Procesy vstupu za est ávateľa do systé u duál eho vzdeláva ia (SDV) od školského roka 9/2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Procesy vstupu za est ávateľa do systé u duál eho vzdeláva ia (SDV) od školského roka 9/2020"

Transkript

1 Procesy vstupu za est ávateľa do systé u duál eho vzdeláva ia (SDV) od školského roka 9/2020 Za est ávateľ Rozhodnutie za est ávateľa o vstupe do duál eho vzdeláva ia. - o oz á e ie sa so záko o o od or o zdelá a í a prípra e upra ujú i duál e zdelá a ie, - ý er po ola í, pre ktoré sa á pripra o ať žiak SDV, - ý er od oro zdelá a ia pre duál e zdelá a ie, o oz á e ie sa so zoro ý uče ý plá o a zoro ý i uče ý i os o a i pre duál e zdelá a ie, - á rh počtu žiako podľa od oro štúdia, - ý er stred ý h od or ý h škôl pre oslovenie na spoluprá u SDV. Vý er vhod ej stred ej od or ej školy, ávšteva školy a rokova ie o spolupráci. - o oz á e ie sa so zdelá a í pro eso škole, sklad ou od oro zdelá a ia, a e í škol, perso álo škol, ede í škol a pod.. O oz á e ie sa s pod ie ka i a vzdeláva ie v stred ej od or ej škole, perso ál y, te h i ký a te h ologi ký vy ave í. - exkurzia za est a o zodpo ed ý h za SDV škole, - o oz á e ie sa s očaká a ia i škol zo zapojenia sa so za est á ateľo do SDV. Pra ov é stret utie k duál e u vzdeláva iu pedagogi kí pra ov í i školy a zástup ovia za est ávateľa. - s sté duál eho zdelá a ia, - školský zdelá a í progra (ŠkVP) pre duál e zdelá a ie, - orga izá ia prakti kého učo a ia, - koordi á ia teoreti kého učo a ia škole a prakti kého učo a ia u za est á ateľa, - prá a a povin osti žiako a za est á ateľa, - h ot é a fi a č é za ezpeče ie žiaka, - hodnotenie a klasifiká ia prakti kého učo a ia, - doku e tá ia duál eho zdelá a ia, - uko čo a ie štúdia iesto prakti kej časti skúšk, účasť zástup u za est á ateľa ako skúšajú eho člena komisie. Dohoda so školou o spoluprá i v SDV. - aktualizá ia školského zdelá a ieho progra u - profilu a sol e ta, uče ého plá u, te ati ký h plá o pred eto od or ého zdelá a ia, úpra a ŠkVP podľa ož ostí u ede ý h o zoro ý h uče ý h plá o h a zoro ý h uče ý h os o á h, - nastavenie orga izá ie a časo ého harmonogramu prakti kého učo a ia a pod., - t ore ie spoloč ého tí u a aktualizá iu ŠkVP, Ter í y Odporúča sa do ko a ája 2018 pre začiatok SDV od školského roka 9/2020. Rozhodovanie do ko a ája sú isí: - s plá o a í ýko o škol pre školský rok 9/ so začiatkom procesu od. jú a 2018, - s predklada í žiadosti za est á ateľa o overenie spôso ilosti posk to ať prakti ké učo a ie SDV, v ktorej u ádza aj predpoklada ú spolupra ujú u stred ú školu, - s á oro žiako do SDV, ktorý za est á ateľ realizuje spolu so školou aj ä septe er 2018 až are 2019 (ideál e prie ehu elého roka), - s ter í i prijí a ieho ko a ia a stred ú školu pr é kolo 13. a 16. áj 2019 a druhé kolo 18. jú Odporúča sa do ko a ája 2018 pre začiatok SDV od septembra podľa te tu ššie k rozhodo a iu za est á ateľa o stupe do duál eho zdelá a ia. Odporúča sa do ko a jú a 2018 pre začiatok SDV od septembra podľa te tu ššie k rozhodo a iu za est á ateľa o stupe do duál eho zdelá a ia. Odporúča sa do ko a septembra 2018 pre začiatok duál eho vzdeláva ia od školského roka 2019/2020. Podľa te tu ššie k rozhodo a iu za est á ateľa o vstupe do duál eho zdelá a ia. Odporúča sa do ko a septembra 2018 pre začiatok SDV od septembra podľa te tu ššie k rozhodo a iu za est á ateľa o stupe do duál eho zdelá a ia.

