17. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika zaplnil námestie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika zaplnil námestie"

Transkript

1 7/ 7/2016 ROČNÍK XXIV 6 Po prevzatí 15-ročnej košarišskej organizačnej štafety a minuloročnej brezovskej premiére sa po roku v sobotu 2. júla 2016 začalo od skorého rána s prípravami národného behu. Športové podujatie otvorila primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková, riaditeľ pretekov Ing. Jozef Jurášek, ktorý v súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej triatlonovej únie a divákom neprekážali časové rozostupy medzi pretekármi v cieli. Ako prvá sa objavila víťazka na 5 km Jana Úradníková, druhé miesto vybojovala brezovská rodáčka Erika Farkašová a tretia dobehla domáca Andrea Borovská. 5 km trať zvládlo 43 štartujúcich. Na ťažkú mužskú trať vybehlo 74 vytrvalcov. S vysokými horúčavami i súpermi sa najlepšie vyrovnal Martin Vrábel z Piešťan, druhé miesto k radosti domácich divákov vybojoval Martin Plačko a tretí dobehol Dušan Tomčal z Lipova. 17. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika zaplnil námestie člena výkonného výboru Slovenského olympijského výboru, Jozef Repčík, brezovský rodák, ktorý je momentálne v prípravách na olympijské hry v Rio de Janeiro, a Ivan Ďurkovič, ktorý bol pri zrode myšlienky tohto behu a nevynechal hádam ani jeden z jeho ročníkov. Námestie sa postupne zaplnilo bežcami všetkých vekových kategórií a divákov. Vysoké horúčavy, dusno, napriek tomu sa súťažilo. Najhoršie na tom boli detské kategórie to sa teplota pohybovala okolo 35 C. Všetky detské kategórie sa behali na námestí, a tak to mali diváci, schovaní v tieni veľkého stanu, ako na dlani. I v tomto teple rozhodcovia napočítali v cieli všetkých kategórií 241 štartujúcich. Bežali sa dve hlavné trate. Trať 5 km bola určená pre ženy a veteránov nad 70 rokov a 14,5 km trať pre ostatné mužské kategórie. Dobeh pretekov bol na námestí za sprievodu hudobnej skupiny, a tak ani prítomným S traťou a s letnými horúčavami sa všetci popasovali úspešne. Na záver vyhodnotenia odovzdali zástupcovia Brezovej a Košarísk víťazné trofeje pre svojich najlepších bežcov. Starostka Košarísk Mgr. Anna Abramovičová odovzdala cenu Slavomírovi Reptovi, ktorý sa stal najlepším Košarišťanom už po deviatykrát. Pri- mátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková ocenila Martina Plačka. V tomto roku bol po prvýkrát Národný beh gen. M. R. Štefánika zaradený do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára. Jeho organizátori vyjadrili vysokú spokojnosť s prie- behom celého podujatia a riaditeľ tejto bežeckej ligy Pavel Bíla sa lúčil so slovami: Zařazení tohoto závodu do seriálu MSBP byl správný krok. Vy j a d r e n á spokojnosť pretekárov je zároveň poďakovaním všetkým, vďaka ktorým sa toto pekné športové podujatie mohlo uskutočniť. Poďakovanie patrí Mestu Brezová pod Bradlom a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu, zamestnancom mestského úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru, technickým službám, CVČ Domček, mestskej polícii, OOPZ, všetkým dobrovoľníkom a sponzorom. Gabriela Plačková

2 strana č. 2 Novinky spod Bradla 6 / 2016 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO Mestské zastupiteľstvo zasadalo za prítomnosti 8 z 11 poslancov a zamestnancov mesta. MsZ schválilo: - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky , - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, - Harmonogram zasadnutí a program MsZ na II. polrok 2016, - VZN mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2016 o určení názvov ulíc, - Dodatok č. 2 k Štatútu Mesta Brezová pod Bradlom, - predloženie žiadosti o NFP v rámci aktuálnej výzvy programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika , Prioritná os:1.využívanie inovačného potencionálu, za účelom realizácie projektu Exteriérová učebňa v bylinkovej záhrade, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, čo predstavuje sumu z celkových nákladov projektu Mesta Brezová pod Bradlom vo výške s DPH, - neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku mesta chata vo Dvoloch s.č. 729 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 4228/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m 2. z dôvodu jeho zlého technického stavu a likvidáciu uvedeného nehnuteľného majetku mesta jeho zbúraním, - každoročne realizovať prvú časť spomienkovej slávnosti v podvečer 3. mája (tradičný akt zapálenia vatier) a od roku 2017 každoročne organizovať celoštátnu časť spomienkovej slávnosti vždy v sobotu po 3. máji, - že hlavný kontrolór (HK) môže podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť v súlade s 18 ods. 1, 3. veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Prevody nehnuteľností: - žiadosť Tenisového klubu DOMINO, Brezová pod Bradlom, IČO: o súhlas na využitie pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, časti parcely reg. C-KN č. 2272/2, ostatné plochy o výmere cca 400 m 2, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na Liste vlastníctva č ako parcela reg. C-KN č. 2272/3, ostatná plocha o výmere 1333 m 2, za účelom výstavby budovy sociálneho zariadenia podľa vypracovanej architektonickej štúdie 2 M ateliér architektúry s.r.o. Po realizácii výstavby budovy sociálneho zariadenia žiadateľ má záujem odkúpiť predmetný pozemok, - žiadosť Dušana Šarudiho a manželky Adriany, obaja bytom Brezová pod Bradlom, o predbežný súhlas k odpredaju pozemkov označených ako parcely registra C-KN č vo výmere 20 m 2, zastavané plochy a nádvoria (na pozemku stojí garáž so s.č. 7360, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov zapísaná na LV 2628), parcela registra C-KN č zastavané plochy a nádvoria o výmere 794 m 2 (na pozemku stojí stavba s.č. 226, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov, zapísaná na LV 2628), parcela reg. C-KN č. 2142/2 vo výmere 20 m 2, trvalé trávne porasty a pozemku odčleneného v zmysle geometrického plánu, ktorý si žiadatelia dajú vyhotoviť na vlastné náklady, časť parcely registra C-KN č vo výmere cca 3686 m 2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných v LV č pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, - žiadosť Jaroslava Beňa a manželky Aleny, obaja bytom Brezová pod Bradlom o predbežný súhlas k odpredaju cca 35 m 2 pozemku, časti parcely reg. E-KN č. 947/4, druh pozemku vodná plocha vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, - žiadosť Jany Bandovej, rod. Reptovej, nar , bytom Budovateľská 407/7, Brezová pod Bradlom o predaj pozemku, označeného v KN ako parcela reg. C-KN č. 606/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m 2 a parcely reg. C-KN č. 606/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m 2 v spoluvlastníckom podiele 1/8 vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, - žiadosť Jany Kovačovicovej, zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 425 na Sídlisku Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, o predaj spoluvlastníckych podielov k pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom parc. reg. C-KN č. 1226/1 a 1226/2 vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom zapísaných na LV 1700, MsZ zvolilo: - p. Helenu Konkušovú za členku Komisie vzdelávania, mládeže a športu a Mgr. Pavla Michaličku a Mgr. Dianu Ďuricovú za členov Komisie pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície. MsZ zobralo na vedomie: - informáciu o činnosti MsR za obdobie od do bez pripomienok, - informáciu o stave vymáhania pohľadávok k , - Správu o plnení uznesení MsZ k , - rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktorým bola vykonaná II. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2016 rozhodnutím primátorky mesta, - plnenie rozpočtu mesta k príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa štruktúry, - Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016, Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015 na MsÚ Brezová pod Bradlom, Správu z kontroly ZŠ, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, Správu z kontroly ZUŠ, Horný rad 566/89, Brezová pod Bradlom. MsZ prerokovalo informáciu o daňovej pohľadávke Mesta Brezová pod Bradlom voči spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a.s., IČO: , so sídlom Športová 723, Brezová pod Bradlom vo výške ,54. Uvedená spoločnosť previedla svoj nehnuteľný majetok darovacou zmluvou na spoločnosť BIOTON, a.s., Čsl. Tankistov 1, Bratislava, hoci mala nevysporiadané záväzky voči Mestu Brezová pod Bradlom. Okresný súd Trenčín začal bez návrhu konanie vo veci zrušenia obchodnej spoločnosti ŠVS Bradlan Brezová pod Bradlom a.s., nakoľko z úradnej činnosti zistil, že uvedená spoločnosť spĺňa predpoklady pre zrušenie spoločnosti podľa 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka, pretože nespĺňa podmienky podľa 2 ods. 3 Obchodného zákonníka (nemá vlastnícke ani užívacie právo k nehnuteľnosti zapísanej ako sídlo spoločnosti, pretože túto nehnuteľnosť darovala spoločnosti BIOTON). Na základe vyššie uvedeného by sa stala pohľadávka mesta nevymožiteľnou. Súčasne vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu a odporúča primátorke mesta podať podnet na príslušnú prokuratúru vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neznámou osobou. MsZ neschválilo: - žiadosť Dušana Šarudiho a manželky Adriany, obaja bytom Brezová pod Bradlom, o predbežný súhlas k odpredaju pozemku označeného ako parcela reg. C-KN č vo výmere 479 m 2, trvalé trávne porasty a pozemku odčleneného v zmysle geometrického plánu, ktorý si žiadatelia dajú vyhotoviť na vlastné náklady, časť parcely registra C-KN č vo výmere cca 278 m 2, orná pôda, zapísaných v LV č pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom. Zamyslenie sa nad vývojom v Brezovej Dňa 26. mája 2016 sa uskutočnilo v Národnom dome stretnutie vedenia mesta a MsZ s občanmi. Hlavným bodom programu bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky K názornosti prezentácie tohto plánu sa nevyjadrujem, názor nech si vytvoria účastníci tohto stretnutia. Prekvapilo ma, že nikto z občanov na tento program nezareagoval svojím vystúpením. Hlavne na to, prečo tento program neobsahuje, ako docieliť príchod nových investorov na Brezovú. V MsZ prevláda názor, že vzhľadom na daný stav, v ktorom sa mesto nachádza, šanca je v rozvoji turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce. Preto v záujme splnenia tohto zámeru je treba maximálne pracovať na tom, aby sme pre tento cieľ získali čo najviac prostriedkov z rôznych fondov, hlavne z EÚ. Príčinám, prečo k nám investori neprichádzajú, sa chcem venovať v nasledujúcom čísle Noviniek. Zamýšľam sa nad niektorými ďalšími skutočnosťami, ktoré sa dejú v meste. Na spomínanom stretnutí som súcitil s Ing. Šubom, ktorý sa pri každej príležitosti

3 Novinky spod Bradla 6 / 2016 strana č. 3 domáha vrátenia preplatkov za vykurovanie. Kto sa o tento problém zaujíma, vie, že Bytový podnik Brezová (BPB) má dva spory, a to BPB MB a spor Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD) BPB. K sporu BPB s.r.o. MB: Tento spor sa ťahá neúmerne dlho. Ja od nástupu za poslanca sa tomu neustále venujem. V krátkosti pripomeniem niektoré skutočnosti. Po likvidácii SLUŽBYTU od uznesením MsZ č. 14/1993 sa vytvoril BPB. Mesto bezplatne obdržalo bytový fond, zariadenia na výrobu tepla a TÚV s rozvodmi. Záležalo na meste, ako sa rozhodne s týmto majetkom naložiť. Na základe vyhlásenia verejnej súťaže, prejednania v komisii pri MsZ a Mestskej rade (MsR) o usporiadaní tepelného a bytového hospodárstva v MB boli pozvaní 4 autori projektov. Medzi nimi aj Ing. Bezdek, ktorý navrhoval vytvorenie obecného podniku, ktorý však nedostal zelenú. Toto považujem za veľkú chybu, že mesto sa vzdalo majoritného vlastníctva celého tepelného hospodárstva. Pôvodne mesto vlastnilo 30%, neskoršie 38% a ďalší dvaja vlastníci spolu 62%. Dňa MB podpísalo zmluvu o nájme Súboru nehnuteľných a hnuteľných vecí s firmou HETECH Services a.s. Následne BPB zo dňa žaluje MB o zaplatenie ,- eur, úrok ročne zvyšuje cenu o 9 %. Pripomínam, že na zasadnutí Komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie pri MsZ dňa , po predložení dokumentov pani Závodnej z BPB z , vychádzajúceho z dodatku k zmluve, ktorým mesto prenajalo spoločnosti HETECH súbor strojov a zariadení, komisia prijala takéto doporučenie: Ak nie z právneho, tak minimálne z etického hľadiska uzavrieť spor s BPB, do konca volebného obdobia (2010). V opačnom prípade to bude nášľapná mína pre budúce nové vedenie mesta. A to, že to bude mať výsledok sporu na rozpočet mesta, je nepochybné. Ak tento majetok prenajímame zapracovať príjem do rozpočtu. Zúčastnil som sa i jednania s právnou zástupkyňou MB v tomto spore a na základe zoznámenia sa so zápisnicami z MsZ a ďalšími materiálmi, som si položil otázku, či konala a koná právna zástupkyňa aktívne v záujme MB. Poplatky za vykurovanie a dodávku TÚV v porovnaní za fungovania BPB a v súčasnosti nech posúdia sami užívatelia. K sporu OSBD BPB: O riešení vrátenia preplatkov som rokoval s predsedom OSBD. Nakoľko BPB neuhradil OSBD preplatky za vykurovanie, OSBD podalo žalobu na súd, kde uspelo. V dôsledku toho, že súdne rozhodnutie BPB nesplnil, OSBD dalo podnet na vymáhanie pohľadávky exekútorke. Táto pohľadávka má príkaz na vykonanie exekúcie zo dňa V exekučnom príkaze sa uvádza, aby po skončení súdneho sporu medzi BPB a MB v prípade úspešnosti BPB a povinnosti MB zaplatiť žalovanú sumu nevyplatilo povinnému (teda BPB) a pripísalo na účet exekútora pohľadávku a príslušenstva pohľadávky ako úroky, trovy súdneho konania a trovy exekúcie v celkovej výške okolo ,- eur, z toho úroky ,- eur. Nevyplatené preplatky sú vo výške takmer , - eur, ktoré sú zatiaľ nedobytné v dôsledku vyčerpaného účtu BPB. Podľa vyjadrenia predsedu OSBD, ak by MB odkúpilo pohľadávku, OSBD by sa vzdalo nároku za úroky v prospech MB. Otázka znie, kde vziať peniaze na odkúpenie pohľadávky. Preto som presvedčený, že bytové domy preplatky neobdržia skorej, dokedy sa neskončí spor BPB MB. Preto je úlohou a povinnosťou vedenia MsÚ i MsZ podnikať aktívne kroky pre čo najrýchlejšie skončenie tohto sporu. Na základe sledovania vývoja tohto sporu zastávam názor, že MB bude musieť BPB zaplatiť minimálne toľko, ako je výška pohľadávky OSBD voči BPB. Ďuriš Jozef, poslanec MsZ (Pokračovanie v čísle 7/2016) MESTSKÝ ÚRAD Vážme si naše ihriská Počas letných dní je pohyb na spoločných ihriskách väčší, čo nás samozrejme teší, a preto sa snažme ich využívať na to, aký majú účel. Nie sú miestom pre znečisťovanie psami a mačkami, fajčiarmi či skupinami mladých, používajúcich alkohol a podobne. Športoviská boli vybudované pre potreby nás všetkých, a preto nebuďme vandalmi, ktorí ich budú ničiť a poškodzovať, ale práve naopak. Buďme tí, ktorí idú príkladom ostatným a buďme k sebe a svojmu okoliu vždy ohľaduplní. Zároveň nesmieme zabúdať na dodržiavanie pravidiel, ktoré sú uvedené v jednotlivých prevádzkových poriadkoch. Filip Lang referát rozvoja a projektov Z CVČ Námestie ožilo detským džavotom Po minuloročnom úspechu sa rozhodli z krúžku Rytmus baby dňa 14. júna 2016 zacvičiť na Námestí gen. M. R. Štefánika. Zišli sa tu mamičky s deťmi, ktoré chodia pravidelne, každý utorok cvičiť do CVČ. Tentokrát sa rozhodli pre cvičenie na čerstvom vzduchu. Pridali sa k nim i nové mamičky. Počasie bolo ako stvorené na pohyb vonku. Deti si okrem tradičných hier (Kolo, kolo mlynské, Jeden kováč koňa kuje, Čížička ) zaskákali i na trampolíne. Spoznaj svoje mesto Pod týmto názvom sa niesla zábavno-súťažná hra, v ktorej nešlo len o znalosti, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich. Súťaže sa zúčastnili deti zo Školského klubu pri ZŠ, ktoré boli rozdelené do 4 družstiev. Počas hry sa dozvedeli o histórii mesta, porovnávali na fotografiách starú Brezovú a súčasnú Brezovú, priraďovali jednotlivé časti ženského kroja, dozvedeli sa, aké bylinky obsahovalo brezovské perko a súťažili v sadení kvetov, určovali význam nárečových slov a svoje vedomosti preukázali v kvíze. Jednotlivé súťaže boli bodované a nakoniec body zrátané. I keď