Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol Z průběhu školního roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA za školní rok

2 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol Z průběhu školního roku Učitelé a ostatní zaměstnanci Žáci Učební plány, předměty Výsledky vzdělávání Hodnocení činnosti sportovních tříd Výsledky našich žáků v soutěžích Projekty a projektové vyučování Exkurze a zájezdy (výběr) Zahraniční kontakty Divadelní a pěvecká sdružení Výběr z dalších akcí a událostí... 66

3 Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, vážení kolegové a kolegyně! Výroční zpráva Gymnázia Jihlava za školní rok je souborem informací, tabulek, fotografií, které se vracejí k událostem na naší škole. Některé zprávy jsou povinné ze zákona, jiné nám připadají zajímavé, neopomenutelné, že i po letech budou srozumitelně vypovídat o tom, že zase byl jeden školní rok rušný, veselý i smutný, naplněný úspěchy, někdy neúspěchy takový, jaký přináší jen život ve škole. V tomto školním roce studovalo na Gymnáziu Jihlava více než 780 žáků v 26 třídách 22 tříd v oboru Gymnázium, 4 třídy v oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Vzdělávací proces zajišťovalo 81 pedagogických pracovníků a 13 správních zaměstnanců. Maturitní zkoušky proběhly podruhé formou tzv. společné části (státní maturita) a profilové části (školní maturita). Všichni máme ještě v paměti, že společná část proběhla s problémy také několik našich maturantů protestovalo proti výsledku písemné zkoušky z češtiny jednomu z nich byl v odvolacím řízení změněn výsledek neuspěl na hodnocení uspěl se známkou chvalitebný, dvěma bylo změněno bodové hodnocení, které zlepšilo výslednou známku. Připomínám to proto, že právě tato část neproběhla dobře a ublížila státní maturitě tak, že zákonodárci chystají model, který bude pro příští dva roky pro maturanty na všech gymnáziích nemotivující skládat by se měly zkoušky z češtiny a cizího jazyka nebo matematiky v základní úrovni Považuji za nešťastné, že se nepodařilo udržet a rozvíjet vyšší úroveň maturitní zkoušky ve společné části. Věřím, že po uplynutí dalšího přechodného období bude společná část maturitní zkoušky stanovena tak, aby byla využitelná vysokými školami, aby měla pro naše studenty skutečně význam. Na konec této úvahy dodávám, že na GJ zvládli maturitní zkoušku všichni. Úspěšným zvládnutím přijímacích zkoušek získali možnost studovat na GJ noví žáci v pěti třídách jich v září nastoupilo 149, což je porovnání s dalšími středními školami stále vysoký počet. Přejme jim, aby i oni zvládli svých osm nebo šest nebo čtyři roky pobytu na gymnáziu a úspěšně zakončili studium podle doufejme rozumných pravidel zakončování studia na střeních školách v České republice. Nejen o tom je tato výroční zpráva Vážení přátelé, věřím, že vás zaujmou statě o studijních pobytech, projektových dnech, o úspěších v soutěžích, o aktivitách pěveckého sboru, divadelních souborů, o zahraničních pobytech, o Přeji Vám příjemné chvíle s naší výroční zprávou. září 2012 Miroslav Paulus 1

4 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol Charakteristika školy název: Gymnázium Jihlava sídlo: Jana Masaryka 1, Jihlava, odloučené pracoviště Legionářů 36, Jihlava IČ: , IZO: , IZO řed.: příspěvková organizace zřizovatel: Kraj Vysočina zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj /99-21 ze dne ředitel školy: Mgr. Miroslav Paulus, tel denní studium, celková kapacita školy: 880 žáků studijní obory: čtyřleté studium KKOV K/41, K/41, dobíhající K/401, 413, 420 šestileté studium KKOV K/61 osmileté studium KKOV K/81 počet žáků: 784 (26 tříd 12 na čtyřletém, 4 na šestiletém a 10 na osmiletém gymnáziu) počet pedagogických pracovníků (přepočtený): 67,1 počet provozních pracovníků: 14,9 celkový počet zaměstnanců školy: 82,1 Kontakty www: telefon: , fax: školská rada: ustavena předseda: JUDr. Tomáš Marek členové rady: za zřizovatele Ing. Jaroslav Vymazal, Ing. Václav Kodet za žáky, rodiče žáků Jiří Bartizal, JUDr. Tomáš Marek za pedagogické pracovníky Jiřina Kuncová, Zdeněk Krásenský Hlavní činnost: Gymnázium Jihlava je všeobecně vzdělávací škola, zaměřuje se na kvalitní přípravu k dalšímu studiu především na vysokých školách, na utváření potřebných životních dovedností. Vzdělává podle učebních plánů a osnov - závazných tematických plánů, od podle vlastního vzdělávacího programu od 1. ročníku na nižším gymnáziu, od v prvních ročnících vyššího gymnázia. Využívá dělení tříd (ročníků) na skupiny nejen ve výuce cizích jazyků, ale i v češtině, matematice, hudební a výtvarné výchově, v laboratorních cvičeních ve fyzice, biologii a chemii, dále v informatice a ve všech volitelných předmětech. Připravuje žáky na soutěže olympiády, ve kterých dosahují vynikajících výsledků v oborech, které si mnohdy vyberou pro vysokoškolské studium. Studenti si v závěru studia vytváří vlastní zaměření prostřednictvím volitelných předmětů. Součástí vzdělávání jsou projekty mezi nejzajímavější na nižším gymnáziu patřil projekt terénní vyučování v 3A8 a 1A6. Zajímavé jsou projekty ve spolupráci se zahraničními školami tradiční je spolupráce s německými gymnázii v Geseke a Weissenhornu. K podpoře výuky cizích jazyků patří dlouhodobé projekty Perfektní angličtina otevírá dveře do světa (letos končí) a English for better feature, i letos se konal studijně poznávací zájezd kvartánů do Anglie. Sportovní vyžití žáků je omezeno tím, že škola nevlastní venkovní sportoviště tělocvičny a posilovna však umožňují kvalitní sportování. Žáci sekund a prvních ročníků a kvint absolvovali 2