2 - spracovanie harmonogramu a postupo pre aktualizá iu ŠkVP, - v t ore ie spoloč ý h tí o a spra o a ie a odsúhlase ie uče ého plá u, uče ej os o a te ati kého plá u pre od or é pred et teoreti kého a prakti kého učo a ia so za est á ateľo, a asta e ie orga izá ie od or ého zdelá a ia a prípra SDV. Poda ie žiadosti o overe ie spôso ilosti za est ávateľa poskytovať prakti ké vyučova ie v SDV. - urče ie od oro zdelá a ia, - urče ie predpoklada ého elko ého počtu žiako SDV pre da ý od or zdelá a ia, - urče ie aj ššieho počtu žiako jede učo a í deň pre da ý od or zdelá a ia, - urče ie predpoklada ého počtu i štruktoro a majstrov od or ej ý ho, - urče ie ďalší h údajo podľa zoru žiadosti o overenie spôso ilosti. Pro es overova ia spôso ilosti za est ávateľa poskytovať prakti ké vyučova ie v SDV a prevzatie osvedče ia. - posúde ie áležitostí žiadosti a jej príloh, - obhliadka priestorov, v ktorý h sa á ko á ať prakti ké učo a ie a i h ateriál o-te h i kého za ezpeče ia odbornou komisiou menovanou sta o skou ale o profesij ou orga izá iou (SPO), - prevzatie os edče ia o spôso ilosti za est á ateľa posk to ať prakti ké učo a ie s sté e duál eho zdelá a ia. Oz ače ie priestorov pra oviska prakti kého vyučova ia. a u iest e ie o kajšieho oz ače ia Pra o isko prakti kého učo a ia. Uzatvore ie z luvy o duál o vzdeláva í s vy ra ou stred ou od or ou školou. - rokovanie o obsahu zmluvy o duál o zdelá a í ráta e jej príloh, - uzatvorenie zmluvy o duál o zdelá a í so školou. Zverej e ie oz á e ia o ož osti a solvovať od or é vzdeláva ie a prípravu v prísluš o študij o od ore ale o v prísluš o uče o od ore v systé e duál eho vzdeláva ia. (Ponuka uče ý h iest SDV.) O sah oz á e ia upra uje záko o od or o zdelá a í a prípra e. Z erej e ie a e o o sídle za est á ateľa a spolupra ujú ej škol. Ná or žiakov do SDV v spoluprá i so školou. - rokovanie o á ore žiako so školou, rozdele ie úloh pri á ore edzi školu a za est á ateľa, spra o a ie Kedykoľvek v prie ehu kale dár eho roka. Odporúča sa do 30. septembra 2018 pre predpoklada ý začiatok SDV od školského roka 2019/2020. V to to časo o horizo te asta í za est á ateľ so školou spoluprá u SDV, aktualizuje školský zdelá a í progra, dohod e orga izá iu teoreti kého a prakti kého učo a ia, za ezpečí pod ie k pre posk to a ie prakti kého učo a ia a pra o isku prakti kého učo a ia a pod.. Ďalej sa predpokladá á or žiako spočí ajú i propagá ii od or ého zdelá a ia a prípra študij o ale o uče o od ore, ktorom za est á ateľ plá uje za ezpečo ať žiako prakti ké učo a ie v SDV. Pre á or je aj hod ejšie o do ie jeseň aktuál eho roka až fe ruár asledujú eho roka. Do 45 d í od poda ia žiadosti o overe ie spôso ilosti. V zá islosti od áležitostí žiadosti, ko plet osti príloh k žiadosti a ýsledku o hliadk priestorov, v ktorý h bude za est á ateľ ko á ať prakti ké učo a ie v SDV. Do začiatku poskytova ia prakti kého vyučova ia v SDV. Použije sa oz ače ie Pra o isko prakti kého učo a ia ale o oz ače ie podľa á rhu SPO s textom Vzdelá ajú a orga izá ia. Odporúča sa do esia a po získa í osvedče ia za est ávateľa o spôso ilosti poskytovať prakti ké vyučova ie v SDV. Po uzatvore í z luvy o duál o vzdeláva í so školou odporúča sa do 5 d í. Najčastejšie od septe ra 2018 do fe ruára V asledujú o o do í sa odporúča realizo ať á or počas elého roka.

