Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

2 Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání 3.1 Učitelka podporující zdraví Věkově smíšené třídy Rytmický řád života a dne Tělesná pohoda a volný pohyb Zdravá výživa Spontánní hra Podnětné věcné prostředí Bezpečné sociální prostředí Participativní a týmové řízení Partnerské vztahy s rodiči Spolupráce mateřské školy se základní školou Začlenění mateřské školy do života obce 6 4. Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah 1. podtéma Spolu je nám dobře 7 2. podtéma Vím, kdo jsem a kam patřím podtéma Poznávám přírodu 9 4. podtéma Rád pomáhám podtéma Chci být zdravý...10 Zásady pro plánování ve třídě Evaluační systém..12. Platnost školního vzdělávacího programu Tento aktualizovaný ŠVP má platnost na školní roky 2012/2013 až 2014/2015. Projednáno na pedagogické radě MŠ ŠVP schválen na pedagogické radě ZŠ Č. j. 25/VIII Mgr. Libuše Matyášová ředitelka

3 Identifikační údaje o mateřské škole Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, IČ: Adresa: Vojkovice, Nádražní 169, Židlochovice Odloučené pracoviště školy: Mateřská škola Adresa: Vojkovice, Družstevní 253, Židlochovice Zřizovatel školy: Obec Vojkovice, právní norma: obec, IČ: Adresa: Vojkovice, Hrušovanská 214, Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. Libuše Matyášová Vedoucí učitelka: Věra Kopčáková Telefon: ZŠ MŠ E mailová adresa: Webové stránky: Kapacita mateřské školy: 60 dětí Obecná charakteristika školy Mateřská škola je přízemní budova stavěná pro tento účel. Do užívání byla předána 5.března 1985, provoz byl zahájen V roce 2010 proběhla rekonstrukce školy. Výměnou oken, dveří, zhotovením sedlové střechy a zateplením se výrazně změnil vzhled naší školy - škola je nyní tepelně izolovaná stavba s výraznou barevnou fasádou. Od roku 2003 je mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola, Vojkovice. Hospodářskou část mateřské školy tvoří kotelna a budova školní jídelny. U mateřské školy je vybavená školní zahrada, která slouží dětem k pobytu venku. MŠ má dvě celodenní třídy, třídu Sluníček s provozem od 7,00 do 16,30 hodin a třídu Žabiček s provozem od 7,30 do 15,30 hodin. Obě třídy jsou věkově smíšené. Počet pedagogických pracovníků 4, provozních 2, zaměstnanců školní jídelny 3. Ve školní jídelně se vaří obědy i pro děti základní školy. -3-

