Elektronizácia služieb NIP. Jozef Snopko odbor informačno-komunikačných technológií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronizácia služieb NIP. Jozef Snopko odbor informačno-komunikačných technológií"

Transkript

1 Elektrnizácia služieb NIP Jzef Snpk dbr infrmačn-kmunikačných technlógií

2 Elektrnizácia služieb NIP Prjekt má ambíciu predstaviť nvé, technlgicky invatívne riešenie agendy výknu inšpekcie práce v Slvenskej republike. Cieľm je psilnenie elektrnických nástrjv pre efektívne spracvanie a využívanie dát a zavedenie pskytvania elektrnických služieb verejnsti, vrátane pskytvania tvrených dát. Zavedenie IS umžní bčanm a právnickým sbám rýchly a spľahlivý prístup k: údajm inšpekcie práce, štatistickým výsledkm vyknaných inšpekcii práce, mžnsti nahlásenia nelegálnej práce a pdzrení z nelegálneh zamestnávania. Nvý IS zefektívni prácu zamestnancv Nárdnéh inšpektrátu práce a inšpektrátv práce tým, že získajú v reálnm čase prístup k: časvým harmngramm výknu inšpekcii práce spism prcesm a ich stavm.

3 Dôvd ISOP: pracuje v prstredí Visual FxPr, ktréh pdpra z strany Micrsft sknčila v rku 2010, neumžňuje rzšírenie, napjenie na web services, prepjenie s DMS ani inými IS VS, má pakujúce sa výpadky, dlhé dzvy, bmedzený pčet zstáv a časť údajv sa dň prepisuje z prtklv kntrle. Evidencia správnych knaní je vedená ddelene v frmáte Excel. Úrveň pskytvania elektrnických služieb je bmedzená, vrátane riešenia pskytvania tvrených dát.

4 Rzsah Elektrnizácia služieb: pre výkn inšpekcie práce, pre blasť vydávania právnení, svedčení a preukazv, pre blasť sprístupňvania infrmácií pdnikateľm, bčanm (pradenstv, vysielanie zamestnancv, registre). Zavedenie: systému na pdpru rzhdvania, nástrjv pre prevenciu a pskytvanie pradenstva, nástrjv pre výkn inšpekcie práce a rzhdvanie uznaní dbrných spôsbilstí získaných v iných členských štátch EÚ, nástrjv pre tvrbu a zverejňvanie tvrených dát, systémv riadenia a hdntenia kvality v rámci infrmačnéh systému. Napjenie: na dstupné referenčné registre, vnútrné prepjenie rgánv verejnej správy.

5 Mtivácia Verejnsť (bčania) vyššia efektivita výknu NIP a IP prispeje k zlepšeniu pracvných pdmienk a bezpečnsti pri práci zamestnancv, zefektívnenie vybavvania sťažnstí a pdnetv, zvýšenie infrmvansti a transparentnsti verejnsti vďaka zavedeniu pskytvania tvrených dát, skrátenie dby na vydanie svedčení a preukazv. Právnické sby (Pdnikatelia) zlepšenie pradenskej činnsti z strany NIP a IP, zvýšenie efektívnsti inšpekcie práce, s vplyvm na zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľv, zvýšenie infrmvansti a transparentnsti vďaka zavedeniu pskytvania tvrených dát.

6 Mtivácia Pracvníci verejnej správy zefektívnenie práce zamestnancv NIP a IP, ktrí získajú v reálnm čase prístup ku spism, prcesm, stavm a časvým harmngramm výknu kntrl, Nvý IS SAWO zabezpečí väčšiu mieru autmatizácie práce inšpektrv a menšiu chybvsť (autmatické prensy d IS, elektrnické frmuláre, autmatické kntrly a validácie prtklv). Orgány verejnej mci (OVM) vyššia kvalita splupráce vďaka lepšej výmene infrmácii a dát, zlepšenie krdinácie pri výkne kntrl.

7 Aktuálny stav

8 Biznis architektúra Kncvé biznis služby: Pskytnutie infrmácií vydaných a dbratých svedčeniach a právneniach NIP Pskytnutie zznamu sôb, ktré prušili zákaz nelegálneh zamestnávania Pskytnutie infrmácií vydaných svedčeniach a preukazch NIP Oznámenie hsťujúceh zamestnávateľa

9 Architektúra IS

10 Alternatívne riešenia

11 Alternatíva A d nthing Zachvanie súčasnéh stavu prinesie hrzenie dát, ktré sa v súčasnm IS nachádzajú a tiež pakvané bmedzenie výknu práce zamestnancami NIP a IP pri jeh výpadku. ISOP neumžňuje zadávať všetky ptrebné údaje z výknu agendy, a pret je nutná evidencia údajv v rôznych systémch, č spôsbuje zdĺhavé a prblematické narábanie s dátami. Čiastčná pdpra elektrnických služieb je zabezpečená rezrtným Dcument management system, ktrý ale nie je prepjený s ISOP, č prináša ddatčnú administratívnu záťaž pracvníkv. ISOP umžňuje genervať bmedzené štatistiky, analýzy a výstupné zstavy, ktré slúžia ak pdklady pri tvrbe plánv, vyhdncvaní jedntlivých úlh a pri dpčtch činnsti sústavy IP. IS nemžn prispôsbiť nvým pžiadavkám (legislatívnym, prcesným pdpra nvej agendy), pretže nie je mžné dpracvať nvé funkcinality.

