Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010"

Transkript

1 Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o , Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy Česko-anglické gymnázium s.r.o Adresa školy Třebízského 1010/9, České Budějovice Právní forma školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. je společnost s ručením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstříku příloha č. 1) Identifikační číslo organizace Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IČ Identifikační číslo zařízení Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IZO (kopie rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol příloha č. 2) Identifikátor ředitelství Ředitelství ČAG byl přidělen identifikátor Zřizovatel školy Zřizovateli školy jsou: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., České Budějovice, Srubec, Hodějovická 76, RNDr. Danuše Lhotková, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem 206, RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a RNDr. Danuše Lhotková jsou společníky společnosti Českoanglické gymnázium s.r.o Bankovní účty školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. má zřízeny účty u pobočky Československé obchodní banky v Českých Budějovicích, čísla účtů /0300, /0300 a dále projektové účty /0300 a /

3 Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a geografie. Délka praxe 30 let. Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Draslarová, narozena , bytem Na Vyhlídce 1044, Srubec u Č. Budějovic. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a výpočetní technika. Délka praxe 24 let. Zástupkyně ředitelky pro výuku jazyků a zahraničí: Mgr. Štěpánka Kloudová, narozena , bytem Clumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 20 let. Zástupce pro ekonomiku a provoz : Mgr. Karel Bohoněk, narozen , bytem Gregorák 2230/2, Dobrá Voda u Č. Budějovic. Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace matematika a biologie. Délka praxe 27 let Adresa pro dálkový přístup a webové stránky školy Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: zástupci rodičů a studentů Ing. Martin Krupauer a prof. RNDr. František Vácha, CSc. (po doplňujících volbách dne vystřídal ve funkci Ing. Tomáše Jirsu), zástupci pedagogů Mgr. Petr Klier a Mgr. Petr Mašek a zástupci zřizovatele Ing. Miloš Kratochvíl a RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.. Předsedou školské rady byl Ing. Miloš Kratochvíl. Školská rada se v průběhu školního roku 2013/2014 sešla celkem třikrát a její činnost je dokumentována v zápisech z jednání, uveřejňovaných pravidelně na webové stránce školy Poslání a cíle školy Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia nabízí svým studentům kvalitní gymnaziální vzdělávání obohacené o specializovanou, individuální přípravu pro vysokoškolské studium všech zaměření, široký všeobecný rozhled a navíc podstatnou výbavu jazykových, obecně komunikačních a dalších důležitých dovedností pro vysokoškolské studium i profesní život. Program má rozdílné cíle pro různé věkové etapy studia. Důraz na všestrannost, motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoří hodnotný základ pro zesílený důraz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zaměření na samozřejmost v používání cizího jazyka přirozeně buduje v každém žákovi sebedůvěru pro samostatný a zodpovědný pobyt v cizích zemích a je pro něj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnění ve zvolené profesi i v osobním životě. Tomuto zaměření školy a cílům bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa Česko-anglického gymnázia. Z výsledků srovnávacích šetření vyplývá, že absolvent ČAG je samostatný, proaktivní, považuje za důležité schopnosti umět řešit problémy a pracovat v týmu, včetně schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovědného zpracovávání 3

