Všude dobře, u nás nejlépe!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všude dobře, u nás nejlépe!"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Všude dobře, u nás nejlépe! Září 2014 Vypracovala : Renata Wiesnerová,

2 Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Ředitel školy: Vychovatelky ŠD: Vychovatel ŠK: Mgr. Milan Hendrych Renata Wiesnerová Ludmila Šibralová Eva Lindušková Martina Matisková Jana Horáková Ludmila Těžká Karel Kopřiva ŠVP pro školní rok: 2014/2015 Platný od: Charakteristika, umístění, materiální podmínky Školní družina a školní klub jsou součástí základní školy. ŠD se nachází v samostatném pavilonu spolu s přístupem do školní jídelny v prvním poschodí. ŠK se nachází v hlavní budově školy. Pro své aktivity využívají: šest kmenových oddělení ŠD, 3 místnosti ŠK, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a tělocvičny. Děti mohou využít k pohybovým aktivitám také venkovní školní hřiště. Materiální podmínky jsou dobré. Využíváme venkovní sportoviště, pískoviště, průlezky, houpačky a horolezeckou stěnu. Ve jednotlivých prostorách se nachází také audiotechnika (DVD přehrávač, Hi-Fi věž, CD přehrávač). Personální podmínky Školní družina má šest oddělení, pod vedením kvalifikovaných vychovatelek, které mají pedagogické vzdělání. V rámci školního klubu funguje pravidelná volnočasová činnost a jednotlivé zájmové kroužky pod vedením vychovatele a pedagogů. Ekonomické podmínky Měsíční úhrada nákladů na školní družinu činí 150,- Kč, kterou rodiče nebo zákonní zástupci zasílají na účet školy. Škola hradí dětem organizované návštěvy dopravního hřiště. V případě kroužků a organizovaných akcí je platba individuální.

3 Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání uchazečů O přijetí žáka k činnosti školní družiny a školního klubu rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (je žákem Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace). Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky třídy, školní klub je určen žákům třídy. Činností družiny a školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se jedná o akce celoškolního typu, které ŠD nebo ŠK pořádá (Karneval, Halloween atd). Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) a školního klubu (dále jen ŠK) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelům ŠD či ŠK. O podmínečném vyloučení rozhodne ředitel v případě závažného provinění se stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku. O vyloučení z docházky do ŠD či ŠK rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu vychovatelů ŠD a ŠK a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel ve správním řízení. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví - prostředí školní družiny a školního klubu včetně chodby a schodiště je bezpečné a nepředstavuje pro účastníky žádná bezpečnostní rizika - účastníci jsou pravidelně poučováni o zásadách bezpečného chování - ve školní družině a školním klubu je příznivé sociální klima, atmosféra pohody a bezpečí - výchovně vzdělávací činnost obsahuje činnosti seznamující žáky s ochranou proti násilí, šikaně a patologickými jevy - účastníci participují na přípravě a plánování činností Charakteristika dětí Činnost a výchovné působení ŠD je zaměřeno pro děti ve věku od 6-ti do 10-ti let (1. 4. ročník) Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, které jsou zapsány k řádné docházce do ŠD. Činnost a výchovné působení ŠK je zaměřeno pro děti ve věku od 9-ti do 15-ti let (4. 9. ročník) Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, které jsou zapsány k řádné docházce do ŠK. Cíle školní družiny a školního klubu - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich právům, jiným kulturám a duchovním hodnotám. - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

4 - rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě - učit žáky chránit své zdraví, vážit si ho a být za ně zodpovědný - výchova k odstraňování negativních jevů- šikana, drogy. Zásady zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu 1. Rovný přístup k zájmovému vzdělávání všech žáků školy Do školní družiny jsou zařazování žáci třída, popřípadě děti starší do naplnění její kapacity. Všem žákům ve školní družině jsou nabízeny činnosti bez rozdílu, žák volí z nabídky dle vlastního uvážení. Do školního klubu docházejí žáci 4. 9 třídy. 2. Zohledňování individuálních potřeb žáků školní družiny Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni volbou činností přiměřených jejich možnostem. Žákům je věnována individuální péče. Žáci se zdravotním postižením Činnosti a cíle zohledňují jejich postižení, nejsou však vyčleňováni ze společných činností, je jim věnována zvýšená individuální péče. Žáci se zdravotním znevýhodněním Činnosti a cíle zohledňují zdravotní omezení, je nabízena náhradní činnost, relaxační činnosti, odpočinek. Žáci nadaní Jsou podporováni v rozvíjení svého nadání, činnosti jsou dostatečně podnětné a rozvíjející. 3. Svobodný přístup k poznatkům soudobého stavu poznání světa Do nabídky činností je vždy zařazena práce s informacemi literaturou, internetem, časopisy, multimediální technikou prostřednictvím kterých žák rozšiřuje své poznatky. 4. Uplatňování moderních metod práce a přístupů Výchovně vzdělávací činnost je vedena moderními metodami práce a přístupy skupinové a kooperativní činnosti, metody kritického myšlení, práce v centrech, práce s moderními technologiemi. 5. Hodnocení žáků vzhledem k dosahování cílů Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, vždy umožňujeme žáku zpětnou vazbu, vedeme jím žáka k poznání svých rezerv a možností. Délka zájmového vzdělávání Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu je koncipován jako roční na školní rok. Je koncipován do třech ročních bloků, dle období Jaro, Podzim a Zima.

