Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

2 Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání 3.1 Učitelka podporující zdraví Věkově smíšené třídy Rytmický řád života a dne Tělesná pohoda a volný pohyb Zdravá výživa Spontánní hra Podnětné věcné prostředí Bezpečné sociální prostředí Participativní a týmové řízení Partnerské vztahy s rodiči Spolupráce mateřské školy se základní školou Začlenění mateřské školy do života obce 6 4. Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah 1. podtéma Spolu je nám dobře 7 2. podtéma Vím, kdo jsem a kam patřím podtéma Poznávám přírodu 9 4. podtéma Rád pomáhám podtéma Chci být zdravý...10 Zásady pro plánování ve třídě Evaluační systém..12. Platnost školního vzdělávacího programu Tento aktualizovaný ŠVP má platnost na školní roky 2012/2013 až 2014/2015. Projednáno na pedagogické radě MŠ ŠVP schválen na pedagogické radě ZŠ Č. j. 25/VIII Mgr. Libuše Matyášová ředitelka

3 Identifikační údaje o mateřské škole Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, IČ: Adresa: Vojkovice, Nádražní 169, Židlochovice Odloučené pracoviště školy: Mateřská škola Adresa: Vojkovice, Družstevní 253, Židlochovice Zřizovatel školy: Obec Vojkovice, právní norma: obec, IČ: Adresa: Vojkovice, Hrušovanská 214, Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. Libuše Matyášová Vedoucí učitelka: Věra Kopčáková Telefon: ZŠ MŠ E mailová adresa: Webové stránky: Kapacita mateřské školy: 60 dětí Obecná charakteristika školy Mateřská škola je přízemní budova stavěná pro tento účel. Do užívání byla předána 5.března 1985, provoz byl zahájen V roce 2010 proběhla rekonstrukce školy. Výměnou oken, dveří, zhotovením sedlové střechy a zateplením se výrazně změnil vzhled naší školy - škola je nyní tepelně izolovaná stavba s výraznou barevnou fasádou. Od roku 2003 je mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola, Vojkovice. Hospodářskou část mateřské školy tvoří kotelna a budova školní jídelny. U mateřské školy je vybavená školní zahrada, která slouží dětem k pobytu venku. MŠ má dvě celodenní třídy, třídu Sluníček s provozem od 7,00 do 16,30 hodin a třídu Žabiček s provozem od 7,30 do 15,30 hodin. Obě třídy jsou věkově smíšené. Počet pedagogických pracovníků 4, provozních 2, zaměstnanců školní jídelny 3. Ve školní jídelně se vaří obědy i pro děti základní školy. -3-