5 týdenní lyžařský výcvikový kurz, žáci třetích ročníků a septim týdenní letní sportovní kurz, žáci sportovních tříd kromě oborových soustředění společné zimní soustředění na začátku ledna. Vzdělávací proces byl jako každoročně doplněn o další aktivity divadelní festival JID a vystoupení našich divadelních souborů Hobit a Spoušť, hudební vystoupení a další aktivity pěveckého souboru HSGJ, zájezdy po naší republice i do zahraničí aj. Materiálně technické zabezpečení bylo obohaceno o bezdrátové připojení na internet v celé budově, v rámci projektů jsme získali vybavení do několika učeben (interaktivní tabule, výpočetní technika), ozvučili jsme tělocvičnu, zasedací místnost, projekční místností se stal i frekventovaný krček. Technické vybavení školy je na slušné úrovni, kterou je potřebné neustále zlepšovat, obnovovat to je v dnešní době opravdu obtížné. Budovu Legionářů 36 jsme v tomto školním roce využívali nárazově při pořádání nepravidelných aktivit, pravidelnou výuku jsme byli nuceni organizovat v hlavní budově, protože plánovaná rekonstrukce budovy byla odložena a budova je pro pravidelné vyučování nezpůsobilá. Zřizovatel školy Kraj Vysočina rozhodne o jejím dalším využívání. Přijímací řízení K/81 gymnázium (osmileté) přijato 30 žáků (z celkového počtu 85) K/61 gymnázium (šestileté) přijato 30 (z celkového počtu 40) K/41 gymnázium (čtyřleté) přijato 60 (z celkového počtu 109) K/41 gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) kmenové sporty: atletika, plavání, basketbal, volejbal - přijato 18 (z počtu 26), K/41 gymnázium (tělesná výchova) (čtyřleté) nekmenové sporty přijato 11 (z počtu 13) celkem do sportovní třídy přijato 29 (z celkového počtu 39) Přijímací zkoušky do oboru K/41 proběhly 10. ledna 2012 talentové zkoušky + testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. Přijímací zkoušky do oborů K/41, K/61 a K/81 proběhly 23. a 24. dubna 2012 testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. 3

6 Hospodaření školy v roce 2011 Příjmy přímá dotace UZ , Provoz , Sport. třídy UZ , Posílení UZ , Hustota a specifika UZ , Kompenzace mat. UZ , Speciální psych. UZ , Czechspain 26473,60 Projekt PERFA UZ ,25 UZ ,11 Projekt ENGLISH UZ ,27 UZ ,69 ICT Humpolec , ICT projekt 38880, * Olympiády UZ , Olympiády UZ , Projekt Comen ,21 prostředky ze zahraničí Lektor FJ 46400, Projekt Comenius (část. úhrada dětmi) účet , Celkem ,92 Ostatní výnosy tržby ,50, Pronájem 47695, Úroky přijaté 28628,01 Příjmy celkem ,64 * investiční dotace 52608, na účtu 403 Výdaje Spotřeba materiálu ,97 Spotřeba energie ,72 Opravy a údržba ,80 Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby ,31 Mzdové náklady , Zákonné soc. poj , Jiné sociální poj , Zákonné soc. náklady , Jiné sociál. náklady , Odpisy , Ostatní náklady z činnosti , Výdaje celkem ,80 Hospodářský výsledek 65074,84 Škola pracuje pouze v hlavní činnosti a dle směrnic Kraje Vysočina s maximálními úspornými opatřeními. Kladný hospodářský výsledek tržby z poskytování služeb. Propůjčení tělocvičny za účelem sportovního využití. 4

7 Zpráva o hospodaření OS za rok 2011 K mělo OS 609 členů, činnost řídil čtyřčlenný výbor. Stav k : pokladna účet celkem Příjmy: členské příspěvky dobrovolné příspěvky 6419 kopírka rockové oratorium úrok z účtu 191 vlastní příjmy účelové dotace: Město Jihlava, pro rock. orat Česko-německý fond, pro Geseke 7959 Kraj Vysočina, pro divad. soubor dotace celkem příjmy celkem Výdaje: soutěže, olympiády sportovní soutěže školní sportovní klub zahraniční styky doprava exkurze 1281 mimovyučovací akce 8341 kulturní akce divad. soubor Spoušť 5050 rockové oratorium maturity 5781 odměny maturantům 2700 vybavení školy výroční zprávy provozní výdaje 4116 odměna hospodářce vedení účtu, poplatky 1745 vlastní výdaje čerpání účel. dotací: dotace celkem výdaje celkem Stav k : pokladna účet celkem Zpráva byla schválena zástupci rodičů rockové oratorium Geseke divadelní soubor Spoušť 5

8 Výsledky kontrol MŠMT ČR, čj.: MŠMT / kontrola činnosti a účelovosti hospodaření s finančními prostředky poskytovanými MŠMT ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Závěr: Činnost GSP Jihlava probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro GSP. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky a jejich účel použití souhlasí s Rozhodnutím MŠMT, jehož nedílnou součástí je účel dotace. Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že nebyla shledána žádná pochybení ze strany řízení, organizace a užití finančních prostředků u oboru vzdělání GSP Jihlava Kraj Vysočina, veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků v průběhu projektu OPVK English for better feature: bez závad. 2. Z průběhu školního roku Srpen Přípravný týden (provozní porady, porada předsedů PK, třídních učitelů, úklid, individuální přípravy, pedagogická rada, schválení pracovního programu, doplnění klasifikace, opravné komisionální zkoušky). Září Zahájení školního roku. Pro všechny studenty byly zavedeny školní ové adresy, učitelé a studenti začali využívat služeb Microsoft Live pod doménou gymnaziumjihlava.cz Na své první schůzi se sešel školní parlament. Proběhly náhradní a opravné termíny maturitní zkoušky skládalo 5 studentů Studenti 3. ročníků, septim a sportovních tříd se na vodě, na horách, na kolech věnovali sportovním činnostem. Na sportovním kurzu nechyběly ani outdoorové aktivity. Vodáckým kurzem i přes méně příznivé počasí úspěšně proplulo 58 studentů a 8 pedagogů Vybraní studenti 4A6, 3B4, 4B4 a 8A8 se zúčastnili italsko-španělsko-českého projektu REACTION v Itálii (org. J. Ramírez Jiménez). 6

9 Na adaptačním kurzu na Chaloupkách pobývala se svojí třídní D. Němečkovou a paní psycholožkou I. Veselou třída 1A Na Kalichu se seznamovali, hráli hry, plnili úkoly a sportovali studenti 1A4, 1B4 a 1S4 (E. Hurychová, I. Málková, P. Procházka, I. Veselá, I. Fexová) Studenti 2. ročníků navštívili výstavu hub organizovanou mykology Muzea Vysočiny Proběhlo soustředění DS Spoušť v Kostelní Myslové, během kterého napsali scénář nové divadelní hry (vede I. Fexová) Studenti a studentky 1A4 a 4A4 zhlédli v Horáckém divadle hru A. Jiráska Lucerna (org. D. Šmídová) V učebně s počítači proběhlo první školeníčko v tomto roce na téma Nový (školitel M. Taláček) Ve volitelném předmětu Ekologie a užitá chemie proběhla diskuse studentů 2. ročníků na téma Ochrana přírody a životního prostředí v ČR. Besedu vedla Bc. V. Šimková. (Org. N. Kosová) V hodinách cizích jazyků si studenti různou formou připomněli Evropský den jazyků a velký význam jazykové gramotnosti v dnešní době Pilotní testování on-line prvních ročníků čtyřletého studia Přijď zahraj, zatancuj, zacvič, ukaž svoje obrázky, fotky, přečti básničku nebo povídku, zahraj divadlo, gympl není jen o učení. Na prvním absolutně neformálním setkání v klubu Bez prostoru se předvedli někteří gympláci (org. I. Fexová). Na 65 minutovém divadelním představení Don Quijote v DIODu byly třídy 2A4, 2B4, 3A6, 4A6, 5A8, 6A pedagogů zahájilo1. část vzdělávání na 36 hodinovém kurzu Respektovat a být respektován. Říjen Zdařilou akcí byl jazykově poznávací zájezd do Paříže (org. J. Svojsíková). Viz Exkurze, zájezdy výběr A8 se zúčastnila ve Vrakbaru akce Virtuální svět. (Org. M. Třísková.) Studenti maturitních tříd 4S4 a 8B8 zhlédli představení Tartuffe Games v Divadle Na Zábradlí. Jako součást pražské exkurze navštívila třída 4S4 zpravodajskou budovu České televize, 8B8 si prohlédla výstavu Neviditelná výstava (doprovod A. Dravecká, J. Marek) Do Národního divadla v Praze se vypravili studenti ročníků, aby se podívali na operu Nápoj lásky (org. M. Némová) Zasedací místnost byla dopoledne obsazena účastníky krajského semináře 61. ročníku Matematické olympiády kategorie A. (Org. J. Beneš.) V cyklu etických přednášek Dobro a zlo pokračovala za hojné účasti studentů i učitelů přednáška s následnou diskusí Prof. PhDr. Tomáše Halíka. O tématech Spiritualita pro naši dobu, Dialog kultur a Láska k nepříteli pak mohli posluchači diskutovat 4. vyučovací hodinu (org. L. Taláčková). 7