4 Podmínky vzdělávání Snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé prostředí pro děti i zaměstnance. Tyto podmínky umožňují naplňování cílů našeho ŠVP. Učitelka podporující zdraví Školní vzdělávací program ovlivňují všichni zaměstnanci, nejvíce učitelky, které jsou s dětmi po celou dobu pobytu ve škole. Tři učitelky jsou kvalifikované pracovnice, mají požadované vzdělání. Zúčastnily se vzdělávání k programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, který byl východiskem pro tvorbu našeho školního vzdělávacího programu. Aktivně se dále vzdělávají.učitelky respektují věkové zvláštnosti dětí a individuální možnosti, potřeby a schopnosti dětí. Myšlenky zdravého životního stylu jsou všem zaměstnancům blízké.silnou stránkou naší školy je stabilní a dobrý kolektiv zaměstnanců. Věkově smíšené třídy V naší škole mají děti přirozené podmínky pro svou socializaci. V obou třídách jsou děti věkově smíšené, rovnoměrně rozdělené ve třídách podle pohlaví. Respektujeme sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Vždy zvažujeme vhodnost umístění dětí z hlediska prospěchu dítěte. Věkově smíšené skupiny přispívají k rychlejší adaptaci nových dětí. Rytmický řád života a dne Ve škole máme zavedený režim dne, který vychází z potřeby zdravé životosprávy dětí. Mezi jídly je dodržován pravidelný, maximálně tříhodinový, interval.umožňujeme dětem dostatek spontánní hry, řízené činnosti jsou organizovány v průběhu celého dne, souběžně se spontánními. Každodenně jsou děti nejméně dvě hodiny venku, pravidelně dopoledne, často i po odpolední svačině. V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity i odpočinku dětí. Dětem, které neusnou nabízíme po cca půlhodinovém odpočinku, klidné činnosti v prostoru tříd. Tělesná pohoda a volný pohyb Děti mají dostatek příležitostí k volnému pohybu v prostorách MŠ, na školní zahradě i při vycházkách. Ve třídě Žabiček je zabudované tělovýchovné nářadí, které občas využívají v ranních a odpoledních hodinách i děti ze třídy Sluníček.Ve třídě Sluníček je mobilní tělovýchovná sestava.vybavení školní zahrady umožňuje dětem dostatek pohybových aktivit. Každodenně jsou zařazovány pohybové hry, přirozená cvičení, dle potřeby dechová, zdravotní, relaxační cvičení. V 2. pololetí pravidelně organizujeme plavecký výcvik. Zdravá výživa Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V průběhu celého dne mají děti ve třídách i na zahradě v konvicích volně k dispozici dostatek tekutin k pití, převážně bylinných čajů a vody. Mladším dětem s nalitím v případě potřeby pomohou starší děti nebo učitelka. Děti si mohou volit odpovídající porci jídla. Při jídle respektujeme individuální tempo každého dítěte. Spontánní hra Během celého dne vytváříme prostor pro spontánní hru dětí vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí. Dáváme dostatek času k dokončení hry, upozorňujeme na blížící se úklid hraček ( rituál - píseň volá k úklidu), umožňujeme dětem pokračovat v rozehrané hře. V obou třídách je nutný každodenní úklid staveb na koberci z důvodu chystání lehátek na odpočinek dětí. Přesto se snažíme uchovávat produkty her dětí; děti si výrobky mohou vystavit ve třídě a v šatně, tak aby je mohli zhlédnout rodiče. Dětem jsou volně k dispozici výtvarné potřeby, přírodniny a různorodý materiál. Na školním dvoře jsou v chatičce volně přístupné hračky, dětské dopravní prostředky a tělovýchovné náčiní. -4-

5 Podnětné věcné prostředí Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které umožňují nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby si je děti mohly volně brát a vracet je. Je stanoveno pravidlo úklidu zpět na místo uložení. Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě třídy, šatny, oken budovy. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a je průběžně obnovováno a doplňováno za pomoci rodičů. Vzhledem k věkově smíšeným třídám a opotřebení nábytku, chceme zlepšit vybavení dokoupením židliček do třídy Žabiček. K zlepšení podmínek dětí na WC plánujeme zakoupení případně zhotovení nových dělících stěn mezi všechny záchody. Na budovu navazuje školní zahrada vybavená průlezkami, skluzavkami, houpačkami, dvěmi pískovišti zabezpečenými před nečistotami krycími plachtami. Na míčové hry mají děti k dispozici branky, volejbalový koš. Bezpečné sociální prostředí Mezi učitelkami, dětmi i rodiči uplatňujeme partnerské vztahy. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační režim. Respektujeme potřeby dětí a napomáháme v jejich uspokojování. Děti vedeme ke spolupráci a vzájemné pomoci. K dodržování potřebného řádu nám pomáhají společně vytvořená pravidla soužití. K tvorbě bezpečného sociálního prostředí přispívají rituály a tradice naší MŠ ranní přivítání s učitelkou, píseń k zahájení úklidu hraček, společné oslavy narozenin, komunitní kruh sdílení prožitků, naslouchání.školní tradice besídky mikuláššká, vánoční, ke Dni matek; oslavy Dne dětí, zahradní slavnost Rozloučení s předškoláky. K příznivé atmosféře přispívají i další společné akce barevné dny, karneval apod. Participativní a týmové řízení Naše mateřská škola praktikuje styl řízení, který je založen na kooperaci všech zúčastněných. Vedoucí učitelka dává ostatním zaměstnancům prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup k práci. Školní vzdělávací program byl vypracován ve spolupráci s ostatními učitelkami. Při plánování pedagogické práce, na přípravě akcí školy vždy pracujeme jako tým. Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a naší základní školou. Se soukromou klinikou Logo, pobočkou Židlochovice, spolupracujeme při odstraňování vad řeči dětí; s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno, pobočkou v Židlochovicích, při posuzování školní zralosti dětí,nevyhraněnosti laterality a případných výchovných a vzdělávacích problémech dětí. V případě potřeby spolupracujeme s pediatrem. Partnerské vztahy s rodiči Pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ konzultujeme požadavky rodičů na umístění do tříd ( sourozenci, kamarádi).před nástupem i po nástupu umožňujeme pobývat s dítětem v prostředí školy. Rodiče mají možnost dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, účastnit se akcí v naší škole i mimoškolních akcí. Informace o tom, co se v MŠ děje rodiče získávají z nástěnek v šatnách ; z webových stránek školy a z rozhovorů s učitelkami.vždy v září jsou na společné schůzce seznamováni s výsledky školy za loňský školní rok, rodiče nových dětí se ŠVP naší MŠ, je jim předkládán roční plán k diskuzi a spolurozhodování o akcích a potřebách školy, vnitřní řád. Jednou za tři roky vyplňují dotazník, ve kterém se anonymně vyjadřují k práci školy, s vyhodnocením jsou seznámeni. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, jejich pokroky v rozvoji, konzultují je s rodiči, zaznamenávají, vedou portfolia dětí. Speciální péče je věnovaná dětem s odkladem školní docházky, pracujeme dle doporučení ped. psych. poradny s individuálními plány vzdělávání. U předškolních dětí na základě výsledků testů školní zralosti dále spolupracujeme s rodiči a PPP. Rodičům nabízíme edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči. -5-