12 Alternatíva B d smething Implementácia nvéh systému SAWO (mduly M1-M8) zabezpečí plnú pžadvanú funkčnsť a mžnsť prispôsbenia sa ptrebám vychádzajúcich z ptimalizácie prcesv a činnstí NIP a IP. Z hľadiska naplnenia kritérií a cieľv štúdie spĺňa alternatíva B všetky stanvené kritéria v MCA: pskytvanie elektrnických služieb a prepjenie s rezrtným DMS, prepjenie s IS statných subjektv VS, vytváranie znalstnej databázy, tvrba analýz a štatistických prehľadv, pužívanie elektrnických frmulárv, publikvanie tvrených dát, zaradenie registra nelegálnych zamestnávateľv medzi referenčné registre, manažérska pdpra pri plánvaní, kntrle a vyhdncvaní úlh, zabezpečenie stabilnéh fungvania IS.

13 Alternatíva C d the minimum Implementácia nvéh systému IS SAWO (mduly M4, M7, M8) zabezpečí minimálnu pžadvanú funkčnsť IS splnením must have pžiadaviek stakehlderv. Rýchla dzva systému dstráni prestje vzniknuté čakaním pri práci s IS. IS umžní uchvávať všetky ptrebné údaje z výknu agendy v jednej evidencii a vytvárať znalstnú databázu s histrickými dátami. IS ak pridanú hdntu pre bčanv pnúkne publikvanie dát a spracvaných výsledkv z výknv agendy inšpekcie práce na internetvej stránke. Riešenie zabezpečí publikvanie dát nelegálnm zamestnávaní v frme referenčnéh registra a čiastčnú pdpru elektrnických služieb vďaka napjeniu na rezrtný Dcument management system, ktrý ale nebude integrvaný s nvým IS SAWO.

14 Alternatíva C d the minimum IS nebude pdprvať integráciu s inými systémami VS (ani integráciu na DMS), IS nebude pdprvať tvrbu analýz a štatistických prehľadv, IS nebude plne pdprvať elektrnizáciu a autmatizáciu prcesv vyknávania agendy inšpekcie práce, IS nezabezpečí manažérsku pdpru pri plánvaní, kntrle a vyhdncvaní úlh.

15 Kritérium Vyhdntenie MCA Alternatíva A Spôsb dsiahnutia alt. A Alternatíva B Pžiadavka: Elektrnické frmuláre Cieľ: Zvýšenie pčtu pužívateľv IS právnených na zápis údajv Nie Án Pžiadavka: Stabilný IS Cieľ: Zrýchlenie prcesu spracvania údajv v IS (KO) Nie Án Pžiadavka: Autmatizácia prcesv, Prepjenie s IS statných subjektv VS, Plánvanie a rganizácia práce, Elektrnické frmuláre, Otvrené dáta, Referenčný register Cieľ: Optimalizvané prcesy v rzhdvacej činnsti NIP a IP Nie Án Pžiadavka: Plánvanie a rganizácia práce Cieľ: Zlepšené analytické kapacity na pdpru plánvania a riadenia inšpekcie práce Nie Án Pžiadavka: Referenčný register Cieľ: Pužívanie referenčných registrv (KO) Nie Án Spôsb dsiahnutia alt. B M2 - písmnsti sa budú tvriť v IS, v mdule M2, následne sa budú bezpapierv spracvávať v ďalších mdulch IS implementácia nvéh IS SAWO s primeranými dzvami Alternatíva C Nie Án M1 - analytika, M2 - tvrba písmnstí, M3 - knižnica nriem a predpisv, M4 - verejný prtál, M5 - integrácie, M6 - autmatizácia agend a internej splupráce, M7 - autmatizácia evidencie a registrv Nie - M6 - autmatizácia agend, M1 - analytika M4 - verejný prtál, M7 - autmatizácia registrv, M5 - integrácia Pžiadavka: Tvrba analýz a štatistických prehľadv Cieľ: Využívanie analytických kapacít na vyhľadávanie pdzrivých subjektv pre účely plánvania výknv inšpekcie práce Án bmedzený pčet reprtv a analýz Án M1 analytika Nie Pžiadavka: Referenčný register Cieľ: Zvýšenie efektivity zverejňvania pvinných údajv d príslušných registrv (KO) Nie Án M4 - verejný prtál, M7 - autmatizácia evidencie a registrv, M5 - integračné rzhrania Pžiadavka: Otvrené dáta Cieľ: Zvýšené pskytvanie tvrených dát a vyššia miera transparentnsti (KO) Nie Án M4 - verejný prtál, M1 - analytika Án Nie Án Án Spôsb dsiahnutia alt. C implementácia nvéh IS SAWO s primeranými dzvami bmedzene, bez integrácie na splupracujúce inštitúcie, M4 - verejný prtál, M7 - autmatizácia registrv bmedzene, bez integrácie na splupracujúce inštitúcie, M4 - prtál pre verejnsť, M7 - autmatizácia evidencie a registrv M4 - verejný prtál, s bmedzenými mžnsťami dátvéh spracvania Pžiadavka: Elektrnické služby Cieľ: Pskytvanie elektrnických služieb NIP Án bmedzený rzsah el. služieb; čiastčne funguje prstredníctvm rezrtnéh DMS Án M1 - analytika, M2 - tvrba písmnstí, M3 - knižnica nriem a predpisv, M4 - verejný prtál, M5 - integrácie, M6 - autmatizácia agend a internej splupráce, M7 - autmatizácia evidencie a registrv; čiastčne funguje prstredníctvm rezrtnéh DMS, integráciu zabezpečí M5 Án bmedzený rzsah autmatizácie: M4 - prtál pre verejnsť, M7 - autmatizácia evidencie a registrv Pžiadavka: Znalstná databáza Cieľ: Zvýšenie úrvne elektrnickej vnútrnej kmunikácie NIP a IP Nie - Án M3 - knižnica predpisv a nriem, M6 - nástrje na internú spluprácu, M7 - autmatizácia registrv a evidencií, M2 - tvrba písmnstí Án M7 evidencie a registre sú základm znalstnej databázy s knslidvanými histrickými dátami