10 V úterý navštívili studenti 2A4, 2B4, 4B4 divadelní představení Hordubal od K. Čapka v brněnském Divadle Husa na provázku. K příjemné atmosféře zcela naplněného divadla se závěrečnými ovacemi ve stoje přispělo také vynikající herecké umění bývalého studenta Gymnázia Jihlava Ondřeje Jiráčka (ogr. Z. Ryklová) Zájemci o kulturu z ročníků zhlédli operu G. Donizettiho Nápoj lásky v Národním divadle v Praze (org. M. Némová) S názvem jednohodinová vernisáž se v krčku a přízemí staré budovy uskutečnilo druhé setkání školního klubu Bez prostoru. Výtvarné práce a fotografie vystavovalo 6 studentů Vernisáží byla zahájena výstava fotografií Petry Itterheimové v Malé galerii pod schody Jako součást projektu Za vědou do muzea se konala pro studenty 4. ročníků a oktáv přírodovědného zaměření instruktážní přednáška RNDr. Bezděčkové o významu vědecké činnosti a o struktuře odborné vědecké práce (org. E. Hurychová, N. Kosová). 25., Pracovníci Záchranné služby Kraje Vysočina školili studenty druhých ročníků, 4A6 a 6A8 na semináři První pomoc do škol Byl zahájen Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Gymnázium Jihlava se podílelo technickou pomocí, naši studenti pomáhali jako dobrovolníci při organizaci V parku u kina Dukla byl ve 13:00 hod. zahájen akt slavnostního odhalení sochy T. G. Masaryka. (Originál této sochy odstraněné v dobách komunistického režimu stával před jihlavským gymnáziem od r do r Autorem byl akademický sochař Jaroslav Šlezinger, odsouzený k 25 letům těžkého žaláře v politickém procesu. Zdárně tak byla završena snaha Spolku pro navrácení sochy TGM. HSGJ zazpívalo oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta Ach, synku, synku,, kterou pro sbor upravila a věnovala mu Sylvie Bodorová Elisina cukrárnička opět prodávala vynikající zákusky v krčku. Výtěžek akce směřoval na podporu vzdělání africké dívenky. Muzikál Carmen byl nádherným hudebním zážitkem pro studenty 1B4 (org. I. Fexová). Listopad studentů maturitních ročníků se bylo podívat na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně (org. L. Fasorová). Irena Stolínová byla organizátorkou akce Jak se použije matematika při archeologickém průzkumu nebo ve vašem MP3 přehrávači. Přednáška pro 8A8, 7B8 a 4B4 proběhla v Oblastní galerii Vysočiny v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Dvousté výročí od narození K. J. Erbena bylo připomenuto soutěžní přehlídkou, v níž studenti prezentovali své výtvarné práce, animaci, klasický přednes, ale i parodie inspirující se Erbenovými baladami. V rámci přednášky Hynka Bouchala, učitele z Gymnázia v Havlíčkově Brodě, který připomenul osobnost Erbena v Městské knihovně vystoupily Anna Gümplová a Sabina Nováková ze 3A4. Maturanti humanitních oborů byli seznámeni s informacemi jak napsat odbornou práci a vyhnout se plagiátorství (projekt Za vědou do muzea). Role přednášejícího se ujal PhDr. Petr Hrubý, PhD. ze společnosti Archaia. (Org. E. Hurychová.) Proběhlo školení ze série Počítač učiteli služby Lektor M. Taláček. Školili se učitelé českého, anglického, německého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Studenti a studentky právního semináře se zúčastnili ojedinělé akce, kterou byla exkurze do pankrácké věznice a do Muzea Policie ČR v Praze (org. Z. Vaňková) Další semináře pro soutěžící I. kol 61. ročníku MO kategorií B a C se konaly za mimořádného zájmu účastníků (J. Beneš) Na přehlídce středních škol v DKO Jihlava byly podávány informace také o možnostech studia na Gymnáziu Jihlava Školení první pomoci pro třídy 3A6 a 5A8. Projekce filmu Nickyho rodina na podvečerní benefiční projekci dokumentárního filmu byla přítomna skupina studentů 3B4, 7B8 a 4S4. Ve středu třídy 1A4, 4A6 a 3B4 zhlédly dopolední promítání filmu Matěje Mináče o siru Nicholasu Wintonovi (org. J. Marek) Pilotní zkoušky Německého jazykového diplomu. Představení Lucerna v Horáckém divadle navštívili někteří studenti 4A6, 3B4 a 4S Možnosti zájezdu do Prahy na divadelní představení Saturnina v Divadle ABC a Malou vánoční povídku v Divadle v Dlouhé využili kromě studentů také učitelé. Získali tak předvánoční náladu ještě dříve než začal advent (org. J. Marek) Studenti předmětu Cvičení z biologie a chemie vyslechli přednášku lektora z JČU Mgr. Pavla Dudy Evoluční psychologie člověka Petra Ryšková ze 4S4 vystavila své kresby v MGP. Kresby bust autorka doplnila originální plastikou srdce. V Dejvickém divadle v Praze pobývaly na představení Černá díra třídy 2A4 a 3S4 (I. Fexová) Pětidenní poznávací zájezd do Londýna pro 42 studentů zorganizovala V. Paulusová (Více Exkurze a zájezdy výběr) Pásmu věnovanému beatnické poezii, které uspořádal Divadelní klub v Horáckém divadle, naslouchali studenti 4A6, 7B8 a 8B8. Vystoupili zde naši současní i bývalí studenti Marek Hnatiak, 7B8, Jaroslav Plvan, 8