3 zoznamu a harmonogra u ak ií, urče ie zodpo ed ý h osô za ak iu a za est a o, ktorí sa zúčast ia á oru, - spra o a ie propagač ý h ateriálo, - u iest e ie i for á ií o po uke zdelá a í h iest v duál o zdelá a í a e e škol a za est á ateľa, - urče ie za est a o zodpo ed ý h za á or a za est a o, ktorí sa zúčast ia á oru, - orga izá ia d í ot ore ý h d erí u za est á ateľa, - á rh akti ít škole a u za est á ateľa, - prie ež é sledo a ie a hod o o a ie á oru žiako v spoluprá i so školou.. kolo á oru žiakov do SDV. Vý erové ko a ie vý er žiakov u za est ávateľa. Poho or, test, o ere ie základ ý h zruč ostí a pod.. Vý er žiako pre uzat ore ie uče ej z lu. Vydanie potvrdenia o od or o vzdeláva í a príprave v SDV pre účely prijí a ieho konania v škole. O sah pot rde ia upra uje záko o od or o zdelá a í a prípra e. Spoluprá a so školou pri spra ova í podmienok prijí a ieho ko a ia a stred ú školu. - ter í prijí a ieho ko ania, - ter í prijí a ej skúšk, - forma prijí a ej skúšk, - počet iest a prijatie do SDV, - obsah a rozsah prijí a ej skúšk podľa zdelá a í h šta dardo štát eho zdelá a ieho progra u od oru zdelá a ia základ ej škole, - jed ot é kritériá a úspeš é ko a ie skúšk a ostat é pod ie k prijatia a štúdiu pre o a ter í prijí a ieho ko a ia. O oz á e ie sa s i for á ia i školy o stave prihlášok a štúdiu. - počet prihláse ý h žiako podľa od oro zdelá a ia, - počet prihláse ý h žiako s potvrde í od za est á ateľa o za ezpeče í zdelá a ia SDV. Oslovenie žiakov, ktorí podali prihlášku a stred ú školu ez potvrde ia od za est ávateľa k SDV. - oslovenie žiako prostred í t o škol s ponukou zamest á ateľa o ož osti a sol o ať od or é zdelá a ie a prípra u prísluš o študij o od ore ale o prísluš o uče o od ore s sté e duál eho zdelá a ia, - ý er žiako a uče é iesta, - vydanie potvrdenia o za ezpeče í odborného zdelá a ia a prípra y v SDV.. kolo á oru a vý eru žiakov do SDV. Prevzatie zoz a u prijatý h žiakov, ktorý za est ávateľ vydal potvrdenie o odbornom vzdeláva í a príprave v SDV. V ter í o h urče ý h za est ávateľo. Najčastejšie esia o h fe ruár až marec Ak sa učeb á z luva bude uzatvárať po začiatku školského roka a základe oslove ia žiakov po začiatku školského roka, výberové ko a ie sa realizuje v to to období. V ter í o h urče ý h za est ávateľo. Naj eskôr do. apríla 2019, v ktoro zač e za est á ateľ posk to ať prakti ké učo a ie SDV, ked žiak odo zdá a pot rde ie a ZŠ súčas e s prihláškou na stred ú školu. Do 31. marca Do ko a apríla 2019, v ktoro zač e za est ávateľ poskytovať prakti ké vyučova ie v SDV. Žiak základ ej škol (ZŠ) odo zdáva prihlášku a stred ú školu do na základ ej škole. Riaditeľ ZŠ pošle prihlášk do a stred é škol (od or zdelá a ia e žadujú e tz. tale to ú skúšku). Odporúča sa do ko a apríla 2019, aj eskôr do ter í u rozhodova ia o prijatí ale o do ter í u 1. kola prijí a ej skúšky (13. a ). V ter í e po prijí a o ko a í dohod uto so školou. Najčastejšie do konca ája 2019.

