Konkurzy a reštrukturalizácie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy a reštrukturalizácie"

Transkript

1 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 122B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K sp. zn.: 1K/3/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martiny Foťkovej, nar , Ul. J. Kráľa č. 25/61, Žiar nad Hronom, rozhodol Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, Banská Bystrica, IČO: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, samosudca K sp. zn.: 1K/23/2007 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dom kultúry SKC s.r.o. "v konkurze", Nám. Slobody 3, Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Michal Polák, Horná 23, Banská Bystrica, rozhodol Odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Michala Poláka, so sídlom: Horná 23, Banská Bystrica. Ukladá odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. Zvoláva schôdzu veriteľov podľa 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii (ZKR) na deň o h., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132 Okresného súdu Banská Bystrica, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa 42 ods. 5 ZKR v náväznosti na 36 ods. 1, 2 ZKR 3. Voľba veriteľského výboru 4. Rôzne, záver Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, samosudca K sp. zn.: 2K/12/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Grand Vinum s.r.o., so sídlom: Rudohorská 6451/32, Banská Bystrica, IČO: , zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č /S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Grand Vinum s.r.o., so sídlom: Rudohorská 6451/32, Banská Bystrica, IČO: Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Ing. Bc. Tomáša Oravca, so sídlom: Nám. SNP 15, Banská Bystrica. Ukladá správcovi povinnosť informovať o vyhlásení konkurzu zahraničných veriteľov dlžníka. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ZKR ), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len podmienená pohľadávka ) prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku nepeňažnej po-

2 OV 122B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 3 hľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Účastníci majú právo z dôvodov podľa 14 ods. 1 O. s. p. (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne. Okresný súd Banská Bystrica dňa Mgr. Zuzana Antalová, samosudca K sp. zn.: 1K/13/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka EUROTRADE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: J. Jiskru 8, Zvolen, IČO: , zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro., vložka č. 7075/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: EUROTRADE SLOVA- KIA, s.r.o., so sídlom: J. Jiskru 8, Zvolen, IČO: Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: Ukladá správcovi povinnosť informovať o vyhlásení konkurzu zahraničných veriteľov dlžníka. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ZKR ), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len podmienená pohľadávka ) prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Účastníci majú právo z dôvodov podľa 14 ods. 1 O. s. p. (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dô-

3 4 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 122B / 2008 vod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne. Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, samosudca K sp. zn.: 1K/12/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Miroslava Konvičného, nar , bytom: Partizánska 37, Slovenská Ľupča, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslava Konvičného, nar , bytom: Partizánska 37, Slovenská Ľupča. Otvára malý konkurz. Ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Vieru Novákovú, Skuteckého 30, Banská Bystrica. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ZKR ), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len podmienená pohľadávka ) prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Účastníci majú právo z dôvodov podľa 14 ods. 1 O. s. p. (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne. Okresný súd Banská Bystrica dňa JUDr. Eva Mihálechová, samosudca K sp. zn.: 31K/24/2008 Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica Daňový úrad Spišská Nová Ves, so sídlom v Spišskej Novej Vsi , Školská č. 24, proti dlžníkovi: Stanislav Bajtoš, nar , trvale bytom: Letná č. 82/6, Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Bajtoš, s miestom podnikania Letná č. 82/6, Spišská Nová Ves, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stanislav Bajtoš, nar , trvale bytom: Letná č. 82/6, Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Bajtoš, s miestom podnikania Letná č. 82/6, Spišská Nová Ves, IČO: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu

4 OV 122B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 5 tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. Okresný súd Košice I dňa JUDr. Július Tóth, sudca K sp. zn.: 31K/24/2007 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Richard Vallo, narodený , bytom: Vnútorná Okružná 17/102, Komárno, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Richard Vallo, narodený , bytom: Vnútorná Okružná 17/102, Komárno, ktorého správcom je: JUDr. Jaromír Valent, adresa kancelárie: M. R. Štefánika 4, Nové Zámky, o vrátení nevyplatenej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu rozhodol Súd poukazuje správcovi nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume ,50 Sk. Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby správcovi zaslala nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume ,50 Sk zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedenú pod položkou D130 37/07, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Okresný súd Nitra dňa JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa K sp. zn.: 31K/9/2008 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: N-RADIO spol. s r.o., so sídlom: Vajanského 7, Nitra, IČO: , o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: N-RADIO spol. s r.o., so sídlom: Vajanského 7, Nitra, IČO: , ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, adresa kancelárie: J. Simora 5, Nové Zámky, o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodol Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Milošovi Ággovi, adresa kancelárie J. Simora 5, Nové Zámky, odmenu vo výške ,-Sk a náhradu preukázaných výdavkov vo výške ,20 Sk. Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť predbežnému správcovi Mgr. Milošovi Ággovi, adresa kancelárie J. Simora 5, Nové Zámky, na účet číslo /1100 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume ,20 Sk, z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, evidovaného pod položkou denníka D /08, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. ( 205 ods. 1 OSP) Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. Okresný súd Nitra dňa JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa K sp. zn.: 28K/8/2008 Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Nováky, so sídlom: M.R. Štefánika 116, Nováky, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JWC SLOWAKEI, spol. s r.o. so sídlom: Družstevná 373/24, Dolné Vestenice, IČO: , rozhodol Konkurzné konanie voči dlžníkovi: JWC SLOWAKEI, spol. s r.o., so sídlom: Družstevná 373/24, Dolné Vestenice, IČO: , sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 42 ods. 3, 205 ods. 1 O. s. p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že - sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, - ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, - účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, - v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, - sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, - účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, - rozhodoval vylúčený sudca, - súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, - konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, - súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, - súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, - doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vy-

5 6 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 122B / 2008 lúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa), - rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci ( 205 ods. 2, 205a ods. 1, 221 ods. 1 O. s. p.). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom. Okresný súd Trenčín dňa JUDr. Eva Vékonyová, samosudkyňa K sp. zn.: 29K/12/2008 Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Prievidza, so sídlom: G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozefa Melcera, bytom: Malinová 302, rozhodol Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Jozefa Melcera, bytom: Malinová 302. Do funkcie správcu sa ustanovuje: JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie: Centrum 27/32, Považská Bystrica. Konkurz sa uznáva za malý. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/12/2008 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Poučenie pre veriteľov: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len podmienená pohľadávka ). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na

6 OV 122B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 7 doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom. ( 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.) Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá ( 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Dlžník fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených v zák. č. 7/2005 Z.z. domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka primerane poučí. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia sa svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Okresný súd Trenčín dňa JUDr. Michal Fiala, sudca K sp. zn.: 28K/23/2008 Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Štefana Rajčana, bytom: Malé Kršteňany 90, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol Návrh na vyhlásenie konkurzu sa odmieta. Navrhovateľovi sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške ,- Sk zaúčtovaný pod pol. 18a 37/08 prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 198 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.). Okresný súd Trenčín dňa JUDr. Eva Vékonyová, samosudkyňa K sp. zn.: 28K/11/2008 Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Prievidza, so sídlom: G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO: , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2. AUTOTREND s.r.o. so sídlom: Šumperská 15/3, Prievidza, IČO , rozhodol Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom. Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 198 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.). Okresný súd Trenčín dňa JUDr. Eva Vékonyová, sudca K sp. zn.: 31K/10/2008 Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: , Daňový úrad Trnava, Hlboká č. 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PELAS MOTOR RACING TEAM, spol. s.r.o., Špačinská 134, Trnava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 12844/T, rozhodol Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: PELAS MOTOR RACING TEAM, spol. s.r.o., Špačinská 134, Trnava, IČO: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

