v Turínì - fotbal kvìtna Finále Evropské basketbalové ligy v Milánì 24. kvìtna Finále ligy mistrù v Lisabonu - fotbal 25. kvìtna Grand Prix Formule 1 v Monaku 25. kvìtna 8. èervna Tenis French Open v Paøíži 12. èervna 13. èervence FIFA MS 2014 v Brazílii - fotbal 23. èervna 6. èervence Wimbledon - tenis Nové míèové hry: Brännball Brännball je kolektivní pálkovací hra, která pochází ze Švédska. Má urèité rysy spoleèné se softballem nebo baseballem. Hrají proti sobì dvì družstva - pálkaøi a polaøi. Družstva jsou jedenáctièlenná. Hraje se na dvì smìny po dvanácti minutách. Brännball se hraje vìtšinou na rozlehlé travnaté ploše. Høištì mùže být i menší. Dùležité je vyznaèit ètvercové hrací pole, napøíklad pomocí kuželù. Mety jsou v prodloužení èar za kužely. Na každé metì mùže být nìkolik hráèù. Odpaluje se pálkou, která je z prkénka s rukojetí o rozmìrech 10x60 cm. Tu lze nahradit tenisovou raketou, ostatnì hraje se s tenisovým míèkem. Pálkaøi odpálí míè a než ho polaøi chytí, snaží se probìhnout první, druhou a tøetí metu až do cílové mety. Pøi bìhu musí sledovat polaøe. Když polaøi dopraví míè brannerovi, všichni pálkaøi, kteøí vybìhli a nedotýkají se aspoò jednou nohou mety, se musí vrátit na zaèátek. Za pálkaøe v cílové metì se poèítají 2 body, za pálkaøe na metì se poèítá 1 bod. Po vystøídání všech hráèù se družstva vymìní

3 C E S T A K O L E M S V Ì T A Nové míèové hry: Co je to kin-ball? základní znalost pravidel - lze se nauèit za 15 minut Cílem hry je odehrát míè tak, aby jej tým na pøíjmu nechytil a míè se dotkl zemì. Naopak tým na pøíjmu musí zabránit tomu, aby jim míè spadl na zem. Hrají ale tøi týmy, takže ten, kdo míè odpaluje, zakøièí barvu týmu, který má za úkol míè chytit. Pokud ho tým na pøíjmu chytí, stává se útoèícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míè chytit. Tak je to až do doby, kdy dojde k chybì, a tým na pøíjmu nechytí míè. Je podobnì jako Brännball pomìrnì mladá míèová hra. Je pomìrnì fyzicky nároèná, a pøitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si èlovìk užil zábavu. Co se týèe vybavení, potøebujete: 12 hráèù, 3 týmy, nejmenší poèet hráèù je 8 (dva týmy) hrací prostor 20x 20 metrù, ale mùžete hrát i na menším (nejmenší doporuèený je 15x12 m) kin-ball míè mìøí 122 cm vprùmìru (ale lze ho nahradit gym-ballem ) rozlišovací dresy (bílé, modré, èerné) Hlavní výhody kin-ballu: každý èlen týmu je v pohybu nejménì 72% herního èasu kin-ball umožòuje a je založen na spoleèné høe dívek a chlapcù kin-ball ze své podstaty vyluèuje vyhranìný individualismus kin-ball je pøedevším o spolupráci všech hráèù ze hry nelze nikoho strategicky vylouèit nemusíte být sportovní talent, abyste se bavili, ale pøíjemný sportovní zážitek si odnese i vrcholový sportovec Rozhodnì stojí za to si nové sporty vyzkoušet! - 3 -