16 Budúci stav

17 Biznis architektúra Aktéri a kmunikačné kanály:

18 Biznis architektúra Kncvé služby: Pskytvanie legislatívnej pdpry a znalstnéh systému pre fyzické sby a pdnikateľv v blasti chrany práce. Pskytvanie pradenstva a infrmácií zamestnávateľm, v blasti BOZP a chrany práce Pdávanie pdnetv na nárdný inšpektrát práce Pdávanie žiadstí vydanie právnení, svedčení a preukazv inšpektrátm práce Nahlásenie vysielania zamestnancv pre dlhdbú prácu v zahraničí Nahlásenie pracvnéh úrazu Oznámenie hsťujúceh zamestnávateľa

19 Biznis architektúra Business Služby pre G2E pre pracvníkv NIP a IP: Vyšetrvanie úrazv, havárií, smrteľných úrazv, chrôb z pvlania. Vyknávanie trhvéh dhľadu. Vyknávanie inšpekcie práce v kntrlvanm subjekte Evidencia infrmácií kntrlvanm subjekte v blasti inšpekcie práce Spracvanie výsledku výknu inšpekcie práce v kntrlvanm subjekte Autmatizvané genervanie výstupv pre klie IS SAWO

20 Architektúra infrmačných systémv 7 hlavných mdulv (M1-M7) a pdprný mdul (M8) M1 - mdul na tvrbu analýz a štatistických prehľadv M2 mdul na tvrbu písmnstí M3 - knižnica M4 verejný prtál M5 - integračný mdul M6 - autmatizácia agend a internej splupráce M7 - registre a evidencie M8 správa a pdprné funkcie

21 Technlgická a aplikačná architektúra IS

22 Implementácia a migrácia V rámci prjektu budú realizvané aktivity v celkvej dĺžke trvania 22 mesiacv, pričm prjekt pčíta s piltnu prevádzku pre dôsledné verenie pžiadaviek kľúčvých pužívateľv. Analýza, implementácia, nasadenie a testvanie jedntlivých mdulv M1-M8 bude prebiehať v rvnakm čase, pretže všetky sú vzájmne prepjené budú súčasne vyvíjane, nasadené a testvané.

23 Eknmická analýza Benefity: Odstránenie úknv: prepisvanie infrmácií d IS (16 pracvníkv 100%), čistenie duplicitných záznamv v databázach (8 pracvníkv, 2 hd/týždeň - 75%) Zníženie materiálvých nákladv: kmunikácia s bčanmi - pdania/rzhdnutia (6.308 zásielk/rk - 30%), kmunikácia s OVM ( zásielk/rk 100%) Občan/pdnikateľ + OVM: Referenčný register nelegálnych zamestnávateľv, tvrené dáta Prevencia pracvných úrazv a chrôb z pvlania Výmena dát s UPSVaR (2.600 dpytv/rk) priame napjenie na IS Čistá súčasná hdnta eknmická hdnta: ,88 Rk návratu investície: t9 Indikatívna výška finančných prstriedkv určených na realizáciu nárdnéh prjektu: ,00 Čistá súčasná hdnta celkvých výdavkv pčas celej živtnsti prjektu: ,00

24 Ďakujem Vám za pzrnsť