4 Podmínky vzdělávání Snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé prostředí pro děti i zaměstnance. Tyto podmínky umožňují naplňování cílů našeho ŠVP. Učitelka podporující zdraví Školní vzdělávací program ovlivňují všichni zaměstnanci, nejvíce učitelky, které jsou s dětmi po celou dobu pobytu ve škole. Tři učitelky jsou kvalifikované pracovnice, mají požadované vzdělání. Zúčastnily se vzdělávání k programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, který byl východiskem pro tvorbu našeho školního vzdělávacího programu. Aktivně se dále vzdělávají.učitelky respektují věkové zvláštnosti dětí a individuální možnosti, potřeby a schopnosti dětí. Myšlenky zdravého životního stylu jsou všem zaměstnancům blízké.silnou stránkou naší školy je stabilní a dobrý kolektiv zaměstnanců. Věkově smíšené třídy V naší škole mají děti přirozené podmínky pro svou socializaci. V obou třídách jsou děti věkově smíšené, rovnoměrně rozdělené ve třídách podle pohlaví. Respektujeme sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Vždy zvažujeme vhodnost umístění dětí z hlediska prospěchu dítěte. Věkově smíšené skupiny přispívají k rychlejší adaptaci nových dětí. Rytmický řád života a dne Ve škole máme zavedený režim dne, který vychází z potřeby zdravé životosprávy dětí. Mezi jídly je dodržován pravidelný, maximálně tříhodinový, interval.umožňujeme dětem dostatek spontánní hry, řízené činnosti jsou organizovány v průběhu celého dne, souběžně se spontánními. Každodenně jsou děti nejméně dvě hodiny venku, pravidelně dopoledne, často i po odpolední svačině. V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity i odpočinku dětí. Dětem, které neusnou nabízíme po cca půlhodinovém odpočinku, klidné činnosti v prostoru tříd. Tělesná pohoda a volný pohyb Děti mají dostatek příležitostí k volnému pohybu v prostorách MŠ, na školní zahradě i při vycházkách. Ve třídě Žabiček je zabudované tělovýchovné nářadí, které občas využívají v ranních a odpoledních hodinách i děti ze třídy Sluníček.Ve třídě Sluníček je mobilní tělovýchovná sestava.vybavení školní zahrady umožňuje dětem dostatek pohybových aktivit. Každodenně jsou zařazovány pohybové hry, přirozená cvičení, dle potřeby dechová, zdravotní, relaxační cvičení. V 2. pololetí pravidelně organizujeme plavecký výcvik. Zdravá výživa Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V průběhu celého dne mají děti ve třídách i na zahradě v konvicích volně k dispozici dostatek tekutin k pití, převážně bylinných čajů a vody. Mladším dětem s nalitím v případě potřeby pomohou starší děti nebo učitelka. Děti si mohou volit odpovídající porci jídla. Při jídle respektujeme individuální tempo každého dítěte. Spontánní hra Během celého dne vytváříme prostor pro spontánní hru dětí vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí. Dáváme dostatek času k dokončení hry, upozorňujeme na blížící se úklid hraček ( rituál - píseň volá k úklidu), umožňujeme dětem pokračovat v rozehrané hře. V obou třídách je nutný každodenní úklid staveb na koberci z důvodu chystání lehátek na odpočinek dětí. Přesto se snažíme uchovávat produkty her dětí; děti si výrobky mohou vystavit ve třídě a v šatně, tak aby je mohli zhlédnout rodiče. Dětem jsou volně k dispozici výtvarné potřeby, přírodniny a různorodý materiál. Na školním dvoře jsou v chatičce volně přístupné hračky, dětské dopravní prostředky a tělovýchovné náčiní. -4-

5 Podnětné věcné prostředí Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které umožňují nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby si je děti mohly volně brát a vracet je. Je stanoveno pravidlo úklidu zpět na místo uložení. Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě třídy, šatny, oken budovy. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a je průběžně obnovováno a doplňováno za pomoci rodičů. Vzhledem k věkově smíšeným třídám a opotřebení nábytku, chceme zlepšit vybavení dokoupením židliček do třídy Žabiček. K zlepšení podmínek dětí na WC plánujeme zakoupení případně zhotovení nových dělících stěn mezi všechny záchody. Na budovu navazuje školní zahrada vybavená průlezkami, skluzavkami, houpačkami, dvěmi pískovišti zabezpečenými před nečistotami krycími plachtami. Na míčové hry mají děti k dispozici branky, volejbalový koš. Bezpečné sociální prostředí Mezi učitelkami, dětmi i rodiči uplatňujeme partnerské vztahy. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační režim. Respektujeme potřeby dětí a napomáháme v jejich uspokojování. Děti vedeme ke spolupráci a vzájemné pomoci. K dodržování potřebného řádu nám pomáhají společně vytvořená pravidla soužití. K tvorbě bezpečného sociálního prostředí přispívají rituály a tradice naší MŠ ranní přivítání s učitelkou, píseń k zahájení úklidu hraček, společné oslavy narozenin, komunitní kruh sdílení prožitků, naslouchání.školní tradice besídky mikuláššká, vánoční, ke Dni matek; oslavy Dne dětí, zahradní slavnost Rozloučení s předškoláky. K příznivé atmosféře přispívají i další společné akce barevné dny, karneval apod. Participativní a týmové řízení Naše mateřská škola praktikuje styl řízení, který je založen na kooperaci všech zúčastněných. Vedoucí učitelka dává ostatním zaměstnancům prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup k práci. Školní vzdělávací program byl vypracován ve spolupráci s ostatními učitelkami. Při plánování pedagogické práce, na přípravě akcí školy vždy pracujeme jako tým. Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a naší základní školou. Se soukromou klinikou Logo, pobočkou Židlochovice, spolupracujeme při odstraňování vad řeči dětí; s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno, pobočkou v Židlochovicích, při posuzování školní zralosti dětí,nevyhraněnosti laterality a případných výchovných a vzdělávacích problémech dětí. V případě potřeby spolupracujeme s pediatrem. Partnerské vztahy s rodiči Pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ konzultujeme požadavky rodičů na umístění do tříd ( sourozenci, kamarádi).před nástupem i po nástupu umožňujeme pobývat s dítětem v prostředí školy. Rodiče mají možnost dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, účastnit se akcí v naší škole i mimoškolních akcí. Informace o tom, co se v MŠ děje rodiče získávají z nástěnek v šatnách ; z webových stránek školy a z rozhovorů s učitelkami.vždy v září jsou na společné schůzce seznamováni s výsledky školy za loňský školní rok, rodiče nových dětí se ŠVP naší MŠ, je jim předkládán roční plán k diskuzi a spolurozhodování o akcích a potřebách školy, vnitřní řád. Jednou za tři roky vyplňují dotazník, ve kterém se anonymně vyjadřují k práci školy, s vyhodnocením jsou seznámeni. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, jejich pokroky v rozvoji, konzultují je s rodiči, zaznamenávají, vedou portfolia dětí. Speciální péče je věnovaná dětem s odkladem školní docházky, pracujeme dle doporučení ped. psych. poradny s individuálními plány vzdělávání. U předškolních dětí na základě výsledků testů školní zralosti dále spolupracujeme s rodiči a PPP. Rodičům nabízíme edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči. -5-