4 P R O Z A C M E Y S Š T L A E N K O Í L A E P M R S O V P Ì O T A B A V E N Í JAK STARÉ JSOU MÍÈOVÉ HRY? Patronát nad tímto èíslem Oranžády má pro tento mìsíc Oddìlení pohybových aktivit. Jaké jsou nejnovìjší moderní míèové hry se mùžete doèíst na pøedchozích stránkách. A nyní se podíváme, jak vypadaly míèové hry v dávné minulosti. Èíòané rozhodnì nezaháleli Tsu Chu (Cuju) se pravdìpodobnì hrálo v È?nì už 2500 let pøed naším letopoètem! V "Pøíbìzích jezerního bøehu", starém èínském eposu najedeme hned na zaèátku zmínku, že se jednomu muži dostalo významného povýšení a pøíznì samotného císaøe právì díky tomu, že dovednì hrál cuju, což byl tehdejší "fotbal". Nejèastìji bylo cuju využíváno jako souèást vojenského tréninku, což mùžete vidìt napøíklad v historickém filmu Rudý útes. Nicménì v prùbìhu staletí se této høe vìnovaly jak dìti, tak urozené dvorní dámy Sportovní utkání v aztéckém stylu Dávní Aztékové, kteøí obývali støední Ameriku, byli proslulí svou krutostí. I oni mìli vlastní míèovou hru, které øíkali ollamaliztli. Španìlští dobyvatelé ji pozdìji nazývali "pelota" (doslova "míè") a mohla by trochu pøipomínat o nìco nebezpeènìjší basketbal. Míè byl z kauèuku (pøírodní gumy), ale pøíliš se neodrážel a byl pomìrnì tìžký. Sportovci byli proto èasto pokryti modøinami a podlitinami a nezøídka docházelo i k velmi tìžkým úrazùm. Hrály proti sobì dva týmy. Míè se nesmìl brát do rukou, bylo potøeba ho odrážet, buï bokem nebo pøedloktím. Body bylo možné získat, když se míè povedlo dostat k protilehlé zdi, kterou si každé družstvo chránilo. Okamžitého vítìzství dosáhl tým, kterému se povedlo prohodit míè kamenným kruhem upevnìným na stìnì, který pravdìpodobnì symbolizoval slunce. Ale nìco takového se povedlo jen velmi zøídka. V rámci náboženských slavností se konala utkání v této posvátné høe na kamenných stadionech za úèasti mnoha divákù.

5 C E S T A K O L E M S V Ì T A Pozor, pøijíždí pólo! Slovo pólo pochází z perského pu-lu, což znamenalo míè nebo míèová hra. Pólo se hraje v sedle, na koni! Soupeøí spolu dva týmy, v každém jsou ètyøi jezdci. Mají dlouhé døevìné pálky, jimiž pohánìjí míè po zemi a snaží se ho dostat do soupeøovy branky. Høištì je velké metrù a doba hry se dìlí na úseky dlouhé 7 minut, jimž se øíká èaka (chukka). Pólo je staré let a bylo považováno za královský sport, rozšíøený pøedevším v Indii, Èínì a Japonsku. V 19. století se v Manipuru nauèili pólo hrát britští husaøi a pøivezli hru do Velké Británie, kde se okamžitì stala velice oblíbenou. Fotbal v minulosti rozhodnì nebyl férová hra Pùvodní podobou evropského fotbalu možná byl venkovský rituál, kdy bylo potøeba míè (pøedstavující slunce) nést nebo kopat kolem pole, aby byla zajištìna dobrá úroda. Z tohoto zvyku se ale vyvinula zábava podobná spíš rvaèce než èemukoli jinému. Cílem bylo dostat míè na území (náves, námìstí) patøící soupeøi, ve fotbale spolu soupeøily jednotlivé vesnice nebo mìstské ètvrti. Vzhledem k neexistenci pravidel se úèastníci o míè prali a docházelo k úrazùm. Ve 14. století se právì z tìchto dùvodù snažil anglický král Edward II. na svém území fotbal zakázat. Neúspìšnì Ty fotbalisto! O fotbale se dokonce zmiòuje William Shakespeare, v jehož vyjadøování je ty fotbalisto! nadávka. Je tomu tak právì proto, že fotbal byl tehdy hra nižších spoleèenských vrstev - a to hra velmi hrubá a neurvalá, beze stopy fair-play, jak ji známe dnes.