sme vyhlásili víťazné družstvo, naprázno neodišiel nikto. Všetky súťažiace deti boli odmenené. Patrónkou celej súťaže bola pani primátorka, ktorá deťom porozprávala o meste i o svákovi Raganovi. Zuzana Hrajnohová CVČ Železnice v Brezovej pod Bradlom 25. júna sme v rámci akcie Nostalgická jazda vlakom pripravili v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom prezentáciu Železnice v Brezovej pod Bradlom. Prezentácia zobrazovaná na veľkoplošnej obrazovke predstavuje prostredníctvom tridsiatich dvoch dobových i dnešných fotografií železnice na území nášho mesta. Prvou z nich je železničná trať Jablonica Brezová pod Bradlom. Trať vznikla v rámci Uhorskej severozápadnej miestnej železnice (Magyár Északnyugati helyi érdekű vasút). Najprv, v rokoch 1897 až 1898, vybudovali trať Trnava-Kúty. Z nej sa v Jablonici odpája trať na Brezovú, kde je konečná stanica. Trať Jablonica Brezová bola otvorená 6. septembra Počas vojnového Slovenského štátu bolo plánované železničné spojenie Brezovej s Myjavou, no zostalo iba pri vymeraní a projekte a trasa sa nerealizovala. Osobná doprava na trati Jablonica Brezová pod Bradlom bola zastavená 2. februára Ďalšou železnicou siahajúcou na územie Brezovej bola úzkokoľajná lesná železnica v Malých Karpatoch. V rokoch vznikla v Smoleniciach továreň vyrábajúca chemikálie suchou destiláciou bukového dreva a v rokoch jej pobočná továreň v Dobrej Vode. Pre zásobovanie tovární drevom slúžila postupne sa rozširujúca sieť úzkokoľajných tratí. Najsevernejší výbežok siahal až po brezovský chotár na Širokej, kde v časti Kút trať končila. Úzkokoľajná lesná železnica zanikla v rokoch Čas-

4 strana č. 4 Novinky spod Bradla 6 / 2016 ti koľajníc dodnes slúžia ako stĺpy pri ceste na Širokej. V Brezovej existovali i dočasné stavebné železnice. Dočasná pozemná lanová dráha na Bradle slúžila pri stavbe Mohyly generála M. R. Štefánika v rokoch 1927 až Spájala otočku na konci cesty na Bradlo so staveniskom Mohyly vzdialeným 280 m. Koľaje dráhy prekonávali značné stúpanie hrebeňa Bradla, takže vozíky museli byť ťahané lanom. Dočasná stavebná úzkokoľajná železnica vznikla z dôvodu regulácie Brezovského potoka a výstavby cesty vedúcej pozdĺž potoka (dnešná Budovateľská ul.). Okrem iného dopravovala i materiál z kameňolomu na Ostrieži. Podľa pamätníkov po nej premávala Motív železnice v Brezovej sa dostal i na obálku knihy Ela Šándora Sváko Ragan z Brezovej parná lokomotíva. Bola demontovaná po dokončení výstavby cesty niekedy v 50-tych rokoch 20. storočia. Na Ostrieži zostal dnes už zarastený kameňolom a pri ňom betónový základ mlyna na drvenie kameňa. Prezentácia Železnice v Brezovej pod Bradlom je prístupná v otváracej dobe pamätnej izby a všetkých záujemcov o železnice na ňu srdečne pozývame. Matúš Valihora Súťaž vo varení guláša Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom vyzýva všetkých gulášnikov, ktorí chcú využiť svoje kulinárske umenie, aby sa prihlásili na 2. ročník súťaže vo varení GULÁŠA O brezovskú putovnú varešku. Súťaž sa uskutoční 6. augusta 2016 od hod. na Nám. M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Ukončenie súťaže bude o cca hodine. Prihlásiť sa môžete do Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť na alebo osobne vyzdvihnúť na sekretariáte MsÚ. Doručiť ju môžete osobne na sekretariát MsÚ, alebo elektronicky na ovej adrese: Bližšie info na tel. č. 034/ Súťažné podmienky: počet účastníkov v družstve: minim. 3, maximálne 5 osôb, ktoré musia mať zdravotné preukazy, družstvá sa musia prezentovať v čase od do hod. u usporiadateľa súťaže, družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia, družstvá musia mať vlastný kotlík,min. objem 5 litrov, družstvo uvarí guláš počas trvania súťaže z vlastných surovín, mäso na guláš bez obmedzenia množstva a druhu mäsa, musí byť pokrájané vopred (nesmie sa krájať na mieste) a variť sa bude tak, že oheň nesmie byť položený na holej zemi, pripravovať suroviny na varenie (krájanie cibule, založenie ohňa a pod.) je povolené až po oficiálnom vyhlásení súťaže. Do tejto doby si môže družstvo pripraviť len stanovište, za každý lístok predaného guláša (0,33 l) bude družstvu na konci súťaže preplatené 1,- euro. Túto podmienku sa súťažiaci zaväzujú rešpektovať. Družstvo si musí priniesť: chlieb ku gulášu, kuchynské náčinie (varecha, nože, doska na krájanie...), koreniny a ingrediencie podľa vlastnej vôle, masť alebo olej, slnečník alebo malý prístrešok proti slnku alebo dažďu (nie je podmienkou), nádobu na pitnú vodu. Usporiadateľ zabezpečí: drevo, pitnú vodu, taniere a lyžice, lístkový predaj guláša, pričom bude každému súťažiacemu preplatený počet lístkov, za ktoré vydal guláš, stôl na prípravu guláša iba na požiadanie (nachádza sa v prihláške), stánok s občerstvením. Zloženie hodnotiacej poroty: predseda + 2 členovia odborná porota bude hodnotiť celkový vzhľad, vôňu, chuť, kvalitu a konzistenciu mäsa guláša, v čase ukončenia súťaže odovzdá vedúci každého družstva misku so súťažnou vzorkou guláša usporiadateľovi, ktorý ju následne odovzdá porote na posúdenie, vzorky guláša budú hodnotené anonymne, okrem oficiálnej poroty bude vyhodnotené návštevníkmi najlepšie súťažné družstvo. Od všetkých súťažiacich bude usporiadateľ vyžadovať súťaženie v zmysle FAIR PLAY. Víťaz sa stane držiteľom Putovnej varešky na jeden rok. Občerstvenie a kultúrny program zabezpečuje usporiadateľ. Výťažok z predaja guláša poputuje na dobročinné účely. Na stretnutie s vami sa tešia usporiadatelia súťaže 2. ročníka súťaže vo varení GULÁŠA O brezovskú putovnú varešku. Záväzná prihláška na 2. ročník súťaže vo varení GULÁŠA Názov tímu: Meno, priezvisko (zástupca tímu) Tel. č. / mail kontakt: Stôl: ÁNO NIE (nehodiace sa prečiarknite) Všetky údaje je potrebné vyplniť! Záväznú prihlášku je možné stiahnuť zo stránky Vyplnenú prihlášku prineste osobne alebo zašlite do na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom Nám. M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom alebo om: Očami M. R. Štefánika Aj tento rok pripravuje C&C Slovakia, s.r.o. s mestom Brezová pod Bradlom kultúrne podujatie Očami M. R. Štefánika, ktorého súčasťou bude fotosúťaž na tému Spomienky. M. R. Štefánik zachytil svoje cesty na fotografiách, ktoré sú pre nás cennou dokumentáciou jeho života. Na svojich cestách bol často mysľou pri svojich najbližších, či už to boli rodičia, priatelia alebo rodný kraj, čo dokazuje aj jeho bohatá korešpondencia. Neskôr vo svojich spomienkach sníval o návrate k astronómii. Hovoril, že rád vymení svoje generálske hviezdy za hviezdy na oblohe. Žiaľ, tento sen, vyvolaný nielen spomienkami, sa mu už nesplnil. Radi sa vraciate na miesta z detských čias, stretávate sa s ľuďmi, s ktorými spomínate na spoločne prežité chvíle, alebo si v mysli vybavujete napríklad atmosféru z letných večerov, keď ste na oblohe pozorovali padajúce hviezdy? Spomienky sú ako film, ktorý si môžeme kedykoľvek pustiť a zastaviť. Niekedy ich prenášame do prítomnosti a snažíme si ich udržať v živote čo najdlhšie. Zapojte sa do fotosúťaže a pošlite nám fotografie, ktoré prezentujú vaše spomienky. Neza-