6 Spolupráci s rodiči chceme nadále rozšiřovat nabídkou aktivit organizovaných rodiči v MŠ a větším zapojením rodičů do organizace společných akcí pro děti. Spolupráce mateřské školy se základní školou Společně s naší základní školou vytváříme podmínky pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy. Děti a učitelky obou škol se vzájemně setkávají při některých akcích organizovaných ZŠ a při veřejných vystoupeních v obci. Je vypracován plán spolupráce. Předškolní děti vždy před zápisem do ZŠ navštěvují prvňáčky při výuce a blíže se seznamují s prostředím i učitelkami V počítačové učebně se seznamují s programem Bezpečná školka. Edukativně stimulační skupinky pokračují pod vedením pí učitelky ZŠ v základní škole. Začlenění mateřské školy do života obce Mateřská škola se svými aktivitami podílí na životě obce starší děti vystupují s programem při vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu. Posilujeme občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů s místem, kde žijí. Každý rok s dětmi navštěvujeme místní knihovnu, obecní úřad, významná místa v obci i okolí. Naši práci přibližujeme pravidelně občanům Vojkovic ve Vojkovickém zpravodaji, občas v regionálním vysílání kabelové televize, podrobnější informace najdou na našich webových stránkách. Širší veřejnosti nabízíme možnost poznat naši MŠ při dni otevřených dveří. Organizace vzdělávání Vzdělávání probíhá ve dvou třídách. V obou třídách jsou děti s celodenní docházkou, dle potřeby rodičů i polodenní nebo s omezenou dobou docházky na 4 hodiny denně. Třída Sluníček má provoz od 7,00 hodin do 16,30 hodin. Třída Žabiček má provoz od 7,30 do 15,30 hod.; v době do 7,30 hodin a od 15,30 hodin jsou děti obou tříd spojené ve třídě Sluníček. V obou třídách souběžně probíhá stejná tematická část vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno činnostmi spontánními dle volby dětí; činnostmi řízenými převážně individuálními a skupinovými; každodenním pobytem dětí venku, vycházkami, odpoledními aktivitami přizpůsobovanými individuálním potřebám dětí. Dále výlety, návštěvou divadel, výstav, plaveckým výcvikem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Pro předškolní děti s rodiči organizujeme edukativně stimulační skupinky pro bezproblémový přechod do základní školy. Při své práci uplatňujeme metody prožitkového a činnostního učení. Veškeré vzdělávání a péče se uskutečňuje způsobem, který respektuje individualitu dítěte, hranice jeho možností, včetně možností daných zdravotními a sociálněkulturními odlišnostmi. -6-

7 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházejí rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založená naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto cíle jsou plněny naším školním vzdělávacím programem, který vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naším programem prostupují dva vzájemně se doplňující principy, kterých se držíme Respekt k přirozeným lidským potřebám a Rozvíjení komunikace a spolupráce. Dlouhodobé záměry naší školy: 1. vést děti ke zdravému životnímu stylu 2. podporovat duševní pohodu dětí Vzdělávací obsah tematická část Hlavní téma: KDO SI HRAJE, TEN JE ZDRAVÝ, TOHO ŽIVOT NEUNAVÍ. 1. podtéma: Spolu je nám dobře Očekávané kompetence = co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže: umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. dovede označit svoje potřeby a přizpůsobit jim své chování dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí -7-