6 Spolupráci s rodiči chceme nadále rozšiřovat nabídkou aktivit organizovaných rodiči v MŠ a větším zapojením rodičů do organizace společných akcí pro děti. Spolupráce mateřské školy se základní školou Společně s naší základní školou vytváříme podmínky pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy. Děti a učitelky obou škol se vzájemně setkávají při některých akcích organizovaných ZŠ a při veřejných vystoupeních v obci. Je vypracován plán spolupráce. Předškolní děti vždy před zápisem do ZŠ navštěvují prvňáčky při výuce a blíže se seznamují s prostředím i učitelkami V počítačové učebně se seznamují s programem Bezpečná školka. Edukativně stimulační skupinky pokračují pod vedením pí učitelky ZŠ v základní škole. Začlenění mateřské školy do života obce Mateřská škola se svými aktivitami podílí na životě obce starší děti vystupují s programem při vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu. Posilujeme občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů s místem, kde žijí. Každý rok s dětmi navštěvujeme místní knihovnu, obecní úřad, významná místa v obci i okolí. Naši práci přibližujeme pravidelně občanům Vojkovic ve Vojkovickém zpravodaji, občas v regionálním vysílání kabelové televize, podrobnější informace najdou na našich webových stránkách. Širší veřejnosti nabízíme možnost poznat naši MŠ při dni otevřených dveří. Organizace vzdělávání Vzdělávání probíhá ve dvou třídách. V obou třídách jsou děti s celodenní docházkou, dle potřeby rodičů i polodenní nebo s omezenou dobou docházky na 4 hodiny denně. Třída Sluníček má provoz od 7,00 hodin do 16,30 hodin. Třída Žabiček má provoz od 7,30 do 15,30 hod.; v době do 7,30 hodin a od 15,30 hodin jsou děti obou tříd spojené ve třídě Sluníček. V obou třídách souběžně probíhá stejná tematická část vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno činnostmi spontánními dle volby dětí; činnostmi řízenými převážně individuálními a skupinovými; každodenním pobytem dětí venku, vycházkami, odpoledními aktivitami přizpůsobovanými individuálním potřebám dětí. Dále výlety, návštěvou divadel, výstav, plaveckým výcvikem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Pro předškolní děti s rodiči organizujeme edukativně stimulační skupinky pro bezproblémový přechod do základní školy. Při své práci uplatňujeme metody prožitkového a činnostního učení. Veškeré vzdělávání a péče se uskutečňuje způsobem, který respektuje individualitu dítěte, hranice jeho možností, včetně možností daných zdravotními a sociálněkulturními odlišnostmi. -6-

7 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházejí rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založená naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto cíle jsou plněny naším školním vzdělávacím programem, který vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naším programem prostupují dva vzájemně se doplňující principy, kterých se držíme Respekt k přirozeným lidským potřebám a Rozvíjení komunikace a spolupráce. Dlouhodobé záměry naší školy: 1. vést děti ke zdravému životnímu stylu 2. podporovat duševní pohodu dětí Vzdělávací obsah tematická část Hlavní téma: KDO SI HRAJE, TEN JE ZDRAVÝ, TOHO ŽIVOT NEUNAVÍ. 1. podtéma: Spolu je nám dobře Očekávané kompetence = co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže: umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. dovede označit svoje potřeby a přizpůsobit jim své chování dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí -7-