5 Novinky spod Bradla 6 / 2016 strana č. 5 budnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie nám môžete poslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára Prihlásenie do súťaže, ktorý je k dispozícii na do Ďakujem Návštevy expozície o Dušanovi S. Jurkovičovi a prezentácií o Mohyle M. R. Štefánika na Bradle či o minulosti nášho mesta i kraja hojne využívali v práve ukončenom školskom roku aj žiaci našej školy. Veľmi si vážim spoluprácu s vedením ZŠ a jej pedagógmi. Vyslovujem im uznanie a úprimné poďakovanie za pestovanie záujmu našich žiakov o poznávanie miesta, kde žijú. Želám všetkým žiakom a ich pedagógom zaslúžilý oddych a načerpanie nových síl. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pekné prázdniny plné radosti, zaujímavých zážitkov, slnka, pohody! Matúš Valihora Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča Nultý ročník v Streetballe Posledný pondelok škol. roku 2015/2016 sa konal nultý ročník turnaja v Streetballe. Pre zorganizovanie tohto podujatia sa rozhodla Komisia školstva, športu a mládeže pri MsZ v Brezovej pod Bradlom. I keď sme pôvodne plánovali turnaj na Nám. 7. apríla, počasie nás zahnalo do telocvične ZŠ. To však nikomu neprekážalo a 8 tímov žiakov II. stupňa sa pustilo do boja. Súťažiaci predvádzali to najlepšie zo svojich schopností a ponúkli divákom pravé športové zápolenie. I keď nie vždy to vyšlo podľa ich predstáv. Napokon boli vyhlásení víťazi, ale nik neodišiel naprázdno, každý súťažiaci si odniesol malú sladkú odmenu. Streetball sa skončil úspechom športu vo vynikajúcej atmosfére. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Eliške Reptovej a pánovi učiteľovi Mgr. Michalovi Klandúchovi, že obetovali svoj voľný čas a pomohli pri rozhodovaní. Veríme, že sa nám podarí v budúcom roku zorganizovať i prvý ročník. Zuzana Hrajnohová CVČ Deň detí podľa rôznych receptov starých i nových hier Prognózy počasia zelenej žabky, ktorá na nás mávala z plagátu, boli už od začiatku nie veľmi lichotivé. Pršanie a ochladenie. Všetci sme sa tešili na oslavu dňa našich ratolestí. A tak sme si priali slniečko. Vyšlo to. Tím ľudí, ktorí pripravovali program - útvar kultúry a miestnych tradícií, centrum voľného času Domček, technické služby a tím ľudí, ktorí pomáhali priamo denné centrum seniorov, Dobrovoľný hasičský zbor, okresný obvodný policajný zbor, členky o.z. Považská sokolská župa M.R.Štefánika, zamestnanci MsÚ, MsK, deti z CVČ Domček a DTS I.C.E a ostatní tu nemenovaní dobrovoľníci odviedli skvelú prácu počas tohto celého popoludnia. Okrem toho sme sa vrátili v čase a pripomenuli si aj hry, ktoré už deti nepoznajú. Jedine ak z rozprávania starých a prastarých rodičov ako napr. dupa. Veľká škoda, že hru cemelku sme deťom v tento deň nemohli ukázať a zahrať si ju, ale nemali sme na to priestor kvôli bezpečnosťi. Ale určite sa k nej vrátime inokedy a na inom mieste. Z tých novších to boli hlinené gulôčky. Vyrábali sme vrtuľky, ukázali, ako sa z plastových fliaš dajú urobiť ruské kolky, hrali sme šípky, hula hop, skákali sme škôlku, na trampolíne, tí, ktorí vliezli do papule veľkému žralokovi, tak skončili vo veľkom skákacom hrade. Už zrezaný Máj slúžil ako kladina v brezovskom štvorboji, kde sa aj podliezalo, preskakovalo, nosilo... Spoločne s tetami s DC seniorov sme zdobili medovníčky. Najmenší mali radosť v detskom kútiku. Skákali (aj v hrade), hádzali do koša, preliezali... jednoducho šantili. Samozrejme nemohla chýbať vďaka našim dobrovoľným hasičom obľúbená aktivita skákanie do plachty a ujom policajtom, ktorí deťom sprostredkovali prehliadku policajného auta. Nemôžem zabudnúť na vystúpenie detí zo školského klubu detí a DTS I.C.E. Nechýbalo občerstvenie, balóniky, sladkosti, cucu vata, zmrzlina. Aby ste si nemysleli, že naši mestskí policajti zabudli na oslavu Dňa detí. Nezabudli. Deň predtým bolo celé dopoludnie vďaka ich pozvaniu hasičského zboru z Myjavy námestie plné nádejných malých hasičov. Všetkých detí zo škôlok. Videli inú techniku, ako máme u nás na hasičskej stanici. Veľmi sa im páčila štvorkolka s možnosťou vyskúšania si špeciálnej hasičskej techniky. Oslavu Dňa detí bude deťom pripomínať odznak smajlíka, ktorý deti dostali spolu so sladkou odmenou. My ostatní sme si zaslúžene odniesli pekný pocit z usmiatych tvárí tých, ktorým bol 30. máj a 1. jún venovaný, za čo patrí ešte raz všetkým usporiadateľom veľké ĎAKUJEM. H. Valová OBČAN SA PÝTA, MY ODPOVEDÁME 1. Eviduje mesto nejaké čierne stavby vo svojom katast. území? Ak áno, ktoré? 2. Uskutočňujú pracovníci stavebného a životného odboru pravidelne obhliadky mesta? Ak áno, ako často? 3. O koľko hrobov miestnych dejateľov sa stará mesto? Konkrétne som si všimla zanedbaný hrob organára Šaška. Ďakujem za odpovede. Anna Kostelná 1) Mesto neeviduje žiadne čierne stavby v k.ú. Brezová pod Bradlom 2) Pracovníci útvaru výstavby, životného prostredia a komunálnych činností pri každom zvolanom ústnom pojednávaní vykonávajú obhliadku predmetného miesta, na ktorom zisťujú skutkový stav. Ing. Denisa Zuščíková vedúca Útvaru výstavby, život. pr. a komunál. činn. 3) V súčasnosti mesto Brezová pod Bradlom neudržiava žiadne hroby miestnych dejateľov. Kultúrna komisia pôsobiaca pod vedením mestského zastupiteľstva v súčasnosti pripravuje zoznam všetkých hrobov významných dejateľov pochovaných na Brezovskom cintoríne a následne prijme rozhodnutie, z ktorého vyplynie starostlivosť o jednotlivé hroby. Mestský úrad investoval do hrobu pána učiteľa Batku. Tento hrob bol naklonený a hrozil pád, preto ho odborná firma sanovala a vyrovnala. Bohuslav Krippel, riaditeľ TS

6 strana č. 6 Novinky spod Bradla 6 / 2016 NÁZORY / KOMENTÁRE Na margo Kde to už všetko je... Pozeral som nedávno v televízii slovenské hádzanárske reprezentantky, keď hrali v Poľsku. Bola medzi nimi aj Betka Rechtorisová, posledná hráčka z nášho školského športového strediska TJ Bradlan (tréneri Ivan Nosko, Eliška Reptová), ktorá ešte aktívne pôsobí v Ostrave. Darilo sa jej a vyvolala vo mne pretlak otázok, prečo hádzaná v našom meste po päťdesiatich úspešných rokoch skončila... Spomínam na dievčatá, hlavne tie v prvých generačných ročníkoch, s akým nasadením, tempom, rýchlosťou a výrazným herným náskokom boli pred súperkami. A akú im vtedy zodpovední funkcionári pripravili modernú infraštruktúru, ktorá ešte i dnes inde mnohým chýba... No naša hala v učilišti zíva prázdnotou a škola s internátom sa vyprázdňuje od starého nábytku i ďalšieho vybavenia. Ešteže sa dejú aj horšie veci, ktoré nás oslovujú, a tak jedno z najmodernejších učilíšť sedemdesiatych rokov minulého storočia v ČSSR s naším tichým súhlasom aj fyzicky dokonáva. Peter Uhlík Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod Bradla. Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na adresu: brezova.sk alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla. ŠKOLSTVO Po stopách M. R. Štefánika Koncoročný výlet 5. A a 5. B, ktorý sa uskutočnil 10. júna, niesol názov Po stopách M. R. Štefánika. Začal návštevou Pamätnej izby D. Jurkoviča, kde sme si doplnili informácie o stavbe a rekonštrukcii Mohyly M. R. Štefánika a o jeho pohrebe. Cez Dvoly sme sa presunuli na Košariská do Múzea M. R. Štefánika. Pani sprievodkyňa nám veľmi zaujímavo porozprávala o živote M. R. Štefánika a so záujmom sme si popozerali všetky vystavené exponáty. Cestou späť sme poriadne zmokli, ale domov sme prišli spokojní a s novými poznatkami. kolektív žiakov 5. A Pestrý záver šk. roka 30. jún dal definitívnu bodku za školským rokom 2015/16. Pre niektorých žiakov bol úspešný viac, pre iných menej, pre niektorých bol prvým, pre iných posledným... Výchovno-vyučovacie výsledky zhrnula pani riaditeľka vo svojom príhovore na školskom dvore pri slávnostnom ukončení školského roka. Zároveň boli vecnými cenami odmenení tí žiaci, ktorí počas roka uspeli vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Športovkyňou školy sa stala Lenka Palanská zo 7. A triedy. Titul premiant školy, ktorý väčšinou prislúcha jednému z odchádzajúcich deviatakov, udelený nebol. Brány brezovskej základnej školy opúšťa 37 žiakov, z toho 34 deviatakov, 2 žiačky odchádzajú na bilingválne školy a 1 žiak na 2-ročný učebný odbor. Na I. stupni zo 154 žiakov prospelo s vyznamenaním 86, z toho 51 so samými jednotkami. Na II. stupni z 205 žiakov malo len 8 žiakov samé jednotky, s vyznamenaním prospelo 55 žiakov, prospelo veľmi dobre 63 žiakov, prospelo 70 žiakov. Žiaľ dvaja žiaci ostávajú v tom istom ročníku a ďalších 14 žiakov má možnosť absolvovať opravnú skúšku v auguste (14-krát z matematiky, 3-krát z angličtiny, po jednej skúške z geografie a chémie). Pedagogická rada musela udeliť niekoľko výchovných opatrení, ba aj pristúpiť k zníženiu známok zo správania: ôsmi chlapci majú dvojku, jeden šiestak za rekordný počet vymeškaných hodín (192) štvorku. Súčasťou vyučovania boli návštevy divadiel, múzeí, galérií, vzdelávacie exkurzie, výchovné koncerty a samozrejme koncoročné výlety. Medzi najväčšie akcie I. stupňa v posledných týždňoch patrili Olympijské