Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu, dokud nebudou schopny jít svou vlastní cestou. Jiřina Prekopová

2 Obsah TVP: 1) Charakteristika projektu a jeho vzdělávací cíle 2) Charakteristika třídy 3) Podmínky třídy 4) Přehled učiva integrované bloky 5) Prostředky k realizaci projektu 6) Doplňující programy 7) Nadstandardní aktivity 8) Spolupráce s rodiči 9) Evaluace 10) Závěr Přílohy: 1) Akce pro rodiče, děti a širokou veřejnost 2) Použitá literatura 3) Notové party 4) Evaluační list K tomuto TVP byly použity ilustrace Antonína Šplíchala a Vlasty Švejdové.

3 Třídní vzdělávací program pod názvem volně navazujeme a loňský TVP Barevný rok v barevné školce, jehož cíle, záměry a očekávané kompetence se nám dařilo plnit a vytvořit pevně spjatou skupinu, která je doplněna novými dětmi, a to zejména nejmladší věkové skupiny. Budeme opět usilovat o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, pozdravit a aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem. Budeme se řídit rčením, že: Každý velký byl někdy malým, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy. Náš TVP vychází ze života a prostředí, které nás obklopuje, ve kterém žijeme. Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte. Prostřednictvím her a hračky dítě poznává svět, jeho zákonitosti, vztahy a pravidla. Už i sám Jan Amos Komenský řekl: A poněvadž kovářem se nelze stát jinak než tím, že člověk kuje, a písařem jen tak, že píše, je třeba, aby se děti stávaly lidmi tím, že budou konat lidské práce. Postavičky Matýska a Majdalenky a jejich příběhů budou provázet děti adaptačním prostředím a čtyřmi ročními obdobími, a tak umožní vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, který je plný tvarů, barev a věcí Projekt zahrnuje tematické celky jednotlivých příběhů z knih Inky Rybářové Báječné čtení pro nejmenší a Prima čtení pro nejmenší. Realizací těchto celků děti získají vztah ke knihám a získají také potřebu poslouchat, která se u většiny děti vytrácí. Tím, že budou děti prožívat příběhy Matýska a Majdalenky se bude rozvíjet jejich myšlení, představivost a fantazie. Budeme klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, nezapomeneme na seznamování s lidovými tradicemi, zvyky a svátky. TVP odpovídá podmínkám naší mateřské školy, je přizpůsoben možnostem a potřebám dětí. Zpracovává hlavní cíle ŠVP do celků. V projektu se prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Je zaměřen na prožitkové učení, na probouzení aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, všímat si věcí, zvířat, barev souvisejících s jednotlivými ročními obdobími. Pracuje s přímými zážitky dětí, podporuje jejich samostatnost a individuální volbu.

4 Během tohoto školního roku budeme i nadále rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Děti se seznámí nejen s příběhy Matýska a Majdalenky, ale i s klasickými pohádkami a dalšími literárními příběhy. Zaměříme se na podporu mateřského jazyka. Tak budeme stimulovat rozvoj řeči a jazyka u dětí. V průběhu plnění našeho projektu budeme zařazovat rituály, které vyplývají z TVP. Je zcela otevřený rodičům a zcela staví na spolupráci s nimi, a to jak při jednotném vedení dětí, tak při plnění TVP, při společných akcích a jejich přípravě. Přivítáme jakoukoliv materiální pomoc, pomoc při opravě hraček atd. Náš ŠVP Barevná škola má vytyčeny tři rámcové cíle: Očekávané poznatky: V procesu rozvoje osobnosti dítěte uvědomění si svého vlastního já a uvědomění si svého okolí, ve kterém dítě žije a souvisí v něm, samostatnosti, spokojenosti, přirozený vývoj řeči a komunikace vůbec, radosti z objevování, poznávání, seznamování a tvoření. Očekávané hodnoty: Poznávání sebe sama, svého kamaráda i kamarádů, ale hlavně uvědomění si velkého významu rodiny, kamarádství. Očekávané postoje: Být osovou samostatnou, ale také osobně odpovědnou, schopnou mezilidských vztahů, umět vyjádřit své pocity, prožitky, názory a zároveň respektovat druhé. Cílem našeho třídního programu je zajišťovat fyzickou, psychickou i sociální pohodu dítěte, doplňovat rodinnou výchovu, obohacovat denní program dítěte, stavět základy vědomého poznání a učení a usnadňovat tak jeho další životní i vzdělávací cestu. Oblast biologická Oblast psychologická Oblast interpersonální Oblast sociálně kulturní Oblast environmentální Vést děti k rozvoji pohybových a manipulačních dovedností, aby získalo fyzickou i psychickou zdatnost a zdravé životní návyky apsotoje. Vést děti k tomu, aby dovedlo naslouchat, aby dovedlo vyjádřit svou myšlenku, pocity, abyse umělo prosadit, ay mělo radost z objevování pozoruhodností světa, radost z vlastního úspěchu, aby vědělo, proč to dělá. Aby se dovedlo ovládat. Aby bylo šťastné. Rozvíjet u dítěte poznání, že má kolem sebe druhé lidi, děti. Vést dítě k tomu, aby dovedlo s nimi srozumitelně komunikovat, řešit problémy. Vést každé dítě k tomu, aby dovedlo respektovat kamaráda, učitelku, rodiče. Aby se umělo chovat mazi vrstevníky a aby dodržovalo domluvená pravidla. Aby dítě dovedlo požádat, poděkovat, pozdravit. Aby se dovedlo domluvit, spolupradovat, rozdělit, aby bylo ohleduplné, vstřícné. Vést každé dítě k tomu, aby vědělo, kdy bydlí, kam patří. Aby získalo základní poznatky o světě a objevovalo jeho zíkonitosti v souvislostech. Vést dítě k poznání, že jsme součástí splečenství lidí, přírody, vesmíru. Vytvářet pozitivní vztah k životu a umět ho chránit. Vést děti k tomu, aby dovedly po sobě uklízet, počovat o něco, o někoho - květiny, zvířátko atd.

