REGIONÁLNÍ DĚJINY VE VÝUCE DĚJEPISU NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU (ANEB CO JSME V DĚJEPISNÝCH UČEBNICÍCH NENAŠLI)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ DĚJINY VE VÝUCE DĚJEPISU NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU (ANEB CO JSME V DĚJEPISNÝCH UČEBNICÍCH NENAŠLI)"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ DĚJINY VE VÝUCE DĚJEPISU NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU (ANEB CO JSME V DĚJEPISNÝCH UČEBNICÍCH NENAŠLI) Mgr. Monika Mandelíčková Gymnázium Tišnov Abstract: This paper aims to present a year work of students at Gymnázium Tišnov in their optional subject the history course, focused on regional history. In the same time it brings a general reflection of the role of regional history in school curriculum. However regional history is not a part of history textbooks, the author stresses the importance of involvement of regional subjects within educational process. Regional history (microhistory) helps to attract student s attention to the big subjects of history, it helps them with understanding their living place and their roots. Even if it always imposes higher demands on teachers (creating own educational materials, coordination of education etc.), it is pleasing to see that it has already found its place at schools and it has positive responses from students. Regional subjects also bring the opportunity to present interdiciplinary projects (in this concrete example with Czech language and literature, geography, art). Key words: regionální historie, mikrohistorie, interdisciplinární vzdělávání 1. ÚVOD Záměrem tohoto příspěvku je prezentovat průběh a výsledky práce ţáků kvarty Gymnázia v Tišnově v rámci jejich volitelného předmětu dějepisný seminář, který byl zaměřený na regionální dějiny. Předkládaný příspěvek si rovněţ klade za cíl rozvinout stručnou úvahu nad úlohou regionálních dějin v rámci rámcového vzdělávacího programu. Zaměříme-li pozornost na metodologické výstupy ukazující, jak pracovat s regionálními dějinami zjistíme, ţe předmětem zájmu byly jiţ v období první republiky i později v éře komunismu (s nutným přídavkem marxisticko-leninské ideologie Svoboda, L., 1986). V minulosti, stejně tak jako nyní však regionální dějiny představovaly poměrně okrajovou záleţitost, které nebyla věnována soustavná pozornost, přestoţe, jak uvádí Josef Bartoš ve skriptech k problematice regionálních dějin: regionální dějiny nejsou samotnou vědní

2 disciplínou, jsou nedílnou součástí celé historiografie, mají s ní v zásadě stejný objekt i předmět, metody i poslání (Bartoš, J., Schilz, J., Trapl, M.., 2004, s. 7). Poloţíme-li si otázku, co je důvodem okrajového zájmu o regionální dějiny, můţeme pojmenovat několik příčin. V prvé řadě je to fakt, ţe vzdělávací kurikulum prioritně toto téma nazahrnovalo a v dějepisných učebnicích mu dříve rovněţ nebyl ponecháván prostor. Dalším důvodem můţe být i fakt, ţe příprava témat s regionální tématikou představuje pro učitele sice zajímavou látku, nicméně klade zvýšené nároky na jejich přípravu, coţ se ne vţdy setkává s odezvou.rovněţ samotná práce se studenty často znamená práci navíc. Přesto se domnívám, a první zkušenosti to jednoznačně potvrzují, ţe regionální dějiny a v širším kontextu zabývání se daným místem i z dalších hledisek (např. geografického, sociologického atd.), má důleţité místo ve výukovém kurikulu. Výuka regionálních dějin totiţ reflektuje absenci znalostí daného místa mezi studenty. Tento fakt pak můţe ovlivňovat i pochopení tzv. velkých dějin. V přístupu k regionálním tématům je tedy v prvé řadě nutná motivace, a to jak vyučujícího, tak studentů. Ve většině případů jde o motivaci osobní tedy přítomnost v daném regionu, která formuje náš vztah k tomuto regionu. Jak uvádí Zdeněk Beneš 2007, s. 17) ve sborníku věnovanému regionálním dějinám: skutečné metodické zpracování regionálních dějin vyžaduje nejen znalost pramenů a literatury, ale i tamějšího sociálního a kulturního prostředí. To totiž výrazně ovlivňuje jejich využití v dějepisné výuce. 1 Tuto hypotézu potvrzuje i Bartoš, kdyţ uvádí: Regionální historiografie může navázat na úzký vztah lidí k prostředí, ve kterém žijí a pracují, na jejich zájem o okolí a jeho minulost, i na aktivitu, kterou projevují při jejich rozvoji ((Bartoš, J., Schilz, J., Trapl, M.., 2004, s. 17). 2. OBSAH REGIONÁLNÍCH DĚJIN A POMŮCKY Jak uţ bylo výše uvedeno příspěvek je podloţen příkladovou studií zaloţenou na práci se studenty kvarty Gymnázia v Tišnově v rámci předmětu dějepisný seminář. Protoţe tento předmět byl ve školním roce 2010/2011 realizován poprvé, nabízela se otázka, co bude jeho náplní. Vzhledem k příleţitosti pracovat se studenty nad rámec učiva daného ročníku byl proto zvolen koncept s pracovním názvem Poznej svůj region. Záměrem bylo přiblíţit studentům na několika příkladových studiích z jejich okolí historii regionu. Zároveň bylo účelem postihnout mnohavrstevnatost historie a seznámit studenty s aplikací metod historické