4 Oslovenie žiakov, ktorí oli prijatí a stred ú školu ez potvrde ia od za est ávateľa k SDV pred začiatko školského roka. - oslovenie žiako, ktorí oli prijatí a zapísa í a štúdiu, prostred í t o škol s po ukou za est á ateľa o mož osti a sol o ať od or é zdelá a ie a prípra u v prísluš o študij o od ore ale o prísluš o uče o od ore s sté e duál eho zdelá a ia, - ý er žiako a uče é iesta, - vydanie potvrdenia o za ezpeče í odborného zdelá a ia a prípra y v SDV. 3. kolo á oru a vý eru žiakov do SDV. Uzatvore ie uče ej z luvy so žiako pred začiatko školského roka. - rokovanie o uče ej z lu e so žiako a rodičo, - podpísa ie uče ej z lu, - postúpe ie jed ého hoto e ia uče ej z lu z lu ej škole. Oslove ie žiakov, ktorí oli prijatí a stred ú školu ez potvrde ia od za est ávateľa k SDV po začiatku školského roka. - oslovenie žiako, ktorí astúpili do škol a začiatku školského roka, prostred í t o škol s ponukou za est á ateľa o ož osti a sol o ať od or é zdelá a ie a prípra u prísluš o študij o od ore ale o prísluš o uče o od ore s sté e duál eho zdelá a ia, - ý er žiako a uče é iesta, - vydanie potvrdenia o za ezpeče í odborného zdelá a ia a prípra y v SDV. 4. kolo á oru a vý eru žiakov do SDV. Uzatvore ie uče ej z luvy so žiako v priebehu prvého roč íka žiaka. - rokovanie o uče ej z lu e so žiako a rodičo, - podpísa ie uče ej z lu, - postúpe ie jed ého hoto e ia uče ej z lu z lu ej škole. Prerokovanie a dohod utie so školou plá u počtu uče ý h iest v SDV pre asledujú i školský rok. Škola predkladá zriaďo ateľo i škol á rh a počet tried pr ého roč íka pre prijí a ie ko a ie asledujú o školsko roku čle e í a jed otli é študij é od or ale o jed otli é uče é od or a á rh a počet spoloč ý h tried pr ého roč íka pre prijí a ie ko a ie asledujú o školsko roku čle e í a jed otli é prí uz é študij é od or ale o jed otli é prí uz é uče é od or. Prerokova ie ávrhu školy a orga izá iu školského roka a rozvrhu vyučova í h hodí so školou. - zarade ie d í TV a PV do kale dár h týždňo v čle e í a pár a epár týždeň, - spra o a ie roz rhu učo a í h hodí, - urče ie ajstro od or ej ý ho, ktorí udú Prijí a ie skúšk v. kole prijí a ieho ko a ia sa ko ajú v pondelok a št rtok V 2. kole prijí a ieho konania Ih eď po zápise žiakov a štúdiu a stred ej škole. Odporúča sa po zápise žiakov a štúdiu a stred ej škole. Naj eskôr do 31. augusta 2019 pred začiatko školského roka. Po začiatku školského roka v ter í o h podľa dohody so školou. Odporúča sa do 5. septe ra prísluš ého školského roka, v ktoro žiak astúpil do prvého roč íka. Ak sa e apl il počet žiakov deklarova ý za est ávateľo v zmluve o duál o vzdeláva í, do. ja uára prvého roč íka žiaka. Odporúča sa do 5. jú a 9 pre začiatok SDV od septe ra asledujú eho školského roka /. Odporúča sa do ko a jú a 9, pre začiatok poskytova ia prakti ké vyučova ie od školského roka 2019/2020.