11 maturant 2011, Tomáš Hron, maturant Recitátory doprovázeli hrou na kytaru Štěpán Holub, 8B8 a Jakub Ruschka, 4A V zasedací místnosti soutěžili v krajském kole Pišqworek. Zajímavou přednášku PřF JČU na téma Komunikace živočichů vyslechli studenti Semináře ekologie a 2A Mgr. Karel Ryška uspořádal v S2PF krajský seminář pro řešitele Fyzikální olympiády kategorie D. Prosinec Závěrečné setkání účastníků kurzu Respektovat a být respektován s Tatjanou a Pavlem Kopřivovými proběhlo v zasedací místnosti. 22 pedagogů naší školy se v šesti dnech v průběhu tří měsíců seznamovalo s motivačními postupy použitelnými při výchově dětí ve škole. 35 studentů projevilo zájem zúčastnit se prezentace Masarykovy univerzity, která proběhla v rámci spolupráce s naší školou ICT školeníčko Nebezpečí internetu vedl M. Taláček V sále Dělnického domu se rozezněly sváteční tóny Vánočního koncertu gymnázia. Příjemnou atmosféru vytvořily nejen krásné české koledy, ale také skladby v angličtině, němčině, latině a francoužštině. Závěrečným zlatým hřebem programu bylo již tradiční vystoupení HSGJ se směsí vánočních písní Na gymnáziu se konalo krajské kolo Olympiády z chemie kategorie A. (Org. J. Šedivá.) Studenti 1A4, 4A6 a dívky z 3B4 besedovali s režisérem Matějem Mináčem, který natočil filmy o příběhu Nicholase Wintona Informační den V zasedací místnosti proběhlo oblastní kolo šachové soutěže (org. E. Hurych). 29 žáků z 1A6 navštívilo představení Jiráskovy Lucerny na scéně HDJ Třída 4B4 odjela na dvoudenní exkurzi po pražských pamětihodnostech spojenou s návštěvou divadelního představení (M. Korandová, V. Paulusová) cm sněhu, -3 C polojasno. To byly ideální podmínky, kterých si užily na upravených svazích a prašanu více než čtyři desítky studentů. Akci zorganizoval ŠSK Co je pravda o Šumavě byl název přednášky JČU pro studenty seminářů biologie maturitních ročníků. Příběhy bezpráví viz Výběr z akcí a událostí Probíhaly besedy pro studenty 1. ročníků na téma Nebojte se policie Minutou ticha byla zahájena výuka. Studenti a učitelé uctili památku prezidenta Václava Havla zapálením svíček u vchodových dveří, kde byl portrét V. Havla. Divadelní režisér Karel Brynda líčil studentům 3B4 své zážitky z vojenské služby, kterou absolvoval společně s našim bývalým prezidentem. Názory studentů ve 4A6 zaznamenával štáb České televize. Třídy 1A8, 1A6, 2A8, 3A8 navštívily v DIODu koncert Vysočánku. Komorní sbor Cantus spiritualis pod vedením Jaroslava Beneše vystoupil v krčku gymnázia v 17:00 hod. V Pivovarské restauraci k posezení, pojedení, pozpívání se sešli současní i bývalí zaměstnanci školy Od 14:00 hod. probíhal den otevřených dveří. K návštěvě byli zváni všichni zájemci o studium a jejich rodiče. Krásnou atmosféru předvánoční Vídně jelo poznávat 41 studentů s Z. Ryklovou a J. Ustohalovou. Přijďte podpořit své spolužáky, aby soupeřům nadělili co nejvíce gólů vyzýval plakát s pozváním na vánoční florbalový turnaj ve velké tělocvičně. Zvítězila třída 2S4, stříbrný post obsadila třída 6A8 a bronzoví byli hoši z 8A8. Leden Studenti 3.B a vybraní studenti zeměpisného semináře se dozvěděli spoustu zajímavostí na přednášce o Bangladéši, kterou s prezentací vlastních fotografií připravila absolventka naší školy Pavla Marušová, která v této nám vzdálené muslimské zemi žije a pracuje (org. D. Němcová) Probíhaly talentové a přijímací zkoušky do čtyřletého studia na obor Gymnázium se sportovní přípravou Ústní zkoušky Německého jazykového diplomu 2. stupně Ve středu proběhl krajský seminář MO kategorie A pro vybrané soutěžící, kteří úspěšně absolvovali obě části I. kola a postupují do II. (krajského) kola Studenti Marie Kopečková, Petra Šikolová, 1A4, Hynek Stehlík, 4A6 a Michaela Talpová, 3B4 byli přítomni na slavnostním křtu knihy Matěje Mináče Nickyho rodina, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně České republiky. Slovenský režisér společně s předsedkyní sněmovny M. Němcovou představili vzdělávací projekt Nickyho rodina do škol. Studenti zde ukázali humanitární aktivity, jichž se účastní. Program ukončily absolventky naší školy Klára Šimková a Markéta Hávová vlastní písničkou Hvězda. 9

12 Na plese Gymnázia Jihlava byly v DKO šerpovány svými třídními maturanti tříd 4A4 a 8A Na naší škole se konalo krajské kolo MO kat. A (hl. org. J. Beneš) studentů 1A4 a 4A4 navštívilo představení hry P. Kohouta Ubohý vrah. Netradiční podání, velmi dobré výkony herců i v prostředí Malé scény HDJ diváky zaujalo, jak ukázala následující beseda v hodině literatury (D. Šmídová). V učebnách staré budovy od 14:00 probíhalo okresní kolo Pythagoriády Hudebníci 4A6 a 2B4 navštívili Horácké divadlo, kde zhlédli večerní představení divadelní hry P. Schaefra Amadeus. V následující hodině hudební výchovy srovnávali hru s filmovou podobou v režii M. Formana (M. Némová) Zimní víkend prožilo 21 studentů z 1A6 a jejich třídní pod Javořicí. Ubytováni v hájence Čejkovně strávili páteční večer plněním různých úkolů a hraním her, které prohlubovaly jejich vzájemné poznávání. Následující den byl na programu vědomostní kvíz a výstup na Javořici. V neděli odpoledne se spokojená třída vrátila do Jihlavy (org. D. Němečková) Učebna N2PC3 byla doplněna o 15 nových žákovských počítačů, lze tak využívat 31 pracovních stanic pro individuální práci žáků na počítači Na lyžařském výcvikovém kurzu ve Špindlerově Mlýně si zimního počasí užívalo 27 studentů ze 3A6 (vedoucí J. Marková) Třída 3A6 pobývala v doprovodu J. Markové, M. Korandové a J. Němce celý týden na lyžařském kurzu na Erlebachově boudě Naše škola hostila soutěžící II. (krajského) kola Matematické olympiády kategorie P. V úterý navštívila třída 8A8 v doprovodu třídního učitele Milana Dvořáka a Dagmar Němečkové Prahu. Dopoledne bylo věnováno návštěvě NKP Vyšehrad. Poté se studenti přesunuli do České televize na Kavčích horách, kde vyslechli informace o historii a chodu ČT a v doprovodu zkušeného průvodce navštívili některá studia. Setkali se s několika známými osobnostmi z televizní obrazovky. Patrně největším zážitkem s puncem jisté nostalgie byla možnost sledovat natáčení pořadu Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou. Večer třída viděla moderní nastudování Shakespearova Krále Leara v Národním divadle Žáci a žákyně 2A6 a 4A8 besedovali s městskou policií Jihlava na téma Právní povědomí (org. M. Třísková). Pedagogická rada S pestrým programem se v 5. setkání loučil s 1. pololetím klub Bez prostoru (I. Fexová). Den otevřených dveří na Gymnáziu Jihlava proběhl od 14:00 do 18:00 hod. 10