3 práce na konkrétních úkolech v rámci vymezené lokality (např. práce s písemnými prameny okresní archiv Rajhrad, úvod do heraldiky hrad Pernštejn). (viz. Příloha ŠVP předmětu Dějepisný seminář) Při koncipování obecných cílů byl kladen důraz na zásady platné jiţ od dob Jana Amose Komenského (Komenský, J.A. 1913): - cestou k poznání je přímá zkušenost - ţák by měl být zároveň učitelem, který předává získané poznatky dále - zábavná výuka je klíčem k úspěchu. Prvním bodem náplně tohoto předmětu byla nutnost vymezit předmět zájmu tedy region (zkoumanou oblast). Jiţ tento úkol přináší mnoha momentů, se kterými se dá se studenty pracovat. Region lze totiţ vymezit v rámci geografických oblastí, či správních oblastí (zde se nabízí spolupráce s předmětem zeměpis). Je třeba zohlednit rovněţ hledisko etnografické, které v regionech se stabilní národnostní skladbou hraje rovněţ významnou roli. Přičemž je možné předpokládat, jak konstatuje Zdeněk Beneš (2007), že etnografické regiony vykazují větší sociální a kulturní sounáležitost než oblasti vykořeněné, s přerušenou či narušenou dějinnou kontinuitou. V neposlední řadě je nutné pracovat s historickým hlediskem. Analýza jednotlivých hledisek můţe přinést mnoho podkladů pro řešení (např. viz Bartoš, J., Schulz, J., Trapl, M., 2004, s ). Nevýhodou, ale i výhodou při realizaci předmětu zaměřeného na regionální problematiku můţe být sloţitější přístup k metodologickým podkladům. Samozřejmě je moţné čerpat z obecných zásad regionální výuky, nicméně vzhledem k tomu, ţe obsah výuky regionálních dějin je vţdy specifický, vycházející z dané lokality, je nutné toto hledisko zohlednit. Výhodou pak můţe být to, ţe seznámení se s regionální literaturou ţáky i učitele přivádí do regionálních institucí jako např. knihoven, muzeí či k setkání s místním kronikářem a zároveň eliminuje jednostrannou práci ţáků s informacemi prostřednictvím internetu, která je v mnoha případech nedostatečná, někdy dokonce zavádějící. Práce s regionálními tématy rovněţ ţáky seznamuje (často poprvé) s písemnými prameny vztahujícími se k dané lokalitě. To je samozřejmě jednoznačně pozitivní moment, který ovšem nutí ţáky k mnohem odbornější práci, kritickému čtení a interpretaci pramenů. Učitel se za pomocí ţáků často sám stává autorem výukových podkladů, se kterými mohou studenti pracovat.