5 Kritéria hodnocení: 1. Zda byly splněny všechny vzdělávací oblasti v jednotlivých blocích 2. Zda byly naplněny cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 3. Aktivita žáků jako celku, prospěšnost činností. 4. Sledování jednotlivých žáků při činnostech. Formy zájmového vzdělávání Jedná se o: pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost individuální práce s nadanými dětmi nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami využití nabídky spontánních činností Činnosti ve školní družině a školním klubu se člení na: zájmové činnosti rekreační činnosti odpočinkové činnosti Klíčové kompetence Dlouhodobý proces působení na dítě ve školní družině a školním klubu. Vědomosti, dovednosti, a schopnosti získávají děti během zájmových činností. 1. Kompetence k učení a k práci učí se s chutí, započatou práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, dokáže získané vědomosti dávat do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. Dokáže si naplánovat a zorganizovat svou pracovní činnost a po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku. 2. Kompetence k řešení problému všímání si dění a problémů kolem sebe, snaží se vzniklé problémy a situace řešit, při řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, dokončování započatých činností, rozlišuje správné a chybné řešení, započatou činnost dokončuje. 3. Komunikativní kompetence ovládá řeč, je schopen vhodně formulovat své myšlenky, otázky a odpovědi, komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity, komunikace je kultivovaná. 4. Sociální a interpersonální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, ve skupině dokáže spolupracovat, prosadit se i podřídit - přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné a být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5.Činnostní a občanské kompetence

6 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých. 6. Kompetence k trávení volného času rozvíjí své vlastní zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, je schopen smysluplně trávit volný čas, umí si vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic a schopností. Obsah a časový plán vzdělávání školní družiny a školního klubu Celodružinové akce: Podzimní období: (září, říjen, listopad) Seznámení s prostředím školy a jejím okolí Seznamovací hry, didaktické hry a hry s námětem podzimu Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, hry v lese Pouštění draků a oslava Halloweenu Výtvarné práce s podzimní tématikou Rekreační a sportovní hry a soutěže na školním hřišti a v tělocvičně školy (zvláště v nepříznivém počasí) Četba a kvízy Dramatická výchova (hry, improvizace, cvičení neverbální komunikace, schopnost vcítit se do druhého člověka, zkoumání možného řešení, rozhodování a jednání v běžných situacích, jazykolamy, jevištní řeč) Hry a soutěže s dopravní tématikou Zimní období: (prosinec, leden, únor) Didaktické hry a kvízy s námětem zimy Vycházky do přírody, pozorování stop ve sněhu, život ptáků, přezimování zvířat, zdobení vánočních stromečků pro zvířata Hry a soutěže na sněhu, bobování, klouzání a stavby ze sněhu Vánoční zvyky (zdobení vánočního stromečku, obyčeje, zpěv koled, říkadla s vánoční a zimní tématikou, rozdávání dárečků) Vánoční jarmark prodejní výstava žákovských vlastnoručních výrobků Výroba vánočních dárků, přáníček, výroba masek Dětský karneval v tělocvičně školy Volné a míčové hry v tělocvičně, cvičení na nářadí, míčové hry, kopaná, florball Pravidelné návštěvy solné jeskyně Hry z pohádkami, improvizace Četba, relaxace na koberci ( prvky relaxačného cvičení, naslouchání vlastního těla, zvuků, soustředění na správné dýchání) Péče o zdraví (oblékání dle ročního období, otužování, zdravá výživa a výchova a upevňování správných hygienických návyků ) Jarní období: (březen, duben, květen)

7 Přírodovědné vycházky a pobyty v lese(pozorování změn v přírodě, určování jarních květin, poznávání stromů, zvířata a jejich mláďata, koloběh vody, ochrana přírody, sběr bylinek, orientace v přírodě, přírodovědné hry a kvízy) Velikonoce tradice a symboly Výtvarné práce s jarní tématikou, dárečky ke Dni matek, malování na chodník, práce s přírodninami v lese Hry na školním hřišti (jízda na koloběžkách, míčové hry, hry s gumou a švihadlem) Soutěže v netradičních disciplínách Prohlubování znalostní dopravních značek a situací formou kvízů, her a soutěží Vycházky do přírody (piknik, táborák nebo opékání) Sportovní a pohybové hry na hřišti (závody koloběžek, hry se sportovním náčiním) Společný úklid všech hraček a prostor školní družiny Společné zhodnocení školního roku Nácvik jízdy na kolečkových (in-line) bruslích Akce školního klubu Žákovský parlament Lezecké závody Drápačka Cyklistické a vodácké výlety Jízda na in-line bruslích Inline Brífing Žákovská liga ve stolním hokeji Vánoce v klubu nocování ve škole Vycházky do přírody Valašské Meziříčí, Mgr. Milan Hendrych ředitel školy Renata Wiesnerová vedoucí vychovatelka

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Zpracovala Veronika Jakubcová ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Zpracovala Veronika Jakubcová 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HNÁTNICE okres Ústí nad Orlicí Hnátnice 253 561 01 Ředitelka školy: Ladislava Vítková Vychovatelka

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více