13 V rámci Mezinárodního dne památky obětí holocaustu proběhl v 10:00 hodin u vchodu do gymnázia pietní akt. V chemické posluchárně předváděli studenti VŠCHT Praha hodinu moderní chemie. Akce se zúčastnily 4 třídy. Tématem byla přeměna energie a hodina měla za úkol ukázat žákům propojení chemie a fyziky v praxi (ogr. J. Šedivá) Studentům od kvarty až do 4. ročníku byla určena vycházka a beseda na téma Sochy Jaroslava Šlezingera v Jihlavě a vliv fašismu a komunismu na život a smrt lidí v Jihlavě, která byla pořádána v rámci cyklu besed a přednášek na etická témata (org. L. Taláčková) Zakončení 1. pololetí, třídní učitelé rozdali žákům výpisy z klasifikace. Únor studentů 2. a 3. ročníků se s M. Svobodou zúčastnilo Debatního programu Karla Poppera v anglickém jazyce jako součásti připravovaného projektu Gymnázia Nové Město na Moravě Ve 12:45 hod. se sešli všichni studenti školy a učitelé v tělocvičně na chvilku slávy, která byla věnována nejúspěšnějším studentům minulého roku V hodinách fyziky proběhla demonstrace se soupravou Vernier nejen pro naše žáky, ale též pro zájemce z jiných škol (org. K. Ryška) Ples gymnázia v DKO protančili maturanti 8B8 a 4B Byla zahájena volba volitelných předmětů. Na internetu byly zveřejněny anotace a studenti se přihlašovali prostřednictvím internetové adresy. 1. ročníky, 5A8 a 3A6 si do 2. ročníku volily jeden volitelný předmět na dva roky. 2. ročníky, 6A8 a 4A6 si k předmětu, ve kterém budou pokračovat, vybíraly 1 volitelný předmět na jeden rok. 3. ročníky, 7A8 a 7B8 si volily 2 tříhodinové a 2 dvouhodinové semináře. Průzkum zájmu o volitelný předmět probíhal od do , závazná volba od do Valentýnská cukrárna ve spojovací chodbě nás přilákala svými výbornými domácími zákusky. Výtěžek šel na charitativní účely Maturitní ples třídy 4S4 se konal v DKO Ve 3. ročnících proběhly besedy na téma Agresivita ve vztazích domácí násilí. Hlavním řečníkem byl Mgr. Křoustek, zakladatel občanského sdružení Nebojte se policie. V Muzeu Vysočiny pokračovaly také v letošním roce přednášky z cyklu Město, ve kterém žijeme, které vyslechly žáci tříd 1A6, 2A6, 3A8 a 4A Divadelní soubor Hobit předvedl v krčku školy premiéru jednoaktové hry Hana Švestková vás žádá o přátelství Pracovníci Záchranné služby kraje Vysočina školili žáky 3A8 a 1A6 v rámci projektu První pomoc do škol. - V průběhu února čtyři šikovní kvintáni Matěj Jakoubek, Marek Havlín, Viktor Němeček a Ondřej Holub navštívili všechny třídy nižšího gymnázia a 1. ročníky vyššího gymnázia, aby tam svým studentským humorem a odborně prošpikovanou prezentací seznámili závisláky a závislačky s tím, co jim všechno hrozí na i od internetu. Rada Kraje Vysočina vyhlásila 55 konkurzů na pozice ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Konkurzy byly vyhlášeny v souvislosti s novelou školského zákona, která zavádí ředitelské funkční období. Dle této novely všem ředitelům škol a školských zařízení, kteří byli 1. ledna 2012 ve funkci déle než 6 let, končí jejich funkční období 31. července Vyhlášení konkurzů se týkalo také Gymnázia Jihlava proběhla ve škole volba zástupce sboru do konkurzní komise. Stal se jím Miroslav Děchtěrenko. Březen Část zpěváků Hudebního sdružení Gymnázia Jihlava vystupovala při slavnostním otevření British Council centra v Jihlavě Vzdělávací přednášku o nejstarší historii Jihlavy v Muzeu Vysočiny vyslechla třída 1A8 a 2A Pro děvčata i pro chlapce primy se konala beseda o dospívání (org. M. Třísková) Na Hájence v Černém Dole a na Lesní boudě v Peci pod Sněžkou pobývali na lyžařském výcviku studenti 1A4 a 5A8. Cvičili D. Němcová, P. Suk, M. Janderka , S třídami 2A4, 2B4, 3A6, 4A6, 1B4 a 1S4 debatovali pracovníci Centra pro rodinu Vysočina o dobrovolnictví. Cílem je zapojit mladé lidi do dobrovolnické práce V divadle DIOD probíhal festival JID S očima dokořán. Vystoupily na něm i divadelní soubory gymnázia Hobit a Spoušť. V rámci výuky navštívili některá představení i naši studenti. 11

14 Na krkonošských svazích si užívaly jasného počasí a sněhu třídy 2A8 a 1B4 (Hájenka v Černém Dole, Erlebachova bouda ve Špindlerově Mlýně). Instruktory byli J. Němec, H. Řezníčková a M. Nečada Výběr studentů do nového španělštinářského projektu pod hlavičkou programu Comenius probíhal v odpoledních hodinách Pan ředitel Mgr. Miroslav Paulus obhájil před konkurzní komisí místo ředitele gymnázia. Gratulujeme k úspěchu. (Na 2. místo ze 4 kandidátů zařadila komise Mgr. Pavla Suka.) Za divadelním zážitkem odjely třídy 1S4, 2S4, 3S4 a 4B4 na představení Mefista do Divadla Pod Palmovkou (org. I. Fexová). Duben Oblastní přehlídka Středoškolské odborné činnosti proběhla v knihovně školy. Jarní koncert v sále hotelu Gustav Mahler zorganizovali učitelé hudební výchovy Němečková, Némová, Vyhnálková, Beneš. Program patřil zejména maturantkám z Hv V rámci estetickovýchovné exkurze navštívili studenti 2A4, 4A6 a 6A8 Prahu. Ve Veletržním paláci byly pro ně připraveny vzdělávací programy týkající se umění od konce 19. století po současnost. Dále jedna skupina absolvovala návštěvu Muzea A. Dvořáka, druhá procházku historickým jádrem Prahy s výkladem. V Národním muzeu pak studenti vyslechli operní árie v podání našich předních sólistů. Třída 1A6 měla hodinu školení o první pomoci J. Šedivá a J. Zlámalík organizovali v chemické posluchárně a laboratoři krajské kolo CHO kat. C a v posluchárně fyziky probíhalo zároveň krajské kolo Fyzikální olympiády kat. D (org. K. Ryška) První vyučovací hodinu proběhly informační schůzky organizátorů Jarních projektů s přihlášenými studenty. 12