8 nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života uvědomuje si,že každý má nějaká práva a povinnosti snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu i okolí dovede požádat o pomoc, když je v nouzi má vytvořené základní návyky společenského chování Charakteristika tohoto podtématu našim záměrem je podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Tematické části: Přišli jsme do školky ( seznámení s novými kamarády, s třídou, školkou, co k ní patří a co se v ní dá všechno dělat ) Chci mít nové kamarády ( kdo jsme, co o sobě víme, kdo přibyl, pravidla soužití + aktivity při zápisu dětí do MŠ, ZŠ ) Budeme si hrát ( pojmenování hraček, pomůcek, zkoumání vlastností, možností hry, správné zacházení, úklid, seznamování se společenskými hrami respektování pravidel ) Jdeme se podívat, jedeme do ( divadla, na výstavu, na výlet, do školy - vyrovnat se s jiným prostředím ) 2. podtéma: Vím, kdo jsem a kam patřím Očekávané kompetence: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích poznáváním sebe samého si vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech a schopnostech chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování je zvídavé, má touhu poznávat chce poznávat své okolí, svět umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje -8-

9 Charakteristika našim záměrem je dovést dítě k poznatkům o své identitě a o tom, čeho je součástí ( rodina, MŠ, vesnice, země, planeta, vesmír ) Tematické části: To jsem já ( moje tělo, smysly, psychika, záliby ) Koho mám doma ( role členů rodiny, co kdo dělá, co kdo dokáže, co ho baví ) Kde bydlím, kam patřím ( můj dům, ulice, naše vesnice, ČR vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání co se mi tu líbí, co bych změnil a proč ) Poznávám naši Zemi ( vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, procházka po zeměkouli pestrost etnik, přírody, vesmír ) 3. podtéma: Poznávám přírodu Očekávané kompetence: má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát; ptá se je zvídavé, má touhu poznávat rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje chce poznávat své okolí dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly má vytvořenou představu o zdravé životosprávě Charakteristika - děti sledují vývoj, změny v přírodě, rozmanitosti, ovlivňování člověkem; experimentují s přírodním materiálem; záměrem je vytvoření kladného vztahu k přírodě a pochopení souvislostí Tematické části: Na čem si ze zahrádky pochutnáme ( podzimní sklizeň v zahradách i na polích ) Hrajeme si s větrem ( počasí a aktivity s ním spojené ) Máme rádi zvířata ( domácí, volně žijící, exotická ) Co vidíme na zahradě, na poli, na louce, v lese, u rybníka, u řeky ( poznávání různých ekosystémů ) -9-

10 4. podtéma: Rád pomáhám Očekávané kompetence: dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhý chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití. řeší jednoduché problémy, má představu o tom,že většinu problémů může řešit více způsoby podporuje konkrétními činnostmi zdraví přírody Charakteristika vytváříme záměrné aktivity, které ovlivňující prostředí, ve kterém dítě žije; záměrem je dovést dítě k radosti z činnosti a k ochotné pomoci, tam, kde je třeba Tématické části: Chystáme se na svátky ( Vánoce, Velikonoce, Den matek výzdoba třídy, dárečky) Nakrmíme ptáčky a zvířata ( zimní aktivity ) Máme karneval ( příprava masek, výzdob ) Staráme se o zahradu ( pomoc při jarním úklidu hrabání, sběr šišek, odvážení, úprava předzahrádky, setí, sázení ) 5. podtéma: Chci být zdravý Očekávané kompetence: chápe, že zdraví není samozřejmost a musí se chránit vnímá,že člověk může mít potíže se zdravím chápe,že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu rozumí tomu, že způsob,jakým se člověk chová, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost a snaží se jim vyhnout v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj -10-