5 - Vyplývají z evaluace TVP loňského školního roku 2012/2013 Rozvíjet fyzickou, psychickou, sociální samostatnost a zdravé sebevědomí. Rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kladný vztah k přírodě. Objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí. Společně vytvářet pravidla a důsledně je dodržovat. Navázat na lidové tradice, zvyky a svátky. Rozvíjet práci s informacemi při předčítání z knih. Podporovat přirozené aktivity (pohyb, hry, manipulace s předměty, zvídavost a touha dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností.) Rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči. Radost z objevování, poznávání, seznamování a tvoření. Samostatnost, spokojenost a kamarádství. Kladný vztah k přírodě, umět ji chránit. Umět slovně vyjádřit své pocity, prožitky a názory a respektovat přitom druhé. Přirozený vývoj řeči a komunikace vůbec. Výchova dítěte schopného mezilidských vztahů, odpovědného a spokojeného. Cílem třídního projektu je vtvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti. Cílem projektu je vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Cílem bude vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému, k úctě k lidem kolem sebe, ke kamarádům, k samotnému životu. Cílem TVP je dítě šťastné a odpovědné za své chování. 1 rok od 2,5 do 6,5 let

6 V letošním školním roce je zapsáno 25 dětí, a to 15 děvčat a 10 chlapců ve věku od 2,5 6,5 let. Dvě děti mají odloženou školní docházku. Nemáme žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti jsou přijaty na celodenní docházku. Ročník Počet dětí Dívky Chlapci Z toho děti mladší 3 let Z toho děti s odl. školní docházkou Z toho Integrované děti 1. Ročník Děti do 4 let 2. Ročník Děti do 5 let 3. Ročník Děti do 6 let Celkem Individuální pokroky dětí budeme sledovat a zaznamenávat 2x ročně v hodnotících listech, které jsou přílohou jejich portfolia, stejně jako sledování vývoje kresby lidské postavy nebo stromu. Tyto kresby vypovídají o posunu či zlomové situaci ve vývoji dítěte. Pro předškoláky je vypracovaný test školní zralosti, který bude s nimi zpracován min. 1x ročně, a to v době před individuálními pohovory s rodiči. V období září u dětí 3. ročníku zmonitorujeme jejich znalosti a dovednosti po uplynulých prázdninách. Toto pro nás bude odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku. U dětí této věkové skupiny budeme systematicky pracovat v přípravě na vstup do základní školy, a to v doplňkovém programu Malý předškolák. Většina naší třídy jsou děti, které již naši mateřskou školu navštěvovaly dříve. U nově příchozích dětí se zaměříme na adaptaci na nové prostředí. Budeme vycházet z dotazníků, které nám rodiče nově přijatých dětí vyplňují. Většina dětí naší třídy jsou děti bydlící ve Smolkově, ty se spolu dobře znají, navštěvují se na různých akcích nejen školy, ale i akcích pořádajících místními hasiči. U všech dětí budeme sledovat vytváření nových hravých skupin v centrech aktivit. Budeme si všímat individuálních zvláštností a potřeb jednotlivých dětí. Postupně se budeme seznamovat s různými okolnostmi, které mohou být pro výchovu a vzdělávání dětí a jejich adaptaci důležité. I nadále budeme využívat hravého pondělního dopoledne, kterým nastartujeme téma nového týdne podle našeho třídního projektu se začleněním podnětů dětí. Nejmladší věková skupina dětí 1. ročník U těchto dětí budeme rozvíjet a upevňovat zejména pracovní dovednosti v různých oblastech, zejména v sebeobsluze umět se umýt, používat WC, obléknout a svléknou se, samostatně se najíst, umět používat kapesník atd. Tyto děti se budou seznamovat s pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

7 V činnostech se zaměříme na rytmizaci říkadel, na zpěv lidových a jiných písniček a na jednoduché pohybové aktivity. Budeme podporovat volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnost dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními. Činnosti u této věkové skupiny ještě není možné směřovat do center aktivit. Střední věková skupina 2. a 3. ročník U těchto dětí už budeme vyžadovat větší samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojování do řízených činností. Všechny činnosti ve třídě budeme stavět na skupině děti z loňského roku, kdy postupně starší děti povedou svým příkladem mladší děti a nové děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci a k úklidu. Tyto děti preferují ve větším měřítku námětové hry, tvorbu z molitanových kostek a stavebnice, rády konstruují z různých druhů stavebnic. Mají rády společné pohybové hry a aktivity, rády a často kreslí a jinak výtvarně tvoří, pracují s omalovánkou. Nejstarší věková skupina 3. a 4. ročník Tato skupina bude pravidelně plnit záměry z programu Malý předškolák, ten je součástí ŠVP. Děti předškolního věku budou pracovat na různých úkolech v pracovních listech, budou pracovat s didaktickými pomůckami, budou si prohlubovat a procvičovat své poznatky a znalosti z minulých ročníků MŠ.

8 Věcné podmínky Naše IV. Třída MŠ Háj ve Slezsku Smolkov, se nachází ve starší budově, která byla zrekonstruována v roce Její prostředí je pro děti podnětné, prostory plně odpovídají stanovené kapacitě a předpisům. Zařízení třídy nábytkem odpovídá hygienickým normám. Z nábytku jsme ve třídě vytvořili centra aktivit, vybavili je materiálem, diagnostickými pomůckami, hračkami, knihami tak, aby byly volně dostupné dětem, aby rozvíjely a povzbuzovaly zájem a zvídavost dětí. Centra aktivit si mohou děti přizpůsobit svým potřebám a okolnostem. Děti mají vše lehce dostupné v otevřených skříňkách a dostupné mají také zásuvky s průhledným plexisklem, kde jsou umístěny výtvarné materiály a pomůcky pro tyto činnosti. Centra aktivit byly doplněny hračkami pro děti 1. ročníku. Sdružení Smolíček zakoupilo dětem DVD. Spolu s televizí ho používáme pouze za nepříznivého počasí nebo jako doplněk při vzdělávacích činnostech. K odpolednímu odpočinku je určena stabilní ložnice. Během letošních prázdnin byly pořízeny do ložnice nové, dřevěné postýlky a byl položen nový koberec. Děti nejsou nuceny ke spánku, ale musí zachovávat klid, aby nerušily ostatní kamarády, kteří spánek vyžadují. Po odpočinku si děti mohou na lehátkách prohlížet dětské knihy a časopisy, nebo je jim nabízena klidová činnost, předškolní děti mohou pracovat s pracovními listy, kde se procvičují činnosti, které jim usnadní vstup do 1. třídy základní školy. Třída je vybavena stoly a židlemi tří velikostí. Děti jsou rozesazeny u stolů podle velikostí, a tak došlo ke splnění hygienických požadavků. K budově školy přiléhá školní zahrada, kterou se snažíme co nejvíce využívat ve všech ročních obdobích. Školní zahrada, která prošla v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí, byla vybavena novým pískovištěm z recyklovaných plastů, průlezkami se skluzavkou a novým chodníkem. Životospráva Strava je dětem poskytována plnohodnotná. Dětem mají zajištěn pitný režim po celý den i při pobytu venku jak dopoledne, tak odpoledne. Během celého dne mají děti k dispozici kousky ovoce a zeleniny a v průběhu dne si samy vybírají, na co mají chuť. Strava je kvalitní, často jsou zařazovány ryby, zelenina i nová jídla. Uzeniny jsou z jídelníčku dětí vyřazeny a taktéž nejsou používána dochucovadla. Z důvodu rozlišných stravovacích návyků a pro větší motivaci dětí k ochutnávání nového, dáváme dětem možnost, že si u svačinky mohou vybrat velikost pečiva i množství pomazánky. U hlavního jídla mají všechny děti k dispozici příbory. Starší děti používají příbor celý. Mladší děti mají možnost výběru Psychosociální podmínky

