Konkurzy a reštrukturalizácie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy a reštrukturalizácie"

Transkript

1 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K sp. zn.: 2K/25/2008 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Colle Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Budatínska 35, Bratislava, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Colle Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Budatínska 35, Bratislava, IČO: , rozhodol takto: Súd ustanovuje dlžníkovi: Colle Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Budatínska 35, Bratislava, IČO: predbežného správcu: Mgr. Erika Končoka, so sídlom kancelárie: Koceľova, Bratislava. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Okresný súd Bratislava I dňa JUDr. Ľuboslava Kotrasová, sudca K sp. zn.: 2K/27/2008 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: R. Tkáčik, s. r. o., so sídlom: Kubačova 19, Bratislava, IČO: , zast. advokátkou JUDr. Danou Jelínkovou Dudzíkovou, so sídlom kancelárie: Mliečno 186, Šamorín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka R. Tkáčik, s. r. o., so sídlom: Kubačova 19, Bratislava, IČO: , rozhodol takto: Súd ustanovuje dlžníkovi: R. Tkáčik, s. r. o., so sídlom: Kubačova 19, Bratislava, IČO: predbežného správcu: JUDr. Katarínu Kráľovú, so sídlom kancelárie: Továrenská 8, Bratislava. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Okresný súd Bratislava I dňa JUDr. Ľuboslava Kotrasová, sudca K sp. zn.: 1K/19/2007 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gard-invest spol. s r.o., "v konkurze", Námestie artézskych prameňov 1, Lučenec, IČO: , správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k,s., so sídlom: Horná 23, Banská Bystrica, IČO: , o návrhu nového veriteľa Tatra CREDIT- TAX s.r.o., Pribinove sady 17, Nová Dubnica, IČO: na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KONTO s.r.o., Kominárska 2-4, Bratislava, IČO: , s prihlásenou pohľadávkou celkom v sume ,35 Sk rozhodol takto: Povoľuje vstup nového veriteľa Tatra CREDITTAX s.r.o., Pribinove sady 17, Nová Dubnica, IČO: , do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KONTO s.r.o., Kominárska 2-4, Bratislava, IČO: Poučenie: Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, samosudca K sp. zn.: 1K/9/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 9/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: do konkurzného konania úpadcu: Ing. Janka Svetláková, Korytárky č. 131, nar , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa

2 OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 3 K sp. zn.: 1K/9/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 9/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: do konkurzného konania úpadcu: Ing. Janka Svetláková, Korytárky č. 131, nar , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/18/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 18/ zo dňa potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: na veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , v konkurznom konaní úpadcu: KOKAVAN s.r.o., "v konkurze", Kokava nad Rimavicou, IČO: , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/18/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 18/ zo dňa potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, Banská Bystrica, IČO: na veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , v konkurznom konaní úpadcu: KOKAVAN s.r.o., "v konkurze", Kokava nad Rimavicou, IČO: , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 2K/19/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2K 19/ zo dňa potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: na veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , v konkurznom konaní úpadcu: GARDEN STAR, spol. s r.o. "v konkurze", Vajanského 2, Lučenec, IČO: , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/13/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 13/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu Ing. Jozefa Šperlu, nar , Robotnícka 2455/3, Lučenec, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/23/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 23/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu: Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, Banská Bystrica, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/23/2007 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 23/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu: Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, Banská Bystrica, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/2/2006 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 2/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu Ing. Rafaela Ambrosa, nar , Brezenská 2, Brezno, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 1K/29/2006 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu: R.S.K. spol. s r.o., "v konkurze", so sídlom: Cukrovarská 12, Rimavská Sobota, IČO: , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa

3 4 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 166B / 2008 K sp. zn.: 1K/29/2006 Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania úpadcu: R.S.K. spol. s r.o., "v konkurze", so sídlom: Cukrovarská 12, Rimavská Sobota, IČO: , uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa K sp. zn.: 9K/31/2008 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: LOM- BARD s.r.o., OD JEDNOTA, Košická 56, Rožňava, IČO: o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol takto: Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LOMBARD s.r.o., OD JEDNOTA, Košická 56, Rožňava, IČO: Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. Okresný súd Košice I dňa JUDr. Branislav Gazdag, sudca K sp. zn.: 9K/27/2008 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: HK GROUP s.r.o., M. R. Štefánika 43, Trebišov, IČO: o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol takto: Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: HK GROUP s.r.o., M. R. Štefánika 43, Trebišov, IČO: Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná č. 25, Košice. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. Vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp.zn.: 9K/27/2008, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O. s. p.). Podľa ust. 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len O. s. p. ), účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR ), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. 15a ods. 3 O. s. p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie ( 23 ZKR). Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( 28 ods. 5, 6 ZKR). Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( 199 ods. 4, 9 ZKR). Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou ( 28 ods. 1 ZKR). Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma

4 OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 5 pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada ( 29 ods. 1 ZKR). Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne ( 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne ( 29 ods. 2 ZKR). V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len podmienená pohľadávka ). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR ( 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada ( 29 ods. 3 ZKR). Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada ( 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou ( 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu ( 29 ods. 6 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada ( 29 ods. 7 ZKR). Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku ( 29 ods. 8 ZKR). Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa 29 ods. 1 alebo 2 ZKR považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok ( 29 ods. 9 ZKR). Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške ( 30 ZKR). Dlžník fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( 166 ZKR). Okresný súd Košice I dňa JUDr. Branislav Gazdag, sudca K sp. zn.: 9K/28/2008 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: I.W.A. T.V. s.r.o. "v likvidácii", M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov, IČO: , zast. Mauríciom Korčkom, likvidátorom, Sencovka č. 17/955, Krupina o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol takto: Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: I.W.A. T.V. s.r.o. "v likvidácii", M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov, IČO: , pre nedostatok majetku dlžníka. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O. s. p.). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku. Okresný súd Košice I dňa JUDr. Branislav Gazdag, sudca K sp. zn.: 31K/22/2008 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Štefan Baracz, narodený , bytom: Radnótiho 42, Kolárovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Štefan

5 6 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 166B / 2008 Baracz, narodený , bytom: Radnótiho 42, Kolárovo, rozhodol takto: Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: Ing. Štefan Baracz, narodený , bytom: Radnótiho 42, Kolárovo. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. Okresný súd Nitra dňa JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa K sp. zn.: 32K/16/2007 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANSlux, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: M. R. Štefánika 10, Nové Zámky, IČO: , správcom ktorého je JUDr. Jozef Majorán, Levice, Ul. Sv. Michala 4, o návrhu navrhovateľa Majetkový Holding, a.s. Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: , zo dňa na vstup do konania, zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2CoKR/15/ : Č.k. 2CoKR/15/ Krajský súd v Bratislave v právnej veci úpadcu: TRANSlux, spol. s r.o. v konkurze, IČO: , Ul. M. R. Štefánika 10, Nové Zámky, s ustanoveným správcom JUDr. Jozefom Majoránom, sídlo kancelárie Ul. Sv. Michala 4, Levice, o odvolaní spoločnosti Majetkový Holding, a.s., IČO: , Prievozská 2/A, Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k. 32K/16/ , zo dňa rozhodol takto: Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 32K/16/ zo dňa mení tak, že vstup nového veriteľa spoločnosti Majetkový Holding, a.s., IČO: , Prievozská 2/A, Bratislava do konkurzného konania na majetok úpadcu: TRANSlux, spol. s r.o. v konkurze, IČO: , Nové Zámky, povoľuje. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. V Bratislave dňa JUDr. Blažena Hirnerová, predsedníčka senátu K sp. zn.: 32K/16/2007 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANSlux, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: M. R. Štefánika 10, Nové Zámky, IČO: , správcom ktorého je JUDr. Jozef Majorán, Levice, Ul. Sv. Michala 4, uznesením č.k. 32K/16/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, , Bratislava, IČO: s prihlásenou pohľadávkou v sume ,50 Sk do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: Uznesenie č.k. 32K/16/ zo dňa nadobudlo právoplatnosť dňa V Nitre dňa JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa K sp. zn.: 32K/16/2007 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRANSlux, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: M. R. Štefánika 10, Nové Zámky, IČO: , správcom ktorého je JUDr. Jozef Majorán, Levice, Ul. Sv. Michala 4, uznesením č.k. 32K/16/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, , Bratislava, IČO: , s prihlásenou pohľadávkou v sume 489,- Sk do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová 13, Banská Bystrica, IČO Uznesenie č.k. 32K/16/ zo dňa nadobudlo právoplatnosť dňa V Nitre dňa JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa K sp. zn.: 32K/23/2006 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HRM s.r.o., so sídlom: Dlhá ul. č. 104, Nitra, IČO: , ktorého správcom je JUDr. Jaromír Valent, sídlo kancelárie správcu M. R. Štefánika 4, Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/23/ zo dňa povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, , Bratislava, IČO: , s prihlásenou pohľadávkou v sume ,90 Sk do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: Uznesenie č.k. 32K/23/ zo dňa nadobudlo právoplatnosť dňa V Nitre dňa JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa K sp. zn.: 32K/13/2008 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Uhrík, nar , bytom: Vinodol, Horný Vinodol 45, o priznanie odmeny predbežnému správcovi rozhodol takto: Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom: F. Rákocziho 12, Nové Zámky, odmenu vo výške ,- Sk a náhradu výdavkov vo výške 272,- Sk. Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D /08 vyplatila predbežnému správcovi sumu ,- Sk zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu po právoplatnosti tohto uznesenia na č. účtu /0200. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, pričom o ňom rozhodne Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods. 1 O. s. p.).