4 informací a jejich kultivovaného zveřejňování. Zvyká si pohybovat se v mezinárodní společnosti tak, aby v budoucnu byl schopen v ní aktivně a zodpovědně působit, studovat a pracovat Přehled nadstandardní péče, kterou škola poskytuje V části Školního vzdělávacího programu ČAG pro nižší gymnázium, zpracované podle RVP ZV, jsou oproti standardu posíleny tyto oblasti: výuka cizích jazyků, matematiky a oblast praktických dovedností v informační a komunikační technice a v laboratorních cvičeních. Od sekundy je pro studenty připravena nabídka 3 povinně volitelných cizích jazyků NJ, FJ, ŠJ. Výuka německého jazyka v sekundě, tercii a kvartě je vedena v režimu DSD programu Německé partnerské školy s využitím německé asistentky a bude v maturitním ročníku završena složením německého jazykového certifikátu s celoživotní platností. Vedle rodilého mluvčího v hodinách němčiny a anglické konverzace se studenti nižšího gymnázia setkávají s výukou rodilým mluvčím španělštiny a nepovinné ruštiny. Cenné zkušenosti v přírodních vědách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvětovém projektu Globe (ČAG od roku 1997 měří data v malé meteorologické stanici ve školní zahradě pro podporu interpretace družicových snímků a svou řadou měření patří k nejdéle fungujícím Globe školám v ČR). Samozřejmostí je každoroční úspěšná účast na národních Globe Games. V tomto školním roce získal ČAG ocenění Vodní výzva 2014 za péči studentů o Dobrovodský potok. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v přírodních vědách přinesl projekt Měřím, měříš, měříme v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008, dále víceletý projekt Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG, financovaný z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl dokončen k Partnerem ČAG v tomto projektu byla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, jejíž zaměstnanci přinesli studentům i učitelům ČAG při přednáškách a exkurzích mnoho cenných poznatků a zkušeností. ČAG je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, spolupráce s Přírodovědeckou, Pedagogickou i Filozofickou fakultou JU se úspěšně rozvíjí. Samozřejmostí se již staly denní návštěvy i týdenní pobyty studentů nižšího gymnázia ve střediscích ekologické výchovy. Metodické materiály, vytvořené v rámci projektů, jsou dále používány. Rovněž se uskutečňují i besedy, přednášky a workshopy. Obdobně jsou zhodnocovány a využívány postupy, metodické materiály, včetně pracovních listů v dějepisu, biologii a zeměpisu, které umožňují v hodinách těchto předmětů v nižším gymnáziu používání anglického jazyka. Učitelé ČAG je vytvořili v rámci projektu Streaming v Aj a Aj v předmětech financovaného z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl ukončen k V tomto školním roce jsme také projektovým způsobem vedly studenty nižšího i vyššího gymnázia k prohlubování jejich finanční gramotnosti. Tyto aktivity probíhaly i nad rámec metodik, které jsme vyvíjeli v projektu financovaném z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR) Fin. gramotnost ČAG (CZ.1.07/1.5.00/ ). ČAG buduje s pomocí rodičů dětskou knihovnu, i v tomto školním roce se významně rozrostla o kvalitní publikace. Velká pozornost je věnována tělesné výchově, ve většině ročníků tříhodinové, s možností nepovinných sportovních her (kopané, košíkové a frisbee ultimate družstvo ČAG vybojovalo druhé místo v celostátním finále středoškolské ligy a student Matěj Štětka je členem národního týmu ČR). Výuka všech ročníků vyššího gymnázia se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu ČAG (podle RVP G). Inspekční zpráva ČŠI je přílohou č. 3 této výroční zprávy. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i čtyřletého gymnázia probíhá výuka anglického jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, fyziky, biologie 4