9 Děti i učitelky se ve školce cítí dobře a spokojeně, mají možnost rozhodovat o činnostech ve třídě, mají dostatek příležitostí podílet se na rozhodnutí týkajících se jich samotných. Ve vztazích mezi dětmi a zaměstnanci panuje důvěra, ochota, tolerance a ohleduplnost. Děti mají dostatek volnosti ve třídě, pohybují se samostatně. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená a s nízkou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit se pravidlům soužití. Nově příchozím dětem je umožněno postupně se adaptovat na prostředí školky a sžití se s kolektivem. V tomto jim pomáhají i rodiče, kteří využívají možnosti zapojit se do činností dítěte po dobu pro ně potřebnou. Zaměstnanci jsou ke všem dětem i rodičům vstřícní. Organizace Denní řád má závazné časy jídla, ostatní časy jsou pouze orientační, umožňují reagovat na individuální možnosti a schopnosti dětí. Respektujeme dostatečně potřeby dětí. Spontánní aktivity převyšují nad řízenými. Denně budeme využívat ranní komunitní kruh. Postupně během školního roku povedeme děti k práci v centrech aktivit. Povedeme je také k samostatnosti a odpovědnosti, spolu s asistenty, za pořádek ve třídě. Pro sledování a následné hodnocení individuálního rozvoje dětí máme u každého dítěte založeno jeho portfolio, pro jejichž vedení máme v příloze ŠVP zpracovaný způsob vedení záznamů o dětech. Dále provádíme záměrné pozorování. Děti jsou během pobytu v mateřské škole dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek pohybu nejen v budově ale i mimo ni zahrada, vycházky do blízkého okolí mateřské školy atd. Řízení mateřské školy V naší MŠ jsou povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek. Na MŠ je vytvořeno ovzduší tolerance, důvěry, lidského pochopení. Ředitelka MŠ podporuje a motivuje spoluúčast všech členů pedagogického týmu na různých akcích školy, kde učitelky pracují jako tým. Plánování pedagogické práce je funkční, využívá se zpětné vazby přednášky pro rodiče, konzultace, dotazníky aj. Nadále budeme pracovat jako tým, spolupracovat při plnění ročního plánu, jednotně postupovat při dodržování pravidel na zahradě, v mateřské škole atd. Vzájemně si budeme předávat poznatky, které získáme na školeních a seminářích. Společně s novou paní učitelkou budeme hledat nové cesty, nápady a podněty k obohacení programu školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou Háj ve Slezsku, kde se stále objevují rezervy v návaznosti našich ŠVP vzájemné představení se. I nadále budeme úzce spolupracovat se Sdružením Smolíček, které již řadu let pracuje na mateřské škole. Personální a pedagogická zajištění

10 Paní učitelka v letošním roce ukončila studium a doplnila si tak potřebné vzdělání pro práci v MŠ. Dále se obě učitelky budou sebevzdělávat a nové poznatky budou uvádět v život na MŠ. Spolupráce s rodiči Navážeme na dobrou spolupráci s rodiči z minulého roku. Budeme se oboustranně snažit, aby tato spolupráce fungovala na základě partnerství, na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat. Na nástěnce budou také rodiče seznámeni s třídním programem na školní rok 2013/2014. Další informace si mohou rodiče najít na webových stránkách naší mateřské školy. Rodiče budou seznamováni s nabídkou činností na nástěnce v šatně dětí, u výkresů a pracovních listů budou rodiče seznamováni se záměrem, který této činnosti předcházel. Stále budeme rodiče informovat o dění v mateřské škole vzájemné pohovory o posunu ve vývoji, o chování dítěte, o vzniklých problémech atd. Společně s rodiči budeme děti chválit, motivovat, povzbuzovat, ale budeme také řešit i nepříjemnosti.

11 Centra aktivit děti stimulují ke hře a tvořivým činnostem. Protože klademe důraz na vzájemné vztahy dětí, jejich rozvoj a uplatňování samostatnosti v co nejvyšší míře, jsou centra tím nejpřirozenějším prostředkem. Děti zde samostatně komunikují, řeší problémy, rozhodují se, procvičují si vyjadřovací schopnosti, učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Ve všech centrech aktivit se děti učí samostatnosti, pracovat ve skupině a starat se o svěřený materiál, udržovat pořádek umět za sebou uklidit. Po zkušenostech z předchozích školních let už víme, že pro mladší děti je těžké pracovat samostatně v centrech aktivit. Budeme se snažit motivovat starší děti tak, aby pomáhaly mladším dětem. Malé děti se učí spolupracovat, pomáhat si, a aby byly samostatné při tvořivých činnostech a při úklidu hraček a pomůcek. Ihned na začátku školního roku se zaměříme na důkladné seznámení dětí se třídou, s jejím uspořádáním, s každou hračkou, aby je děti důkladně poznaly, co s nimi mohou dělat, kam je ukládat. Zaměříme se na samostatné vybírání hraček a pomůcek. Ukážeme dětem možnost různých kombinací a jejich využívání při tvořivých hrách. Zároveň však budeme tvořit jasná pravidla pro práci v centrech aktivit. Centrum pro společná setkávání Nachází se uprostřed třídy, využíváno pro práci s kostkami, tak pro pohybové aktivity dětí, které se prolínají celým dnem, tak pro společné setkávání během celého dne v mateřské škole. Děti se zde učí zásadám společné komunikace, naslouchání, soustředění. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: volný prostor k sezení v kruhu dotykové hry volná pohybová improvizace s hudbou, s lehkým náčiním Maximální počet dětí: všechny děti Centrum pro volný pohyb, tělocvik Pro rozvoj pohybových dovedností dětí, správného držení těla, orientace v prostoru, manipulaci s tělocvičným nářadím i náčiním koordinaci pohybu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: cvičení volné i řízené cvičení na nářadí (sestava na cvičení věž s žebříky, skluzavkou atd.) cvičení s náčiním koulení, házení a chytání míčů a jiných lehkých předmětů zdolávání překážek překračováním, přeskakováním pohybové hry, hudebně pohybové hry Vybavení centra:

12 volný prostor na koberci průlezka s žebříky, skluzavka, žíněnky lavička koza další tělocvičné nářadí a náčiní šátky, stuhy, drátěnky atp. CD přehrávač, kazety, CD, klavír, rytmické hudební nástroje pro hudební doprovod Maximální počet dětí: blíže neurčeno podle zájmu dětí ve třídě Kostky, doprava, konstruktivní hry a manipulační hry Děti si zde procvičují hrubou i jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, rozvíjí si představivost, fantazii, sebevyjádření, myšlení a tvořivost. Dále se rozvíjí ochota domluvit se a spolupracovat. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: stavění prostorových staveb k daným tématům hry na dopravu hry s Legem a dalšími stavebnicemi hry s dřevěnými kostkami třídění kostek, pomůcek k různým činnostem podle barev, velikostí stavění podle plánků ze stavebnic, kostek tvoření překážkové dráhy Vybavení centra: volný prostor uprostřed třídy na koberci molitanové stavebnice a kostky dřevěné kostky různých velikostí dřevěné kostky s námětem lesa, hospodářství, ZOO stavebnice cest zvířátka, stromy atd. Maximální počet dětí: 4 6 dětí Knihy a písmena, odpočinková zóna Toto centrum je volně propojeno s centrem setkávání nebo k němu také slouží dětský Mazlíček. Zde se také děti seznamují s písmenky, ilustracemi. Při manipulaci s knihou se s ní učí zacházet, orientovat se v ní, učí se chápat obrázky číst je. Děti vnímají mluvenou i psanou podobu písma, seznamují se s písmeny, jejich tvarem. Knihy obměňujeme a doplňujeme podle daného tématu. Jsme si vědomi, že nejužívanějším prostředkem k získání gramotnosti je kniha. Druh, množství a úroveň knih volíme podle věku dětí, zájmu dětí i daného tématu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: prohlížení knih poslouchání pohádek, příběhů

13 čtení obrázkových knih hry s písmenky a čísly odpočinek Vybavení centra: dětský Mazlíček knihy, leporela, atlasy, encyklopedie písmena, číslice Maximální počet dětí: 4 děti Čím chceme centrum doplnit: novými knihami, obměna knih ze školní knihovny Domácnost, kadeřnictví, lékař (tvořivé námětové hry) Děti se zde učí správnému stolování a šetrnému zacházení s nádobím, pomůckami v kuchyni, s potravinami, udržováním pořádku, třídění, spolupráci aj. Děti si hrají, napodobují dospělé. Zároveň se učí společenským a kulturním návykům. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: připravování různých jídel, hostin z napodobenin hry s kočárky, panenkami práce v domácnosti péče o rodinu hra na uklízení, praní prádla, žehlení hra na lékaře hra na kadeřníka Vybavení centra: vybavení centra nábytkem kuchyňka, kadeřník, lékařský kufřík oblečení k motivacím nádobí, žehlička, vysavač, pračka atd. Maximální počet dětí: 4 až 6 dětí Ateliér Výtvarné činnosti u dětí podporují tvořivost, představivost, činorodost, zvídavost a rozvoj fantazie. Děti tvoří na základě citových prožitků. Výtvarný materiál rozvíjí city dětí, podporuje možnost komunikovat beze slov, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka. Dává možnost pracovat ve skupině a střídat se, učí děti starat se o svěřený materiál a vede je k samostatnosti. V centru ateliér by se učitelky měly omezit pouze na přípravu pomůcek a vysvětlení činností a technik, které mohou děti provádět. V ateliéru mohou děti provádět pokusy a objevy (míchání barev, klíčení rostlin, rozlišování přírodnin i umělých materiálů). V ateliéru mají děti:

14 volně přístupný výtvarný materiál pomůcky ke kreslení, malování tvoření z přírodnin umělých materiálů modelovací hmoty s podložkami Vybavení centra: stoly, židle tabule ubrusy pro malování, zástěrky pro děti modelovací hmoty, pastelky, barvy, štětce papíry různých velikostí a barev nůžky pro praváky i leváky, lepidla a další výtvarný materiál přírodniny i umělé materiály atd. Maximální počet dětí: až 8 dětí Čím chceme centrum doplnit: papír na stěnu s držákem Tvořivé a manipulační centrum Sousedí s odpočinkovým a knižním centrem. Při vytváření centra potřebují děti klidnější část třídy, stůl, židle, otevřené police. Centrum je zaměřeno převážně na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, rostlin, druhů práce. Rozvíjíme zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti, budujeme základ pro pozdější čtení. Ve společných hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, úspěch i neúspěch a vyrovnávat se s ním. Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, drobné hříbečkové tvary, kuličky, mozaiky, korálky různých velikostí a tvarů, stavebnice Cheva, Seva, Lego. Jsou zde také pomůcky pro rozvoj smyslů, např. vkládací tvary, hmatové hry atd. Děti zde mohou také vystřihovat, porovnávat a nalepovat písmenka, opisovat slova, psát pomocí nápodoby, prohlížet si obrázky, luštit dětské křížovky, labyrinty, tvořit s pomůckou LOGICO. Vedeme děti také k správnému zacházení s hračkami a svěřenými pomůckami. Podněcujeme je k tomu, aby započatou práci dokončily, použitý materiál, pomůcku či hračku uložily na své místo. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: skládání ze stavebnic práce s pomůckami na rozvoj smyslů vystřihování doplňování společenské dětské hry hmatové hry hry s čísly a písmeny vkládací hry a tvary (podle věku dětí)