7 8 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 122B / 2008 Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Okresný súd Trnava dňa JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka K sp. zn.: 31K/3/2008 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zsolt Nágel, nar , Veterná 6558/31, Trnava, rozhodol Súd priznáva predbežnému správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom: kancelárie: Radlinského 50, Piešťany, odmenu vo výške ,- Sk a úhradu preukázaných výdavkov vo výške ,- Sk. Učtáreň tunajšieho súdu je povinná vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške ,- Sk z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg , a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Trnava. Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( 205 ods.1o.s.p.) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods. 1 b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( 205a) f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Okresný súd Trnava dňa JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka K sp. zn.: 31K/7/2007 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LÖRINC A SPOLOČNÍCI spol. s.r.o., v konkurze, Hviezdoslavova 1260/19, Sereď, IČO: , zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 513/T, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2257/B, na vstup do konania rozhodol Súd povoľuje vstup Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: , do konkurzného konania na miesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, Galanta, IČO: , s prihlásenými pohľadávkami celkovo vo výške ,-Sk. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Okresný súd Trnava dňa JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka K sp. zn.: 4K/22/2007 OZNAM Okresný súd v Žiline, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka IMIKO s.r.o., Horný Val 15/17, Žilina, IČO: , zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici 25CoKR/7/2008, zo dňa : 25CoKR/7/2008 Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka IMIKO s.r.o., Horný Val 15/17, Žilina v konkurze, IČO: , správcom ktorého je Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Lietavská Svinná 368, Lietavská Svinná Babkov, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu v Žiline č. k. 4K 22/ zo dňa 7. marca 2008 takto rozhodol: Odvolanie odmieta. Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. V Banskej Bystrici 9. mája 2008 doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., predseda senátu

8 OV 122B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie 9 K sp. zn.: 4K/22/2007 Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: IMIKO, s.r.o., so sídlom: Horný Val 15/17, Žilina, IČO: , správcom ktorého je Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Lietavská Svinná 368, Lietavská Svinná Babkov, rozhodol I. Priznáva správcovi: Ing Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Lietavská Svinná 368, Lietavská Svinná Babkov, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške ,- Sk. II. Odporúča správcovi pri zisťovaní a zapisovaní majetku úpadcu do súpisu majetku podstát postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme splnenia účelu, ktorý má byť v tomto konaní dosiahnutý, a v rámci konania s odbornou starostlivosťou samostatne posúdiť, ktoré majetkové hodnoty úpadcu do súpisu majetku podstát zahrnúť. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Okresný súd Žilina dňa JUDr. Jaroslav Macek, sudca K sp. zn.: 4K/7/2008 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Milan Šintaj, nar , bytom: Okružná 326/5, Liptovský Mikuláš, rozhodol I. Ustanovuje dlžníkovi Milan Šintaj, nar , bytom: Okružná 326/5, Liptovský Mikuláš, predbežného správcu: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova 13, Ružomberok. II. Predbežný správca je povinný zistiť pobyt dlžníka a zároveň, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do 25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom. III. Nariaďuje pojednávanie a vyzýva účastníkov konania a ich zástupcov, aby sa dňa o hodine dostavili na prejednanie veci na Okresný súd Žilina, pojednávacia miestnosť č Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Okresný súd Žilina dňa JUDr. Jaroslav Macek, sudca Správcovia K Spisová značka súdneho spisu: 2K/16/2008 Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2008 S3 ULTRAGLSS, a.s. Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu ULTRAGLASS, a.s., Poľná 2, Medzilaborce 06801, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Prešove, na ul. Hlavnej 29 v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do hod. a od hod. do hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie, alebo telefonicky na tel. č. 051/ , alebo elektronickou poštou Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis. JUDr. Vladimír Babin, správca K Spisová značka súdneho spisu: 2K/10/2008 Spisová značka správcovského spisu: 2K10/2008 S2 Richard Tomáš Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Richard Tomáš, 1. mája 1230/12, Vranov nad Topľou, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Prešove, na ul. Hlavnej 29 v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do hod. a od hod. do hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie, alebo telefonicky na tel. č. 051/ , alebo elektronickou poštou Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis. JUDr. Vladimír Babin, správca K Spisová značka súdneho spisu: 25K/5/2008 Spisová značka správcovského spisu: 25K/5/2008 S16 VETES Vrbové s.r.o. Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu JUDr. Stanislav Volár, správca konkurznej podstaty dlžníka VE- TES Vrbové s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 174, Vrbové, IČO: , týmto oznamuje, že účastníci môžu nahliadnuť do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu správcom podpísaný výpis zo správ-