5 a chemie v režimu streamingu. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých předmětů výrazně zvyšuje možnost kvalitní soustředěné přípravy žáka na vybrané univerzitní studium při neomezeném rozvoji jeho všeobecného přehledu. Ojedinělým programem ČAG je také plánovitá tří až čtyřstupňová příprava na jazykové zkoušky k získání certifikátů úrovně B2 a C1 či C2 v anglickém jazyce - Cambridgeské zkoušky (ČAG je partnerskou institucí British Council), zkoušky britské certifikační firmy City & Guilds (ČAG je testovacím střediskem této firmy), či zkoušky IELTS, TOEFL. Studenti jsou podporováni v získávání certifikátů i v dalších cizích jazycích. Ideální součástí rozvoje jazykových schopností jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím, v anglickém jazyce již od primy osmiletého studia, tedy v každém ročníku obou studijních cyklů. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svědčí výčet zahraničních univerzit, na kterých absolventi ČAG studují - bližší informace v kapitole i úspěšné zapojení studentů do mezinárodní projektové práce a odborné činnosti (kapitola ). Za kvalitní inovativní program ve výuce angličtiny byla ČAG udělena Evropská jazyková cena Label V roce 2011 se ČAG stal členem Britské obchodní komory s cílem rozšířit svým studentům i profesorům další vzdělávací možnosti. Od roku 2012 je ČAG partnerem Britské rady. Unikátní zkušenosti a zážitky přinesl studentům i pedagogům ČAG týden projektu Edison, organizovaný mezinárodní agenturou AIESEC, v jehož rámci působili v hodinách mnoha předmětů vysokoškoláci z Číny, Indonésie a Španělska. Ve školním roce 2013/2014 se scházeli zájemci v kroužcích filmových seminářů, tvůrčího psaní a kreslení pravou hemisférou. Již tradičním literárním svátkem je večer autorského čtení studentů, recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pořádá ČAG pro budějovické středoškolské studenty, i vydávání školního časopisu 4U. Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia přináší i starším studentům sportovní kurzy včetně všestranného kurzu Kalokagathia, přírodovědné činnosti (ekologický seminář a program Globe, ekologické exkurze, projekty a soutěže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskutečňovány především v anglickém jazyce (Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick s Day, Dny Badenska-Württemberska. Významnými a úspěšnými doplňkovými činnostmi školního roku 2013/2014 byly literární, logické a prezentační soutěže, účast studentů ČAG v Plzeňské diplomatické simulaci, reprezentace v Pražském modelu OSN, práce studentů v přírodovědných projektech včetně programu Otevřená věda. Pod vedením Mgr. Dušana Hrabánka se rozběhl školní debatní klub. Velké zkušenosti studenti získávají v okresních i krajských kolech olympiád, významným letošním úspěchem bylo 2.místo v národním kole konverzační soutěže ve španělském jazyce, vítězství v krajském kole a účast v celostátním kole olympiády v chemii (více v kapitole ). Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, rozšiřují všeobecný přehled žáků, motivují žáky a podporují spolupráci studentů a pedagogů. Vysoko si ceníme skutečnosti, že studenti ve všech těchto aktivitách zažívají pravidelně úspěch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako příklad opakované vítězství a vysoká umístění v celonárodní i mezinárodní soutěži Globe Games, vítězství v Národní výběrové soutěži EYP 2007 a tudíž reprezentaci ČR v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu 2008 a opakovaně v Gironě 2009 (ČAG 3. místo v rámci ČR). Dále opakované úspěchy studentů v národním kole soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Amavet (již 3 mezinárodní účasti na Intel ISEF), Cena Učené společnosti ČR, dvě první místa na mezinárodní přehlídce Evropského biochemického kongresu v Praze v červenci 2009, již 24 prací studentů ČAG v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, účast v národních kolech olympiád (AJ, NJ, FJ, ŠJ, Ch). Tyto činnosti a možné úspěchy v nich řadíme k nejvýraznějšímu nadstandardu nabídky ČAG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální péče a vedení v jeho práci na svobodně zvolené téma, včetně 5

6 zprostředkování kontaktů na univerzitní a vědecká pracoviště. Zároveň s kvalitní jazykovou přípravou startuje tak student ČAG svou úspěšnou životní dráhu, připravenou i pro mezinárodní úroveň. V rámci široké a intenzívní mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost ověřit si schopnost komunikace na solidní a kultivované úrovni s vrstevníky mnoha evropských států. Vybrané projekty jsou popsány v kapitole Již tradicí je dvoustranná spolupráce se školami ve španělské Tortose, slovinském Mariboru, s lyceem v bretaňském Lorientu. Unikátní příležitostí vyplývající z dlouholeté úzké spolupráce s partnerskou školou v hesenském Hombergu je nabídka účasti ve studentském programu letních praxí. V roce 2013/2014 jsme opět uskutečnili několik společných aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Přinášejí hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách česko-rakouské hranice. Podrobnější výčet přednášek, aktivit, soutěží a projektů obsahuje kapitola K získání všeobecného rozhledu studenta Česko-anglického gymnázia patří také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti ověří své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho původu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Vstup do nového kolektivu školy je studentům 1. ročníku čtyřletého gymnázia ulehčen účastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánům ve středisku ekologické výchovy. Studenti se v přirozeném prostředí při podnětných aktivitách dobře poznají, vytvoří si tým, který je pro ně domovem i po návratu a na jehož vazbách stavějí nová přátelství se studenty z vyšších ročníků. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostředí se pro ně pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou přípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravidelně každý měsíc a kde se studenti aktivně podílejí na formování své školy. Učí se spolupracovat při přípravě rozmanitých aktivit včetně pedagogy podporované dobrovolnické činnosti. Jedno z nejvyšších hodnocení studentského fóra získávají besedy Klubu absolventů ČAG o.s. pro studenty 2.ročníků vyššího gymnázia, které přinášejí významný přehled napříč vysokými školami, studiem v zahraničí i budoucími profesními možnostmi. Toto vše skládá vzdělávací program školy, na jehož stálém zdokonalování ČAG systematicky pracuje Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2012/2013 probíhala na Česko-anglickém gymnáziu výuka podle ŠVP ČAG v denním studiu oborů K/41 Gymnázium a K/81 Gymnázium Seznam všech tříd s počty žáků k ročník (čtyřleté studium) 17 žáků 2. ročník (čtyřleté studium) 29 žáků 3. ročník (čtyřleté studium) 24 žáků 4. ročník (čtyřleté studium) 23 žáků 1. ročník (osmileté studium) 31 žáků 2. ročník (osmileté studium) 22 žáků 3. ročník (osmileté studium) 24 žáků 4. ročník (osmileté studium) 22 žáků 6