6 OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 7 Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. Okresný súd Nitra dňa JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa K sp. zn.: 2K/13/2007 Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavla Hájnika v konkurze, nar , bytom: Merník 12, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie: Rázusova 111/19, Vranov nad Topľou o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava I, IČO: , zo dňa na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/13/ zo dňa potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. č. 13, Banská Bystrica, IČO: , voči úpadcovi v celkovej výške ,- Sk na navrhovateľa spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava I, IČO: Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa K sp. zn.: 25K/7/2008 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, IČO: , proti dlžníkovi: Excelent HRD, s.r.o., Kátovská 25, Holíč, IČO: , zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č /T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol takto: Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Alexandrovi Florišovi, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, odmenu vo výške ,- Sk a úhradu hotových výdavkov vo výške 150,- Sk. Učtáreň tunajšieho súdu je povinná vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške ,- Sk z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg , a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Okresný súd Trnava dňa Mgr. Pavol Sojka, vyšší súdny úradník K sp. zn.: 25K/7/2008 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, IČO: , proti dlžníkovi: Excelent HRD, s.r.o., Kátovská 25, Holíč, IČO: , zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č /T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, uznesením č. k. 25K/7/ zo dňa zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: Excelent HRD, s.r.o., Kátovská 25, Holíč, IČO: , pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Správcovia K Spisová značka súdneho spisu: 2K/4/2008 Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2008-S1023 DAPO SHOES s.r.o. Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Správca úpadcu: DAPO SHOES s.r.o., so sídlom: Tačevská 21, Bardejov, IČO: zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa o hod. v kancelárii správcu na adrese: Tkáčska 2, Prešov, 2. poschodie s nasledujúcim programom: 1. otvorenie 2. voľba veriteľského výboru 4. správa o doterajšom priebehu konania 5. zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu 6. záver Mgr. Adrián Fabian, správca K Spisová značka súdneho spisu: 6K/42/2007 Spisová značka správcovského spisu: 6K/42/2007 S1238 N+P, s.r.o. v konkurze Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Dátum konania: o hod. Miesto konania: v Bratislave, na Nám. SNP 13 (v priestoroch spoločnosti SANPARK, s.r.o.) Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia veriteľského výboru; 2. Správa o priebehu speňažovania majetku; 3. Rozhodovanie o vyslovení resp. nevyslovení súhlasu s ponukou M Pharm Company, s.r.o.; 4. Rôzne, záver. Ad 1. Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru (ďalej len predseda VV ), ktorý konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja

7 8 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 166B / 2008 jeho členovia. Prítomnosť osôb bola preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom zasadnutia veriteľského výboru, výsledky ktorej osvedčuje prezenčná listina. Ad 2. Predseda VV oboznámil členov veriteľského výboru so správcom predloženými správami o speňažovaní majetku. V súlade s uznesením č. 3, prijatým dňa na 1. schôdzi veriteľského výboru, vyhlásil správca: dňa kolo verejného ponukového konania pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu s tým, že termín predkladania ponúk stanovil najneskôr na deň V rámci lehoty určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi v 1. kole speňažovania majetku doručená nijaká ponuka záujemcu; dňa kolo verejného ponukového konania pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu s tým, že termín predkladania ponúk stanovil najneskôr na deň V rámci lehoty určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi v 2. kole speňažovania majetku doručená nijaká ponuka záujemcu; dňa kolo verejného ponukového konania pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu s tým, že termín predkladania ponúk stanovil na deň V rámci lehoty určenej na predkladanie ponúk boli správcovi doručené 2 ponuky: 1. ponuka spoločnosti PAND, s.r.o., so sídlom: Andrusovova 9, Bratislava, IČO: ; 2. ponuka spoločnosti M Pharm Company, s.r.o., so sídlom: Horná 1073, Čadca, IČO: (ďalej len spoločnosť M Pharm Company, s.r.o. ). Ad 3. Predseda VV podrobne oboznámil členov veriteľského výboru s obsahom vyhodnotenia 3. kola verejného ponukového konania správcom zo dňa , ktorým správca zároveň požiadal veriteľský výbor o stanovisko k víťaznej ponuke záujemcu, spoločnosti M Pharm Company, s.r.o. a o uloženie záväzného pokynu. V diskusii a následnom hlasovaní členovia veriteľského výboru vyhodnotili ponuku záujemcu spoločnosti M Pharm Company, s.r.o. ako výhodnú. Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania: Za: 3 hlasy.proti: 0 hlasov. Zdržal sa: 0 hlasov. Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor súhlasí s predloženou ponukou záujemcu M Pharm Company, s.r.o. zo dňa , doručenou správcovi v lehote určenej na predkladanie ponúk v 3. kole verejného ponukového konania pri speňažovaní majetku úpadcu. Veriteľský výbor ukladá správcovi, aby 3. kolo verejného ponukového konania vyhodnotil ako úspešné, aby upovedomil záujemcov o výsledku verejného ponukového konania a aby s úspešným záujemcom uzatvoril zmluvu o predaji majetku úpadcu. Ad 4. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil. Predseda veriteľského výboru: SANPARK, s.r.o. Vladimír Florek, konateľ Mgr. Ľubomír Bugáň, správca K Spisová značka súdneho spisu: 2K/19/2008 Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2008-S1023 Roľnícko-obchodné družstvo Remeniny Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Mgr. Adrián Fabian, správca úpadcu: Roľnícko-obchodné družstvo Remeniny, so sídlom: Remeniny, IČO: , oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Prešove, na ul. Tkáčska 2, v pracovných dňoch od hod. do hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie alebo telefonicky na č. tel/fax: 051/ , mobil: , alebo elektronickou poštou: Mgr. Adrián Fabian, správca K Spisová značka súdneho spisu: 1K/23/2008 Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2008 S 964 GastroMi, s.r.o., Hlavné námestie 8, Kežmarok Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu ul. Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, počas úradných hodín: hod hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu. Č. tel. 057/ JUDr. Jaroslava Oravcová, správca K Spisová značka súdneho spisu: 39K/17/2006 Spisová značka správcovského spisu: 39K/17/2006 S 167 AGROSPOL, podielnicke poľnohospodárske družstvo v konkurze, Chrenovec-Brusno 198 Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie o opakovanej dražbe Správca úpadcu: Agrospol, podielnicke poľnohospodárke družstvo v konkurze, Chrenovec-Brusno, JUDr. Darina Válková ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa 92 ods. 1 písm. d), 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje dražbu majetku úpadcu a zverejňuje nasledovné oznámenie o opakovanej dražbe: Označenie dražobníka: JUDr.Darina Válková správca úpadcu Agrospol, podielnicke poľnohospodárke družstvo v konkurze, Chrenovec-Brusno, so sídlom: Piaristiká 46, Trenčín, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 167 Miesto konania dražby: sídlo správcu, Piaristická 46, Trenčín Dátum konania dražby: Čas konania dražby: 10,00 hod. Opakovanie dražby: 3.dražba Predmet dražby: 1. Nehnuteľnosti v k.ú.ráztočno zapísané na LV č. 235 vedenom na Správe katastra Prievidza ako pozemok parc.č. 2225/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 871 m 2. Pozemok má nepravidelný pretiahnutý tvar, je v kontakte so zástavbou IBV a môže byť využitý na rozšírenie nádvoria alebo priľahlých záhrad k rodinným domom. Jedná sa o pozemky, na ktorých nie je možná výstavba. Na predmete dražby neboli zistené žiadne práva a záväzky, vecné bremená, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvňovali hodnotu predmetu dražby. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 36/2007 vypracovaným znaleckou organizáciu AUDING, s.r.o. Prievidza