15 Tématem přednášky prof. Vladimíra Smékala O hledání smysluplnosti lidského života byly rozhovory o etice dvou významných myslitelů 20. století, Viktora Emanuela Franka (zakladatele logoterapie) a Pinchase Lapida (židovského teologa a religionisty). Přednáška, cvičení a beseda byla určena nejen pro studenty, ale i pro veřejnost. Akci pořádala Česká křesťanská akademie a Gymnázium Jihlava Skupina studentů s D. Němečkovou a H. Řezníčkovou pracovala v rámci výměnného pobytu v německém Weissenhornu (viz Zahraniční kontakty) HSGJ se zúčastnilo soutěže středoškolských pěveckých sborů v Hradci Králové , Krajská kola MO kat. B, C a Z9 na naší škole (org. J. Beneš) Informační den. Od hod. zasedala pedagogická rada, na které bylo vyhodnoceno čtvrtletí. Proběhly volby do školské rady Naši školu navštívily dvě skupiny norských učitelů ve spolupráci s Vysočina Education. Součástí jejich pobytu byly také návštěvy ve vyučovacích hodinách. Akci zajišťovali M. Hendrychová, J. Kremínová a studenti 8A8 a 8B8. Pro norské hosty zazpíval komorní sbor Jaroslava Beneše. V zasedací místnosti probíhala Prezentiáda, kterou řídil náš absolvent Jakub Hurych Žáci 2A6 s třídní učitelkou B. Voldřichovou se vydali vlakem do Havlíčkova Brodu. V prostorách gymnázia si prohlédli mezinárodní putovní výstavu Anna Franková odkaz pro současnost. V Muzeu Vysočiny si popovídali s Mgr. Alenou Jindrovou o domácím a zahraničním odboji za 2. světové války a letcích RAF, kteří pocházeli z Vysočiny Přijímací zkoušky do 1. ročníků. Studenti v těchto dnech navštívili ZOO, film Lidice, byli na exkurzi v městské knihovně, na botanické exkurzi Studenti 1A4 a EV3 absolvovali terénní výukový program Krajina a lidová architektura západního Horácka. Program byl připraven centrem Chaloupky (org. D. Šmídová) Byla ukončena klasifikace maturitních ročníků Pedagogická rada pro maturitní třídy V DIODu proběhlo rozloučení s maturanty. 43 vybraných patnáctiletých žáků bylo testováno v rámci mezinárodního projektu PISA Maturitní ročníky se rozloučily se školou v posledním zvonění a obdržely vysvědčení Divadelní představení v angličtině The Canterville Ghost pro studenty 3. ročníků a septim zajistila J. Kremínová. Akce se uskutečnila v DKO a hrála anglická divadelní společnost The Bear Den ředitelského volna pro studenty, den sebevzdělávání pro učitele. Ve škole byla prováděna oprava topení. 13

16 Květen Maturanti psali písemnou zkoušku z českého jazyka společné části HSGJ pod taktovkou D. Němečkové vystupovalo na dvou koncertech v gotické síni na radnici a v sále kláštera v Nové Říši. Předvedli program, který nastudovali jako součást projektu Jan Novák skladatel mezi Moravou a bavorským Švábskem Písemná zkouška z anglického jazyka jako společné části maturitní zkoušky. Naše škola byla pořadatelem krajského kola CHO kat. B Beseda o problematice multikulturního soužití s muslimy byla určena pro žáky 4A8 a 2A6. Nejlepší studenti z celého kraje soutěžili na gymnáziu v krajském kole FO kategorie B. Maturující z matematiky psali didaktický test společné části Probíhaly další písemné testy a písemné práce ze společné části maturity Náhradní termín přijímacích zkoušek. 2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru K/41 Gymnázium (tělesná výchova) Přednášku Geneze zla v díle W. Shakespeara navštívili studenti 5A8, 7A8, 7B8. Profesor Hilský velmi poutavě vyprávěl. Přednáška byla zakončena diskusí a autogramiádou Gymnázium navštívili dva kolegové z Cygnum Gymnasium v Amsterodamu a probíhalo jednání o možné budoucí spolupráci Na programu Prevence nezávislosti ve Vrak baru byla třída sekunda A Třídy 3A8 a 1A6 pobývaly na terénním vyučování v Jedovnici v Moravském krasu Praktická část projektových dnů zahrnovala exkurze, poznávací zájezdy a s tím spojené různorodé pracovní činnosti (viz Projekty) Mgr. Křoustek přednášel ve škole na téma Prevence patologického chování. Cyklus besed Nebojte se policie se týkal tříd 6A8, 4A6, 2S4, 2B4, 2A Ústní maturitní zkoušky tříd 4A4, 4B4, 4S4, 8A8, 8B Výtvarníci tříd 5A8 a 3A6 se zúčastnili exkurze o lidové architektuře ve Žďárských vrších V průběhu týdne probíhalo testování ČŠI ve třídách 4A8 a 2A6. Týkalo se českého jazyka, angličtiny a matematiky Pro 10 tříd 1. a 2. ročníků proběhla ve velké tělocvičně beseda s Ivanem Doudou z nadace Drop In Studenti 2S4 a 2A4 se zúčastnili akce Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina Setkání s jedním ze zachráněných tzv. Wintonových dětí, panem Tomášem Graumannem proběhlo v hudebně. (Viz Výběr z akcí a událostí.) Kolegyně Zdeňka Ryklová oslavila v kruhu svých blízkých spolupracovníků významnější životní jubileum Na radnici proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Červen A8 a 2A8 se účastnily na Dni integrovaného záchranného systému V naplněném kostele sv. Ignáce vystoupil v Noci kostelů Komorní sbor Jaroslava Beneše Ve 13:00 hod. se sešli se svými třídnímu učiteli žáci budoucích1. ročníků čtyřletého studia. Informační den V příjemném prostředí Smetanových sadů probíhalo focení tříd. Mgr. Soňa Jurkovičová přednášela pro veřejnost o uměleckých památkách ve Florencii (součást Jarních projektů) Dobročinný koncert kvinty pro program Adopce srdce se konal v DIODu. Na představení Petrolejové lampy v Divadle komedie do Prahy odejel autobus studentů 1A4, 7A8 a 3A4 s D. Šmídovou a M. Némovu Studenti z gymnázia Geseke byli na výměnném pobytu u nás. (Více viz Zahraniční kontakty.) Žáci 4A8 a 2A6 si rozšiřovali jazykové znalosti na studijním a poznávacím zájezdu do Anglie Jako součást Hudebního festivalu G. Mahlera Hudba tisíců vyslechli naši studenti 1A4, 1B4, 1S4, 5A8, 3A6 a 6A8 koncert Rondo capriccioso v sále hotelu GM Proběhly třídní rodičovské schůzky budoucích studentů 1. ročníků všech studijních oborů Na Přírodovědné konferenci v Muzeu Vysočiny vystupovali se svými tématy studenti Šárka Jarošová Orchideje v oblasti Polné, Adam Jaroš Využití nových chemických sloučenin v praxi, A. Bártová Pesticidy a jejich vliv na okolí, Eva Tomíšková Vývojová stadia tasemnic v mezihostitelích Před naplněnou hudebnou školy vystupoval sbor HSGJ se svým krásným programem, v němž zazářili nejen sólisté, ale i celé hudební těleso Média dobrý sluha, ale zlý pán byl název přednášky a besedy o novinařině s Josefem Pazderkou, zahraničním redaktorem ČT a absolventem našeho gymnázia pro studenty a veřejnost od 10:00 do 11:40 v zasedací místnosti. Ukončení a zápis klasifikace do IS Bakaláři Ve staré, nové budově i spojovacím krčku probíhaly od 8:00 do 12:00 hod. prezentace a přehlídky Jarních projektů. Následovala burza učebnic. Od 13:00 se sešla pedagogická rada. 14