8 nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života uvědomuje si,že každý má nějaká práva a povinnosti snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu i okolí dovede požádat o pomoc, když je v nouzi má vytvořené základní návyky společenského chování Charakteristika tohoto podtématu našim záměrem je podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Tematické části: Přišli jsme do školky ( seznámení s novými kamarády, s třídou, školkou, co k ní patří a co se v ní dá všechno dělat ) Chci mít nové kamarády ( kdo jsme, co o sobě víme, kdo přibyl, pravidla soužití + aktivity při zápisu dětí do MŠ, ZŠ ) Budeme si hrát ( pojmenování hraček, pomůcek, zkoumání vlastností, možností hry, správné zacházení, úklid, seznamování se společenskými hrami respektování pravidel ) Jdeme se podívat, jedeme do ( divadla, na výstavu, na výlet, do školy - vyrovnat se s jiným prostředím ) 2. podtéma: Vím, kdo jsem a kam patřím Očekávané kompetence: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích poznáváním sebe samého si vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech a schopnostech chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování je zvídavé, má touhu poznávat chce poznávat své okolí, svět umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje -8-

9 Charakteristika našim záměrem je dovést dítě k poznatkům o své identitě a o tom, čeho je součástí ( rodina, MŠ, vesnice, země, planeta, vesmír ) Tematické části: To jsem já ( moje tělo, smysly, psychika, záliby ) Koho mám doma ( role členů rodiny, co kdo dělá, co kdo dokáže, co ho baví ) Kde bydlím, kam patřím ( můj dům, ulice, naše vesnice, ČR vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání co se mi tu líbí, co bych změnil a proč ) Poznávám naši Zemi ( vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, procházka po zeměkouli pestrost etnik, přírody, vesmír ) 3. podtéma: Poznávám přírodu Očekávané kompetence: má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát; ptá se je zvídavé, má touhu poznávat rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje chce poznávat své okolí dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly má vytvořenou představu o zdravé životosprávě Charakteristika - děti sledují vývoj, změny v přírodě, rozmanitosti, ovlivňování člověkem; experimentují s přírodním materiálem; záměrem je vytvoření kladného vztahu k přírodě a pochopení souvislostí Tematické části: Na čem si ze zahrádky pochutnáme ( podzimní sklizeň v zahradách i na polích ) Hrajeme si s větrem ( počasí a aktivity s ním spojené ) Máme rádi zvířata ( domácí, volně žijící, exotická ) Co vidíme na zahradě, na poli, na louce, v lese, u rybníka, u řeky ( poznávání různých ekosystémů ) -9-

10 4. podtéma: Rád pomáhám Očekávané kompetence: dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhý chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití. řeší jednoduché problémy, má představu o tom,že většinu problémů může řešit více způsoby podporuje konkrétními činnostmi zdraví přírody Charakteristika vytváříme záměrné aktivity, které ovlivňující prostředí, ve kterém dítě žije; záměrem je dovést dítě k radosti z činnosti a k ochotné pomoci, tam, kde je třeba Tématické části: Chystáme se na svátky ( Vánoce, Velikonoce, Den matek výzdoba třídy, dárečky) Nakrmíme ptáčky a zvířata ( zimní aktivity ) Máme karneval ( příprava masek, výzdob ) Staráme se o zahradu ( pomoc při jarním úklidu hrabání, sběr šišek, odvážení, úprava předzahrádky, setí, sázení ) 5. podtéma: Chci být zdravý Očekávané kompetence: chápe, že zdraví není samozřejmost a musí se chránit vnímá,že člověk může mít potíže se zdravím chápe,že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu rozumí tomu, že způsob,jakým se člověk chová, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost a snaží se jim vyhnout v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj -10-