15 u nejstarší věkové kategorie činnosti směřující k dosahování kompetencí potřebných pro vstup do základní školy Vybavení centra: stůl a židle pojízdný stojan s kreslícími potřebami, výtvarným materiálem stolové a společenské hry domina, Lego, Puzzle vkládací hry a tvary didaktické pomůcky, pracovní listy korálky, mozaikové hry šicí hra papíry, omalovánky, pastelky, nůžky atd. Maximální počet dětí: 6 dětí Hudební centrum Hudba je přirozenou součástí dětské hry a styku s dospělými. Nejcennějším nástrojem je lidský hlas. Koutek je situován u klavíru. Děti mají k dispozici melodické i rytmické nástroje, triangly, chrastítka, zvonkohru, el. varhany. Hudba často zasahuje do plánovaných i spontánních činností během dne ve třídě ale i venku nebo v ložnici dětí (zpěv ukolébavky před usnutím). Hudba je spojujícím článkem mezi jednotlivými činnostmi rozvíjí schopnost zapamatování, rozvíjí motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a abstrakcí. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: tanec (pohybové vyjádření hudby, rytmu, nálady) rytmizace a melodizace písní a říkadel podupávání sluchové hry hry na ozvěnu vytleskávání slov a melodií Vybavení centra: volný prostor na koberci, klavír dětské hudební nástroje CD přehrávač, CD, kazety písniček i pohádek elektrické varhany notový materiál Maximální počet dětí: neurčeno dle zájmu dětí

16 Počítač Činnosti na počítači se věnují pouze nejstarší děti. Seznamují se s novou technikou, učí se ji ovládat a využívat, soustředit se, dokončit úkol. Dále pak sledovat daný cíl a jít za ním. Klikání myší zdokonaluje jemnou motoriku i souhru koordinace oko- ruka. Cílené programy rozvíjejí logické myšlení, prostorové pojmy, obecné znalosti dětí. Při využití programu pro skládání a kreslení dochází k rozvoji tvořivosti, představivosti a rozvoji jemné motoriky pro děti abstraktním způsobem. Děti se učí: hrát logické hry (schopnost rychle se rozhodnout, řeší modelové situace, nalézají správné řešení) hrát hry s jednoduchými pravidly orientovat se v prostoru určovat písmena počítat slabiky ve slovech základní geometrické tvary určovat pojmy velký malý rozpoznávat druhy zvířat atp. manipulovat s myší Vybavení centra: počítač stolek pod počítač dětské počítačové hry, pohádky, knihy k PC Maximální počet dětí: 2 děti Školní zahrada Pobyt na školní zahradě nebo v blízké přírodě a v okolí mateřské školy je za každého počasí pro děti zdravý a zajímavý. Pohyb a změna vzduchu pomáhají od stresu, nabízejí možnost k novému poznávání, pozorování, novým zážitkům a zkušenostem. Zde můžeme dělat činnosti, které nelze dělat ve třídě, ale i takové, které běžně ve třídě děláme (kresba, poslech pohádky, manipulační hry, pokusy, objevy, zpěv písní či pohybové hry). Styk s přírodou obohacuje všechny oblasti dětského vývoje tělesný, sociální, citový, rozvoj inteligenčních a kulturních znalostí. Pro pobyt na zahradě mají děti starší oblečení, které je neomezuje u hry, dítě také nemá strach z jeho poškození a ušpinění. V denním programu přihlédneme k aktuálnímu počasí a řídíme se zdravým rozumem. V roce 2012 byla zrekonstruovaná průlezka s houpačkami a skluzavkou, rekonstrukcí prošel chodník s okruhem na zahradě, byl vytvořen nový přístupový chodník na zahradu a byl zrekonstruován dělící plot do zahrady. Prolézačky

17 Činnosti, které se zde mohou vykonávat: Procvičování rovnováhy, prolézání a slézání, skákání, houpání, klouzání na skluzavce, vylézání po schůdkách a žebřících. Dbát na bezpečnost dětí při cvičení na průlezkách. Vybavení centra: průlezka Máňa průlezka se skluzavkou průlezka Lev Pískoviště Je kryto stromy, dle hygienických norem se mění písek, je kryto sítem. Děti mají k dispozici nové plastové pískoviště. I v letošním školním roce se zaměříme na to, aby děti samostatně uklízely pískoviště i hračky před odchodem ze zahrady. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: tvoření staveb, hradů, cest a tunelů, kreslení a psaní do písku, tvorba bábovek a přesívání písku Vybavení centra: plastové pískoviště formičky auta dětské nářadí dětská kolečka Prostor pro míčové a atletické hry Hry zlepšují základní pohybový fond dětí, zvyšují jejich pohyblivost a vytrvalost. Dbát na bezpečnost dětí při těchto hrách. Činnosti, které se zde mohou vykonávat: míčové hry s procvičením chytání, házení míčů různých velikostí, kopaná, hod na cíl, hod do prostoru zahrady (malé míče, létající talíře apod.) chůze na chůdách přeskoky lana, švihadla hry s kuželkami, kroužky běh na krátkou vzdálenost skákání v pytlích cvičení s padákem dětské závodivé hry pohybové hry, hry se zpěvem

18 Domeček Činnosti, které se zde mohou vykonávat: hry na domácnost hry s panenkami a kočárky i tento domeček si děti samy po skončení hry uklízejí. Co si přejeme změnit? Nový domeček pro hru dětí na školní zahradě. Prostor ke kresbě Vybavení centra: kreslící tabule nové stoly a židličky z PVC Činnosti, které se zde mohou vykonávat: kresba mokrou houbou na tabuli kresba křídou na tabuli, na chodník kresba u stolu pastelem, barvou, pastelkou vybarvování omalovánek prohlížení dětských časopisů, knih, leporel Co si přejeme změnit? Zastínění prostoru na školní zahradě, nové lavičky, osazení stromy Chodník s okruhem Činnosti, které se zde mohou vykonávat: jízdy na koloběžkách, odrážedlech, kolech závody v běhu Třídní projekt