hry zdravia (súťažia vybraní žiaci z každej triedy v štyroch základných disciplínach, putovný pohár získal kolektív v 1. A) a návšteva dopravného ihriska vo Vrbovom. U druhostupniarov zarezonoval predovšetkým English week (týždenný kurz anglického jazyka s lektormi z anglicky hovoriacich krajín) a Záchranársky deň žiakom bola predstavená nielen každodenná práca záchranárskych zložiek, ale mali aj možnosť prežiť zásah ozbrojenej jednotky proti páchateľom trestnej činnosti a odhaľovanie drog pomocou špeciálne vycvičených psov. Deviataci navyše absolvovali prevenciu so zameraním na sexuálnu výchovu a na mediálnu gramotnosť v oblasti sociálnych médií, exkurziu v čističke odpadových vôd a už tradičný 3-dňový výlet do Prahy. Časť ôsmakov sa vybrala so svojimi triednymi učiteľkami do Vysokých Tatier vlakom. Siedmaci okúsili jarnú Viedeň a šiestaci južnú Moravu. Až po klasifikačnej porade prebehol výchovný koncert pre všetkých žiakov so zameraním na poskytovanie prvej pomoci. Veríme, že všetky uvedené akcie prispeli k tomu, aby sa nastávajúce prázdniny zaobišli bez zbytočných úrazov či priestupkov a v prípade núdze budú aj deti vedieť poskytnúť náležitú pomoc druhým. Stretneme sa v pondelok 5. septembra Jana Reptová Poďakovanie Deti a vychovávateľky ŠKD ZŠ Brezová pod Bradlom ďakujú poľovníkom PZ POLE za príjemné popoludnie strávené v prírode spojené s jazdou na koni, vychádzkou do lesa i poznávaním vtáčikov a hmyzu v našich lesoch. Po vyčerpávajúcich aktivitách v zdravom prostredí sme si pochutili aj na výborných opekaných špekáčikoch. Ved. ŠKD Kostelná Anna Ako deti v škôlke na Sídlisku D. Jurkoviča S Mackom Uškom spoznávajú svet Materská škola poskytuje priestor a veľké možnosti na oboznamovanie detí s prírodou formou konkrétnych poznávacích činností priamo v lese, na lúke, pri vode, či v záhradách. V každom ročnom období sa dajú vonku uskutočňovať aktivity, ktoré umožňujú vlastnú bádateľskú činnosť detí a aktivizujú ich poznávacie procesy, pretože deti sú dychtivé po nových skúsenostiach, poznatkoch. Každá nová skúsenosť, skutočnosť, s ktorou sa stretnú, je pre ne vlastne objavom, z ktorého majú neskutočnú radosť. V mesiaci júni sme pokračovali v plnení úloh projektu zameraného na rozvoj prírodovednej gramotnosti detí. Prvý júnový deň prežili deti tretej a štvrtej triedy medzi zvieratkami v Minifarme v Lubine, kde žije celoročne viac ako 100 klasických hospodárskych zvierat, ktoré sú jedinečné hlavne svojím malým miniatúrnym vzrastom. Deti spoznali miniatúrnu kvočku Lili, ktorá sa svedomito stará o svoje malé kuriatka, v ďalšom zákutí pozorovali králika Rexa, ako si čistil srsť. Na lúke najstaršia kozička Adelka viedla svoje stádo a deti videli, ako malé kozliatka vymýšľali rôzne lotroviny-

7 Novinky spod Bradla 6 / 2016 strana č. 7 skákali po streche oddychujúcej miniprasničke Piggie. Na hniezde sedela miniatúrna kačička Daisy a čakala na svoj veľký deň, keď sa jej z vajíčok vyliahnu malé káčatká. Minikone Beauty a Elmo privítali deti hlasným erdžaním, obďaleč oddychovali miniovečky pod dohľadom malého, ale majestátneho barana Clausa. Deti mohli vstúpiť priamo do ohrady medzi krotké zvieratká, pozrieť si ich zblízka, hladkať ich, kŕmiť alebo pozorovať, ako sa správajú v ich prirodzenom prostredí. Svoje poznatky zo zvieracej ríše si deti rozšírili i prostredníctvom tematickej vychádzky na poľovnícku chatu u Minárčiných, kde ich v piatok privítali členovia poľovného združenia Pole. Deti počúvali ich zaujímavé príbehy, obdivovali trofeje ulovenej zveri a poľovnícke zbrane. Atrakciou pre ne bolo mláďa vrany šedej, o ktoré sa stará Adka Hološková v stanici záchrany. Prekrásne dopoludnie bolo spestrené opekačkou, po ktorej si deti mohli zajazdiť na koňoch. Naše poďakovanie patrí iniciátorovi tejto peknej myšlienky a zároveň hlavnému organizátorovi pánovi Martinovi Poláčkovi, ale i všetkým členom z Poľovného združenia Pole. V druhej polovici mesiaca sme plnili tretí okruh projektu zameraný na triedenie, separovanie odpadu. Naším cieľom je, aby deti prostredníctvom zážitkového učenia získali pozitívne postoje k ochrane životného prostredia, prevencii pred jeho znečisťovaním a poškodzovaním a tvorbe životného prostredia. V pondelok deti zavítali na dvor Technických služieb mesta Brezová. Pán riaditeľ TS ich pútavou formou oboznámil s triedením odpadu, nutnosťou tohto procesu z hľadiska ochrany životného prostredia, názorne predviedol techniku, ktorá slúži pre tieto účely. Deti si mohli vyskúšať, ako sa sedí v smetiarskom aute, traktore, kosačke či multikáre. Následne vo štvrtok deti tretej triedy spolu s rodičmi vytvárali rôzne zaujímavé produkty z odpadového materiálu. Poslednou akciou v rámci plnenia úloh projektu bola netradičná rozlúčka predškolákov realizovaná prostredníctvom športovo-zábavného popoludnia v Matejkovej a v neďalekom Partizáne. V prvej časti deti počas putovania lesom plnili na ôsmich stanovištiach úlohy zamerané na utvrdzovanie poznatkov z oblasti environmentálnej výchovy: triedili podľa druhu stromy a kríky, ovocie a zeleninu, vyberali správne piktogramy na tému Ako sa správame v lese, čo je v lese dovolené a čo nie, hádali hádanky o lesných zvieratách, triedili a separovali odpad...v druhej časti ich čakali športové hry na lúke pri Partizáne. V siedmich disciplínach si navzájom zmerali svoje sily, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Za svoje poznatky a výkony v športových súťažiach boli odmenené diplomom a medailou Malého záchranára. Deti štvrtej triedy, ich mladší, ale i starší súrodenci, spolu s rodičmi prežili krásne, zaujímavé a zábavné popoludnie. Podvečer, príjemne unavení, si pochutili na chrumkavých špekáčikoch a voňavom koláčiku. Prírodovedné vzdelávanie je dôležitou súčasťou socializácie človeka a zohráva významnú úlohu v rozvoji spoločnosti i v rozvoji ľudskej kultúry. Základy pre rozvoj prírodovednej gramotnosti, ktorá je cieľom prírodovedného vzdelávania, získava dieťa už v predprimárnom vzdelávaní. Pre deti je dôležité, aby sme ich naučili pozorovať a objavovať krásy prírody, prírodné javy a procesy, ktoré v nej prebiehajú. Keď budú spoznávať jej čaro, je pravdepodobné, že si ju budú vážiť a chrániť. Verím, že vplyvom skúseností získaných v materskej škole sa u detí naštartoval výnimočný a nezastaviteľný proces budovania environmentálneho povedomia, ktorého základy sú položené, a domnievam sa, že najlepšie, ako len bolo možné. Dobrovodská Viera riaditeľka MŠ Hmyzí hotel 9. júna 2016 Občianske združenie Priatelia prírody organizovalo ďalšiu z akcií v rámci projektu Spoznávaj živočíchy v okolí svojho mesta. Akcia prebehla opäť v Materskej škole na Sídlisku Dušana Jurkoviča. Tentokrát bola zameraná na bezstavovce, na slnečnom mieste v areáli materskej školy sme postavili hotel pre hmyz. Vplyvom chemizácie v záhradníctve a poľnohospodárstve ubudlo veľa druhov hmyzu v krajine aj v mestách. Pomôcť prinavrátiť a zachovať hmyz v urbanizovanej krajine môže práve hmyzí hotel, ktorý slúži na rozmnožovanie a zimovanie užitočných a vzácnych druhov. Pred samotnou stavbou hotela sme preto deťom vysvetlili význam hmyzu pri opeľovaní kvetov, pri ekologickej rovnováhe v krajine. Hmyzie hotely sú na Slovensku stále populárnejšie. Stavajú sa predovšetkým v ekozáhradách, ekocentrách aj v školách, kde slúžia ako vhodný prostriedok na ekologickú výchovu. Do škôlky sme priniesli materiál, ktorý následne deti vkladali do hotela. Všetko, čo sme použili na výplň hotela, pochádzalo z prírody, išlo hlavne o trstinu, bazové a dubové drevo s navŕtanými dierkami, mach, hlinu, šišky a slimačie ulity. Niektoré «okienka» v hoteli sme nechali prázdne. Deti ich vyplnia materiálom, ktorý nazbierajú počas letných vychádzok. Projekt bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. Adriana Hološková, Priatelia prírody, o.z. Deti ďakujú poľovníkom z Poľovníckeho združenia POLE Po minuloročnej úspešnej premiére návštevy detí brezovských materských škôl u poľovníkov Poľovníckeho združenia Pole prišiel s osobným pozvaním pán Martin Poláček i tento rok. Dodržal tak sľub, ktorý