7 5. ročník (osmileté studium) 14 žáků 6. ročník (osmileté studium) 28 žáků 7. ročník (osmileté studium) 15 žáků 8. ročník (osmileté studium) 23 žáků Celkem k žáků 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2013/2014 působilo na Česko-anglickém gymnáziu 30 profesorů ve hlavním pracovním poměru: Javier Jesus Castillo Escobar, Mgr., absolvent ZSF JU v v Českých Budějovicích, španělský jazyk, praxe 6 let Eliška Čihovská, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 15 let, třídní učitelka v 1. ročníku Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, tělesná výchova, praxe 35 let Robert Arthur Donaldson, tematická angličtina, konverzace. 8 let praxe Eva Draslarová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, výpočetní technika, praxe 24 let, zástupkyně ředitelky Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 13 let, metodik prevence patologických jevů, asistent ředitelky pro oblast tělovýchovnou, třídní učitel v tercii Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 34 let David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, informatika a výpočetní technika, fyzika, praxe 13 let, správce ICT a informačního centra, třídní učitel v septimě Zdeňka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, český jazyk, francouzský jazyk, praxe 21 let, Public Relations Petra Klee, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk, praxe 9 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 13 let, třídní učitel v oktávě, asistent ředitelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štěpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, praxe 20 let, asistentka ředitelky pro zahraničí a výuku cizích jazyků Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, český jazyk, anglický jazyk, praxe 39 let, garant kontaktů s partnery ve Velké Británii 7

8 Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 30 let, ředitelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 8 let Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brně, německý jazyk, francouzský jazyk, praxe 11 let Petr Mašek, Mgr., absolvent PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 14 let, poradce pro výběr VŠ, třídní učitel ve 2. ročníku Stephen Muckley, Bc., absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina a anglická konverzace, praxe 9 let Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 35 let, třídní učitelka v sekundě Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 30 let, třídní učitelka ve 3. ročníku, asistentka ředitelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích a FF UJEP v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 34 let, třídní učitelka v sextě Lucie Starčevská, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 15 let, na mateřské dovolené, třídní učitelka v primě Rudolf Svoboda, ThDr., ThD., absolvent TF a PedF JU v Českých Budějovicích, dějepis, základy společenských věd, studijní a prezentační dovednosti, praxe 12 let Jana Pechová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, český jazyk, praxe 7 let, na mateřské dovolené Zbyněk Šedivý, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, biologie a tělesná výchova, praxe 1 rok Jana Špilerová, PhDr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, germanistika a anglický jazyk, praxe 9 let, třídní učitelka v kvintě Andrea Štětková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 18 let Kateřina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU Českých Budějovicích, český jazyk, německý jazyk, praxe 27 let, garant kontaktů s partnery v Německu, Public Relations Květa Tůmová, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 30 let, asistentka ředitelky pro oblast přírodovědnou Tomáš Veber, Mgr. et Mgr., ThD., absolvent PedF a TF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, dějepis, náboženství, etika, praxe 11 let, třídní učitel ve 4. ročníku, výchovný poradce 8

9 Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 19 let, třídní učitel v kvartě David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, výtvarná výchova, tvůrčí psaní, praxe 19 let Kristýna Žůrková, Mgr., absolventka FF JU v Českých Budějovicích, německý jazyk, dějepis, praxe jeden rok Dále na Česko-anglickém gymnáziu působili ve školním roce 2013/2014 tito externisté Karey Rawitscher, BA Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Eva Ruof Ing. Marina Strelková anglická konverzace tématická angličtina (Science) asistentka pedagoga rodilá mluvčí NJ ruština Provozními zaměstnanci Česko-anglického gymnázia byli Mgr. Karel Bohoněk Mgr. Helena Forstová Radek Borovka Milena Sukdolová Marie Bočková Hana Javorová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz asistentka zástupkyně /zástupce ředitele školník úklid úklid úklid 9

