ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník,, Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Verze 3 z Platnost: Vypracovala: Bronislava Burďáková Strana 1 (celkem 8)

2 1. Konkrétní cíle vzdělávání Zájmové vzdělávání ve školní druţině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. - Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěţ během vyučování - Osvojení si takových názorů,schopností a dovedností, které umoţní dětem dobře zvládnout současný i budoucí ţivot - Rozvíjet u dětí kamarádství - Vyuţívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve výchovných činnostech - Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnost odpočinku, - rekreace - Vychovávat k smysluplnému vyuţívání volného času a vybavovat ţáky dostatkem námětů pro naplňování volného času - Umoţňovat odpočinek i přípravu na vyučování 2. Délka a časový plán vzdělávání Na školní rok 2007/08. Rozvrţení do 4 bloků na 4 roční období PODZIM ZIMA JARO LÉTO 3. Obsah a formy činnosti Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového nebo tělovýchovného charakteru - výtvarná a pracovní činnost - estetická výchova - sportovní činnosti - odpočinková a rekreační činnost - příprava na vyučování Spontánní činnost vychází z denní skladby činností ve školní druţině. Obsah činnosti /viz. příloha č.1/ Strana 2 (celkem 8)

3 4. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání O zařazení dětí do školní druţiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci ţáka přijatého k pravidelné docházce do druţiny sdělí druţině rozsah docházky ţáka a způsobu odchodu ţáka z druţiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti ţáka ve školní druţině, odchylky od docházky ţáka nebo pokud má ţák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, neţ je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost druţině písemně. Předem známou nepřítomnost ţáka v druţině či jeho odhlášení ze ŠD zákonný zástupce oznámí písemně. Zákonný zástupce ţáka má právo své dítě ze školní druţiny odhlásit. Pokud ţák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, můţe být rozhodnutím ředitele ze zájmového vzdělávání vyloučen. Rovněţ pokud za ţáka není zaplacena úplata za zájmové vzdělávání, ředitel školy můţe rozhodnout o jeho vyřazení ze zájmového vzdělávání od prvního dne následujícího měsíce. 5. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběţná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní druţina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 6. Materiální podmínky Prostředí a prostory Školní druţina má k dispozici dvě klubovny s herními kouty, je vybavena odpovídajícím nábytkem, kobercem, pomůckami, stolními hrami, příruční knihovnou. Stolky jsou uspořádány tak, aby děti na sebe viděly a při činnostech spolu mohly komunikovat. Pro pobyt venku máme k dispozici školní hřiště, při nepříznivém počasí vyuţíváme tělocvičnu. Do budoucna se uvaţuje o dovybavení / nové stoly, ţidle, sedačky pro odpočinkovou činnost, počítač /. Materiální vybavení Ve vybavení ŠD jsou stolní hry, stavebnice, maňáskové divadlo, panenky, pro sportovní činnost míče, švihadla, kruhy. Pro výtvarnou činnost je ve vybavení tabule, křídy, sada pastelek, barev, papírů. Při práci vedeme děti k úspornému zacházení a dbáme, aby se zbytečně neplýtvalo. Pro pracovní činnosti získáváme materiál od rodičů (bavlnky, vlnu, skleněné tabulky, látky, plechové obaly, sklenice apod.) Strana 3 (celkem 8)

4 7. Personální podmínky Pedagogické působení zajišťují dvě vychovatelky, z nichţ jedna vystudovala SPgŠ obor vychovatelství, druhá, která je na zástup za mateřskou dovolenou, má úplné středoškolské vzdělání. Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech i samostudiem. 8. Ekonomické podmínky Ve ŠD je vybírána úplata za zájmové vzdělávání ve výši 300,- Kč na školní rok. Pro děti, navštěvující ŠD nejvýše dva dny v týdnu, je stanoven poplatek 60,- Kč na školní rok. Poplatek se platí pololetně předem, je splatný vţdy v září a lednu příslušného školního roku. Úplatu hradí zákonní zástupci dětí u vychovatelek ŠD. 9. Stanovení podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Ţák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným ţákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Před ukončením provozu ŠD ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vychovatelky. Kaţdý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce. Ţák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, si můţe odloţit u vychovatelky. Ţák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a dodrţování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. 10. Zveřejnění ŠVP Tento ŠVP pro školní druţinu je zveřejněn na nástěnce v prostorách školní druţiny, v kanceláři ředitele školy a na webových stránkách školy. Strana 4 (celkem 8)