deťom poľovníci dali a ten sa v piatok 10. júna 2016 zmenil na skutočnosť. Predškoláci sa v tento deň zúčastnili výletu na poľovníckej chate u Minárčiných, kde ich privítali členovia PZ Pole. Od poľovníkov sa deti dozvedeli veľa zaujímavých informácií, či už o ich práci alebo ochrane a starostlivosti o zvieratká nielen v zime, ale počas celého roka. Porozprávali im rôzne príbehy a zážitky so zvieratkami. Deti sa nemali čas nudiť, zoznámili sa s vranou, ktorú pomenovali vranka Danka, vyskúšali si jazdenie na koníkovi. No najväčším zážitkom bolo spoločné opekanie špekáčikov. Deti a ich pedagógovia ďakujú pánovi Martinovi Poláčkovi, ako aj ostatným zúčastneným členom poľovníckeho združenia za krásne strávené dopoludnie v prírode a odkazujú: Tešíme sa nabudúce! Bc. Katarína Poláková, MŠ Budovateľská ul. Zo ZUŠ Mesiac jún je v školstve mesiacom hodnotenia, bilancovania a štatistík. Deti sa tešia už na prázdniny a z posledných síl sa snažia vykúzliť čo najlepšie výsledky. Učitelia sa tešia na dovolenku a z posledných síl dopracovávajú pedagogické náležitosti a štatistiky. Všetko je tak, ako má byť, len to počasie si robí, čo chce. Posledné vystúpenie má aj cimbalová hudba v terajšom zložení na Strážnických folklórnych slávnostiach 24. a 25. júna Posledné postupové a ročníkové skúšky, komisionálne skúšky, uzatvorenie známok a vysvedčenie. A spomienky na to, ako nám to všetko rýchle ubehlo. Spomienkou je už aj posledná celoškolská akcia, absolventský koncert žiakov ISCED 2 HO, II. stupňa a ŠPD HO a ISCED 1 a ISCED 2 TO 9. júna 2016 v spoločenskej sále školy o hod. V 15 číslach sa absolventi predstavili na dobrej úrovni. Okrem sólistov sme si vypočuli aj komorné zoskupenia a videli absolventov TO. Program bol pestrý tak ako zloženie tohtoročných absolventov. Všetkým absolventom želáme veľa úspechov na ich ďalšej ceste za spoznávaním umenia. Škoda len, že

8 strana č. 8 Novinky spod Bradla 6 / 2016 väčšina z nich končí kvôli dochádzaniu, lebo ide študovať na vysokú školu alebo od nášho mesta vzdialenejšie stredné školy. S niektorými žiakmi sa lúčime, iní prichádzajú. Po skončení prijímacích skúšok vieme, že v následnom školskom roku privítame 55 nových žiakov určite a 15 žiakov ešte čaká na rozhodnutie o prijatí v auguste podľa stavu ukončenia žiakov a možností úväzkov učiteľov. Na záver chcem všetkým žiakom i pedagógom popriať splnenie všetkých voľnočasových slnkom zaliatych naplánovaných i neplánových snov a doplnenie počas pracovného roka stratených síl. JK Muzikanti z Iskerky v Strážnici V dňoch sa členovia ĽH DFS Iskerka zúčastnili vystúpenia na MFF v Strážnici. Účinkovali na slávnostnom otvorení festivalu (24. 6.) a v programe Muzičky (25. 6.), ktorý bol vyvrcholením medzinárodného projektu ČR a SR, organizovanom NÚLK v Strážnici v dňoch Spolu s našimi muzikantami sa projektu zúčastnili deti z ĽH TřemCha z Plzne a z cimbalovej muziky Veltlínek zo Znojma. Cieľom bolo oboznámiť mladých muzikantov s rôznorodosťou hudobných tradícií jednotlivých regiónov a následne nacvičiť spoločný program všetkých zúčastnených muzík, pozostávajúci z úprav ľudových piesní z oblastí Plzne, Znojma a Myjavy. V programe Muzičky mala každá muzika svoje samostatné vystúpenie a na záver zazneli všetky spoločné hudobné úpravy. ĽH DFS Iskerka sa zúčastnila v zložení: Lucia Kováčová (prím, spev), Silvia Kováčová (2. husle, solo spev), Jana Bzdúšková (husle), Michaela Dutková (husle), Dominika Kovačovičová (cimbal), Michal Špringšic (kontrabas), Mgr. Pavol Michalička (akordeón), Mgr. Ján Michalec (husle). Vystúpenie malo veľmi pozitívne ohlasy, za čo patrí vďaka všetkým zúčastneným účinkujúcim, vedúcim muzík a mentorovi projektu pánovi Jiřímu Hohnovi z NÚLK Strážnica. Za vzornú reprezentáciu ZUŠ a mesta Brezová pod Bradlom vedenie školy ďakuje všetkým členom ĽH DFS Iskerka. Mgr. Ján Michalec Ocenení žiaci ZUŠ 30. júna 2016 na slávnostnom ukončení školského roku okrem vysvedčení obdržali ocenenie žiaci, ktorí školu úspešne reprezentovali na rôznych podujatiach alebo uspeli v súťažiach. Ocene- ní boli všetci žiaci TO z Iskerky a ľudová hudba Iskerky ktorí hneď v októbri vyhrali prvé miesto v MY DANCE. Vyučujúce Mgr. Dana Zruttová a Mgr. Diana Ďuricová navrhli ocenenie osobitne Martinovi Švrčkovi za svoj prístup k šíreniu folklóru. Členovia ĽH, Jana Bzdúšková, Martin Bzdúch, Michaela Dutková, Juraj Papánek, Silvia a Lucia Kováčové a Michal Špringšic, boli súčasťou aj cezhraničného projektu Muzičky, kde získali veľké ovácie za svoju činnosť pod vedením p. učiteľa Mgr. Jána Michalca a za spolupráce Mgr. Pavla Michaličku a Anny Hašanovej, Dis. art. Medzi úspešných hudobníkov patrí aj Michaela Monika Romaňáková za 1. miesto v okresnom kole speváckej súťaže Slávika odchádzajúcej učiteľky spevu PaedDr. Boženy Vojtkovej. V medzinárodných výtvarných súťažiach sa umiestnili Nina Janeková /ilustrácia v knihe Indické rozprávky/, Jakub Repta, Ema Marková, Markéta Marková, Vladimíra Klempová, Jozef Madzia, Abigail Kičková, Tereza Šagátová a Jakub Zibura. Žiaci sú z tried Mgr. Kataríny Sedlákovej, Jany Koníkovej, DiS. a Mgr. Jany Kazičkovej. Odmenou všetkým oceneným bol diplom a čokoláda od sponzora, COOP Jednoty, ktorej v zastúpení Ing. I. Bzdúškom veľmi ďakujem. Všetkým oceneným želáme veľa ďalších úspechov aj v nasledujúcich študijných rokoch. JK MESTSKÁ KNIŽNICA Číta celá trieda Dňa Mestská knižnica Brezová pod Bradlom vyhodnotila jubilejný 20. ročník súťaže Číta celá trieda v priestoroch Základnej školy Brezová pod Bradlom (ďalej ZŠ). Súťaže sa zúčastnili žiaci z ročníkov ZŠ. Tradične sa súťaž začína vždy v októbri (2015) a končí v máji nasledujúci rok (2016). Hlavným cieľom súťaže je zaujímavým spôsobom doviesť deti k pravidelnému čítaniu, aby sa knihy a čítanie stali nevyhnutnou súčasťou ich života a využívania voľného času. Za aktívne čítanie odovzdala oceneným žiakom knihy, diplomy, sladkosti a vecné ceny knihovníčka Alžbeta Fedorová. So zaujímavým programom (dramatizáciou rozprávky o zvieratkách) vystúpili deti z MŠ Sídl. D. Jurkoviča so svojou pani učiteľkou Ingrid Filipovou. V tomto ročníku získali diplom za aktívne čítanie triedy za prvý stupeň - 4. A trieda literatúru učila pani učiteľka Mgr. Mária Osuská (triedna pani učiteľka Mgr. Martina Bajzová) a za druhý stupeň 7. A trieda, kde učila literatúru pani učiteľka Mgr. Anna Bučková (triedny pán učiteľ PaedDr. Miroslav Bôžik). Svoje zážitky z prečítaných kníh nám predviedli Linda Plačková a Dorotka Lichancová zo 4. A. triedy. Svoju literárnu tvorbu predviedli za siedmakov Romanka Vašková a Adam Hlavatý. Treba spomenúť i triedu 2. A pod vedením pani učiteľky Mgr. Dariny Bôžikovej a pochváliť ju za aktivitu v čítaní a hľadaní nových foriem práce s knihou. Za jednotlivcov boli odmenení knihami a vecnými cenami - z 2. A Lilian Londáková, Michaela Tomková, Viktória Slezáková, Nikolaj Kubovčiak, z 2. B Lívia Konečná, z 3. A Marek Kocán, Terezka Kubíčková, Vaneska Vetríková, Lea Seidelová, z 3. B Adrián Ištok. Zo 4. A Dorotka Lichancová, Petra Bednarovská, Hana Gašparová, zo 4. B Patrícia Pantúčková, Alexandra Menkynová, Bianka Beständigová a Branko Konrád. Za druhý stupeň boli odmenení z 5. A triedy - Eliška Petrušová, Barborka Remeňová, z 5. B Anetka Jančia, Timea Šidová a Lucia Palanská. Zo 7. A triedy - Lenka Palanská, Simonka Petrušová a Jakub Zibura. V tomto ročníku sme vybrali aj kráľovnú čitateľov - stala sa ňou žiačka 4. A triedy Dorotka Lichancová za najviac prečítaných kníh. Na záver poďakovala pani zástupkyňa ZŠ Mgr. Mária Osuská za dobrú spoluprácu s knižnicou počas celého školského roka, rozlúčili sme sa s prianím šťastných a zaujímavých prázdnin. Na záver sme pozvali všetkých zúčastnených do knižnice, kde ich čakajú zaujímavé knihy, časopisy a internet. Za sponzorovanie podujatia ďakujeme mestu Brezová pod Bradlom, COOP Jednota Senica, s. d. Senica a Kvetinárstvu pani Závodnej. A. Fedorová Výpožičné hodiny Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom júl - august Pondelok: 9,00-12,00 h. 12,30-16,00 h. Utorok: 9,00-12,00 h. 12,30-16,00 h. Streda: 9,00-12,00 h. 12,30-16,00 h. Štvrtok: 9,00-12,00 h. 12,30-16,00 h. Piatok: 9,00-12,00 h. 12,30-16,00 h. Sobota: zatvorené