10 1.4. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2014/2015 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého studia (obor K/81 gymnázium), do 1. ročníku čtyřletého studia (obor K/41 gymnázium) a dále přijímací řízení do vyššího ročníku (podle 63 zákona 561/2004 Sb.). 1. kolo počet uchazečů počet přijatých počet ZL K/41 1.r , 1 ZL zpět K/81 prima , 1 ZL zpět do vyššího ročníku kolo K/41 1.r K/81 prima do vyššího ročníku kolo K/41 1.r do vyššího ročníku Přijímací zkouška do 1. ročníku se nekonala, přijímací řízení probíhalo formou pohovoru s uchazečem, vedeným částečně v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazečem prováděla ředitelka ČAG. Pohovoru byli přítomni rodiče uchazeče. Každý pohovor trval přibližně 45 minut. Uchazečům při něm byly kladeny standardní otázky (oblíbené předměty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspěchy v soutěžích, četba, v případě uchazečů z devátých tříd i motivace ke studiu) Na základě výsledků přijímacího řízení nastoupilo do osmiletého studia celkem 29 žáků (14 chlapců a 15 dívek), z toho 1 žák v režimu plnění povinné školní docházky na zahraniční škole. Do čtyřletého studia nastoupilo žáků (9 chlapců a 16 dívek) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků (členění podle tříd) Údaje o výsledcích tříd Prima osmileté studium Počet žáků: 30/29, z toho dívek: 11/11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

11 Sekunda osmileté studium Počet žáků: 23/23 z toho dívek: 9/8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 5 10 Počet neprospívajících žáků 1 0 Počet nehodnocených žáků Tercie osmileté studium Počet žáků: 24, z toho dívek 11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvarta osmileté studium Počet žáků: 22, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvinta osmileté studium Počet žáků: 14, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 8 Počet prospívajících žáků 6 6 Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Sexta osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Septima osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 10 9 Počet prospívajících žáků 5 6 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

12 Oktáva osmileté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 6 10 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium. Počet žáků: 17, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 4 3 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 29/30, z toho dívek: 17/18 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 7 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 24, z toho dívek: 20 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 12 9 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 17 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 2 1 Počet nehodnocených žáků Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 studenti skládali maturitní zkoušku podle 77 zákona č.561/2004 Sb. po novele zákonem č. 370/2012 Sb. ze dne 9. listopadu 2012 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 371/2012 Sb., v období podzim 2014 ve znění novely 173/2014 Sb. ze dne 19. srpna 2014). 12

13 Maturitní zkouška se skládala ze společné části a profilové části. Ve společné části všichni studenti skládali zkoušku z českého jazyka a dále si volili z anglického jazyka, španělského jazyka nebo matematiky (v jediné úrovni obtížnosti). Ze 45 studentů si 42 studenti zvolili anglický jazyk a 3 studenti matematiku. Čtyři studenti se navíc zúčastnili pokusného ověřování Matematiky +. V profilové části skládali studenti zkoušku z tematické angličtiny (Science, General Business, Political Science, Literature), jejíž součástí byla obhajoba maturitní práce, a z dalších dvou volitelných předmětů. Ve dnech probíhaly ústní maturitní zkoušky společné i profilové části a obhajoba maturitní práce studentů oktávy. Zkoušek se zúčastnilo 23 studentů. Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Lenka Zedníková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Eliška Čihovská, profesorka ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Petr Klier. Ústních maturitních zkoušek společné i profilové části a obhajoby maturitní práce v jarním období 2014 ve dnech se zúčastnilo 22 studentů 4. ročníku. Předsedou maturitní komise v jarním období byla Mgr. Jaroslava Vondrášková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitelky pro zahraniční vztahy a výuku jazyků ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Písemné zkoušky společné části MZ probíhaly podle jednotného schématu MŠMT ČR v jarním období ve dnech (ČJ, AJ, M). Všichni studenti oktávy úspěšně složili společné i profilové maturitní zkoušky v jarním období Ve 4. ročníku jedna studentka neprospěla v jarním období a maturitní zkoušku úspěšně ukončila v podzimním období. Ve společné části maturitní zkoušky se studentům nejlépe dařilo v anglickém jazyce. Celkové výsledky společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka v Česko-anglickém gymnáziu byly výrazně lepší než celkový průměr gymnázií v celé ČR (celkovou známkou výborný bylo hodnoceno dvakrát více studentů než je celkový průměr v jednotlivých gymnaziálních oborech v ČR). V hodnocení studentů v rámci celé ČR získalo percentil nad 90 (tj. patří mezi 10 % nejlepších studentů z celé ČR maturujících z daného předmětu) v českém jazyce 15 studentů (tj. 33 % maturujících studentů ČAG), v anglickém jazyce 23 studentů (tj. 51 %) a v matematice 1 student (ze tří). Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním a podzimním období 2014: Oktáva 4. ročník Počet studentů maturujících v jarním období Počet studentů s vyznamenáním 14 5 z toho se samými výbornými 9 4 Počet studentů, kteří prospěli v jarním období 9 16 Počet studentů, kteří neprospěli v jarním období 0 1 Počet studentů, kteří konali zkoušku a prospěli v podzimním období