17 Třídní akce a výlety. 1A4 Zbraslavice (E. Hurychová), 1B4 Moravský kras (I. Málková), 1S4 Mladé Bříště (P. Procházka), 5A8 Hradec Králové (Z. Krásenský), 3A6 Ředkovec, Světlá nad Sázavou (A. Dravecká), 2A4 Slavonice (Z. Ryklová), 2B4 Mladé Bříště (M. Děchtěrenko), 2S4 Mezříčsko (P. Česnek), 6A8 Mezříčsko (R. Podloucká), 4A6 Řásná (J. Kuncová), 3A4 Muzeum, Takeshi (L. Taláčková, V. Paulusová), 3B4 Jemnice (J. Marek), 3S4 Vranovská pláž (J. Procházka), 7A8 Třeboň (M. Némová), 7B8 Vyšší Brod, Český Krumlov (J. Němec, M. Nečada), 1A8 Žďár nad Sázavou (M. Krejčová), 2A8 Borová u Poličky (D. Gurková), 3A8 Zvolenovice u Telče (K. M. Hübner), 1A6 Borová u Poličky (D. Němečková), 4A8 Vodní ráj, sport ve škole (A. Procházková), 2A6 Dalešice přehrada, okolí (B. Voldřichová), Úklid tříd a šatnových skříněk. Od 11:00 hod.byl na závěrečné pedagogické radě zhodnocen školní rok. Podvečerní posezení pedagogického sboru a zaměstnanců školy U Lyžaře Rozdání vysvědčení. 3. Učitelé a ostatní zaměstnanci Interní vyučující Jméno Pracovní úvazek Funkce 1. Paulus Miroslav, Mgr. Tv 2 ředitel školy 2. Suk Pavel, Mgr. Inf-Prg 6 zást. řed., zást. stat. org. 3. Poulová Štěpánka, Mgr. M 5,5 zástupkyně ředitele 4. Fasorová Lenka, Mgr. Ch-Bi 20 výchovná poradkyně 5. Beneš Jan, RNDr. M Beneš Jaroslav, Bc. D-Hv-La Brixi Dagmar, Mgr. A Česnek Petr, RNDr. M-Fy 23,5 TU 2S4 9. Děchtěrenko Miroslav, Mgr. Č 23 TU 2B4 10. Dravecká Anna, Mgr. M-Inf 23,5 TU 3A6 11. Dvořák Milan, RNDr. M-Ch 24 TU 8A8 12. Fexová Ivana, Mgr. Č-Zsv-Psy 25,5 13. Gurková Dana, PaedDr. N 24 PPK N, TU 2A8 14. Hendrychová Martina, Mgr. A-Č 21 TU 8B8 15. Hubáček Petr, Mgr. Tv Hübner Klaus Mike N 25 TU 3A8 17. Hübnerová Ivana, M.A. N Hurychová Eva, Mgr. D-La-Rj 21 TU 1A4 19. Kafková Vladimíra Vv-M 15,5 20. Karel Ladislav, Mgr. Inf-Fy-OSP 23 PPK Fy-Inf, správce IS 21. Konvalinková Ludmila, Mgr. Fj 23 PPK cizí jazyky 22. Korandová Marie, Mgr. A-Tv 18 TU 4B4 23. Kosová Naděžda, RNDr. Ch-Bi-Ek-Gen 24 koord. environ. výchovy 24. Krásenský Zdeněk Č-Tv 22,5 TU 5A8 25. Kremínová Jitka, Mgr. A 23 PPK A 26. Krondráf Martin, Mgr. M-Fy 23,5 TU 3A4, správce poč. sítě 27. Kuncová Jiřina, Mgr. A 22 TU 4A6 28. Málková Iva, PhDr. D-Rj 22 TU 1B4, kronikářka školy 29. Marek Jiří, Mgr. Č-D 24 PPK Č, TU 3B4 30. Marková Jana, Mgr. Bi-Tv Míšková Ilona, Mgr. M-Fy 22 TU 7B8 32. Nečada Michal, Mgr. Z-D 22,5 PPK Z-D 33. Němcová Dagmar, Mgr. Z-Tv Němec Josef, Mgr. Tv-Z 26,5 PPK Tv, TU 4S4 35. Němečková Dagmar, Mgr. Č-N-Hv-Sbz 23 TU 1A6 15

18 36. Novotná Milada, Mgr. A Parkanová Olga, Mgr. N Paulusová Věra, Mgr. A-Tv Procházka Jiří, Mgr. Tv-Z 8 TU 3S4 40. Podloucká Radka, Mgr. N-Zsv 25 TU 6A8 41. Procházka Pavel, Mgr. Fy 23,5 TU 1S4 42. Procházková Anna, Mgr. Bi-Tv 23 TU 4A8 43. Rohová Jana, PhDr. A Ryklová Zdeňka, Mgr. N-Č 24 TU 2A4 45. Ryška Karel Fy Řezníčková Hana N-Tv Stolínová Irena M-Dg 24 PPK M 48. Svoboda Milan, Mgr. A Svojsíková Jarmila, PhDr. Fj-Zsv 25 PPK Zsv, TU 4A4 50. Šedivá Jitka, RNDr. Ch-Bi 24,5 PPK Ch-Bi 51. Šedivá Monika, Mgr. Ch-Bi Šmídová Dagmar, Mgr. Č-Vv 22,5 PPK Ev 53. Taláček Milan, Mgr. Inf-Prg 17,5 koordinátor ICT, webmaster 54. Taras Ivan, Mgr. A Teplá Kamila, Mgr. A Třísková Miluše, PaedDr. Č-Ov 22,5 metodik protidrogové prevence 57. Vaňková Zdeňka, PhDr. Zsv-Právo Voldřichová Barbora, Mgr. Šj-D 21 TU 2A6 59. Vyhnálková Eliška, Mgr. Hv-Sbz Zlámalík Josef, RNDr. Bi-Ch 24 PPK předseda předmětové komise, TU třídní učitel Mateřská dovolená 1. Mikulíková Petrů Eva, Mgr.. 2. Nečadová Iveta, Mgr. Externisté 1. Bezděkovská Kateřina, Ing. arch. Šj 4 2. Hurych Emanuel, PaedDr., Ph.D A-Log, OSP 6 3. Janderka Miloš. Mgr. Z-Tv 9 4. Jurkovičová Soňa, Mgr. Vv 8 5. Koblížek Karel, ThDr. Náb 1 6. Kodet Jan, Mgr. Zsv-Svs Kotrba Tomáš, Ing. Ek 6 8. Krejčová Marie, Mgr. M 16 TU 1A8 9. Némová Marie, Mgr. Č-Hv 12 TU 7A8 10. Ramírez Jiménez José Šj Taláčková Linda, PhDr EtV Ustohalová Jiřina, PaedDr. Ch-ZA 11,5 Trenéři 1. Hubáček Petr, Mgr. trenér atletiky Procházka Jiří, Mgr. trenér basketbalu Ryška Petr, Mgr. trenér plavání 21 vedoucí trenér 4. Vašíček Petr, Mgr. trenér volejbalu 21 16