9 Novinky spod Bradla 6 / 2016 strana č. 9 Nožnicami sa dá nielen strihať O tom, že nožnicami sa dá nielen strihať, ale aj tancovať sa mali možnosť presvedčiť 15. júna návštevníci vystúpenia tanečníkov Danza de Tijeras de Perú. Dominantou týchto tanečníkov, ktorí pochádzali z regiónov spod Ánd - Ayacucho, Apurimac, Huancavelica z Peru, sú okrem nápaditých pestrofarebných krojov aj akrobatické kúsky, ktoré sú stále doprevádzané rytmickými zvukmi nožníc, ktoré tanečníci majú stále v jednej ruke. vensko kde sa zúčastnili na MFF v Myjave a FF Východná. V Českej republike sa zúčastnili vystúpení v Brne a MFF Strážnice. S nožnicami precestovali Taliansko, Španielsko... Teraz cestujú do Francúzska a Holandska. Som rada, že usporiadatelia MFF v Myjave nás oslovili a vďaka ich iniciatíve sme mohli vidieť túto zaujímavú kultúru. Vedúci folklórnej skupiny (bol najstarší, hral na husle) Andres Chimango Lares vyjadril spokojnosť a poďakoval za príležitosť a pohostinnosť. V rámci návštevy nášho mesta si prezreli aj Pamätnú izbu D. Jurkoviča a navštívili na druhý deň Mohylu gen. M. R. Štefánika na Bradle. Zanietene sa zaujímali o našu históriu a krajinu. Všetci členovia Danza de Tijeras boli nenároční, skromní, milí ľudia. Pred a po vystúpení ponúkali našincom ručne robené predmety z ich kraja. Takže niektorí si kus ich domova priniesli aj domov. Bol zážitok ich stretnúť a vidieť. Hana Valová O tom, že sa u nás cítili dobre, svedčí aj táto fotografia KALENDÁRIUM Pripomíname si v júli: Lekényei, Ondrej evanjelický farár (nar v Beňadikovej 270. výr. nar., zomrel v marci 1806 na Brezovej). Na Brezovej pôsobil ako farár od 9. júla 1783, pracoval aj ako seniorálny pokladník (1791). Jeho manželka Alžbeta Ilyny bola známa na Slovensku ako chýrna včelárka. Počas pôsobenia Ondreja Lekényeiho na Brezovej si miestni evanjelici postavili nový kostol. Neogrády, Ján evanjelický farár (nar. r v Parovciach, zomrel na Brezovej 270. výr. úmrtia). Na Brezovej pôsobil od 6. februára Po ôsmich rokoch sa stal konseniorom a neskôr i seniorom. Keď roku 1733 odobrali evanjelický kostol, utiahol sa do ústrania. Naďalej však tajne kázal po okolitých kopaniciach. Zomrel na Brezovej, pochovaný je v Prietrži. Pastírik, Ernest katolícky farár (nar v Bratislave, zomrel na Myjave 45. výr. úmrtia). Cirkevnú službu začal vykonávať ako kaplán. Od roku 1922 bol farárom v Hrušove, potom v Lamači, v Modrom Kameni. Roku 1933 sa stal dekanom a dostal sa na faru do Neniniec, v rokoch pôsobil na fare v Chrášťanoch a potom, až do svojej smrti na Brezovej. S novým prostredím sa rýchlo zžil a bol medzi občanmi veľmi obľúbený. Známy bol svojím dobráckym správaním sa a povahou. Počas druhej svetovej vojny bol Ernest Pastírik na strane miestneho protifašištického odboja a spolu s evanjelickým farárom Jánom Lichnerom pomáhal českým utečencom pri prechode do zahraničia. spracovala: A. Fedorová Zľava: vedúci súboru Andrés, tanečníci Rey Zeus a Betty. La danza de Tijeras je starodávny magický tanec, ktorý uznalo UNE- SCO v r za nehmotné kultúrne dedičstvo. Tanec je doprevádzaný hudobníkmi, ktorí hrajú na husle a harfu. Pre šírenie tohto kultúrneho dedičtsva prišli na Slo-

10 strana č. 10 Novinky spod Bradla 6 / 2016 ŠPORT Atletika pre všetkých Myšlienka prišla spontánne, nenásilne Myšlienka zorganizovať športovú akciu Atletika pre všetkých prišla nedeľné športové popoludnie, v krásnom prostredí Matejkovej, viac ako stovka detí so svojimi rodičmi. Individuálne víťazstvá išli v tomto prípade bokom a vyhrala úprimná detská súdržnosť. Desať družstiev, ktoré boli zložené z detí MŠ a žiakov ZŠ, si zmeralo sily v desiatich súťažných disciplínach. Súťaže boli plné emócií, avšak v konečnom finále vyhrali všetci. Popoludnie pokračovalo pri ohníku, kde sa opekalo a neformálne diskutovalo. Deti od 4 do 11 rokov sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. vyjadril sa vo svojom príhovore Miroslav Bôžik a dodal: Našou snahou je zapojiť sa do projektu Slovenského atletického zväzu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého cieľom je rozvoj pohybových schopností u detí. Dlhodobým cieľom projektu je poskytnúť rodičom možnosť ponúknuť atletickú škôlku pre svojho potomka v každom kúte Slovenska. A naším cieľom je takúto škôlku zriadiť i na Brezovej. spontánne, nenásilne, s cieľom ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej športovej aktivity. Práve poctivá práca pána učiteľa Miroslava Bôžika a pani učiteľky Dariny Bôžikovej, koordinátorov Útvaru talentovanej mládeže pri základnej škole nás viedla k tomu, aby sme podporili to, čo je v dnešnom uponáhľanom svete technológií pre našu mládež to správne. Mesto Brezová pod Bradlom oslovilo manželov Bôžikovcov, ktorí už niekoľko rokov úspešne zastrešujú atletický krúžok, a požiadalo ich o spoluprácu. Nezaváhali ani na chvíľu. V spolupráci s Centrom voľného času Domček sa mohlo začať s prípravou športového podujatia pre všetkých členov atletického krúžku a detí materských škôl atletických nádejí. 12. júna 2016 prežila Pre základné pohybové schopnosti je žiadúce, aby boli rozvíjané u detí všestrannou formou. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nielen atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch. A v Matejkovej bolo v nedeľu vidieť pri týchto aktivitách talentov až-až. Veríme, že takýchto podujatí v našom meste pribudne a my si budeme môcť povedať: Má to zmysel. Týmto by sme chceli zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali pri prípravách športového popoludnia, a to hlavne Mestu Brezová pod Bradlom, manželom Bôžikovcom, zamestnancom MsÚ, CVČ, ostatným dobrovoľníkom a sponzorom. Poďakovanie patrí aj všetkým malým športovcom za ich účasť a športové výkony. Gabriela Plačková

11 Novinky spod Bradla 6 / 2016 strana č. 11 Bežci z Brezovej Rugged Race Street Myjava 1 km /108 pretekárov/ Martin Jastrab /muži/ 6. miesto 11:09 min. Peter Sadloň /muži/ 7. miesto 11:26 min. Slavomír Závodný /muži/ 51. m. 17:06 min. Zuzana Závodná /ženy/ 6. m. 17:46 min Beh Filipovským údolím Javorník CZ 10 km /106 pretekárov/ Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 16. miesto 48:13 min. Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 3. m. 53:03 m Záhorácky maratón a polmaratón Senica /227 pretekárov/ Štefan Čuvala /muži nad 40 r./ 42,1 km 9. miesto 3:40:01 hod. Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 21,1 km 2. miesto 1:38:39 hod. Michal Kozák /muži nad 40 r./ 21,1 km 28. miesto 1:43:30 hod. Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 21,1 km 30. miesto 1:43:58 hod. Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 21,1 km 2. miesto 2:00:47 hod Beh Moravským Pískem CZ 6 km /101 pretekárov/ Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 2. miesto 26:47 min. Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 5. miesto 32:44 min Nonstop hrebeňom Nízkych Tatier Donovaly 46,3 km - horský beh /232 pret./ Ján Závodný /muži do 40 r./ 9. miesto 5:21:17 hod Donovalský polmaratón Donovaly 21,1 km - horský beh /94 pretekárov/ Martin Plačko /muži nad 40 r./ 2. miesto 1:43:11 hod. Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./ 3. miesto 2:30:46 hod. Ján Varmuža Brezovské cvičenky sa chystajú na svetový gymnastický festival v Riccione Najväčší medzinárodný gymnastický festival v Stredomorí sa uskutoční júla 2016 v talianskom meste Riccione. Tento rok sa ho zúčastní 76 cvičeniek zo Slovenska, z toho 19 z Brezovej pod Bradlom. Predstavia sa pohybovou skladbou My a My, ktorú autorky E. Fialová, D. Kučero- vá a K. Kučerová upravili pre 13. Festival del Sole. Pohybová skladba je prepojením tanečného aerobiku, moderne poňatej rytmickej gymnastiky a cvičenia s náčiním. Brezovské cvičenky svojím výkonom budú reprezentovať nielen naše mesto, ale hlavne Slovensko. A.P. Brezovský šach: Regionálny šachový festival v Osuskom Tento festival mal tiež podtitul Cena starostu obce Osuské. Šachový turnaj sa konal 14. mája a bol rozdelený na kategóriu A a kategóriu B. Prvá kategória bola súčasťou Veľkej ceny mládeže a druhá kategória predstavovala otvorený turnaj pre všetkých záujemcov. Z hľadiska nášho družstva CVČ Brezová pod Bradlom pútala najväčšiu pozornosť práve kategória B, v ktorej hájili farby 3 hráči. Turnaj sa hral na 7 kôl, v zrýchlenom tempe s 20 minútami na partiu. Celkovo sa tohto turnaja zúčastnilo 34 hráčov. Najlepšia z našich Ľubica Škápiková skončila na 14. mieste, za ňou skončil na 26. mieste Branislav Škápik a posledným zástupcom v turnaji bol Pavol Perička na 31. mieste. Riaditeľom turnaja bol Tomáš Perička. Víťazom turnaja sa stal podľa očakávania český veľmajster Róbert Cvek. RNDr. Peter Brunovský CIRKEVNÉ OZNAMY (9. nedeľa po Sv. Trojici) hod. hl. služby Božie (pondelok - piatok) denný detský biblický tábor na fare v Brezovej pod Bradlom (10. nedeľa po Sv. Trojici) hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci bohoslužieb bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej (nedeľa - piatok) detský biblický, seniorátny tábor v Kováčovej (11. nedeľa po Sv. Trojici) hod. hl. služby Božie (12. nedeľa po Sv. Trojici) hod. hl. služby Božie hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare Ev. a. v. farský úrad Spomienka na sedemdesiatku pani učiteľky v reštaurácii U Tvarožkov (foto P. Uhlík) Za Mgr. Martou Miklášovou V piatok 17. júna 2016 sme sa na mestskom cintoríne rozlúčili s pani Martou Miklášovou Slezákovou, ktorá zomrela po ťažkej nemoci v 76. roku svojho života. Ako učiteľka chémie, prírodopisu, geológie a prác na pozemku pôsobila na brezovskej základnej škole v rokoch Vážená rodičmi a ctená deťmi, dosahovala výrazné vyučovacie i výchovné výsledky. Tieto pravidelne potvrdzovala úspechmi svojich žiakov na predmetových olympiádach. Na pracovisku sa pričinila o vybudovanie geologického kabinetu s bohatou zbierkou minerálov. Svojím vkusom a estetickým cítením roky ovplyvňovala aj kvetinovú výzdobu školy. V seniorskom veku rada cvičila so ženami v dennom centre a posilňovala organizmus, aby vládala doopatrovať svojho ťažko nemocného manžela. Krátko po jeho smrti i ona vážne ochorela a ostala až do konca v starostlivosti svojich vďačných detí. Zosnulá a jej manžel Jaroslav boli výrazným učiteľským párom, ktorý v dejinách brezovskej základnej školy zanechal po sebe hlbokú kantorskú stopu. Česť ich pamiatke! -pp- Odišiel Jozef Škápik V utorok 21. júna konala sa na brezovskom cintoríne rozlúčka s pánom Jozefom Škápikom, ktorý zomrel vo veku 86 rokov. Autor tohto článku sa s Jozefom Škápikom poznal ako s predsedom TJ Bradlan a futbalového oddielu. Po založení hádzanárskeho oddielu v roku 1962 a zapojení sa hádzanárok do súťaží v roku 1965, stal sa zosnulý na dlhé roky predsedom oddielu. Spolu s tajomníkom HO Pavlom Blažekom pričinili sa o postup žien do slovenskej národnej ligy. Úspechy Bradlana posunuli Škápika do funkcie predsedu Výboru okresného zväzu hádzanej v Senici, a to v čase, keď jeho funkciu v Bradlane prebral Ján Fajnor. Jozef Škápik pomáhal v našom oddiele kde sa dalo, no jeho hlavnou úlohou bolo zabezpečovanie financií pre našu účasť v majstrovských súťažiach žiačok, dorasteniek, žien a dorastencov. Mal na to najlepšiu možnosť vzhľadom na svoje pracovné zadelenie v n. p. Pružináreň a strojáreň. Ako vedúci odbytu prichádzal denne do styku s odberateľmi, a tak mohol získavať dohody o reklamách recipročných, alebo najvýhodnejších jednorazových. Keď som sa sám pustil do budovania antukového hádzanárskeho ihriska v školskom areáli (desať rokov pred otvo-

12 strana č. 12 Novinky spod Bradla 6 / 2016 rením športovej haly), vybavil z fabriky pomoc, ktorú nám poskytli Ing. Š. Lehotay, D. Závodný, K. Strapatý, G. Konrád, L. Haščák, Š. Švec, M. Adásek a ďalší ich spolupracovníci. Dobre sa na tie časy vzájomnej pomoci spomína. Môžem napísať, že Jozef Škápik stál na začiatku formovania nášho funkcionárskeho štábu, ktorý toho za roky veľa dokázal. Keď jedni prichádzali i odchádzali, on viac ako tri desaťročia vydržal. Patrí mu in memoriam naše poďakovanie. Česť jeho pamiatke! Peter Uhlík POĎAKOVANIE Aj keď si náhle odišiel, niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami. Už ti nič nemôžeme dať, len kytičku na hrob a tíško spomínať. Dňa sme odprevadili na poslednú cestu nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata Rista Petkovského vo veku nedožitých 72 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Ďakujeme za dôstojný smútočný obrad Vierke Dobrovodskej, speváckemu zboru a tiež pohrebníctvu Eckert. Smútiaca rodina SPOMÍNAME Dňa 3. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel Štefan Mosnáček. S láskou a vďačnosťou za ním smútia manželka, synovia s rodinami a vnuci. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. rodina Mosnáčková V srdciach našich ostal žiaľ, to najvzácnejšie nám osud vzal. 13. júla 2016 uplynie 23 r., čo nás opustila naša milovaná mamička, krstná mama a babička p. Anna Tobiašová, r. Šustová. So žiaľom v srdciach spomínajú dcéry a celá rodina. Aj keď nie sú medzi nami, v našich srdciach žijú stále s nami. Dňa 16. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka Emília Gabrišová, rod. Milčíková. Zároveň si dňa 19. júla pripomíname 7. výročie od smrti nášho drahého otca a dedka Antona Gabriša. Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. S láskou a úctou deti s rodinami. V našich srdciach nezomrel, spí a sníva krásny sen o všetkých, ktorí ho radi mali. 18. júla 2016 uplynie 30 r. od tragickej smrti nášho brata a krstného otca p. Stanislava Tobiaša, ktorý zomrel vo veku nedožitých 30 r. S láskou spomínajú sestry s rodinami, krstné deti a celá rodina. Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ, v srdciach našich zanechal obrovský žiaľ. V srdciach ťa nosíme, v spomienkach máme, často na teba myslievame. Keby sa dalo, znovu byť spolu, každý deň zasadnúť k jednému stolu. Keby tak dalo sa to, čo sa nedá, vieme..., len tiché slovko do nebíčka Navždy milujeme júla 2016 si pripomíname 5 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starký Ján Sivák. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Dňa 27. júla si pripomenieme 12. výročie, čo nás opustil svokor, tato a starý otec Milan Torák. Spomínajú syn s nevestou a deťmi. Nezomrel ten, kto zostáva v našich srdciach. Dňa 10. júla uplynie 34 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec Ján Ilenčík vo veku 55 rokov. S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami. SPOLOČENSKÁ KRONIKA Jubilanti v mesiaci júli: Judita Rechtorisová, 92 rokov Anna Sládková, 89 rokov Jarmila Turčeková, 86 rokov Anna Pánska, 85 rokov Anna Stančíková, 83 rokov Zuzana Gabrižová, 83 rokov Ing. Ján Poliak, 82 rokov Alžbeta Batková, 82 rokov Ján Valko, 81 rokov Anna Súchánová, 80 rokov Alžbeta Potúčková, 80 rokov Františka Vrkočová, 79 rokov Božena Poláčková, 78 rokov Miroslav Kováč, 76 rokov Anna Jánošová, 76 rokov Miroslav Mosný, 76 rokov Milan Medveď, 76 rokov Róbert Kopták, 76 rokov Elena Gološincová, 75 rokov Oľga Petríková, 75 rokov Emil Mráz, 75 rokov Ing. Vladimír Bezdek, 70 rokov Pavol Obuch, 70 rokov Ing. Jozef Vittek, 70 rokov Pavol Boháč, 70 rokov František Klein, 70 rokov Narodili sa: Petra Čerešníková Erik Daniel Ondrej Vicen Lukas Černák Leo Bučák Pavol Samuel Koník Manželstvo uzavreli: Barbora Beňáková, Tomáš Kolínek Miroslav Beňo, Žaneta Petruchová Zomreli: Ján Závodný, 88 rokov Ján Sopóci, 86 rokov Miroslava Lehocká, r. Poláková, 42 rokov Jozef Škápik, 85 rokov Risto Petkovský, 71 rokov Zdenka Mižialková, r. Lysá, 59 rokov Novinky spod Bradla - informačný mesačník mesta Brezová pod Bradlom Vydáva Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezová p. Br., IČO: , Redakčná rada: A. Fedorová, G. Plačková, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedný redaktor: Matúš Valihora, tel.: Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej inzercii. Zlom: Fedor Mikučík, Brezová pod Bradlom. Tlač: gh studio, Senica. Náklad 2100 kusov. Povolené pod č. 3/93 OU Senica. Uzávierka 20. v každom mesiaci. ISSN , EV 2892/09.