11 rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví rozlišuje lidské aktivity na ty,které mohou zdraví člověka podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka ( cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech ) uvědomuje si, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají dobré náladě a spokojenosti Charakteristika našim záměrem je orientace dítěte v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, zdravé výživy a uvědomění si, co vše přispívá k vlastní spokojenosti a zdraví. Tematické části: Co jíme ( zdravá výživa, pitný režim) Když jsme nemocní ( lékař, nemoc, způsob ošetření, prevence ) Jak se oblékáme ( přiměřenost vzhledem k jednotlivým ročním obdobím a počasí, jak se chránit ) Proč cvičíme a sportujeme ( důležitost aktivity a odpočinku) Jak se chováme ( prevence úrazů a závislostí, aktivity dětí a možná rizika ) Zásady pro plánování ve třídě Podtémata a tematické části nejsou řazeny podle časové následnosti v jaké budou probíhat v průběhu školního roku. Učitelky vybírají z podtémat jednotlivé tematické části pružně podle potřeby během celého školního roku, k jednotlivým tematickým částem se mohou vracet, vstupovat do nich. Práce s jednotlivou tem.částí není časově předem určena, vzdělávací obsah je rozvíjen podle situace (situační plánování) a potřeb dětí. Tematické části začínají v obou třídách ve stejném časovém období. Učitelky postupně písemně zpracovávají jednotlivé tematické části, společně plánují činnosti a dílčí cíle, které vedou k naplňování očekávaných kompetencí dětí. -11-

12 Evaluační systém Autoevaluaci mateřské školy provádíme jednou za tři roky.hodnotíme funkčnost ŠVP a zapracováváme případné úpravy;vyhodnocujeme podmínky, průběh vzdělávání a výsledky. Každá učitelka provede autoevaluaci dle materiálu INDI MŠ 2 principy, 12 zásad, formální kurikulum; vedoucí školní jídelny a školnice vyplní části, které se týkají jejich práce.rodiče anonymně vyplní dotazník pro rodiče. Vyhodnocení provede vedoucí učitelka a zpracuje autoevaluační zprávu. Z vlastního hodnocení a z priorit dlouhodobých záměrů přijme opatření a zapracuje do ŠVP. Třídní kurikulum + plnění ročního plánu vyhodnocujeme dvakrát ročně na pedagogických poradách v pololetí a před koncem školního roku. Hodnotí se naplňování cílů programu, kvalita podmínek vzdělávání, výsledky vzdělávání. Učitelky zpracují písemné hodnocení dle dané osnovy společně za svou třídu. Třídní kurikulum zpětná vazba - hodnocení jednotlivých tematických částí -vždy po ukončení tem. části učitelky písemně hodnotí, zda podmínky, činnosti a metody práce vedly k naplňování dílčích cílů z jednotlivých vzdělávacích oblastí a zda směřovaly k rozvoji kompetencí stanovených pro danou tem. část. Učitelka hodnotí jak na úrovni třídy ( co bylo přínosem,co se nepovedlo - proč ), tak i individuální výsledky jednotlivých dětí. K evaluaci využívá i ukazatele dosaženého vzdělání z 1. sady tabulek KPZ v MŠ. Učitelky každodenně ústně vyhodnocují svoji práci, navzájem se průběžně informují ( co se podařilo, nedařilo, individuální úspěch dítěte apod. ). Ke konci školního roku zpracuje vedoucí učitelka podle dané osnovy Zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, se kterou seznamuje na začátku nového školního roku rodiče a školskou radu. Provádíme diagnostiku dětí. Učitelky děti pozorují, hovoří s rodiči, provádějí záznamy o dětech konzultují v jaké oblasti je třeba zvýšená individuální péče. Průběžně všechny učitelky ve svých třídách vedou portfolia dětí ( záznamy o dětech, vývoj kresby postavy 2krát ročně, pracovní listy apod. ). S předškolními dětmi provádíme na začátku školního roku soubor testů dle Sindelarové: Předcházíme poruchám učení provedou všechny kvalifikované učitelky každá ve své třídě. V lednu zhotovujeme se všemi předškolními dětmi test školní zralosti dle pokynů pedagogickopsychologické poradny, na pedagogické radě hodnotíme školní zralost dětí a po dohodě s rodiči, v případě potřeby, odesíláme do pedagogicko psychologické poradny. V rámci diagnostiky dětí probíhá 1 krát ročně odborné vyšetření výslovnosti dětí Mgr. Čejkovou z kliniky Logo. Učitelka pověřená vedením provádí evaluaci v rámci hospitace a pohospitačního rozboru, kontroluje vedení třídní dokumentace. Po ukončení edukativně stimulačních skupinek provádí rodiče písemné zhodnocení, zpětnou vazbu. -12-

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2010 ODBORNÁ LITERATURA: KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ MŠ MANUÁL K PŘÍPRAVĚ ŠVP MŠ /2005 / č.j. 160/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dětství je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2009-2013 Mateřská škola Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Náš svět Obsah: 1) Představení

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více