8 OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 9 Ing. Daubnerom znalcom a konateľom spoločnosti a predstavuje sumu ,-Sk. Najnižšie podanie je: ,-Sk Minimálne prihodenie je: ,-Sk Dražobná zábezpeka je: ,-Sk 2. Nehnuteľnosti v k.ú. Hradec zapísané na LV č. 226 vedenom na Správe katastra Prievidza ako pozemok parc.č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m 2. Pozemok je zastavaný cirkevnou stavbou. Na predmete dražby neboli zistené žiadne práva a záväzky, vecné bremená, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvňovali hodnotu predmetu dražby. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 35/2007 vypracovaným znaleckou organizáciu AUDING, s.r.o. Prievidza Ing. Daubnerom znalcom a konateľom spoločnosti a predstavuje sumu ,-Sk. Najnižšie podanie je: ,-Sk Minimálne prihodenie je: ,-Sk Dražobná zábezpeka je: ,-Sk Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť zaplatená bezhotovostným prevodom alebo vložením na účet úpadcu č /0900 vedený v SLSP a.s. pob. Trenčín alebo v hotovosti do pokladne úpadcu v sídle správcu (Piaristická 46, Trenčín), alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne úpadcu. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky je originál výpisu z účtu zložiteľa s uvedením úhrady peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vložení zábezpeky na účet úpadcu alebo do pokladne. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky je do otvorenia dražby. Dražobná zábezpeka bude neúspešným účastníkom vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby. Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka - správcu (Piaristická 46, Trenčín) alebo bezhotovostným prevodom na účet úpadcu č /0900 vedený v SLSP a.s. pob. Trenčín a to do 7 dní od skončenia dražby. Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka je možná dňa a dňa o 10,00 hod. v Ráztočnom a v tých istých dňoch o 12,00 hod. v Hradci. Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode so správcom (tel ). Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle dražobník bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra. JUDr. Darina Válková, správca K Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2007 Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2007 S1180 CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Súpis všeobecnej podstaty Popis hnuteľnej veci/súbor: Skriňa kovová 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál konzolový; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 300 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál kovový paletový; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Skrinka na spisy; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl kancelársky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 600 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Trezor a pokladnica; spoluvlastnícky 900 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 10 kg; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Nárezový stroj OMAS; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Nerezový držiak s hákmi; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Plastová nádoba s vekom; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Nárezový stroj; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 800 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Hasiaci prístroj; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 400 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička drevená čalúnená 4 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Pult drevený 3 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl kancelársky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Skriňa kovová viacúčelová 6 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička čalúnená 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Hasiaci prístroj; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 400 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci pult PMA63; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Plošinka pojazdná 4 ks; spoluvlastnícky 400 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál otvorený 16 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Manipulačný vozík LENCO; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Telefón GE 9120 šnúrový; spoluvlastnícky 150 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákupný vozík CADER 8 ks; spoluvlastnícky Sk