6 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Všeználek v pohybu Zábavné odpoledne plné veselého hraní a sportovních disciplín. Vìk: 4-6 let Místo: Dolákova Èas: 15:30-17:30 hod. Cena: 30 Kè Informace: Renata Borovièková, tel.: Ukliïme svìt Tøídìní odpadu mùže být zábava! Pøijïte se seznámit s ekologií, jak ji neznáte! Místo: Dolákova Èas: 14:00-17:00 hod. Cena: 20 Kè školní družina, 50 Kè veøejnost Informace: Richard Kresta, tel.: , , Májové rodinné dílny Pøijïte si zacvièit hatha jógu, zastøílet z luku, vyrobit malou drobnost, zazpívat si a vyzkoušet další aktivity. Místo: Dolákova Èas: 16:00-19:00 hod. Cena: 10 Kè/žeton Informace: Lenka Kosinová, tel.: , , Správné odpovìdi na kvíz ze str. 7: 1. a), 2. c), 3. c), 4. c), 5. a), 6. b) - 6 -

7 K V Í Z P R O P O Z O R N É È T E N Á Ø E 1. Pelota znamená španìlsky: a) míè b) pálka c) høištì 2. Kin-ball mohou hrát: a) jen chlapci b) jen dívky c) chlapci i dívky ve smíšeném družstvu 3. Hra Brännball pochází: a) ze støední Ameriky b) z Egypta c) ze Švédska 4. Èínská míèová hra cuju sloužila: a) výhradnì pro zábavu b) jako rituál zajišující úrodu c) k výcviku vojákù 5. Fotbal se snažil zakázat: a) Edward II. b) Saladin c) Perský princ 6. Pólo se hraje: a) ve vzduchu b) na koni c) na zemi. Správné odpovìdi najdete na str. 6 této Oranžády Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á KVÌTEN st NAPØÍÈ SVÌTADÍLY Afrika, 13:00 15:00 hod., hudebnì pohybové aktivity pro ŠD, cena 20 Kè út RODINNÉ SÍDLO, 19:30 22:00 hod., úsmìvná parodie starých anglických detektivních románù v nastudování amatérského divadelního souboru Jiøího Èecha, cena: 60 Kè èt VERNISÁŽ výtvarné soutìže a fotosoutìže HRAJEME SI JAKO KDYSI, 17:00 hod., slavnostní vyhlášení výsledkù, zdarma pá MÁJOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA I., 14:00 16:00 hod., s májovou tematikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìlý so CESTA RUDÉ TANEÈNICE, 14:00 19:00 hod., RPG hra s pirátskou tematikou, rezervace nutná, cena: 50 Kè po MÁJOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA II., 17:00 19:00 hod., s jarní kvìtinovou tematikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìlý D O L Á K O V A po VŠEZNÁLEK V POHYBU, 15:30 hod., odpoledne plné veselého hraní a sportovních disciplín, cena: 30 Kè èt UKLIÏME SVÌT, 14:00 17:00 hod., odpoledne pro veøejnost, zábavné aktivity o odpadech a odborné likvidaci, cena: 50 Kè/osoba st MÁJOVÉ RODINNÉ DÍLNY, 16:00 19:00 hod., hatha jóga,støílení z luku, výtvarné dílny, soutìže a zpívání pro celou rodinu, vstupné: 1 žeton=10 Kè, pro všechny dílny 6 žetonù èt JARNÍ DEN STROMÙ, 14:00 17:00 hod., soutìžní odpoledne pro všechny vìkové kategorie na téma lesy a stromy na planetì Zemi, vstupné: 20 Kè + min. 1 kg sbìrového papíru O S T A T N Í st-ne HURÁ VEN aneb rodinné týmy v akci, prodloužený víkend pro celé rodiny u Mariánských lázní so VLAKEM DO LHOTKY, 8:00 16:00 hod., zábavný den pro všechny v táborové základnì ve Lhotce u Mìlníka, zdarma, rezervace jízdenek: ne MNÍŠEK, 8:15 16:40 hod., výlet do Brdských lesù spojený s návštìvou zámku, cena: 170 Kè (doprava, vstup na zámek, pedagogický doprovod, odmìny) èt-ne BAMBIRIÁDA 2014, 9:00 19:00 hod., program aktivit a zábavy pro dìti i dospìlé, Vítìzné námìstí, Praha 6, zdarma pá DEN DÌTÍ aneb cesta kolem svìta, 9:30 12:30, zábavné dopoledne pro všechny dìti pøed KD Krakov, zdarma

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více