5 PODZIM příloha č. 1 k ŠVP ŠD Pracovní a výtvarná činnost budeme vyuţívat přírodní materiál na výrobu podzimních girland, zvířátek, postaviček, obrázků, drobných dárků, drátkovat, batikovat, navlékat korále, tkát, malovat barvami na sklo účastníme se Drakiády vytváření podzimních motivů: jeţci, draci, barevné listí, slunečnice, dýně, vlaštovky, výroba haloweenských masek vyzdobíme prostředí druţiny, okna a chodby na podzimní téma Sportovní činnost při venkovních činnostech vyuţijeme školní hřiště, zaměříme se na míčové hry, hry se švihadly, lanem, Ringo hry s pravidly (Šnek, Panák, Král střelců) při nepříznivém počasí budeme vyuţívat tělocvičnu účast na střelecké soutěţi Estetická výchova seznámení se s kamarády a chování v kolektivu, oslovování křestními jmény, vytvoření reţimu v druţině, dodrţování hygieny, chování ve školní jídelně povídání o strachu, o statečnosti Odpočinková a rekreační činnosti vyuţijeme koberec ke klidným hrám (pexeso, puzzle, časopisy, dopisy, Dostihy, stavebnice) volné hry podle výběru dětí (hra na školu, na rodinu, ) vycházky do okolí spojené se sběrem přírodnin (šípky, jeřabiny, bukvice, ţaludy, kaštany, listí, ) Příprava na vyučování didaktické hry (hláska nás probudí, Kdo jsem?, Město, Jméno, ) hry na procvičení pozornosti, paměti (Kuba řekl, Kdo jsem?) pranostiky a tradice podzimního období povídání o doţínkách, o svátku sv. Václava a Michala, o dušičkách, sv. Martina Strana 5 (celkem 8)

6 ZIMA Pracovní a výtvarná činnost zaměříme se na Vánoce (adventní věnce, svícny, drobné dárky pro rodiče sourozence, kamarády) přáníčka, zápichy do květináče, ozdoby nevánoční stromeček, vizovické těsto, vrkoče, adventní, kalendář, betlémy, Valentýnská přání, masopustní značky výzdoby do oken, zdobení vánočního stromečku Vánoční zvyky (lití olova, vosku, krájení jablka) práce s ovčím rounem, výroba skřítků, krmítek pro ptáky Sportovní činnost budeme vyuţívat vybavení tělocvičny (trampolínky, lana, ţíněnky, ) půjdeme bobovat, stavět sněhuláky Estetická výchova zaměříme se na pořádek v druţině, chování navzájem, zdravení, oslovování vhodné oblečení na zimní radovánky výţiva v zimním období zpívání a poslouchání koled povídání o svědomí Odpočinková a rekreační činnost popovídáme si o Vánocích, společně se budeme těšit na nejkrásnější svátky v roce zhlédneme kreslené pohádky uspořádáme besídku Příprava na vyučování v počítačové učebně můţeme vyuţít výukové programy ČJ, M, AJ rozvíjíme slovní zásobu dramatizací známých pohádek pranostiky a tradice zimního období povídání o adventu, o Třech králích, Hromnicích, sv. Valentýnu, Masopustu Strana 6 (celkem 8)

7 JARO Pracovní a výtvarná činnost malujeme a modelujeme na jarní motivy (zvířátka, kytky, ptáčky, ) připomeneme si Velikonoce (kraslice, přáníčka, dekorace, ) zasadíme si velikonoční osení vyrobíme dárečky ke Dni učitelů, ke Dni matek vyzdobíme okna, druţinu a chodby jarními motivy Sportovní činnost na školním hřišti si budeme hrát v skupinách (kopaná, vybíjená, vyvolávaná, ringo, ) dívky vyuţijí hudbu k nácviku tanečků Estetická výchova zúčastníme se recitační a pěvecké soutěţe (akce školy) budeme si všímat ilustrací v dětských knihách vymeteme zimu z naší vesnice tím, ţe se zúčastníme vynášení Morany povídání o tom Jak důleţité je chválit Odpočinková a rekreační činnost vyuţijeme dětské časopisy, omalovánky, hračky v druţině půjdeme na exkurzi do Agroproduktu, podívat se na nová mláďátka budeme si hrát na dětském hřišti s prolézačkami, které vybudovala obec Příprava na vyučování zahrajeme si hry, které procvičí slovná zásobu (Město, Jméno, ) paměťové hry hry na rozvoj fantazie pranostiky a tradice jara povídání o masopustu, Velikonocích, pálení čarodějnic Strana 7 (celkem 8)

8 LÉTO Pracovní a výtvarná činnost půjdeme kreslit křídou na asfalt budeme vyrábět mozaiky, koláţe vyuţijeme dětské časopisy (ABC, Sluníčko, ) k prostorovým modelům z papíru nasbíráme rákos k výrobě obalů na květináče, na rámečky k obrázkům uděláme frotáţ listů, stromové kůry kreslíme kytici letních květů, pampeliškovou vílu, skřítka pleteme věnec z pampelišek Sportovní činnost vyuţijeme pěkného počasí k pobytu na školním hřišti ke hrám s míči na schovávanou, šipkovanou Švihadlovou princeznu, Krále střelců Estetická výchova v teplém počasí musíme dodrţovat pitný reţim upozorníme na ochranu před slunečním zářením čistota rukou, oděvů, prostředí účast na Akademii školy Odpočinková a rekreační činnost při klidu vyuţijeme nejen druţinu, ale i zahradu (budeme si hrát na dece) poslouchat písničky půjdeme na vycházku do okolí školy Příprava na vyučování zopakujeme si učivo zábavnou formou (Riskuj, AZ-kvíz, číslice hýbejte se) budeme si všímat přírody kolem nás Strana 8 (celkem 8)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str.: 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Cíle vzdělávání 5 4. Oblast vzdělání 5-11 5. Podmínky pro činnost ţáků se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní družina při Základní škole Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Charakteristika Školní družina se cíleně

Více