14 Údaje o výsledcích absolventů ČAG v přijímacím řízení na vysoké školy Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi Oktávy 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 5 University of Glocestershire (V. Británie) 1 Imperial College of STM (V. Británie) 1 Rochester Institute of Technology (USA) 1 VIA University College (Dánsko) 1 BTS Commerce International (Francie) 1 VŠ v Praze celkem: 12 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Filozofická fakulta 1 UK, Fakulta sociálních věd 1 UK, Matematicko-fyzikální fakulta 1 UK, Pedagogická fakulta 1 UK, Husitská teologická fakulta 1 VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů 1 ČVUT, Strojní fakulta 1 ČVUT, Elektrotechnická fakulta 1 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemické technologie 1 UNYP 1 VŠ v Brně celkem: 2 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VUT, Fakulta elektrotechniky a kom. techn. 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 2 JČU, Filozofická 1 VŠTE, Ekonomika podniku 1 Ostatní VŠ celkem: 1 Lékařská fakulta UK v Plzni 1 VOŠ celkem: 1 VOŠON Praha 1 14

15 Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi 4.ročníku 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 4 Lincoln Senior High School (USA) 1 Glasgow Caledonian University (V. Británie) 1 ZIBAT Campus Roskilde (Dánsko) 1 Universidad de Granada (Španělsko) 1 VŠ v Praze celkem: 8 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Fakulta humanitních studií 2 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská 1 ČZU, Technická fakulta 1 Metropolitní univerzita 1 VŠMIEP 1 VŠ v Brně celkem: 1 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 7 JČU, Filozofická fakulta 2 JČU, Přírodovědecká fakulta 1 JČU, Zdravotně sociální 1 JČU, Pedagogická 2 Vysoká škola technická a ekonomická 1 Ostatní VŠ celkem: 1 UP Olomouc, CMTF 1 Nenastoupili na VŠ celkem: 1 15

16 Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích a mezinárodních zkouškách ve školním roce 2013/ Mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka pro studenty oktávy a 4.ročníku Stalo se již pravidlem, že v posledním roce studia skládají studenti ČAGu jazykové certifikáty, které jim umožní mimo jiné studovat na zahraničních univerzitách, otevírají cestu k lákavým zahraničním programům na domácích VŠ a v neposlední řadě nabízí zajímavé pracovní možnosti na domácím a zahraničním trhu. Je nanejvýš potěšující, že tento školní rok byl rekordmanem v celkovém počtu získaných certifikátů. V angličtině celkem 13 studentů složilo mezinárodní zkoušky IETLS, které jsou předpokladem pro studium na zahraničních univerzitách, dalších 9 studentů získalo prestižní a náročný certifikát CAE, 12 studentů se stalo majiteli mezinárodního certifikátu C1 City&Guilds a 6 studentů získalo mezinárodní certifikát B2 City&Guilds. Vedle angličtiny studenti bodovali i v úspěšnosti v zisku Rakouského jazykového diplomu: celkem 6 studentů získalo Mittelstufedeutsch jazykové úrovně B2 a další 3 získali Zertifikat Deutsch úrovně B Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích: Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo: Anna Mágrová (7.V) Porovnání motivace ke studiu na gymnáziu u českých a švýcarských studentů Adila Beganović (3.r) Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů postup do KK Barbora Macková (3.r) - Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu postup do KK Adéla Nekolová (3.r) - Srovnání různých metod detekce virů ovocných stromů Tomáš Pelcl (7.V) - Posilování Tomáš Jáchym (3.r) - Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou postup do KK Tereza Hronková (3.r) - Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku postup do KK Kristýna Hofbauerová (7.V) Sýr a jeho výroba 16