5 koordi o ať TV a PV a spoluprá u škol a za est á ateľa SDV. Uvedenie žiaka s uče ou z luvou a prakti ké vyučova ie u za est ávateľa. - o oz á e ie žiaka s objekto za est á ateľa, - prího or ede ia za est á ateľa k žiako, - účasť zástup o škol a u ede í žiako k za est á ateľo i. Teoreti ké vyučova ie v škole a prakti ké vyučova ie u za est ávateľa. - ýko teoreti kého učo a ia škole a základe spoluprá e so za est á ateľo, - ýko prakti kého učo a ia u za est á ateľa a základe spoluprá e so školou, - ýko prakti kého učo ania v diel i škol, ak rozhodol za est á ateľ o užití ož osti do 50 % za ezpečiť prakti ké učo a ie s sté e duál eho zdelá a ia diel i škol, - ýko prakti kého učo a ia u i ého za est á ateľa, ak rozhodol za est á ateľ o užití ož osti do 50 % za ezpečiť prakti ké učo a ie s sté e duál eho zdelá a ia u i ého za est á ateľa, - prie ež é hod ote ie prepoje ia teoreti kého učo a ia a prakti kého učo a ie zodpo ed ý i za est a a i škol a za est á ateľa, - koordi á ia TV a PV prostred í t o majstra odbornej ý ho, za est a a škol, pre žiako a PV u za est á ateľa, - prie ež é hod ote ie študij ý h po i ostí žiako v spoluprá i so za est á ateľo. Ko u iká ia za est ávateľa so záko ý zástup o žiaka. Organizá ia pra o ý h stret utí u za est á ateľa k ýsledko žiaka s sté e duál eho zdelá a ia. Roč íkové hod ote ie žiaka. - spra o a ie roč íko ý h ko ple ý h zada í v spoluprá i so školou, - zada ie roč íko ý h zada í a ich hodnotenie, - o oz á e ie žiako s roč íko ý hod ote í, - roč íko ý hod otia i poho or so žiako spoluprá i so školou. I ovač é vzdeláva ie od or ý h učiteľov a ajstrov od or ej vý hovy školy. - á rh o sahu i o ač ý h zdelá a í, - urče ie zúčast e ý h osô, - dohod utie ter í o a realizá ie, - vyhodnotenie dosiah utej k alit i o ač ého zdelá a ia, - (i for ač é d i, pred ášk o novej te h ike, od or é stáže a pod.) Orga izá ia a realizá ia uko če ia štúdia v spoluprá i so školou závereč á skúška/ aturit á skúška/a solve tská skúška. - spoluprá a pri spracovaní zada í pre uko čo a ie štúdia, September 2019, v ktoro zač e za est ávateľ poskytovať prakti ké vyučova ie. Začiatok vyučova ia v školsko roku od V prie ehu školského roka. Odporúča sa i i ál e vždy po klasifiká ii žiaka za prísluš ý polrok školského roka ale o podľa potreby. Odporúča sa posled ý esia školského roka jú Odporúča sa jú až august 9. S ož osťou aj prie ehu školského roka. Posled ý roč ík štúdia v ter í o h ko a ia závereč ej, aturit ej alebo a solve tskej skúšky. Maturit á skúška riad e skúšo é o do ie je marci až jú i prísluš ého školského roka. Ter í prakti kej časti od or ej zložk aturit ej skúšk určí a á rh riaditeľa

6 - dohoda o ieste ko a ia prakti kej časti uko čo a ia štúdia, - urče ie skúšajú eho zástup u za est á ateľa v skúšo ej ko isii pri uko čo a í štúdia, - o oz á e ie skúšajú eho zástup u za est á ateľa s legislatí ou uko čo a ia štúdia, orga izá iou a zada ia i uko čo a ia štúdia, - realizá ia uko čo a ia štúdia. Odovzdáva ie dokladov o uko če í štúdia v spoluprá i so školou. - o oz á e ie za est á ateľa s hod ote í a klasifiká iou žiako pri uko čo a ia štúdia, - prípra a odo zdá a ia doklado o uko če í štúdia v spoluprá i so školou a SPO. Každoroč é vyhod ote ie spoluprá e za est ávateľa a školy v SDV. škol prísluš ý orgá iest ej štát ej sprá školst e ( ajčastejšie sa prakti ká časť aturit ej skúšk ko á apríl až áji). Zá ereč á skúška - riad e skúšo é o do ie tr á od. jú a do. jú a prísluš ého školského roka. Ak si to žadujú od or é či osti, ktoré sa o erujú zá ereč ou skúškou, prakti kú časť zá ereč ej skúšk ož o ko ať aj pred. jú o, ajskôr šak o fe ruári prísluš ého školského roka. A sol e tská skúška - riad e skúšo é o do ie je jú i prísluš ého školského roka. V ter í o h uko čova ie štúdia. Odporúča sa do ko a júla.