9 10 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 166B / 2008 Popis hnuteľnej veci/súbor: Zrkadlo otočné 3 ks; spoluvlastnícky 150 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: MT Nokia 3410; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Tlačiareň HP LaserJet; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kalkulačka Sharp 30; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Rezačka fólie 30cm; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Skriňa 2-dverová; spoluvlastnícky 300 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál otvorený 3 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl pracovný 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Plošinka pojazdná; spoluvlastnícky 150 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladiaca vitrína DALLAS 1 3 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Fax KX-FT25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 800 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Vesta plyšová; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Pekárenská skrinka; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Plastová nádoba s vekom; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákupný vozík DR 60 5 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Kalkulačka EL 376E; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Odpadkový kôš 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička kovová čalúnená 3 ks; spoluvlastnícky 150 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 20 kg; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 20 kg; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kreslo otáčacie ostat.; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Jedno dvojkolesový vozík; spoluvlastnícky 150 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl pracovný; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 800 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Vozík viackolesový 4 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kávomlynček 2 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Záložný zdroj UPS APC B; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Stojan otočný na pr.; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci box EK 56; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Ohrievač vody HAKL; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Odpadkový kôš; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: PC ASUS, RAM256, HDD8; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Mikrovlnná rúra; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 700 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha elektronická; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Čítacie zariadenie MS 9; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Pokladnička; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Lodne hliníkové; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Skriňa na spisy; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 300 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Ohrievač prietokový; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Strojček etiketujúci a znač.; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci pult SYMPH; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Bedne na mäso 13 ks; spoluvlastnícky 650 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Nerezový držiak s hákmi 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Scanner; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 800 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Trezor nábytkový EK 4501; spoluvlastnícky Sk

10 OV 166B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 11 Popis hnuteľnej veci/súbor: Pokladnička; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Kufrík; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 50 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Ohrievač elektrický 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Vesta plyšová; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Tlačiareň HP LaserJet; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Monitor Philips 107; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Hasiaci prístroj 4 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Ventilátor VT48 biely 3 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kalkulačka Sharp EL 334; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Trezor; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Pokladnica PS 2000; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Bedne s víkom 3 ks; spoluvlastnícky 90 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 20 kg; spoluvlastnícky 300 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál otvorený 4 ks; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl bufetový 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci box EK40+4; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Ventilátor VT48; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 400 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Lodne hliníkové 7 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Tlačiareň DP 630 PS; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Elektrický hubič hmyzu EL 4; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Odpadkový kôš; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Tlačiareň HP LaserJet; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: PC ASUS M2V-TVM+17; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička kancelárska otočná 2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kalkulačka SHARP 331 EL; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Plastová nádoba s vekom; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Lekárnička ; spoluvlastnícky podiel Popis hnuteľnej veci/súbor: Trezor nábytkový EK4503; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Mikrovlnná rúra; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 300 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 20 kg; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladiaca skriňa CALEX; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci pult IKG 2; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Mraziaci box EK 51; spoluvlastnícky 900 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Čítacie zariadenie MS 9-2 ks; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Schody skladové; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Rudla vozík s gum. k; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Váha sklonná do 10 kg; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Kávomlynček; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladiaca vitrína MPL 30; spoluvlastnícky 900 Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladiaca vitrína MPL 30C; spoluvlastnícky Sk Popis hnuteľnej veci/súbor: Regále zariad. SO OZ; spoluvlastnícky Popis hnuteľnej veci/súbor: Pokladnica PS ks; spoluvlastnícky Sk Ing. Beata Krausová, správca