9 10 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 122B / 2008 covského spisu na adrese kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, Piešťany a to v úradných hodinách: pondelok piatok od 8,00 hod. do 13,00 hod. a od 13,30 hod. do 14,30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo telefonicky na tel. č JUDr. Stanislav Volár, správca K Spisová značka súdneho spisu: 2K 10/2008 Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2008 S1222 Marián Košťal Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Koštal, nar , Stará Bystrica č. 518, oznamuje veriteľom úpadcu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do spisu konkurzného konania v kancelárii správcu na adrese: Mydlárska 185, Žilina počas úradných hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.30 do hod. a od do hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na adresu kancelárie správcu, alebo telefonicky na tel. čísle: 041/ JUDr. Katarína Kováčová, správca. JUDr. Katarína Kováčová, správca K Spisová značka súdneho spisu: 31K/9/2008 Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2008-S1233 N-RADIO spol. s r.o. Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Mgr. Miloš Ágg, správca, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu N-RADIO spol. s r.o., so sídlom: Vajanského 7, Nitra, IČO: , v zmysle ustanovenia 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na ulici J. Simora 5, Nové Zámky, a to v pracovné dni od hod. do hod. a v soboty od 8.00 hod. do hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou ( alebo telefonicky na Mgr. Miloš Ágg, správca K Spisová značka súdneho spisu: 29K/11/2008 Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2008 S1139 DREVOUNION SLOVAKIA PRIEVIDZA, spol. s r.o. Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu JUDr. Ingrid Galovcová, správca úpadcu: DREVOUNION SLO- VAKIA PRIEVIDZA, spol. s r.o., so sídlom: Pravenec 271, v zmysle 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Centrum 5/9, Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle tel. 042/ JUDr. Ingrid Katunincová, správca K Spisová značka súdneho spisu: 39K 44/2005 Spisová značka správcovského spisu: 39K 44/2005 S703 TATRA DEVELOPMENT GROUP, a.s. "v konkurze" Dátum narodenia/ičo úpadcu (dlžníka): Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Speňaženie konkurznej podstaty úpadcu správca uskutoční podľa 27 ods. 1 ZKV predajom mimo dražbu za podmienok určených podľa 27 ods. 8 ZKV a schválených schôdzou konkurzných veriteľov, a to speňažením súboru majetku podľa 27 ods. 10 písm. c) ZKV. Predmet speňažovania podľa prijatého plánu speňaženia tvorí súbor č. 3 súbor pohľadávok, o ktorých zoznam možno požiadať správcu konkurznej podstaty v lehote 7 (siedmich) dní od uverejnenia tohoto inzerátu. Záujemcovia o kúpu súboru pohľadávok môžu svoje záväzné ponuky predkladať na adresu správcu spolu s ostatnými náležitosťami uvedenými v podmienkach speňažovania, a to záväzná ponuka sa doručuje v jednej neporušenej uzatvorenej obálke, ktorú záujemca obdrží od správcu na tento účel s označením príslušného hesla Ponuka konkurz neotvárať, aby jej doručenie (prevzatie správcom resp. ním splnomocnenou osobou) bolo zaevidované najneskôr do termínu uvedeného v inzertnej ponuke. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať. Záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu. Dokumenty o subjektivite je potrebné predkladať v originály, alebo v úradne osvedčenej kópii, nie staršie ako 7 dní, prípadne preložené súdnym tlmočníkom do úradného jazyka. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, SKP predá súbor majetku ďalšiemu záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia, prípadne sa SKP rozhodne, že celé ponukové kolo zopakuje. V zmysle schváleného plánu speňaženia odstupujúcemu záujemcovi vzniká povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty úpadcu zmluvnú pokutu vo výške 5 mil. Sk, pričom o takto stanovenú zmluvnú pokutu je SKP povinný ponížiť vratku ponúkanej kúpnej ceny odstupujúcemu záujemcovi. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi konkurznej podstaty sa podľa uvedených pravidiel uvedených v pláne speňaženia považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute. Správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku. Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 7 (sedem) dní odo dňa zverejnenia ponukového kola v dennej tlači. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a končí siedmym dňom o hod. Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet KP ponúkanú kúpnu cenu v celosti za konkrétny súbor majetku. Bankové spojenie úpadcu: Dexia banka Slovensko a.s., č. ú.: /5600. SKP otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Otváranie obálok urobí SKP na súde len za prítomnosti minimálne jedného člena veriteľského výboru a pracovníka súdu, o čom sa spíše zápisnica. SKP vyhodnotí obdržané ponuky najneskôr v lehote 30 dní od otvorenia obálok s ponukami s tým, že SKP je oprávnený prijať len ponuky, ktorých prijatie schváli veriteľský výbor. Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy vrátené do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. JUDr. Milan Antal, správca