19 volně navazuje na loňský TVP Barevný rok v barevné školce. Integrované bloky jsou nastaveny tak, aby učitelky mohly zvolit téma odpovídající jak ročnímu období, tak potřebám dětí a podmínkám třídy, či spontánně vzniklým situacím. Při sestavování názvu programu a tvorbě integrovaných bloků, jsme vycházely z toho, co je pro děti přirozené, blízké a zajímavé. Zaměříme se na věci kolem nás a vše, co nás obklopuje, využijeme čtení z knih Inky Rybářové: Báječné čtení pro nejmenší a Prima čtení pro nejmenší jako nástroj k získávání informací, rozvíjení myšlení a fantazii. Navážeme tak na vědomosti a znalosti z loňského školního roku, budeme využívat co nejvíce metody prožitkového učení, uplatňovat individuální přístup, rozvíjet mezilidské vztahy, podporovat kamarádství, rozvíjet a prohlubovat vztah k přírodě a vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti a dodržování pravidel, a to zejména důsledností a jasným vymezením hranic. Hlavní vzdělávací nabídka je rozdělena do 6 integrovaných bloků, jejichž východiskem je měnící se příroda kolem nás v průběhu celého roku. Při plánování budeme vycházet z běžných situací, které život každodenně přináší, z přímých zážitků dětí, budeme využívat dětské zvídavosti, fantazie a potřeby objevovat, naslouchat, dívat se kolem sebe. To nám umožní příroda kolem nás zahrada, les, blízké i vzdálenější okolí. Další pomůckou nám budou dvě postavičky - Matýsek a Majdalenka. Plánování bude otevřené, s dostatečným prostorem pro dotváření a rozvíjení nahodilých situací. Jednotlivá témata v daném integrovaném bloku budou na sebe plynule navazovat, vzájemně se prolínat v různých činnostech, a tak bude možno pracovat s těmito tématy po celou dobu trvání integrovaného bloku podle potřeb a zájmu dětí a pomůže nám je probrat podrobněji a do větší hloubky. Při tvorbě integrovaných bloků jsme vycházely z poznatkových okruhů a jejich záměrů ŠVP Barevná školka. V integrovaných blocích se prolínají záměry všech pěti oblastí RVP PV.

20 Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Podporovat fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti. Rovíjet duševní pohodu a psychickou zdatnost, intelekt, řeč a jazyk, city a vůli, kreativitu, sebevyjádření. Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému. Uvést dítě do společnosti ostatních, do světa kultury a umění, přijmout základní společenské návyky a postoje. Osvojovat si poznatky o okolním světě, životě, přírodě a jejich proměnách a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Matýsek a Majdalenka

21 Vzpomínáme třesky plesky, jak nám bylo spolu hezky aneb Matýsek a Majdalenka a čas vzpomínek Sluníčko už zasvítilo, vše se venku probudilo aneb Jak hledali klíč k voňavému jaru Otevřou se dveře školky, vítáme vás kluci, holky aneb Jak si našli nové kamarády Cesta světem s Matýskem a Majdalenkou Venku řádně zastudilo, všude venku je už bílo aneb Jak pomáhali paní Zimě čechrat peřinku Vítr draky pohání, listí leží na stráni aneb Jak ucítili vůni podzimu V dáli zvoní zvoneček, ustrojíme stromeček aneb Majdalenka a Matýsek v čase očekávání, kouzel a překvapení

22 Časové období - září

23 Charakteristika bloku: 1.integrovaný blok Adaptace dětí na nové prostředí MŠ, seznamování s kamarády, učitelkami, provozními pracovnicemi, s prostorami MŠ, seznamování s režimem, s pravidly, spoluvytváření nových, utváření správných hygienických návyků. Individuálním přístupem se budeme snažit začleňovat děti do kolektivu, pomáhat jim odloučit se na určitou dobu od rodičů. Monitoring toho, co dítě zná a umí z domova, navazovat na osvojené dovednosti a znalosti. Seznamování rodičů dětí s režimem MŠ, zajistit jejich dostatečnou informovanost o provozu a režimu MŠ a o dalších aktivitách. Cíle - záměry: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvoj komunikativních dovedností, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity). Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. Poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření. Seznamovat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. Vzdělávací nabídka: Název bloku Kamarádi Matýsek a Majdalenka jsou s námi Je nám spolu fajn Školka zase žije dětským smíchem Datum plnění Nabídka činností: Seznamování s novými dětmi, s novými pohádkovými kamarády Matýskem a Majdalenkou. Seznamování s pravidly bezpečnosti ve třídě, ve školce, na zahradě, na vycházce. Tvorba pravidel společného soužití a tvorba piktogramů. Ranní komunitní kruh. Pohybové hry, hry se zpěvem, jednoduché taneční hry. Výtvarné seznamování s tužkou, pastelkou, štětcem, barvami, křídou, mokrou houbou na tabuli ve třídě i na školní zahradě. Kresba postavy a stromu do sešitu. Četba a vyprávění pohádek a příběhů. Zpěv, tanec, recitace krátkých říkadel a dětských básniček. Pozorování počasí, zaznamenávaní změn na kalendáři počasí. Námětové hry s námětovým materiálem. Hry na školní zahradě. Očekávané výstupy 1. Integrovaného bloku: Adaptovat se na prostředí MŠ. Orientovat se bezpečně v prostředí MŠ a na zahradě, či blízkém okolí. Zvládat sebeobsluhu. Navazovat kamarádské vztahy a důvěřovat personálu, slavit spolu narozeniny. Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou. Umět se vzájemně domluvit, zvládat základní pravidla bezpečnosti a respektovat je. Poznat a pojmenovat hračky a předměty ve vybavení třídy.

24 Zachytit a vyjádřit své prožitky a pocity. Vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje. Navazovat kontakt s novou cvičební pomůckou, koordinovat lokomoci, vědomě napodobovat pohyb, koncentrovat pozornost, pohybovou paměť, spolupracovat. Akce pro děti: Název akce Termín akce Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Termín akce Přehlídky, výstavy: Název akce Termín akce Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Termín akce

25 VÍTR MRAKY POHÁNÍ, LISTY LEŽÍ NA STRÁNI ANEB JAK UCÍTILI VŮNI PODZIMU Časové období říjen-listopad Charakteristika bloku:

26 Tento 2. integrovaný blok je zaměřen na období podzimu. Přechod z léta do podzimu bývá nenápadný, takže změny v přírodě na jeho počátku ani příliš nevnímáme. Na přelomu září a října bývají ještě krásné slunné dny, které postupně doprovází vítr, který si pohrává s listy nebo draky, mlha, déšť a koncem října i mrazíky, jinovatka nebo sníh. Kromě podzimního počasí budeme pozorovat práci na polích i v zahradách, proměny stromů, keřů i jejich plodů. Na řadu přijdou častější výpravy do okolní přírody, kde budeme sbírat a hrát si s přírodninami, pozorovat zvířata, povídat si o tom, která z nich se již ukládají k zimnímu spánku a že celá příroda se v tomto období mění a pozvolna se na tento spánek připravuje. Krása a barvy podzimní přírody nás budou inspirovat k jejímu citlivému vnímání. I v tomto integrovaném bloku budeme pokračovat v příbězích Matýska a Majdalenky. Cíle záměry: Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti sebeovládání. Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině). Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách. Vzdělávací nabídka: Název tématu Jak pomáhali drakovi Jak cestovali s dešťovým mužíčkem Jak uspávali ježka Pichulku Strašidlo Krása podzimu Jak pekli s Vochomůrkou a Křemílkem kaštany Jak Matýsek a Majdalenka malovali podzim Datum plnění Nabídka činností: Pozorování přírody na zahradě, v lese, na louce. Tvoření dalších pravidel soužití dle potřeby a situace ve třídě. Seznamování s příběhy O Matýskovi a Majdalence. Dramatizace pohádek, reprodukce pohádek. Motivační hry s Matýskem a Majdalenkou. Rozlišování a pojmenovávání ovoce a zeleniny. Výroba občerstvení, hostiny. Pokusy, objevy, smyslové hry. Nácvik nových písniček, říkadel a básní, nových pohybových her. Pozorování změn v přírodě, pozorování počasí hry Na déšť, Na vítr atp. Tvoření z přírodnin, výtvarné tvoření, tvoření výstavek Očekávané výstupy 2. integrovaného bloku: Uvědomovat si vlastní tělo. Poznávání sebe sama.

27 Sledovat příběh, naučit se krátký text. Ujasnit si význam dodržování zásad osobní hygieny, mít povědomí o předcházení infekčním onemocněním. Uvědomovat si, co uděláme, když se ztratíme. Vyjadřovat samostatně své myšlenky. Vnímat pomocí všech smyslů, osvojit si poznatky o podzimní přírodě. Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Ovládat koordinaci oka a ruky poznat napsané své jméno. Uplatňovat sebeobsluhu. Uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád. Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Upevňovat zdravé životní návyky. Rozpoznat, co je životní spokojenost. Neochutnávat látky, které neznáme (rozdíl mezi drogou a lékem) Akce pro děti: Název akce Termín akce Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Termín akce Přehlídky, výstavy: Název akce Termín akce Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Termín akce AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

28 V DÁLI ZVONÍ ZVONEČEK, USTROJÍME STROMEČEK ANEB MATÝSEK A MAJDALENKA V ČASE OČEKÁVÁNÍ, KOUZEL A PŘEKVAPENÍ Časové období prosinec Charakteristika bloku: 3. integrovaný blok zahrnuje období adventu. Období, kdy pevně přebírá do své moci vládu paní Zima. Je jako stvořené plně rozvíjet citové vztahy k rodině, přátelům a okolí. Nastává velké těšení se na příchod Mikuláše a vánočních svátků a s tím spojených tradic a zvyků tohoto období období jako stvořené k rozjímání s pohádkou a pěknou

29 koledou. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví, tvoření ozdob a zdobení vánočního stromu jak pro děti, tak pro zvířátka v lese. Cíle - záměry: Rozvíjet užívání všech smyslů. Rozvíjet tvořivost, tvořivé myšlení, schopnost řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání a porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování). Vést děti ke kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v MŠ, v rodině, v dětské herní skupině). Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se, vnímat a přijímat základní hodnoty tomto společenství uznávané). Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte. Vést děti k vytváření pozitivního vztahu k prostředí MŠ. Vzdělávací nabídka: Název bloku K nám přijde Ježíšek Jak schovali vánoční kapříky Jak pekli cukroví Datum plnění Nabídka činností: Výtvarné činnosti, pracovní činnosti výroba a výzdoba školky k Adventu, Vánocům. Činnosti pěvecké, rytmické, přednes říkadel a koled, činnosti taneční a poslechové. Seznamování s lidovými tradicemi, zvyky. Pečení perníčků, tradičního cukroví. Společné dárkování u vánočního stromečku. Zimní zdobení stromečku v lese. Očekávané výstupy 3. Integrovaného bloku: být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem, uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky vnímat tradice a zvyky, kulturní a umělecké podněty využít vlastní tvořivosti při přípravě estetického prostředí vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů mít kladný vztah ke všemu živému kolem nás, dokrmování zvěře a ptáků získat návyky pro každodenní pohyb cvičení, dodržování základní hygienické návyky samostatně dodržovat pitný režim a správné návyky při stolování vědomě ovládat jednotlivé části těla, dokázat je pojmenovat, mít povědomí o tom, co souvisí se zdravým životním stylem uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Akce pro děti:

30 Název akce Termín akce Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Termín akce Přehlídky, výstavy: Název akce Termín akce Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Termín akce

31 VENKU ŘÁDNĚ ZASTUDILO, VŠUDE KOLEM UŽ JE BÍLO ANEB JAK POMÁHALI PANÍ ZIMĚ ČECHRAT PEŘIN Časové období leden, únor Charakteristika bloku: 4. integrovaný blok seznamuje děti se zákonitostmi a souvislostmi zimního období, které umožňuje hodně radosti při hrách se sněhem a sportování, ale také hodně starostí v přírodě, kde se ne všechna zvířata uloží k zimnímu spánku. V tomto období je velmi důležitá prevence a péče o zdraví a tělo, dbát na správné životní návyky výživa, osobní hygiena, správné oblékání a otužování, předcházení nemocem, pohyb zimní sporty, bezpečnost. U nejstarších dětí vytváření pozitivního vztahu s institucí základní školou. Diagnostika předškoláků, činnosti zaměřené na přípravu dětí pro vstup

32 do I. třídy základní školy, činnosti předcházející čtení a psaní hry se slovy, slovní hádanky, hry s čísly a písmenky atp. Prožívání období maškarních plesů. Příprava masek, prostředí. Cíle - záměry: Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ). Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Vést děti k projevům radosti z možnosti obdarovat své blízké. Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické. Vést děti k vykonávání jednoduchých činností při spoluvytváření estetického prostředí. Rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Osvojovat si poznatky o těle, jeho zdraví a vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Utvářet si představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu, o pomoci člověka s dokrmováním zvěře a ptáků k přežití zimy. Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí a sebedůvěry). Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích k dospělým. Rozvíjet základní kulturně společenské postoje a vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Společně s rodiči předcházet odkladům školní docházky. Vzdělávací nabídka: Název bloku Paní Zima vládne zemi Jak pomáhali sněhulátku Otužilá Majda aneb víš jak bacit bacila? Jak si užívali zimy Bál mravenečků Jak slavili Masopust Z čeho jsou věci? Jedeme na hory Termín plnění Nabídka činností: Komunitní kruh. Pohybové hry s danou tematikou. Námětové hry v koutcích. Četba a vyprávění pohádek. Tvoření masek na karneval. Poslech pohádek a příběhů o Matýskovi a Majdalence. Četba z knih ilustrovaných Vlastou Švejdovou a Antonínem Šplíchalem.