19 5. Háj Martin trenér basketbalu Javorek Lukáš, Mgr. trenér plavání Kristinus David, Mgr. trenér atletiky Zatloukal Tomáš, Mgr. trenér volejbalu 10 Správní zaměstnanci 1. Duba Zdeněk, Ing. správce počítačové sítě 2. Zdarsová Martina hospodářka, účetní 3. Pauzarová Zuzana sekretářka 4. Kučerová Lenka knihovnice 5. Pejchal Zdeněk údržbář 6. Mezerová Vlasta uklízečka 7. Pešová Jana uklízečka 8. Puchnerová Jaroslava uklízečka 9. Šimáková Lucie uklízečka 10. Vojtušová Jana uklízečka 11. Völklová Marie uklízečka 12. Teislerová Hana uklízečka 13. Tichánková Marie uklízečka Nově nastoupili Mgr. Monika Šedivá narodila se v Jihlavě. V letech absolvovala na zdejším gymnáziu osmiletý studijní obor. Po maturitě zvolila studium na Masarykově univerzitě v Brně, kde v r ukončila promocí Přírodovědeckou fakultu, obor biologie - chemie. První pedagogické zkušenosti získává na své mateřské střední škole, tedy Gymnáziu Jihlava, kam nastoupila ve školním roce Mladá kolegyně se ve svém volném čase aktivně věnuje sportu, již 18 let je členkou tanečního klubu HOTCH-POTCH v Jihlavě. Nyní je také trenérkou mladších členů. Změny během školního roku 1. Po mateřské dovolené nastoupily Mgr. Dagmar Brixi a Mgr. Eliška Vyhnálková. 2. Z mateřské dovolené se vrátila Ivana Hübnerová. Pedagogickou praxi vykonali Jaroslav Taras PdF Jihočeská univerzita České Budějovice, dějepis, český jazyk, u I. Málkové, D. Šmídové, září Marie Kapounová PdF Jihočeská univerzita České Budějovice, dějepis, němčina, září, u E. Hurychové, D. Gurkové Tomáš Mička zeměpis, u D. Němcové, září V porotách soutěží pracovali, další funkce Jan Beneš člen výboru Jednoty českých matematiků a fyziků; předseda krajské komise Matematické olympiády; člen Ústřední komise MO; člen poroty oblastního kola SOČ Marie Krejčová členka krajské komise Matematické olympiády; členka ÚK MO; členka výboru pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků; členka komise okresního kola MO Vlaďka Kafková členka komise okresního kola MO Štěpánka Poulová tajemnice krajské komise Matematické olympiády Irena Stolínová členka krajské komise Matematické olympiády Jitka Šedivá předsedkyně poroty krajských kol CHO; členka Ústřední komise Chemické olympiády; členka poroty oblastního kola SOČ Monika Šedivá členka poroty oblastního kola SOČ Josef Zlámalík člen poroty krajských kol CHO; člen poroty oblastního kola SOČ 17

20 Jiří Marek, Zdeněk Krásenský členové poroty okresního kola Olympiády z českého jazyka Naděžda Kosová, Jiřina Ustohalová členky poroty oblastního kola SOČ Eva Hurychová členka dozorčí rady dějepisné soutěže v Chebu; předsedkyně poroty oblastního kola humanitní sekce SOČ; koordinátorka projektu Za vědou do muzea Pavel Procházka předseda poroty oblastního kola přírodovědné sekce SOČ Iva Málková členka poroty okresního kola Olympiády z dějepisu; členka poroty oblastního kola SOČ Michal Nečada předseda poroty okresního kola a člen poroty krajského kola Olympiády ze zeměpisu; člen poroty krajského kola Olympiády z dějepisu Miluše Třísková členka poroty regionálního kola recitační soutěže pro nižší gymnázium Dagmar Šmídová členka poroty oblastního kola SOČ Karel Ryška člen poroty oblastního kola SOČ; předseda krajské komise FO; předseda JČMF pobočky Jihlava; člen fyzikální pedagogické sekce při JČMF; člen celostátního výboru JČMF; člen JČMF, člen výboru Fyzikální pedagogické sekce Petr Ryška předseda sekce plavání ČSPS a člen VV ČSPS Jitka Kremínová, Ivan Taras předsedové hodnotících komisí krajských kol konverzačních soutěží v angličtině Jiřina Kuncová předsedkyně hodnotící komise okresního kola konverzační soutěže v angličtině Ludmila Konvalinková, Jarmila Svojsíková členky komise krajského kola konverzační soutěže ve francoužštině Zdeňka Vaňková členka poroty regionálního kola soutěže Právo hrou Dagmar Němečková vede HSGJ Ivana Fexová vede divadelní soubor Spoušť Zdeněk Krásenský vede divadelní soubor Hobit Jaroslav Beneš vede komorní sbor Cantus spiritualis, sbor duchovní hudby složený z rodičů, prarodičů, studentů a přátel Gymnázia Jihlava Vzdělávacích programů se zúčastnili Anglický jazyk J. Kremínová absolvovala v průběhu roku několik školení k výuce Aj J. Kuncová, M. Korandová, D. Brixi zúčastnily se semináře k výukovým materiálům Onestopenglish V. Paulusová školila se k použití interaktivní učebnice M. Svoboda Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty název absolvovaného školení Všichni angličtináři byli na jednodenní konferenci anglického jazyka na ZŠ Otokara Březiny; jednou za měsíc absolvovali školící semináře k projektu English for better future J. Ustohalová absolvovala vzdělávací program anglického jazyka ukončený závěrečnou prací v anglickém jazyce Anglický jazyk v obchodní korespondenci Český jazyk D. Šmídová se zúčastnila přednášky v městské knihovně Hynka Bočana Mýtus o spoutání běsů Německý jazyk H. Řezníčková absolvovala školení k NJD s názvem Prüferschulung O. Parkanová účast na semináři Deutschlehrertag D. Gurková byla na semináři k Německému jazykovému diplomu Francouzský jazyk L. Konvalinková, J. Svojsíková se v průběhu roku pravidelně vzdělávaly v Atelieru pro učitele francoužštiny všech úrovní v kraji Vysočina, který vedla francouzská lektorka Marine Saettel 18

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 3 2. Z průběhu školního roku 2012 2013... 9 3. Učitelé a zaměstnanci

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Anglický jazyk 8:15 8:35 Mgr. Jana Svobodová / Mgr. Ladislav Douša / sp. - Anglický jazyk 8:35

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující 1.E 25.IX.15 Evropský den jazyků DDM České Budějovice workshop Kratochvílová 0 26.10.2015 planetárium Č.Budějovice výukový program Otáhalová, Křížová, Dvořák 40 Kč XII.2015 Jindřichův Hradec,Krýzovy jesličky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více