17 Krajské kolo: ohodnocení studenti: 2. místo v oblasti historie - Tereza Hronková Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku 3. místo v oblasti historie - Adila Beganović Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů účast v krajském kole: Barbora Macková Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu Tomáš Jáchym Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou Konverzační soutěž v anglickém jazyce Školní kolo: Kat. I.A. 1. Matěj Škopek (2.V) 2. Kseniia Rudiuk (2.V) 3. Anna Mrkvičková (2.V), Matyáš Růta (2.V) Kat. II.B 1. Ondřej Vopat (4.V) 2. Michael Kozák (4.V) 3. Pavel Štěch (4.V) Kat. III.A. pouze nominace do OK bez určení pořadí Kryštof Müller (3.r) Adila Beganovičová (3.r) Dominika Bauerová (5.V) Okresní kolo: Matěj Škopek (2.V) - 2. místo Michael Kozák (4.V) - 4. místo 17

18 Kryštof Müller (3.r) - 7. místo Krajské kolo: Adéla Pegleyová (3.r) - 5. místo Konverzační soutěže v německém jazyce Školní kolo: Kategorie II.B: 1. Matyáš Janda (4.V) 2. Kateřina Kocábková (4.V) 3. Markéta Nodesová (3.V) Kategorie III.A. 1. Adéla Pegleyová (3.r) 2. Filip Unger (6.V) 3. Kristýna Králová (5.V) Okresní kolo: 2. místo Adéla Pegleyová (3.r) 3. místo Filip Unger (6.V) Konverzační soutěže ve španělském jazyce Sára Stradová (4.r) - 1.místo v krajském kole, 2. místo v celostátním kole Jana Ferencová (2.r) - 4 místo v krajském kole Tereza Dvořáková (2.r) - 5. místo v krajském kole Marek Nehoda (6.V) - 8. místo v krajském kole Český jazyk Účast v okresním kole Eliška Kozáková (2.r), Katka Kalistová, Sára Suchá (6.V) 18

19 Literární soutěže Šimon Leitgeb (7.V) Cena Českého rozhlasu, literární soutěž (září 2014) JOM HA ŠOA Den vzpomínání na oběti holocaustu 2014 Vrbenský rohlík Josef Lazar (prima) 2. místo v I. kat Aneta Švarcová (3.roč.) - 1. místo ve III. kat. Terezie Zuntychová (sexta) - 2. místo ve III. kat místo v kat. vlastní tvorba Martin Doucha (sexta) - 1. místo v kat. vlastní tvorba Logická olympiáda Kategorie ZŠ: Pavel Štěch (4.V) místo v KK Lukáš Dolanský (1.V) místo v KK Jakub Velemínský (3.V) účast v krajském kole Kategorie SŠ: Jakub Vaith (8.V) - 8. místo v KK Matematická olympiáda Lukáš Dolanský (1.V) místo v okresním kole kategorie Z6 Ksenia Rudyuk (2.V) místo v okresním kole kategorie Z7 (úspěšný řešitel) Lucie Draslarová (5.V) - úspěšný řešitel školního kola kategorie C, účast v krajském kole Mirek Tržil (6.V) úspěšný řešitel školního kola kategorie B, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) 7. místo v krajském kole kategorie A Pythagoriáda Lukáš Dolanský (1.V) - úspěšný řešitel školního kola, místo v okresním kole (2. příčka) 19

20 Fyzikální olympiáda Miroslav Tržil (6.V) - úspěšný řešitel krajského kola (9. místo) Tomáš Míček (6.V) účast v krajském kole (15. místo) Chemická olympiáda kategorie A: Jakub Vaith (8.V) - 1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 13. místo v celostátním kole (první mezi Jihočechy) Kategorie C: Lucie Draslarová (5.V) - 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Miroslav Tržil (6.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Kategorie D: Kateřina Kocábková (4.V) - 1. místo ve školním kole, 9. místo v okresním kole Markéta Novotná (3.V) - 2. místo ve školním kole, 14. místo v okresním kole Biologická olympiáda Kategorie A: Filip Vomáčka (3.r) - 1. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jana Šromová (7.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) - 2. místo ve školním kole Adéla Nekolová (3.r) - 3. místo ve školním kole Kategorie B: Natálie Klee (5.V) 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Vít Mazák (6.V) - 2. místo ve školním kole Lucie Draslarová (5.V) - 3. místo ve školním kole, účast v krajském kole 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více