33 Sáňkování a bobování na kopci, stavění sněhuláků na školní zahradě. Zimní výprava do lesa pozorování stop ve sněhu. Pozorování počasí, zimní přírody. Krmení ptáčků v zimě. Pozorování stromů v zimě. Výtvarné činnosti zobrazení zimní přírody. Diagnostika děti, konzultace s rodiči předškolních dětí. Očekávané výstupy 4. integrovaného bloku: Akce pro děti: Zvládat základní pohybové dovednosti hrubou motoriku. Mít kladný vztah ke sportování. Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívání ve spojení se zdravím, pohybem a sportem, mít povědomí o způsobech ochrany zdraví, o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem. Správně vyslovovat, vést rozhovor, učit se nová slova, vyprávět pohádku, rozlišovat některé piktogramy, orientační značky, označení nebezpečí, poznat napsané své jméno. Osvojit si některé poznatky, které předcházejí čtení i psaní. Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, postupovat podle instrukce. Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný. Vytvářet citové vztahy a plně je prožívat. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi, chovat se a jednat na základě vlastních podmínek a zároveň s ohledem na druhé. Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace. Osvojit si elementární poznatky o okolí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat. Uvědomit si škodlivost kouření, mít povědomí, co způsobuje cigaretový kouř, naučit se správnému dýchání, osvojit si poznatky o zdraví. Název akce Termín akce Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Termín akce Přehlídky, výstavy, soutěže a olympiády: Název akce Termín akce

34 Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Termín akce SLUNÍČKO UŽ ZASVÍTILO, UŽ SE VENKU PROBUDILO

35 ANEB JAK HLEDALI KLÍČ K VOŇAVÉMU JARU Časové období březen, duben, květen Charakteristika bloku: V. integrovaný blok je zaměřen na změny v přírodě vzhledem k přicházejícímu jaru, kdy všechno začíná růst a rozvíjet ohromnou energii. Sluníčko začne měnit život lidí, zvířat, rostlin i našeho stromu. Příroda, zvířata mláďata nám přichystají řadu pozorování, které budou motivací pro různé výtvarné činnosti, pro práci s různými druhy materiálu, barvami i přírodninami, které souvisí se svátky jara VELIKONOCEMI. Zajímavými činnostmi budeme u dětí rozvíjet sounáležitosti s rodinou, kdy si uvědomujeme, co je pro nás domov a rodina. Navážeme na tradici pěvecké přehlídky, rozvineme hudební dovednosti. Budeme si též všímat pořádku, či nepořádku kolem sebe i okolní přírodě a budeme zjišťovat, jak se můžeme o pěkné prostředí zasloužit i my.

36 Cíle - záměry: Vzdělávací nabídka: Rozvíjet pohybové schopnosti a osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. Vést děti ke zdravým životním návykům, posilovat u dětí osvojení si věku přiměřených dovedností. Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti. Rozvíjet paměť, pozornost, schopnost sebeovládání. Rozvíjet kooperativní dovednosti, posilovat prosociální chování. Vytvářet vztah ke společenství třídy, rodiny, vytváření povědomí o mezilidských vztazích. Rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí a spolupodílet se a vnímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Vytvářet pozitivního vztahu k okolí, rozvíjet úctu k životu. Vytvářet povědomí o sounáležitosti s přírodou a tu umět chránit. Vzdělávací nabídka: Název tématu Jak vyčarovali jaro Březen za kamna vlezem Jak vezli knížky do Knižní nemocnice Jak šli pro pentličky na pomlázku Jaká mají být velikonoční kuřátka Jak zahnali cukrovou bábu Svátek Země Vrabčák a kos Barevná zahrádka Sluníčko pro maminku Jedeme na výlet Svět je přece krásnější Datum plnění Nabídka činností: Pohybové hry, hry taneční, pěvecké aktivity. Komunitní kruh. Seznamování s typickými znaky jara v přírodě, se zákonitostmi přírody. Přípravy oslav Velikonoc, Dne matek činnosti dramatické, pěvecké, výtvarné, pracovní. Seznamování a práce s knihou, časopisem, encyklopedií, mapou. Práce s počítačem, mikroskopem, lupou pokusy v MŠ i mimo ni v přírodě. Objevy a pokusy klíčení rostlin, pozorování lupou, dalekohledem, mikroskopem, hry s vodou. Vycházka ha zvířátky domácí, lesní. Vycházka do lesa s pozorováním brouků. Stop zvířat, studium stromů a rostlin. Motivační hry v kostýmech. Společné tvoření s babičkami. Příprava na pěveckou přehlídku Zlatý slavíček : Vítání jara s Morenou. Malování kraslic.

37 Očekávané výstupy 5. Integrovaného bloku: Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní. Pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se v písku, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit s rytmem a hudbou. Uvědomit si škodlivost kouření, mít povědomí, co způsobuje cigaretový kouř, naučit se správnému dýchání, osvojit si poznatky o zdraví. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vyjadřovat smysluplně nápady a úsudky ve vhodně formulovaných větách. Poznávat, uspořádat, třídit soubory předmětů podle pravidla, orientovat se v elementárním počtu do 6, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, stejně, první a poslední. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací). Spolupracovat s ostatními, vnímat, co si druhý přeje. Zacházet šetrně s vlastními i cizími věcmi. Mít povědomí o možnosti nebezpečných situací (kontakt s jedovatými rostlinami, požárem, povodní, běžnými chemickými látkami). Akce pro děti: Název akce Termín akce Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Název akce Termín akce Přehlídky, výstavy: Název akce Termín akce Výlety, kurzy a exkurze: Název akce Termín akce

38 VZPOMÍNÁME TŘESKY PLESKY, ŽE NÁM SPOLU BYLO HEZKY

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více