11 rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví rozlišuje lidské aktivity na ty,které mohou zdraví člověka podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka ( cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech ) uvědomuje si, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají dobré náladě a spokojenosti Charakteristika našim záměrem je orientace dítěte v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, zdravé výživy a uvědomění si, co vše přispívá k vlastní spokojenosti a zdraví. Tematické části: Co jíme ( zdravá výživa, pitný režim) Když jsme nemocní ( lékař, nemoc, způsob ošetření, prevence ) Jak se oblékáme ( přiměřenost vzhledem k jednotlivým ročním obdobím a počasí, jak se chránit ) Proč cvičíme a sportujeme ( důležitost aktivity a odpočinku) Jak se chováme ( prevence úrazů a závislostí, aktivity dětí a možná rizika ) Zásady pro plánování ve třídě Podtémata a tematické části nejsou řazeny podle časové následnosti v jaké budou probíhat v průběhu školního roku. Učitelky vybírají z podtémat jednotlivé tematické části pružně podle potřeby během celého školního roku, k jednotlivým tematickým částem se mohou vracet, vstupovat do nich. Práce s jednotlivou tem.částí není časově předem určena, vzdělávací obsah je rozvíjen podle situace (situační plánování) a potřeb dětí. Tematické části začínají v obou třídách ve stejném časovém období. Učitelky postupně písemně zpracovávají jednotlivé tematické části, společně plánují činnosti a dílčí cíle, které vedou k naplňování očekávaných kompetencí dětí. -11-

12 Evaluační systém Autoevaluaci mateřské školy provádíme jednou za tři roky.hodnotíme funkčnost ŠVP a zapracováváme případné úpravy;vyhodnocujeme podmínky, průběh vzdělávání a výsledky. Každá učitelka provede autoevaluaci dle materiálu INDI MŠ 2 principy, 12 zásad, formální kurikulum; vedoucí školní jídelny a školnice vyplní části, které se týkají jejich práce.rodiče anonymně vyplní dotazník pro rodiče. Vyhodnocení provede vedoucí učitelka a zpracuje autoevaluační zprávu. Z vlastního hodnocení a z priorit dlouhodobých záměrů přijme opatření a zapracuje do ŠVP. Třídní kurikulum + plnění ročního plánu vyhodnocujeme dvakrát ročně na pedagogických poradách v pololetí a před koncem školního roku. Hodnotí se naplňování cílů programu, kvalita podmínek vzdělávání, výsledky vzdělávání. Učitelky zpracují písemné hodnocení dle dané osnovy společně za svou třídu. Třídní kurikulum zpětná vazba - hodnocení jednotlivých tematických částí -vždy po ukončení tem. části učitelky písemně hodnotí, zda podmínky, činnosti a metody práce vedly k naplňování dílčích cílů z jednotlivých vzdělávacích oblastí a zda směřovaly k rozvoji kompetencí stanovených pro danou tem. část. Učitelka hodnotí jak na úrovni třídy ( co bylo přínosem,co se nepovedlo - proč ), tak i individuální výsledky jednotlivých dětí. K evaluaci využívá i ukazatele dosaženého vzdělání z 1. sady tabulek KPZ v MŠ. Učitelky každodenně ústně vyhodnocují svoji práci, navzájem se průběžně informují ( co se podařilo, nedařilo, individuální úspěch dítěte apod. ). Ke konci školního roku zpracuje vedoucí učitelka podle dané osnovy Zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, se kterou seznamuje na začátku nového školního roku rodiče a školskou radu. Provádíme diagnostiku dětí. Učitelky děti pozorují, hovoří s rodiči, provádějí záznamy o dětech konzultují v jaké oblasti je třeba zvýšená individuální péče. Průběžně všechny učitelky ve svých třídách vedou portfolia dětí ( záznamy o dětech, vývoj kresby postavy 2krát ročně, pracovní listy apod. ). S předškolními dětmi provádíme na začátku školního roku soubor testů dle Sindelarové: Předcházíme poruchám učení provedou všechny kvalifikované učitelky každá ve své třídě. V lednu zhotovujeme se všemi předškolními dětmi test školní zralosti dle pokynů pedagogickopsychologické poradny, na pedagogické radě hodnotíme školní zralost dětí a po dohodě s rodiči, v případě potřeby, odesíláme do pedagogicko psychologické poradny. V rámci diagnostiky dětí probíhá 1 krát ročně odborné vyšetření výslovnosti dětí Mgr. Čejkovou z kliniky Logo. Učitelka pověřená vedením provádí evaluaci v rámci hospitace a pohospitačního rozboru, kontroluje vedení třídní dokumentace. Po ukončení edukativně stimulačních skupinek provádí rodiče písemné zhodnocení, zpětnou vazbu. -12-

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více