4 3. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A PROJEKTOVÁ VÝUKA Jak vyplývá ze závěru jednání Evropské rady k výuce dějepisu (2001): výuka dějepisu by měla v každé době využívat vzdělávací potenciál mezipředmětového přístupu a vytvářet propojenost s dalšími předměty, a tak analyzovat historická fakta a jejich vliv na současnost v různých souvislostech např. sociálních, geografických, ekologických, ekonomických. Po naší první zkušenosti s výukou regionálních dějin je moţné konstatovat, ţe spolupráce s dalšími předměty se velice osvědčila a pro samotné studenty byla nejen zábavná, ale i poučná. Například v návaznosti na projekt na hradě Pernštejn proběhla výtvarná dílna v rámci hodin výtvarné výchovy, kdy ţáci na základě předchozího studia erbů vytvářeli vlastní návrhy erbů. V rámci stejného projektu se v hodinách literatury věnovali připomenutí umělců spjatých se zkoumaným regionem (např. spisovatelé Josef Uher, Jan Skácel nebo výtvarník Emanuel Ranný). V rámci dalšího projektu, který měl mapovat partyzánské hnutí na Tišnovsku se výuka vhodně propojila se zeměpisem (orientace v mapách) a prostřednictvím učitele IVT také s praktickou ukázkou vyuţití GPS navigace v geocachingu. Jako vhodné doplnění při studiu regionálních dějin se rovněţ nabízí spolupráce s odbornými institucemi, které v daném regionu působí nebo pro něţ je region předmětem zájmu. V tomto konkrétním případě můţeme jmenovat okresní muzeum Brno-venkov v Předklášteří nebo okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě. Ţáci měli moţnost nahlédnout do zákulisí těchto institucí, dozvědět se o jejich funkci a významu pro daný region. Rovněţ si mohli vyzkoušet, jak jim tyto instituce mohou být, jako badatelům, nápomocny. V obou případech předcházela terénnímu vyučování teoretická příprava v hodinách a to na téma muzea, muzejní správa a funkce muzeí a archivní správa, či témata z pomocných věd historických jako např. úvod do paleografie. 4. VÝZNAM REGIONÁLNÍCH DĚJIN Realizace předmětu dějepisný seminář sledovala několik cílů, tak jak je stanovil S. Julínek: A. výchovný cíl posiluje citový vztah ţáka k prostředí, rozvíjí zdravý patriotismus, ţádoucí etické kvality a historické vědomí B. didaktický cíl učí ţáky pracovat od bliţšího k vzdálenějšímu, od části k celku, od jevu k podstatě, od citového k rozumovému, od neuvědomělého zájmu k vědomému učení C. badatelský cíl učí ţáky prezentovat závěry bádání (Julínek, S. a kol., 2004)

5 5. PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ Výuka zaměřená na regionální problematiku můţe přinést několik úskalí. Jak uţ bylo výše uvedeno, často jde o první kontakt studentů s tímto typem informací. Vyučující proto musí zajistit dostatečné mnoţství podkladů k danému tématu. Při studiu dané problematiky je nutné studenty upozornit na potřebu kritického přístupu k pramenným materiálům. Zároveň je třeba počítat s větší časovou náročností, která vyţaduje kumulování hodin a řešení v rámci projektového vyučování. Na druhou stranu se potvrdilo, ţe zabývání se regionálními tématy má ve výuce své místo a je ţádoucí hledat další moţné cesty jejího uplatnění. Moţným přesahem můţe být spolupráce s dalšími školami a moţnost sdílení výstupů. Vzájemná výměna informaci, moţnost vyuţití komparativních přístupů, či vytváření společných syntéz můţe regionální problematiku nejen obohatit, ale zároveň posunout do nové roviny. Tuto část je vhodné realizovat poté, co studenti získali základní vhled do problematiky. V následné fázi uţ je moţné aplikovat určitou míru abstrakce a pracovat s historickou pamětí či hledáním identity/identit v rámci daného regionu. Zatímco v první fázi práce s regionálními dějinami se studenti rovnou měrou stávají akceptanty a producenty informací, v této fázi jiţ mohou sami vytvářet obraz regionálních dějin na konkrétních příkladech. Poznání malých dějin nebo malého prostoru (Beneš, Z., 2007, s.9) můţe být cestou k chápání velkých dějin, či makrohistorie. Práce s historickou pamětí se pro studenty můţe stát napínavým příběhem, který je baví, ale i poučí. Paradoxně tedy širší rámec vyučovaných dějin můţe usnadnit cestu učitele dějepisu k ţákům, kteří doposud dějepis vnímali pouze jako nezáţivné biflování letopočtů a pojmů. Zahrnutí regionálních dějin do výuky na základních a středních školách se je nejen obohacujícím prvkem výuky, ale přispívá rovněţ k tomu, ţe se z regionálních dějin stávají dějiny ţivé, které ke studentům mohou promlouvat kaţdý den a doslova na kaţdém rohu. Bliţším poznáním svého regionu tak studenti mohou posilovat svoji identitu, spjatost s tímto regionem, coţ mohou v dospělosti zúročit aktivním podílem na fungování daného místa.

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY BARTOŠ, J.SCHILZ, J.TRAPL, M..: Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. Olomouc 2004, s. 7. BENEŠ, Z.: Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny ve výuce dějepisu, Ústí n. L (vyšlo 2007), s ISBN JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno, 2004, 104 s. KOMENSKÝ, J.A.: Veškeré spisy Jana Amosa Komenského. Sv. 4, Didaktika česká. Brno, KUTNAR, F. MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Lidové noviny, Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách: sborník z konference. Ústí nad Labem, SVOBODA, L.: Regionální dějiny ve vyučování dějepisu. Sborník pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, České Budějovice,1986. EVROPSKÁ RADA. Doporučení Výboru ministrů členským státům o vyučování dějepisu v Evropě 21. Století. (Přijato výborem ministrů 31. Října 2001, na 771. Setkání zástupců ministrů)

7 Příloha č. 1 ŠVP pro předmět Dějepisný seminář pro žáky 4. ročníku osmiletého gymnázia Vyučovací předmět Dějepisný seminář přináší rozšíření základního učiva dějepisu v rámci ŠVP pro osmileté všeobecné studium. Stejně jako v předmětu dějepis je posláním kultivace historického vědomí jednotlivce, uvědomění si národní sounáleţitosti i globální odpovědnosti lidstva rozvíjením historické zkušenosti a výchovou k demokratickému naslouchání, multikulturní toleranci a ekologickému jednání. Záměrem výuky je podat ucelený obraz vývoje společnosti od jejího počátku aţ do současnosti, a to na příkladu dějin vztahujících se k danému regionu. Ţáci jsou soustavnou prací vedeni k uvědomování si historických dějů ve svém okolí, které mohou svým bádáním sami odkrývat a poznávat. Studiem tzv. mikrohistorie si tak nacházejí bliţší cestu k danému předmětu. Zároveň jsou seznamováni s metodami historické práce, které jim umoţní řešit konkrétní úkoly daného předmětu.

8 Výstupy UČIVO Průřezová témata 4. ročník osmiletého gymnázia ţák uvede konkrétní příklady důleţitosti a potřebnosti dějepisných znalostí uvede příklady zdrojů informací o minulosti orientuje se na časové ose a v historické mapě seřadí historické epochy ţák je seznámen s oborem regionální dějiny dokáţe zařadit místo bydliště v rámci regionálních dějin dokáţe pracovat s literaturou vztahující se k regionálním dějinám a vyhledat poţadované informace ţák pozná několik vybraných míst daného regionu a zařadí je do kontextu tzv. velkých dějin Člověk v dějinách Význam zkoumání dějin pro současnost a budoucnost Vznik historie jako vědy Práce historika, historické prameny, pomocné vědy historické, význam muzeí, archivů, knihoven Periodizace dějin, práce s časovou osou, orientace v historickém čase a prostoru Regionální dějiny Definice Regionální literatura Mapování významných historických míst regionu OSV Rozvoj schopností poznávání OSV Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice dokáţe rozčlenit historické prameny na prameny hmotné kultury a písemné prameny objasní funkci a přínos muzeí, dokáţe vyjmenovat některá muzea ve svém regionu objasní funkci a přínos archivů, dokáţe vyjmenovat některé archivy ve svém regionu na konkrétním úkolu prokáţe schopnost orientace ve výše zmíněných institucích Úvod do archivnictví a muzejnictví Prameny prameny hmotné kultury, písemné, jejich členění Muzea jejich organizace, činnost, moţné vyuţití Archivy jejich organizace, činnost, moţné vyuţití

9 ţák je schopen vysvětlit, čím se paleografie zabývá a identifikovat různé druhy historického písma ţák je schopen vysvětlit, čím se genealogie zabývá a je schopen vytvořit jednoduchý rodokmen, seznámí se s funkcí matrik ţák je schopen vysvětlit, čím se heraldika zabývá, je schopen popsat erb, popřípadě znak Pomocné vědy historické Paleografie vývoj písma Genealogie vytváření rodokmenu Heraldika - erby a znaky OSV Komunikace pomocí příkladu dvou významných svátků se ţák seznámí s jejich původem, s lidovými zvyky a tradicemi, je schopen vhodným způsobem prezentovat výsledky svého poznání (výstavka, prezentace) seznámí se s oborem etnografie a jeho moţným vyuţitím Etnografie Vánoce Velikonoce MKV Lidské vztahy Kulturní diference MV Práce v realizačním týmu

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více